פרשת וישב

דרשות על הפרשיות ההפטרות והמועדים

ספר בראשית

 

נושאי הדרשות שנמסרו [יתכנו שינויים]

פרשת וישב

אורות מאופל

התנוצצות האור מתוך החושך, והמלחמה ביוונים

פרשת וישב וחנוכה – האור מתוך החושך [דודי ברוורמן יתד נאמן תשע"ה עם תוספות]

פרשת וישב פותחת בחלומותיו של יוסף הצדיק המנבאים מלוכה עתידית,

 יוסף מספר זאת לאחיו והם מסרבים לקבל את הדברים, הם רואים את החלום במבט שלילי ביותר המוביל לשנאה עזה, בסופו של דבר מוצא יוסף את עצמו במצב הפוך לחלוטין מחלום המלוכה – מושלך עירום לבור אשר נחשים ועקרבים בו, ומשם נמכר לעבד לשר הטבחים במצרים, ולבסוף נמצא בתחתית שבתחתית – אסיר בכלא מצרי באשמת שווא, מאסר ללא הגבלת זמן!

נאמר במדרש רבה על הפסוק ״ויהי בעת ההיא וירד יהודה מאת אחיו״ (בראשית ל״ח א׳), ״רבי שמואל בר נחמן פתח: ׳כי אנוכי ידעתי את המחשבות אשר אני חושב עליכם, נאום ד׳, מחשבות שלום ולא לרעה, לתת לכם אחרית ותקוה׳ (ירמיה כ״ט, יא). שבטים היו עסוקין במכירתו של יוסף, ויוסף היה עסוק בשקו ובתעניתו, ראובן היה עסוק בשקו ובתעניתו, ויעקב היה עסוק בשקו ובתעניתו, ויהודה היה עסוק ליקח לו אשה, והקב״ה היה עוסק ובורא אורו של מלך המשיח״.

מקשה כ״ק האדמו״ר רבי שלמה מראדומסק זי״ע בעל ה״תפארת שלמה״ על התורה: ״הנה יש להעיר בדברי המאמר הזה: מה שייכות יש לכל דברי הצומות והשקים של הצדיקים הללו לברוא אורו של משיח? ! וכי לא היה עוד זמן אחר טוב ונרצה לפני השם יתברך ברוך הוא, להוציא אורו הגדול, רק בזמן הזה שכל בני יעקב חגרו שקים ואביהם עמהם!״

״אולם כאשר נעמוד להתבונן מעט על חוקי הנהגת העולם עפ״י השם יתברך, מתחילת הבריאה עד עתה. הנה זה מצאנו כי כל עניני עולם הזה לא יכלו לצאת אל הפועל הגמור והתכלית האמיתי זולת אחרי ההעדר המוחלט, ושיוקדם להם האין הכללי,

וכמו שאמר חז״ל: ׳ההעדר קודם להוויה׳, רוצה לומר: כי בחינת ההעדר הוא בהכרח קודם למציאת ההוויה, והוא הסיבה למציאות ההוויה שיבוא אח״כ וכמו שנראה זה־ בתבואת הזרע אשר לא יעלו ולא יצמיחו זולת אחר הריקבון הגמור בעפר כולו״.

כך גם הביצה אינה מפתחת אפרוח בתוכה אלא אם כן מסרחת תחילה.

הוספנו כמו"כ כ' בחז"ל שהזמן החשוך ביותר בלילה – הוא בטרם תעלה איילת השחר. העלטה הכבדה ביותר, ולאחריה האור.

״וזה הוא ענין משיח צדקנו שאמרו חז״ל, כי ביום שנחרב בית המקדש נולד משיח, וביום שחשב השם יתברך להשחית חומת ירושלים – נטה קו על בנין העתיד. כי בהיות החורבן ההוא יום בכי ומספד, אף בבתי גוואי (בחדר בתוך חדר, החדר הכי פנימי של הקב״ה כביכול), אשר כמוהו לא יהיה עוד אח״כ,

לכן ביום ההוא מחמת החושך וההעדר ההיא – יצא משיח. והנה זה גם כן ביאור המדרש רבה הנ׳׳ל, כי ׳פרץ וזרח׳ (ילדי יהודה ותמר) שניהם מורים על משיחנו, שיבוא במהרה בימינו, לכן רק בעת החושך ההוא שכל בית יעקב היו אגודים בצרה בשקם ותעניתם אז זרח בחושך אור לישרים והוציא הקב״ה אז אורו של משיחנו במהרה בימינו אמן״.

כלומר, דרך הנהגתו של הקב״ה היא כזו, שדווקא במצב קשה ביותר, חושך וצלמות, יוצא האור הגדול ביותר, ולכן הקב״ה עסק בבריאת אורו של המשיח דווקא בעת שישראל ובניו היו אבלים ובצער גדול ביותר

(וזה כנראה עניין ״ועת צרה היא ליעקב, וממנה יוושע״, (ירמיהו ל, ז),

ובשעה שיהודה האמור בעתיד לרשת את כס המלוכה נראה כעת בבחינת: ״וירד יהודה״ מלשון ירידה כפי שמבאר רש״י: ״ללמד שהורידוהו אחיו מגדולתו״, וכפי שמוזכר בתחילת המדרש: ״יהודה נעשה חולין״, מהחשיכה הגמורה הזו, מההעדר הזה הנראה ריקבון, כמו הזרע הצומח דווקא מתוך הריקבון, מההעדר הזה נברא אורו של משיח.

וכך מבואר בספר התודעה עניין זה של יהודה ותמר: ״ הכל שרשרת אחת מפלאי הבורא שצירפם יחד כדי לברוא אורו של משיח. כך גזרה חכמתו יתברך, שיהא האור הזה טמון ומכוסה ונראה כחושך מחשיך, עד עת בוא קצו להגלות. וכרוב כיסויו שמקודם לכן, כך עצמת אורו לאחר גילויו. וכל כך למה ? בשביל שרצה הקדוש ברוך הוא שבהעלות אורו של משיח, כל המחשכים יאירו, ויועלו עמו כל הטמונים בחושך. החושך לא יחשיך ולילה כיום יאיר, כחשכה כאורה – הכל ממקור האור הראשון נברא והכל גם ישוב לאור כבתחילה״.

הוספנו: כך כל ענין אורו של משיח – מתוך החושך של סדום וסברו כולם שבנות לוט האחרונות שנותרו בעולם – ממעשה חשוך של בנות ואביהן – בא משיח לעולם.

ממעשה חשוך של תמר, שני בעלים שמתו ואין לה סיכוי להתחתן – בא פרץ ממעשה חשוך של דוד שכבר היו בטוחים שהוא ממזר ורבו משערות ראשו שונאיו חינם – יצא דוד מלכא משיחא וברגע אחד מרועה צאן ממזר ושנאוי, נמשח למלך.

ממעשה לא מכובד של רות שבאה לגורן, לבסוף נשאה בועז והוליד לשושלת המלוכה – ולמחרת נפטר.

הוספנו: כך גם ענין חנוכה. חושך על פני תהום, זו מלכות יון שהחשיכה עיניהם של ישראל. מצב של יאוש, אין תקוה, חשכו עיניהם של ישראל מהצרות. ודוקא אז זרח האור הנפלא ביותר – אור החנוכה, שמובא במפרשים שזה האור הגנוז מששת ימי בראשית שיורד ומשפיע על כל העולמות מא"ק – מעל לספירות הקדושות!! דוקא מתוך החושך, בא האור הגדול!

המעשה בגיורת

בדרכה אל היהדות עברה נ. כברת דרך ארוכה מאד, דרך אשר לוותה בקשיים רבים ומרים. בזמנים מסוימים היא חשה שתם כוח הסבל והיא עומדת ליפול לזרועות הייאוש. היא ניגשה לאשת אחד מגדולי הדור שליט״א ושטחה בפניה בכאב את סבלה, שאלתה בפיה: הלא נאמרה בחז״ל ההבטחה ״הבא להיטהר מסייעים אותו״ (שבת ק״ד), והנה מאז שהיא שבה בתשובה היא חשה את ההיפך הגמור! קשיים ומעצורים רבים שלא ידעה קודם שובה, כיום הם מנת חלקה, כיצד א״כ מתקיים אצלה מאמר חז״ל!

הרבנית שהאזינה ברוב קשב לדבריה, הגישה לה יצירת גובלן הפוכה, הגובלן הוא שטיח קיר ארוג בדוגמאות שונות. ״מה את רואה כאן ?״ – שאלה אותה הרבנית, ״אני רואה ׳בולגן׳ אחד גדול! בליל חוטים. קשורים וסבוכים בצבעים שונים ללא קשר ובחוסר סדר מוחלט…״ הרבנית הפכה את היצירה ואז נראתה תמונה מרהיבה של נוף פסטורלי הנשקף ממרומי הרי האלפים השוויצרים,

״דעי לך כך הם החיים, כשמתבוננים על החיים מלמטה הם נראים חסרי סדר והיגיון, לעיתים הכל נראה מסובך, קשרים, בורות ומהמורות, מתעוררות שאלות רבות: מדוע זה כך? אך אם נטה אוזן נשמע את הקול האומר: כך זה נראה לנו מפני שאנו מביטים מלמטה בצד ההפוך, אך מלמעלה רוקמים את חיינו, יוצרים את התמונה המסודרת והמושלמת ביותר. גם אם עוברים עלינו מקרים שונים ומשונים, ונראה שהכל תקוע, כל זאת מפני שאנו מביטים מהצד הלא נכון של היצירה. אותיות המילה ״מקרה״ ד׳ רקם – אתה מתבונן בגובלן של הקב"ה, הקב״ה רוקם את חיינו, אין מקרה בעולם. מה שנראה בחיים כמקרה מצער, הוא בעצם חלק מרקמת חיינו, ממבט עליון נראה הפלא הזה כיצד מבלגן תחתון נוצרת היצירה היפה בעולם.

הוספנו: המעשה עם החזו"א ואדם שאמר לו שהוא התייאש ממצבו, א"ל החזו"א בדיני אבידה רק בעלים יכול להתייאש, אתה לא "בעלים" על המצב שלך, אין לך סמכות להתיאש!!

יש בנותן טעם להוסיף את דבריו הנפלאים של הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט״א בעל ״ברכת מרדכי״ במאמרו על ו

הפסוק: ״וישבו לאכל לחם וישאו עיניהם ויראו ארחת ישמעאלים נושאים נכאת וצרי ולט״ (ל״ז כ״ה) מבאר רש״י: ״למה פרסם הכתוב את משאם, להודיע מתן שכרם של צדיקים, שאין דרכן של ערביים לשאת אלא נפט ועיטרן שריחן רע, ולזה נזדמנו בשמים שלא יחק מריח רע״. יש להבין מדוע לא די בכך שבאותה הזדמנות ימכרו דברים ללא ריח רע, מדוע דווקא בשמים ?

תשובה לכך ניתן להבהיר במשל לשניים העומדים דרוכים, בידי שניהם סכינים בעלי להב דומה, לפניהם כפותים שניים על שולחנם. היד מונפת, הסכינים בין אצבעותיהם, עוד מעט ותנעצנה בתוך חזיהם של הכפותים לפניהם. ומן הצד משקיפים אנשים. על האחד זועקים הם בכל כוחם: רוצח, אל תשפוך דם נקי. את השני מלווים בעיניים דואגות: מי יתן וניתוחו הכירורגי יצליח…!

מנין ידעו כי האחד רוצח והשני מנתח? ההכירום מראש? התשובה היא: ״סטריליזציה !״ האחד עוטה חלוק לבן, פיו חסום וידיו נתונות בכפפות גומי. אצל האחר כל אלה אינם…

כשיוסף נתון במרומי דבשת הגמל, מתנועע לקצב התנועעות הגמלים, שרעפיו נתונים אל העבר, ההווה והעתיד. מקבל אמנם הכל בשמחה, אך רוצה בכל כוחו לדעת וללמוד, מהו סוג העונש: הייסורים המה, או ניתוח? זה עונש או חינוך?

או אז, יפנה אפו ויריח את ריח הבשמים, ויבין, כי לבשמים תפקיד של הסטריליזציה, ללמדך כי הכל, מההתחלה עד לסוף שעדיין לא נגלה, הכל טיפולים המה, ניתוחים, כירורגיה. ניתוח קשה, אך הצלה יש בו, החייאה יש בו… ואז הופך מקצב התנועעות הדבשת, למקצב של מחול…

לימוד עצום הוא זה. חובה הוא על כל אחד, בתוך כל העובר עליו, למצוא את הסטריליזציה, את הזהירות השמימית, את הדאגה, ולהסיק את המסקנה – כי התכלית היא טיפול וניתוח, אשר יביא את ההצלה וההחייאה וכל טוב סלה.

 

פרשת וישב

תיקח אחריות!

משא האחריות [חלק ממעין גנים ח"א]

יעקב מתאבל ימים רבים ומסרב להתנחם ואומר אלך באבלי לשאול. מדוע? והרי גדולים ועצומים שלא הגיעו לדרגתו אכן התנחמו באבלם? 'עלי היו כולנה' – מהו העלי הזה?

ראובן אומר נשליכהו לאחד הבורות, יהודה מציע למכרו לישמעאלים, מדוע שאר השבטים שותקים? והרי יוסף היה מגינם של בני השפחות, צריכים הם היו לבא להגנתו! רק ראובן ויהודה מדברים.

ראובן מציע הצעה את שני בני תמית כו' ויהודה מציע אאבד חלקי לעוה"ב, ויעקב מקבל הצעת יהודה ולא ראובן. מדוע? [י"א מפני שראובן הציע כשעוד היה יעקב שבע ואילו יהודה הציע כשתם האוכל, י"א כי הצעת ראובן אינה מעשית שהרי יעקב לא יהרוג נכדיו… ויש עוד תירוצים].

ביאור הדברים בהקדם תופעה מעניינת. אדם הצריך חלילה רופא לעצמו או למי מקרוביו דואג לברר היטב מי ומה המומחיות שלו, שואל את כל מי שמבין, פונה לפירר או לצ'ולק וכד' עד שמפקיד קרובו אצלו. אך דבר מענין אנו מוצאים שאדם עולה למטוס ומפקיד גופו רוחו ונשמתו ביד הטייס מבלי לברר האם הלה עבר את המבחנים בהצלחה מירבית, מה הנסיון שלו כו'?

התשובה היא מפני שהרופא אחריותו למקרה מות או נזק הם פחותים. הוא לא ישלם על כך בחייו. מקסימום ירשם לו בתיק הערה, אפילו נזק כספי – מכסה הביטוח… אך הטייס משלם על טעות בחייו שלו… כאן אנו רגועים יותר…

כשאדם לוקח אחריות הוא הרבה יותר סמכותי, איכפתי, וניתן לסמוך עליו.

יעקב אומר ללבן הבה את אשתי ואבואה אליה. אומר רש"י (בראשית כט כא) מלאו ימי, שהרי אני בן שמונים וארבע שנה ואימתי אעמיד שנים עשר שבטים, וזהו שאמר ואבואה אליה, והלא קל שבקלים אינו אומר כן, אלא להוליד תולדות אמר כן:

יעקב חש אחריות עצומה לתפקיד המוטל עליו, ובשבילו הדבר כאומר לחבירו הב לי תפילין ואניח! ולכן כאשר בן אחד נעלם – חש יעקב אחריות אדירה למצב בו הוא לא העמיד י"ב שבטים. ולכן הוא לא מוכן להתנחם. ולכן הוא אומר 'עלי היו כולנה', באחריותי ובאשמתי לא הקמתי את בית ישראל, שהנה שלחתי את יוסף למקום סכנה וזה מה שגרמתי.

יעקב חש אחריות עצומה לתפקיד המוטל עליו.

כשאדם חש אחריות ההתנהלות שלו אחרת. סיפר הרב גבהרד שנסה פעמים רבות לקום מוקדם ולא הצליח, עד שהשכנה יום א' הפקידה אצלו מפתח של המנין של שחרית בנץ כי בעלה חלה, והוא השאיר שבעה שעונים מעוררים ולבסוף התעורר כל שעתיים ולבסוף קם רבע שעה קודם לזמן. זה נקרא אחריות.

יעקב חשש שיתבע על כך שהוא שלח את יוסף ואיבד כך את אחד מן השבטים. יש לו אחריות!

כך גם קורה בענינו של ראובן. ראובן הוא הבכור. הוא רואה חובה להציל את יוסף. יש לו אחריות. ולכן הוא מציע להציל אותו ע"מ להביאו לאביו כפי שמעיד הכתוב. ולכן כאשר הוא שב ורואה שהילד איננו הוא אומר ואני אנה אני בא – מצערו של אבא. אני אתבע על כך, אני הבכור.

ולכן יהודה ג"כ חש חובה להצילו והוא מציע למכרו לישמעאלים. הוא יודע שיתבעו אותו. הוא חש אחריות. ואכן אנו רואים שהשבטים הורידוהו מגדולתו, וירד יהודה כו' מפני שראו בו אחראי, אם היית מוחה בנו היינו חדלים.

לעומת זאת גד אשר זבולון כו' אינם חשים כלל אחריות, ממילא לא יתבעו אותם.

הרי שכאשר אדם חש אחריות הוא מתנהג אחרת.

מסופר על הרב שך שלא היה אוכל בשעה שמונה את ארוחתו ומתעכב עד שמונה וחצי. הוא הסביר זאת בכאב – כיצד אני יכול לאכול כשבשעה זו נכנסים מליון ילדי ישראל לבתי הספר החילונים ואפילו שמע ישראל אינם אומרים! הוא חש כאב על כך, הוא כמנהיג חש אחריות. אנו פעם חשנו בצער מסוג זה? כך מתנהג אדם בעל אחריות קולקטיבית על כלל ישראל.

כך גם היה בנאום השפנים. רבים יצאו כנגד דברי הרב ש"ך, אך היו עיתונאים שכתבו – פעם ראשונה אנחנו רואים מנהיג שבוכה בגלל מצבו של עם ישראל!

אנו פעם חשנו בצער על מצבם של עמ"י? אדם קורא עתון "פלוני נפל מקומה שלישית מצבו אנוש", ושם עוד ביס בסנדוויץ'. בתאונת דרכים קטלנית שארעה אמש קפדו חייהם בעל הואשה וילדיהם. לוגם עוד שלוק מהכוס קפה. אין לנו אחריות על כלל ישראל ולכן אנו לא חשים בכאב. אדם גדול נוהג אחרת, הוא חש אחרת!

כך גם הרב עובדיה יוסף זצ"ל, יצא ופעל אצל העם שבשדות מתוך אחריות קולקטיבית לבעלי הבתים הפשוטים שיש לסייע בידם לעסוק בתורה ולשלוח בניהם לת"ת.

 

אנו לצערנו רואים אנשים שאפילו על עצמם לא לוקחים אחריות. אתה רואה את החיים שלהם 'זורמים' מעצמם, אינם מכוונים אותם נכון, אינם בונים עצמם רוחנית, אינם 'עושים' משהו עם עצמם. מדוע? כי הם לא לוקחים אחריות על החיים שלהם.

הדבר בא לידי ביטוי: א. יש שלא מתחתנים. לא מתוך שמחפשים ואינם מוצאים, אלא שאינם לוקחים אחריות על החיים שלהם.

יש שלא מחפשים עבודה. גם זה סוג של התנערות מאחריות.

יש שנכנסים למינוסים עצומים וקונים ללא הכרה מבלי לדעת מהיכן לפרוע. שאלתי פעם אחד כזה על מה הוא מסתמך? והוא אמר לי כעת שיש לי מינוס של עשרים אלף ₪, ממילא איני יודע מהיכן לפורעו, אז למאי נ"מ עשרים או ארבעים?… זו חוסר לקיחת אחריות!

 הדבר חשוב שבעתיים אצל הילדים שלנו. ילד שנחנך אותו לקחת אחריות, שנאציל עליו סמכויות, שידע שעל טעות משלמים, ילד כזה יקח אחריות ויגדל כילד אחראי. לעומת זאת ילד שתמיד ההורים גוננו עליו, שכל דבר פשע שעשה בביה"ס הם באו להציל אותו מעונש, לעולם לא יקח אחריות. תמיד שומרים עליו, מלמדים עליו זכות, אז למה שיקח אחריות למעשיו?

[המעשה עם הרב פרץ והמחנך שחוה מות קליני ונתבע על כך שלא בדק את התקדמות תלמידיו

הרב עזריאל דביר – מדבר אחרי מוות קליני!!!

 מתוך עיתון " יום השישי " (כתבה בעמוד 34) ג' כסליו תש"נ 1.12.89 על הרב עזריאל דביר, מפקח בכיר במשרד החינוך שנפטר שבוע קודם לכן,בגיל 49,  אב לשש בנים ובנות, בתו  נשואה  לחנוך  ורדיגר  (בנו של ח"כ אברהם וורדיגר),  אחיו,  הרב שלמה דיכובסקי – כיהן  כאב בית דין בת"א. הרב עזריאל דביר גר בירושלים בשכונת הר נוף, הירבה במתן צדקה. בכ"ב

אייר תשמ"ט לקה בהתקף לב חמור והוטס למילווקי בארה"ב עם רעיתו רחל לניתוח ע"י ד"ר א. ג'ונסון מומחה מס' 1 בארה"ב לניתוחי לב. לאחר הניתוח הראשון, לקה הרב עזריאל בהתקף לב נוסף, חמור יותר מקודמו, במשך 10 ימים  היה  במצב של אובדן הכרה על סף מוות קליני כאשר אשתו לידו. 

  לקטע העיתון המקורי – לחץ כאן

נחרדה אישתו מזעקה שיצאה מפיו: " ל א   א מ ו ת   כ י   א ח י ה ",עניו נפקחו והוא דיבר:

"אל תפסיקו אותי עד אשר אסיים", ביקש. הרב דביר סיפר וסיפר עוד פעם סיפר לכל מי שפגש, תוך שהוא גורם להתרגשות ולרטט בקרב השומעים. "באותם ימים שישבתם לידי או התפללתם עלי, הרגשתי בחוש שנשמתי עולה למרומים ומתייצבת לפני כסא הכבוד", פתח את סיפורו בדרמטיות שרק אלה שהכירוהו ידעו שאין היא מעושה. "ראיתי בברור את הגוף שלי שוכב בבית החולים, לידו ניצבת רעייתי המסורה, ואני – מובל ממש ברגעים אלה אל בית דין של מעלה. רגעי המשפט היו קשים מנשוא. בבית דין של מעלה האשימו אותי בדברים קשים, ביקשו להוציא את דיני למוות"

 הרב דביר רצה לפרט כיצד היה נראה בית הדין. עיקר סיפורו התמקד בטענות שהושמעו כנגדו ובפסק הסופי. "בקשתי והתחננתי על עצמי: 'יש לי אשה וילדים. רחמו עלי ואל תדינוני למוות' בכיתי. לכולם יש אשה וילדים ואינך מיוחס בכך השיבו לי".

 המנוח לא היה מסוגל לספר בשטף אחד את מה שעבר עליו בבית דין של מעלה. מדי כמה דקות היה פורץ בבכי חנוק. ההתרגשות אחזה בשומעים והעבירה אותם לעולם אחר ולמבט אחר על כל החיים. והרב דביר המשיך:

 "האשימו אותי שלא פעלתי דיי להפצת תורה ויראת שמים. מאידך הגיעו מלאכים רבים עד אין מספר והמליצו עלי בהצגת זכויותי ומעשי הטובים. אני – לא פסקתי כל העת מלבכות ולהתחנן על נפשי. בשלב מסויים הודיעו לי בבית דין של מעלה שמאות איש מתפללים עלי למטה ואף שינו לי את השם".

 מיודעיו נדהמו להווכח שברגע הראשון לאחר שפקח את עיניו ידע שהוסיפו לו את השם אליהו על שמו הראשון. אחדים מהם פרשו לחדרים סמוכים מרוב התרגשות.

 "כשראיתי שכלתה אלי הרעה ועוד מעט יצא גזר הדין אותו אין להשיב, ניסיתי להבטיח לבית דין של מעלה שמעתה ואילך אקדיש את כל חיי בהרבצת תורה ויראת שמים.  אעשה כל אשר ביכולתי להאדרת כבוד שמו של הקב"ה בעולם. למרבה השמחה קיבל בית הדין את ההבטחה וביקש שאחזור שוב על הקבלה במילים מפורשות.

 הצהרתי פעם נוספת שאני מקבל על עצמי להקדיש את עצמי להפצת תורה ויראת שמים. באותו רגע פסק בית הדין שיינתן לי עוד פסק זמן קצוב לחיות. כששמעתי את הפסק, החילותי לצעוק בשמחה רבה:

לא אמות כי אחיה…" הרב חזר לארץ והפיץ במשך חודשים את אשר ארע לו ומה שנאמר לו בבית דין שמים.

בחודש כסלו התש"ן לקה בהתקף לב ונפטר.

 

פרשת וישב

כוחו של חלום

ויקנאו בו – סיבות מוצדקות לקנאה

ביאור נפלא בדו"ד בין יוסף לאחיו על חלומותיו

המעלה האמתית היא המעלה הרוחנית! [מלוקט]

ספר בראשית פרק לז

(ה) וַיַּחֲלֹם יוֹסֵף חֲלוֹם וַיַּגֵּד לְאֶחָיו וַיּוֹסִפוּ עוֹד שְׂנֹא אֹתוֹ:

(ו) וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם שִׁמְעוּ נָא הַחֲלוֹם הַזֶּה אֲשֶׁר חָלָמְתִּי: (ז) וְהִנֵּה אֲנַחְנוּ מְאַלְּמִים אֲלֻמִּים בְּתוֹךְ הַשָּׂדֶה וְהִנֵּה קָמָה אֲלֻמָּתִי וְגַם נִצָּבָה וְהִנֵּה תְסֻבֶּינָה אֲלֻמֹּתֵיכֶם וַתִּשְׁתַּחֲוֶיןָ לַאֲלֻמָּתִי:

 

מדוע יוסף רואה צורך לספר להם את חלומו? והרי יוסף פיקח, כפי שא"ל פרעה אין חכם ונבון כמוך, ואיש אשר רוח אלוקים בו, וכי היה צריך להרגיז את אחיו שגם כך לא אהבוהו?

אלא אחז"ל חלום שלא נפתר כאגרת שלא נקראה, ולכן יוסף חייב שיפתרו לו את החלום על מנת להבטיח את קיומו. וכך גם מדויק במדרש [לק"ט הובא בתו"ש] עה"פ 'שמעו נא החלום כו' "נא- בבקשה. מפני מה היה מפייס להם לשמוע חלומותיו? שהרי אמרו חכמים חלמא דלא מיפשרא כאגרת דלא מקריא": משמע שנזקק לפתרונם כדי שהחלום יתקיים. וכ"מ מהאוה"ח הקדוש [בראשית לז-ח].

ואדרבה, יוסף סבר שבכך שיספר להם את החלום יסיר השנאה מהם, שהרי אחז"ל שאת חלומו יספר רק לאוהביו, שאם יספרו לשונאיו יפתרוהו לרעה, וסבר שבכך ירכוש אהבתם בהראותו אהבתו להם.

(ח) וַיֹּאמְרוּ לוֹ אֶחָיו הֲמָלֹךְ תִּמְלֹךְ עָלֵינוּ אִם מָשׁוֹל תִּמְשֹׁל בָּנוּ וַיּוֹסִפוּ עוֹד שְׂנֹא אֹתוֹ עַל חֲלֹמֹתָיו וְעַל דְּבָרָיו:

אחיו לא פירשו את כוונותיו כראוי, וסברו שמספר להם כדי להתגדל עליהם, וכל חלומותיו הם מהרהורי ליבו ואין בהם אמת ובכך עוד קיבלו הוכחה לסברתם שיוסף מהרהר ביום כיצד להשתלט ולהשתרר עליהם ואין פלא איפוא שאף חולם על כך בלילה… ולכן הם מוסיפים שנאה על שנאתם.

מהו על חלומותיו ועל דבריו?

הם שנאוהו כאמור על חלומותיו שסברו שהוא הגורם לחלומות אלה היות ומהרהר עליהם ביום, אולם הם קלטו שהוא בעצם קיבל כעת את שרצה, שהנה פתרוהו לטובה, וכל החלומות הולכים אחר הפה, ויתכן שהוא יתקיים עתה בעקבות דבריהם…

(ט) וַיַּחֲלֹם עוֹד חֲלוֹם אַחֵר וַיְסַפֵּר אֹתוֹ לְאֶחָיו וַיֹּאמֶר הִנֵּה חָלַמְתִּי חֲלוֹם עוֹד וְהִנֵּה הַשֶּׁמֶשׁ וְהַיָּרֵחַ וְאַחַד עָשָׂר כּוֹכָבִים מִשְׁתַּחֲוִים לִי:

הפעם האחים לא נופלים בפח, והם שותקים כאשר יוסף מספר להם את חלומו, ולכן הוא נאלץ לקבל פתרון מאת אביו, שהרי חלום שלא נפתר כאגרת שלא נקראה. כך מבאר ב'העמק דבר' [בראשית לז-ט].

(י) וַיְסַפֵּר אֶל אָבִיו וְאֶל אֶחָיו וַיִּגְעַר בּוֹ אָבִיו וַיֹּאמֶר לוֹ מָה הַחֲלוֹם הַזֶּה אֲשֶׁר חָלָמְתָּ הֲבוֹא נָבוֹא אֲנִי וְאִמְּךָ וְאַחֶיךָ לְהִשְׁתַּחֲוֹת לְךָ אָרְצָה:

הוא מספרו בפני אביו ואחיו, ואביו גוער בו. מצד אחד רצה לפתור את החלום כפי שהבין שהוא חלום אמיתי, ומאידך, לא רצה לעורר קנאת אחי יוסף, ולכן הוא פותרו תוך כדי גערה, שהאחים יבינו שזו תמיהה ולא פתרון…

ולפ"ז מבאר הרוגוצ'ובר [שי לתורה, וישב] את דברי יעקב ליוסף: 'מה החלום הזה אשר חלמת?' יעקב לא הסתפק בתמיהה אלא גם מפרט: 'הבא נבוא… להשתחוות לך ארצה' משום שרצה לפתור לו החלום ע"מ שיתקיים, שחלום שלא נפתר כו'. [ועיין בספר 'פענח רזא' לר' יצחק בנו של ריה"ל, ומצאתי שם [פ' וישב] שמקשה כיצד נתקיימו חלומות יוסף והרי 'כל החלומות הולכין אחר הפה' ואביו ביטל את החלום בתמיהתו? ובתירוצו יונח אף לקושייתנו, שמיישב הרב ש'ה"א' התימה נועדה רק להוציא מלב בניו שלא ישנאו ליוסף, אולם יעקב עצמו האמין באמיתות החלום ולכך כפל ואמר "הבוא נבוא וגו" ר"ל הבוא כולנו? הרי רק נבוא מקצתינו. שהרי אמך מתה! ועי' בספר 'פירוש הטור עה"ת' שכתב גם הוא להקשות כנ"ל והביא כעין תי' הפענח רזא וכתב עליו שהוא דוחק]. ועיין בספר 'פה קדוש' לגר"י וולז'ין [וישב] שמצדד לומר שאפילו אם אינו מתכוין לפתור את החלום אלא אומר בלשון ספק 'אפשר אתה סובר שיהא כך וכך?' גם אז יתקיימו הדברים.

 

ומדוע ראה לספרו לאחיו בפני אביו ולא הסתפק באביו בלבד?

מבאר המהר"ל בגור אריה שיוסף ביקש שאחיו יפתרוהו היות והענין נוגע אליהם, ובפותרם דבר זה עליהם כפי שעשו בתחילה יתקיים החלום. וכשלא הושלמה מחשבתו, סיפר לאביו בפני אחיו שכעת שאביו פתרנו בפני אחיו ויכלול אותם בדבריו "הבוא נבוא.. ואחיך להשתחוות וגו' הרי הם כאילו פתרוהו בעצמם.

ומדוע לא סיפר אף את החלום הראשון בפני אביו?

אלא החלום הראשון כלל לא כלל את אביו, ולכן לא היה צורך שהוא יפתרנו, ולכן ביקש שרק אחיו יפתרוהו כדי שהם – הנוגעים בדבר יפתרוהו שימלוך וכך אכן יתקיים.

(יא) וַיְקַנְאוּ בוֹ אֶחָיו וְאָבִיו שָׁמַר אֶת הַדָּבָר:

לכן נשים לב שכעת האחים אינם שונאים אותו כפי שקרה בחלום הראשון, אלא מקנאים בו. הם מבינים שהחלום אמת אם כך פתרו גם יעקב, ובפרט שהחלום נשנה, ואחז"ל שחלום שנשנה עתיד להתקיים. ועוד, שלא ניתן כעת לפתור את החלום מהרהורי ליבו שהרי לא יתכן שהרהר שאביו ישתחוה לו. [אוה"ח].

ולכן אביו שומר את הדבר וממתין להתגשמותו שהבין שחלום אמת הוא.

על ההפרש בין וישנאו בחלום הראשון לויקנאו בו בחלום השני, עיין בבית הלוי על בראשית פרק לז פסוק יא שכתב לבאר וז"ל:

ויקנאו בו אחיו. הנה בחלום הראשון כתיב ויוסיפו עוד שנוא אותו על חלומותיו ועל דבריו, נאמר בו שנאה שנתוסף להם עליו שנאה, ובחלום השני נאמר ויקנאו בו אחיו, חלקם הכתוב, דבראשון היה שנאה ובשני היה קנאה.

והענין דבחלום הראשון נאמר לו שיהיה גדול מאחיו בעושר ובהצלחת עוה"ז ואחיו יהיו נצרכים לו ללחם ולפרנסה וע"כ הראו לו החלום בתבואה שהיו מאלמים אלומים ואלומתו קמה ואלומתם השתחוו לאלומתו, דזה מורה על פרנסה ומזונות שיהיו נצרכים לו. אבל בחלום השני הראו לו יתרונו עליהם בעניני רוחניות וכמו שאמר והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחוים לי, אשר השנים עשר כוכבים רומזים על סדר הנהגת העולם המונהג בסדרן של י"ב מזלות אשר הוא יהיה המרכז לכל י"ב כוכבים וצדיק יסוד עולם. והנה מעלת העושר והצלחות הגופניות אינן מעלות נוספות בעצם האדם כי לא נתוסף על ידם שום מעלה בעצם אל העשיר יותר מהעני ואינם רק מעלה שכנית אבל בעצמותם העשיר והעני שוים, וכבר ידוע מאמר העולם שאומרים על חבריהם אשר הוא עשיר יותר ממנו, תתבייש תיבתי מפני תיבתו וכיסי מפני כיסו אבל אני לא אתבייש ממנו. אבל במעלות הרוחניות והם תורה ועבודה כל מי שהוא גדול מחבירו נתוסף העילוי בעצם האדם דהצדיק נתעלה בעצמו יותר ונעשה בעצם בחינה אחרת מזולתו. וע"כ בחלום הראשון אמר תסובינה אלומותיכם ותשתחוינה לאלומתי, לא אמר שהם משתחוים לו דבזה לא נתוסף בו מעלה עליהם רק שהאלומה שלהם השתחוו לאלומה שלו, וזהו ממש כמאמר העולם הנ"ל. אבל בחלום השני המורה על יתרונו ברוחניות אמר ואחד עשר כוכבים משתחוים לי, שהוא בעצמו נתעלה עליהם. וע"כ בחלום הראשון לא נאמר בו קנאה כלל כי הם לא רצו למלוך אחד על חבירו וצדיקים כמוהם לא יקנאו בעושר ובהצלחת עוה"ז, רק שנאו אותו על שחושב שהם יצטרכו למזון והוא ימשול בהם. אבל בחלום השני שמורה על יתרונו ברוחניות לא נאמר בו שנאה כי לא שייך בזה שנאה רק קנאה על יתרונו עליהם דהיא קנאה המותרת וכמו שאמר הכתוב (משלי כג) אל יקנא לבך בחטאים כי אם ביראת ה':

מסקנה- אין לקנא בקנין גשמי, רק בקנין רוחני.

מסקנה נוספת- הכל התחיל מחשד שווא. על האדם לדון חבירו לכף זכות .

פרשת וישב

הדיין אסור שיהנה מפרי דינו

השבטים דנו ליוסף דין רודף

ויהיו כל מעשיך לשם שמים [שני רעיונות מלב שלום עם תוספת]

האחים מוכרים את יוסף. המכירה נראית כדבר תמוה ביותר. היכן שמענו שאחים ימכרו את אחיהם? הביאור הוא שיוסף הביא דיבתם רעה אל אביהם. הוא הוציא עליהם שם רע שהם אוכלים אבמה"ח מזלזלין בבני השפחות, ונחשדו בעריות. אין די בכך ואביהם מקרבו ומוסר לו את כל תורתו שלמד בשם ועבר. אין די בכך והוא עושה לו כתונת פסים. האחים חוששים שהוא מעוניין להתגדל עליהם. הם מפתחים שנאה כלפיו.

הם חוששים שיוסף רוצה לנשל אותם מירושת דרכו של יעקב, והם יהיו כישמעאל ועשו. הפסולת, הנדחית מפני שורש אברהם הממשיך אצל יצחק ויעקב.

לא די בכך והוא חולם עליהם חלומות המורים שהוא ימלוך, והם ישתחו לו. הביטוי השתחויה של אח לאחיו מוזכר לעיל בברכת יצחק ליעקב

ספר בראשית פרק כז

(כט) יַעַבְדוּךָ עַמִּים וְיִשְׁתַּחֲוֻ לְךָ לְאֻמִּים הֱוֵה גְבִיר לְאַחֶיךָ וְיִשְׁתַּחֲווּ לְךָ בְּנֵי אִמֶּךָ אֹרֲרֶיךָ אָרוּר וּמְבָרֲכֶיךָ בָּרוּךְ:

האחים חוששים שיוסף רוצה להמשיך את השושלת והם יהיו בבחינת עשו המשתחוה ליעקב! [נלע"ד].

אם כן ליוסף יש דין רודף. הקם להורגך- השכם להורגו. לכן הוא הרי מוציא דיבתנו רעה כדי שאבינו יחשוב שאנו באמת רעים וינשלנו. הם מתנכלים לו להמיתו. לפני שינשלם מזרע יעקב. הם עושים חרם שלא לגלות ומצרפים את הקב"ה עמם. הם הושיבו ב"ד על כך וכך הוחלט לא בידי עסקנים, אלא בידי השבטים הקדושים.

מדוע איפוא הם נתבעו על החלטתם וטורטרו על ידי יוסף בחשד ריגול, ונענשו לאחמ"כ בעשרה הרוגי מלכות?

הביאור נמצא בנביא עמוס פרק ב

(ו) כֹּה אָמַר יְדֹוָד עַל שְׁלשָׁה פִּשְׁעֵי יִשְׂרָאֵל וְעַל אַרְבָּעָה לֹא אֲשִׁיבֶנּוּ עַל מִכְרָם בַּכֶּסֶף צַדִּיק וְאֶבְיוֹן בַּעֲבוּר נַעֲלָים:

לאחר המכירה מובא בחז"ל שהם קנו מן השיירה נעלים לרגליהם, וישבו לאכול לחם מכסף המכירה.

בזה היה החסרון. כאן היה הפשע. אם המעשה כולו לש"ש כיצד הנך מתיר לעצמך להנות ממעשה זה? כאן מורה הדבר על פגם דק מן הדק בלשם שמים שהורס את הכל.

כמו הארי שדן את הכבשה התמימה על כך שנטלה מעט מן הקש שעל הגג בלא רשות, וגזר עליה גזר דין מות, ואף היה התליין והוציאו לפועל- ורק דרך אגב הוא אכל את בשרה… שלא יהיה בל תשחית…

רואים אנו מהו גודל הפגם של פניות חיצוניות בעבודת ה'.

 

בהמשך הפרשה אשת פוטיפר מפתה את יוסף לאמור שכבה עמי.

פרש"י על בראשית פרק לט פסוק א

(א) ויוסף הורד – … ועוד כדי לסמוך מעשה אשתו של פוטיפר למעשה תמר לומר לך מה זו לשם שמים אף זו לשם שמים שראתה באצטרולוגין שלה שעתידה להעמיד בנים ממנו ואינה יודעת אם ממנה אם מבתה:

נשאלת השאלה אם אשת פוטיפר התכוונה אכן לש"ש מדוע איפוא תמר מוזכרת בתורה כמי שעשתה מעשה צדקות ואילו אשת פוטיפר מוקעת כאשה פרוצה? הרי מבחינת המעשה מעשה שתיהן שווה?

התשובה היא בואו ונראה מה קורה כאשר התוכניות משתבשות. כאשר אצל תמר השתבשו התוכניות להוליד מלכים מיהודה והדבר מתפרסם וניגזרת עליה מיתה- היא מוכנה למות ולא לבזות את יהודה.

לעומת זאת כאשר תוכניותיה של אשת פוטיפר משתבשות ויוסף מסרב לשתף פעולה היא מפעילה כח כנגדו, וכאשר הוא בורח היא רודפת אחריו ומבזה אותו ומשמיצה אותו ברחוב העיר ומכניסה אותו לכלא לעשר שנים…

מה באמת ההבדל? תמר התכוונה כולה לש"ש ואם התוכניות משתבשות כנראה שמשמים רוצים אחרת, אני לא אלך ואעבור עבירה 'כדי לעשות רצון שמים'. היא מוכנה להישרף. אולם אשת פוטיפר התכוונה לש"ש אולם גם קצת משום שאהבה אותו, שהיה יפ"ת ביותר, כמ"ש בנות צעדה עלי שור, וכשמתערב משהו שלא לש"ש אזי הכל משתבש ונחשב חלילה כמעשה עבירה.

חשוב להדגיש שגם מעשה אחי יוסף וגם מעשה תמר וגם להבדיל מעשה אשת פוטיפר היו מעשי עבירה מצד עצמם, אלא שלא עשו זאת נטו לש"ש, ואזי הופך כל המעשה לעבירה גמורה. אולם מצוה שאינה נטו לש"ש ודאי שתחשב למצוה ויש עליה שכר. אולם אינה מושלמת.

המעשה ברב שך שהיו מביאים לו כספים רבים על מנת שיחלקם לישיבות, ולחתנו אהובו הרב ברגמן ראש כולל חזו"א שהתקשה להחזיק את הכולל מעולם לא נתן ממה שנתנו לו. פ"א א' שנתן לו סכום כסף גדול של כמאה אלף דולר לחלקם אמר לו שהוא מבקש שהרב יתן עשרת אלפים דולר לכולל חזו"א. החזיר לו הרב את כל כספו ואמר לו אם אתה רוצה לחלק= תחלקו בעצמך… הבין הלה את הרמז ונטל עשרת אלפים דולר ומסרם אישית לרב ברגמן. זוהי נקיות נטו לש"ש. שלא יתערב כאן איזשהו ספק שאני נותן תרומה שנתנה לכלל עולם הישיבות לחתני מפני שהוא מקורבי ואהובי!

הנכד שלו פ"א בא אליו ואמר לו שהם מצטמצמים באוכל בבית מרוב הדוחק. הרב פתח לו את המקרר שלו ואמר לו שהוא יכול לקחת כל שירצה, אולם מכספי הצדקה שנותנים לו אין הוא יכול לתת לו. שלא יאמרו שהוא לוקח למשפחה…

דוגמא לאדם העושה מעשה לעשות רושם ולא לשם ה' בהבאת הביכורים [מעיין השבוע ח"ה ע' תעח]

יהודי בא לפני הרבי מליסקא, בעל "אך פרי תבואה" זצ"ל, והביא תשורה: זוג פמוטי נחושת ממורקים עד ברק, שהתקבלו בתודה ובברכה לכבוד שבתהמלכה. הציב הרבי את הפמוטים בבית המדרש הצמוד לביתו, והאירו באור יקרות. היה שם עשיר אחד, שראה ושם אל לבו. כעבור שבוע הופיע, ובידו צמד פמוטי זהב יקרים עד מאוד!

"פסוק הוא בהפטרת כי תבוא: תחת הנחושת אביא זהב! " צהלו פני העשיר.

אמר לו הרבי: "עד שאתה מצטט מן ההפטרה, בוא ונלמד פסוק מן הפרשה, בהבאת ביכורים נאמר: "ולקח הכהן הטנא מידך". ובמשנה שנינו כי העשיריםהיו מביאים ביכוריהם בטסים של כסף וזהב והכהנים החזירום להם, אך העניים הביאו בסלי נצרים והכהנים נטלו את הסלים עם הפירות. ובגמרא קראו על כך את הפיתגם: "בתר עניא אזלא עניותא", לאמר: העניות כרוכה בעיקבותיו שלהעני. מביא הוא ביכוריו בסל עלוב — וגם הסל נלקח ממנו… ויש להבין: מדוע, באמת, הרי סל הנצרים הקלוע חשוב לעני לא פחות משחשוב טס הכסף לעשיר, ומדוע לא יוחזר לו?!"

מצחו של העשיר נחרש קמטים. אכן, שאלה קשה!

המשיך הרבי ואמר: הסכת ושמע. יושבת לה אישה עניה בביקתה דלה, ולפתע נכנס בעלה בשמחה: "מזל טוב! שני עצי זית לנו, והנה הנצו ביכורים! הודו לה', גם זיתים למאכל יהיו, גם מעט שמן למאור ולסיכה, ולטבול בו את הפת. ישתבח הבורא, אשרינו שיכולים אנו להודות לו בהבאת ביכורים!" אבל מיד הופכת השימחה לתוגה: במה יביאו את הביכורים, ואין להם כלי שלם!

מיד אומרת האישה: "בעלי, אל תדאג! רד לנחל וקטוף שרביטי ערבה, ואני אקלע סל נצרים נאה!"

יושבת היא וקולעת את הסל ופיה מלא שיר ושבחה לבורא עולם. מניח בו הבעל את קומץ הזיתים ומעטר את הסל במעט פירות כאשר תמצא ידו, עולה ציון ברינה ובהתרגשות רבה מגיש את הסל למשרתי השם בבית מקדשו – כמה גדולה השימחה במרום, איזו עת חדווה ושעת רצון! והכל מתקבל במאור פנים, הביכורים והסל כאחד.

בהר מולו יושב עשיר באחוזתו רחבת הידיים, מעיין בתסבוכת חשבונות המשק. לפתע נכנס הסוכן: "העצים מלבלבים, הניבו ביכורים! יש להעלותם לירושלים!"

"שוב!" רוטן העשיר, "הרי רק עכשיו הבאתי מעשר ותרומה, מעשר שני ומעשר בהמה! אין לזה סוף… נו, מילא, אם מוכרחים אין מה לעשות. אבל, אתה יודעמה! בפעם הקודמת שהבאתי ביכורים ראיתי את עימנואל מתהדר בטס של כסף- האפס הזה, הכלום הזה, חושב שהוא משהו, רוצה לנקר עיניים! אני אעמיד אותו במקום, אראה לכולם מי הוא מי! תברר בחשאי מתי הוא מתכונן לעלות לירושלים, ותכין לי טס של זהב – עם כן גבוה! אם כבר, שיראו כולם!"…

וכך, יחדיו, באים להיכל השם העני בקלת הנצרים והעשיר בטס הזהב הנוצץ.נוטל הכהן את הביכורים עם הסל, קודש להשם. נוטל גם את הביכורים שלהעשיר. מצוה היא, אין ברירה. אבל את הטס הוא מחזיר. מקומו לא יכירנו בבית המקדש, ואף לכהן אין חפץ בו"…

והרבי נטל את פמוטי הזהב, והניחם בחיקו של העשיר…

 

 

פרשת וישב

הגזירה אמת והחריצות שקר [מעין השבוע?]

וימצאהו איש והנה תועה בשדה.

איש זהו המלאך גבריאל. וצ"ב מדוע היה צריך לשלוח מלאך ליוסף כדי להורות לו הדרך וכי לא ניתן היה לעשות זאת באופן טבעי שישאל ומאן דהו יורה לו?

ועוד צ"ב כיצד יעקב שולח אותו אל אחיו כשיודע שהם שונאים אותו?

הגמ' אומרת שגדו"י היו בודקין בדרכים שונות כדי לדעת האם ה' יצליח דרכם. רב היה בודק במעבורת, אם היא מזומנת לו כשזקוק לה היה יודע שה' יצליח דרכו.

שמואל היה בודק בתלמוד שעסק בו קודם צאתו לדרך אם משמעותו חיובית היה יודע שדרכו צלחה.

ר' יוחנן היה בודק בתינוק היוצא מביה"ס אם היה אומר לו פסוק טוב– היה יודע שדרכו צלחה.

והנה ליוסף היו את כל הנתונים שלא ללכת לאחיו, שהרי ראה שאין הדרך מזומנת לפניו [מעבורת], ובתלמוד האחרון שעסק עם אביו היה בסוגיית עגלה ערופה העוסקת במי שמת בדרך, ואף המלאך שפגש בדרך אמר לו פסוקנסעו מזה– נסעו מן האחוה, ובכ"ז המשיך לדרכו ולא שב. מה ההגיון?

אומר הרמב"ן על בראשית פרק לז פסוק טו

(טו) וימצאהו איש והנה תעה בשדה יאמר כי הוא תועה מן הדרך ולא היה יודע אנה ילך, ונכנס בשדה כי במקום המרעה היה מבקש אותם ויאריך הכתוב בזה, להגיד כי סיבות רבות באו אליו שהיה ראוי לחזור לו, אבל הכל סבל לכבוד אביו ולהודיענו עוד, כי הגזרה אמת והחריצות שקר, כי זמן לו הקב"ה מורה דרך שלא מדעתו להביאו בידם ולזה נתכוונו רבותינו (ב"ר פד יד) באמרם כי האישים האלה הם מלאכים, שלא על חנם היה כל הסיפור הזה, להודיענו כי עצת ה' היא תקום:

בסופו של דבר רצונו ית' יתקיים. א"כ החריצות מיותרת.

הקב"ה רוצה להוריד את ישראל מצריימה בדרך זו של המלכת יוסף. כל מה שיעשו לא יועיל לשנות זאת. גם אם זה נגד כל הסיכויים בסופו של דבר עצת ה' היא תקום. אם התוכניות "משתבשות" משמים שולחים מלאך. לכן גם יוסף אינו חושב בצורה הגיונית לכאורה ופועל כנגד כל ההסתברות ובכ"ז הולך במודע למקום הסכנה.

מספרים מעשה בסוחר יין עני ומרוד שאף להוצאות שבת לא היה לו. הצטערה אמו והייתה מתפללת שה' יזכהו בעושר. בכול יום הייתה מציעה לפני הבורא הצעה חדשה. יום א' הציעה שיזכה בהגרלה, יום א' מציעה שימצא מציאה, ויום אחר מציעה שימציא איזושהי המצאה חשובה שתימכר בכסף רב. אולם כל הצעותיה "לא נתקבלו" והמצב לא השתנה. יום ששי ואין הוצאות לשבת. הציעה האם שינסה לדפוק אצל השכן שכן נמצא אצלו עוד כמה חביות יין מסוג ירוד, ויציע לו. עשה כן, והשכן קנה בקבוק אחד, ולאחר שטעמו שב להחזירו כשהוא דורש את כספו… חזרה האם בוכיה, א"ל בנה מן השמים ירחמו. באותו רגע נשמעו דפיקות בדלת, עשיר א' שאל האם יש לך יין משובח למכור? יש לי יין, השיב הסוחר, ואתה תקבע האם הוא משובח. טעמו העשיר ואורו עיניו. יש לך עוד מיין זה? מה מחירו? דינר זהב, השיב הסוחר. והעשיר ביקש את כל המלאי…. וכך הפך לעשיר בין לילה. אמרה האם: הרבה הצעות הצעתי לבורא, אך ע"ז לא חשבתי… [מעיין השבוע עמ' תקנ]

 

האחים אומרים לכו ונהרגהו ונראה מה יהיו חלומותיו. אחז"ל הם אומרים לכו ונהרגהו ורוה"ק עונה להם נראה מה יהיו חלומותיו… אתם חושבים שאתם קובעים במציאות, לא כן הוא, יש מנהיג גבוה מעל גבוה שהוא הוא קובע את סדר היום כאן…

פעמים רבות יש לנו תוכניות, רעיונות המצאות, אולם איננו לוקחים את הקב"ה בחשבון, לפעמים אנו אפי' מתפללים על פרנסתינו ומבקשים שהקב"ה יצליחנו בדבר מסוים, ואנו שוכחים שאל לנו לתת לקוב"ה עצות במה לפרנסנו… השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך…

פרשת וישב

כשיש זמן פנוי – תלמד תורה!

הפנסיונר המובטל [והגדת, בשינוי סדר]

שר המשקים ספר את חלומו ליוסף, ופתרו לטובה: ״בעוד שלשת ימים ישא פרעה את ראשך והשיבך על כנך, ונתת כוס פרעה בידו כמשפט הראשון אשר היית משקהו. כי אם זכרתני אתך כאשר ייטב לך ועשית נא עמך חסד, והוצאתני מן הבית הזה״.

יוסף הצדיק נמכר לעבד. ואין לנו מושג מה היה מעמד העבד בימי קדם. שאמרו (בבא בתרא ח ע״ב) שהשבי קשה יותר מכל המיתות, ופרש רש״י: שהוא ביד הנכרי לעשות בו כל חפצו, אם למות אם לרעב, הבעלים עלולים לקנותו לקלון (סוטה יג ע״ב, רש״י בראשית מא, מה)]. מלבד עצם העבדות, ושנוי תנאי החיים, העלולים להביא האדם לחולי ומיתה (מהרש״א שם). בחסדי שמים נמכר לבית שר, ונשא חן, והצליחו ה׳, והפקידו על ביתו וכל יש לו נתן בידו, מנהו כאפוטרופוס בתוך ביתו (ברכות סג ע״א). היש חסד גדול מזה? אירע מעשה אשת פוטיפר, ובחסדי שמים הושם יוסף בבית הסהר המיועד לעבדי המלך, שתנאיו משופרים (רמב"ן בראשית לט, כ), ונשא חן בעיני שר בית הסוהר, ומנהו על כל האסירים, ולא עקב אחריו כדרך ששמר כלם (תרגום יונתן בראשית לט, כג). וכששר המשקים מספר חלומו, ויוסף מבין שעומד הוא לשוב למעמדו, מבקשו שישתדל בעדו ויוציאו משם. ואני שואל, לאן?״ –

כאן, בכלא, אינו חסר דבר. לחמו נתן, מימיו נאמנים, הוא הממונה וסומכים עליו. מה רע לו שם? מה יעשה בחוץ?

ולחזר לבית אביו אינו יכול, שהרי רבותינו (״דעת זקנים״ מבעלי התוספות בראשית מב, א ועוד) שאלו מדוע לא הודיע יוסף לאביו שהוא חי, והניחו להתאבל עליו ימים רבים? ומתרצים, שהאחים החרימו שלא לגלות לאב. עוד כתב ה״אור החיים״ הקדוש זצ״ל (בראשית מה, מ) שיוסף חש לכבוד אחיו, שלא לביישם. כי נח לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו. ומה, וכי יצא מבית הסהר כדי לשוטט ברחובותיה?

סיפר הרב גלינסקי –

יום אחד עליתי לאוטובוס, קו חמשים וארבע. ישבתי ליד יהודי מבוגר. מוכר לי מראיה. שלום, שלום, וכל אחד ועולמו. אבל, יודעים אתם, מפרשת השבוע: שר האופים ושר המשקים חטאו לפרעה ונכלאו, ויוסף נצטוה לשרתם. חלמו חלום ונעכרה רוחם. ״ויבוא אליהם יוסף בבוקר וירא אתם והינם זועפים, וישאלם לאמור מדוע פניכם רעים היום״ (בראשית מ, ו-ז). סיפרו חלומם, ופתרו. וכאשר חלם פרעה חלומו והתפעמה רוחו המליץ שר המשקים על יוסף ופתרו, והתמנה להיות המשנה למלך –

איך התחיל הכל, וממה התחיל, מכך שהבחין שפניהם רעות והתענין, והציע עזרה!

גם אני שמתי לב שפני השכן קודרות, ואף אני, כיוסף, התענינתי: ״הכל בסדר?״ רואים שלא.

נאנח. ״דאגה בלב איש ישחנה״ (משלי יב, כה). סיפר שהיתה לו משרה כבודה, היה בעמדת כח והשפעה, חלש על צות עובדים ויוזמות נרחבות, והגיעה שעתו, יצא לגמלאות. אינו נזקק, חלילה, הקצבה נדיבה, אבל חייו הפכו ריקים מתוכן, משמימים, אין לו בשביל מה לקום בבוקר. הוא מסתפח ליושבי הקרנות בקופת החולים. זה עוול משווע, לגדוע פעילותו של אדם בשיא כוחו, ולגזור עליו חיי ניוון!

אני ראיתי זאת אחרת, אבל איך מקנים לו את ההשקפה הנכונה. בחסדי שמים מצאתי את הדרך, מפרשת השבוע.

שאלתי אותו את השאלה שבראש המאמר. מה יתן ליוסף לצאת החוצה מן הכלא??

זיק של התענינות נצת בעיניו הכבויות של שכני, ומצחו נחרש קמטים. באמת, על זה לא חשב. וכי מה רע היה לו שם, ליוסף. מה חשב לעשות אם ישתחרר? [מעבר לסכנה שיש שיכול כל אחד להשתעבד בו כי הוא בסטטוס של עבד!]

אכן, שאלה, הודה. נו, מה אתם עונים? שזו לא שאלה, עניתי. מה יעשה לכשישתחרר? ילך לישיבת שם ועבר!

מאימתי אין ליהודי מה לעשות?! ומאימתי יהודי מחפש תעסוקה?! תרשם ל׳כולל בעלי בתים׳, תלמד תורה!

ואתה יודע מה, עוד תוכל להמנות על גדולי הדור! הלא סיפרו על רבן יוחנן בן זכאי, ״נר ישראל עמוד הימיני פטיש החזק״ (ברכות כח), שידע את כל התורה כולה (סוכה כח ע״א), עסק ארבעים שנה בפרקמטיא, וארבעים שנה למד, וארבעים שנה עמד בראש עם ישראל (ראש השנה לא ע״ב, סנהדרין מא ע״ב)!

ואספר לך ספור, מעשה שהיה

בעיר סלוצק היה חייט עם הארץ, ולו אשה ושני בנים. חשקה נפשו בתורה, וביקש מחבריו בבית הכנסת של החייטים שילמדוהו אל״ף בי״ת, וחומש ורש״י, והיה משנן את תלמודו, עוד פסוק ועוד פרשה, עד שידעם בעל פה והחל ללמד משניות, ושנן גם אותן עד שידען על בורין, ופנה ללמוד הגמרא וכעבור עשר שנים ערך בבית הכנסת סיום הש״ס, ורב העיר הגאון רבי יוסף פיימר זצ״ל בא אל החגיגה. כעבור עשר שנים נוספות ערך סיום על ארבעה חלקי השלחן ערוך עם כל נושאי כליהם והתמנה כדין בסלוצק ורב בית הכנסת של החוטים. ופרש ממלאכתו ומסר למתפללים שעורים בגמרא ובמשניות וב״עין יעקב״, וכהן גם כשמש בית הכנסת, ניקה כיבד וריבץ, הדליק התנור והיטיב הנרות וקבל משכורת לכלכלת משפחתו, והמתפללים העניקו לו מתנתם, גלימת משי ובה כיס אחד עבור הממחטה. כשהחלה אופנת שני הכיסים, כבדוהו בגלימה בעלת כיסים. הביע מורת רוחו. אמר: על כך נאמר (אבות פ״ב מ״ז): ״מרבה נכסים, מרבה דאגה״. כשהיה לי כיס אחד מצאתי מיד את הממחטה. וכעת מושיט אני ידי לכיס ואיני בטוח שהיא שם, אולי שמתיה בכיס השני…

אני מדבר, והוא בשלו: המשרה שהיתה לו, וההשפעה, והמעמד, והעיסוק, והענין –

כואב הלב, יהודי שחי בעבר, במקום לחיות בהווה ולצפות לעתיד. אמרתי לו: אילו היה מתקשר אליך עורך דין מארצות הברית ומודיע לך שקרוב משפחה שלך נפטר והוריש לך מתחם שלם במנהטן, רכוש השוה מאות מיליונים. מה היית עושה?

איזה אור ניצת בעינים. הלא ידע שזה דמיון פרוע, אבל ענה בלהט: נוסע, אלא מה!

ולא חבל, לעזוב כזו משרה, ומעמד, והשפעה?

הבלים, הכל מתגמד מול העושר הצפוי!

אמרתי לו – והלא במוקדם או במאוחר תקרא לנחול את העושר הרב המצפה לך בעולם העליון, והכל יתגמד מולו!

אבל מה, יש להתכונן לקראתו.

הן ידועים דברי רש״י (ברכות סג ע״א), שתקנו לומר בבית המקדש ״ברוך ה׳ אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם״, כדי להודיע שאין העולם הזה לפני העולם הבא כלום – שומע אתה, כלום! – אלא כפרוזדור לפני הטרקלין. כלומר, הנהיגו ברכותיו בעולם הזה, כדי להיות רגילים לעולם הבא שכולו ארוך.

כלומר, בעולם הזה חיים שבעים, שמונים, תשעים שנה. בעולם הבא שרויים נצח נצחים!

אבל מה, ״מי שטרח בעולם הזה ייאכל בעולם הבא״ (עבודה זרה ג ע״א) – ברכת פיה, תברך שם למדת פה, תלמד שם!

אני זוכר, בבית הכ?סת ״הייליגמן״ התקיים שעור לבעלי בתים, במסכת ברכות. כשסיימו, הזמינו את הסטייפלר זצ״ל, שהיה ראש ישיבה ב״בית יוסף״, שידרוש בפניהם, הקשה בפניהם קשיא. מדוע. ביקש רב מתלמידו להספידו בהתעוררות, ״דהתם קאימנא״ (שבת קנג ע״א). שם אני בבחינת ׳עומד׳, ואיני מרבה זכיות. מה שצוברים כאן, מלוה אותך לשם.

ומצד שני אמרו בסוף מסכת ברכות, שתלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא לעולם הבא, שנאמר (תהלים פד, ח) ״ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלקים בציון״. ונשאלת השאלה: מה מצבו של האדם בעולם העליון, האם ״עומד״ הוא, או עולה מעלה מעלה, מחיל אל חיל? והתשובה, שאכן מעפיל הוא ״מישיבה לישיבה וממדרש למדרש״ (רש״י סוף ברכות), אבל רק במה שלמד כאן, בעלמא הדין. מה שלא למד כאן, לא ילמד שם. לענין זה, בגדר ״עומד״ הוא!

אבל אם למד כאן, ולו בשעור לבעלי בתים, ובכולל בעלי בתים, יבין שם עוד ועוד, בלי שעור וקץ –

אשריך, שעתותיך בירך, להכין עצמך לעלמא דאתי! הגענו, אמר לי, אני יורד כאן, בקופת חולים. שיהיה לו לבריאות ־ אני מציע לו לעלות, והוא יורד.

 

פרשת וישב

אין אדם יכול לברוח מעצמו [והגדת, שני מאמרים]

"וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען״ (בראשית לז, א). ובמדרש (בראשית רבה פד, ה): מה כתיב למעלה מן הענין? ״ואלה המלכים אשר מלבו בארץ אדום לפני מלך מלך לבני ישראל״ (בראשית לו, לא), ״וישב יעקב״. משל לאחד שהיה מהלך בדרך וראה כת של כלבים ונתירא מהם, ישב לו ביניהם. כך, כיון שראה יעקב אבינו עשו ואלופיו [המנויים בסוף הפרשה הקודמת] נתירא מהם וישב לו ביניהם.

בספר ״שפתי צדיק״ הביא דברי זקנו, החדושי הרי״ם מגור זצ״ל, שהתורה באה ללמדנו, שכאשר רואה האדם שהוא מוקף צרות, לא עלינו, לא יבקש עצות איך לברח מהן, אלא ״ישב ביניהן״. יבין שנשלחו ממרום, יבין עבור מה נשלחו, יערך חשבון נפש וייטיב דרך, ויקבל יסורים באהבה.

שכבר כתב ה ״תולדות יעקב יויסף״ (בפרשת בשלח) בשם הבעל שם טוב הקדוש זצ״ל, שמי שעושה כל השתדלות להחלץ מהצרות בלא להבין שנשלחו ממרום, דומה לאשה שתקפוה צירי לדה, והחליטה ש״משנה מקום משנה מזל״, היא תעבור לחדר הסמוך, ויפסקו…

בספר ״שעורי דעת״ (חלק ג, מאמר ״דור הפלגה״) מובא המשל בעוף שנדף ממנו ריח רע, וניסה לשנות מקומו כדי לטהר האויר, תמצא כל ימיו נודד וגולה מבלי הועיל. וקבע, שהמנסים בכל מחיר לשנות עניניהם לטובה, ״דיאס איז געריסן זיך מיט דער השגחה״, מנסים להתנתק מתחת יד ההשגחה העליונה.

מובן שיש מקום להשתדלות, ובפרוש אמרו (בבא מציעא עה ע״ב) עזמי שרע לו במקום זה ילך למקום אחר, ואם לאו גורם רעה לעצמו. ואמרו (בבא קמא ס ע״ב) רעב בעיר, פזר רגליך. ובאמירת ״אנא ה׳ הושיעה נא״ מנענעים בלולב לכל הכוונים –

אין הגררים מחלטים, ויש להועץ בדעת תורה, ו״כל מי שנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל״ (שמות רבה ג, ח).

הסטייפלר זצ״ל אמר לי פעם: ״רבי יעקב, פון זיף אנטלויפט מען ניט!״, אין אדם יכול לברח מעצמו –

וספר לי, שאדם בא והתאונן על שכן רע ומר, בקש אשור לעבר דירה, יעצו שיתפלל. כשל כיח הסבל והלה החליף דירה. לאחר מכן בא ובקש שהסטייפלר יסיר מעליו את הקופירא, כי בבנין החלש יש שכנים רעים שבעתום וסובל מהם מרורות. ודאי משום שלא צית להוראה שלא לעבור. וענהו: לא היתה זו הוראה ואף לא קפידא, אלא ידיעה פשוטה. צרות לא באות מעצמן, באות הן ממרום, וכדי להסיח יש לפנות למי ששלחן. ואם מנסים לעקפו ולהסתדר לבד – נו, רואה אתה את התוצאה-

המשך ממאמר נוסף שם – עמ' 491

[הקדמה: פעמים ואדם מנסה לשנות את מצבו, את מקום העבודה, את מקום לימודיו, את מערכת הנישואין, בשל הסיבה שרע לו במקום אחד, וחושב להטיב מצבו ולעבור למקום אחר. ופעמים זאת משום שמקנא בחבירו ובטוח שטוב לו יותר, ואם אעשה גם אנכי כמוהו – בטח אצליח כמוהו! וזו אשליה ודמיון שוא כפי שנבאר כעת].

״ויקנאו בו אחיו אין לנו מושג לא ביוסף ולא באחיו, לא בדיבתו עליהם ולא בקנאתם עליו. אבל תורה היא, וללמדה אנו צריכים, כמשגינו וכהבנתנו. ולו כהבנת ״בן חמש למקרא״ (אמת פ״ה מכ״א). כי התורה, לשון הוראה (זהר ח״ג:ג, ב). שנפיק ממנה לקחים בהשגתנו.

״ויקנאו בוי אחיו״ (בראשית לז, יא) – הקנאה, מהדברים המוציאים את האדם מן העולם (אבות פ״ד מכ״א). ומה תועלתה ? כאב לב, ותו לא!

״המקנא חומס נפשו, כי הוא מצטער תמיד, ושבע דאגה ויגון וצער וצוקה וצרה״ (״ראשית חכמה״ שער הענוה פרק ז). אבל זר, חצי צרה – המעציב מכל הוא, שהמקנא מוציא עצמו מעולמו על לא דבר. שבררך כלל, אין במה לקנא!

אחי יוסף קנאו בו. במה, בכתונת הפסים שלו (שבת י ע׳׳ב). ורש״י כתב, שכל צרותיו רמוזות היו בתיבת ״פסים״: שנמכר לפוטיפר ולסוחרים, לישמעאלים ולמדינים – האם בצרות אלו קנאו?!

 ודוגמה נוספת, להבדיל אין ספור הבדלות.

המן עשה עצמו עבורה זרה, רלפן לא השתחוה לו מרדכי (סנהדרין סא ע״ב, מגלה י ע״ב, יט ע״א).

מהו ענין זה, להשתחוות לבשר ודם ולעשותו עבורה זרה? הרמב״ן זצ״ל [שמות כ, ב] עמד על כך, וכתב: ״מהם שהיו עובדים לאנשים. כי בראותם לאחד מבני האדם ממשלה גדולה, ומזלו עולה מאד, כנבוכדנצר, היו אנשי ארצו חושבים כי בקבלם עליהם עבודתו וכונתם אליו יעלה מזלם עם מזלו. וזו היתה דעת פרעה [שעשה עצמו אלוה (רש״י שמות ז, טו)] וחירם (יחזקאל כח, ב) וחבריו שעשו עצמם אלוהות. כי היו רשעים, לא שוטים גמורים״. וכן כתב ב״מנות הלוי״ (אסתר ב, כא) בשם מהר״ם עראמה זצ״ל: ״כי נדמה להם היות שופע בו [בהמן] שפע אלוהי, והוא אמצעי בינם לאלוה [כי אמרו (מנחות קי ע׳׳א) שהגויים קוראים לה׳ ״אליקי האלהים״, ורואים בעבודה הזרה אמצעי תווך בינו לבינם] ולכן יכרעו וישתחוו לו, על דרך שעשה {בוכמצר לדניאל (דניאל ב, מו)״.

כודעי המן הסתנורו מדריכת כוכבו, מעלית הבזק שלו. אדם שהיה בזוי אנשים, ספר וגלב בכפר נדח במשך עשרים ושתים שנה (מגלה טז ע״א) ולפתע היה לשר היושב ראשונה במלכות, ולראש השרים, ומנושא מעל כלם, ומתפאר בכבוד עשרו ורוב בניו (אסתר ה, יא), ואף הם שרים (מגלה י ע״ב) וסופרי המלך (מגלה טז ע״א). אין פלא שקנאו בו, ובקשו להתחכך בהצלחתו, שידבק בהם שמץ ממנה, בבחינת: ״כל הנוטל פרוטה מאיוב, מתברך״ (בבא בתרא טו ע״ב).

אלו היו יורעים אחרית דבר מראשיתו, אלו היו יודעים שעץ התליה מתוקן לו מששת ימי בראשית (אסתר רבה ט, ב), ושכל גדולתו אינה אלא לרסקו בנפילתו, מאגרא רמה שאין כמותה לבור עמק שבעמוקים, בגדר: ״משגיא לגויים – ויאבדם״ (איוב יב, כג), לא היו משתחווים לו כדי שידבק בידם משהו, שמץ מגדלתו. בורחים היו כמטחוי קשת, מתרחקים ככל יכולתם, לא מדובשו ולא מעוקצו!

שלמה המלך עליו השלום קבע: ״וראיתי אני את כל עמל ואת כל כשרון המעשה, כי היא קנאת איש מרעהו״ (קהלת ד, ח) פרש הראב״ע, שזה הוא העיקר, המניע את רוב הבריות. להשיג עוד ועוד, לא משום שהם צריכים וזקוקים, אלא כדי להתחרות ולהשיג, להעפיל כדי להאפיל. וסים: ״גם זה הבל ורעות רוח״ ״רעות רוח״, שברון לב (רש׳׳י), כל ימיהם כעס ומכאובים. ״מתוקה שנת העובד, אם מעט ואם הרבה ייאכל. והשבע לעשיר איננו מניח לו לישן״ (קהלת ה, יא). ופרשוהו: העובד, ישן היה שינה ערבה ומתוקה. ברוך השם, יש עבודה ופרנסה. אבל ״והשבע לעשיר״, מדוע לשני יש יותר, זה ״איננו מניח לו לישן״…

אבל, בנוסף לכך שהמקנא ממרר לעצמו את החיים, מוציא את עצמו מן העולם, הרי כאן ״הבל״, כי באמת אין במה לקנא

האם בצרותיו של יוסף. או בסופו של המן?! ובדרך כלל, כך הוא בכל ההצלחות. ״מרבה נכסים, מרבה דאגה. מרבה עבדים, מרבה גזל״ (אבות פ״ב מ״ז) –

האם גם בדאגותיו מתקנאים? הן ״טוב פת חרבה ושלוה בה. מבית מלא זבחי ריב״ (מעילי יז, א).

ולצאת מן העולם בשביל קנאה שאינה מצדקת, זה כבר יותר מדי…

 

לעשות מלאכתו [והגדת, עמ' 529, שני מאמרים]

"ויהי כהיום הזה ויבא הביתה לעשות מלאכתו, ואין איש מאנשי הבית שם בבית״ (בראשית לט, יא). רש״י הביא שנחלקו רבותינו (סוטה לו ע״ב): אמר רבי יוחנן, מלמד ששניהם לדבר עברה נתכונו. והיינו שיוסף חשב לחטא עמה. ונחלקו בזה רב ושמואל. האחד אמר, ״לעשות מלאכתו״ ממש. והשני אמר שהסכים לחטא, באותה שעה באה דמות דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון. אמרה: יוסף, עתידים אחיך שיכוזבו על אבני אפוד ואתה ביניהם, רצונך שימחה שמך מביניהם?

והוא פלא פלאות. שהרי אף בסתם אדם נצטוינו במצות עשה: ״בצדק תשפוט עמיתך׳ (ויקרא יט, טו), לדונו לכף זכות (שבועות ל ע״א). ספר המצוות מ״ע קעז). וכתב הרמב״ם (פרוש המשניות אבות פ״א מ״ו) ש״אם יהיה האדם נודע שהוא צדיק מפורסם ופעולותיו טובות, ונראה שעשה מעשה שכל צדדיו יורו שהוא מעשה רע, ואין אדם יכול להכריעו לטוב אלא בדוחק גדול ובאפשרות רחוקה, ראוי שנצדד שהוא טוב, מאחר שיש איזה צד להיותו טוב, ואין מותר לך לחשדו. ועל זה אמרו (שבת צז ע״א) שהחושד בכשרים לוקה בגופו!״

ואם כן, כשמדובר על יוסף הצדיק, ופשט הכתוב הוא ״לעשות מלאכתו״ ממש, כדברי התרגום, לבדוק ברשימות חשבונותיו. למה דרשוהו לגנאי, שחשב לעבור עבירה, חלילה וחס? ובאמת כבר נשאל על כך הרלב״ח בתשובה קכ) ותמה על כך מהר״ץ חיות בהגהותיו ובספרו ״מבוא התלמוד״ (פרק כ). הם ענו חלקם, ואנו נענה חלקנו –

הרב דסלר זצ״ל השריש, שאין מחלוקת בעניני אגדה והשקפה, מר אמר חדא ומר אמר חדא, ולא פליגי. אף כאן נאמר שאין כל מחלוקת. ידאי שלא עלה בדעתו שיעבור חלילה, לא בא אלא לבדוק בכתבי חשבונותיו.

אבל ידע שהכול הלכו לגנוסיא, ואין איש מאנשי הבית שם בבית, וידע שאותה מרשעת השימה עצמה חולה ואורבת לו. ובכל זאת נכנס למאורתה –

הנכנס למקום נסיון, גם אם איתן הוא בדעתו כחומה בצורה דלתים ובריח, לוקח הוא בחשבון שאולי ילכד ואולי יכשל, וכבר מעלים עליו כאלו נכנס כדי לחטא!

ומנא אמינא לה, הוכחה נצחת לי. שכך שנינו (בבא בתרא נ ע״ב) בביאור הפסוק (ישע:ה לג, טו-יז): ״ועוצם עיניו מראות ברע״, שיקבל שכרו הן בעולם הזה: ״הוא מרומים ישכון, מצדות סלעים משגבו, לחמו נתן, מימיו נאמנים״, והן לעולם הבא: ״מלך ביפיו תחזינה עיניך ושתזכה לראות זיו שכינתו של מקום (רש״י)], תראינה ארץ מרחקים״ [כתרגומו, תסתכל ותראה ביורדי גיהנום (רש״י)]. מי הוא זה ואי זה הוא שיזה לכל אלו, ״עצם עיניו מראות ברע״, זה שאינו מסתכל בנשים בשעה שעומדות על הכביסה בנהר, כשהוא עובר שם. ושאלו בגמרא: היכי דמי, במה המדבר. אי דאכא דרכא אחרינא, אם יש דרך אחרת והולך בזו, רשע הוא. פרש רשב״ם: ואף על פי שעוצם עיניו. שלא היה לו להתקרב, אלא להתרחק מן העברה. ששנינו [חלין מד ע׳׳ב]: ״הרחק מן הכעור וומן הדומה לו״]. ואם אין דרך אחרת, אנוס הוא. ותירצו, שהמדובר באין דרך אחרת, והוא מכריח עצמו להטות עיניו לצד אחר, וזוכה לשני העולמות.

מכל מקום למדנו, שאם לפניו יש דרך אחרת ועובר בדרך שיש בה נסיעות ועוצם עיניו, עוצם עיניו! רשע הוא, רשע! מדוע, מפני שהליכהלמקום נסיונות מביאה בחשבון אפשרות של כשלון!

וכן מה ששנינו (עבודה זרה יז ע״א) ששנים מרבותינו עמדו בפני שתי דרכים, האחת עוברת על פתח בית עבודה זרה והשניה במקום פריצות, ותהו באיזו עדיף ללכת. ולמד מכאן ה״חזון איש״ זצ״ל (״האמינה והבטחון פרק ד אות ט) שאילו היתה דרך שלישית היו אסורים ללכת באחת משתי הדרכים (כמוכח בתוספות שם)!

ובמאמרנו על מגלת אסתר (ה, ח הבאנו דברי הגמרא (מגלה טו ע״ב): מה ראתה אסתר שזמנה את המן לסעודה, ואחד הטעמים היה, שמא ירגיש המקום [שאף אני מקרבת שונאיהם של ישראל (רש״י) ויש חשש שאכשל בקירוב עמו בעבירה, ולכן] יעשה לנו נס. ותמוה: כל מטרתה, חפצה ורצונה, להפלילו ולהפילו, ותוך כדי כך תקרבו?! והלא אמרו [לענין שרפת חמץ שנמצא בפסח]: הוא עצמו מחזר עליו לשרפו, ויאכל ממנו?!

אבל, הבה נתבונן בפרשה בתורה: ״כי תצא למלחמה על איביך״, במלחמת הרשות הכתוב מדבר (דברים כא, י). ומי יוצא למלחמת הרשות, הלא אך ורק מי שאינו ירא מעברות שבידו. אפילו לא עבירה קלה מדרבנן, לא שח בין תפלין של יד לתפלין של ראש (סוטה מד ע׳׳א). ואם כן, ״כל שאפשר לו לעסק בתורה ואינו עוסק, שעליו דרשו רבותינו זכרונם לברכה (סנהדרין צט ע״א) ׳כי דבר ה׳ בזה, הכרת תכרת הנפש ההוא עונה בה׳ (במדבר טו, לא), פשיטא שנקרא רשע יותר מעובר אסור מדרבנן? (תד"א, פרק א). לפנינו אפוא אדם, שאין לחובתו עבירה אחת, ולא בטל מימיו דקה אחת מן התורה – והוא חוזר עם יפת תאר, שיקצה?!

והתירו לו, בגלל סבה אחת: ״שאם אין הקדוש ברוך הוא מתירה, ישאנה באסור״ (רש״י דברים כא, יא)!

הוא יעבור אסור?!

מימיו לא עבר אף על אסור מדרבנן, וכאן יעבור על אסור ״שיש בו הפסד שאין בכל העריות כמותו, ונקרא מחלל קדש השם״ (רמב״ם, אסורי ביאה פי״ב ה״ו)!

הכיצד? איך יובן הדבר?!

הוא יובן בפסוק מפורש. יעקב אבינו עליו השלום קבל על עצמו: ״אם יהיה אלוקים עמדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללב״ש, ושבתי בשלום אל בית אבי – והיה ה׳ לי לאלוקים״ (בראשית כח, כ כא), אזי אעבוד את ה׳ בארץ הנבחרת (רמבן), ויהיה לי לדיין אם לא אעבדהו בכל כחי (ספורנו).

לא מובן. ואם לא יהיה לו לחם לאכול, ולא יהיה לו בגד ללבוש, האם לא יעבוד חלילה את ה׳ בכל כוחו?!

והתשובה, שאם יהיה לו לחם לאכול ובגד ללבוש, מתחייב הוא. ואם לאו, יעמוד בפני נסיון –

ואין אדם בעולם היודע, כיצד ינהג בעת נסיון!

כך אין לדעת כיצד ינהג הצדיק בעת הנסיון במלחמה. הגם שהוא צדיק גמור, אבל בעת הנסיון – מי יודע האם יעמוד?

יכול אדם להסתופף בבית ה׳ כל ימי חייו, לחזות בנעם ה׳ ולבקר בהיכלו, אין מצוה שלא קיים ואין עברה שעבר, לא בטל לרגע מן התורה. אבל כשיצא למלחמה יחשף לנסיון, ואין לדעת כיצד יעמוד בו, והאם יעמוד בו!

יש שאלה, שהמדרש הותירה בלתי פתורה, בלי מענה. אליעזר עבד אברהם בא לבית בתואל אבי רבקה, ״ויפתח הגמלים״ (בראשית כד, לב), התיר זמם שלהם. שהיה סותם את פיהם, שלא ירעו בדרך בשדות אחרים (רש״י). ושאלו רבי הונא ודבי ירמיה לרבי חיא בר רבה: וכי לא היו גמליו של אברהם אבינו בדרגת חמורו של רבי פנחס בןיאיר, שלקחוה לסטים ושבתה שביתת רעב שלושה ימים כי נתנו לה מאכל שאינו מעושר. חששו שתתפגר ברשותם ושחררוה, וחזרה לבעליה. נאקה בחוץ. אמר: פתחו למסכנה והאכילוה, שמזה שלושה ימים שלא אכלה. הביאו לפניה שעורים, ולא טעמה. שאלם: עשרתם אותם? אמרו לו: דמאי הם, ולמדתנו רבנו שמאכל בהמה פטור מן הדמאי. אמר להם: מה נעשה לה, והיא מחמירה על עצמה (בראשית רבה ס, ח). חמורו של רבי פנחס בן יאיר אינה אוכלת דמאי, וגמליו של אברהם אבינו יאכלו מן הגזל?!

שאלה, ובמדרש אין עליה תשובה. ורבי ירוחם ממיר זצ״ל לא הבין את השאלה אברהם אבינו חזר עטור נצחון ממלחמת המלכים. במתי מעט נצח צבא עצום ורב, מאתים וששים רבוא, וארך המחיה אובע מאות פרסה (סנהדרין צה ע״ב), ונצחם בנסים מופלאים (תענית כא ע׳׳א, סנהדרין קט ע״א). בדין זכה ברכושם ככבוש מלחמה, אך החליט להחזירו למלך סדום כדי לקדש שם שמים. נפלא. ברם מדוע אמר: ״הרימותי ידי אל ה׳ אל עליון קונה שמים וארץ, אם [אקח] מחוט ועד שרוך נעל״ (בראשית יד, כב), בלשון שבועה (רש״י)? ותמה ב״הכתב והקבלה״: ״ולא הבינותי, וכי הרכוש דבר יקר כל כך בעיני אברהם עד שהוצרך שבועה לזרז נפשו לבלתי לקחו, וכי לא יהיה זה בערך אדם גדול כאברהם כשבועת שוא וחנם?״

אבל בספרי (ואתחנן, ח) אמרו: ״צריך להשביע את יצרו, שכך אתה מוצא בכל הצדיקים שהשביעו את יצרם. באברהם הוא אומר: ״הרימיתי ידי לאל עליון קנה שמים וארץ אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח מכל אשר לך״. בביעז הוא אומר: ״וגאלתיך אנכי, חי ה׳״ (רותג,יג). בדוד הוא אומר: ״חי ה׳, כי אם יגפנו או יומו;בוא ומת או במלחמה ירד ונספה״ (שמואל א כו, י), באלישע הוא אומר: ״חי ה׳ כי אם רצתי אחריו ולקחתי מאתו מאומה״ (??לכיס ב ה, כ) –

כי אף שהכסף לא נחשב בעיניו, וקדוש שם שמים הורה להחזיר הרכוש, אבל הפצרותיו של מלך סדום הוו נסיון, ואברהם אבינו לא האמין לעצמו מרגע אחי למשנהו.

ואמר רבי ירוחם ממיר: לעצמו, לא האמין אברהם אבינו ־ לגמליו, יאמין?!

עמד, וזממם! לא וזביאם לידי נסיון…

ואסתר מבקשת להפיל את המן, להביא לאבדנו, אבל עריכת משתה עם אחשורוש ועמו הוא נסיון ואינה יודעת איך תצא ממנו! ואם היא כך אנו, מה…

וכלל נקוט בידנו, בכל אלו הענינים: התודה, לשון הוראה היא (זהר ח״ג נג, ב). אין לרבותינו הקדושים עסק עם יוסף הצדיק, לדונו כך או כך. יש להם עסק עמנו, להורותנו ולהרויכנו. לומר לנו: אפילו כגובה ארזים גבהך וחסן אתה כאלונים, אם תגביה כנשר ובין כוכבים תשים קינך, אל תכנס למקום סכנה –

אפלו יוסף הצדיק נתבע על כך! י־אם הוא כך ־ אנו, מה!

ושנינו (סנהדרין קז ע״א): ״לעולם אל יביא אדם עצמו לידי נסיון, שהרי דוד מלך ישראל הביא עצמו לידי נסיון, ונכשל״ – ואם הוא כך – אנו, מה!

״ויעזב בגדו בידה״

^נינו במדרש (תנחומא ויגש ח): כשבקש יוסף לאסור את שמעון, אמר שמעון: ״נראה מי יכניס אותי לבית האסורים. באותה שעה שלח יוסף אצל פרעה: ״שלח לי שבעים גבורים מאצלך, שמצאתי לסטים ואני מבקש לתן עליהם כבלים״. שלח לו. אמר יוסף לאותם גבורים: ״הכניסו את זה בבית האסורים ותנו כבלים ברגליו״. כיון שקרבו אצלו צוח בהם. כיון ששמעו קולו נפלו על פניהם ינשתברו שניהם. ״שאגת אריה יקול שחל, ישני כפירים נתעו״ (נעקרו. איוב ד, י). והיה מנשה בן יוסף יושב לפניהם. אמר לו אביו: ״קום אתה״. מיד קם מנשה והכהו מכה אחת, הכניסו בבית האסורים ונתן עליו כבל. אמר שמעון לאחיו: ״אתם אומרם מכה של מצריים היא זו? אינה אלא של בית אבא!״

ועוד שנינויבראשית רבה צג, ): כשאמר יהורה ליוסף ״כי כמוך כפרעה״ יבראשית מר, יח), אמר: אם שולף אני את חרבי, ממך אני מתחיל ובפרעה רבך אני מסיים! אלו אמר: מפרעה אני מתחיל, היה מניחו. כיון שאמר: ממך אני מתחיל, רמז יוסף למנשה ובעט בעיטה אחת, ורעד כל הארמון. אמר יהודה: בעיטה זו, משל בית אבא. כיון שראה כן, החל מדבר דברי פיוסים: ״אדוני שאל את עבדיו לאמיר״ ישם, יט).

לא, לא נעמיד כעת על השאלה, אם ראו ואמרו שזו מכה ובעיטה של בית אבא, איך לא הבינו שיוסף עומד לפניהם. נעמד על כך במאמר נפרד (בפרשת ויגש, במאמר: ״ולא יבלו אחיו לענות אותו״). כאן נעמיד על נקודה אחרת. בן כמה היה אז מנשה? בן תשע, לכל היותר. ולמעשה, היה בן חמש (פרקי דרבי אליעזר, מז). והרי ״יפה כוח הבן, מכוח האב״ – אם כך יפה כוח הבן, מה עצום ורב היה כוח האב!

ואכן, אמרו (בראשית ובה צג, ז) שבשעה שבקש יוסף לקחת את בנימין לעבד שאג יהודה והלך קולו ארבע מאות פרסה. באותה שעה קם יוסף מעמוד של אבן שהיה יושב עליו, בעט בו ועשאו גל של חצץ. מיד תמה יהודה ואמר: ״גבור זה ממני״!

נשאלת אם כן השאלה: כשתפסה אשת פוטיפר ביוסף להכריחו לעברה, שמט בגדו בידה ונס החוצה. ״נתנה בגדו אצלה עד בוא אדניו אל ביתו״ (בראשית לט, יב), ועל ידו העלילה עליו ובקש אדוניו להרגו (לקוט שמעוני רמז קמו). ואמרו רבותינו (בעלי התוספות, וחזקוני) שבקשה להפלילו באמצעות הבגד, ובא גבריאל למועצתם ואמר, שבהיות הבגד קרוע משמע שהיא זו שתבעתו, ונמלט מידיה. לפיכך לא הרגוהו, אך כך שלא להוציא עליה לעז כלאוהו. ומדוע לא תלש הבגד מידה ואיפשר בכך את העלילה?

והלא עצום ורב היה כיחג גם אלו נאבקה, והיה הבגד נקרע, והיתה חופנת פיסת בד בידה, ברגע קט היה משחררו מאחיזתה! ברגע קט היה חוסך שתים עשרה שנות מאסר! ויותר: ברגע קט היה משתחרר מעלילת הכפשה וצער הכלימה מר ממות (״שערי תשובה״ שער ג אות קיא, קלט) ומסכנת הריגה!

אבל יש כאן יסוד, ואיזה יסוד!

כדי לעמוד עליו, נתבונן בספור בגמרא (נדרים ט ע״ב) –

תניא, אמר שמעון הצדיק, מימי לא אכלתי אשם נדר טמא, אלא אחד.

נסביר: שמעון הצדיק, משירי כנסת הגדולה, ששמש בכהנה גדולה ארבעים שנה ובכלן היה הגורל עולה בימין וחוט השני מלבין, והנר המערבי לא כבה והכיהנים לא העלו למזבח אלא שני גזרי עצים כי האש שירדה ממרום היתה מאכלת את הקרבנות, וכל כהן שהיה מגיעו כזית מלחם הפנים היה שבע ומותיר, ובכל שנה זכה לגלוי שכינה בקדש הקדשים ביום הכפורים (יומא לט ע״א) –

שמעון הצדיק נמנע מלאכול בשר קרבן אשם של נזיר שנטמא, ונטהר, ומביא קרבנותיו כדי להתחיל ולמנות מחדש. חשש שמא מתחרט הוא על נזירותו שהוכפלה עקב טמאתו, ויש בקרבנו בחינה של ״חולין בעזרה״.

מלבד מקרה אחד, שנדר בכזו התלהבות עד שאין חשש שחזר בו והתחרט.

וסופר: פעם בא נזיר מן הדרום, וראיתיו שהוא יפה עינים וטוב ראי וקוצותיו סדורות לו תלתלים.

אמרתי לו: ״בני, מה ראית [לנדור נזירות, שבסופה חייב הנזיר לגלח כל שערו] להשחית את שערך זה הנאה?״

אמר לי: ״רועה הייתי לאבא בעירי. הלכתי למלאות מים מן המעין ונסתכלתי בבבואה שלי ופחז עלי יצרי ובקש לטרדני מן העולם. אמרתי לו: רשע, למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך, במי שהוא עתיד להיות רימה ותולעה. העבודה [לשון שבועה] שאגלחך לשמים!״

מיד עמדתי ונשקתיו על ראשו, אמרתי לו: ״בני, כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראל. עליך הכתוב אומר (במדבר ו, ב): ״איש כי יפלא לנדיר נדר, נדר להזיר לה׳״ [שנזירותו לשם שמים]״.

לא מובן – כשראה במים את בבואתו, שהוא טוב ראי וקוצותיו תלתלים, פחז עליו יצרו ובקש לטרדו מן העולם. גער ביצרו. מה היה עליו לעשות?

להחליט, שכאשר ישוב לביתו יטול מספרים ויגזור את מחלפותיו הנאות.

ומה עשה? נדר נזירות. כלומר, שבמשך חודש ימים אסור לו לתלוש ולו שערה אחת! ״קדוש יהיה, גדל פרע שיער ראשו״ (במדבר ו, ה)!

מדוע?!

והתשובה, פשוטה. באותו רגע, היתה שעת התעוררות. גער ביצרו, היה מוכן למגרו. מי יודע האם ישאר בלהטו זה עד שובו לביתו. מי יודע האם לא .ירגע, ויצטנן! ישלים, ויסיח הדבר מלבו!

לכן, כשיוסף ראה דמות דיוקנו של אביו המזהירו לבל יעבור את העבירה, והבין שהמרשעת מנסה לגררו לבאר שחת ולאבדו משני העולמות – קפץ ונמלט, ״וינס ויצא החוצה״. ולא התמהמה אף רגע קט כדי לחלץ בגדו מידה – כי מי יודע האם יעמוד בהחלטתו זו רגע קט!

ושמעתי מרבי חיים שמואלביץ זצ״ל, שסיפר בשם אביו הגאון רבי רפאל אלתר זצ״ל, שבוולז׳ין היה מתמיד בעל זכרון נפלא. ופעם, בעת האוכל, נשאל שאלה וחכך בה. הזכירו חברו שיש לפשטה מדברי התוספות במקום פלוני. נרעש: הכיצד יתכן שיעלמו ממנו דברי התוספות?! בסערת רוחו קם מהשלחן והסתגר לשבע שנים. חזר ושינן את תלמודו והיה לגברא רבה.

נשאל ראש הישיבה, הגאון רבי חיים מוולוזיין זצ״ל, האם כדין עשה שקם מהשלחן בלא ברכת המזון. וענה: ודאי שנהג שלא כדין, אבל אלו היה משתהה לברך ברכת המזון, לא היה מסתגר לשבע שנים!

 

 

פרשת וישב

כשמתקדמים מפסיקים הניסים

״ויהי ה׳ את יוסף״ [והגדת]

מדרש מרעיש מצאתי (בראשית רבה פו, ח) על הפסוק: ״ויהי ה׳ את יוסף, ויהי איש מצליח, ויהי בבית אדניו המצרי״ (בראשית לט, ב). ״ויהי״, לשון צער (מגלה י ע״ב), ושלוש פעמים ״ויהי״ בפסוק אחד. ומה הצער ב״ויהי ה׳ את יוסף״. אדרבה, שמחה רבה היא!

אבל המדרש שואל: ״ויהי ה׳ את יוסף״. וכי עם אחיו לא היה, רק עם יוסף?

סיפר הגר"י גלינסקי: זוג בעלי תשובה הגיעו לבקש ברכה. למען האמת, איני יודע מי ראוי לבקוש ברכה ממי. אנו מתמודדים כל כך עם כל רצון לשנוי זעיר, ליתר התמדה בלמוד, ליתר כונה בתפלה. מזהירים את עצמנו שוב ושוב לקבל רק קבלות קלות ופעוטות, כדי שנוכל לעמוד בהן. והם, מחוללים מהפך כזה באמצע החיים, מדרכי מות לדרכי חיים –

רבי ירוחם ממיר זצ״ל צטט דברי רש״י על הפסוק: ״הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא״ (במדבר כג, כי). כשהם עומדים משנתם שחרית הם מתגברים כלביא וכארי לחטיף המצוות, להתעטף בטלית ולהניח תפלין ולקריא את שמע.

ושאל: כולנו קמנו בבקר לתפלה, מי מאתנו ראה עצמו כארי וכלביא?!

ותירץ: אנו, התרגלנו, הסתגלנו, סללנו לעצמנו את הדרך וכבשנוה. אבל כשבלעם רואה זאת, עבורו אכן נצרכת לכך גבורת ארי! –

ועבור החוזרים בתשובה?!

זה לא רק לקרא שמע, אלא לחולל מהפך בכל ארחות החיים! ואספר ־

היה זה לפני כמאה שנה. בחור מישיבת סלבודקה, מבכירי ופארי הישיבה, התארס. איזה אשר, איזו שמחה! התכוננו לחתנה והגיע לשבות בעירו של החותן. מובן שהציגו בפני מכריו והתפאר בו, והיה במה להתפאר. הבחור נחל כבוד רב, וכבוד זה היה לצנינים בעיני בחור מבני העיר. הקנאה העבירתו על דעתו, וכששאלו החותן: ״נו, מה דעתך על החתן?״ הפטיר: ״עבור בתך, הוא טוב דיו״…

רגע, מה פשר הדברים, למה אתה רומז? הנח אל תשים לב, הוא בסדר גמור. בכל זאת, הרי אמרת משהו. טוב, בטח בררת לפני שלקחת אותו. בררתי, מה? שכח מזה, לא אמרתי כלום. הכלל, ״כי באפם הרגו איש״, בעקום אף, מיט א קנייטש פונ׳ם באז קען מען הרגענען א מענטש. חנו של החתן סר ומצאו בו כבר חסרונות, ודשו בהם ונפחום.

סוף דבר, ביטלו את השדוך. עולמו של הבחור חשך עליו.

מלחמת העולם הראשונה פרצה, והחזית הגרמנית התקרבה. ישיבת סלבודקה נמלטה לקרמנצ׳וג. יום אחד קרא הסבא מסלבודקה זצ״ל לאותו בחור. החזיק בידו מכתב שהתקבל לפי כתובת הישיבה. הכותב סיפר, שבקנאתו ופזיזותו גרם לביטול השדוך. מאז הכהו לבו, וצרות רבות השתרגו עליו. ביתו התפרק ופרנסתו שבתה. ערך חשבון נפש, ותלה בענש המעשה. אינו יודע מה כתובתו של הבחור לכן כותב הוא לסבא מסלבודקה, מבקש שיאתר את הבחור ויבקש סליחתו.

הבחור האזין, והסבא אמר: ״על פי ההלכה, אינך חיב למחול״ (שלחן ערוך אורח חיים תרו, א).

הבחור משך בכתפיו: ״כשהתארסתי, הודיתי לה׳ על הטובה. כשהשדוך הופר הודיתי על הרעה. ה׳ נתן וה׳ לקח, יהי שמו הגדול מברך. הבנתי שמישהו הוציא דבה, ומחלתי מיד. לא היה אלא שליח ממרום. ואם ״מגלגלים חוב על ידי חייב״, אין זה עסקי״…

הסבא הביט בו: ״הבחור הרס את חייך, ניפץ את תקוותיך. אין בלבך שמץ טינה?!״

״הרב, גם אני בן אדם. נפגעתי, התמרמרתי, והחלטתי למחול בלב שלם״.

הסבא מסלבודקה קם מלוא קומתו. הבחור, נבוך, קם גם הוא. הסבא כפף את ראשו: ״ברכני נא״ ״אני – מה?!״

״בקשתי שתברך אותי –

הגמרא אומרת (ראש השנה יז ע׳׳א) שהמעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו, שנאמר (מיכה ז, יח) ׳נשא עון, ועובר על פשע׳. למי נושא הקדוש ברוך הוא עוון, למי שעובר על פשע. העברת כך על מדותיך ואתה בלא עוון, בדין שתברכני!״

ועמד על כך, שיברכו!

ובעלי תשובה, כזה שינוי דרך, כזו העברה על המדות, ותשובה המוחקת כל העוונות והם באים לקבל ברכה? אני הוא שצריך להתברך מפיהם!

בקיצור, סיפרו את ספורם. לא בקשתי רשותם, אז לא אסגיר פרטים מזהים. סיפרה שהיא רופאה בכירה, ראש מחלקה בבית חולים חשוב.

בעבר היתה באה גם בשבת ברכב, אבל מאז חזרתה בתשובה היא פוסעת ברגל מרחק רב. זה גם בריא, ציינה. וסיפרה מופת ופלא: מאז שהיא הולכת רגלי, לא ׳תפס׳ אותה גשם בדרכה! לפעמים יורדים גשמים עזים לפני צאתה, ולפעמים בהגיעה. אבל ברכה, מעולם לא נירטבה נס ופלא, מופת גלוי. סייעתא דשמיא מופלאה!

לפתע הבחינה: ״אני רואה שהרב לא כל כך מתפעל מזה״. ציינה.

אמרתי: ״להיפך, אני מתפעל מאד. אבל אשמח עוד יותר כשתודיעי לי, שירדו גשמים בדרכך!״

״אה״, הבינה, ״יהודי צריך לשמח כשיורדים גשמים. זו אנוכיות, לשמוח כשאינם יורדים!״

״גם זה נכון״, עניתי. ״הכהן הגדול היה מבקש ביום הכפורים, שלא תבוא לפני הקדוש ברוך הוא תפלת עוברי דרכים בשעה שהעולם צריך לגשם (יומא נג ע״ב). אבל התכונתי לדבר אחר –

איני יודע אם שמעתם על הסטייפלר זצ״ל, הוא היה גדול הדור. ובמו עיני ראיתיו פוסע בשבת, וגשם זלעפות החל לרדת. כולם רצו לתפס מחסה, והוא המשיך ללכת לאיטו, כי אין לפסוע פסיעה גסה בשבת. ונרטב כלו, הגשם זלג נחילים נחילים מכובעו –

ואיך תסבירו, שהנס שקורה לך מדי שבת בשבתו, לא קרה לו?!״

נבוכו בני הזוג.

אמרתי: ״אסביר לכם. הבאתי את המדרש הנ"ל השואל – וכי עם אחיו לא היה, רק עם יוסף? וענה, במשל

סוחר הוביל שירה בת תריסר חמורים נושאי חביות יין. לפתע נתק אחד החמורים, תכנס לחנותו של נכרי. מיר רץ אחריו להחזירו.

תמהו: ״מה עשית, נטשת אחד עשר חמורים, ורצת אחר האחד?״

ענה: ״השאר היו בשוק, ברשות הרבים, אין סכנה שאחד העוברים והשבים יפתח חבית שאינה שלו ויאסור את היין בשתיה. אבל חמור זה נכנס לחנותו של נכרי, והלה עלול לתהות על קנקנו ולאסור את היין, חייב אני לשמרו!״

כך, האחים הקדושים היו בארץ ישראל ובמחיצת יעקב אביהם, שמורים הם מאליהם. אבל יוסף היה במצרים, מקום טומאה, ובבית פוטיפר, מקום סכנה, וזכה לשמירה יתרה: ״ויהי ה׳ את יוסף״!

עד כאן דברי המדרש.

ולמדנו, שככל שאנו ירודים ומצבנו הרוחני מסכן – כך גדולה שמירת ה׳ עלינו, והוא עמנו יותר ויותר!

פניתי לרופאה ואמרתי – עכשו את מבינה מדוע אשמח כשתבשרוני, שכבר התחילו הגשמים לרדת כשאתם בדרך. שאינכם צריכים עוד להארת פנים מיחדת השמורה לאלו שבסיכון?!״…

ובאמת רמוז הענין בגמרא (בבא קמא צב ע״ב). שאמרו: מנא הא מלתא דאמרי אינשי, מה מקור הפתגם השגור: כשהיינו צעירים היינו בעלי כח. עכשו שהזקננו, אנו חלשים כפעוטות. שבתחלה (ביציאת מצרים) נאמר: ״וה׳ הלך לפניהם יומם בעמוד ענן למחיתם הדרך ולילה בעמוד אש להאיר להם״ (שמות ע, כא), ולבסוף נאמר: ״הנה אנכי שלח מלאך לפניך לשמרך בדרך״ (שמות כג, כ). ובאר הגר״א זצ״ל (בבאורי אגדותיו, שם) על פי המדרש (ויקרא רבה כד, א) שכאשר האפרוח זעיר, לועסת עבורו התרנגולת את המאכל ונותנת בפיו. וכאשר הוא גדל ובא לא כל עם אמו, דוחפת אותו במקורה ומגרשתו, שיסתדר לבד –

כשיצאו ממצרים, בה עבדו עבודה זרה ושקעו במ״ט שערי טמאה, היו זקוקים לכזו שמירה, לכזה סיוע. אבל משקיבלו את התורה ודרכם סלולה יוכלו להסתדר בכחת עצמם ואינם זקוקים עוד לשמירה כה צמודה.

המעשה באדם שראה פסיעות בחול ובעתותיו הקשות ראה שאינם! וחשב שה' עזב אותו, וא"ל ה' שאדרבה, בעתותיך הקשות נשאתי אותך על כפיים!!

פרשת וישב

הישועה מוכנה כבר מראש [והגדת]

יום אחד פגש בי ר׳ יצחק וידר, יהודי בני ברקי, חסיד בורשא. ספר לי ספור אודות דין תורה מענין שבא לפני הגאון רבי שלמה קלוגר זצ״ל מברודי. ומעשה שהיה, כך היה.

פרנס הקהלה זומן ללשכת המושל. זימון כזה לא מבשר טובות. עלה, וחששו התאמת. המושל הודיעו שגדוד צבא עומד לערך אמונים במחוז, ויהודי העירה נדרשים לארח את החיילים, חיל ושנים במשפחה. חשכו עיניו: לארח בריון גוי בבית, על הליכותיו ושפתו ההמונית וגדופיו הנוראים. להאביסו, ולהשביע רצונו, שאם לא כן מי יודע כיצד יביע מורת רוחו. ובבית נערות צנועות. בקצרה, בשורת איוב. אבל גזרת המלכות היא. כנס את יהודי העירה והודיעם.

הידיעה הממה, אבל היו ביניהם חסידים שהתעשתו מיד: ״נפנה אל הרבי, דעתיר להעביר רע הגזרה!״ היו שם ׳מתנגדים׳ שהודחסו בספקנות, אך מובן שלא התנגדו.

הגיעה המשלחת אל הרבי, שנענה: ״כמה שוה עבורכם להעביר רע הגזרה?״

אמרו: ״כל מחיר, רבי!״ מלבד הפגעים הרוחניים, הרי ׳האירוח׳ יעלה הון עתק!

אמר הרבי: ״אני אוסף עתה כספים למצוה רבה של פדיון שבויים. אם תתנו לי אלף קרונות – אלף כתרים, המטבע האוסטרית תושעו!״

אורו עיניהם. אם יחלקו סכום זה בין המשפחות, !צאו מרוחים. שבו לעדתם יבשרו על הישועה. החסידים שמחו, וה׳מתנגדים׳ פקפקו.

בטחו החסידים בכיחו של רבם, והציעו עסקה: יתנו הכל את חלקם, ואם הרבי לא יפעל לבטול הגזרה יחזירו להם החסידים את כספם!

היתה זו הצעה שאין לסרב לה. שבה המשלחת אל הרבי וצרור הכסף בידה. שמח והבטיח שבזכות המצוה ״שאין לך מצוה גדולה כמוה״ ומצוות אין ספור כלולות בה (רמב״ם הלכות מתנות עניים פ״ח ה״י) לא יהיו הם שבויים בכף אורחיהם.

כעביר ימים מספר נקרא פרנס הקהלה אל המושל. הודיעו שהגיע מכתב המבטל את התכנית הקודמת. האימונים לא יתקיימו במחוז זה, וגזרת האירוח בטלה. לחסידים היתה אורה ושמחה רששון ויקר. אחת היא, אם פעל זאת חים או זכות המצוה פעלה.

ה׳מתנגדים׳ לא ותרו. עלו אל המושל. ובקשו לראות את המכתב, וגילו שהתמהמה בשגורו ובדרכי הדואר. הוה אומר, שהגזרה בטלה עוד לפני שהיו אצל הרבי. הוה אומר, שלא הרבי פעל את הישועה.

תבעו שהחסידים יעמדו בדבורם וישיבו להם את כספם.

החסידים טענו שהרבי צפה הכל ברוח קדשו, ובטל את הגזרה בשרשה עוד לפני בואם. ה׳מתנגדים׳ בטלו ולעגו, והעירה היתה כמרקחה.

החליטו להגיש תעצומותיהם לפני הגאון רבי שלמה קלוגר זצ״ל. אבל לפני כן, הצהירו נציגי ה׳מתנגדים׳: ״רבי, אין רצוננו בפשרה אלא בדין תורה, ונבקש לדעת ׳מהיכן דנתנו׳, מה מקור הפסק!״

שמע את טענות הצדדים, ואמר: ״דינו לבקר משפט (ירמיה כא, יב), שובו מחר״.

הזכירו ה׳מתנגדים׳: ״אך ורק דין תורה!״ מסכם.

למחרת התיצבו, והרב פתח: ״התנ״ך, הוא מקור די מספק?״ בלי ספק.

״ובכן, הבה נלמד פרשה בנביא (שמואל ב, ). דוד המלך בקש להעלות את ארון הברית מקרית יערים לירושלים. נהג בו עוזא שלא בכבוד הראוי, והי המיתו. כיון שכך, פחד דוד מקדושת הארון, מי יוכל להזהר בו, והביאו לבית עובד אדום הגיתי שהיה לוי, וראוי לשרת לפני הארון. ראה דוד

שבית עובד אדום הגתי התברך בעבור ארון האליקים, והעלהו לירושלים. עד כאן, דברי הכתוב.

ואמרו בגמרא (ברכות סג ע״ב): מה היא ברכה שזכו? זו חמות [היינו אשת עובד אדום] ושמונה כלותיה [הנשואות לשמונה בניה] שילדו ששה ששה בכרס אחד. שנאמר (דברי העזים א, כו) ״ולעובד אדום בנים שמונה כי ברכו אלקים, ששים ושנים לעבד אדום״. כלומר, היא וכלותיה ילדו ששה בכרס אחד הרי חמשים וארבע, ועם שמונה הבנים מנו ששים ושנים.

הבה נתבונן. כמה הם ירחי לרה. תשעה. ויש מעוט, היולדות לשבעה ויבמות לז ע״א). וכמה ומן היה הארון בבית עובד אדום הגתי, פסוק מפרש הוא: ״וישב ארון ה׳ בית עובד אדום הגתי שלושה חדשים ויברך ה׳ את עובד אדום ואת כל ביתו׳ (שמואל ב ו, יא), פרש רש״י: אשתו ושמונה כלותיה ילדו ששה בנים בכרס אחד – ״רגד לדוד לאמיר ברך ה׳ את בית עבד אדים ואת כל אשר לו בעבור ארון האליקים, וילך דוד ויעלהו עיר רוד בשמחה״ (שם, יב).

והנה, אם ילדו כעבור שלושה חדשים, הוברר למפרע שהתעברו חצי שנה לפני כן. אם כן, מה הראיה שבית עובד אדום התברך בעבור ארון הברית? על כרחך, שהקדוש ברוך הוא מכין הברכה וישועה מריאש כשכר עבור מה שיעשה בעתיד, ובפיעל בא השכר לאחר המעשה הטוב

כך בבית עובד אדום, וכך בענינכם. שנתתם עבור פרירן שבויים, והרבי התפלל, ובאה הישועה. וגם אם הוכנה מראש, עבור המצוה והתפלה הוכנה!״

נעניתי ואמרתי: ״נאה פסק, אך מזלם של החסידים שהיו מוחזקים בכסף, והמתנגדים ביקשו להוציאו מידם״.

ר׳ יצחק וידר נדרך: ״מה מבקשים אתם לרמוז, שאם המתנגדים הבטיחו ועדין לא נתנו חלקם, לא היו החסידים יכולים לתבוע מהם?!״ אמרתי: ״יכולים היו לטעון שאין משם ראיה. כי בתלמוד הירושלמי (יבמות פ׳׳ד הי״ב) ובמדרש (במדבר רבה ד, כ. שיר השירים רבה ב, יח) אמרו, שילדו

שנים בחדש, ששה בשלושה חדשים. ואם כך, אין משם ראיה״

ומהרתי להתיעו: ״אבל היסוד, עמוד של בתל! ואביא לך ראיה. שספרו בגמרא וכתבות סז ע״ס: מעשה בעני אחד, שבא לפני רבא. שאלו: במה אתה סועד? אמר לו: בתרנגולת פטומה, ויין ישן. אמר לו: ואינך חושש להטיל עצמך על הצבור. הרי מקושש אתה נדבות למחייתך, מי התיר לך להרגיל עצמך בכאלו מותרות על חשבונם? אמר העני: וכי משלהם אני אוכל, משל הבורא אני אוכל! שלמדנו: ״עיני כל אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעתו״ !תהלים קד. כז), ׳בעתם׳ לא נאמר, אלא ׳בעתו, מלמד שכל אחד ואחד נותן הקדוש ברוך הוא פרנסתו בעתו!

ארהכי, ביותים, הגיעה אחותו של רבא שלא ראה אותה שלש עשרה שוה, והביאה אתה תרנגולת פטומה ויין ישן.

אמר רבא: ״מאי דקמא״. פרש רש״י: מה דבר זה שארע לפני עתה, שלא הייתי רגיל בכך. שבאה זו לכאן ותרנגילת ויין ישן בידה. ״נעניתי לך״, רברתי יותר מדאי, ״קום אכול״!

עד כאן דברי הגמרא. ואני שואל: יש כאן אשה שזכתה שאחיה הוא רבם של ישראל, עומד בראש הסנהררין [כמבאר בקונטרס הנמיכה לרלפ״ח, אלא שלא היה להם דין בית דין הגדול], ראש לכל החכמים

 (יומא נג ע״ב), חכם ועשיר (מועד קטן קח ע״א), גדול בנגלה (ערובין כט ע״א) ובנסתר (סנהדרין סה ע״ב) –

ואינה מתראה איתו – לא חודש וחודשים, לא שנה ושנתים – שלוש עשרה שנה?!

כנראה שהתגוררה ברחוק מקום.

ומה ארע כעת? כנראה שתקפו עליה געגועיה. והחליטה שלא תבוא בידים ריקות. נשאה עמה תרנגילת פטומה, ויין.

מתי יצאה לדרך? לפני ימים. ומתי הגיע העני? לפני דקות. ואיך הגיעה האחות בדיוק עתה, הזדמנה ברגע הנכה, ובידה התשורה המתאמת? ״מאי דקמא״?! איזה תזמון!

ומוכח בעליל, שממרום מכינים מראש כל הנצרך, שיגיע ברגע הנכון!״ –

והוספתי: ״בין אם המקור ליסוד זה מהגמרא, בין אם מהנביא, ליכא מידי דליא רמיזא באוריתא, אין לך דבר שאינו רמוז בתורה!״ והיכן, כאן בפרשתנו. בענין מכירת יוסף.

האחים מתנכלים ליוסף להרגו, בחסדי שמים מתערב ראובן ומצילו מידם, משכנעם להשליכו אל הבור. יהודה מציע למכרו לארחת ישמעאלים מזדמנת. השתלשלות מקרים אקראית. והנה מתברר שהשירה לא נושאת נפט ועטרן, אלא נכאת וצרי ולט, שלא יסבול אותו צדיק מריח רע אלא אדרבה, ישיב רוחו בבשמים משובבי נפש!

מתי יצאה השירה מגלעד, מתי רכשה והטעינה מטענה? אבל במרום מכינים הכל, לזמנו ברגע הנכון!

 

 

פרשת וישב

האדם נברא להטיב לזולתו

״למחיה שלחני אלקים״ [והגדת]

לפני כמאה וחמשים שנה היתה ישיבת וולוז׳ין, ״אם הישיבות״ בליטא, כמרקחה. לאחר פטירתו של הגאון רבי איצל׳ה מוולוז'ין זצ״ל, בנו של הגאון רבי חיים מיסד הישיבה, היו בה שני מגידי שעור ענקי תורה, הגאון רבי נפתלי צבי יהודה ברלין, הנצי״ב מוולוזין זצ״ל, חתנו של רבי איצ׳לה, שהיה בן שלושים ושמונה ובקי בכל חדרי תורה, והגאון רבי יושע בער, ה״בית הלוי״ זצ״ל, נכד חתנו של רבי חיים מוולוז׳ין, שהיה בן שלושים וארבע וחריף עצום. לכל אחד מהם היו חסידים ומעריצים, ואין שני מלכים משתמשים בכתר אחד. הואיל והישיבה היתה עטרת תפארת יהדות ליטא, נקראו גדולי הדור להכריע מי בראש. נאספו בראשות גדול הדור, משרידי תלמידי רבי חיים מוולוז׳ין, הגאון רבי דוד טעביל ממינסק זצ״ל, ובטרם ייחלו בדיונם קם הגאון הצדיק רבי זלמן זאב, מדיני וילנה ומגיד מישרים דמתא, ונשא דבריו. וכה אמר –

מורי ורבותי, מגיד מישרים אני, מושא דרשות בענין פרשת השבוע. בדרך כלל, מלאכתי קלה. בכל פרשה מוצא אני את הצדיק מול הרשע, מלביה קרנו של זה ומעולל בעפר קרנו של זה. בפרשת בראשית, אדם וחוה מול הנחש, וקין מול הבל. בפרשת נח, נח מול אנשי דור המבול. בפרשת לך לך, אברהם מול נמרוד ופרעה ואבימלך. בפרשת וירא. אברהם מול אנשי סדום, ויצחק מול ישמעאל. בחיי שרה, אברהם מול עפרון, ואליעזר מול בתואל ולבן. בפרשת הולדות יעקב מול עשו, בויצא יעקב מול לבן. בוישלח יעקב מול שרו של עשו, אבל בפרשת וישב יש לי בעיה. האחים מול יוסף, מה אמר ומה אדבר, צדיקים מול צדיק, יש להשמר בכל בטוי ודבור! –

כך, נאספנו בדי להחליט בין שני צנטרות זהב טהר, שהעטרה הולמתם. נדע לכבדם כערכם הרם! לבסוף הכריעו על סמך הגמרא הנודעת (ברמת סד ע״א), ששאלו: ״סיני״, מי שבקי בכל התורה כנתינתה מסיני, ״ועוקר הרים״ בחדודו ופלפולו, ״איזה מהם קודם״, וענו: ״סיני קודם. שהכל צריכים לבעל החטים״, הכל נצרכים לבקיאות כבסיס לעיון. והנצי״ב נבחר כראש הישיבה וה״בית הלוי״ כמשנהו, עד שעבר לכהן ברבנות סלוצק ובריסק.

אכן, פרשת יוסף ואחיו אינה מובנת, אלא על יסוד דברי המדרש (בראשית רבה פד, יח) בבאור הכתוב וישעיה סג, יז): ״למה תתענו ה׳ מדרכיך״, כשרצית נתת בלבם לאהיב, וכשרצית נתת בלבם לשניא.

ואולי משום כך, גם משום כך, נסמכה פרשת יהודה ותמר למכירת יוסף. לומר לך, כשם שלא היה ראוי יהודה למעשה זה, אלא מן השמים דחוהו לכך כדי ליסד שושלת מלכות וגאלה, כמו שאמרו (בראשית רבה פה, ח): ״ויט אליה אל הדרך״ (בראשית לח, טז), בעל כוחו, שלא בטובתו, כך דחפו את השבטים להיות עוינים את יוסף ולמכרו.

ומדוע, כך אמרו בגמרא (שבת פט ע״ב): ראוי היה יעקב אבינו לירד למצרים בשלשלאות של ברזל כדרך כל הגולים, שהרי על פי גזרת גלות ירדו לשם (רש״י)] אלא שזכותו, גרמה לו. וכתיב (הושעיא, ח: ״)

בְּחַבְלֵ֨י אָדָ֤ם אֶמְשְׁכֵם֙ בַּעֲבֹת֣וֹת אַהֲבָ֔ה וָאֶהְיֶ֥ה לָהֶ֛ם כִּמְרִ֥ימֵי עֹ֖ל עַ֣ל לְחֵיהֶ֑ם וְאַ֥ט אֵלָ֖יו אוֹכִֽיל׃

 בחבלי אדם אמשכם [על ידי יוסף, ולא בשלשלאות (מהרש״א)] בעבתות אהבה [של יוסף, ככתוב: ״וישראל אהב את יוסף מכל בניו״ (מהרש״א)], ואהיה להם כמרימי עול על לחיהם, ואט אליו אוכיל״. פרש מהרש״א: פרקתי העל מצואר יעקב [שלא להורידו למצרים בשלשלאות בתל] והראיתי לו האוכל, שיש שבר במצרים, כדי שימשך לשם מרצונו!

ולכאורה, יש ליוסף לזעק חמס –

כדי שאבי ואחי יודו למצרים בנוחות ויתקבלו בכבוד מלכים, היה עלי לסבול מקנאת ושנאת אחי, ולחוות פחד מות, ולהמכר לעבד, ולעמוד בנסיון רע ומר, ולהכלא לשתים עשרה שנה, ולהיות מנותק במשך שנים ממקור החיים. מבית אבי ומתורתם, ולשהות בודד בין בני חם?!

והנה, לא זו בלבד שלא התמרמר, אלא עוד נתן הודאה על חלקו: ״למחיה שלחני אלקים לפניכם, לשום לכם שארית בארץ ולהחיות לכם לפליטה גדלה״ (בראשית מה, ה ז), ״ואתם חשבתם עלי רעה אליקים חשבה לטובה, למען עשה כיום הזה להחית עם רב״ (שם נ, כ)!

הכיצד? להבנת הענין, נתבונן בספור הגמרא (בבא בתרא יע״א): זו שאלה שאל טורנוסרופוס הרשע את רבי עקיבא, אם אלקיכם אוהב עניים הוא מפני מה אינו מפרנסם?

אמר לו: כדי שנצול אנו בהם מדינה של גיהנם.

אמר לו: אדרבה זו שמחיבתן לגיהנם! אמשל לך משל למה הדבר דומה, למלך שכעס על עבדו; יחבשו בבית האסורים וצווה שלא להאכילו ושלא להשקותו, והלך אדם אחד והאכילו והשקהו. כששמע המלך, לא כועס עליו? ואתם קרויים עברים, שנאמר: ״כי לי בני ישראל עבדים״ (ויקרא כה, נה).

והמתבונן יבין שרצה לומר שאין למלכות רומי לרחם על בני ישזראל ולהיטיב להם, כשה׳ הסגירם והגלם (וכיוצא בזה בחגיגה ה ע״א)|.

אמר לו רבי עקיבא: אמשל לך משל למה הדבר דומה, למלך שכעס על בנו וחבשו בבית האסורים וצוה שלא להאכילו וולא להשקותו, והלך אדם אחד והאכילו והשקהו. כששמע המלך, לא דורון משגר לו? ואנו קרויים בנים, דכתיב: ״בנים אתם לה׳ אלקיכם״ (רברם יד, א)!

אמר לו טורנוסרופוס: אתם קרויים בנים וקרויים עבדים. בזמן שאתם עושים רצונו של מקום אתם קרויים בנים, ובזמן שאין אתם עושים רצונו של מקום אתם קרויים עבדים. ועכשו, אין אתם עושים רצונו של מקום.

אמר לו רבי עקיבא: הרי הוא אומר: ״הלא פרס לרעב לחמך, ועניים מרודים תביא בית״ (ישע:ה נח). אימתי ״עניים מרודים תביא בית״, בזמן הזה [שגלינו ואבדנו ביתנו], ואמר: ״הלא פרוס לרעב לחמך״!

ותמוה. שהלא שנינו (נדה טז ע׳׳א) שלפני שהנשמה יורדת לעולם נקבע האם יהיה האדם עשיר או עני. ואמרו (מועד קטן כח ע״א) שהמזונות אינם תלויים בזכויות אלא במזל האדם. וצדיק גמור כרבה לא זכה אף ללחם שעורים [שהוא מאכל בהמה (סוטה מ ע״ב) ומזיק לאדם (ברכות לו ע״א, סנהדרין פא ע״ב)]. ורבי חנינא בן דוסא הסתפק בקב חרובים מערב שבת לערב שבת (ברכות יז ע״ב). ורבי אלעזר בן פדת לא היה בביתו מאומה, והודיעו הקדוש ברוך הוא שזה גורלו ומזלו (תענית כה ע״א). ודאי היו בבחינת בנים, שעשו רצונו של מקום. ולא שיך לומר לגבם ״מלך שכעס על בנו״, שהרי לא בעוונותיהם סבלו דחק זה.

ואיך יובן שסובלים הם ״כדי שנצול אנו בגללם מדינה של גיהנם״. הן ישאלו: וכי קרבן העשירים אנו, שנגזר עלינו לסבל חיי עיני ומחסור הגרועים יותר מיסורי איוב (שמות רבה לא, יב), כדי שבעלי הממון יבצלו בנו מדינה של גיהנם?

ושמעתי מהרב דסלר זצ״ל, שזו ראיה מוכחת לדברי ״נפש החיים״ (בהקדמתו): ״שזה כל האדם, לא לעצמו נברא, רק להועיל לאחריני בכל אשר ימצא בכחו לעשות!״ – [עדיין צ"ב דברי ר"ע שהגדיר את העניים כמי שלא עשו רצונו של מקום?]

ואם על ידו יזכו אחרים להנצל מדינה של גיהנם, כדאי עבור זה כל הסבל, כל החיים!

מסופר על תלמיד הח"ח הגר"מ ישר שהתבקש על ידו לילך לעיירה מסוימת ולהיות להם חזן ותוקע בימים נוראים. הוא שאל מדוע שאפסיד את התפילה הקדושה בהיכל הישיבה עם גאוני עולם ואתפלל עם כמה בע"ב ע"ה? השיבו הח"ח מפני שהאדם לא לעצמו נברא, אלא להיטיב לחבירו נברא!! כך שכדאי לו לאדם להפסיד מעלות אלה, שבכך קנה מעלה גדולה יותר שהשלים תפקיד בריאתו – להיטיב לזולתו!

 

כיוצא בכך, אמר הרב דסלר זצ״ל, יש כידיע מצות פריקה וטעינה. ומצות פריקה מן החמור הרובץ תחת משאו קודמת למצות עזרת הזולת בטעינתו, משום צער בעלי חיים. אבל, אומרת הגמרא (בבא מציעא לב ע״ב), אם היו לפניו ״אוהב לפרק ושונא לטעון, מצוה בשונא, כדי לכף את יצרו״. באור הדברים: אם רואה אני את חמור ידידי רובץ תחת משאו, ובה בעת רואה אני ששונאי רוצה לטעין על חמורו ומתקשה לעשות זאת לבדו, מצוה לעזר לשונא, כדי לכף את היצר הרע, ולהתפיס עמו.

ולכאורה, אף כאן, יבוא החמור הנאנק תחת משאו בטענה צודקת: וכי משום שאתה רוצה לכיף את יצרך ולהתפרס עם שונאך אתה זונח אותי לרביץ תחת משאי? אל תהיה צדיק על חשבוני!

זו קובלנה של חמור, אמר הרב דסלר. כי אלמלא היה חמור היה שמח להיות כלי לכפית היצר, מכשיר להתפרסות בין שני יהודים!

 

וכותב הרב דסלר שלכן הקב"ה ברא את העולם במצב בו לא יוכל האדם להתקיים לבדו, וחייב הוא את זולתו, על מנת שעולם חסד יבנה וכל אחד יסייע ביד רעהו!

 [כיוצא בכך, שנינו (בחגיגה טו ע״א) שאלישע בן אבויה היה מצופי המרכבה העליונה, וראה שנהנה רשות למלאך הכותב את זכיותיהם של ישראל שישב, לאות הערכה לעם ישראל ולמצוותיהם. טעה לחשב שיש לו כיח וממשלה ויש במרום שתי רשויות, וזה גרם שיקצץ בנטיעות ויצא לתרבות רעה. הראוהו שמלקים את המלאך ששים מלקות של אש, כדי שידע שאין לו מלכות וממשלה בפני עצמו.

ואף כאן יש להבין: המלאך נצל כדין את הרשות שנתנה לי. מפני כבודם של ישראל. אלישע הוא שטעה בו ופירש ישיבתו שלא כהגן.

מה אשם המלאך, שהלקוהו?

ורואים, שכדאי אף למלאך ללקות, כדי למנוע יהיר ממחשבה מוטעית!

דוגמא מובהקת לכך יש לראות במעשה שמסופר על רבי יורחם ליבוביץ המשגיח דישיבת מיר שפ"א נסע ברכבת וברגע שבו ננעלו דלתות הקרון נפלה מידו כפפה אחת על הרציף. הרב לא יכל להספיק לקחת את הכפפה מפני שדלתות הקרון ננעלו, אך הוא מיד הסיר את כפפתו השניה והשליך גם אותה מעבר לחלון לעבר חברתה… יתכן וכל אחד היה מגיע לכזאת מסקנה אחרי שעתיים של מחשבה…

אדם שחי את כל חייו בידיעה שהאדם נברא להיטיב לזולתו, בעת מבחן יעשה זאת מיידית!!

 

בשעתו, אשפזתי בבית החולים עקב חידק שהתנחל באזני. הטפול היה מסור, ויחס הרופאים מלא הערכה. יום אחד פנה אלי סגן מנהל המחלקה בקובלנה: ״האם נכון שבגמרא ׳שלכם׳ כתוב, שהטוב שברופאים לגיהנם?״

עניתי: ״ואם כתוב, מה זה עסקך? יבוא הטוב שברופאים, ואענה לו״ אמר: ״נו, באמת״

לא יאמן! בטוח היה שהתלוצצתי. מי הטוב שברופאים, אם לא הוא! אמרתי לו: ״אמר נא, מדוע בחרת במקצוע זה?״

ענה: ״כי רציתי לעזר לבני אדם שסובלים, רציתי לרפא אנשים״. כפי ששערתי שיענה.

אמרתי: ״הלא תבין, לא בכדי דברה הגמרא על הטוב שברופאים.

אין הבונה לגדול שבהם, לו קוראים בגמרא: רופא מומחה (עבודה זרה מ ע״א). הטוב שברופאים הוא אחד כמוך, שבחר במקצוע משום טוב לבו, כדי לעזור ולרפא״, כמה שמח לשמע. ״ועכשו, תבין, יגיע היום, ותעלה למעלה. !עלו ויבואו המקרים שרפאת, כל המעשים הטובים שעשית, ויקצבו דינך: גן עדן!״ פניו נהרו. ״אבל אז, תשאל: רגע אחד, מה עושים בגן העדן? וישימך: צדיקים יושבים, ועטרותיהם בראשיהם, ונהנים מזיו השכינה (ברכות יז ע״א). ותשאל: ומה עושים בגיהנים? !ענו: אל תשאל, נדונים באש ובגפרית והשועים לעורה! ואתה, כרופא טוב ורחום תאמר: איך !ערב לי להתענג בגן העדן אם אנשים כיה רבים מתייסרים בגיהנים! הניחוני ואלך לשם, אולי אוכל להקל עליהם ולו במעט שהרי טוב ורחום שברופאים אתה!״ ונחה דעתו…

היודעים אתם מהו: ״האדם לא לעצמו נברא, אלא להועיל לאחדים בכל מה שיוכל״. מי הוא ״האדם״, מי הם ה״אחרים״, ומהו ״בכל מה שיוכל״? בואו ונלמד קטע גמרא –

תנו רבנן, ״די מחסרו אשר יחסר לו״ (רבדים טו, ח), אפלו סוס לרכב עליו, ועבד לרוץ לפניו. אמרו עליו על הלל הזקן שלקח לעני בן טובים אחד סוס לרכב עליו, ועבד לרוץ לפניו. פעם אחת לא מצא עבד לרוץ לפניו, ורץ לפניו שלושה מילין (כתבות סז ע״ב).

ובכן, והמרן העם רכבו על חמורים. אפלו אברהם אבינו, שנהג כאדם חשוב ו!צא לדרך עם שני נערים לשמשו (רש״י בראשית כב, ג), רכב על חמורו. רק השרים רכבו על סוסים (קהלת י, ז). ולמלכים, היו עבדים שרצו לפני מרכבתם (שמואל א ח, יא). שגאון, סמל המעמד. והיה אחד שהרגל בכך, וכבר אינו יכול אחרת. ואין ברירה, הלכה היא, ונפסקה בשלחן ערוך: ״היתה דרכו לרכב על סוס ועבד לרוץ לפניו כשהיה עשיר, והעני, קונה לו סוס ועבד״ (יורה דעה ת, א).

אבל מה אם מחפשים ואין, לא מצאו עבד שירוץ לפניו, שיתן לו את מנת הכבוד – אזי הלל הזקן, נשיא ישראל, בכבודו ובעצמו, רץ לפניו מהלך שעה תמימה ושהמיל ח״י דקות, ויש אומרים כ״ד (אורח חיים תנטו]

ויש לי שאלה: איך קבל הלה שרות של עבד נקלה, מיד נשיא ישראל? איך לא מחה והתנגד, איך לא קבר עצמו מבושה!

חיבים לומר, שחסר דעת היה. וכדי לספק לחסר דעת את מנת שגעתו, רץ לפניו נשיא ישראל שעה שלמה. כי האדם לא לעצמו נברא!

ובאמת, כל מה שנתן לאדם, אם ברוחניות ואם בגשמיות, נתן כדי להעבירו ולהתחלק בו שכך שנינו (תמירה טז ע״א): ״רש ואיש תככים (במובן החיובי) נפגשו, מאיר עיני שניהם ה׳״ (משלי כט, יג), בשעה שהתלמיד הולך אצל רבו ואומר לו למתי תורה. אם מלמדו, ״מאיר עיני שניהם ה׳״. ואם לאו, ״עשיר ורש נפגשו עשה כלם ה׳״ (משלי כב, ב), מי שעשאו חכם לזה עושה אותו טפש, טפש לזה עושה אותו חכם. כיוצא בדבר אתה אומר: בשעה שעני הולך אצל בעל הבית ואומר לו פרנסני.

אם מפרנסו מוטב, ואם לאו מי שעשאו לזה עשיר עושהו עני, ומי שעשאו לזה עני עושהו עשיר.

ולידיעה נוספת: כמה צריך האדם לדעת, כדי שיצטרך להעביר ולהנחיל. לשם כך, נלמד עוד קטע גמרא (בבא מציעא פה ע״ב) –

ריש לקיש היה מצין מערות קבורתם של חכמים. פרש רש״י:

שלא יכשלו כיהנים לעבר עליהם ולהאהיל, שלא תארע תקלה על ידי צדיקים די בשורה זו כדי להפעים!

בזמנם היו קוברים במערות, וכיהנים שהלכו על גב ההרים עלולים היו לעבר בלא דעת על פני הקברות שמתחתם, בנקבות המערות. היה ריש לקיש הולך בכל שנה, לאחר עונת הגשמים שמחו את רשומי הסיד (מעשר שני פ״ה ה״א, וריש שלולים), ומציינם מחדש.

הגע עצמך, גיסו וראש ישיבתו של רבי יוחנן, שגדול היה כבודו כל כך עד שלא דבר בשוק עם רבי אלעזר מרא דארעא דישראל ועם

רבה בר בר חנה (יומא ט ע״ב), נושא דליי סיד ומכתת רגליו בהרים, כדי שלא תצא תקלה באנס על ידי צדיקים שוכני עפר!

נמשיך: כשהגיע למערתו של רבי היא, נעלמה מעיניו. לא מצא מקומה.

חלשה דעתו. אמר: ״רבונו של עולם לא פלפלתי בחכמה כמותו?!״

יצאה בת קול ואמרה: ״תורה כמותו פלפלת, תורה כמותו לא למדת״ –

שאמר רבי חיא, אני עשיתי לתורה שלא תשתכח מישראל. מה עשה, זרע פשתן ושזר ממנו רשתות וצד בהן צבאים, האכיל בשרם לעניים ועבד עורותיהם ליריעות קלף וכתב חמשה חמשי תורה וששה סדרי משנה, והלך למקומות שאין שם מלמדי תינוקות ולמד חמשה נערים לכל אחד חמש, ולששה נערים לכל אחד סדר משניות, ואמר להם:

עד שאחזיר ילמד כל אחד לחבריו מה שלמד, וכך עשה לתורה שלא תשתכח מישראל. והינה דאמר רבי: ״כמה גדולים מעשי חיא״. ויש לי שאלה: נניח שהיו שם אחד עשר נערים. חמשה למד חמש וששה למד משנה. תניח שלמד אחת עשרה שעות ביממה. למד את הראשון שעה, חמש בראשית. מה עשו עשרת האחרים? חלמו, שחקו, פטפטו. למד את השני שעה שניה. הצטרף הראשון אל המשחקים. לא חבל? מדוע לא למד את כלם כל האחת עשרה שעות. והלא זו חובת המלמד: ״יושב ומלמדם כל היום וקצת מהלילה, כדי לחנכם ללמד ביום ובלילה״ (יורה דעה רמה, יא)!

אבל לרבי חייא היתה מטרה, שלא תשתכח תורה מישראל. ואיך פועלים שלא תשתכח תורה מישראל? אם מחנכים נערים צעירים: אתה יודע חמש אחד, למדו לחבריך! אתה יודע סדר משנה אחד, למדו לחבריך!

וידוע מה שאמר רבי חיים ויטאל זצ״ל, שמורו האר״י הקדוש ראה את העברות רשומות במצח האדם, ואלו הוא, מאבחן את העברות כשהוא ממשש בדיפק האדם (שער רוח הקדש, יד). אבל מי שהוא מזכה הררבים, אין להכיר במשמוש ידו. שעל זה אמרו (אבות פ״ה מ"יח) שכל המזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו!

וכבר פרשנו (״והגדת״ ליום הכפורים, מאמר יעוד האדם) שיסוד זה מוכח מספר יונה, ויתכן שבגינו קוראים ספר זה בהפטרת יום הכפורים. כי בזהר הקדוש (ח״ב קצט, א) הסבירו את ספר יונה גם כמשל –

יונה היא הנשמה והגוף הוא הספינה, הים הוא העולם והסערה הן הצרות הבאות לעורר את האדם. ובמקום לשוב בתשובה, מתכנס יונה בירכתי הספינה ונרדם. ורב החובל, הוא היצר הטוב, דוחק בו: ״מה לך נרדם, קום קרא אל אליקיך, אולי יתעשת האלקים לנו ולא נאבד״ (יונה א ). והדג הבולע הוא הקבר, ומקיא אותו לגלגול נוסף להשלים יעדו.

על סמך באור זה, פרש הגאון מוילנה זצ״ל את כל ספר יונה, פסוק בפסוק, להבהיר הנמשל: מה הם נינוה, ותרשיש, רפו. והקקיון, והתולעת, והשמש. הכל בכל. ברם, נתחיל מבראשית: ״ויהי דבר ה׳ אל יונה בן אמתי לאמיר״.

יונה, היא הנשמה. ולמה נקרא שמה יונה, לפי שנאמנת לבן זוגה (ערובין ק ע״ב). ואמרו (שבת מט ע״א) ״מה יונה מפיה מגנות עליה, אף ישראל המצוות מגנות עליהם״. ומצד שני, אומר הכתוב: ״ויהי אפרים כיונה פותה אין לב״ (הושע ז, יא), כאשר אין הנשמה עושה רצונו של מקום. ״בן אמתי״, בן לקדוש ברוך הוא שהוא אמתי (יומא סט ע״א), כמו שנאמר: ״בנים אתם לה׳ אליקיכם״ (דברים יד, א). והנשמה, חלק אלוק ממעל (איוב לא, ב). ״לאמר״, כל מה שיאמר לו ה׳, יאמר הכל לישראל, שידעו למה באו לעולם.

ולמה, באמת. מה אמר הקדוש ברוך הוא ליונה, מה צוה לנשמה ״קום לך אל נינוה העיר הגדוילה וקרא עליה, כי עלתה רעתם לפני״.

קום ממקומך שישבת בגן עדן, ולך אל העולם הזה. נינוה, היא נוהר של הקדוש ברוך הוא. העיר הגדולה. ידוע שהארם קרוי ״עולם קטן״ (תנחומא פקודי ג, וח״ג לג, ב) ו״עיר קטנה״ (נדרים לב ע״ב. מקהלת ט, יד), ואם כן העולם הגדול קרוי ״העיר הגדולה״. וקרא עליה, למדם דעת שישובו מדרכם הרעה. ללמדנו, שזה יעוד האדם. עבור זה ירדה נשמתו לעולם, להועיל לאחרים. כמו שפרש ב״בינה לעתים״ (חלק ב דתש לח) בפסוק (תהלים צב, יחJ ״שתולים בבית ה׳״, הלא הנשמה היתה שתולה במרום ונהנתה שם מזיו השכינה, למה נדדה ממקומה, מבית ה׳ לחצרות אלקינו, לעולם השפל? כדי ש״בחצרות אלקינו, יפריחו״ אחרים, יגרמו לאחרים לשגשג ולפרוח. ועבור זה כדאי לגלות ־

הן גלות הנשמה מהעולם העליון לעולם השפל –

הן גלות יונה מארץ ישראל ועיר הקדש והמקדש לנינוה – והן יוסף, לעבדות ומאסר בטומאת מצרים! 

 

 

פרשת וישב

לישב בשלוה בעולם התלאות

ביקש יעקב לישב בשלוה קפץ עליו רוגזו של יוסף.

וצ"ב מה כל כך רע לישב בשלוה ולעבוד את הבורא מתוך מנוחת הנפש? והרי יעקב סבל די, לבן עשו דינה ושכם מאבקו עם המלאך, לא מגיעה לו קצת שלוה?

לו היינו שואלים אדם מה אתה צריך כדי לשבת ללמוד תורה במנוחה? הוא היה אומר משכורת של עשרת אלפים שח בחדש, בימ"ד ממוזג ומחומם, ספריה של ספרים חדשים עם דפוס ברור ונקי, כורסאות נעימות לישיבה ושתיה חמה וקרה ומעט 'מזונות' לנשנש… לכולנו ברור מאחד כזה לימוד כבר לא יצא…

כל גדולי ישראל שלמדו תורה למדוה מתוך הדחק, ומשום כך יצאו גדולים. הבקשה של השלוה מורה על אי רצון באמת ללמוד תורה.

ומסבירים בדרך צחות 'ביקש יעקב לישב בשלוה' – אך אין זה ראוי לצדיקים בעוה"ז ולכן 'קפץ עליו רוגזו של "יוסף"' – רוגזו של הציווי 'יוסף' – הוסף בעבודת ה'! קפץ עליו והזכירו שיש לו תפקיד בעולם!

 

עם ישראל יצא לגלות הראשונה ולקח עמו את ספרי הנבואה. הוא לגלות השניה ולקח עמו את המשנה. [אם נצא חלילה לגלות שלשית אמר פ"א מראשי הציונות- מה נקח עמנו – עגבניות מעין חרוד?] ודוקא בגלות קמו לעמ"י כל ענקי הרוח הסופרים הפרשנים הראשונים האחרונים. רק כשהאדם נמצא בלחץ הוא מסוגל לפעול. במנוחה לא עושים כלום. ומשמים מחשיבים זאת לגמרי אחרת. מי שעושה מתוך צער ומתוך קושי- שכרו לאין ערוך ממי שעושה מתוך מנוחה ושלוות הנפש.

מסופר על בעל קצוה"ח שאת סיפרו היה כותב מתחת לשמיכה מרוב הקור הנורא ששרר בחדרו שלא היה בו הסקה, ואת הדיו היה מכניס מתחת לסמיכה כדי שלא יקפא! כך הוא צמח!

מדרש רבה שמות פרשה נב פסקה ג

מעשה בר"ש בן חלפתא שבא ערב שבת ולא היה לו מאן להתפרנס יצא לו חוץ מן העיר והתפלל לפני האלהים וניתן לו אבן טובה מן השמים נתנה לשולחני ופרנס אותה שבת אמרה אשתו מהיכן אלו אמר לה ממה שפרנס הקב"ה אמרה אם אין אתה אומר לי מהיכן הן איני טועמת כלום התחיל מספר לה אמר לה כך נתפללתי לפני האלהים וניתן לי מן השמים אמרה לו איני טועמת כלום עד שתאמר לי שתחזירה מוצאי שבת אמר לה למה אמרה לו אתה רוצה שיהא שולחנך חסר ושולחן חבירך מלא והלך ר' שמעון והודיע מעשה לרבי אמר לו לך אמור לה אם שולחנך חסר אני אמלאנו משלי הלך ואמר לה אמרה לו לך עמי למי שלמדך תורה אמר הלו ר' וכי רואה אדם לחבירו לעוה"ב לא כל צדיק וצדיק הוה ליה עולם בעצמו שנאמר (קהלת יב) כי הולך האדם אל *בית* *עולמו* וסבבו בשוק הסופדים עולמים אין כתיב אלא עולמו כיון ששמע כן הלך והחזיר רבותינו אמרו הנס האחרון היה קשה מהראשון כיון שפשט ידו להחזירו מיד ירד המלאך ונטלה הימנו למה שאין מתן שכרה של תורה אלא לעוה"ב ליום אחרון הוי ותשחק ליום אחרון.

מדוע כ"כ סירבה אשתו לקבל את המתנה? שמעתי לבאר משום שאמרה אף אם כדברי רבי שאכן ישנה אפשרות לתת ולהעניק מחלקך לזולתך לעוה"ב, מ"מ מה שיש לנו לעולם לא יהיה לך רבי. שבעלי לומד תורה מתוך הדחק! ועל אף כל השכר הרב שמגיע לך- עדיין למודו של בעלי הוא לאין ערוך ושיעור!

וזו התביעה על יעקב. שהיה כאן באופן דק מן הדק רצון למנוחה. וצדיקים אין להם מנוחה לא בעוה"ב ולא בעוה"ז, כיון שרק כך נבנים. לא מתוך כיוף והנאה. רק מתוך עמל.

המעשה באותו ת"ח שבגיל שבעים נתעוור וסיפר שהיה זה בשל שהחליט להפסיק ללמוד כ"כ בעיון, ומיד אח"ז נפגמה ראייתו, וכשהלך לרופא לא האמין לו הלה שהוא ראה בשלשים שנה האחרונות, 'כבר שלשים שנה שאין לך עיניים' – וכל מה שראה ייחס זאת אותו ת"ח לעמל התורה, וכשחדל ממנה – נפגע.

 

פרשת וישב

והסר השטן מאחרינו – אל תתהה על הראשונות

והסר השטן מלפנינו ומאחרינו [מתוק האור]

וימאן. שלשלת. בעל הבאר אברהם מבאר, שמצינו שלשת ד' פעמים במקרא. א' בבענין סדום 'ויתמהמה', ב. אליעזר מתפלל על אשה 'ויאמר' ג. בענין יוסף וימאן ד. בפרשת שמיני 'וישחט'.

מה הקשר בין כל המקרים הללו?

מבאר הרבי מסלונים שהדבר בא לרמז מה הדרך להלחם כנגד היצר הבא להלחם כנגד האדם.

ויתמהמה. היצה"ר דוחף כאן עכשיו ומיד. עלינו להתמהמה ולשקול.

העצה השניה 'ויאמר' להתפלל לה' שיצילו

מי שעושה כן מקבל את הכח של 'וימאן'.

ואם יעשה זאת שוב ושוב יקבל כח של 'וישחט' שישחט את היצה"ר.

 

אולם אין זה מסתיים בזה, והיצה"ר מפתה את האדם גם לאחר שעמד בעבירה.

מבאר הרבי מקוצק שהוימאן בשלשלת מרמז על שלשה נענועים שהניע יוסף ראשו נגד אשת פוטיפר.

בתחילה כשבאה לפתותו. ב. לאחר שעמד בזה היצה"ר אומר לו כל הכבוד – אתה ענק. נער בן י"ז כנגד כזה פיתוי! ג. כשגם זה לא מצליח לו – הוא אומר לו כל הכבוד גם עמדת בנסיון, וגם התגברת על הגאוה!…

המעשה עם החסיד שלימד תלמידים וכשחלה קרא להם אך היסב ראשו לקיר ולבסוף סיפר שהתגבר על הגאוה, אך כשל כשסיפר זאת…

כך היא דרך יצה"ר.

אדם התנדב לעזור למישהו פ"א זה גזל ממנו זמן רב, הוא מתחרט שמראש הסכים. הפסיד הכל! תוהה על הראשונות!

 

מעי"ז אצל אברהם לאחר שעמד בנסיון העקידה, השטן לקח את שרה כדי שיתחרט, וזה נסיון לכל החיים! ויקם אברהם מעל פני מתו אחז"ל שקם כשראה את השטן שאומר לו כן!

 

יעקב מתאבל על בנו ימים רבים. מדוע לא נשא אשה אחרת? וכך היה מוליד שבט נוסף! מפני שהוא נשבע ללבן אם תקח בנות על בנותי… והרי יש אפשרות להתיר את השבועה? אלא זה על דעת אחרים, ויש חשש חילול ה' כמו אצל צדקיהו. וכך כ"ב שנה היצה"ר שוב ושוב אולי בכ"ז תבטל שבועתך? לבן כבר זקן!

 

וכך בע"ת שויתר על הרבה לשוב, וכשהוא נקלע לקשיים הוא מתחרט…

אדם שויתר על עבודה לא כל כך כשרה ונקלע לקשיים – זה נסיון של כל החיים!

בחורה שויתרה על בחור מפני שלא התפשרה על צניעות וכד' זה נסיון של כל החיים!

כך היה גם אצל יוסף. הוא עמד בנסיון, אך לאחמ"כ היה לו עשר שנים [!] זמן להתחרט… נו, יוסף, היה כדאי? תראה מה קבלת בתמורה… אז כבר היית עובר פעם אחת עבירה וגמרנו… תראה כמה אתה סובל בגלל איזו 'צדקות' רגעית. 'לא היה שווה'. זה מה שהיצה"ר רוצה לשמוע מאתנו.

 

אך אנו צריכים לדעת שאם עומדים בנסיון זהו מקור האושר לכל החיים! לא רק שאין זה מקור ליאוש ולתהיה על הראשונות.
ר' יוחנן הלך מטבריה לצפורי עם תלמידו ר' חייא ובדרך הצביע ר"י על כרם שנקרה בדרכם וא"ל זה היה שלי ומכרתיו ללמוד תורה. החל תלמידו לבכות וא"ל מה הותרת לזקנותך? השיבו וכי קלה היא בעיניך שמכרתי דבר שנברא בו' ימים לתורה שנתנה למ' יום

שואל הגרא"מ שך ומה עונה לו לשאלה מה יאכל לעת זקנותך?

והשיב ע"פ מעשה שהיה עם אחיו של הגר"א שהיה מגיע מדי פעם לגר"א ללמוד עמו, ופ"א בעת שנעדר נקש גוי בביתו והציע לאשתו לקנות ממנו אתרוג מרהיב ביופיו במחיר גבוה. האשה בקשה שימתין מס' ימים עד שתשיג את הכסף, ובמהירות מכרה את הבית שבו התגוררו. במקומו רכשה חורבה כשבהפרש קנתה את האתרוג. הרי בזמנם הגר"א ויתר על שכר נטילת ד' מינים בשביל לזכות להדסים מהודרים.בערב סוכות כששב בעלה גילה את ביתם החדש, שמח והסכים למעשה שעשתה. ואמר: רבש"ע, מודה אני לך על שזיכית אותי באשה כה חכמה שהבינה שבשביל מצוות אתרוג צריך למכור את הבית! חלפו שנים, בני הזוג הזדקנו וילדיהם הציעו להם לעבור ולהתגורר בסמיכות לביתם, כדי שיקל להם לסייע להם בזקנותם. האב הסכים, אך האם התנגדה בכל תוקף. אם אעבור יתקצרו ימי, טענה. בכל יום ויום אני מאריכה את דרכי ועוברת דרך ביתינו הישן שאוו מכרתי בעבור המצווה. באותם רגעים אני מתמלאת באושר עצום על שמכרתי עולם חולף בעולם קיים לנצח, עד שמזה אני שואבת חייותי לאותו היום.

 

פרשת וישב

דין שמים בדקדוק

היסורין בדקדוק

יוסף יורד למצרים בשיירה הנושאת נכואת וצרי ולוט. ספר בראשית פרק לז

(כה) וַיֵּשְׁבוּ לֶאֱכָל לֶחֶם וַיִּשְׂאוּ עֵינֵיהֶם וַיִּרְאוּ וְהִנֵּה אֹרְחַת יִשְׁמְעֵאלִים בָּאָה מִגִּלְעָד וּגְמַלֵּיהֶם נֹשְׂאִים נְכֹאת וּצְרִי וָלֹט הוֹלְכִים לְהוֹרִיד מִצְרָיְמָה:

פירש"י: וגמליהם נושאים וגו' – למה פרסם הכתוב את משאם? להודיע מתן שכרן של צדיקים שאין דרכן של ערביים לשאת אלא נפט ועטרן שריחן רע ולזה נזדמנו בשמים שלא יוזק מריח רע:

הדברים מפליאים. יוסף יורד כעבד למצרים. אין דרגה פחותה מזו. עבד הרי הוא כבהמה. שם הוא יסבול עלילות מאשת פוטיפר, ואח"כ ישב שתים עשרה שנה בכלא. בור כפשוטו. מצב נורא ואיום. וא"כ מהו אותו צער שולי וזניח של ריח רע לעומת כל הצער שיסבול אח"כ? הדבר דומה לאדם שעבר תאונת דרכים קשה והוא שוכב כעת לצד הכביש כשחצי גופו מרוסק, ובא מישהו ומיישר לו את העניבה… שיראה טוב…

התשובה היא שאין לנו מושג בעונשי שמים. אנו חושבים שאדם שמקבל עונש מקבלו 'גלובלי', פחות או יותר, אולם אצל הקב"ה אין מציאות כזאת. כל עונש מדוקדק. אם לא מגיע לאדם משהו-הוא לא יקבלו. הסבל המועט הזה שנחסך ממנו מוכיח ששאר הסבל מגיע לו בדין.

ואצל יוסף אנו רואים את המידה כנגד מידה. יוסף העליל על אחיו שהם אוכלים אבר מן החי- שחטו גדי עזים במכירתו ונוכח לראות שהם מקפידים על הלכות שחיטה. כנגד מה שהעליל עליהם שקורים לבני השפחות עבדים- לעבד נמכר יוסף. וכנגד מה שחשדם בעריות- גירה בו את אשת פוטיפר. העונש מדוקדק כפי העבירה.

המעשה עם הבחור והתפילין ונדרו. איבדם בטיסה לניו יורק, קבל ע"ע להזהר שלא לדבר בתפילין. עוד באותו ערב התקשר אליו אדם שא"ל שגוי שהותיר אצלו את התפילין במונית מסר לו אותם. כו'

מי שמתבונן ביסורים שעוברים על יעקב אינו יכול שלא לחוס עליו. צרת לבן עשו דינה יוסף. הצרה הגדולה מכולם. בנו מחמדו נעלם.

אומר המדרש מדרש רבה בראשית פרשה פה פסקה א

ויהי בעת ההיא רבי שמואל בר נחמן פתח (ירמיה כט) כי אנכי ידעתי את המחשבות שבטים היו עסוקין במכירתו של יוסף ויוסף היה עסוק בשקו ובתעניתו ראובן היה עסוק בשקו ובתעניתו ויעקב היה עסוק בשקו ובתעניתו ויהודה היה עסוק ליקח לו אשה והקב"ה היה עוסק בורא אורו של מלך המשיח:

הסתכלות אחרת על הצרות. אתה בטוח שהכל גרוע, ומתברר שבה בעת הקב"ה עוסק בדברים הגדולים של ההוויה.

המגיד מדובנא המשיל זאת לאדם שלו אריג יקר, והביאו לחייט וראהו גוזרו ומשחיתו והוא נזעק. א"ל המתן עד שתראה את סוף המלאכה…

אחז"ל שראוי היה יעקב לירד בשלשלאות ובקולרין למצרים. אולם הקב"ה הוריד את יוסף וכך משך את יעקב. משל לפרה שלא רצתה לילך לשחיטה והוליכה בנה לפניה.

למה תאמר יעקב נסתרה דרכי מה'. התביעה על יעקב שלא ראה שכל הצרות למראית עין הם למעשה טובות, והקב"ה רק מטיב לו בהן!

סיפור מדהים על מידה כנגד מידה, מהגר"י זילברשטיין [גליון טוב לחסות בה' נשא תשע"ה]  קרא כאן >>>

סיפור השגחה מדהים שאימת  וסיפר חיים ולדר הובא במגזין הידברות [סיון תמוז תשע"ה] קרא כאן>>>

 

פרשת וישב

טוב לו שיפיל עצמו לכבשן האש [אור דניאל וישב]

"היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה לאמר לאיש אשי אלה לו אנכי הרה" לח כה נעלבים ואינם עולבים שכרם מרובה .לא רצתה להלבין פניו לומר 'ממך אני מעוברת' אלא 'לאיש אשר אלה לו' אמרה אם יודה מעצמו יודה ואם לאו ישרפוני ואל אלבין את פניו מכאן אמרו נוח לו לאדם שיפילוהו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים רש"י:

חז"ל אומרים שניצנצה בה רוח הקודש שהיא זו שתוציא מלכות וסנהדרין ומלך המשיח והייתה מטפחת על כרסה ואומרת מלכים אני מעוברת גואלים אני מעוברת ועל אף כל המטמון היקר שנמצא בבטנה היא כבר עומדת ליד כבשן האש ושולחת לחמיה ולא אמרה "ממך זה" אלא אמרה "לאיש אשר אלה לו אנכי הרה" אם יודה יודה ואם לאו אשרף אני ושני בניי ולא אלבין פניו ברבים הקריבה עצמה ואת עוברה לשריפה ואף שכל העתיד יעלה בתוהו מכל מקום היא לא תלבין את פניו של יהודה כך מבאר הרב אליהו פנחסי שליט"א בספרו "דברות אליהו".

הלשון "נוח" תמוהה מתאים היה לכאורה יותר לומר "צריך" או "חייב" אדם להפיל עצמו?

מבאר הגרי"ל חסמן זצ"ל ודבריו מובאים בספרו "אור יהל" חז"ל באו ללמדנו כי יודעי אמת מבינים שנוח לו יותר לאדם לבחור באש הגשמית מאשר להישרף באש הגדולה של גיהנום על הלבנת פנים

משל למה הדבר דומה לאדם שנקלע לתוך בית אפוף להבות ואין באפשרותו להציל את עצמו אלא אם כן יעבור דרך אחת משתי להבות האחת גדולה מאוד והשניה קטנה ביותר פשיטא שיבחר בקטנה במצבו נוח לו יותר לעבור בה הואיל וסכנתה קטנה מהגדולה

חז"ל באומרם "נוח לו לאדם" נתכוונו לומר לאדם שאם ייקלע לפני שתי דרכים ויהי עליו לבחור אחת משתיים להלבין פני אדם או להישרף עליו לבחור במדורה הקטנה שהיא אש של ממש ולא באש של הלבנת פנים שהיא יוקדת בעוצמה רבה יותר מכבשן האש החושי.

הגמרא מספרת על מר עוקבא שבשכנותו היה דר עני בכל יום היה רגיל מר עוקבא להשליך לו ארבעה זוזים בחור של ציר הדלת העני מצאם ולא ידע מי הניחם שם פעם אחת אמר העני בלבו אארוב ואראה מי משליך לי את הכסף אותו היום התאחר מר עוקבא בבית המדרש וכשהלך לבית העני התלוותה אליו אשתו כיוון שהרגיש בהם העני יצא ממחבואו כדי לראותם אבל הם כרחו מפניו במנוסתם ראו תנור נכנסו שניהם לתוכו והתחבאו שם אותו תנור גרפו ממנו את הגחלים ממש זמן קצר קודם לכן ועדיין חומו עימו רגליו של מר עוקבא נכוו אמרה לו אשתו "שים רגליך על רגליי ותינצל מכיוון שרגליי לא נכוות" חלשה דעתו של מר עוקבא שרק בו שלט חום האש ניחמה אותו אשתו "זכותי גדולה מזכותך היות ואני נמצאת בתוך הבית עניים פוגשים אותי ואני מחלקת להם להם ובשר ומיני מזונות הראויים לאכילה ואילו אתה נותן להם מעות והם צריכים לטרוח ולהכין לעצמם סעודה"

ומקשים העולם מה כל החרדה של מר עוקבא ואשתו ולמה להם לברוח לתנור הרי העני כשרדף אחריהם הביא את הבושה על עצמו מרצונו ומדוע מסרו נפשם?

מסופר על [כמדומני] ר' איסר זלמן מלצר שפ"א מסר שיעור בביתו, וציטט גמ' ונקב את מקום הדף כא עמוד ב', והיה שם בחור שמיד תיקן אותו ואמר בדף כב עמוד ב'! הרב מיד אמר שוב כא:, והתלמיד חזר שוב. מיד קם התלמיד ללכת להביא את הגמרא ולהוכיח את טענתו, אולם הרב מיד עצר בעדו ואסר עליו להביא את הגמרא. נאלץ התלמיד להמשיך ולשבת. לאחמ"כ בתום השיעור כששב לישיבה היה להוט למצוא את המקום המדויק ולהוכיח לרב שהוא הצודק, אולם להפתעתו מצא שאכן הרב צדק ולא הוא… הוא שב להתנצל בפני הרב, והרב אמר לו ידעתי שאתה טועה ומשום כך אף התנגדתי כל כך שתביא את הגמרא, כדי שלא תתבייש… והתלמיד חשב שהרב רוצה למנוע בושה מעצמו

 

גם כאן נשאל – הרי הוא רוצה להתבייש – שיתבייש! מדוע אני צריך למונעו?

ברם מאחר שנקטו חז"ל לשון "נוח לו לאדם" נמצא שאין מדברים כאן בחיובים אלא מדובר כאן בנוחיות ובנעימות והמחפש נוחיות נצחית מעדיף להפיל את עצמו לתנור בוער מאשר לגרום הלבנת פנים!

הרב דניאל פלבני שליט"א בספרו "אמרי דניאל" כותב אם האדם יתבונן הרי שעליו לשמוח שיביישוהו ויעליבוהו כי בזה מעבירין על כל פשעיו אם האדם היה יודע מה גורם הוא בכל חטא ובכל עוון כמובא בספרי האר"י והמקובלים הרי יחרד וילפת אשר אין בכוח אנוש לסובלם וכאן הבטיחו חז"ל שבזה שהאדם סופג עלבון מעבירין על כל פשעיו

ובשם רבי משה קורדבירו זצ"ל נאמר שפירוש הפסוק "יתן למכהו לחי ישבע בחרפה" שאם חברך היכה אותך מכת לחי והוא עלבון גדול עליך לשבוע מחרפה זו כאדם שהתענג על מאכל דשן כן אתה צריך להרגיש.

וכ"כ השל"ה הק' ישמח בחירופים יותר מאכילת מעדנים דבר זה מצינו אצל דוד המלך ע"ה כמובא בתהילים צב "בקמים עלי מרעים תשמענה אוזני" דהיינו כשמרעים קמים עלי ומחרפים ומגדפים אותי אזי "תשמענה אוזני" אני מקשיב ושומע את דבריהם ובזה אני זוכה שיקויים בי "צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה" ומידה זו מזכה אותי להיות צדיק ולפרוח ולשגשג כארז.

בהקשר לכך מסופר על הגאון ר' ישראל יעקב לובצ'נסקי זצ"ל שבעירו ברנוביץ הייתה עבודתו של השמש עוד לפני עלות השחר להסיק את התנור ולהוסיף מדי פעם עצים כדי שיישאר חום התנור לבוקר עת בוא האנשים לתורה ותפילה והשמש היה רשלן בעבודתו והיה מקבל על כך גערות ונזיפות ר' ישראל יעקב היה משכים בכל בוקר ובעצמו היה מסיק את התנור השמש לתומו חשב שאיזה מהעניים עושים זאת כדי להתחמם בתנור והנה בוקר אחד נכנס השמש מוקדם וראה כי יש אדם המסיק את התנור "בוקר טוב " קרא אליו כששמע ר' ישראל יעקב את קריאתו המשיך בעבודתו ולא ענה אמר בטח יתעסק השמש בעיסוקו ולא ישית לבו אליו אך כיוון שהוא לא ענה לשמש צעק הוא שוב ובכעס "בוקר טוב מדוע אינך עונה " וכשראה כך מיד הכניס פניו לתנור כדי שלא יבחין בו השמש ויתבייש התקרב השמש וברוב כעסו נתן לו בעיטה ופני הרב נכנסו ממש לתנור ושם כמעט נחנק וגם חלק מזקנו נשרף מיד כיסה הרב פניו וברח ויצא חצי מזקנו נשרף והאנשים חשבו כי איזה מקרה קרה לו ולא ידעו שכל זה עשה כדי שהשמש לא יבחין בו ולא יתבייש ומעשה זה נודע רק לאחר כמה שנים בכך קיים בעצמו "מוטב יפיל אדם עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים:

 

הגמרא מספרת על דוד המלך גמרא ב"מ נט שבני דורו היו באים ואומרים לו דוד הבא על אשת איש מה דינו והוא ענה להם מיתתו בחנק ויש לו חלק לעולם הבא אבל המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא!

מספרים על חתנו של "הנודע ביהודה" שהיה גאון גדול בתורה חריף ובקי וכל רז לא אניס ליה אך אשתו הייתה מבזה אותו תמיד ליד תלמידיו ובכל הזדמנות שהיה מופיע ליד הציבור הייתה מבזה אותו ומקנטרת אותו כדברים והציבור הגדול בעירו המה ראו כן תמהו נבהלו ונחפזו רעדה אחזתם כיצד מעיזה בתו של "הנודע ביהודה" לבזות את בעלה שידוע בכל הדור כגאון אחד ומיוחד ותהי לחידה בעיניהם לאחר שנים רבות כשנפטר אותו חכם באה הרבנית קבל עם ועדה והתחילה לבכות בקולות רמים על פטירת בעלה הרב הגאון והחלה לספר את גדולת בעלה בנגלה ובנסתר וסיפרה שלפני החתונה עשה עמה בעלה הסכם שבכל פעם שיהיה בציבור תבזה אותו כדי שלא יתגאה והיא בלית ברירה הסכימה וביקשה מבעלה שייתן אות שדבריה נכונים וראו כל העומדים את ראש הנפטר זז ומאשר את דברי הרבנית מכאן נלמד כמה חשוב שאדם יקבל בזיונות בעולם הזה ויבין ויעריך גודל מעלתם ועוז הדרם.

יוסף הצדיק כל ימיו הקפיד לא לנקום על מה שעשו לו ולמרות הבזיונות ועצם המכירה שגרמו לו אחיו מעולם לא עלתה על לבו להשיבם כגמולם וכמעשיהם האדם מחוייב לסלוח על כל מה שעושים לו משום שאם הוא אינו מוחל הריהו מצער את השי"ת!

ואם האדם יתבונן ידע שעל כל עלבון מעבירין על כל פשעיו וכן אומר האר"י הקדוש דבכל התשובות שבעולם המעולה מכולם היא סבלת העלבונות החירופים הגידופים והוא מועיל יותר מכל מלקיות וסיגופים!

ובירושלמי מועד קטן פ"ג משנה א מסופר על ר' אלעזר בן הורקנוס שהלך בשוק ועבר ליד בית ובאותה שעה הייתה אשה מכבדת הבית היא אספה את האשפה והשליכה לרחוב ור"א שעבר בדיוק שם ספג את האשפה על ראשו ר"א לא כעס ולא התרעם ואמר "דומה אני כי חבריי שריחקוני מעתה יקרבוני" דכתיב "מאשפות ירים אביון" הרי שאדם בעל שכל רואה בבזיון זה פתח להתעלות ולהתרוממות.

מכך נוכל ללמוד אומר הרב דניאל פלבני שליט"א בספרו "אמרי דניאל" כי המעביר על מידותיו אינו זה שמעביר על דברים של מה בכך זו אינה גדולה אלא מדובר על דברים שיש לכעוס ולרגוז עליהם שהמעשה הנעשה בהם הוא מעשה פוגע ומביש ויש בו מקום לחשבונות רבים ובכל זאת האדם מעביר עליהם ולכן מעבירין לו על כל פשעיו על כן התיקון למידה זו היא סבלנות ואורך רוח וישים לנגד עיניו כמה יכול לזכות על ידי שמירת מידה זו וידע שהכל מאתו יתברך!

 

פרשת וישב

ויכוח יעקב ויוסף על התקרבות לעבירה

אל תביאנו לידי ניסיון [צירוף של ב' רעיונות אור דניאל וספר אוצה"ת עמ' רמו]

אלה תלדות יעקב יוסף בן שבע עשרה שנה היה רעה את אחיו בצאן והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו ויבא יוסף את דבתם רעה אל אביהם: בראשית פרק לז פסוק ב

רש"י: והוא נער – שהיה עושה מעשה נערות, מתקן בשערו ממשמש בעיניו, כדי שיהיה נראה יפה:

והדבר מפליא. יוסף הקדוש, שעומד בנסיונות ובפתויים אדירים, עושה מעשה נערות? כדי שהיה נראה יפה? הזהו יוסף שמדתו יסוד? [אגב, יוסף עם האותיות -160, פעמיים יסוד. יוסף בהפחתת 'עבד' = יסוד. לענ"ד]

"ויהי מהיום הזה ויבא הביתה לעשות מלאכתו" [לט יא] אמר רבי יוחנן מלמד ששניהם לדבר עבירה נתכוונו מהו "לעשות מלאכתו" רב ושמואל אחד אמר לעשות מלאכתו ממש ואחד אמר לעשות צרכיו [תשמיש רש"י]

תמה בספר "בן יהוידע" דברי רבי יוחנן שאמר שניהם לדבר עבירה נתכוונו וכן דברי האומר לעשות צרכיו נכנס צריכין הבנה, דלפי פשוטם הם דברים תמוהים דאין השכל מקבלם, להוציא לעז על אותו צדיק שהתורה העידה עליו במפורש באומרה "ויהי כדברה אליו יום יום ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות עמה" איך יתכן שיבא אדם לומר דאותו היום הסכים לעשות עבירה ממש ח"ו ורק מפני דיוקנו של אביו הנראית אליו פָרש?

הנה בודאי דבר זה לא יתכן לאומרו על אותו צדיק שלא נשתבח שום צדיק כמוהו בכפיית היצה"ר של עבירה אשר בעבור כן זכה לתואר שם "צדיק"?

ואיך יאומן כי מראה דיוקנו של אביו שנצטיירה לפניו תפריש אותו מעבירה ולא יהיה פורש מיראת הקב"ה מלכו של עולם אשר הוא בעצמו אמר "ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלקים"?

המהר"מ שפירא מלובלין זצ"ל מבאר בספרו "נצוצי אור המאיר" שיוסף ניהל ויכוח עם יעקב אבינו בצורת הנהגת האדם בדרכי ה' ובעבודתו. יעקב טען שעל האדם להיות "איש תם יושב אהלים" ולא להתערב בענייני העולם הזה לא להידמות לבני אדם שאינם מתנהגים כמותנו. להתרחק מן הסביבה המקולקלת.

כך יעקב נמנע מקרבה לעשו, ורחק מבני שכם.

יוסף טען "לא כן אבי" דרך הריחוק מהניסיון אין בה חכמה להישאר יהודי נאמן אלא אדרבה יש להיות מעורב עם הבריות להתלבש כמותם ולהתמודד מול הניסיון ואז השכר יהיה כפול.

ועל כן התורה מספרת לנו את השקפתו של יוסף על ידה אנו רואים עד כמה היה דוגל בדרכו מסלסל בשערו ממשמש בעיניו כדי שיהיה יפה ובכל זאת ישאר נקי מעבירה ובזה יעבוד את בוראו ביתר שאת.

מבאר בספר "בן יהוידע"אך עשה אזניך כאפרכסת ושמע דברים מוצקים דודאי כונת רבי יוחנן שאמר שניהם לדבר עבירה נתכוונו וגם האומר לעשות צרכיו נכנס אין כוונתם דמטרת כונתו לעשות עבירה ח"ו.

אלא הענין הוא דהנלחם עם יצה"ר יש שני דרכים

א' כשרואה עצמו מתעורר לעבירה הוא מתאזר ומזדרז לדחות בקרבו מחשבות רעות של התאוה ודוחה אותם מעליו ובעוד שהתאוה ניצוץ קטן מכבהו ובזה ניצול מן העבירה.

ב' יש שהוא נוטה לכוחות היצה"ר ואינו בורח מהם ונותן מקום ליצה"ר להגביר בו אש התאוה עד שיביאנו לעשות העבירה בפועל וכשיגיע אל נקודת מעשה העבירה שכבר קשרו היצר בחבלים ועבותות התאוה וכבר בערה בקרבו אש להבת שלהבת הנה הוא מנתק החבלים והעבותות ומכבה אש הגדולה כרגע ופורש מן העבירה.

והנה שבחו של השני הוא פי אלף על הראשון משל לראובן ושמעון הנלחמים זה עם זה ובתחילת המלחמה הכניע ראובן את עצמו לפני שמעון ונתן לו מקום שיוכל לקום עליו להפילו לארץ ולכפותו בחבלים ועבותות פשט שמעון את ידו ויקח הסכין לשחוט את ראובן הכפוף לפניו ונופל ארצה ובעת שהגיעה הסכין לצואר ראובן קם ראובן כארי ניתק החבלים לקח הסכין מיד שמעון והפילו ושחטו בסכינו הלא ודאי יש לראובן שבח בכך פי אלף מאם לא היה נמסר ביד שמעון והיה גובר עליו מתחילת המלחמה.

וכזאת היתה אצל יוסף הצדיק כי בתחילה שאמרה לו שכבה עמי נרתע ונזדעזע ואמר לה "איך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלקים" ואע"פ שהיתה משתדלת לפתותו בכמה דברים ובכמה אופנים שעשתה לו כדי להבעיר בו אש התאוה לא היתה מועלת כלום כי הוא היה דוחה כל זה מעליו והיה מתגבר על יצרו שלא יהיה דולק בו אפילו ניצוץ אש בתאוה הרעה הזאת וכל מה שהיתה מקשטת עצמה לפניו לא הועיל לה כי הוא היה מצייר אותה בעיניו כמו בהמה מכוערת ומטונפת וכמו נבילה שריחה רע ומחמת כן לא היה יכול היצה"ר להכניס בלבו תאוה ומחשבה רעה אפילו כל שהוא בכמו שמצינו במעשה ברבי עקיבא כשהיה חבוש בבית האסורים עיין אבות דר"נ פרק טז.

אך כשהגיע אותו היום שאין איש בבית אמר בלבבו אם אכנס בזה היום לבית כאשר עשיתי כל הימים דיצה"ר חלל בקרבי מה פאר יש לי בזה אם לא אשמע לדבריה?

על כן התחכם שאותו היום יכנס לביתה ויפנה לבבו אליה ויטה אוזנו לקול פתוייה כדי שתתעורר התאוה בקרבו ויתן מקום ליצר להבעיר בו אש התאוה וכשתגיע התאוה לנקודת הפועל אז ברגע אהפוך הקערה של יצה"ר על פיה ואנתק עבותות התאוה ואכבה אש התבערה ואחדל מעשות רע וכן עשה והצליח בידו מחשבתו הטובה אשר חשב "וינס ויצא החוצה" וזבח יצרו וענין ביאת דיוקנו של אביו שנצטיירה לפניו באותה העת לא מחמת זה בלבד פירש אלא היה לו זאת לסייע בעת קשה זו אבל באמת מטרת לבו מעיקרא היתה כן לפרוש מן העבירה.

וכאן נגלתה לו דמות אביו יעקב כאומר 'אתה זוכר את הויכוח שהיה לנו'? אתה רואה להיכן כמעט ונפלת?, שהנה ברגע קט יכל לאבד את כל עולמו, ואף אכן איבד עשה בנים שהיו צריכים לצאת ממנו ע"י שיפוזו זרועי ידיו ויצאו ממנו עשר טיפין.

 רואים אנו א"כ שעל האדם להתרחק מכל דבר שיכול להביא אותו לידי ניסיון קשה וצריך הוא להתנהג כפי שהתורה מבקשת כי אין האדם יכול לדעת אם יהיה בכוחו ליעמוד בניסיון והסיכוי לכשלון גדול מהסיכוי להינצל מן החטא.

ולכן כאשר אשת פוטיפר תפסה את בגדו של יוסף נאמר "ויעזוב בגדו בידה וינס ויצא החוצה" [לט יב] מקשה הרמב"ן והרי כוחו של יוסף גדול משלה אם כן מדוע עזב בגדו אצלה, והרי בזה נתן לה פתחון פה להוכיח טענותיה כשהבגד מהווה ראיה?

מתרץ בעל "שיחות מוסר" [מאמר לו א] שאילו יוסף היה נכנס בחזרה ונאבק עמה אפילו רגע קל הרי על ידי כך היה מגיע עוד פעם למקום הניסיון והסכנה מרחפת עליו ומי יודע מה יהיה גורלו על כן יוסף העדיף להשאיר בגדו בידה אף שהוא בוודאי ישמש לה כעד ראייה להצדיק דבריה והוא יסבול בגלל זה אך העדיף יוסף את הסבל מול הניסיון. כאן הוא כבר למד לקח.

וכן מבאר הספורנו "וינס" מן החדר פן יתגבר עליו היצר הרע חז"ל היטיבו להבין את כוחו של היצר הרע ומנגד את כוחו של האדם העומד מולו ועל כן עשו לנו סייגים וגדרים גזירות והרחקות אף שהדבר נראה מוגזם יותר מהצורך אולם ידעו הם מי הוא הלוחם מולנו ועד כמה כוחו גדול ועד כמה הוא אויב אכזרי ובקלות ניתן ליפול ברשתו ועל כן חכמתו של האדם היא התרחקות מניסיונות בכדי להינצל ללא הגדרים מי יודע אם יינצל לפי שכוחו של היצר הרע רב הוא.

לאחר שהאדם הגיע לפתוי ונסיון, כמעט ובלתי אפשרי לו להתגבר. א"כ כיצד התורה דורשת מאתנו להתגבר? אלא משל למהד"ד, לאדם שנסע במהירות של 180 קמ"ש ודרס אדם, והתנצל בביהמ"ש שלא יכל לבלום בכזו מהירות והוא אנוס, א"ל השופט אכן על כך שלא בלמת הייתי פוטר אותך, אך אני מעניש אותך על כך שנסעת במהירות של 180 קמ"ש ולא חכמת להבין שבמהירות כזו א"א לבלום…

כך התביעה על האדם מדוע הכנסת את עצמץ למצב שממנו א"א לחזור!

דוד המלך ע"ה שהעיד על עצמו "תפילה לדוד כי חסיד אני" ביקש מהקב"ה "בחנני נא ונסני" תהילים כו ב ולאחר החטא אמר דוד מי ייתן רסן לפי ולא הייתי מבקש 'בחנני ונסני'.

מכאן לומדים חז"ל "לעולם אל יביא אדם עצמו לידי ניסיון" שהרי דוד הביא את עצמו לידי ניסיון ונכשל גמ' סנהדרין קז בשעת ניסיון התאווה גוברת על האדם וכל חכמתו ויראתו נופלים ולא נשאר מהם זכר.

הניסיון מהווה שעת מבחן מיהו האדם שכן האדם נמדד לפי ניסיונותיו אבותינו ידעו לעמוד בהם והאדם העומד בניסיון מחוסן הוא ביראת שמים טהורה ובכך הוא מרבה כבוד שמים.

תוספת – מעלת העוסק בתורה

(יג) וַיִּקַּח יוֹסֵף אֶת שְׁנֵיהֶם אֶת אֶפְרַיִם בִּימִינוֹ מִשְּׂמֹאל יִשְׂרָאֵל וְאֶת מְנַשֶּׁה בִשְׂמֹאלוֹ מִימִין יִשְׂרָאֵל וַיַּגֵּשׁ אֵלָיו:

(יד) וַיִּשְׁלַח יִשְׂרָאֵל אֶת יְמִינוֹ וַיָּשֶׁת עַל רֹאשׁ אֶפְרַיִם וְהוּא הַצָּעִיר וְאֶת שְׂמֹאלוֹ עַל רֹאשׁ מְנַשֶּׁה שִׂכֵּל אֶת יָדָיו כִּי מְנַשֶּׁה הַבְּכוֹר: (יז) וַיַּרְא יוֹסֵף כִּי יָשִׁית אָבִיו יַד יְמִינוֹ עַל רֹאשׁ אֶפְרַיִם וַיֵּרַע בְּעֵינָיו וַיִּתְמֹךְ יַד אָבִיו לְהָסִיר אֹתָהּ מֵעַל רֹאשׁ אֶפְרַיִם עַל רֹאשׁ מְנַשֶּׁה:(יח) וַיֹּאמֶר יוֹסֵף אֶל אָבִיו לֹא כֵן אָבִי כִּי זֶה הַבְּכֹר שִׂים יְמִינְךָ עַל רֹאשׁוֹ:

(יט) וַיְמָאֵן אָבִיו וַיֹּאמֶר יָדַעְתִּי בְנִי יָדַעְתִּי גַּם הוּא יִהְיֶה לְּעָם וְגַם הוּא יִגְדָּל וְאוּלָם אָחִיו הַקָּטֹן יִגְדַּל מִמֶּנּוּ וְזַרְעוֹ יִהְיֶה מְלֹא הַגּוֹיִם:

יש להבין מדוע נקט כן, ואם הייתה לו סיבה מוצדקת מדוע לא השכיל יוסף להבין זאת?

אלא יעקב ויוסף נחלקו בתפיסה מי גדול ממי. יוסף סבר שמעלת מנשה גבוה יותר, שאף שהוא בארמון ויד ימינו של אביו, בכ"ז נשאר באמונתו וצדקותו ולכן ראוי הוא לקדימה בברכות [אפרים ספון בביהמ"ד ולכן אין רבותא שנשאר צדיק] כמוהו כיוסף, שהתנסה בנסיונות קשים ונשאר נאמן לא'לוקיו.

אולם יעקב א"ל הגם שמעלת מנשה גבוה ביותר, אך דע לך שמעלת היושב אהלים- שלא בא לידי נסיונות אלא שקוע כל כולו בתורה- גבוה יותר! ולכן הקדים לאפרים, שכמוהו כיעקב איש תם יושב אהלים.

וזה מוסר גדול לכולנו שהמעלה הגבוה היא לא להגיע לנסיונות ולהדבק בה' ובתורתו, יותר מהמתנסה ועומד בנסיון.

דברי הדובנע'ר לגר"א שאין זה קונץ להיות ספון בחדרו עם נר ולהיות דבוק בתורה, החכמה שאדם יהיה "מדיני" ובכ"ז ישאר נאמן לדתו. א"ל הגר"א הקב"ה לא מחפש "קונצים". תהיה יר"ש!

תוספת: עניין מצוה קלה וכוחה להעלות את האדם לפסגות ר' בספר אור דניאל פ' עקב עמ' קנג מעשה על הרב פינקוס ובדיקת החמץ.

אור דניאל במדבר:

סיפר החייל רפאל אוסטרוב חודש תמים היו החיילים מרותקים למוצב נידח אי שם בלבנון ומאז חופשתם האחרונה לא זכו לשמוע את קולה של אמא כיוון שבמלחמה זו הפלאפון עדיין לא היה מצוי והנה כשבת בצהריים "באה הישועה" לחיילים למוצב הגיעה ה"חייגנית" הלא היא הניידת שלאורכה מותקנים שמונה עמדות טלפון "יש לכם שעתיים בדיוק כדי לפטפט עם מי שאתם רוצים " שאג נהג החייגנית עב הכרס בקולו האימתני "אתם לא המוצב היחיד בגיזרה וגם במוצבים אחרים אוהבים לפטפט " כל החבר'ה עטו כמובן על המציאה כמוצא שלל רב וניצלו כל רגע פנוי כדי לשוחח עם המשפחה ועם החברים רק רפי הדתי היחיד במוצב לא השתתף בחגיגה הוא נשאר ספון בחדרו כשהוא רכון על חומש ומנסה לשווא לעיין בפרשת השבוע 'הם לא מצאו זמן אחד לשלוח את החייגנית חוץ מבשבת ' רטן כליבו 'איפה הרב החטיבתי ' "רפי מה קרה לך למה אתה לא הולך להתקשר הביתה " שאלו אותו חבריו ואף הוא כיהודי הגון השיב בשאלה "שכחתם ששבת היום " "אז מה אם שכת היום " שאל בתום לב נימרוד הקיבוצניק המתולתל "זה ממש פיקוח נפש לדבר עם ההורים המודאגים ומה עם 'כבד את אביך ואת אמך' " אחרים הציעו עצמם כ"גויים של שבת" הם יחייגו בשביל רפי וגם יחזיקו לו את השפופרת שרק ידבר ואולם שום דבר לא שיכנע את רפי "הסרבן" אחרי שחלפו השעתיים המוקצבות למוצב ניגש הנהג הקשוח להתניע את החייגנית אך לשווא המנוע לא הראה בל סימן חיים כדי להרגיע את הנהג הנירגן לקחו אותו למטבח כמובן עם צאת השבת האיצו החבר'ה ברפי איצאו כבר כוכבים אז טוס מהר וטלפן " אחרי שהתקשר לכל מי שרצה הציעו החיילים לנהג לנסות את מזלו שוב אולי הרכב יזוז וראה זה פלא המנוע נדלק מיידית.

מעשה של מסירות נפש

מעשה שסיפר הרב יודקובסקי מ'אבות ובנים', מעשה בבחור מישיבת באר יעקב רפול, שעזב את הכל והלך ללמוד בישיבה לבע"ת. האבא שהוא אדם עשיר א"ל שהוא ינשל אותו מן הירושה, והבן לא התרשם. הוא התקשר לאחיו בחו"ל וסיפר לו שהבן 'הלך'… לאן? שאל הדוד, והוא השיב – לישיבה… הדוד אמר לו שהוא בא ארצה לדבר איתו… האב א"ל שידברו בטלפון, אך הדוד אמר שהוא צריך להגיע שיש דברים שהם לא לטלפון… כשהגיע הדוד הוא נכנס לסוכנות מרצדס, וקנה את המרצדס הכי חדישה עם גג נפתח כו' והלך לבקר את האחיין בישיבה. הוא הגיע והם התחבקו כו' והוא שאל אותו אם הוא רוצה סיבוב… הבחור הסכים והם 'קרעו' את באר יעקב. לאחר שסיימו ובאו להפרד, גלגל הדוד את המפתחות בידו ואמר לאחיין, אתה רוצה את הרכב הזה? אני קניתי אותו או בשבילך או בשביל אחיך הקטן, אם תעזוב את הישיבה אתה תקבל אותו ואם לא אחיך יקבל אותו… שמע הבחור את הדברים והנחית חבטה על גב דודו ואמר לו, אני לא מתרשם ממרצדס, וגם אם היית מביא לי שתי משאיות עמוסות במרצדסים חדישים, לא הייתי עוזב את הישיבה… ואם אתה חושב שבאיזה חתיכת פח ממורק תצליח למכור את אמונתי בבורא עולם, אתה טועה. אני מאמין בדבר הגדול ביותר בעולם, שיצר אותי ואותך, ואני זוכה ללמוד את תורתו. את זה אחליף בהבלים מסוג זה? ואם אתה חושב שאתה גדול, אנא, תברא בבקשה רק גרגיר חול אחד. לא מכונית ולא אדם. רק גרגיר חול אחד.

הדוד התרשם מאד מהדברים, והוא ביקש להכנס לביהמ"ד כדי לראות למה הבחור כל כך קשור שאפילו רכב חדיש שהיה מטריף כל ראש של בחור, לא מדבר אליו. והם נכנסו לביהמ"ד ועסקו שעה ארוכה בתורה.

אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו!

 

 

 

פרשת וישב

חנוכה – ירא שמים בסתר כבגלוי

האור מול החושך [מעיין השבוע תקיז]

אנו נמצאים בימי החנוכה.

נאמר במדרש [מדרש רבה בראשית פרשה ב פסקה ד]: "וחושך זה גלות יון שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזירותיהן שהיתה אומרת להם כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלהי ישראל".

מדוע חז"ל מכנים את ימי מלכות יוון חשך? ומאידך מצינו שחז"ל אומרים כי נר מצוה ותורה אור, ואנו אף מצווים להפיץ את האור בימי החנוכה כתשובה לחושך של מלכות יון, מהו אותו אור?

הגמ' במסכת ברכות דף כח/ב

וכשחלה רבי יוחנן בן זכאי נכנסו תלמידיו לבקרו כיון שראה אותם התחיל לבכות… אמרו לו רבינו ברכנו אמר להם יהי רצון שתהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם אמרו לו תלמידיו עד כאן אמר להם ולואי תדעו כשאדם עובר עבירה אומר שלא יראני אדם:

הגמ' מספרת על צדקיהו מלך יהודה שראה את נ"נ תולש אברים מארנבת חיה ונוגס בהן כשהן נוטפות דם. מה הייתה תגובת נ"נ? הוא השביע את צדקיהו שלא יגלה…

בעולם "הנאור" הדבר הפך לנורמה. היה חיה באוהליך ואדם בצאתך… מותר לעשות את כל הרשע אך במסתרים… פעם כדי לעבור עבירות היה אדם צריך לצאת מביתו וללכת אל מקום העבירה. להפגש עם אנשים ואולי אף להתבייש. היום הוא יכול לעשות את הכל בחדרי חדרים. וע"ז אמר השו"ע [אורח חיים סימן ב-ב) אל יאמר הנני בחדרי חדרים מי רואני כי הקב"ה מלא כל הארץ כבודו:

אומר השו"ע מה שאינך עושה בגלוי- אל תעשה בחדרי חדרים! התורה אומרת היה אדם גם באהליך!

כעת נבין מהו "חושך" זו מלכות יוון. תרבות יוון דוגלת ביופי החיצוני. זהו גם עשו. את מעשיהם הנלוזים הם עושים במחשך. כלפי חוץ הם הומאניים, מתחשבים, איכפתיים, דוגלים בחופש. אולם בקירבו ישים ארבו. כשלא רואים, הם נוהגים בטבעיות…

התורה נמשלה לאור. אל תעשה בסתר את שלא תעשה בגלוי.

וכך כתב השו"ע אורח חיים סימן א-א] בשם הרמב"ם במו"נ: כשישים האדם אל לבו שהמלך הגדול הקב"ה אשר מלא כל הארץ כבודו עומד עליו ורואה במעשיו כמו שנאמר אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאם ה' מיד יגיע אליו היראה וההכנעה בפחד השי"ת ובושתו ממנו תמיד (מורה נבוכים ח"ג פ' נ"ב).

מסופר על ר' אלחנן וסרמן שהיה לומד י"ח שעות ביממה. הוא היה נועל נעליים בלא שרוכים כי חס על זמנו. אולם שלש דקות הקדיש בכל יופ כדי לעבור על כותרות העתון. כיצד עשה זאת? הוא היה פורשו על גבי הסטנדר עליו היה לומד, ועובר במהירות הבזק ושב ללימודו. שאלוהו מדוע בפרהסיא לעיני כל? והוא השיבם-= כדי ללמד- שאם מותר= מותר לעיני כל. ואם אסור, אף בחדרי חדרים אסור!

האדמו"ר מגור האמרי אמת מצא לקח זה בפרשתינו. לאחר שהאחים הסכימו להרוג את יוסף אמר להם יהודה מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו? טען להם יהודה- אם יוסף חייב מיתה, עלינו להורגו בפרהסיא. למה להסתיר? מעשה שאנו נאלצים לעשותו בהחבא, כנראה מעשה פסול הוא…

ונסתרה – והיא נטמאה!

עפ"ז אמרתי לבאר לענ"ד מדוע פעם היו מדליקין בחוץ, ואילו כעת בשעת הסכנה מדליקין בפנים?

פעם לא היו הקילקולים הרבים שיש היום פנימה בבית, והיה צריך להדליק רק בחוץ, שא"א היה לחטוא בתוך ביתו. אולם היום יש לאדם בתוך ביתו את כל האיסורים החמורים בתורה, ולכן אומרים לנו הדלק בתוך ביתך, אל תעשה מעשיך במחשך, האר את אור החנוכה והתורה בבית!

זהו ה"אור" שהתורה הקדושה מציבה כנגד ה"חושך" של יון. עלינו לברך כשאנו לבד כמו כשיש זרים עמנו, עלינו להתפלל באונס ביחיד את אותה תפילה שאנו מתפללים כשאחרים לידינו. עלינו להתנהג עם האשה והאשה עם הבעל באותה מידה בה אנו מתייחסים זל"ז כשאנו בציבור, ועלינו לנהוג בצניעות גם בחדרי חדרים כשאין עמנו אדם. זהו נצחון האור על החושך.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

לחצן-הורד-למחשבך-קטגוריה

0 תגובות על “פרשת וישב”

בעת כתיבת תגובה - נא ציין את שם הסרטון / קובץ השמע, על מנת שנבין אותך טוב יותר, תודה.

תגובות הגולשים

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

דיסק חדש!!

מכתב מאליהו חלק ג'

ספר תומר דבורה'

אורחות צדיקים חלק ב'