תשובה לאדם שדיבר לאחר שהמקדש טעם מהיין – מה דינו?

כיון שההלכה היא שמי שלא שתה מן היין בעת הקידוש – צריך לברך על היין בעת הסעודה, עליו יהיה לברך בפה"ג על היין שישתה בסעודתו כמובא במשנ"ב [שו"ע סי' רע"ב ה"ב].
ואם השאלה היא – הרי יתכן והוא מברך ברכה לבטלה – על הצד שיצא יד"ח מהמקדש?
התשובה היא שאדרבה – עדיף שלא ישתה בעת הקידוש ולא ייכנס לספק הזה, שכעת בודאות יברך על היין שבתוך הסעודה כדין מי ששמע קידוש ואפילו התכוון לצאת וגם לא דיבר – אך לא שתה מן היין, שמברך על היין שבתוך הסעודה כפי שכתבתי לעיל.

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו חלק ד'

שלחן ערוך חלק א