תשובה לדין כפית חלבי שנפלה לתבשיל בשרי

 
ב. בנוגע לכמה משערים מהכפית – יש בזה מחלוקת הטור והר׳ פרץ,
דעת הטור משערין רק במה שתוחב ממנה בקדירה דלא ידעינן כמה נפיק ממנה. [וכן פסקו השו"ע והרמ"א].
והר׳ פרץ כתב שאם הכף מתכת משערים בכולה, גם מה שלא נכנס לתוך הקדירה. והטעם הוא משום שחם מקצתו חם כולו.
ודעת הטור שרק מה שבתוך הקדירה פולט, אבל מה שחוץ לקדירה לא פולט. [ומה שכתוב חם מקצתו חם כולו, זה אמנם חם כולו, אבל לא מוליך את בליעתו לכולו אלא מה שבתוך הקדירה אבל מה שחוץ לקדירה לא].
וכל זה בכף של מתכת אבל של עץ לדעת כולם רק מה שבתוך הקדירה פולט.

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו חלק ד'

שלחן ערוך חלק א