תשובה להאם יש איסור 'לא ילבש' כשאשה לובשת מעיל בעלה מפני הקור?

שלום
אם אין האשה לובשת לבוש איש על כל גופה, וכמו במקרה שלנו, יש להקל בזה כשיטות הנוקטות שאם לובש/ת מפני הצינה אין איסור של "לא ילבש".
[ולסמוך על הב"ח והט"ז ודעמייהו, הגם שיש חולקים, וכפי שביאר השיטות בארוכה בספר לבוש מלכות פ"א הל' טו ובהערה].

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו חלק ד'

שלחן ערוך חלק א