תשובה להאם מותר ליידע עמית לעבודה על פיצוי המגיע לו?

לטל שלום,
לא ראיתי התייחסות מפורשת בפוסקים לשאלתך, אולם אדון בה ע"פ המסתבר הנראה להלכה.
כשאדם רואה את חבירו שעומד להפסיד ממון או שיכול לתבוע ממון ואינו תובע ומממש זכותו – מחובתינו להודיעו, מדין השבת אבידה.
אין לחשוש בזה להפסדו של בעה"ב, היות ומן הדין הוא חייב לשלם לעובד את המגיע לו ע"פ חוק [ואין זה נוגע לשאלה של "דינא דמלכותא דינא", שלגבי דיני עבודה כו"ע מודים שהעובד נשכר אדעתא דהזכויות המוקנות לו בחוק, וכן המעביד שכרו אדעתא דהכי].
אם מדובר היה בזכות שאין בעה"ב חייב לתת – אלא אם כן הפועל תובע, אזי היה מקום לדון האם יש לגלות זאת לעובד ולהפסיד לבעה"ב. אך במצב בו בעה"ב חייב לתת, רק מסתמך על אי ידיעתו של העובד את הזכויות המוקנות לו בחוק – מצוה להשיב אבידה ולגלות לו.
מה שיש לדון במקרה שהבאת – הוא ההפסד שיכול להיות לך מבעה"ב, ועל פי דיני השבת אבידה אין חיוב להשיב ממון כשיהיה לי הפסד בעקבות כך. ויש לדון באיזה הפסד ממון מדובר אצלך, ובזה איני יודע את הפרטים.
מה שיש להמליץ בזה הוא שתודיע זאת לחבירך בדרך עקיפה – או שלא יידע שזה בא ממך, או שאף אם יידע – שבעה"ב שלך לא יידע זאת, ואז לא תווצר כאן שום בעיה.

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו חלק ד'

שלחן ערוך חלק א