תשובה להאם שייך מסית ומדיח בשגגה?

שלום
כתוב בתורת כהנים פ' בחוקותי  [י] "איזה הן מיתות החמורות ואיזה קלות? החמורות שלא ניתנה שגגתן לכפרה כגון מסית ומדיח ומברך את השם. ומכה אביו או אמו או מקלל דליכא עליהן קרבן בשוגג, והקלות הן שיש עליהן קרבן בשגגה כגון מחלל שבתות" עכ"ל.
הרי לנו ששייך במסית ומדיח שגגה, ובכל אופן נקרא בגדר "מסית ומדיח".  

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו חלק ד'

שלחן ערוך חלק א