תשובה להבנה במשנה לגבי הרהור בברכת המזון לבעל קרי

שלום
בכל ספק מן הסוג הזה מומלץ לעיין במשניות ע"ג פירושים ודומיהן, ושם ודאי תמצא את מבוקשך.
בנוגע לענין – 
אכן לדעת רש"י ורבינו יונה ע"פ הבבלי מברך לאחריו פירושו בהרהור, והמשנה תתבאר כך – בעל קרי מהרהר ק"ש ולא מברך לפניה ואחריה [- אפילו בהרהור], ועל המזון [לעומת זאת כן] מברך לאחריו [בהרהור].
מאידך מן הירושלמי מוכח שבברכת המזון שהיא מהתורה לכולי עלמא מברך ומוציא בשפתיו. [עי' מלא"ש].
וכך מסתבר מלשון המשנה – כפי שהוכיח בספר ברכת שי [ברמן עמ"ס ברכות] שהרי רבי יהודה אומר מברך לפניהם, והגמ' מוכיחה מזה שמברך בפה. טוען הברכת שי – והרי גם ת"ק אמר "מברך לאחריו" – משמע שגם הוא סובר שמברך בפה, שאם לא כן פעם תסביר מברך – בהרהור, ופעם תסביר מברך – בפה??
 

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו חלק ד'

שלחן ערוך חלק א