תשובה ל%d7%99%d7%99%d7%97%d7%95%d7%93-%d7%91%d7%90%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%9e%d7%97%d7%a6%d7%94

שלום
נחלקו הפוסקים ראשונים ואחרונים האם הותר לאח להתייחד עם אחותו. להלכה נוקטים כפוסקים המקילים ומתירים. וכל זה באופן עראי ולא בקביעות, דהיינו לתקופה שאינה עולה על ל' יום.
למתירים – אין הבדל בין אח ואחות מאבא או מאמא ואין הכרח שיהיו אח ואחות מאב ואם יחד. [שו"ת קנין תורה, נטעי גבריאל, ספר דבר הלכה ועוד].
וע"ע בדינים אלו בספר גן נעול הל' יחוד עמ' קלט.
 

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו חלק ד'

שלחן ערוך חלק א