תשובה ללאדם שאינו שולט בצרכיו מותר להתפלל וללמוד?

הרבית בשאלות, אענה על חלקן.
לאדם שאינו נקי מצואה בפי הטבעת – ואפילו משהו – ואפילו בלא ריח רע – אסור ללמוד תורה ולדבר דברים שבקדושה. הוא גם פטור מתפילין.
ברגע שיצא ממנו מעט צואה – מיד עליו להפסיק להתפלל או ללמוד. אם הוא חזן יפסיק. [יכול להשתעל וכדו' כדי למנוע מעצמו אי נעימות וכך יחשבו שמפסיק מפני בעיות גרון].
לגבי צירוף למנין – החזון איש נוקט שאינו מצטרף למנין.
לדבר אמונה – יש דעות בפוסקים, שנחלקו האם מותר להרהר בדברי אמונה בבית הכסא, וה"ה לכאן. מה שמובא במפורש שמותר להרהר בשפלותו ובגדלות הבורא.
בנוגע לברכות – אם אינו יכול לברך – פטור, ואינו חייב להמתין עד שיוכל לברך. 
אין להכנס לבית הכנסת בלא גוף נקי.

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו חלק ד'

שלחן ערוך חלק א