תשובה למלאך בעקידת יצחק

שלום עידן,
אכן, מכאן לומדים שכדי לפגוע באדם – צריך ציווי ישיר מאת הקב"ה, וכדי להמנע מפגיעה – די אפילו במלאך…
וביתר עמקות – שאלה זו כבר נשאלה על ידי "הכתב והקבלה" ונצטט את לשונו:

"העירו המפרשים איך שמע אברהם לקול המלאך בביטול מה שצוהו אלהים?
וכן אין המלאך רשאי לומר ולא חשכת ממני אלא ממנו בנסתר!
ואיך אמר לבסוף עקב אשר שמעת בקולי, שאיני ראוי אלא לאלהים המצוה?
וראיתי לרבותינו (ריש ויקרא רבה) שאמרו ויקרא מלאך ה' אל אברהם, המלאך קורא והדבור מדבר יעו"ש, נראה דעתם כי האמירה היתה מפי הקדוש ברוך הוא, והמלאך לא קרא אלא את שם אברהם לעוררו אל שמיעת הדבור שיבא אליו מפי הקדוש ברוך הוא: והרב"ח אמר כי אין המלאך הזה מן הנפרדים רק מן הנטיעות אשר אין להפריד ולקצץ בהם, והוא המלאך הגדול שבקרבו ה' והוא האדון אשר בו הרחמים, ע"ש;
והנה למה שלמדונו רבותינו שהוא ית' נקרא ג"כ בשם מלאך, והוא נגזר משם מלאכה להיותו ית' כביכול פעל במלאכות הבריאה (כמ"ש בויחי בהמלאך הגואל), א"כ גם כאן יש לפרש מלאך ה' מלאך שהוא ה', כמו שני שמות ה' אלהים שפירושו ה' שהוא אלהים": עכ"ל.

 

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו חלק ד'

שלחן ערוך חלק א