תשובה לרכיבה על אופניים לבנות

שלום
כתב בקונטרס הלכות צניעות לבנות ישראל שנדפס בפקודת הגה״צ בעל שבט הלוי שליט׳׳א (בני ברק תשנ׳׳ט, עמי י״ד) יש להקפיד שבנות לא תרכבנה על אופניים עכ״ל. וכן הורה בשו׳׳ת שבט הלוי ח״י סי׳ כ׳׳ו שאפילו במחנות הקיץ אין להתיר לבנות לרכוב על אופניים אלא עד בערך תשע שנים, גם אם יש להם אופניים שנעשו במיוחד לבנות כך שלא יבואו לידי אי צניעות.
והוסיף בשו"ת דברי פנחס [סי' סא] שאין להתיר לנשים ובנות גדולות לרכב על אופניים ברחוב ושאר רשות הרבים בפני האנשים שזה גנאי להן, ואינו מדרך בנות ישראל הצנועות והחסודות מדור דור. וגם הרכיבה גורמת לחשוף רגלים המכוסות בשמלה, וזה אסור אף אם לובשת גרביים בלתי שקופות, כי הירך הוא מקום צנוע שדרך הנשים לכסות בשמלה שאינה צמודה לגוף, כדי שלא להבליט צורת הגוף, וחשיפת הירך מהברך ולמעלה, מחמת הגבהת או הסרת השמלה, היא קריבה לאביזרא דגלוי עריות. ומוני המצות כתבו שגם הנשים הוזהרו על העריות, לא תקרבו לגלות ערוה להזהיר האיש וכו'. עי"ש עוד.
ויש שהחמירו אף יותר – כפי שהביא הרב זכאי בספרו חוקי הנשים בשם שו"ת 'שבט הקהתי' [ח"ד סי' שיג] שיש לאסור כבר מגיל שש, והמחמירים מגיל שלש תבוא עליהם ברכה.
אך די לנהוג איסור בזה החל מגיל 9, הגם שהשבט הלוי התיר בזה רק בקעמפ לבנות, אך מכל מקום כתב בספר 'עוז והדר לבושה' שברוב המקומות בארץ ישראל כן מקובל.

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו חלק ד'

שלחן ערוך חלק א