שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהבאיסור עריות בגוי – הוא מתחייב כרת?
טל חן asked 5 חודשים ago

שלום לכבוד הרב
רציתי בבקשה לשאול האם גוי חייב כרת אם רבע בהמה? האם שייך בכלל כרת בגוי?
ראיתי את דברי "החינוך" מצוה רי וריא כמדומני ולא הבנתי.
תודה רבה

Print Friendly, PDF & Email
1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 5 חודשים ago

שלום
בגוי לא שייך דיני כרת כלל. כרת שייך דוקא בישראל שנפשו מחוברת אל העליונים, ובעת שיחטא בחטאים שיש בהם כרת, נכרתת נפשו משרשה העליון. 
אולם הגוי שיש לו רק נפש בהמי [כפי שהארכנו בזה במשנת הגלגולים] ואין נפשו מחוברת לעליונים מעיקרה, לא שייך בה ניתוק של כרת, שכרותה ועומדת היא.
מה שהטעה אותך בדברי החינוך והרמב"ם זה מה שהם כתבו שיש איסור עריות בגוי. כגון לשאת את אמו או דודתו או לרבוע בהמה [לרמב"ם, לשאר ראשונים אינו מוזהר על הרביעה]. וסברת שאם יעשה כן יתחייב כרת, ואינו כן, אלא כוונת הדברים שגוי שיעשה כן מתחייב מיתה.

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו ימים נוראים

שלחן ערוך חלק א