שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהבדין קריאת שמע שחרית וערבית
אנונימי asked 2 שנים ago

כתוב במסכת ברכות יב: כל שלא אמר אמת ויציב שחרית ואמת ואמונה ערבית לא יצא ידי-חובתו.
שאלתי היא, לא יצא ידי חובתו של מה? של הזכרת יציאת מצרים? או לא יצא ידי חובת קריאת שמע של שחרית/ערבית ?

דהיינו, האם כדי לצאת ידי חובת קרית שמע של שחרית לדוגמא, מספיק שאדם יקרא מ"שמע ישראל" עד "ה' אלקיכם אמת" [ויחזור על ה' אלקיכם אמת], והוא יוצא ידי חובת קריאת שמע מן התורה?

[כמובן שאני לא שואל זאת כדי לדעת איך לנהוג, אלא פשוט בשביל אדם מתחזק שרוצה לדעת האם כשהוא קורא קריאת שמע באופן הזה, הוא יוצא י"ח].
תודה לרב בועז

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 שנים ago

הגמ' במסכת ברכות [דף יב.] אומרת:
"אמר רבה בר חיננא סבא משמיה דרב כל שלא אמר אמת ויציב שחרית ואמת ואמונה ערבית לא יצא ידי חובתו שנאמר להגיד בבקר חסדך ואמונתך בלילות":
ונאמרו בענין ב"לא יצא ידי חובתו" כמה ביאורים.
א. לא יצא ידי חובת ברכות ק"ש, אך ידי ק"ש יצא. [הכסף משנה על הרמב"ם פ"ק מהל' ק"ש בשם הרמ"ך] ב. אף ידי חובת ק"ש לא יצא [דעת הכסף משנה בעצמו שם].
ג. אפילו אמר ברכת אמת ויציב / ואמונה, אך לא פתח אותן במילים אמת ויציב/ואמונה, לא יצא ידי חובתו. [המאירי (אלא שאין מחזירין אותו), הכס"מ שם בתי' נוסף].
ד. 'לא יצא י"ח' פירושו לא יצא י"ח המצוה [של ק"ש!] כתקנה, אבל לעולם יצא, דברכות אינן מעכבות [טור אורח חיים סימן סו, וכן פסק השו"ע]. 
ה. אם היפך – ובשחרית אמר 'אמת ואמונה', ובערבית 'אמת ויציב' – לא יצא י"ח כתקנה. [כס"מ בשם רבינו מנוח]. 
ו. ודאי שחובת ק"ש יצא, שהרי ברכות אינן מעכבות, רק נתחדש כאן שאם אמר אמת ויציב שחרית, ולא אמר אמת ואמונה ערבית, או להיפך – לא יצ"ח ברכות אלו, שהן מעכבות זו את זו [בן יהוידע ע"ש טעמו באריכות].
לסיכום – 
אדם הקורא ק"ש [עם תפילין בודאי, שלא יהיה מעיד עדות שקר בעצמו] יצא ידי חובת ק"ש מן התורה, אלא שלא קיים המצוה כתיקנה.
 
 

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

17 + 12 =

דיסק חדש!!

מכתב מאליהו חלק ג'

ספר תומר דבורה'

שלחן ערוך חלק א