שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההאם מותר לשדך בין חילונים?
אנונימי asked 3 שנים ago

שלום,
יש לי חברה בעבודה שהיא חילוניה עדיין, ויש לי שכן גם הוא חילוני, וברצוני לדעת האם מותר לי לנסות לשדך ביניהם?

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 3 שנים ago

שלום,
בנושא זה ישנם חילוקי דיעות בין הפוסקים.
יש הנוקטים שיש כאן "לפני עיוור לא תתן מכשול" שהרי מכשיל אותם שיהיו יחד עוד לפני החתונה ויבואו לידי איסורים חמורים של קריבה לעריות ונידה וכרת רח"ל. ואף לאחר שיתחתנו – הרי לא ישמרו טהרת המשפחה, וממילא כל ימיהם באיסור – על ידי שידוך שלו. החזו"א נשאל בכגון זה והשיב "אם נציע לאחד שיעשה שידוך בין אח לאחותו – האם יעשה כן? פשוט שלא, שהרי יש כאן חייבי כריתות, הוא הדין בזה" [אוצר הידיעות לגרי"מ שטרן ח"ג עמ' מג]. וכן כתב בשו"ת באר משה [ח"ה עמ' קנא] וסיים "והדבר פשוט וברור".
יש שרוצים לחלק בין אם משדך בשכר או בחינם, שכשפרנסתו בכך – יש להקל [הנצי"ב בשו"ת משיב דבר ח"ב סי' ל"ב] וכ"כ בשו"ת יפה נוף [ס' ק],
מאידך בספר 'אין למו מכשול' רצה להקל בזה מטעם שרבים הפוסקים הסוברים שכאשר נותן לחבירו איסור שמיד יעבור עליו – יש איסור של לפ"ע ומסייע ביד עובר עבירה, אך כשיעבור האיסור רק לאחר זמן – אין לפ"ע ואין מסייע. וכאן אינו עובר מיד.
ונסתייע משו"ת ישיב משה [סי' קעא] שהתיר לעשות שידוכים בין חילונים בתנאי שנשקול היטב שלולי כן יהיה גרוע יותר ויכשל יותר בעבירות. ובזמנינו ללא שיתחתן יכשל אף בגויה ובא"א רח"ל.
וכן נסתייע משו"ת דברות אליהו [אבירזל ח"ג ס' מא] שהתיר אף שלא לצורך פרנסה. ולצורך פרנסה התיר לכו"ע [ע"ש הטעם בזה].
וכ"כ הגר"י עדס בשו"ת חדות יעקב [ח"א יו"ד סי' כד אות יד], וכן פסק הגרי"מ אליהו זצ"ל מטעם שבזה מצילם מהתבוללות שכל באיה לא ישובון [ועלהו לא יבול ח"ב עמ' קעז].
ולכן למסקנה המיקל לשדך בין חילונים יש לו כר נרחב לסמוך עליו, ויש אף אומרים שאין זה קולא אלא מצוה, ובפרט שעושה כן לצורך פרנסה. רק שישתדל בכל כוחו להשיבם למוטב ולפחות לשכנעם שישמרו טהרה. וה' יערה רוח תשובה עלינו ועל כל ישראל אכי"ר.

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

2 + 7 =

דיסק חדש!!

מכתב מאליהו חלק ג'

ספר תומר דבורה'

שלחן ערוך חלק א