שאל את הרב – השאלותקטגוריה: בין אדם לחבירוהאם צריך לבקש סליחה גם כאשר אדם נפגע מאליו?
דוד asked 3 שנים ago

לפעמים קורה שאדם מסוים נפגע מאליו מבלי שבדברים שאמרנו היה כדי פגיעה, יתכן והוא נפגע כי חשד שהתכווננו לדבר שלילי, יתכן ונפגע כי הוא אדם פגיע מטבעו, ומה שברור הוא שכל מי ששמע את הדברים מודה שאין בדברים פגיעה בו. האם בכל אופן אני צריך ללכת ולפייס אותו?

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 3 שנים ago

במסכת יומא (דף פז.,פז:) מובא: ״רב הוה ליה מילתא בהדי ההוא טבחא – לא אתא לקמיה. במעלי יומא דכפורי אמר איהו: איזיל אנא לפיוסי ליה. פגע ביה רב הונא: אמר ליה ־ להיכא קא אזיל מרי – אמר ליה לפיוסי לפלניא. אמר: אזיל אבא למיקטל נפשא. אזל וקם עילויה, הוה יתיב וקא פלי רישא, דלי עיניה וחזייה, אמר ליה: אבא את! זיל, לית לי מילתא בהדך! בהדי דקא פלי רישא אישתמיט גרמא, ומחייה בקועיה, וקטליה.
[תרגום: רב היה לו סכסוך עם טבח – בעל אטליז, ולא הגיע הלה לרצות את רב. בערב יום כיפור אמר רב אלך אני ואפייסנו. פגש בו רב הונא בדרך ושאלו להיכן כבודו הולך? אמר לו לפייס לפלוני הטבח. אמר רב הונא הולך רב להרוג את הנפש. [שידע קושי ערפו ומידותיו הרעות של הטבח וידע כיצד יסתיים הדבר]. הלך רב ונעמד עליו בעת שהיה מנקה ראש הבהמה. הרים עיניו והביט ברב ואמר לו – אתה אבא [שמו הפרטי של רב, וקראהו כך דרך זלזול] לך, אין לי עסק אתך! תוך כדי שביקע ראש הבהמה עפה עצם ופגעה בראשו ובקעתו ומת].
ועוד מספרת הגמ': רב הוה פסיק סידרא קמיה דרבי, אתא רבי חייא ־ הדר לרישא, עייל בר קפרא – הדר לרישא. אתא רבי שמעון ברבי – הדר לרישא. אתא רבי חנינא ב׳׳ר חמא, אמר: כולי האי נהדר וניזיל? לא הדר. איקפיד רבי חנינא, אזל רב לגביה תליסר מעלי יומי דכפורי וכו'.. ע״ש.
[תרגום: רב היה שונה שונה לפני רבי, בא רבי חייא – וחזר לשנות מתחילה, וכך שוב עם בר קפרא, רבי שמעון, ורבי חנינא, עד שאמר כל כך הרבה פעמים נחזור? ולא חזר לצורך רבי חנינא. הקפיד רבי חנינא על שלא חזר לצורכו, והלך רב לפייסו י"ג שנה בערבי יום כיפור כו'].
וכתב שם השפת אמת דמשמע מכאן דביוה״כ יש הקפדה שיתפייס עם חבירו. ואין נפקותא אם הצדק עמו במה שמקפיד עליו או לא. מ״מ צריכים להתפייס. ויעוין גם בביאור הגר״א (או״ח סימן תרו ס׳׳ב).
והנה במעשה הראשון בגמרא מדובר שהטבח פגע ברב שהיה גדול הדור, וברור שהיה זה שלא כדין כמבואר בגמרא, ובכל זאת הלך רב לפייסו, ואם כן משמע שגם בכה״ג (שנפגע מאליו) צריכין להתפייס. [א.ה. לכאורה יש לדחות, שכאן ידע רב שהדבר נוגע לנפשו של הטבח אם לא ייפייסו, ורב חשש לחיי הטבח, ולכן הלך לזמן עצמו לפניו. ובפרט שכל מי שנענש אחר בסיבתו אין מכניסים אותו במחיצתו של הקב"ה, ולא רצה רב שייחשב שהטבח נענש בסיבתו].
[מדברים שכתב הרב יוסף גמליאל שליט"א]

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

4 + 20 =

דיסק חדש!!

מכתב מאליהו חלק ג'

ספר תומר דבורה'

שלחן ערוך חלק א