שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההאם צריך לשמור קדושת שביעית בירקות שקניתי משדה בבעלות נוכרי?
אנונימי asked 3 שנים ago

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 3 שנים ago

שאלה זו נתונה במחלוקת הפוסקים, ואף בין פוסקי זמננו.
דעת מרן הב"י שאין לנהוג קדושת שביעית בירקות נכרי שגידלם בארץ ישראל, ויש אומרים שיש אף חרם למי שינהג בהם קדושת שביעית. כך הוא מנהג הספרדים ההולכים אחר הוראות מרן, וכך הוא גם מנהגם של רבים מבני ירושלים. לדעת האור לציון מותר להחמיר לספרדי לנהוג קדושת שביעית בירקות אלו, אלא שיעשה זאת בצנעה שלא יוציא לעז על הקדמונים שלא נהגו חומרה זו.
דעת המבי"ט שיש לנהוג קדושת שביעית בירקות אלו, וכך פסק החזו"א להלכה וכך נוהגים רבים מן האשכנזים.

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

2 + 9 =

דיסק חדש!!

מכתב מאליהו חלק ג'

ספר תומר דבורה'

שלחן ערוך חלק א