שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההשואל טלית מחבירו כדי לעלות חזן – מברך?
עידן asked 4 חודשים ago

בס"ד
הרב לימד שאם אדם שואל טלית מחבירו לא יברך וצריך שיקנה לו אותה.
בהלכה יש מצד אחד שמותר לאדם לקחת טלית בלי רשות חברו, כי אדם מוכן שיעשו מצווה בחפציו וגם לברך עליה.
לעומת זאת אדם שלוקח טלית מחבר כדי לעלות לתורה יכווין לא לזכות כדי לא לברך עליה.
מה ההבדל בין השניים?
שאלה נוספת- אדם שמתעטף בטלית רק כי קר לו האם יברך? 

Print Friendly, PDF & Email
1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 4 חודשים ago

לעידן שלום
השו"ע [יד-ג] נוקט שאדם שואל טלית מחבירו מברך עליה. ודבר זה תלוי במחלוקת גדולה בפוסקים, ולכן מרן הגרע"י כתב שמעולם השתדל לא להשתמש בטלית שאולה לאפוקי נפשיה מפלוגתא.
אולם כשמשאיל לו על מנת לעלות לתורה או לעבור לפני התיבה או לעלות לברכת כהנים כתב המהרש"ל שבזה אין לברך אף לסוברים שמברך על טלית שאולה והביאו הט"ז להלכה, וכ"כ בשו"ת אור זרוע סי' סד.
הסברא היא משום שהמשאיל אינו חושב שמכוין בזה לשם מצוה אלא לשם כבוד וממילא אינו נותנה במתנה ע"מ להחזיר.
אולם למג"א ע"פ הרא"ש יש לברך וכ"כ בפסקי התוס' ועוד אחרונים. והגר"ז כתב שאם המשאיל יודע שלקחה לשם מצוה מברך, ואם המשאיל חושב שלקחה רק משום כבוד הציבור וממילא לא נתנה במתנה על מנת להחזיר, א"צ לברך, ואם ירצה רשאי ע"ש.
עכ"פ למעשה מכריע בהלכה ברורה שלא יברך בשואלה על מנת לעלות לתורה וכו' אך אם שואלה בפירוש במתנה על מנת להחזיר, והשואל מכוין לקיים בה מצוות ציצית – רשאי לברך עליה.
וראה באורך בענין זה מש"כ בשו"ת אוצרות יוסף בסו"ס הלכה ברורה –סי' ל"ג.
בנוגע לשאלה השניה –
אדם שלובש טלית רק כי קר לו ולא לשם מצוה – אינו מברך עליה.

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו ימים נוראים

שלחן ערוך חלק א