אנונימי asked 2 שנים ago

שבוע טוב לרב בועז שלום שליט"א
ברצוני לשאול מספר שאלות, ומפאת הנושאים השונים, אשאל כל אחת בשאלה נפרדת.

דבר שלא הצלחתי להבין מספר שנים:
מהי אותה הקללה שקולל הנחש "ועפר תאכל כל ימי חייך" (ושמעתי באחד משיעורי הרב את הפירוש שזו קללה מכיוון שכך הוא לא "נצרך" לקב"ה) .

אבל לא הצלחתי להבין את זה, כי על פי מה שידוע לי, נחש לא אוכל עפר.
(אין לי כוונה לקנטר חס ושלום אלא באמת להבין סוף סוף את הדבר הזה)

מודה מקרב לב, גלעד

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 שנים ago

שאלתך שאלה טובה, וחז"ל כבר נתנו עליה תשובות.
א. " הגמרא במסכת יומא (עה.) מביאה שתי דעות בענין, רבי אמי ורבי אסי – "אפילו אוכל כל מעדני עולם טועם בהם טעם עפר", "אפילו אוכל כל מעדני עולם אין דעתו מיושבת עליו עד שיאכל עפר".
ב. בפרקי דרבי אליעזר [פי"ד] כתב שמאכלו מתהפך במעיו לעפר.
ג. הגרש"ר הירש כתב "לא ברורה המשמעות של אכילת עפר, לאמיתו של דבר אין הנחש אוכל עפר אלא בעלי חיים לבד? נראה איפוא, שאין כאן אלא תיאור ציורי של ההליכה על גחון, כדוגמת "ואויביו עפר ילחכו" (תהלים כ"ב), או שמא ניטל חוש הטעם מן הנחש, אשר לשונו איננה יפה לטעימה. שמא אין הוא אוכל אלא כדי להשקיט רעבון, אך אין הוא נהנה מן המאכל, כבחז"ל (יומא ע"ה) אפילו אכל כל מעדני עולם טועם בהם טעם עפר".
ד. ישנו הביאור המטאפורי שהנחש כביכול מזונו בכל מקום כעפר, וממילא אינו נושא ראשו לקוב"ה וזה העונש הגדול ביותר – טול מזונך ואל תפנה אלי.

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

5 + 8 =

דיסק חדש!!

מכתב מאליהו חלק ג'

ספר תומר דבורה'

שלחן ערוך חלק א