שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהסעודה נוספת בשבת – מותר?
אנונימי asked 2 שנים ago

שלום לרב בועז שלום שליט"א

לפעמים בליל שבת [בייחוד בחורף, כשהשבת נכנסת מוקדם], מתעורר לי רעב בשעות הלילה.
רציתי לדעת, האם יש איסור לאכול עוד סעודה בשבת? או שמא אין להוסיף על 3 סעודות?

תודה!

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 שנים ago

שלום
אין שום איסור להוסיף על סעודות השבת. ויש אף דעה בגמ' [שבת קיז: ר' חידקא] שאדם צריך לאכול ארבע סעודות בשבת. ובפוסקים אף מובא שאם אוכל בשבת סעודה נוספת אחר הסעודה השלישית שמותר לו אף לשטוף את הכלים לאחר סעודה ג' כיון שהם לצורך השבת [תוס' ריד שבת קי"ח., ב"י סי' תקיד וכן פסק במשנ"ב שכ"ג סק"ח]. והבא"ח כתב שאם אדם אוכל עוד סעודה בין סעודת שחרית לשלישית – לכו"ע לא חוזר על רצה.
אלא שיש הנוקטים [תוס', רא"ש, רמב"ן ורשב"א] שאין זמנים מסויימים לג' סעודות, ולפ"ז ראוי לכוון שלא לקיים בזה מצוות סעודה ב', שאל"כ לשיטתם קיימת בזה מצוות סעודה שניה של שבת. עכ"פ להלכה אנו נוקטים שיש לג' סעודות זמנים קבועים, ואם כן גם אם יאכל עוד סעודה בערב תחשב הסעודה של הבוקר סעודה שניה מצד הזמן שלה שהוא הבוקר.

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

9 + 15 =

דיסק חדש!!

מכתב מאליהו חלק ג'

ספר תומר דבורה'

שלחן ערוך חלק א