שאל את הרב – השאלותקטגוריה: שאלות כלליותתרומה לישיבה-הסכם יששכר וזבולון
erezoz1 asked 2 שנים ago

שלום כבוד הרב
אנחנו ברוך השם תורמים לישיבות אבל ראיתי שיש כל מני ישיבות שמציעות לתורמים לעשות הסכם יששכר וזבולון מה שאומר שחלק מהלימוד תורה של האברך הולך לתורם.
האם זה שאני תורם בסתם זה גם נחשב לי? או שמה שאני תורם הולך גם לדברים פחות חשובים כמו קנית חומרי ניקיון לישיבה…
האם כדאי לי לשנות את התרומות שלי למקומות שמציעים את ההסכם הזה?

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 שנים ago

נושא יששכר וזבולון רחב הוא מיני ים, ורבו בו הדעות והשיטות עד אחרוני זמננו.
בשו"ת מבשרת ציון [ח"א יו"ד סי' ז] כתב שכדי שהמחזיק יקבל חצי מתורת הלומד צריך הוא לחלוק עמו חצי מרווחיו, וכמו שכתב בשו"ת אבקת רוכל סי' ב.
וכ"כ האגרות משה [יו"ד ח"ד סי' לז] שאף עשיר מופלג צריך לתת חצי מרווחיו ממש כדי שיחשב לזבולון, ולא יועיל שיתן שליש ע"מ לקבל שליש תורת הת"ח.
לעומת זאת החיד"א [חיים שאל ח"ב סי' לח אות מד] כתב שמועיל שיתן חלק מרווחיו ואף הת"ח יתן חלק משכרו.
הגר"ח קנייבסקי [דרך שיחה עמ' רט] נוקט שכדי שיחשב להסכם ישו"ז צריך שיתן לת"ח את כל צרכיו, דהיינו שלא יהיה לת"ח עול פרנסה כלל. ואם נותן לחצאין – מקבל מתורתו לחצאין.
ובשו"ת מנחת יצחק [ח"ז סי' פז] כתב שאי אפשר לעשות הסכם ישו"ז עם שני בנ"א בנפרד ולתת תורתו לשניהם, כשכ"א מהם נותן לת"ח מלא פרנסתו.
ובשו"ת אג"מ [שם] כתב שלא שייך לעשות הסכם ישו"ז אלא בכאלה שאינם סמוכין על שולחן הוריהם, [בד"כ בני ישיבות נחשבים לסמוכים על שלחן הוריהם], אלא במוסדות הכוללים וכד'. וניתן לעשות הסכם זה גם עם בעלי המוסדות, וניתן לעשותו לזמן מוגבל כגון לשנה.אלא שצריך להודיע לתורם מי התלמיד שעמו ההסכם, ויש להודיע כן גם לתלמיד [כגון בכולל].
ובדרכי הוראה [מאמר מהגרע"י טולדאנו, כרך י' סי' ג וסי' ו' אות ה] הביא מהגר"א וייס שגם כתב כן, ושאין מועיל לעשות הסכם עם הישיבה באופן כללי. וכן כל זה מדובר שכל השכר הולך ל'יששכר' ולא שרק חלק מהכסף מגיע אליו והשאר להחזקת הישיבה.
נושא זה כפי שפתחתי רחב עד מאד, ותוכל לעיין בספרות פוסקי האחרונים שמה שהבאנו כאן אינו טיפה מן הים בנושא זה.

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

14 + 0 =

דיסק חדש!!

מכתב מאליהו חלק ג'

ספר תומר דבורה'

שלחן ערוך חלק א