.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

הלכה ברורה ד' | על סדר השו"ע

סדרת השיעורים בהלכה

שיעורים בהלכה על סדר השולחן ערוך,

על פי הספר "הלכה ברורה"

חלק ד – מסימן קנח – עד סימן …

הלכות נטילה, סעודה, וברכות

סימן קנ"ח – דיני נטילת ידים לסעודה – ובו י"ג סעיפים

סימן קנ"ט – באיזה כלי נוטלין הידים, וכיצד יבואו המים לידיו – ובו כ' סעיפים

סימן ק"ס – איזו מים כשרים, ואיזו פסולים לנטילה – ובו ט"ו סעיפים

סימן קס"א – דיני חציצה בנטילה – ובו ד' סעיפים

סימן קס"ב – הגבהה ושפשוף הידים בנטילה – ובו י' סעיפים

סימן קס"ג – דין מי שאין לו מים, והמאכיל לאחרים – ובו ב' סעיפים

סימן קס"ד – דין שיכול להתנות על הנטילה – ובו ב' סעיפים

סימן קס"ה – דין העושה צרכיו ורוצה לאכול – ובו ב' סעיפים

הלכות בציעת הפת

סימן קס"ו – דין הפסקה בין בציעה לנטילה – ובו סעיף אחד

סימן קס"ז – מקום וזמן הבציעה, ומי הוא הבוצע – ובו כ' סעיפים

סימן קס"ח – על איזה מיני פת מברכין – ובו י"ז סעיפים

הלכות דברים הנוהגים בסעודה

סימן קס"ט – דין שמש הסעודה – ובו ג' סעיפים

סימן ק"ע – דברי מוסר שינהג אדם בסעודה – ובו כ"ב סעיפים

סימן קע"א – שלא לנהוג בזיון באוכלין – ובו ה' סעיפים

סימן קע"ב – מי שהכניס אוכלין ומשקין לפיו בלא ברכה – ובו ב' סעיפים

סימן קע"ג – דין מים אמצעיים – ובו ג' סעיפים

סימן קע"ד – דין ברכת היין בסעודה – ובו ח' סעיפים

סימן קע"ה – דיני ברכת "הטוב והמטיב" על היין – ובו ו' סעיפים

סימן קע"ו – שהפת פוטר את הפרפרת – ובו סעיף אחד

סימן קע"ז – דברים הבאים בתוך הסעודה ואחר הסעודה, מה דינם – ובו ה' סעיפים

סימן קע"ח – איזהו דברים קרויים "הפסק" בסעודה – ובו ז' סעיפים

סימן קע"ט – איזה דברים קרויין "היסח הדעת" בסעודה, שצריך לחזור ולברך – ובו ו' סעיפים

סימן ק"פ – דיני פירורי הפת – ובו ה' סעיפים

סימן קפ"א – דין מים אחרונים – ובו י' סעיפים

הלכות ברכת המזון

סימן קפ"ב – דין כוס ברכת המזון, ושלא יהא פגום – ובו ז' סעיפים

סימן קפ"ג – המברך איך יתנהג בכוס של ברכת המזון – ובו י"ב סעיפים

סימן קפ"ד – לקבוע ברכה במקום סעודה, ועד כמה יכול לברך מי ששכח ולא בירך – ובו ו' סעיפים

סימן קפ"ה – לברך ברכת המזון בקול רם, ויתר פרטים בברכת המזון – ובו ה' סעיפים

סימן קפ"ו – אם נשים וקטנים חייבים בברכת המזון – ובו ב' סעיפים

סימן קפ"ז – דיוקים בנוסח ברכת המזון – ובו ד' סעיפים

סימן קפ"ח – נוסח ברכה שלישית, ודיני ברכת המזון בשבת, והטועה בברכת המזון – ובו י' סעיפים

סימן קפ"ט – נוסח ברכה רביעית ודיניה – ובו ב' סעיפים

סימן ק"צ – שתיית היין אחר הברכה ודיניו – ובו ה' סעיפים

סימן קצ"א – אם הפועלים מחויבים לברך – ובו ג' סעיפים

הלכות זימון

סימן קצ"ב – ברכת זימון בשלושה או בעשרה – ובו ב' סעיפים

סימן קצ"ג – אם מצטרפין לזימון אם לאו – ובו ו' סעיפים

סימן קצ"ד – שלושה שאכלו כאחד ונפרדו, לענין הזימון מה דינם – ובו ג' סעיפים

סימן קצ"ה – חבורות שאוכלים בהרבה מקומות, מה דינם – ובו ג' סעיפים

סימן קצ"ו – מי שאכל דבר איסור, אם מצטרף לזימון – ובו ד' סעיפים

סימן קצ"ז – דין צירוף לזימון שלושה או עשרה – ובו ד' סעיפים

סימן קצ"ח – אחד נכנס אצל שלושה שאכלו – ובו סעיף אחד

סימן קצ"ט – על מי מזמנים, ועל מי אין מזמנים – ובו י"א סעיפים

סימן ר' – דין המפסיק כדי לברך – ובו ב' סעיפים

סימן ר"א – מי הוא המברך – ובו ד' סעיפים

הלכות ברכת הפירות והריח

סימן ר"ב – דיני ברכת פירות האילן – ובו י"ח סעיפים

סימן ר"ג – דיני ברכת פירות הארץ – ובו ח' סעיפים

סימן ר"ד – דיני הברכות ליתר מאכלים – ובו י"ג סעיפים

סימן ר"ה – דיני ברכות ירקות – ובו ה' סעיפים

סימן ר"ו – דיני הפסק וטעות בברכת הפירות – ובו ו' סעיפים

סימן ר"ז – דין ברכה אחרונה על הפירות – ובו סעיף אחד

סימן ר"ח – דין ברכה "מעין שלוש" אחרי חמשת מיני פירות וחמשת מיני דגן – ובו י"ח סעיפים

סימן ר"ט – דין טעות וספק בברכת היין – ובו ג' סעיפים

סימן ר"י – האוכל פחות מכזית, מה דינו – ובו ב' סעיפים

סימן רי"א – דיני קדימה בברכת הפירות – ובו ו' סעיפים

סימן רי"ב – שהעיקר פוטר הטפל – ובו ב' סעיפים

סימן רי"ג – מי שיצא, אם מוציא אחרים – ובו ג' סעיפים

סימן רי"ד – בכל ברכה צריך להיות שם ומלכות – ובו סעיף אחד

סימן רט"ו – עניית "אמן" אחר הברכות – ובו ד' סעיפים

סימן רט"ז – דיני ברכת הריח – ובו י"ד סעיפים

סימן רי"ז – ברכת הבשמים והמוגמר – ובו ח' סעיפים

הלכות שאר מיני ברכות

סימן רי"ח – ברכות הנעשים על הנסים – ובו ט' סעיפים

סימן רי"ט – ברכת הודאת היחיד – ובו ט' סעיפים

סימן ר"כ – הטבת חלום ותעניתו – ובו ב' סעיפים

סימן רכ"א – ברכת הודאת הגשמים – ובו ב' סעיפים

סימן רכ"ב – ברכת הודאת הטוב והרע – ובו ד' סעיפים

סימן רכ"ג – מי שילדה אשתו, או מת מורישו, או בנה בית חדש, או קנה כלים חדשים – מה מברך – ובו ו' סעיפים

סימן רכ"ד – דיני ברכות פרטיות – ובו י"ג סעיפים

סימן רכ"ה – דיני ברכת "שהחיינו" – ובו י' סעיפים

סימן רכ"ו – הרואה פרחי האילן, מה מברך – ובו סעיף אחד

סימן רכ"ז – ברכת הזיקים – ובו ג' סעיפים

סימן רכ"ח – ברכת ימים ונהרות, הרים וגבעות – ובו ג' סעיפים

סימן רכ"ט – ברכת הקשת, וחמה בתקופתה – ובו ב' סעיפים

סימן ר"ל – דין קצת ברכות פרטיות – ובו ה' סעיפים

סימן רל"א – שכל כוונותיו יהיו לשם שמים – ובו סעיף אחד

הלכות תפילת המנחה

סימן רל"ב – דברים האסורים לעשות בשעת המנחה – ובו ג' סעיפים

סימן רל"ג – זמן תפילת המנחה – ובו ב' סעיפים

סימן רל"ד – הרוצה להתפלל מנחה גדולה ומנחה קטנה – ובו ב' סעיפים

הלכות קריאת שמע ותפילה של ערבית

סימן רל"ה – זמן קריאת שמע ותפילה של ערבית – ובו ד' סעיפים

סימן רל"ו – ברכות קריאת שמע של ערבית – ובו ד' סעיפים

סימן רל"ז – סדר תפילת ערבית, אין שליח ציבור חוזר התפילה בערבית – ובו סעיף אחד

סימן רל"ח – לקבוע עתים לתורה בלילה – ובו ב' סעיפים

סימן רל"ט – דין קריאת שמע על מיטתו – ובו ב' סעיפים

הלכות צניעות

סימן ר"מ – איך יתנהג האדם בתשמיש מיטתו – ובו י"ז סעיפים

סימן רמ"א – שלא להשתין ערום בפני מיטתו – ובו סעיף אחד

Print Friendly, PDF & Email

לחצן-הורד-למחשבך-קטגוריה

תגיות

11 תגובות על “הלכה ברורה ד' | על סדר השו"ע”

בעת כתיבת תגובה - נא ציין את שם הסרטון / קובץ השמע, על מנת שנבין אותך טוב יותר, תודה.

 1. שואל הגיב:

  שלום הרב,
  האם אתם מתקדמים בשיעורים על הלכה ברורה על סדר השו"ע?
  כי כבר כשלושה חודשים לא עולה כאן שיעור חדש…

  • בועז שלום הגיב:

   שלום
   הנך צודק. אנחנו אמנם מעבירים שיעורים, אך אין לנו את הזמן לסדר אותם ולהעלות אותם… הדף היומי הוסיף לחץ ליומיום, ובפרט אחרי השבעה שחיסרנו דפים רבים, כך שעדיין אנחנו בפיגור.
   כולי תקוה שנוכל בס"ד בקרוב להעלות שיעורים נוספים.

 2. איתי הגיב:

  שלום הרב,
  חסר שיעור על סימן קפ"ה (מס' 197)
  תודה רבה על השיעורים המדהימים!!!

 3. גבריאל גראפי הגיב:

  שלום הרב.
  מקרה שקרה.
  קראו לאחד המתפללים במנין שלנו לפני תפילת מנחה להשלים מנין בבית הכנסת הסמוך הוא הגיע לשם וראה שהם לפני תפילת ערבית בפלג המנחה.
  הוא טעה והתפלל איתם ערבית למרות שעדיין לא התפלל מנחה. לאחר מכן הוא חזר למנין שלנו והספיק להתפלל איתנו מנחה.
  מה הוא צריך לעשות עכשיו?
  האם כבר יצא ידי חובה של תפילת ערבית ולא צריך להתפלל? או אולי יתפלל תפילת נדבה? מה צריך לעשות?
  תודה.

  • הרב בועז שלום הגיב:

   לרב גבריאל שלום
   במקרה כזה צריך היה לפני שהתפלל מנחה לעשות תנאי ולומר – אם מחובתי להתפלל כעת מנחה – יהיה זה לחובת מנחה, ואם לא – יהיה זה תפילת תשלומין למנחה ['ערבית שתיים'].
   גם במצב בו הוא התפלל מנחה בסתם – בדיעבד יצא ואינו צריך להוסיף כלום. [להרחבה – ראה הלכה ברורה ח"ו סי' קח סע' כג עמ' מח].

 4. הודיה הגיב:

  שלום הרב,
  אתם מתכוונים להעלות בקרוב את שאר השיעורים של הלכות ברכות, בהלכה ברורה?
  תודה רבה על כל השיעורים המדהימים שבאתר!!

 5. גבריאל ג'ראפי הגיב:

  שלום הרב. חסר שיעור 197 סימן קפה.
  חבל שפרויקט כזה חשוב יהיה חסר.
  תודה.

  • הרב בועז שלום הגיב:

   תודה ששמת לב, כעת נברנו בהקלטות של שנת תשפ"א ומצאנו את השיעור והעלינו.
   יישר כח!

תגובות הגולשים

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות