השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

דרוש מתנדב לזיכוי הרבים >>

אבד לך דיסק אונקי? >>

להתחסן נגד קורונה?

הלכה ברורה ד' | על סדר השו"ע

 

שיעורים בהלכה על סדר השולחן ערוך,

על פי הספר "הלכה ברורה"

חלק ד – מסימן קנח – עד סימן …

הלכות נטילה, סעודה, וברכות

סימן קנ"ח – דיני נטילת ידים לסעודה – ובו י"ג סעיפים

סימן קנ"ט – באיזה כלי נוטלין הידים, וכיצד יבואו המים לידיו – ובו כ' סעיפים

סימן ק"ס – איזו מים כשרים, ואיזו פסולים לנטילה – ובו ט"ו סעיפים

סימן קס"א – דיני חציצה בנטילה – ובו ד' סעיפים

סימן קס"ב – הגבהה ושפשוף הידים בנטילה – ובו י' סעיפים

סימן קס"ג – דין מי שאין לו מים, והמאכיל לאחרים – ובו ב' סעיפים

סימן קס"ד – דין שיכול להתנות על הנטילה – ובו ב' סעיפים

סימן קס"ה – דין העושה צרכיו ורוצה לאכול – ובו ב' סעיפים

הלכות בציעת הפת

סימן קס"ו – דין הפסקה בין בציעה לנטילה – ובו סעיף אחד

סימן קס"ז – מקום וזמן הבציעה, ומי הוא הבוצע – ובו כ' סעיפים

סימן קס"ח – על איזה מיני פת מברכין – ובו י"ז סעיפים

הלכות דברים הנוהגים בסעודה

סימן קס"ט – דין שמש הסעודה – ובו ג' סעיפים

סימן ק"ע – דברי מוסר שינהג אדם בסעודה – ובו כ"ב סעיפים

סימן קע"א – שלא לנהוג בזיון באוכלין – ובו ה' סעיפים

סימן קע"ב – מי שהכניס אוכלין ומשקין לפיו בלא ברכה – ובו ב' סעיפים

סימן קע"ג – דין מים אמצעיים – ובו ג' סעיפים

סימן קע"ד – דין ברכת היין בסעודה – ובו ח' סעיפים

סימן קע"ה – דיני ברכת "הטוב והמטיב" על היין – ובו ו' סעיפים

סימן קע"ו – שהפת פוטר את הפרפרת – ובו סעיף אחד

סימן קע"ז – דברים הבאים בתוך הסעודה ואחר הסעודה, מה דינם – ובו ה' סעיפים

סימן קע"ח – איזהו דברים קרויים "הפסק" בסעודה – ובו ז' סעיפים

סימן קע"ט – איזה דברים קרויין "היסח הדעת" בסעודה, שצריך לחזור ולברך – ובו ו' סעיפים

סימן ק"פ – דיני פירורי הפת – ובו ה' סעיפים

סימן קפ"א – דין מים אחרונים – ובו י' סעיפים

הלכות ברכת המזון

סימן קפ"ב – דין כוס ברכת המזון, ושלא יהא פגום – ובו ז' סעיפים

סימן קפ"ג – המברך איך יתנהג בכוס של ברכת המזון – ובו י"ב סעיפים

סימן קפ"ד – לקבוע ברכה במקום סעודה, ועד כמה יכול לברך מי ששכח ולא בירך – ובו ו' סעיפים

סימן קפ"ה – לברך ברכת המזון בקול רם, ויתר פרטים בברכת המזון – ובו ה' סעיפים

סימן קפ"ו – אם נשים וקטנים חייבים בברכת המזון – ובו ב' סעיפים

סימן קפ"ז – דיוקים בנוסח ברכת המזון – ובו ד' סעיפים

סימן קפ"ח – נוסח ברכה שלישית, ודיני ברכת המזון בשבת, והטועה בברכת המזון – ובו י' סעיפים

סימן קפ"ט – נוסח ברכה רביעית ודיניה – ובו ב' סעיפים

סימן ק"צ – שתיית היין אחר הברכה ודיניו – ובו ה' סעיפים

סימן קצ"א – אם הפועלים מחויבים לברך – ובו ג' סעיפים

הלכות זימון

סימן קצ"ב – ברכת זימון בשלושה או בעשרה – ובו ב' סעיפים

סימן קצ"ג – אם מצטרפין לזימון אם לאו – ובו ו' סעיפים

סימן קצ"ד – שלושה שאכלו כאחד ונפרדו, לענין הזימון מה דינם – ובו ג' סעיפים

סימן קצ"ה – חבורות שאוכלים בהרבה מקומות, מה דינם – ובו ג' סעיפים

סימן קצ"ו – מי שאכל דבר איסור, אם מצטרף לזימון – ובו ד' סעיפים

סימן קצ"ז – דין צירוף לזימון שלושה או עשרה – ובו ד' סעיפים

סימן קצ"ח – אחד נכנס אצל שלושה שאכלו – ובו סעיף אחד

סימן קצ"ט – על מי מזמנים, ועל מי אין מזמנים – ובו י"א סעיפים

סימן ר' – דין המפסיק כדי לברך – ובו ב' סעיפים

סימן ר"א – מי הוא המברך – ובו ד' סעיפים

הלכות ברכת הפירות והריח

סימן ר"ב – דיני ברכת פירות האילן – ובו י"ח סעיפים

סימן ר"ג – דיני ברכת פירות הארץ – ובו ח' סעיפים

סימן ר"ד – דיני הברכות ליתר מאכלים – ובו י"ג סעיפים

סימן ר"ה – דיני ברכות ירקות – ובו ה' סעיפים

סימן ר"ו – דיני הפסק וטעות בברכת הפירות – ובו ו' סעיפים

סימן ר"ז – דין ברכה אחרונה על הפירות – ובו סעיף אחד

סימן ר"ח – דין ברכה "מעין שלוש" אחרי חמשת מיני פירות וחמשת מיני דגן – ובו י"ח סעיפים

סימן ר"ט – דין טעות וספק בברכת היין – ובו ג' סעיפים

סימן ר"י – האוכל פחות מכזית, מה דינו – ובו ב' סעיפים

סימן רי"א – דיני קדימה בברכת הפירות – ובו ו' סעיפים

סימן רי"ב – שהעיקר פוטר הטפל – ובו ב' סעיפים

סימן רי"ג – מי שיצא, אם מוציא אחרים – ובו ג' סעיפים

סימן רי"ד – בכל ברכה צריך להיות שם ומלכות – ובו סעיף אחד

סימן רט"ו – עניית "אמן" אחר הברכות – ובו ד' סעיפים

סימן רט"ז – דיני ברכת הריח – ובו י"ד סעיפים

סימן רי"ז – ברכת הבשמים והמוגמר – ובו ח' סעיפים

הלכות שאר מיני ברכות

סימן רי"ח – ברכות הנעשים על הנסים – ובו ט' סעיפים

סימן רי"ט – ברכת הודאת היחיד – ובו ט' סעיפים

סימן ר"כ – הטבת חלום ותעניתו – ובו ב' סעיפים

סימן רכ"א – ברכת הודאת הגשמים – ובו ב' סעיפים

סימן רכ"ב – ברכת הודאת הטוב והרע – ובו ד' סעיפים

סימן רכ"ג – מי שילדה אשתו, או מת מורישו, או בנה בית חדש, או קנה כלים חדשים – מה מברך – ובו ו' סעיפים

סימן רכ"ד – דיני ברכות פרטיות – ובו י"ג סעיפים

סימן רכ"ה – דיני ברכת "שהחיינו" – ובו י' סעיפים

סימן רכ"ו – הרואה פרחי האילן, מה מברך – ובו סעיף אחד

סימן רכ"ז – ברכת הזיקים – ובו ג' סעיפים

סימן רכ"ח – ברכת ימים ונהרות, הרים וגבעות – ובו ג' סעיפים

סימן רכ"ט – ברכת הקשת, וחמה בתקופתה – ובו ב' סעיפים

סימן ר"ל – דין קצת ברכות פרטיות – ובו ה' סעיפים

סימן רל"א – שכל כוונותיו יהיו לשם שמים – ובו סעיף אחד

הלכות תפילת המנחה

סימן רל"ב – דברים האסורים לעשות בשעת המנחה – ובו ג' סעיפים

סימן רל"ג – זמן תפילת המנחה – ובו ב' סעיפים

סימן רל"ד – הרוצה להתפלל מנחה גדולה ומנחה קטנה – ובו ב' סעיפים

הלכות קריאת שמע ותפילה של ערבית

סימן רל"ה – זמן קריאת שמע ותפילה של ערבית – ובו ד' סעיפים

סימן רל"ו – ברכות קריאת שמע של ערבית – ובו ד' סעיפים

סימן רל"ז – סדר תפילת ערבית, אין שליח ציבור חוזר התפילה בערבית – ובו סעיף אחד

סימן רל"ח – לקבוע עתים לתורה בלילה – ובו ב' סעיפים

סימן רל"ט – דין קריאת שמע על מיטתו – ובו ב' סעיפים

הלכות צניעות

סימן ר"מ – איך יתנהג האדם בתשמיש מיטתו – ובו י"ז סעיפים

סימן רמ"א – שלא להשתין ערום בפני מיטתו – ובו סעיף אחד

Print Friendly, PDF & Email

לחצן-הורד-למחשבך-קטגוריה

תגיות

0 תגובות על “הלכה ברורה ד' | על סדר השו"ע”

בעת כתיבת תגובה - נא ציין את שם הסרטון / קובץ השמע, על מנת שנבין אותך טוב יותר, תודה.

תגובות הגולשים

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו ביט הנפשהסנדיסק 128כרטיס זכרון 128

עדכונים חמים למייל

קבלת עדכונים
Loading