.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

הרב אסולין – אבות דרבי נתן

רבני מדרשת בית אליהו

הרב שלמה אסולין

Print Friendly, PDF & Email

לחצן-הורד-למחשבך-קטגוריה

21 תגובות על “הרב אסולין – אבות דרבי נתן”

בעת כתיבת תגובה - נא ציין את שם הסרטון / קובץ השמע, על מנת שנבין אותך טוב יותר, תודה.

 1. דוד הגיב:

  שלום רב לא יודע איפה לשאול אז אני כותב פה אני שואל למה חסר הרבה שיעורים מהרב שלמה אסולין כגון על המדרשים לדעתי אם אפשר לפחות להוסיף את השיעור על ספר החינוך ואת השיעור על מסכת אבות בתודה מראש

  • הרב בועז שלום שליט"א הגיב:

   שלום

   יש לנו מחסור בכח אדם. נשמח לכל מתנדב שיקח על עצמו להעלות חומר לאתר. אין צורך בידיעה טכנית, אלא בהסבר קצר ובחיבור לרשת. 

   תודה

 2. משה אברהם ביטון הגיב:

  בס"ד
  שבוע טוב. אשמח לדעת איך אוכל לראות את השיעורים של הרב אסולין בוידאו ולא רק בהאזנה. תודה ויישר כח על הפצת התורה חיקו ואמצו וד' יברך מעשה ידכם.

  • הרב בועז שלום הגיב:

   לאברהם שלום
   את שיעורי הרב אסולין בוידאו ניתן לראות באתר של קול הלשון. השיעורים אצלנו הם רק שיעורים ישנים, כבר כמה שנים שהם לא מתעדכנים.

 3. מיכל יקיר הגיב:

  רציתי לשאול מה פירוש המילים "לא חיין ולא נדונין"?

  • הרב בועז שלום הגיב:

   למיכל שלום
   רש"י בסנהדרין [קג:] מבאר "לא יחיו לעולם הבא עם הצדיקים, ואין נדונין נמי בגיהנם".
   התוי"ט על המשנה בסנהדרין [ק"ז:] מבאר אין להם חלק לעוה"ב, ואין עומדים בדין לעתיד לבוא. [משמע שהבין נידונין – עומדין בדין, ולא כרש"י נענשים ונידונים בגיהנם, וכן משמע מהגי' במדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור ה -שאינן לא חיין ולא עומדין בדין].
   המהריט"ץ בביאורו 'מגן אבות' לאדר"נ מבאר שאינם נידונין מפני שכל הנידונין בין בגיהנם ובין בשאר דינין – אחרי שישאו עונשם יעלו לראות את פני ה'. אולם אלה לגודל רשעם לא ידונו לעולם באופן שלעולם יהיו רשעים.
   וביד רמה מבאר שאין נידונין – אין נפשותיהן נידונות, "אלא הרי הן כרוחות שמנשבין בעולם שאין להם לא הנאה ולא צער, ומסתבר דהיינו אין להם צער דגיהנם, אבל יש להם צער מזה שרוצים לבוא לעוה"ב ואין מניחין להם".

 4. מיכל יקיר הגיב:

  שבוע טוב, למה הכוונה במילים אוכל פרותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא?

  • הרב בועז שלום הגיב:

   כפשוטו – מקבל גם שכר בעוה"ז, אך השכר הזה הוא כ'פירות' – דיווידנדים – מעבר ל'קרן' – השכר העיקרי שמובטח לו בעוה"ב.
   ושני חידושים יש כאן, א. שמקבל שכר [פירות] בעוה"ז – הגם ששכר מצוה בהאי עלמא ליכא. ב. שאין שכר זה מגרע מאומה משכרו – הקרן – שנותרת קיימת לעוה"ב.

 5. מיכל יקיר הגיב:

  שלום
  רציתי לשאול בבקשה האם יש שיעורים מושמעים נוספים של מסכת אבות דרבי נתן?
  תודה

 6. מיכל יקיר הגיב:

  שלום רציתי לשאול בבקשה מה פירוש הפסוק "היה גמול חסד ואמת ואעשה כפועל שלא יהו אומר עני הוא וסופו ליצרך לבריות".
  זה מופיע באדר"נ נוסחא ב פרק ד
  תודה רבה

  • הרב בועז שלום הגיב:

   למיכל שלום
   הגר"ח קנייבסקי כתב בפי' הברייתא וז"ל "כנראה הכוונה שנותן צדקה לעני, ואמר לעני שיעשה עמו קצת [מלאכה] כפועל, שלא יאמרו עליו [האנשים ברחוב] שמחלק לכולם [צדקה בחינם ללא תמורה, ויקפצו רבים לרושש אותו מממונו, על דרך שנאמר 'מברך רעהו בקול גדול' שבזה דוקא מזיק לו] סופו שיצטרך לבריות שלא יפה עשה עכ"ל.
   ובהערות על אדר"נ שבהוצאת 'שפתי חכמים' [תשס"ב] העיר על דבריו שלפי זה הלשון דחוק ע"ש.
   ו

 7. מיכל יקיר הגיב:

  שלום
  למה הכוונה במילה "בניאתה" בפרק ד שכן קורין …בנאיתה
  תודה

  • הרב בועז שלום הגיב:

   למיכל שלום
   בנאיתה הכוונה לקליעת השערות כפי שמבאר ה'מאורי אור' על אדר"נ, והוא מלשון בנין, כמבואר בשבת צ"ה. ור"ל שה' קילעה לחוה והביאה לאדה"ר וקליעה נחשבת לבניה [וקליעת שיער בשבת חשיב בונה].

 8. מיכל יקיר הגיב:

  שלום וחודש טוב
  מה פירוש הפסוק כל המקלל את חברו לשם שמים סופו לצאת ממנו בכבוד
  תודה רבה

  • הרב בועז שלום הגיב:

   למיכל שלום
   נצטט את לשון האדר"נ:
   מסכת אבות דרבי נתן [נוסחא ב פרק לד]:
   כל המקלל את חבירו לשם שמים סופו לצאת ממנו בכבוד. משה קילל את פרעה לשם שמים ויצא ממנו בכבוד שנאמר וירדו כל עבדיך אלה אלי (שם י"א ח') ומנין שיצא ממנו בכבוד שנאמר גם האיש משה גדול מאוד (שם שם ג'):
   וכל המכבד את חבירו שלא לשם שמים סופו לצאת ממנו בקלון שכן את מוצא בבלק שכבד את בלעם שנאמר ויבואו אל בלעם ויאמרו לו [וגו'] כי כבד אכבדך (במדבר כ"ב ט"ז י"ז) ומנין שיצא ממנו בקלון שנאמר ועתה ברח לך אל מקומך (שם כ"ד י"א):
   התנא כאן בא ליצור הבדלה בין קללה – קלון – שזה דבר שלילי, לבין כבוד – שזה דבר חיובי, ואעפ"כ הוא מוכיח שלפעמים דוקא מי שמקלה חבירו – אבל לשם שמים – הוא המכובד בסופו של דבר, ודוקא המכבד חבירו – כשאין זה לשם שמים – דוקא הוא ייצא המבוזה.
   דרך חז"ל לדרוש בצורה כזו [שלפעמים דוקא הנראה גרוע – הוא המשובח, והנראה משובח – הוא הגרוע], כמובא במסכת קידושין [דף לא עמוד א]:
   "תני אבימי בריה דרבי אבהו: יש מאכיל לאביו פסיוני וטורדו מן העולם, ויש מטחינו בריחים ומביאו לחיי העולם הבא".
   פרש"י
   פסיוני – עוף חשוב ושמן מין שליו שירד במדבר.
   וטורדו מן העולם – שנענש עליו שמראה לו צרות עין על סעודתו.
   ויש מטחינו בריחים – שהיא מלאכה קשה.
   ומביאו לעוה"ב – שמכבדו בדברו דברים טובים ונחומים והמלאכה מטיל עליו בלשון רכה מראה לו צורך השעה שאינן יכולין להתפרנס אלא ביגיעה זו. ובגמרת ירושלמי גרס מעשה בשניהם מעשה באחד שהיה מאכיל לאביו פסיוני פעם אחת אמר לו אביו מאין לך כך אלה אמר לו סבא מה איכפת לך טחון ואכול כלומר לעוס ואכול הראהו שקשה לו ושוב מעשה באחד שהיה טוחן בריחיים והיה לו אב זקן ושלח המלך בשביל אביו לבא לעבודת המלך אמר לו בנו אבא טחון ואני אלך תחתיך לעבודת המלך שאין לה קצבה.

 9. מיכל יקיר הגיב:

  שלום
  רציתי לשאול בבקשה על שני פסוקים מאבות דרבי נתן נוסח ב פרק מג :
  1. שני דברים שמהלך ת"ק שנים. הנהרות מהלך ת"ק שנים. הישיבה ת"ק שנה – מה פירושו.
  2. ג' כתים הם. אחת רואה את המלך וכו' – על מה מדובר כאן ? האם יש אנשים שרואים את הקב"ה? וודאי שלא
  תודה רבה

  • הרב בועז שלום הגיב:

   שלום
   1. הישיבה – מקום הישוב. ומדובר על עניינים שבפנימיות, ולא מהלך רגלי, כפי שכתב בפי' שפת"ח לאדר"נ.
   2. בספר מגן אבות ביאר: הכונה להודיענו שיש ג' כתים בענין הנבואה, יש מי שרואה את המלך ואת הפנים, רצוני שהנבואה היא ממש שרואה את מלך מלכי המלכים הקב"ה, וגם את הפנים, פירוש כל הקדושה, שנאמר צדיקים יודו לשמך וגם ישבו את פניך.
   ויש נביאים שאינם רואים הפנים ממש אלא מציאות כבוד המלך ה' צבאות, ולזה הביא ראיה מדכתיב והיו עיניך רואות את מוריך.
   ויש נביאים שאינם רואים כלל אלא שומעים הנבואה. וגם יש מהם רואים בחלום וכדו'.
   כלומר שיש בענין המדרגות הנבואה מעלות הרבה, ולעתיד לבוא יתנבאו הכל ואפילו העופות מדכתיב וגם לרבות הכל.
   עוד אפשר לפרש אומרו ג' כתים הם, הכונה להודיענו שלעתיד לבוא בעולם הבא יהיו ג' כתים של צדיקים שלא יהיה מעלתן שוה, אבל יהיה כת א' רואה את המלך ה' צבאות ואת פני קדושתו, וא' לא יראה פנים, וא' לא זה ולא אותו אלא ישמע הקדושה. ע"כ.

 10. מיכל יקיר הגיב:

  בבקשה עכדנו לגבי הרב אסולין. ה' ישלח לו רפואה שלמה בקרוב אמן

 11. מיכל יקיר הגיב:

  תודה על השיעורים המעניינים!

תגובות הגולשים

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות