.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
 
ישעיה

ישעיהו פרק יט

(א) מַשָּׂא מִצְרָיִם הִנֵּה ה' רֹכֵב עַל עָב קַל וּבָא מִצְרַיִם וְנָעוּ אֱלִילֵי מִצְרַיִם מִפָּנָיו וּלְבַב מִצְרַיִם יִמַּס בְּקִרְבּוֹ:

רש"י רוכב על עב קל – מהרה לשלוח קל מהרה גזרת דברו ליפרע ממצרים:

ונעו אלילי מצרים מפניו – לא יהיה להם כח להציל את עמם מיד שלוחיו של אשור וזה שאמר הנביא פורענות מצרים בלשון הזה מה שלא אמר בלשון הזה לשאר אומות מפני שהם למודים ללקות במדה הזאת ועברתי בארץ מצרים (שמות יב) ובכל אלהי מצרים (שם) ודרך ארץ מייראין את האדם במכה שכבר לקה בה:

מלבי"ם הנה. מצייר בחזיונו, כי רואה את ה' רוכב על עב קל, משל למהירת ההליכה:

ובא למצרים, האלילים ינועו מפניו, ולבב האומה ימס.

וטעם הציור הזה, כי המצרים בימים הקדמונים היו עובדים לנהר נילוס ומיחסים לו אלהות בצירוף יתר אליליהם, והיו מהבילים כי האלילים הם המונעים את העננים מבוא בארצם, כי הענן והגשם סימן רע להם,

וגם עד היום [אם ירד גשם-] אבל כבד הוא למצרים, יען שבתיהם בנוים מעפר וטיט, ובבוא הגשם תמס יהלוכו,

ומצד זה עת קרה להם גשם בימי קדם, היו מיחסים אותו אל לקות אליליהם העוצרים בעד הגשם,

ומצד זה צייר ביאת השם ותנועת האלילים ממקומם, לשיבוא ה' על העב וישים עבים רכובו:

מלבי"ם ביאור המילות (א) רכב על עב. משתתף עם מליצת בחיר ה' השם עבים רכובו (תהלות ק"ד):

ונעו. יבואר תנועה מחמת יראה, וירא העם וינועו (שמות כ' י"ח),

או תנועת ירידת המעלה והמדרגה, הניעמו בחילך והורידמו (תהלות נ"ט י"ב), ע"ד ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים:

 

(ב) וְסִכְסַכְתִּי מִצְרַיִם בְּמִצְרַיִם וְנִלְחֲמוּ אִישׁ בְּאָחִיו וְאִישׁ בְּרֵעֵהוּ עִיר בְּעִיר מַמְלָכָה בְּמַמְלָכָה:

מלבי"ם וסכסכתי. (מאמר זה נמשך עד פסוק ד' שסיים נאום האדון ה'). מצייר כי שמע קול ה' אומר בעת לכתו לשם אלה הדברים.

אנכי אלך, ואסבב את מדינת מצרים ע"י אנשי מצרים בעצמם, שיצורו מקצת אנשי מצרים על קצתם, כי תהיה חרב איש ברעהו:

ונלחמו איש באחיו. הנה דרך הנהוג בעת ילחמו ממלכה בממלכה, ישלימו כל הערים העומדות תחת פקודת הממלכה ביניהן, ויהיו לאגודה אחת ללחום נגד מתקוממיהם בלב אחד,

וכן עת תלחם עיר בעיר, ישלימו בני העיר להיות כאיש אחד נגד העיר העושה עמה מלחמה,

וכשילחמו משפחה עם משפחה אחרת, איש ברעו, אז יצטרפו כל האחים והקרובים אשר במשפחה ההיא להיות בקשר אחד.

אבל פה תחלה ילחמו איש באחיו, עד שתהיה פירוד בין האחים בני המשפחה,

ואח"כ איש ברעהו, אשר אינו ממשפחה אחת, ילחמו משפחה במשפחה,

ואח"כ ילחמו עיר בעיר אחרת,

ואח"כ ממלכה בממלכה אחרת, ובאופן זה תהיה המלחמה עליהם מבית ומחוץ,

מלחמה פנימית של האחים והמשפחות והערים, ומלחמה חיצונית של הממלכות:

מלבי"ם ביאור המילות (ב) וסכסכתי. בארתיו למעלה (ט' י') מענין מצור משורש סוך או סכך עיי"ש, והבי"ת של במצרים היא ב' הכלי. ומצרים הראשון הוא שם המדינה, והשני הוא שם אנשי המדינה, ר"ל אנשי מצרים יצורו על מדינת מצרים:

 

(ג) וְנָבְקָה רוּחַ מִצְרַיִם בְּקִרְבּוֹ וַעֲצָתוֹ אֲבַלֵּעַ וְדָרְשׁוּ אֶל הָאֱלִילִים וְאֶל הָאִטִּים וְאֶל הָאֹבוֹת וְאֶל הַיִּדְּעֹנִים:

מלבי"ם ונבקה. רוח החכמה והגבורה של מצרים שהיו חכמים וגבורים מעולם תתרוקן עתה מהם:

ועצתו. גם העצה הנמצאת אצלם מכבר בעניני המלחמה והנהגת המדינה, אבלע ואשחית אותה:

ודרשו. וכשיהיו ריקם מכל עצה וגבורה ידרשו אל הבלים לבלתי הועיל א):

מלבי"ם ביאור המילות (ג) ונבקה. ענין ריקות, כמו הבוק תבוק הארץ (לקמן כ"ד ג'):

רוח. כולל רוח העצה והמחשבה החכמה והבינה הגבורה וכל כחות הנפש כמו שבארתי במק"א:

אבלע. ענין השחתה (עיין לעיל ג' י"ב):

 

(ד) וְסִכַּרְתִּי אֶת מִצְרַיִם בְּיַד אֲדֹנִים קָשֶׁה וּמֶלֶךְ עַז יִמְשָׁל בָּם נְאֻם הָאָדוֹן ה' צְבָאוֹת:

מלבי"ם וסכרתי. ועי"ז תהיה אחריתם, שאסגיר את מצרים ביד אדונים קשים ואכזרים, שימשלו עליהם הרבה אדונים אכזרים,

שזה גרוע יותר מאם ימלוך עליהם מלך אחד אכזר שלא יוכל להפשיט אכזריותו כ"כ על כל האנשים הפרטיים, ואינו משחית רק את הכלל, משא"כ כשהם רבים:

ומלך. ר"ל וגם לא יהיה להם שום תקוה לפרוק עול האדונים מעל צואריהם, יען שמלך עז ותקיף ימשול באדונים האלה, והוא יחזיק את ידם בממשלתם:

נאם ה'. עד כאן דברי ה' שאמר בעת לכתו, ומעתה יתחיל הנביא את דבריו בפני עצמו:

מלבי"ם ביאור המילות (ד) וסכרתי. נמצא מענין סתימה, כל עושי שכר (להלן י'), ובנינו נפעל ויסכרו מעינות תהום, ומענין מסירה ביד אויב בבני פועל, ומשתתף עם פעל סגר שיש בו ג"כ שני ההוראות האלה:

קשה, עז. ההבדל אשר ביניהם, עז, מצטרף עם השמות המורים על העזוז והכח והאומץ והגבורה והאון והתוקף.

ושם קשה, יצטרף עם השמות שמורה על הקישוי והכובד, חומר קשה, עבודה קשה, קשה לב ואכזר, (בראשית מ"ט ז') ארור אפס כי עז ועברתם כי קשתה, מבואר במ"ש למעלה (י"ג ט').

אף הוא הכעס היוצא לנקום נקם ולהעניש את החוטא כמדתו,

מצייר כי האף הזה עז הוא, וידיו רב לו ליסר ולהעניש.

ועברה, הוא מה שעובר את הגבול מתוך כעסו לשפוך את חמתו על כל מי שפוגע בדרכו גם על מי שלא חטא,

וזה מצד אכזריותו, כי קשתה מאד:

 

(ה) וְנִשְּׁתוּ מַיִם מֵהַיָּם וְנָהָר יֶחֱרַב וְיָבֵשׁ:

מלבי"ם ונשתו. מספר והולך איך ע"י אבדת ממשלתם, וע"י היותם למס עובד תחת שבט אכזריים, אבדו גם מחייתם ופרנסתם.

וחושב בזה חמשה דברים,

א] הנה טוב ארץ מצרים היה ע"י נהר הנילוס שעלה בכל שנה והשקה את אדמתם, ובזה היה תלוי כל הצלחתם, וע"כ צייר חורבנם ביבושת הנהר ההוא.

ויען שלדעת הקדמונים כל הנהרות מתמלאים ממי הים, והנילוס כאחד מהם, מצייר כי המים נעתקו ונכרתו מהים וממילא נתייבש נהר הנילוס ג"כ ב):

מלבי"ם ביאור המילות (ה) ונשתו. שרשו נשת, ענין העתקה, או הפסד, כמו נשתה גבורתם (ירמיה נ"א ל'):

מהים. כן נקרא העומק בו יתקבצו המים הרבים, ולמקוה המים קרא ימים, והעד ים הנחושת אשר עשה שלמה (ע"ל י"א ט'):

ונהר. נהר, נחל, יאור, יקראו ע"ש התחלפות איכותם, נהר, הוא הנהר המושך, והוא קטן מן הים בעומק אורך ורוחב. נחל, הוא המתפשט ברוחב ואינו עמוק וזועף כנהר.

ויאור, הוא קטן משניהם ועקר שמו נלקח ע"ש שעולה ומתמלא ממי גשמים, שנקראים אור, על כפים כסה אור,

ולכן נמצא שם זה לרוב על נחל מצרים, מצרים כיאור יעלה, ועלתה כיאור כולה וכו', ולא נמצא רק שנים ושלשה מקומות שם יאור על נהר אחר חוץ מיאור מצרים, כי הנילוס עקר גדלו ממי גשמים, הנובעים מן ההרים הרמים היורדים ממדינת אביסיניאן,

ומצאנו על נהר נילוס, שם נהר פעם אחת (בראשית א') שם נחל בכ"מ, וצ"ל כי היה נחל בצורתו,

נהר ע"ש התפשטותו ונביעתו (ע"ל ב' א') ונהרו אליו כל הגוים,

ושם יאור ע"ש התמלאותו ממי גשמים:

יחרב ויבש. ההבדל בין חורב ליובש, ידוע, חורב יאמר בבחינת הלח המתיבש, ויובש אחר שמתיבש,

וע"כ אמר יחרב תחלה מלחותו, אח"כ יתיבש לגמרי, ועיין (יהושע ד' כ"ב ומ"ש שם):

 

(ו) וְהֶאֶזְנִיחוּ נְהָרוֹת דָּלֲלוּ וְחָרְבוּ יְאֹרֵי מָצוֹר קָנֶה וָסוּף קָמֵלוּ:

מלבי"ם והאזניחו. הנהר והים שנעתקו ונתיבשו יעזבו מעתה את הנהרות הקטנים שהיו מתפשטים מן הנילוס בכל ארץ מצרים בעת עלותו, שהתפשטו ממנו זרועות ותעלות לכלל המדינה:

דללו. וגם היאורים הנמשכים בידי אדם לתוך החפירות שכרו בעומק להקוות שם מים לעמוד זמן רב שיהיה להם לתועלת בעת המצור*, שא"א לשאוב מן הנהר, והם עמוקים מאד, נתדללו וגם חרבו לגמרי:

קנה. ולא לבד שחרבו המים, אלא גם הקנה וסוף הגדלים אצל היאורים נתיבשו מרוב היובש שלא נשאר שום ליחות אף להחיות הקנה וסוף שאין גדלים רק במקום מים:

מלבי"ם ביאור המילות

והאזניחו. פעל זנח, נבדל מן פעל עזב נטש, במה שזנח מורה על התיעוב והריחוק לגמרי,

וכשבא בהפעיל מורה שעשה בו איזה רושם בל יצלח עוד למלאכתו, כמו וכל הכלים אשר הזניח המלך אחז במלכותו, כמ"ש חז"ל (ע"ז דף מ"ג) שטמא את הכלים במה ששרת בהם לע"ז, וכן (דה"ב י"א) כי הזניחם ירבעם ובניו, ושם (א' כ"ח ט') ואם תעזבנו יזניחך לעד, היינו שיעשה בך רושם ההרחקה,

אבל בקל מורה רק התיעוב והשיקוץ שהדבר הנזנח מתועב אל הזונח, במ"ש זנח ה' מזבחו, הלא אתה אלהים זנחתנו, ר"ל הרחקתנו תעבתנו:

דללו. פעל דלל, מורה על המעטת איזה דבר, אם על עוני שנתמעט עשרו,

אם על חולי שנתמעט בריאת גופו, מדוע אתה ככה דל בן המלך,

המעטת הכבוד ידל כבוד יעקב, הנה אלפי הדל במנשה, ר"ל הפחות,

ופה ר"ל נתמעטו תחלה מכמותם ואח"כ יבשו לגמרי:

יארי מצור. יאורים המכונסים בחפירה לצורך המצור למצוא מים לשתות, וכן לקמן (ל"ו כ"ה):

קנה וסוף. סוף הוא מין גומא הגדל על שפת היאור, והיה מצוי בשפת יאורי מצרים, כמ"ש ותשם בסוף על שפת היאור, והוא לח יותר מן קנה.

ור"ל לא לבד קנה, אלא גם סוף שלח יותר קמל ונכרת:

קמלו. ענין כריתה ע"י יובש, וכן (לקמן ל"ג ט') החפיר לבנון קמל:

 

(ז) עָרוֹת עַל יְאוֹר עַל פִּי יְאוֹר וְכֹל מִזְרַע יְאוֹר יִיבַשׁ נִדַּף וְאֵינֶנּוּ:

מלבי"ם ערות. (ענין הב') היו מצרים מתפרנסים, מרוב התבואה הגדלה בארצם, עד שהיתה נקראת אוצר הדגן, כי לשם היו באים מארצות רחוקות לשבור בר ולחם,

אומר, בין הזרעים הגדלים מעצמם ע"י היאור ובסבתו, ואפילו על פי יאור, הגדלים על שפת היאור ששם לא יחסרו המים לעולם:

וכל מזרע יאור. מוסיף שלא לבד הזרעים הגדלים מעצמם, אלא אף הנזרעים ע"י אדם, ששרשם חזק יותר ומתקיים, מ"מ יבש וגם נדף ונדחף ממקומו ע"י הרוח והיה כאין ואיננו:

מלבי"ם ביאור המילות ערות. לשון ומתערה כאזרח רענן, התפשטות השרשים והסתבכותם סביב:

על יאור. על ידי היאור ובסבתו, כמו אשריכם זורעי על כל מים:

על פי יאור. כמו על פי הבאר, על פי המערה, ר"ל במקום התחלת היאור ובשפתו.

ולא רחוק הוא לפרש על פי יאור, כמו על פי אהרן ובניו, על פי פרעה, ומוסב למעלה ר"ל בין הזרעים הערות על היאור על פי היאור ופקודתו,

דהיינו שגדלו שם מעצמם כאילו היאור צוה להם שיצמחו שם וידי אדם לא עמלו בם, ובין וכל מזרע יאור בידי אדם:

נדף. נדחף ע"י הרוח כדבר שנתיבש ונשחק לעפר שהרוח נושאו, כמו אל ידפנו (איוב ל"ב), ולקמן (מ"א ב') כקש נדף קשתו:

 

(ח) וְאָנוּ הַדַּיָּגִים וְאָבְלוּ כָּל מַשְׁלִיכֵי בַיְאוֹר חַכָּה וּפֹרְשֵׂי מִכְמֹרֶת עַל פְּנֵי מַיִם אֻמְלָלוּ:

מלבי"ם ואנו. (ענין הג') היו מתפרנסים ע"י צידת דגים שהיה שם לרוב וגם זה נשבת ביבוש הנהר:

הדיגים. הם האנשים שפרנסתם ע"י צידת דגים יתאוננו כי חסר לחמם:

ואבלו. אח"כ יתאבלו ג"כ גם אותם שהיו צדים הדגים הגדולים ביותר שלא יצודו רק ע"י חכה אחד אחד, כי אח"ז ימותו גם הדגים הגדולים:

ופרשו. וגם אותם שצדים ע"י רשת ומכמורת שפורשים ע"פ המים, ובו רגיל להתאסף דגים רבים,

וגם בעת שהדגים מועטים ולא יוכלו לימצא ע"י חכה, לא ימלט שימצאו איזה מהם במכמורות,

מ"מ גם הם אומללו, כי ימותו כולם:

מלבי"ם ביאור המילות

ואנו, ואבלו. ההבדל ביניהם, האונן הוא בלב וזה תיכף במות המת והאבלות הוא בפרהסיא

וכן אמר במדרש איכה אנינות בפנים ואבלות מבחוץ שהוא אחר שנקבר המת שחדל האינון בלב ומתחיל האבלות, וע"כ המליץ פה כי הדייגים בכלל יתאוננו תיכף ביבוש היאור, שנתמעטה פרנסתם,

ומשליכי חכה לצוד הדגים הגדולים אחד אחד לבדו, הם לא ירגישו תיכף החסרון, כי הדגים הגדולים לא ימותו תיכף, ולהם תתיחס האבילות שהיא אחר שנתישן הצער והורגלו בו:

חכה, הוא הברזל הכפוף, שבו צדים הדגים הגדולים אחד אחד לבדו ע"י שתוחב הברזל בין לחייו ומושכו מן הנהר, וכן התמשוך לויתן בחכה (איוב מ"ם כ"ה), וכחכי איש גדודים (הושע ו' ט'):

מכמרת. היא הרשת הגדולה שמניחים אל המים והדגים מתקבצים בתוכו הרבה בפ"א,

ועי' חבקוק (א' ט"ו) שם בארתי זה:

 

(ט) וּבֹשׁוּ עֹבְדֵי פִשְׁתִּים שְׂרִיקוֹת וְאֹרְגִים חוֹרָי:

מלבי"ם ובשו. (ענין הד') היו המצרים מרויחים ע"י הפשתה שגדל לרוב במצרים, שש ובד וחטובות אטון מצרים כנודע בקורות ימי קדם,

עתה גם זה יכרת מהם, ויבושו העובדי עבודת הפשתים,

והעובדים הפשתים המשורק והאומנים האורגים הבגדים הלבנים:

מלבי"ם ביאור המילות

עובדי. נמשך לשנים, עובדי פשתים ועובדי שריקות.

ודע שפעל עבד לא מצאנוהו על מלאכת חרש וחושב רק על עבודה כבדה שמשועבד לה, עובד אלהיו, עובד אדוניו, עובד אדמתו, כרמו גפנו וכדומה.

ולכן המפרשים פה שריקות לשון מסרק שסורקים הפשתים, או שריקות שצובעים הפשתים, לא ישר בעיני, כי היה ראוי לומר עושי שריקות.

והעקר כי שריקות הוא מין פשתים מובחר, מסתעף בגדולו לשריגים רכים רבים, כמו ויטעהו שורק,

או כהרד"ק שהמשי המובחר נקרא בערבי אל שורק, ויתכן שהוא מין בוץ המשובח מאד שלבשו אנשי מצרים מקדם הנקרא ביססוס, חורי, הפשתים הלבן ביותר, ואולי הוא המין הנקרא באשכנז (בוימוואללע) שגדל במצרים לרוב והוא לבן ביותר.

וי"מ חורי שאורגים בגדים נקובים. ולא רחוק לפרש חורי פעל מענין ולא עתה פָּנָיו יֶחֱוָרוּ (לקמן כ"ט) ומגביל עם ובושו, עובדי פשתים יבושו, והאורגים יהיה חורי, כלימה תכסה פניהם:

 

(י) וְהָיוּ שָׁתֹתֶיהָ מְדֻכָּאִים כָּל עֹשֵׂי שֶׂכֶר אַגְמֵי נָפֶשׁ:

מלבי"ם והיו. (ענין הה') היו רבים מתפרנסים על ידי עבודת הבנינים שהיו עושים להגיר המים מן הנילוס אל החפירות המיועדות להם, ומקצתם היו עושים בנינים לסתום המים שיעמדו שם לעת הצורך.

אומר שתותיה, הם העושים במלאכה להגיר המים בעת רבוי המים ועלייתו הם יהיו מדוכאים בעוני,

וכן העושים סתימות של אגמים שינפשו שם המים וינוחו ולא יגירו לחוץ, יהיו אגמי נפש מחוסר לחם:

מלבי"ם ביאור המילות

שתותיה. מבארים היסודות, ויל"פ המיסדים היסודות מענין כי השתות יהרסון,

ויותר נראה מענין הזלת המים, וכן בדברי חכמים שותת ויורד: [וברד"ק פירש שתותיה – כמו רשתותיה, וכן בדברי רבותינו ההוא שותא דהוו מנצו עלה בי תרי, פירוש רשת]:

שֶׂכר. מענין סתימה כמו ויסכרו מעינות תהום, והוא סמוך אל אגמי נפש לרוב מפרשים,

אגמים שמימיהם נחים מלשון שבת וינפש, וי"מ אגמי נפש כמו עגמי נפש בעי"ן, עגמה נפשי לאביון:

רד"ק ויש מפרשים אגמי נפש האגמים שיש בהם דגים וקרא הדגים נפש.

 

(יא) אַךְ אֱוִלִים שָׂרֵי צֹעַן חַכְמֵי יֹעֲצֵי פַרְעֹה עֵצָה נִבְעָרָה אֵיךְ תֹּאמְרוּ אֶל פַּרְעֹה בֶּן חֲכָמִים אֲנִי בֶּן מַלְכֵי קֶדֶם:

מלבי"ם אך אוילים. עתה מסב הנביא דבריו אל שרי פרעה ויועציו,

איך לא השכילו עצת עליון הנגזר עליו, והבטיחו אותו על הבל, עד שנשחת מלכותו:

שרי צוען. מדבר,

א] נגד השרים המנהיגים הנהגות המלכות,

ב] חכמיו ויועציו בדברי עצה, בין בדבר חכמת בינה, בין בדבר חכמות אלהות כענין חרטומי מצרים.

אל החכמים אומר, איך תאמרו אל פרעה, להתפאר לפניו לאמר בן חכמים אני, החכמה מקובלת אצלי מאבותי.

ואל השרים אומר איך תאמרו אל פרעה אני בן מלכי קדם, ומקובל אני מאבותי ענין הנהגת המלוכה:

 

(יב) אַיָּם אֵפוֹא חֲכָמֶיךָ וְיַגִּידוּ נָא לָךְ וְיֵדְעוּ מַה יָּעַץ ה' צְבָאוֹת עַל מִצְרָיִם:

מלבי"ם אים. משיב לעומת החכמים אפוא הם ומדוע לא הבינו עצת ה'?

אפוא חכמיך. המאמר מוגבל, איה חכמיך ויגידו נא לך. אפוא (חכמיך) וידעו מה יעץ ה'.

כי ההבדל בין איה ובין אפוא, במלת איה שואל על העצם אם ישנו פה לפנינו,

ובמלת אפוא שואל על העצם אם נמצא כלל במציאות באיזה מקום בעולם,

ולזה איה חכמיך האם ישנם אצלך למען יגידו לך מה יעץ ה',

ומוסיף לאמר אפוא חכמיך גם אם אינם פה שיגידו לך האם ישנם כלל במציאות באיזה מקום שידעו עכ"פ הם בעצמם מה יעץ ה' ומה גזר על מצרים,

כי לא נמצא כלל בהם חכם שידע את זאת, שאל"כ לא היו משיאים אותך בהבליהם:

מלבי"ם ביאור המילות

אים אפוא. ההבדל בין איה ואיפוא, איה שואל אם העצם פה, כמו איה שרה אשתך, כי צריכה להיות בבית.

איה הקדשה היא בעינים,

ואיפוא שואל על עצם העומד במקום רחוק ומורכב משתי מלות אי פה, אי המקום שיאמר שם כי פה הוא,

איפה הם רועים, איפה לקטת היום. שואל על מקום רחוק:

 

(יג) נוֹאֲלוּ שָׂרֵי צֹעַן נִשְּׁאוּ שָׂרֵי נֹף הִתְעוּ אֶת מִצְרַיִם פִּנַּת שְׁבָטֶיהָ:

מלבי"ם נואלו. עתה מסיב פניו אל שרי צוען, שהם היו צריכים להדריך את העם, והם עצמם נואלו ומהם נשאו ונפתו שרי נוף הקטנים מהם לבטוח מן הרע המשקיף עליהם:

והתעו. ר"ל ולכן פנת שבטיה, שהם הראשים שבה, התעו את העם ההמוני ויתעם בתהו לא דרך ג):

מלבי"ם ביאור המילות

נשאו. מפרשים לשון הסתה ופיתוי, ומבואר (לקמן ל"ו-יד) ההבדל בין השיא פתה הסית,

כי השיא מציין שהמשיא מבטיח את המושא בל ירא מן הרע שדואג מפניו, כי שלום יהיה לו בעשותו הדבר ההוא, ובזה מתאחד עם נשא מלשון רוממות, שמתנשא בלבבו לאמר שלום יהיה לי:

[ביאור המילות פרק לו פסוק יד

(יד) ישיא. ההבדל בין השיא הסית פתה, המשיא, מסיר המורַך. הנחש השיאני, לא מות תמותן. זדון לבך השיאך, מי יורידני ארץ (עובדיה א' ג'). השא השאת לעם הזה, שלום יהיה לכם (ירמי' ד' י').

המסית מראה תועלת וצורך הדבר. ותסיתהו לשאול מאת אביה השדה (יהושע ט"ו י"ח). ויסיתהו לעלות אל רמת גלעד (דה"ב, י"ח ב'). כי יסיתך אחיך נעבדה אלהים אחרים (דברים י"ג ו').

המפתה, מענין פתי, ע"י דברים בלבד כפתי מאמין לכל דבר. כיונה פותה אין לב. כי יפתה איש נערה בתולה]:

 

פנת שבטיה. כמו ויתיצבו פנות כל העם (שופטים כ' ב'), הם הראשים המובדלים שבעם:

 

(יד) ה' מָסַךְ בְּקִרְבָּהּ רוּחַ עִוְעִים וְהִתְעוּ אֶת מִצְרַיִם בְּכָל מַעֲשֵׂהוּ כְּהִתָּעוֹת שִׁכּוֹר בְּקִיאוֹ:

מלבי"ם ה' מסך. אומר, אבל באמת מה' היתה זאת כי הוא מסך בקרבם, ומזג בם רוח בלבול וטרוף הדעת, כמי שמוזג את היין שיהיה נוח לשתות,

ומן יין העועים הלז המשכר, שתת מדינת מצרים ונשתכרה, ועי"ז והתעו השרים האלה את מצרים, כהתעות שכור בקיאו,

כמו שהשכור תועה לשוב ולשתות את קיאו, אשר פלט ממעיו ומבטנו הורישתהו הטבע, שאינה יכולה לסבלו, והוא בדמיונו כי יין הוא שותהו,

כן התעו אותם לעשות מעשים נגד טבעם, מעשים אשר תקיא הארץ אותם ולא תוכל להכילם:

מלבי"ם ביאור המילות

מסך. ענינו עירוב. ועקר הנחתו על מזיגת היין שמוזגים אותו במים שיהיה טוב לשתיה,

ומשתתף עם מזג אל יחסר המזג, הזיי"ן מתחלף בסמ"ך והכ"ף בגימ"ל:

עועים. בודד בתנ"ך, ולדעתי שרשו עות, שמורה על הערבוב וטרוף הדעת, עוה עוה אשימנה (יחזקאל כ"א),

והוא מן המכופלים שנכפל פ"א ועי"ן הפעל, שמורה על ריבוי הדבר, כמו שעשועים, רק בראשון נשמט ה' למ"ד הפעל שנופל ברוב, ובשני נשמט גם הוי"ו אשר גם הוא יפול בנופלים:

 

(טו) וְלֹא יִהְיֶה לְמִצְרַיִם מַעֲשֶׂה אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה רֹאשׁ וְזָנָב כִּפָּה וְאַגְמוֹן :

מלבי"ם ולא יהיה. ועי"כ לא ישאר למצרים מעתה איזה מעשה ופעולה שיעשה לו לתועלתו, אחד מראשיו הגדולים, או מן הראשים הפחותים.

וגם אפילו שיתעורר איזה כפה היינו אחד מגבוריו ועשיריו לאיזה תועלת כללי,

או אפילו אגמון שהם ההמון העם החלשים, כולם ירפו ידיהם מעשות כל דבר:

מלבי"ם ביאור המילות (טו) ראש וזנב, כפה ואגמון. בארתי למעלה (ט'):

רש"י אשר יעשה ראש וזנב כפה ואגמון – הם החרטומים ואיצטגנינים החוזים בכוכבים שיש ברקיע מזלות וכוכבים המכונים כן ועשויין דוגמת ראש וזנב והם נתונים בתלי (ס"א בטלה) ויש לפרש כתרגומו ראש והגמון שלטון ואטרון:

 

(טז) בַּיּוֹם הַהוּא יִהְיֶה מִצְרַיִם כַּנָּשִׁים וְחָרַד וּפָחַד מִפְּנֵי תְּנוּפַת יַד ה' צְבָאוֹת אֲשֶׁר הוּא מֵנִיף עָלָיו:

מלבי"ם כנשים. החרדות ומתפחדות מכל דבר:

וחרד ופחד. חרדה היא הבהלה הפתאומית מפגע חדש אשר פגעו,

והפחד הוא הפחד הנמשך ימים רבים מעצם שאינו נגד עיניו.

והנה יקרה לפעמים שהאדם יתבהל פתאום ויחרד גם לדבר קטן פתאומי אשר פגעו, אבל אחר שראהו כבר כי אך דבר קטן הוא לא יפחד עוד אח"כ,

וכן יצוייר שיפחד האדם גם מפני דבר שאין בו ממש, וזה בא מסבת שלא השיג את הדבר שהוא מפחד ממנו,

ונדמה לו כי הוא עצם נשגב שביכולתו להרע לו, אבל אחר שחרד מפני הדבר ההוא ע"י שפגע בו, א"א שיפחד אח"כ ממנו, כי הלא כבר היה לנגד עיניו וראה שהוא דבר קטן.

לעומת זה אומר, כי מצרים יהיו רכי לבב כ"כ עד שגם רק מפני תנופת יד ה', שזה מורה הנפה קטנה ורמיזה קלה שיורה לו בידו (כי זה המבדיל בין הרמה לתנופה),

ור"ל על ידי רמיזה קטנה שידמה להם שהוא להם אות לרעה, יתחרדו פתאום בעת יראו הרמיזה והאות הקטן ההוא, וגם אחר כך יפחדו ממנו בתמידות כדרך הנשים המהבילות והמלאות מורך לב:

מלבי"ם ביאור המילות

וחרד ופחד. ההבדל בין חרדה ופחד, חרדה, היא הבהלה הפתאומית, כמו ויחרד יצחק חרדה גדולה, ויחרד האיש וילפת.

ופחד, הוא הפחד המתמיד, ופחדת לילה ויומם, אשרי אדם מפחד תמיד, ותפחד תמיד כל היום.

חרדה, היא מן הרע העומד נגד עיניו, חרדה הרמה. ויחרד כל העם אשר במחנה.

פחד, הוא מדבר אשר אינו לפניו, כי פחד פחדתי ויאתיני, אשרי אדם מפחד תמיד,

ג' הפחד לא יהיה רק מדבר שיש לדאג מפניו שירע, והחרדה יבוא על דבר פתאומי שיחרד האדם לקראתו, ויחרדו זקני העיר לקראתו (ש"א ט"ז ד'), ויחרד אחימלך לקראת דוד (שם כ"א ב'):

תנופת. ההבדל בין הרמה לתנופה ע"ל (י"ג א'):

רד"ק ביום ההוא – אמר ביום ההוא לפי שבזמן אחד היה שהחריב מלך אשור מצרים וכוש ואחר כן בא לירושלם וניגף שם, לפיכך אמר ביום ההוא כי בזמן אחד היה זה הכל:

(יז) וְהָיְתָה אַדְמַת יְהוּדָה לְמִצְרַיִם לְחָגָּא כֹּל אֲשֶׁר יַזְכִּיר אֹתָהּ אֵלָיו יִפְחָד מִפְּנֵי עֲצַת ה' צְבָאוֹת אֲשֶׁר הוּא יוֹעֵץ עָלָיו :

מלבי"ם והיתה. גם אדמת יהודה תהיה להם לחרדה, [רש"י חגא – לשון שבר ואימה ופחד, לשון יחוגו וינועו כשכור (תהלי' קז) וכן חגוי הסלע (שיר /השירים/ ב)] שאיש אשר יזכור פתאום את עצמו בארץ יהודה, יחשוב זאת לאיזה אות, אולי ה' צבאות יועץ עליו איזה דבר,

וע"י שהוא נזכר למעלה אצל ה', הוא זוכר למטה את אדמת הקדש וארץ ה'.

(וידוע שהמצריים היו מעוננים לכל דבר, ועפ"ז צייר גם יראתם את ה' בדרך זה, שכמו שהיה סימן אצל האומות בימי קדם כשהיה זוכר איזה דבר רע או טוב פתאום, היה מנחש מזה איזה דבר שיקרה לו כנודע,

כן מצרים אחרי יכירו קדושת ארץ יהודה, כי ה' שוכן בקרבה, אם יעלה על זכרונם פתאום ארץ יהודה, יחשבו זאת לסימן שה' זוכר אותו ויעץ עליו איזה דבר, טוב או רע):

מלבי"ם ביאור המילות

עצת ה' צבאות. עי' לעיל (ה') בארתי פעל יעץ הנזכר אצל השי"ת, הוא גזרת דינו החרוצה:

 

(יח) בַּיּוֹם הַהוּא יִהְיוּ חָמֵשׁ עָרִים בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם מְדַבְּרוֹת שְׂפַת כְּנַעַן וְנִשְׁבָּעוֹת לַה' צְבָאוֹת עִיר הַהֶרֶס יֵאָמֵר לְאֶחָת :

 רש"י ביום ההוא יהיו חמש ערים וגו' – שנינו בסדר עולם אחר מפלתו של סנחרב עמד חזקיהו ופטר את האוכלוסין שהביא עמו ממצרים ומכוש, בקולרין לפני ירושלים וקבלו עליהם מלכות שמים וחזרו למקומן

שנאמר ביום ההוא יהיו חמש ערים וגו' והלכו ובנו מזבח לה' בארץ מצרים ומקריבין עליו קרבן לשמים לקיים מה שנאמר ביום ההוא יהיה מזבח לה' בארץ מצרים,

ויש מרבותינו שדרשוהו במסכת מנחות על מזבח בית חוניו בנו של שמעון הצדיק שברח לו למצרים ועשה שם מזבח:

מדברות שפת כנען – כישראל שבארץ כנען:

עיר ההרס יאמר לאחת – (ת"י קרתא דבית שמש דעתידא למיחרב יתאמר היא חדא מנהון)

ההרס ת"י לשני פנים לשון האומר לחרס ולא יזרח (איוב ט) [שהוא ל' שמש] ולשון הריסה וחורבן [עי' רד"ק כאן]

ומהיכן למדה יונתן מנבואתו של ירמיה שנבא בתחפנחס ושבר את מצבות בית השמש אשר בארץ מצרים (ירמיה מג) למדנו שבית שמש שבארץ מצרים ומצבה עתידה ליחרב ומצבות האמורות שם היא מצבה אצל גבולה לה' האמורה כאן ויש לומר שהיתה בית שמש יושבת בגבול מצרים על הספר לכך נאמר אצלה גבולה:

רד"ק ונשבעות לה' צבאות – כי בו יאמינו ובו ישבעו לא באלילי' שהיו מאמינים מתחילה:

עיר ההרס יאמר לאחת – כל כך יהיו דבקים באמונת האל עד שיסכימו ביניהם שאם תשוב מעבודת האל אחת מחמש ערים יאמר לה עיר ההרס, כלומר שיעמידו עליה ויהרסוה,

ויונתן תרגם כמו החרס בחי"ת מן האומר לחרס, ותרגם קרתא בית שמש דעתיד ליחרב יתאמר היא חדא מנהון:

מלבי"ם שפת כנען. לשון הקדש:

 ונשבעות. שישבעו לה' לאמר כי אחת מהנה שתסוג אחור ממנו יאמר לה עיר ההרס, יהרסוה ויחרבוה ד):

מלבי"ם ביאור המילות

ונשבעות לה'. שבועה הנקשרת אל השם שאחריו ביחוס שבו, מורה על השם שבו ישבע שבועתו, אתה נשבעת בה'. שבועה שאחריו יחוס שאליו, מורה שהתקשר אל העצם ההוא לעשות לו איזה דבר בשבועה, כמו אשר נשבע לאבותיך, אשר נשבע להם בך, להם העצם שאליו נשבע בך, העצם שבו נשבע.

ולפ"ז יבואר פה שנשבעו לה' לקיים לו איזה דבר ולא כמפרשים שישבעו בשם ה':

 

(יט) בַּיּוֹם הַהוּא יִהְיֶה מִזְבֵּחַ לַה' בְּתוֹךְ אֶרֶץ מִצְרָיִם וּמַצֵּבָה אֵצֶל גְּבוּלָהּ לַה':

רד"ק ביום ההוא – פירשנוהו:

מלבי"ם מזבח. המזבח יהיה בתוך הארץ להקריב עליו קרבנות,

והמצבה תהיה אצל הגבול לאות שה' הוא אלהיהם, והוא יריב ריבם מן הבא לגבולם לעשות להם רעה כמו שיבאר:

 

(כ) וְהָיָה לְאוֹת וּלְעֵד לַה' צְבָאוֹת בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם כִּי יִצְעֲקוּ אֶל ה' מִפְּנֵי לֹחֲצִים וְיִשְׁלַח לָהֶם מוֹשִׁיעַ וָרָב וְהִצִּילָם:

מלבי"ם והיה לאות ולעד לה'. מוסב על המזבח והמצבה,

המצבה תהיה לאות לה' יזכרו בו כי ה' הוא הרב ריבם והמושיע להם מצורריהם,

והמזבח הוא יהיה לעד להם להתרות בהם בעתיד שיעבדו את ה' להקריב לו זבח ומנחה.

(ובזה יל"פ מ"ש לה' צבאות בארץ מצרים, הוא מאמר מגביל לאות לה' צבאות ולעד בארץ מצרים.

האות יהיה כנגד ה' שיזכר ע"י המצבה שהוא יושיעם ויצילם,

והעד יהיה בארץ מצרים שהמזבח יעיד בם ויתרה להם לעבוד את ה'):

כי יצעקו. עתה מבאר דבריו, מ"ש והיה לאות לה' צבאות, הוא כי יצעקו אל ה' מפני לחצים, עת יבואו אויבים למדינתם, וע"י האות הזה שהיא המצבה יזכר ה' וישלח להם מושיע ויריב ריבם והצילם:

מלבי"ם ביאור המילות

לאות ולעד. אות מורה על ציון דבר העבר, וקשרתם לאות על ידך, לדעת איזה דבר ולזכרו.

ועד מורה על העתיד להעיד בל יעשו איזה פעולה או שיעשהו בהחבא מפני העד המעיד ומתרה בם.

עד הגל הזה ועדה המצבה. ורב שרשו רוב כמו הוי רב את יוצרו:

 

(כא) וְנוֹדַע ה' לְמִצְרַיִם וְיָדְעוּ מִצְרַיִם אֶת ה' בַּיּוֹם הַהוּא וְעָבְדוּ זֶבַח וּמִנְחָה וְנָדְרוּ נֵדֶר לַה' וְשִׁלֵּמוּ:

מלבי"ם ונודע. עתה מבאר מה יהיה העד בארץ מצרים,

אומר כי ע"י שיעזור ה' למצרים יודע להם, ואח"כ יתחילו להתבונן בו ולהכיר מעשיו הכללים והפרטים:

וידעו מצרים את ה'. מעצמם ג"כ, מצד השכלתם, ועי"כ יעבדו את ה' בזבח ומנחה, על המזבח אשר יהיה בארץ מצרים,

וגם ידרו נדרים על העתיד וישלמו אותם באמונתם ובטחונם ובמלאת ה' כל חפצם, וזה יהיה העד:

מלבי"ם ביאור המילות

ועבדו זבח ומנחה. חסר בי"ת השימוש בזבח ומנחה, כמו כי ששת ימים עשה ה'.

וכענין גם אתה תתן בידנו זבחים ועולות וגו' כי ממנו נקח לעבוד את ה':

 

(כב) וְנָגַף ה' אֶת מִצְרַיִם נָגֹף וְרָפוֹא וְשָׁבוּ עַד ה' וְנֶעְתַּר לָהֶם וּרְפָאָם:

מלבי"ם ונגף. אומר מעתה לא יתנהג ה' עם מצרים כאשר יתנהג עם אומה אחרת מאומות השנואים בעיניו, אשר עת ינגוף אותם הוא דרך נקמה להשחית האום הזה ולבלעו.

לא יהיה כן אצל מצרים רק עת ינגף ה' את מצרים, יהיה זה דרך רפואה, שאם יליזו מדרך הישר יגוף אותם כדי שע"י המגפה יתנו אל לבם כי אילו ושבו אל ה' בתשובה ונעתר להם וירפא אותם:

מלבי"ם ביאור המילות

נגף, ורפוא. לא נמצא רפואה אצל מגפה זולת במקום הזה, כי נגף הוא המכה המביאה המות בהכרח.

ונעתר, עתר הוא הריצוי ברוב תחנונים ודברים הרבה, וגדרו ריבוי תחנונים ודברים.

והנפעל מורה שנעתר ונרצה ע"י רוב דבריהם ובקשתם:

 

(כג) בַּיּוֹם הַהוּא תִּהְיֶה מְסִלָּה מִמִּצְרַיִם אַשּׁוּרָה וּבָא אַשּׁוּר בְּמִצְרַיִם וּמִצְרַיִם בְּאַשּׁוּר וְעָבְדוּ מִצְרַיִם אֶת אַשּׁוּר :

מלבי"ם תהיה מסלה. כי יהיה שלום ביניהם: ועבדו. כמשמעו. ויש מפרשים ועבדו לה' בזבח ומנחה מצרים עם אשור:

 

(כד) בַּיּוֹם הַהוּא יִהְיֶה יִשְׂרָאֵל שְׁלִישִׁיָּה לְמִצְרַיִם וּלְאַשּׁוּר בְּרָכָה בְּקֶרֶב הָאָרֶץ:

מצודת ציון ישעיהו שלישיה – מל' שלש או יתכן שהוא מענין ממשלת ונסיכות כמו ומבחר שלשיו (שמות טו):

מלבי"ם שלישיה. תהיה משולשת לענין הברכה, שתהיה מבורכת ע"י מצרים ואשור בשלשה ענינים:

 

(כה) אֲשֶׁר בֵּרֲכוֹ ה' צְבָאוֹת לֵאמֹר בָּרוּךְ עַמִּי מִצְרַיִם וּמַעֲשֵׂה יָדַי אַשּׁוּר וְנַחֲלָתִי יִשְׂרָאֵל :

מלבי"ם אשר ברכו ה' וכו' ברוך עמי מצרים. שיעור הכתוב, לאמר מצרים ברוך עמי, ולאמר אשור ברוך מעשה ידי ולאמר ישראל ברוך נחלתי.

היינו מצרים יכירו מעלת ישראל מצד שבחָרם ה' לו לעם בצאתם ממצרים,

והם יברכו את ישראל מצד שהם עם ה'.

אשור יכיר מעלת ישראל מצד שראה שם מעשה יד ה' הגדולה ונפלאותיו אשר הכה את כל מחנהו בלילה אחד, והוא יברכם ע"י מעשה יד ה' הנראה עליהם.

וישראל עצמם יכירו מעלתם העקרית שהם נחלת ה', מצד נפשם החצובה ממעל, והם ממלכת כהני ה' וגוי קדוש,

אשר לא ימירם באום אחר לעולם, ומצד זה יתברכו בעצמם כי הם נחלת ה' לעולם:

 


 

Print Friendly, PDF & Email

3 תגובות על “ישעיה פרק סו”

בעת כתיבת תגובה - נא ציין את שם הסרטון / קובץ השמע, על מנת שנבין אותך טוב יותר, תודה.

 1. גדי הרוש הגיב:

  ערב טוב!
  אני ממש מודה לרב על השיעורים הנפלאים ומכל שיעור מתפעל מחדש.
  בספר מלכים ב' חסרים מספר פרקים בטקסט (יש בשמיעה)
  האם יושלמו?
  תודה רבה

תגובות הגולשים

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות