.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
 
ישעיה

ישעיהו פרק כה

(א) ה' אֱלֹהַי אַתָּה, אֲרוֹמִמְךָ אוֹדֶה שִׁמְךָ, כִּי עָשִׂיתָ פֶּלֶא, עֵצוֹת מֵרָחוֹק, אֱמוּנָה אֹמֶן:

מלבי"ם ה' אלהי אתה – הוא השיר שיאמרו הזקנים לעתיד לבא,

ארוממך – השם ית' ניכר משני דברים,

א] מצד עצמותו שמצד זה נקרא בשם הויה, היה הוה ויהיה והוא המהוה והמחדש את כל,

ב] מצד הנפלאות שעושה כנגד הטבע שמצד זה יכירו כל באי עולם כי לו העוז לסדר המערכה ולפעול בכל ההויה כחפצו,

משא"כ השגתו מצד עצמותו לא יושג לבני בשר, והוא מתרומם מכל השגה ורעיון,

ועל זה מורה שם 'אלהי' בכינוי 'לישראל', שהנפלאות האלה עשה ויעשה מצד שהוא 'אלהי ישראל', ולתועלת עם קרובו,

והוא מאמר מגביל,

ה' ארוממךמצד שאתה ה' ארוממך מכל השגה ורעיון מכל ברכה והודאה,

אלהי אתה אודה שמך כי עשית פלא – ומצד שאתה 'אלהי' וגלית לי אלהותך בעשותך נוראות ונפלאות גדולות מצד זה אוכל להודות שמך יען כי עשית נפלאות למעלה מן טבע ההויה,

עצות מרחוק – הנפלאות האלה עשית למען עצות שיעצת מזמן רחוק ע"י נביאיך למען אומן אמונה לחזק את האמונה ע"י שתראה כי תוכל להרס הטבע כרצונך:

 מלבי"ם חלק באור המלים

(א) ארוממך, אודה שמך – ההבדל ביניהם, הוא, כי ידוע שהשם ב"ה נעלם ונגלה,

נעלם מצד עצמו, ונגלה מצד מעשיו,

ההודאה לה' יבא תמיד מצד מה שהוא נגלה ונודע מצד מעשיו וחסדיו, כמ"ש הודו לה' כי טוב, הפעם אודה את ה', כי ילדה לו בן רביעי, אודך לעולם כי עשית, וכדומה.

אבל הרוממות לה' יהיה מן הצד שהוא נעלם, כמ"ש ומרומם על כל ברכה ותהלה (נחמיה ט' ה') כי מצד עצמו נעלה מכל תהלה שאין בו השגה כלל, בחושבם שעל השמים כבודו, ואין משגיח בשפלים.

ואמר אלי אתה ואודך אלהי ארוממך (תהלות קי"ח כ"ח) אודך מצד חסדך וארוממך מצד עצמך. זה אלי ואנוהו אלהי אבי וארוממנהו (שמות ט"ו ב')

מצד שהוא אלי ונודע לי חסדיו ונפלאותיו אנוהו בנוה שלי לבנות לו משכן שישכון בתוכנו,

אבל מצד שהוא אלהי אבי, מה שאני יודע ממנו מצד הקבלה מצד עצמו אשר קבלתי מאבי, ארוממנהו,

כי בזה הוא מרומם מן הדיעה ונעלה מהשגת בני אדם:

 אומן – מקור, לאמן האמונה, ואומן לשון חיזוק כמו יתד במקום נאמן, ר"ל למען אומן וחוזק האמונה,

וגם אמונה עקר ענינו ענין חיזוק שיתחזק כן בלבבו, ויאמן כן בלב שלם:

 

(ב) כִּי שַׂמְתָּ מֵעִיר לַגָּל, קִרְיָה בְצוּרָה לְמַפֵּלָה, אַרְמוֹן זָרִים מֵעִיר, לְעוֹלָם לֹא יִבָּנֶה:

מלבי"ם כי – מפרש הנפלאות שעשה להם ה' מעיר שמת לגל – שפתאום בעת שהיה עיר נהפך ונעשה גל כרגע,

ויותר מזה כי גם קריה בצורה – המוקפת חומה (שמת) למפלהפתאום,

גם בהפך ארמון זרים (שמת למפלה) מעיר – שמערי ישראל הסירות ארמונות שיסדו שם הזרים ושמת אותם למפלה באופן אשר לא יבנה לעולם,

ואלה הן הנפלאות, שחלו בם ידך כרגע, (שמת למפלה נמשך גם לסוף המקרא ארמון זרים שמת למפלה מעיר):

 

 מלבי"ם חלק באור המלים

(ב) מעיר, קריה – כבר בארתי למעלה (א' כ"ו. כ"ב ב'. כ"ד י') עיר כולל גם עיר פרזי, וקריה היא רק המוקפת חומה:

 

(ג) עַל כֵּן יְכַבְּדוּךָ עַם עָז, קִרְיַת גּוֹיִם עָרִיצִים יִירָאוּךָ:

מלבי"ם על כן – לעומת שני מיני מעשים שחשב שעשה ה'

א] שהשחית ערי עובדי האליל, לנקום מהם נקם,

ב] שהסיר ארמנותיהם מערי ישראל כדי להושיע את ישראל.

אומר לעומת מה שהסירות ארמון זרים מערי ישראל להושיע את ישראל,

על כן יכבדוך עם עזישראל שיהיו אז עם עז יכבדו אותך,

ולעומת מה שהחרבת ערי עכו"ם לנקום מהם – לכן קרית גוים עריצים ייראוך,

כי מי שפועל רק השחתה ונקמה מתיראים ממנו אבל לא יכבדוהו,

והפועל ישועות ורחמים יכבדוהו אבל לא יתיראו ממנו,

ואתה שעשית נקמה בגוים ותשועה לישראל, תשיג הכבוד גם המורא:

 מלבי"ם חלק באור המלים

(ג) עם גוים – בארתי למעלה (א' ד') כי עם מדרגה יותר גדולה מן גוי, וע"כ יציין לרוב את ישראל בפרטות:

 עז, עריצים – עריץ יציין את הגבורה לגנאי לרוב, (אבענטהייער):

 

(ד) כִּי הָיִיתָ מָעוֹז לַדָּל, מָעוֹז לָאֶבְיוֹן בַּצַּר לוֹ, מַחְסֶה מִזֶּרֶם, צֵל מֵחֹרֶב, כִּי רוּחַ עָרִיצִים, כְּזֶרֶם קִיר:

מלבי"ם כי היית – מבאר יותר איך עשה ישועה לישראל, על ידי שהפיל ערי עובדי האליל,

כי היית מעוז לדל – וגם מעוז לאביוןשגרוע יותר מדל,

בעת צר לו – (שזה יגדיל מעלת העושה חסד אם עוזר בעת המצור)

(היית) מחסה מזרם – העני היושב בלי מחסה, אתה היית לו בין מחסה מזרם,

ובין צל מחורב – (שהם שני יסודות ההפכים החום והלחות המריעים להדל והוא משל שהושעת לו מכל צרותיו),

כי – מפרש מ"ש מחסה מזרם, הוא כי רוח עריצים – הוא דומה כזרם – המשחית ומכלה,

(היית) קירלחוץ בפני הזרם, (היית נמשך גם לסוף המקרא היית קיר):

 מלבי"ם חלק באור המלים

(ד) דל, אביון – דל הוא המתדלדל מנכסיו, ומ"מ אינו נצרך עדיין לבריות,

ואביון הוא הגרוע מעני ומך, שתאב לכל ואין לו מאומה:

 הייתנמשך לכל הפסוק, היית מחסה, היית צל:

 

(ה) כְּחֹרֶב בְּצָיוֹן שְׁאוֹן זָרִים תַּכְנִיעַ חֹרֶב בְּצֵל עָב זְמִיר עָרִיצִים יַעֲנֶה:

מלבי"ם כחרב – אומר כמו שהחורב – בעת הצָיוןוהיובש תכניע שאון זרים – מים,

שע"י החורב יתיבשו המים ויכלה הזרם,

וכמו שהחורב – (יכנע) בצל עב, שע"י צל של עב וענן יכנע החורב,

כן זמיר עריצים יענה – כן יכניע זמיר ושיר של הרשעים המשוררים ושמחים על נצחונם וגבורתם

(ור"ל שטבע הקדושה להכניע הרשעה כמו שטבע הליחות להכניע היבשת ובהפך),

ע"כ דברי השיר שישוררו אז. מעתה יתחיל הנביא את דבריו:

 

 מלבי"ם חלק באור המלים

(ה) בציון – היובש הגדול המיבש את האדמה לעשותה ציה, וכן בפלגי מים בציון. תכניע נסתר לנקבה, ומושך אחר:

 זריםזרם מים כמו כמהפכת זרים (לעיל א') ועיין מה שכתבתי שם:

 זמיר עריצים – שיר שלהם ושמחתם, או יל"פ מענין לא תזמור, יכניע חרבם הכורתת גוים רבים:

 תכניע, יענה – ההבדל בין כנע ובין ענה שמורה גם כן לשון הכנעה, הוא,

כנע ידבר מצד הצטרפות, שנכנע השפל או החלש או העני, אל הרם והגבור והעשיר ממנו,

ומ"מ בזולת ההצטרפות לא נעשה שינוי בהגוף עצמו, וע"כ בא תמיד בהצטרפות הוא יכניעם לפניך ודומיהם.

אבל ענה היא הכנעת הגוף בעצמו עינוי ועוני וענוה והכנעת העצם גם בלי הצטרפות,

אני עניתי ודומה, וע"כ אמר בעריצים יענה שלא לבד שיכנעו מפני ה'.

אלא שיכניעם ויענה אותם בעצמם לעשותם שפלים ונדכאים:

 

(ו) וְעָשָׂה ה' צְבָאוֹת לְכָל הָעַמִּים בָּהָר הַזֶּה מִשְׁתֵּה שְׁמָנִים מִשְׁתֵּה שְׁמָרִים שְׁמָנִים מְמֻחָיִם שְׁמָרִים מְזֻקָּקִים:

רש"י ועשה ה' צבאות לכל העמים – כשיבאו לצבא על ירושלים.

משתה שמנים – שהם סבורים שיהא נוח להם כשמן יהפוך למשתה שמרים. שמנים ממחיםנוחים ושמנים כמוח עצמות יהיה שמרים מזוקקים מכל משקה שמן ויין שלא יהא שם אלא שמרים לבדם וכל זה במלחמות גוג ומגוג:

מלבי"ם ועשה ה' – חוזר לראש דבריו שהתחיל לנבא בקאפיטל הקודם (בפסוק כ"א) איך יתקבצו העכו"ם אל ירושלים בימי המשיח ושם ישפטו,

אומר ה' יעשה שם לכל העכו"ם משתה שמנים – דמה אותם בבואם שם כקרואים אל המשתה שעשה ה' להם,

אמנם למקצתם יהיה משתה שמנים – משתה של דברים שמנים וטובים והוא לאותם שיכירו את דת האמת וישובו לאלהי ישראל,

ולמקצתם יעשה משתה שמרים – לאותם שיקשו עורף מלכת באור ה',

ומפרש השמנים יהיו שמנים ממוחיים מלאים מוח ושמן,

וכן השמרים יהיו שמרים מזוקקים מכל משקה רק שמרים עבים הרעים ומזיקים,

ר"ל לא יהיה אז דבר אמצעי, רק או לחיי עולם, או לחרפות ולדראון עולם:

 מלבי"ם חלק באור המלים

(ו) שמנים שמרים – השמנים והשמרים הם מתנגדים בקלות וכבדות,

השמנים צפים למעלה על כל המשקים יען שהם המובחר ומזוכך שבמשקה והקל מכולם,

והשמרים הם חלקים העבים והעכורים והגסים הצוללים כעופרת למטה,

וכן רוח בני האדם יעלה הוא למעלה, המאמינים המכירים דת האמת יתרוממו יתנשאו למעלה ראש, להם יהיה משתה שמנים.

ורוח הבהמה היורדת היא למטה לארץ, הכופרים הזדים אשר בחשכה יתהלכו אז ישפלו ירדו יצללו כשמרים לעומק תהום רבה:

 

(ז) וּבִלַּע בָּהָר הַזֶּה פְּנֵי הַלּוֹט הַלּוֹט עַל כָּל הָעַמִּים וְהַמַּסֵּכָה הַנְּסוּכָה עַל כָּל הַגּוֹיִם:

רד"ק בלע – ענין השחתה כמו כבלע רשע צדיק ממנו, והדומים להם: הלוט הלוט – הראשון שם והשני פעול, כמו והמסכה הנסוכה, ואע"פ שהוא בחולם, או הוא תואר, והפסוק כפול במלות שונות, כי ענין הלוט הלוט כענין המסכה הנסוכה, ופי' הפסוק ההסתר והכסוי שנסתרו בו הגוים עד היום ההוא שהיו כולם בשלו' ובשררה, ישחית האל אותו הכסוי ויהיו מגולים ומוכנים לרעה הבאה עליהם ולא יהיה להם מכסה ומחסה ממנה, ופי' פני כי עד היום ההוא היו מכוסים כאלו לא היו פניהם נראים, כענין שכת בעדו אשר דרכו נסתרה,

וא"א ז"ל פי' הלוט הלוט רמז לאומה שמכסים את פניהם:

מלבי"ם ובלע – יען שקודם ביאת המשיח יתחלקו האומות לשתי מחנות,

א] עמים שיש להם אמונה ואינם עובדי אליל, רק שלא הכירו דת האמת, והאמונה הכוזבת תשים מסוה על פניהם ותליט פניהם מהביט אל אור האמת,

הגם שנקל להם להכיר את האמונה האמתיית אחר שכבר מאמינים בהרבה עקרים מפִנות הדת, כשכר ועונש והשגחה וכדומה, ואלה קרא עמים שהיא מדרגה גדולה מגוים,

ועליהם אמר שאז יבלע ה' ויסיר את המסוה העוטה ומכסה על פניהם, היינו שיסיר מהם את האמונה הכוזבת וממילא יראו אור בהיר בשחקים ויכירו דת האמת מעצמם.

ב] גוים שאין להם עדיין שום אמונה כלל, והם עדיין עובדי אלילים כגוים הקדמונים, כמו אנשי חינא יאפאן וכדומה, והם קרא גוים שהם מדרגה שפלה,

עליהם אומר שיסיר המסכה שהיא הע"ז הנסוכה עליהם להיות להם לאלהים ולזנות אחריהם:

 מלבי"ם חלק באור המלים

(ז) הלוט הלוט – מלשון וילט פניו באדרתו, והראשון שם, והשני פעל,

וההבדל בין לט ובין כסה, כסה הוא המכסה בדבר הראוי לכיסוי ומיוחד לכך, ולט הוא רק המעליט ומאפיל בדבר בל יראה הגם שאינו מיוחד לכיסוי ולכן בחר פעל זה פה, שאינו כיסוי גמור, רק מסוה המכסה פניהם:

 ובלע – נוכל לפרשו ג"כ מענין גילוי, כמו כבלע את הקדש, ה' יגלה הלט והמכסה:

 והמסכה – מלשון אלהי מסכה לא תעשה לך, הנסוכה מלשון שולטנות כמו ואני נסכתי מלכי, ועי' לקמן (למ"ד א') לנסוך מסכה, מש"ש:

 העמים הגוים – כבר בארתי למעלה (א' ד') עמים חשובים מגוים כנזכר לעיל (פסוק ג'):

 

(ח) בִּלַּע הַמָּוֶת לָנֶצַח וּמָחָה אֲדֹנָי ה' דִּמְעָה מֵעַל כָּל פָּנִים וְחֶרְפַּת עַמּוֹ יָסִיר מֵעַל כָּל הָאָרֶץ כִּי ה' דִּבֵּר:

רש"י בלע המות – יכסנו ויעלימנו עולמי' מישראל:

 רד"ק בלע המות – ישחית ויבטל המות, ר"ל מיתה מקרית לא מיתה טבעית,

ר"ל ההריגה שהיו הורגים אותם הגוים בגלות אז תבטל אותה המיתה,

והדמעה שהיתה על כל פנים, ר"ל על כל פני עם ישראל שהיו בוכים בגלות תמיד מהרעות שהיו עושים להם הגוים,

אז ימחה האל אותה הדמעה מעל פניהם, כי לא תהיה להם צרה עוד,

וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ שהיו מפוזרים בכל הארץ והיה להם חרפה בכל מקום האל יסיר אותה חרפה:

 כי ה' דבר – באמת יהיה זה כי ה' דבר, ומה שהוא מדבר יקיים על כל פנים:

מלבי"ם בלע המות – מפרש מי יבלע את האמונות הכוזבות האלה,

המות – שימותו אנשי גוג הצובאים אז על הר ציון,

הוא יבלע – את האמונה הכוזבת לנצח – שע"י שיראו מפלת גוג והמגפה אשר יגוף ה' אז את צוררי ירושלים ישובו לאמונת ה' ויכירו דת האמת,

ומחה – שלא יבכו אז על הנופלים במלחמת גוג ומגוג ועל הנגפים מה' כי יכירו שהיה זה לטובתם למען יכירו דת האמת, וחרפת עמו יסיר – מה שעתה כל הארץ מחרפים את עם ה' לאמר מדוע אתם מקוים לישועה הלא אבדה תקותכם ואין ישועתה לכם באלהים סלה, אז יסיר החרפה הזאת:

 

(ט) וְאָמַר בַּיּוֹם הַהוּא הִנֵּה אֱלֹהֵינוּ זֶה קִוִּינוּ לוֹ וְיוֹשִׁיעֵנוּ זֶה ה' קִוִּינוּ לוֹ נָגִילָה וְנִשְׂמְחָה בִּישׁוּעָתוֹ:

מלבי"ם ואמר – מפרש איך יסיר חרפת עמו כי אז יאמר (עמו) אל העכו"ם שחרפוהו תחלה לאמר 'איה אלהיכם'?

יאמר עמו – אז הנה אלהינו זה – אשר קוינו לו – בכל זמן הגלות ויושיענו באמת, ולא קוינו לחנם,

ומוסיפים לאמר זה ה' קוינו לו – הלא האלהים אשר קוינו לו הוא ה' אשר ברא כל המציאות הנקרא בשם ה' הנצחי ומהוה את כל,

וממילא לא תהיה ישועתו דומה כישועה אשר תעשה ע"י הטבע, או כחות אחרות, אשר לא תגדל תפארתה ולא תתמיד לנצח,

וממילא נגילה ונשמחה בישועתו – כי תהיה תשועה נפלאה באופן נשגב המעורר גיל להשומע נשגבות כאלה וגם תהיה מתמדת לנצח, באופן שנשמח בה לעולם:

 מלבי"ם חלק באור המלים

(ט) אלהינו ה' – כבר בארתי בכ"מ כי שם הויה ידבר על הנשגב, מצד עצמו,

ושם אלהים ביחוד כשבא בכינוי אל ישראל ידבר מצד הקשר שי"ל עם עמו,

ע"כ למ"ש ויושיענו, אמר אלהינו. ועל גודל הישועה עצמה, הזכיר שם הויה המורה על גודל כח המושיע:

 נגילה ונשמחה – כבר בארתי למעלה (ט"ו י') ההבדל בין שמחה וגיל,

גיל הוא מה שיגיל האדם על בשורה שנתחדשה לו כמו המוצא מציאה וכדומה,

ושמחה היא שמחת הלב התמידית בעת טוב לו, והוא הפך העצבות,

וע"כ אמר שעל הישועה הגדולה הזאת תחלה נגילה בעת תתחדש הישועה,

וגם אח"כ תהיה לנו ממנו שמחה תמידית, כי תהיה תשועת עולמים:

 

(י) כִּי תָנוּחַ יַד ה' בָּהָר הַזֶּה וְנָדוֹשׁ מוֹאָב תַּחְתָּיו כְּהִדּוּשׁ מַתְבֵּן במי בְּמוֹ מַדְמֵנָה:

רד"ק כי תנוח יד ה' – להיות בגוים:

 ונדוש מואב – אע"פ שהאומות נתבלבלו ולא ניכר היום איזהו עמון ואיזהו מואב ואיזה אדום, וכן שאר האומות, וכן באותן הימים גם כן לא יהיו ניכרים העמים,

וכן כתוב בנבואת דניאל ואלה ימלטו מיד אדום ומואב וראשי בני עמון, פירוש מיד מלך הצפון, אבל אם ימלטו מיד מלך הצפון לא ימלטו מיד האל במלחמת גוג ומגוג,

והענין כי אע"פ שאינם נכרים והם מעורבים זה עם זה אפשר שיהיו בהם משפחות ידועות,

או אפשר שקורא אדום האומה השוכנת בארץ אדום, וקורא מואב לשוכנת בארץ מואב וכן לכולם,

וזכר הנה מואב כי יהיה לעזר לגוים הבאים מארץ צפון לירושלם עם גוג ומגוג, ולפי שמואב הם שכנים לא"י וקרובים להם יכינו להם לבאים דרכים ויהיו עמהם, לפיכך זכר מואב בפרט, ואמר נדוש מואב תחתיו, ופירושו במקומו, וכן ת"י באתריהון, ויהיה נדוש כמו שהוא נדוש התבן באשפה:

 מתבן – כמו תבן: ומדמנה – הוא האשפה, כי הזבל שבאשפה יקרא דמן, היו דמן לאדמה, כדמן על פני השדה,

ואדוני אבי ז"ל פירש מדמנה שם עיר מערי מואב, כמו שכתוב בנבואת מואב, גם מדמן תדמי, ופי' הפסוק כן ונדוש מואב במקומו שהיא מדמנה כהדוש מתבן כמו שדשין התבן:

מלבי"ם כי תנוח – אומר נגד מואב ואדום שהם העתידים להנתן תחת יד ישראל באחרית הימים, כמ"ש אדום ומואב משלוח ידם,

וכמ"ש חז"ל בקבלתם ששני המלכים אדום ומואב שסבבו ישראל את גבול ארצם בעלותם ממצרים, וצוה ה' אז בל ילחמו בם עתידים ישראל לכבשם בעתיד,

אומר הנה על מואב שיבואו להר ציון להלחם בישראל יניח ה' את ידו – ונדוש מואב תחת ההר כמי שדש תבן לעשות ממנו דומן, שנרמס ונשחק ונשתנה לדומן ואשפה:

 מלבי"ם חלק באור המלים

(י) יד ה' – מכת ידו וגבורתו, הנה יד ה' הויה במקנך:

 תחתיו – הכינוי מוסב אל ה', או תחת ההר, כי היד היא נקבה:

 כהדוש – השור"ק במקום חול"ם:

 במו מדמנה – במדמנה, בדומן, באשפה, והמ"ם של מתבן ומדמנה, הוא מ"ם ההפעיל, הנותן תבן, לעשות דומן, והאדם הפועל נקרא מדמן שעושה דומן ע"י שדש התבן ברגלים,

מלת במו, הוא כמו כי תלך במו אש, כי אותיות כל"ב המשמשות יתוסף עליהם לפעמים ההברה מו,

כי ירבו בניו למו חרב, וכן כמו כמוהם כמו הם:

 

(יא) וּפֵרַשׂ יָדָיו בְּקִרְבּוֹ כַּאֲשֶׁר יְפָרֵשׂ הַשֹּׂחֶה לִשְׂחוֹת וְהִשְׁפִּיל גַּאֲוָתוֹ עִם אָרְבּוֹת יָדָיו:

מלבי"ם ופרש – זאת תהיה רק בהנחת היד מלמעלה למטה,

אח"ז יפרוש ידיו הנה והנה כאשר יפרש השׂוחה – ושט על פני המים,

והשפיל ע"י מארב ידיו ותחבולותם כל גאות מואב, ר"ל תחלה יכניע הצבא שיבואו להר ציון וזה מצייר בהנחת היד במקום אחד,

ואח"ז ילכו ישראל אל ארץ מואב וישפילום ויכניעום למס, וזה מדמה במליצתו שיפרש וישוט בידיו למרחוק, הנה והנה, ויהיה זה אצל השם בקלות גדול כשוחה השט במים שלא יעשה בידיו מאומה רק להציפם למעלה:

 מלבי"ם חלק באור המלים

(יא) ארבות – מענין מארב, הנלחמים בידיהם צריך לשכל את ידיו ע"י תחבולות להתגבר על יד חברו,

וכאילו אורב בידיו לאחוז הנלחם ולתפשו:

 

(יב) וּמִבְצַר מִשְׂגַּב חוֹמֹתֶיךָ הֵשַׁח הִשְׁפִּיל הִגִּיעַ לָאָרֶץ עַד עָפָר:

מלבי"ם ומבצר – עתה שב אל אדום, אומר; אתה מבצר – שהיא עיר בצר ובצרה – אשר באדום,

גם אתה אל תתגאה כי משגב חומתיך השח ואח"כ השפיל לגמרי,

עד שיגיענה לארץ מטה מטה ואח"כ יגיענה עד עפר שיהיו דומים כעפר הארץ שלא יוכר רושם כלל אם היה פה איזה משגב וחומה:

 מלבי"ם חלק באור המלים

(יב) ומבצר – ממה שהתחיל לדבר בנכח נראה כי מבצר שם עיר בצר ובצרה אשר באדום, שנקראת בשם בצרה על שהיתה עיר מבצר,

וכן בתהלות (ק"ח) מי יובילני עיר מבצר מי נחני עד אדום לדעתי ר"ל עיר בצרה אשר באדום, ובזה תגביל המליצה:

 השח – השפיל עיין לקמן (כ"ו ה'):

 


 

Print Friendly, PDF & Email

3 תגובות על “ישעיה פרק סו”

בעת כתיבת תגובה - נא ציין את שם הסרטון / קובץ השמע, על מנת שנבין אותך טוב יותר, תודה.

 1. גדי הרוש הגיב:

  ערב טוב!
  אני ממש מודה לרב על השיעורים הנפלאים ומכל שיעור מתפעל מחדש.
  בספר מלכים ב' חסרים מספר פרקים בטקסט (יש בשמיעה)
  האם יושלמו?
  תודה רבה

תגובות הגולשים

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות