.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

משניות זרעים מסכת ברכות

סדרת השיעורים במשנה

סדר זרעים

 

מעלת לימוד המשנה

אודות מעלת לימוד המשניות כותב השל״ה (מסכת שבועות): ״ואשרי הזוכה למשנה, שיהיו שיתא סדרי משנה שגורים בפיו בעל פה. ואז עושה סולם לנשמתו שתעלה למדריגה קמא, וסימן: משנה אותיות נשמה…״

בספר ״פני ברוך״ מביא מספר ״מגן האלף״ שכתב:

״וכתבו בספרים הקדושים שלימוד משניות עבור נפש המת, הוא טובה גדולה לו. (והוא הדין אם אחר לומד בשבילו).

ה'עלית מ'ן ש'אול נ'פשי, [תהלים ל] ראשי תיבות מזה השמ״ן. וגם אותיות משנ״ה. בזה תבין מנהגן של ישראל, שנהגו להדליק את נר השמ"ן לעילוי נשמ״ה. וגם נהגו ללמוד משנ"ה להציל נפש המת משאול. [דברי בינה מועדים, דרכ״ז]

 

אכן, רבים הם גדולי ישראל וגאוני הדורות; אשר בצוואתם שבכתב בקשו מבניהם, מתלמידיהם ומחבריהם שילמדו משניות לזכותם ולעילוי נשמתם.

הגרעק״א כותב בצוואתו:

״אם אגווע… יודיעו את פטירתי בעיתונים, עם ההערה שהריני מבקש את תלמידי וחברי ללמוד במשך השנה הראשונה כל יום ויום, פרק אחד משניות לזכות את נשמתי, וכן ביום היאהרצייט בכל שנה ושנה״.

הג״ר יחזקאל לוינשטיין זצ״ל כתב במכתב תנחומין לבתו ולנכדיו:

״… נכדי היקרים, מחובתכם עתה להשתדל עבור אביכם ע״ה, אשר מסר זמנו ועיתו עבורכם, ולעסוק בתורה ובמצוות. כי בזאת תזכו את אביכם ע״ה. אנא, גימלו לו בזאת שתפילתכם תהא בכוונה. כן אמירת הקדיש תהא בכוונה. דעו לידע הפירוש הנכון של הקדיש. כן ללמוד משניות בכל יום עבור נשמתו הקדושה…״

מעלת לימוד המשנה

ההסבר המקובל לקשר שבין לימוד משניות לבין עילוי נשמת הנפטר, הוא מה שהובא לעיל בשם השל״ה ש״משנה״ אותיות ״נשמה״. ויש שהוסיפו שהמעלה המיוחדת בלימוד משניות לעילוי נשמת נפטרים, היא היות המשניות תמצית של כל התורה שבעל פה (הגראי״ל שטיינמן זצ"ל).

הרב בעצמו בצוואתו המרטיטה כתב: "אבקש מכל מי שרוצה בטובתי ללמוד פרק אחד משניות עד גמר י"ב חודש".

במדרש תלפיות מובא

(ענף אפוד, בשם ספר מזבח יעקב בשם האר"י ז"ל) שאשר היה עוסק בתורה ובמשנה יותר מאחיו, ולאחר פטירתו של אדם כשדנין אותו לגיהנם קורא לכל שבט ושבט שיצילהו משם, ואין קול ואין עונה, וכשקורא לאשר משיב לו אשר, קראת מימיך משנה, אם אומר לו הן, מיד מוציא אותו מגיהנם בזכות המשנה,

וזהו שאמר הכתוב: ״מאשר שמנה לחמו" אותיות משנ״ה בשביל שקרא המשנה ״הוא יתן מעדני מלך" רצה לומר עדן של מלך!

רבינו הקדוש רמז ענין זה הן בתחילת המשניות והן בסופן.

המשניות פותחות בתיבת 'מאימתי׳ שהוא בגימטריא תק״א, כמלת "אשר״ ומסיימות במילת "שלום" במסכת עוקצין [פרק ג משנה יב] "ה' יברך את עמו בשלום" – כמרומז באשר – "מ'אשר ש'מנה ל'חמו ו'הוא" – ר״ת ״שלום" [תנובות ברוך מושקוביץ].

 

עוד מביא שם בשם ״תורה אור״ שכתב:

״ולימוד משניות הוא תיקון יותר גדול מלהתפלל לפני התיבה״.

ובספר ״יוסף אומץ״ כתב על ענין התפילות והקדישים:

״אכן תיקון זה אינו אלא לעמי הארצות, אבל לימוד התורה מועיל שבעתיים מכל התפילה. ועל ידי זה מכניסים המת לגן עדן. ואם הבן מחדש חידושי תורה, אין ערוך לכבוד שזוכה אביו על ידי זה בישיבה של מעלה״. (הדברים נלקטו מספר ״פרקי השנה״)

 

כמה זמן להקציב ללימוד המשנה?

יש בתורה שלשה חלקים, תורה שבכתב [המקראי תורה שבעל פה [המשנה], והעיונים [תלמוד], כמבואר ברמב״ם (הל׳ תלמוד תורה, פ״א הי״א והי״ב).

והרמב״ם פסק שיש ללמוד בכל אחד מהשלשה שליש מזמן לימודו של האדם. ותמוה הדבר שאין הציבור מקיים הלכה זו ללמוד ״משנה, שליש מיום הלימוד, לפי שיעור שהרמב״ם הקציב.

תועלת שבלימוד משנה

אמרו חז״ל: ״לעולם ישקיע אדם עצמו במשניות, שאם ירתק [ידפוק כדי להיכנס אל ההבנה] יפתחו לו, אם לתלמוד לתלמוד אם להגדה להגדה. עמוד ברזל, משנה!״ (מדרש ויקרא רבה ב״א, ד).

״במי אתה מוצא מלחמה של תורה? במי שיש בידו חבילות של משנה״ (סנהדרין מב ע״א, עיי״ש רש״י).

״טוב לב משתה תמיד, אלו בעלי משנה״ (סנהדרין ק ע״ב).

תועלת להחיש לנו את הגאולה

אמרו חז"ל: ״אין כל הגלויות מתכנסות (אלא) [אם לא] בזכות [לימוד] המשניות, דכתיב ״גם כי יתנו בגוים, עתה אקבצם״. (מדרש ויק״ר ז, ג; פסקתא רבת/ פרשה ט"ז; פסקתא דרב כהנא, פסקא ר אות ג').

ומבאר מהר״ל (שם, בסוף ״דרוש על התורה" דף מד) מה הוא קשר הגאולה ללימוד המשנה. וז"ל:

״ולמה דוקא בזכות המשניות? אבל הוא הדבר אשר דברנו, כי התורה היא צורת ישראל. בכן פיזור ישראל מיוחד לשלא תמצא הלכה ומשנה ברורה במקום אחד (שבת קלט ע״א) ויחוייב ג״כ שבלומדם המשנה, שבה לפחות סדר הדינים יחד, [יתכנסו כלל ישראל].

לא כן הפלפול, שלפעמים ע״י משא ומתן הוא בא מענין לענין שלא באותו הענין כידוע. לכן כאשר יתנו [ילמדו] משניות המסודרות, (עם) [למרותו היותם בגוים מפוזרים ומפורדים, אזי אקבצם גם הם״, עכ״ל.

עיקר הכל הוא הבנת המשנה

אבל ברור שאין תועלת רבה בקריאה גולמית של המשנה ללא הבנתה. אדרבה, ״מגן אברהם״ (שו״ע או״ח סוף סי׳ נ׳) פסק שלימוד תורה שבעל פה בלי להבין ענינה, אינו נחשב כקיום מצוות תלמוד תורה. ומפורש בר"ן (על נדרים דף ח׳ ד״ה הא קמ״ל) שיש בלימוד תורה ב׳ ענינים.

א. ״ודברתם בם״, והוא הקריאה המתמדת (עיין בענין זה דברי רמח״ל, ״דרך השם״, ח״ד פ״ב)

ב. מצוות ״ושננתם״ שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, ״שאם ישאלך אדם דבר לא תגמגם אלא תאמר לו מיד״ (עיין קידושין ל׳ סוף ע״א).

וידוע הסיפור אודות הנצי״ב שאמר לשני תלמידים בישיבת ולוז'ין, לראשון (אמר בביקורת) ״אתה לומד הרבה תורה; אבל לשני אמר אתה יודע הרבה תורה״.

האדם להשתדל בכל יכולתו. ומה שאינו ביכולתו, רחמנא פטריה.

וחז"ל אמרו (ירושלמי, ברכות פ"ה ה"א) ״כל הסובר תלמודו, לא במהרה הוא משכח״. וקדמונינו גרסו משניות (כל אחד לפי יכולתו) עד שידעו אותם בעל פה. הלוואי נלך בדרכם.

עיקר לימודו במשנה

נאמר בויקרא רבה (פרשה בא, ה), ״לעולם ישקיע אדם עצמו במשניות, שאם ירחק, יפתחו לו וכו'… רבי יהושע בן לוי אמר, עמוד ברזל – משניות״.

ופירש שם ב״יפה תאר״ שראוי לאדם לעשות עיקר לימודו במשניות, כי אם יהיו דברי המשנה מסודרים לפניו, אז יפתחו לו ויבין תלמוד ואגדה, ורבי יהושע בן לוי מוסיף, כי המשנה היא עמוד הברזל, כלומר, כי עליה הוא עיקר קיום האדם לעולם הבא, ועל זה אמרו (פסחים נ.): ״אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו׳ זו המשנה, עכ״ל.

וכבר נאמר במסכת סנהדרין מב.: ״במי אתה מוצא מלחמתה של תורה, במי שיש בידו חבילות של משנה״.

ובמסכת תענית ז.: ״אם ראית תלמיד שתלמודו קשה עליו כברזל, בשביל משנתו שאינה סדורה לו, שנאמר, ״והוא לא פנים קלקל״ ופירש רש״י ״מפני שפנים קלקל, שקלקל במשנה שהיא קודם לגמרא״.

ובהמשך הגמרא שם נאמר שריש לקיש היה מסדר משנתו ארבעים פעם כנגד ארבעים יום שנתנה תורה, ואז היה נכנס ללמוד לפני רבי יוחנן, ובן רב אדא בר אהבה היה מסדר משנתו עשרים וארבעה פעמים לפני שהיה נכנם ללמוד אצל רבא.

נאמר במסכת בבא מציעא ״לעולם הווי רץ למשנה" וזה לשון השל"ה הקדוש במסכת שבועות:

״ומכל שכן האידנא שזכינו לפירוש הרמב״ם והרב ברטנורא, שמבארים המשנה כפי ההסכמה שבתלמוד, וגם כתבו פסק ההלכה, הרי מעלת המשנה רבה. כי מה שאמרו תחילה ״תלמוד אין לך מידה גדולה הימנה״ כי גירסת המשנה בלא תלמוד לא יגיעהו לתכלית המכוון ללמד חק ומשפט בישראל, שאם לא ידע טעמי הדבר, פעמים ידמה דבר לשאינו דומה, ומורה הוראות טעות, ועל זה אמרו בסוטה פרק ג׳: תנאים מבלי עולם הן וכו'…, אבל עתה בפירוש הרמב״ם והרב ברטנורא, מתוקן הכל, על כן רוב העסק יהיה במשניות ללמוד ולחזור אותם בלי הפסק וכו'… ואשרי הזוכה למשנה שיהיו שיתא סדרי משנה שגורים בפיו בעל פה, ואז עושה סולם לנשמתו שתעלה למעלה למדרגה קמא, וסימנך משנה אותיות נשמה וכו'… עיין שם.

ובספר מדבר קדמות להחידא ז״ל כתב:

לימוד המשניות מסוגל ביותר לבטל היער הרע, במו שכתב הרב עיר וקדיש מהר״א בספרו ראשית הבמה.

זכה למלאך המגיד

והנה מרן רבי יוסף קארו זצוק״ל זכה על ידי שקידת המשניות בקדושה ובטהרה למלאך מגיד מן הרקיע קדוש עליון ונאמן שנברא ממשניותיו, כמפורש בספר ״מגיד מישרים״, ושם מובא שכל המדרגות שזכה מרן הבית יוסף זצוק״ל היו בזכות לימודו ושקידתו במשניות, ועוד מובא שם בהרבה מקומות שהמגיד מזהיר את מרן ״הבית יוסף״ לא להפרד לרגע מהמשניות וגם בשעת אכילתו ושתייתו יהרהר במשניות, ועל ידי כך יזכה לעלות במעלות העליונות ושיעשו ניסים ונפלאות על ידו כמו שנעשו על ידי הגמ' התלמוד, ויזכה לעלות לארץ ישראל, ולגמור את כל חיבוריו ופסקיו בלא שום סיג וטעות ולהדפיסם ולפשטם בכל גבול ישראל (עיין שם בפרשת שלח),

וכן נאמר שם בפרשת מקץ:

״קודשא בריך הוא לא אעדי רחמוי וחסדוי מנך, בגין מתניתא דמתנית, דהשתא נתמעטו דעסקי בה, ואין מנהל לה מכל בנים ילדה, ובגין בך מאן דמתעסק בה אדבר לטב וכו'… עיין שם.

ובילקוט ראובני (פרשת בראשית) כתב:

״עם ששה סדרי משנה נתייעץ הקב״ה וברא עולמו, ובפענח רזא על המילה ״בראשית״ כתב ״ברא״ ״שית״ סידרי משנה, שבשביל אלו ברא את אלו.

ובשל״ה הקדוש (מסכת שבועות ד״ה ולמדתם את בניכם) מביא שם סדר הלימוד לנערים שילמד הנער משניות כולם מן שיתא סדרי משנה, שיהיו שנונים בעל פה, ואחר כך התלמוד באורך ורוחב, ופוסקים ואז מלאה הארץ דעה, וכתב שם בהגה׳יה יוצק זהב רותח בפי האומרים מה לנו ולצרה הזאת ללמוד כל שישה ספרים ולאבד בהם שנותינו, יותר טוב ללמוד הפוסקים ולהתעסק אחר כן בחכמות אחרות. אמנם, תלמוד גדול, לישא ולתן בהלכה.

ובמעבר יבק (שם פ״ב) כתוב: ״וראוי לבעל תורה להרגיל עצמו לקרוא לפחות שיתא סדרי משנה פעם אחת בשנה, בהבנת פשט דבריהם כי נעמו וכו'…״

ובספר ״דבש לפי״ להחיד״א ז״ל (מערכת משנה אות ר) כתב:

״ועוד רמז דבזכות המשנה תבוא הגאולה ויקים ה׳ סוכת דוד, היא השכינה שנקראת ש"ם ויתגלי הנ' שערי בינה בגאולה, וזה רמז "שם הנ'" [אותיות 'משנה'].

ובספר שערי ירושלים (שער ח׳) כתב:

״לימוד ששה סדרי משנה בשנה הראשונה [לזכות נשמת הנפטר], היא סגולה להציל הנשמה מלבוא בגלגול.

ובסדור האר״י ז״ל (להרב רבי שבתי זצ״ל) כתב: ״ילמד שיעור משניות קודם לכל דבר"

ושם בכוונת הלימוד כתב:

״וטוב שיעיין פרק או חצי פרק בכל יום בהבנה, כי זהו תורה שבעל פה, ואילו זכינו לא היינו צריכים לספרים אחרים כלל, ומסוגלת להביא נשמה לאדם.

ויהי רצון שיקויים בנו מה שאמרו רבותינו ז״ל במסכת בבא בתרא ח. על הפסוק: ״גם כי יתנו [לשון 'תני' מתניתין – משניות] בגויים עתה אקבצם״ (הושע ח, י), שבזכות לימוד המשניות יבוא משיח.

בזכות לימוד המשניות יתגבר על פגם הברית

"אחי אחי הרגל עצמך לומר בכל יום ח״י פרקים משניות ובאופן כזה תסיימן בכל חודש ששה סדרי משנה ובמשך הימים והשבועות והחדשים והשנים אם תהיה רגיל בכל יום ויום באמירת ח״י פרקים משניות תזכה לצאת מהרגליך הר׳ע׳ שנתרגלת בהם בימי נעוריך כי מעלת לימוד משניות זה עולה עד אין סוף ומבער את הר׳ע׳ והקליפות לגמרי וכמובא בדברי האריז"ל ילמוד שיעור משניות קודם לכל דבר ואם אפשר שישלים בכל חדש ח״י פרקים ליום, נגד ח״י עולמות, מה טוב ומה נעים ומובא בספה״ק שהוא סוד אל ח״י שהוא במדת היסוד כידוע, ויש להם סגולה להרוג את היצה״ר ולהכניעו גם סגולה להמשיך בו נ׳ש׳מ׳ה׳ כי מ׳ש'נ׳ה׳. אותיות נ׳ש׳מ׳ה׳.

…ומובא בזוה״ק פ׳ בראשית מ״ב. מאן דקארי ותני שית סדרי משנה דא הוא מאן דידע לסדרא ולקשרא קשורא יחודא דמאריה כדקא יאות בכל יומא תדיר אלין אמון דמקדשין שמא קדישא דמאריהון וכו' ע״ש,

וראוי הוא לכל אדם ירא שמים לקבוע לו לעצמו, ללמוד משניות בכל יום ויום, בל יחסר המזג ויקבל על עצמו זאת, ואז בוודאי יקיימו. ומה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד, אם אפשר ללמוד בכנופיא ביחד ברבים קודם התפילה בשחרית, או אחר התפלה בשחרית או בערבית, או בין תפלת מנחה לתפילת ערבית. לחבר היום עם הלילה בלימוד תורה הק׳ משניות, כי הוא ענין ודבר גדול וטוב מאוד מאוד ואכמ״ל בזה כנודע. עכ"ל [שמירת הברית שטרנהארץ].

 

וכן כתב הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצ"ל:

לימוד משניות

דבר גדול וחשוב מאד הוא לימוד ושינון משניות בעל־פה, אשר נותן ללומד ידיעות רחבות בתורה שבע״פ, הרי לימוד המשניות משפיע על נשמת הלומד רוח של קדושה וטהרה, ומיקל על האדם לעמוד נגד כח היצה״ר וגם מנצחו.

לימוד המשנה יומית, יוסיף על הלומד דף היומי, וכן על ת״ח הלנים בעומק ההלכה, רוב סייעתא דשמיא ותוספת קדושה על הלומד.

בעת חליו שקשה עליו הלימוד העצה היא  ־ להיות עסוק בלימוד משניות, כי לימוד משניות מוסיף ״קדושה ומחשבה טהורה, והרבה סגולות ומעלות יש בלימוד המשנה וחזרתם".

אמר המלקט:

מעיד אני על אדם שסח בפני שהיה שטוף מאד בזוהמת האינטרנט והסמארטפונים וכבר התייאש מעצמו, וניסה סגולה זו, ולקח על עצמו לימוד של משניות סדר טהרות, והפלא ופלא – כשסיים סדר טהרות זכה לרוח טהרה וחש כהגדרתו "כאילו 'כיבו לי' את היצה"ר"!!

 

ועוד בשם הרב ליפקוביץ':

לימוד משניות, כותב בכתר ראש להגר״ח זללה״ה בעל נפש החיים באות נ״ה, היא סגולה להתמדה ולהבין הפשט.

כשהמשניות קשות – אחד הנכדים שאלו, כי כמה פעמים התחיל בקביעות בלימוד משניות בכל יום, ולא עמד בזה מחמת שהיו משניות קשות בפשט ונתארך הזמן מעבר לקביעות, וזה גרם לרפיון בקביעות שכבר לא היה בבחינת חוק ולא יעבור, האם כדאי ללמוד בפירוש הנדמ״ח [כנראה כוונתו לקהתי] להקל על הלימוד ושעי״ז יהיה בקביעות יותר? והשיב בביטול ובהחלטיות באומרו: צריכים ללמוד עם פירוש הרע״ב! [ע"כ מדרכי החיים ח"א עמ' רפג].

 

כתב הגאון הדיין רבי זלמן נחמיה גולדברג שליט"א בהסכמתו לספר משנה שלמה [חדד]

…ובהקדמת תוס׳ יו"ט כתב שרבינו הגדול המהר"ל מפראג ציוה לרוץ ללמוד משניות עד שנתחברו חבורות חבורות כתות כתות מלכי מאן מלכי רבנן ומתעסקין יום יום פרק מפרקי המשניות וחוזרים חלילה חלילה ומאת ה׳ הייתה זאת חוק ולא יעבור לא בלבד בפראג כי אם גם בשאר קהלות קדושות קרובות ורחוקות קיימו וקבל עליהם ללמדם בישראל.

וגדול כוח מאמרו של רבינו הגדול המהר"ל ממאמרו של רביגו הקדוש רבי מחבר המשנה שאילו המשנה שאמר רבינו הקדוש לרוץ בתרה היינו בסידורה בהלכות בלי שום שכל ולב להבין טעמה אבל מאמרו של רבינו הגדול המהר״ל היה ללמוד המשנה עם הפירוש עיין שם כל דבריו הנחמדים…

בפסוק ״את דבר ה׳ בזה״ (במדבר טו, לא) אמרו חז"ל (סנהדרין צט ע״א) שהוא נאמר על ״כל מי שאינו משגיח על המשנה״. ומפרש רש״י: ״זה שעושה כמו שאינה עיקר״. תופעה זו מצויה אצל הרבה בני תורה, המחבבים את התלמוד, את הקושיות והתירוצים, את החידוד וההעמקה. אצלם, קריאת ההלכות הקצרות במשנה נראית ״פשטנית״ וללא חכמה.

מהר״ל העמיק לבאר מדוע גישה מזלזלת זאת נקראת בכינוי הנורא ״דבר ה׳ בזה״, וכך כתב: ״כי כל משא ומתן שלו בתלמוד, דבר שהוא מוציא משכלו, ודבר זה מפני שהוא פלפול בלבד, ולא נקרא זה דבר ה'. שהמשנה הוא דבר ה׳ בלבד שהוא ענין [קיום] המצוה איך הוא, ואינו פלפול. שהפלפול הוא של [ה]אדם ואינו דבר ה׳״. (״חידושי אגדות" ח״ג עמ' רכו).

וחזר מהר״ל שוב בביאורו על אבות (עמ' שג), להוכיח קשות מה שמזניחים את השינון והחזרה, ובמיוחד בלימוד ״משנה״ וז"ל:

[בדורנו] ״לגמרי לא ישימו לב על המשנה, ואין אנו חוששים לדברי חכמים שאמרו ״דבר ה׳ בזה״ [וכנ״ל] והן הן מעשה הדור הזה, שאין אחד משגיח על המשנה, באומרו כי לא ייקרא ״חכם״ (רק) וכי אם ע״י התלמוד שהוא פלפול ומשא ומתן, ולב האדם נמשך אל דבר זה ומניחים המשנה, לכך עליו נאמר ״כי את דבר ה׳ בזה״ וכר כי אין לימודו רק בשביל החכמה, כי כל אדם בטבע מבקש להתחכם, ואינו מבקש לדעת מצוות ה׳ בעצמם שהם במשנה. ואילו היה האדם מבלה כל ימיו בתלמוד, היה זה (יציאה) [שינוי] מדרך החכמים (חז"ל) ומדרך הישר ודי והותר, וכו'. וכבר התחלתי להדריך בני אדם שיתנו ללמד [את] בניהם משנה תחילה ל[היות] יסוד גמור, ואח״כ [יבוא תור] כל סדר התלמוד, על פי שגדרו חז"ל (אבות, סוף פרק חמישי) בדרכי התורה, (ולא עמדה לי) [ולא הצלחתי להדריכם] באשר מתמצאים תמיד אנשים חוטאים ומחטיאים אשר כל כוונתם בתורה רק לשם יוהרא, ומנעו אותם [אבות של הילדים] מזה, באומרים ״טוב שילמוד בנך פלפול הגמרא, בו יעלה מעלה מעלה והוא לתהלה ותפארת לך ולבניך׳ וכו'. זה הנהגת הדור השפל והפחות [הזה] ההולכים דרכי עקלקלות ומפסידים שכר גדול המיועד למשנה״ עכ״ל.

והוסיף ללמד:

״ולזה צריכים עול של תורה ביותר, כמו שהיו עושים הראשונים שהכבידו עול שלהם בגירסא לחזור על תלמודם יום יום, ובזה קונים תורתם, וכו' קיום התורה ע״י סדר הלימוד. כי כבר אמרנו שהתורה שכל אלוהי והאדם הוא גשמי, עד שלא במהרה יהיה לו חיבור ויחוס יחד [עם התורה], קשה לקנותה ומהר לאבדה. לכן אם אין לימוד האדם כראוי לפי השכל עד שיתקיים בו, דהיינו שיקנה תחילה המשנה, שהיא יותר קרובה לאדם מפלפול התלמוד, אין קיום לה [לתורה] אצלו. ולכך סדרו חכמים ז״ל לימוד האדם בכדי שיתקיים בו ואמרו במדרש פרשת צו, המשנה היא עמוד ברזל. כי ע״י המשנה יש לאדם יסוד של ברזל שעליו התורה שהיא התלמוד, נבנה״ עכ״ל המהר"ל הקדוש (״דרוש על התורה״ שבסוף באר הגולה" דף מג).

 

הדברים הבאים נמסרו על ידי גדוה"ת בכנס "המשנה המאירה" לע"נ מרן הגראי"ל שטיינמן זלה"ה [יתד ה' באדר תשע"ח]

דברי מרן שר התורה – הגר"ח קנייבסקי:

בכל הדורות למדו משניות. אבא זצוק"ל היה דבוק במשניות ותמיד היה שגור על לשונו

דברי מרן שר התורה שליט״א למעמד נאמרו ע״י נאמן ביתו הגר״א מן שליט״א:

כל הדורות ידעו – משניות. סנדלרים, חייטים, ת״ח וגם גדולי ישראל, ידעו כולם – לומדים משניות. מי לנו גדול מאבא מרן הסטייפלער זצוק״ל, כולם ראו כמה היה דבוק במשניות, היה תמיד שגור על לשונו בכל מקום, בע״פ ובכתב. יש אנשים שלא תמיד זמנם בידם ואין להם כ״כ את האפשרויות, אבל ב׳ משניות ביום, באופן שישבו ת״ח והעמידו והטעימו את הגישמאק והמתיקות לכאו״א. יש אנשים שאין להם אפילו את המושגים וע״י ב׳ משניות בכל יום יבואו למושגים שלא ידעו מחייהם ומקבלים שייכות לכל התורה כולה.

ידוע בשם הקדמונים, משנה אותיות נשמה, ״ויפח באפיו נשמת חיים״. כל יהודי יש לו ״א יידישע נשמה״, שהנשמה תהיה נשמת חיים, זה ע״י תורת חיים.

היה שגור על לשונו של גאון עוזנו קדוש ד׳, מרן הגראי״ל שטינמן זצוק״ל, המדרש שמרנא ה״חפץ חיים״ זיע״א, היה מביא, שראינו בספה״ק שהפליגו מאוד בלימוד המשניות מפני שהוא יסוד התורה וכתוב בו, אשר בן יעקב הוא ממונה למעלה על לימוד המשניות, ״מאשר שמנה לחמו״, שמנה אותיות משנה, וכל מי שהוא בקיא בה, אינו מניחו לראות פני הגהינום.

מדן שליט״א הוסיף ואמר, לא מדברים רק על גיהינום, מדברים גם על גן עדן, ולא רק על גן עדן בעוה״ב, אלא גן עדן בעוה״ז, איזה אושר ואיזה עוה״ז שמחוברים לב׳ משניות בכל יום וכך במשך הזמן מחוברים לכל התורה כולה.

מרן שליט״א, קורא ומצטרף לקריאה של כל גדולי ישראל להחזיר עטרה ליושנה, שכל יהודי ידע ללמוד משנה, ונתן ברכתו שכל מי שמצטרף לזה שיזכה בע״ה לא לראות פני גהינום, להיכנס לגן עדן ולהיכנס לגן עדן גם בזה העולם, ברוחניות ובגשמיות, וימלא ד׳ כל משאלות ליבו לטובה.

ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי גרשון אידלשטיין

חיזוק לימוד המשניות זוהי זכות גדולה, משניות זה תורת אמת

דברי מרן ראש הישיבה הגר״ג ארלשטיין שליט״א:

אתם הרי מחזקים את המשנה היומית וזה דבר חשוב, כל ניצול הזמן ע״י תורה זה דבר חשוב, משניות זה דבר מאוד טוב, שרבי יהודה הנשיא חיבר את זה. ולא צריך להוסיף על החשיבות של המשניות, ידוע שגם הסטייפלער זצ״ל היה משנן משניות בעל פה.

חיזוק לימוד המשניות זוהי זכות גדולה, ניצול הזמן זה דבר חשוב, וכל אחד צריך לנצל את הזמן שלו, וכל אחד לפי המצב שלו צריך לנצל הזמן בעסק התורה, וכשאי אפשר ללמוד גמרא ־ צריך ללמוד משניות, גם אני משתדל בזמן הפנוי ללמוד משניות. משניות זה תורת אמת, גמרא זה גם משניות, משניות זה אותיות נשמה. וכל מי שיש לו זמן פנוי צריך לנצל אותו ללימוד תורה.

הלומדים יזכו לסייעתא דשמיא והצלחה בתורה, וברכה והצלחה בכל העניינים.

לסיום – מעשה שהיה עם בעל ה'מאור ושמש' – הרב קלונימוס קלמן אפשטיין זלה"ה

להלן סיפור מופלא ביותר, שיש בו כדי ללמדנו מהו כוחו של לימוד התורה ואפילו משנה אחת: תפילתו של הצדיק הייתה בוקעת רקיעים בלהב אש, וכדי שלא יופרע היה מתפלל בחדר הצדדי ליד בית הכנסת הגדול בקראקא. יום אחד הופתע בתפילתו: נשמה באה לבקש תיקון! מאחר ולא הורגל בכגון אלו, אמר לה: "איני יודע לתקן נשמות, לכי לגדולים ממני!"

ואילו הנשמה טענה: "לכאן נשלחתי. סימן מסרו לי: לכי אל האברך המתפלל בחדר שליד בית הכנסת בקראקא!"

לשמע דברים אלו ענה: "ראי, אלמד ח"י פרקי משניות עבורך, אולי יועילו לתיקונך". כי, כידוע, 'משנה' אותיות 'נשמה'. אמרה הנשמה: "איני יודעת, אעלה ואספר. אם לא יספיקו, אחזור".

יצאה, ולא שבה. רבינו נפעם מהעובדה, שהנשמה לא שבה אליו, וכשבא אצל רבו סיפר על המאורע לחבריו. גדולי התלמידים, תמהו: "הלא סדרי לימודיך כה רבים, מהיכן מצאת פנאי ללמוד ח"י פרקים?!" תמה על תמיהתם: "מה פירוש?! נשמה אומללה מתחננת לתיקונה, ולא אעזור לה?"

ענוהו: "ודאי! אך כלום אינך יודע, שבכוחה של משנה אחת לתקן נשמה?!" [פניני עין חמד]

 

Print Friendly, PDF & Email

לחצן-הורד-למחשבך-קטגוריה

11 תגובות על “משניות זרעים מסכת ברכות”

בעת כתיבת תגובה - נא ציין את שם הסרטון / קובץ השמע, על מנת שנבין אותך טוב יותר, תודה.

 1. 11 הגיב:

  משניות מסכת ברכות – פרק א" תודה רבה. נהדר!!

 2. מרדכי לאק הגיב:

  איך קוראים למגיד שיעור?

  • בועז שלום הגיב:

   למרדכי שלום
   כל השיעורים באתר שאינם מופיעים במפורש תחת שם מגיד שיעור אחר, הם של הרב בועז שלום.

 3. אביאל סיאני הגיב:

  שלום לכבוד הרב הגאון בועז שלום שליט"א
  רציתי לשאול אם אפשר להוריד רק פרק אחד בלבד?
  אשמח לקבלת תשובה ויישר כח

 4. a הגיב:

  האם יש תמלול מתחת לשיעור – לשיעורי משניות כמו שהיה להקדמה ללימוד המשניות

  • הרב בועז שלום הגיב:

   שלום
   לצערינו אין לנו תמלול, הגם שלא מדובר בעבודה מסובכת, אין ספק שאם היה מתנדב היה יכול לזכות בזה את הרבים ולהוסיף תמלול לכל פוסט.

 5. א הגיב:

  שלום לכבוד הרב,
  ברכות , משנה א ,פרק א – לא הבנתי את הבדל בין רע"ב ורש"י מול שיטת הרמב"ם בעניין הקטר חלבים ואיברים בשיטת רבי שמעון בן גמליאל

  • הרב בועז שלום הגיב:

   שלום
   כתב ר' עובדיה מברטנורא [מסכת ברכות פרק א משנה א. וכן שיטת רש"י] "אם כן למה אמרו חכמים עד חצות – בק"ש ובאכילת קדשים, אבל בהקטר חלבים ואיברים לא אמרו בו חכמים עד חצות כלל, ולא נקט ליה הכא אלא להודיע שכל דבר שמצותו בלילה כשר כל הלילה":
   לעומת זאת התוי"ט כתב …"והרמב"ם בפ"ד מהלכות מעשה הקרבנות פסק בהקטר חלבים ואיברים עד חצות. וכתב עליו בעל כסף משנה דמשנה היא בברכות ע"כ".
   הרי שנחלקו רש"י והרמב"ם האם לדעת ר"ג הקטר חלבים ואברים לכתחילה עד עמוד השחר או עד חצות.

 6. צבי הגיב:

  משניות, מסכת ברכות ,פרק ה'
  בערך דקה 10:40

  הרב סיפר על "משכיל" אחד שבא לגר"א עם 18 שאלות, ובאמצע ביזה את רש"י. והילקו את המשכיל וכו'
  ושהסיפור הזה נודע כי המשכיל עצמו סיפר/כתב את קורותיו דאותו היום.

  האם יש לרב את המקור לקריאה ?
  תודה רבה

  • הרב בועז שלום הגיב:

   לצבי שלום
   הסיפור מופיע בספר 'הגאון החסיד מוילנא' [לנדוי עמ' רכח, ומופיע בעוד ספרים] להלן ציטוט המעשה [מ'האוצר' לרב בניהו שמואלי]:
   חכמתו הנפלאה של הגר"א נגד אחד המשכילים שניסה להתחכם כנגדו
   בימיו של הגר"א היתה ראשית פעולתם של המשכילים הראשונים בליטא, שהחלו לפרוץ פרץ בבית ישראל, הגר"א תבע פעולה נמרצת נגד אלה המעיזים פניהם נגד גדולי ישראל ומגלים פנים בתורה שלא כהלכה, פרשה אחת שבה הולקה אחד המשכילים הראשונים שהטיח דברים בניגוד לדברי חז"ל, הונצחה לדורות על ידי רבי יעקב צבי מקלנבורג, בעל הכתב והקבלה, ששקד לזכות את הרבים באור תורתו של הגר"א, והרי פרטי הפרשה, כפי שהועלו על הכתב בידי אותו משכיל: בעקבות דברי הלעז ששמע מפי מוריו על הרבנים מורי התורה, שאינם מבינים בהויות העולם, הופתע לשמוע על הגר"א מוילנא, אשר לבד עוצם גדלו עד אין קץ בתורה – בנגלה ובנסתר הוא גם חכם נפלא בכל החכמות והמדעים, אחד לא נעדר, כמו מטאפיזיק, פיזיק, גם חכמת מוזיק, אין כל דבר נעלם ממנו. פרשת קורח מאמרי הפרשה מו לראשונה פקפק בשמועות אלו, דרך אנשי המדינה טען שהם מגזימים ומפליגים בכל הדברים הללו, משנוכח לדעת כי כל הארץ מלאה תהילת הגר"א, יצא מביתו בדרכו לוילנא, לשמוע חכמתו ולהגיד לו ספקותיו, בדרכו סיפר לשומעיו על כוונתו להיכנס אל הגר"א ולשוחח עמו, אך שומעיו שחקו לו במלוא פיהם, שכן הגר"א סגור היה באהלה של תורה ולא ניתן לאיש להיכנס אליו, כי אם במקרים דחופים ביותר, לשמע דבריהם החליט לנקוט בתחבולת רמיה כדי לחדור לחדרו של הגר"א, הוא בדה מלבו סיפור על ויכוח בעניני דת ואמונה, שאורגן על ידי ממשלת איטליה, ונציגי היהודים בתחום שלטונה נדרשו להשתתף בו ולהשיב על עשרות שאלות בענינים אלה, זמן מסוים הוקצב לענות על השאלות שהוצגו בפניהם, ואם לא יענו עד הזמן המוגבל יגורשו מן המדינה, את עצמו החליט להציג כרב מפדואה, מחבר ספר על השמות הנרדפים, שנשלח על ידי רבני איטליה לבקש עזרת הגר"א ששמו נודע למרחקים, עשרות שאלות מסובכות בכבשונו של עולם הוכנו על ידו, וכדי להגדיל את הרושם, הכין חמש עשרה אגרות שונות, חתומות כביכול על ידי רבני איטליה, כל אגרת שונה מחברתה בכתבה ובסגנון לשונה, אבל כולן ערוכות אליו, והן חוזרות על השאלות שהוצגו כביכול לרבני איטליה, לאחר שאותו משכיל השלים את סידור המכתבים המזויפים, המשיך בדרכו לוילנא, וכך הגיע לבית הגר"א. הגר"א המתואר על ידו מראהו נורא, מוכתר בטלית ובתפילין, יצא לקראתו, ומיד הכיר ברוח קדשו טיבו של האיש, לא הגיש לו את ידו, אף לא הסתכל בפניו, שלום לא נתן לי ועיניו לא נשא אלי להביט בפני, הוא מספר בעצמו, בהציגו את עצמו בתוארו הבדוי הוסיף לספר על הויכוח שנכפה על רבני איטליה ועל עשרות השאלות שהוצגו לפניהם בעניני דת ואמונה, מכיון שרבני איטליה לא ידעו להשיב על השאלות החמורות, החליטו לשגר אותו ולמסור בידו את השאלות, כדי להשמיע אותן באזני הגר"א ולבקש עזרתו בניסוח התשובות. לאחר שמיעת הדברים לא ראה עצמו הגר"א פטור מלהענות לבקשה שיש בה חשש של פיקוח נפשות, וביקש הימנו לפרט את השאלות, בתום השאלה הראשונה לא ענה לו הגר"א על אתר, אלא בקש לשמוע את יתר השאלות, שבעים ושלש במספר, ורק כאשר סיים לפרט את כל שאלותיו, פתח הגר"א בתשובתו: שבעים ושלש השאלות אינן כי אם חמש עשרה שאלות, שכן השאלה הראשונה זהה כמעט עם השביעית, השאלה העשרים וחמש עם השאלה הארבעים ושבע אינן אלא שאלה אחת בנוסח שונה, וכך מיזג את כל השאלות, סידר אותן לסוגיהן והשיב תשובה מקיפה אחת לכולן, אותו משכיל התפעל ביותר מחכמתו של הגר"א, כמעט נעלה מכח פרשת קורח מאמרי הפרשה מז אנושי לסקור בסקירה אחת ענינים עמוקים כאלה, ולחלקם לפי הגיון, טען, ולמרות זאת ניסה להשיב על דבריו. לא הבינות דברי, השיב לו הגר"א, הט אזנך ושמע היטב, וחזר פעם נוספת על דבריו, והפעם הבין כבר אותו משכיל, כי בתשובותיו הראשונות של הגר"א הוסברו כל השאלות הנוספות, העלולות להשמע בענינים אלה, עם סיום תשובותיו, החליט הגר"א להפסיק את שיחתו עם אותו משכיל, ואף הלה הכיר בכך, כדבריו: וראיתי כי איננו אתי בסבר פנים יפות, נסוגותי אחור ממנו לפנות לדרכי, לפני צאתו הוא מוסיף לספר, נשאל האם אמנם הוא מחבר הספר על שמות נרדפים, כמתואר במכתבים המבוימים, משענה בחיוב, נשאל על ידי הגר"א: באר ההבדל שבין לשונות שמחה שבמקרא: ששון, שמחה, גילה, רינה, דיצה, חדוה, והמשכיל שמח ביותר להסביר את דעתו על ההבדל שביניהם, משהעיר לו הגר"א: הלא שכחת לבאר דיצה, טען הלה: דיצה אינה שמחה בלשון הקודש, הגר"א טען כנגדו: הלא מקרא מפורש בתנ"ך: לפניו תדוץ דאבה (איוב מ"א י"ד), ודיצה לשון שמחה, אך אותו משכיל השיב: כי בעלי הפשט בארוהו על דרך לשון חכמים: דץ ביה מידי, הגר"א לא הרפה הימנו, הלא רש"י פירש דיצה לשון שמחה, עד שהמשכיל גילה דעותיו הכוזבות, והוציא מפיו כי רש"י לא השכיל לפרש על דבר פשוטו של מקרא, במכתבו של אותו משכיל נשתמר התיאור כיצד הזדעזע הגר"א לשמע דבריו, הרגשתי כי אחזו רעדה לקול דברי והשיב בקול עוז, הלא רבותינו הקדושים, בעלי המדרש, פירטו עשר לשונות של שמחה ובכללם דיצה, ובו ברגע הסב הגר"א פניו ממנו, משנוכח לדעת שהגר"א אינו מוכן להוסיף ולדבר אתו, שהה דקות אחדות ואחר חזר לבית מלונו. לא עברה שעה קלה, הוא מוסיף לספר, הגיעו אליו שני שמשי הקהל והבהילו אותו אל פרנסי העיר, והללו הזמינוהו לדין בפני הדיינים דמתא, כאשר התיצב בפני בית דין, הזדקף אחד מהם מכסאו, ופנה אליו בשאלה: האתה זה אשר חרפת וגדפת על חכמי המדרש ועל דבר רבנו. לא חרפתי ולא גדפתי, ניסה הלה להתמם, אולם תוך הדברים חזר על דברי כפירתו. זקן הדיינים רמז בידו ושני שלוחי בית דין נכנסו והוציאוהו מן החדר, ולאחר כחצי שעה נקרא לפניו פסק הדין, בו חויב ללקות ארבעים, כדין המבזה תלמיד חכם. שומרי החומות בוילנא לא הסתפקו בכך אלא הוקיעו אותו לעמוד הקלון, עוד לא שקטה רוחם בזה, הוא מוסיף כי אם הביאוני לפני פתח בית הכנסת ויביאו צוארי בסוגר, בכבלי ברזל האחוזים בקירות בית הכנסת לעמוד כבל עם, וממעל לראשו הדביקו מודעה, שהלה מוקע פרשת קורח מאמרי הפרשה מח לקלון, מפני שהלעיג על דברי רבותינו הקדושים, ורק לאחר תפילת מנחה הוצא אל מחוץ לעיר ונשלח לדרכו. ואותו משכיל, שבא על ענשו בפומבי, מסיים את מכתבו בשבחו של הגר"א: וכל הרעות אשר מצאוני, עם כל זאת מצאתי לבבי נאמן להודיעך, קושט דברי אמת כאשר עם לבבי, כי בכל חכמי הגויים ובכל מלכותם שאין כמוהו!

תגובות הגולשים

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות