.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

משניות נשים מסכת גיטין

סדרת השיעורים במשנה

סדר נשים

Print Friendly, PDF & Email

לחצן-הורד-למחשבך-קטגוריה

8 תגובות על “משניות נשים מסכת גיטין”

בעת כתיבת תגובה - נא ציין את שם הסרטון / קובץ השמע, על מנת שנבין אותך טוב יותר, תודה.

 1. אסף הגיב:

  שעורים מעולים!
  הרב מסביר בצורה עניינית בהירה ומובנת.
  מדהימה יכולת הרב להסביר את כל המשנה בשפה פשוטה, ובדרך קצרה וקולעת,
  ללא סיבוכים מיותרים, ועם כל זאת ברמה גבוהה ומקיפה.
  ישר כוח.
  ממליץ בחום!

 2. בועז שלום הגיב:

  תודה על הדברים, אנו תמיד שמחים לשמוע שהשיעורים הם לתועלת!

 3. אליהו סלאמה הגיב:

  שלום וברכה כבוד הרב ישר כוח על השיעורים הנפלאים אנו נהנים מאוד מאוד!
  יש לי שאלה לגבי הכותים, במשנה גיטין פרק א משנה ה רבן גמליאל מתיר עידי כותים.
  והשאלה שלי היא והרי עזרא הסופר החרימם ועם כל הבלגן שעשו בבנין בית שני, וכמו כן מובא בגמרא, ואיך בדורות של התנאים התירו עדותם?
  ואם כך למה היום אסור ע"פ ההלכה לקבל עדותם או לצרפם למנין (אני מתכוון לשומרונים)?
  תודה על כל השיעורים הנפלאים!
  אליהו מדרום אמריקה

  • בועז שלום הגיב:

   לר' אליהו שלום
   אני שמח לשמוע שהנך מפיק תועלת מן השיעורים.
   אכן ענין הכותים שנוי במחלוקת, האם היה גיורם גיור אמת ואח"כ הרשיעו, או שהיו 'גירי אריות' מפחד האריות שהיו מכים בהם ולא התגיירו גיור שלם ועבדו ע"ז [עי' קידושין עה:].
   הרמב"ם בפירוש המשניות למסכת ברכות [פ"ח מ"ה] אומר: "בתחילה האמינו שהם מדקדקים במצוות אחדות יותר מישראל. עד שחקרו חכמים אחריהם ומצאום מקדשים את הר גריזים. וכשחקרו על סיבת הדבר, מצאו להם דמות יונה, ואז הורידום במעלת גויים גמורים לכל דבריהם. וכל מה שתמצא מהמשנה מענייני הכותים שמראה שהם מעולים מהגויים וגרועים מישראל כגון אמרם מזמנים עם הכותי וכותי המברך וזולתם, כל זה קודם שבדקו אחריהם. אבל משבדקו אחריהם ומצאו כמו שאמרנו, הרי הם גרועים מן הגויים מאד". עכ"ל.

 4. מנחם מאיר הגיב:

  שלום לרב
  בענין עבד שחציו בן חורין [גיטין פרק ד' משנה ה'] שאלה לכבוד הרב שליט"א
  תחילה אפתח ביישר כח על השיעורים הנפלאים!
  אני מקשיב רבות לשיעורים בעיקר בדף היומי ומשניות, אך לפני חג אני משתדל לשמוע גם את פירות המגילה של החג. [רות אסתר שיר השירים].
  וכמובן אני מלא הכרת הטוב לרב על המתנות הגדולות האלו, מה מיוחד הוא הבהירות בלימוד שיוצאים אחר שמקשיבים לשיעורים של הרב.
  לגופו של ענין:
  עבד כנעני שחציו בן חוריו אינו יכול לישא אשה וכופין את רבו להוציאו. והרב הסביר את כל האופנים שאינו יכול לישא.
  השאילה יתכן שהעבד הזה ימכור את עצמו -חלק שקנה את עצמו, לעבד עברי, נמצא חציו עבד עברי וחציו עבד כנעני. [כמובן בזמן שעבד עברי שייך] ואז ינשא לשפחה כנענית [כנענית לגמרי].
  א. ואם תאמר שעבד כנעני אינו יכול למכור עצמו, מהיכי תיתי.
  ב. ואם תאמר שנישואין כאלו אינם נקראים לשבת יצרה, מהיכי תיתי.
  יישר כח!
  מנחם מאיר אשדוד

  • הרב בועז שלום הגיב:

   למנחם מאיר – תודה על הדברים!
   בנוגע לשאלתך – זכית לכוין לשאלת התוס', ודיברנו על זה בלימודנו את הדף היומי, ואצטט את לשונו:
   תוספות מסכת בבא בתרא דף יג עמוד א:
   וא"ת אמאי כופין וימכור עצמו בעבד עברי למ"ד בפ"ק דקדושין (דף יד: ושם) מוכר את עצמו רבו מוסר לו שפחה כנענית ולמ"ד נמי דאפי' אין לו בנים רבו מוסר לו שפחה כנענית ואף על גב דאין עבד עברי נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג כדאמרי' בפ' האומר בקדושין (דף סט. ושם) הא בבית שני נהג יובל כדפי' ר"ת בהשולח (גיטין דף לו. ד"ה בזמן) גבי הלל תקן פרוזבול?
   ואור"י דאין זה תקנה דאסור למכור עצמו בעבד עברי כדאמרינן בפ"ק דקדושין (דף כב:) אוזן ששמעה על הר סיני כי לי בני ישראל עבדים וגו' עכ"ל.

 5. מנחם מאיר הגיב:

  יישר כח!
  מיהו קצת קשה. כאן בגמ' הסקנו לומר על רבו מוטל לעבור על והתנחלתם מפני "לשבת יצרה". [ושם תוס' אומר כיון שזה עבירה למכור עצמו אין זה אופצי']
  ועוד קשה שהרי בכל מקרה צריך לעבור עבירה או לשחררו או שהוא ימכור עצמו וההבדל רק מי יעבור.
  ועוד יש להקשות איסור למכור עצמו לעבד נאמר בבן חורין לגמרי ולא מסתברא שמאמר "כי בנ"י ישראל עבדים" ולא עבדים לעבדים נאמר לחצי עבד הזה.

  • הרב בועז שלום הגיב:

   לר' מנחם מאיר שוב זכית לכוין והפעם לשאלת המהרש"א שם בתוספות…
   מהרש"א חידושי הלכות:
   ד"ה כופין את רבו כו' וא"ת אמאי כופין כו' וימכור עצמו כו' דאסור למכור עצמו בעבד כו' כי לי בני ישראל כו' עכ"ל וליכא לאקשויי דאכתי אמאי כופין את רבו לשחררו ואומרים לו חטא כדי שיזכה עבדו טפי הל"ל שיחטא העבד עצמו וימכור עצמו כדי שיזכה?
   די"ל דודאי משום מצות פרו ורבו [שישא ישראלית] דהוה מצוה רבה כופין את רבו לשחררו ולעבור בעשה, אבל למכור עצמו [ע"מ לישא שפחה] כיון דלא קיים אלא שבת כל דהו לא דחינן העשה ד'כי לי בני ישראל' וגו' ודו"ק: עכ"ל.
   בנוגע לשאלתך האם יש איסור של מכירת 'חציו עבד' לעבד, מסתברא לי שאין שום הבדל, שהרי הגע עצמך, אם אדם הוא בן חורין, וכי יותר לו למכור חצי עצמו לעבד? פשיטא שלא, כך גם מי שחציו עבד, לא נתיר לו למכור את חצי הבן חורין שלו לעבד.
   אגב, נזכיר שהשאגת אריה מבין שבודאי עדיף שהעבד ימכור עצמו מאשר האדון ישחררו, וז"ל שו"ת שאגת אריה [דיני חדש סימן טו]:
   "ואם כן קשה קושיית התוספות גבי חצי עבד וחצי בן חורין למכור עצמו בעבד עברי ומותר בשפחה. ובפרק קמא דבבא בתרא (דף י"ג ע"א) כתבו התוספות וז"ל ואומר ר"י דאין זה תקנה דאסור למכור עצמו בעבד עברי כדאמרינן פ"ק דקדושין אוזן ששמעה על הר סיני כי לי בני ישראל עבדים וכו'. וגם זה תימא שהרי שם הקשו התוספות גופא דמה תקנה היא לכוף את רבו שיעשנו בן חורין והא קיימא לן פרק השולח (דף ל"ה) שהמשחרר את עבדו עובר בעשה. וכי תימא משום מצוה וכי אומרים לאדם חטא בשביל שיזכה כו'.
   ותירצו דמשום מצות פרי' ורבי' שרי כו' ע"ש הרי שהתירו לאדון לעבור בעשה מפורשת דכתיב והתנחלתם לבניכם כנ"ל ומוטב היה שהעבד ימכור עצמו בעבד עברי ויעבור על אוזן ששמעה כי לי בני ישראל עבדים שאינו אלא דרש בעלמא וישא שפחה ויקיים לשבת יצרה. ואף על גב דעכשיו מקיים מצות פריה ורביה מה שאין כן ע"י שפחה לא יקיים רק שבת בעלמא מכל מקום מה איכפת ליה להרב שיעבור כו' כיון שהוא בעצמו יכול לקיים מצות שבת שהרי גם בית שמאי מודים אלו היה מותר בשפחה שאין לנו לכוף את הרב לשחררו וכמו שאמרו לישא שפחה אינו יכול משמע שאם יכול אין לכוף. אלא ודאי העיקר בעיני דגם כאן הלכתא כבית הלל שאין לכוף את הרב לשחררו דהא יש לו תקנה למכור עצמו בעבד עברי, אלא כיון דשמאי והלל היו בימי בית שני ולא היה יובל נוהג אין עבד עברי נוהג לכן הוכרחו בית הלל להורות כדברי בית שמאי אבל באמת לענין דינא אין ב"ה מודים לדברי בית שמאי כן נראה לי".

תגובות הגולשים

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות