.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

פרשת דברים

דרשות על הפרשיות ההפטרות והמועדים

דרשות על ספר דברים

.

דרשות בנושאי תשעה באב ובין המצרים >>>

*

נושאי הדרשות שנמסרו [יתכנו שינויים]

פרשת דברים

*

כוחו של משל! [קצר]

[ללמדך עם תוספות]

דרשה זו לא סוכמה בכתב. באפשרותך להיות שותף בזיכוי הרבים ולסכם את השיעור –

הן על ידי האזנה, הן על ידי סריקת OCR, והן על ידי טכנולוגיה ההופכת דיבור לכתב, ולסייע לכלל הגולשים באתר!

*

כשאבא לידך לא צריך לצעוק!

[באר הפרשה לרב בידרמן תשפ"ב]

דרשה זו לא סוכמה בכתב. באפשרותך להיות שותף בזיכוי הרבים ולסכם את השיעור –

הן על ידי האזנה, הן על ידי סריקת OCR, והן על ידי טכנולוגיה ההופכת דיבור לכתב, ולסייע לכלל הגולשים באתר!

*

האדם שופט חבירו על פי מידותיו שלו

[בנועם שיח עם תוספות]

״ותרגנו באהליכם, ותאמרו: בשנאת ה׳ אותנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו״ (דברים א, כז). מפרש רש״י: ״בשנאת ה' אותנו״ – והוא היה אוהב אתכם, אבל אתם שונאים אותו. משל הדיוט אומר מה דבלבך על רחמך, מה דבלביה עלך״.

דברי חז״ל אלו, מלמדים אותנו אמת גדולה על עצמנו, דרכם נוכל לעמוד על תהליכים מוסתרים בתעלומות סתרי לבנו. הם מורים לנו שתגובתנו לאירוע מסוים, אינה בהכרח ההסבר הנאות לאותו אירוע, כי אם השלכה שלנו (פרויקציה) עליו. זהו החידוש הגדול שבדברי התורה כאן. התגובה שלנו אינה קשורה למצב העובדתי, כי אם להסתכלותנו האישית עליו. ההסתכלות שלנו תלויה במערך הנפשי שלנו!

במלים אחרות: הסתכלות שלילית, תגובות קנטרניות וכדומה, מלמדות על השלילה שבנפשנו, על תחושת השנאה שלנו. בעוד תגובה חיובית מלמדת שאישיותנו זכה היא וטהורה, מלאת שמחה וטוב לב, ואנו ״מפרגנים״ לזולת.

לעובדות עצמן אין קשר לנושא.

ונסביר את הדברים בהרחבה.

הבליטות הקשיחות וקידוח האישיות

בוקר אחד יצא הצדיק רבי שמחה בונם מפשיטחא, אל רחוב עיירתו להתבונן בבניית צריף. התבונן הרבי, שהיה ממאורי החסידות, בצריף הנבנה והולך, התבונן, התעמק, שקע בהרהורים ושתק.

לאחר שהות ארוכה סבב על עקביו ושב לביתו.

תמהו חסידיו שליווהו ושאלוהו – לאחר מכן – לפשר הדבר. ״הטרידה אותי בעיה מסוימת״, השיב הרבי בנחת. "לא הבנתי כיצד מניחים הבנאים, בול עץ אחד על משנהו, כיצד הם בונים את קירות הצריף. הלא הבליטות הקשיחות של הענפים שנגדעו גורמות לרווח בין בולי העץ והקיר אינו אטום מפני רוחות החודרות פנימה. את הבליטות הללו הלא אי אפשר להסיר (נא לזכור: היה זה לפני מאתיים שנה, בדור שלפני המנסרות החשמליות)!

"התבוננתי במעשיהם והבנתי: הבנאים הללו קדחו בבול העץ שהוצמד לבול עם הבליטה שקע מותאם לבליטה המפריעה. כן הוצמדו כל בולי העץ למלוא אורכם בלא פרצות ובלא מרווחים לרוחות ולקור.

"למדתי מכך מוסר השכל חשוב: במקום להסיר את"הבליטות" הקשיחות (הפגמים המוסריים, המירות הרעות) באישיותו של חברי – עלי"לקדוח שקע" בלבי ולשפר את אישיותי שלי; לתקן את פגמי, ובכך לקרב ולהצמיד את נשמת כל אדם אלי למען הרבות אהבת הבריות!"

העולם ־ מבעד ל'עדשות׳ האדם

אחת ההגנות היותר שכיחות באדם שיש פגם במידותיו, שהוא "משליך" פגם זה שלו – על זולתו.

הגר״ש וולבה זצ״ל (בספרו ״עלי שור״ ח״א עמוד קסג) קורא לתופעה זו ״פנס קסם״. מקרן השקופיות, או פנס קסם כפי שכונה בעבר, מקרין תמונות הנתונות בתוך המכשיר עצמו. כך עינו הרוחנית של האדם, לעיתים היא מקרינה החוצה על זולתה, את הנעשה בתוכה פנימה.

נתאר לעצמנו, דרך משל, שאנו שמים מול עדשה בעלת עיוות מסוים, סרגל ישר. הדמות שתצטייר תהיה מעוותת בהתאם לעיוות העדשה. אם בעל העדשה. מודע לטיב העיוות, הוא מסוגל לבצע "קיזוז" מתאים, ולהבין שלפניו קו ישר. אם לא יודה במומו – הוא יתעקש כי הסרגל עקום!

עדשה זו היא עינו הרוחנית של האדם. כשאין מידותיו של האדם ישרות, מתקבלת פרשנותו העקומה בספקנות רבה: האם העקמומיות היא בכוונותיו של הזולת, או שיש לחפשה בעינו הוא?!

אדם שתכונותיו פגומות עלול ל׳׳הקרין" את פגמיו על העולם שמחוצה לו, וכך ייראו בעיניו האנשים שבקרבם הוא חי, כאנשים שרצונותיהם ומניעיהם אפלים, ואין לתת בהם אמון, בעוד שיתכן שסביבתו אינה כה פגומה. "פנס קסם״ זה, מחשיך על האדם את עולמו.

לאחר שיגלה שראייתו השלילית את החברה נובעת ממנו ־ הוא יתחיל לראות את סביבתו בעיניים אחרות, חיוביות יותר, ויגלה באנשים תכונות נעלות שאפשר ללמוד מהן.

הסבר הרב ולבה על ו'תרגנו'

״בתורה עצמה״, מוסיף הגר״ש וולבה זצ״ל, ״מצאנו תהליך פנימי זה: ״ותרגנו באהליכם, ותאמרו: בשנאת ה׳ אותנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אותנו ביד האמרי להשמידנו״ (דברים א, כז). רש״י: ״בשנאת ה׳ אותנו״ – והוא היה אוהב אתכם, אבל אתם שונאים אותו. משל הדיוט אומר מה דבלבך על רחמך, מה דבלביה עלך״.

״בלבם של אנשי דור המדבר הצטברה שנאה דקה נגד ה', לפי עוצמת קדושתם. מעולם לא היו מודים לעצמם על זה. שהרי לא ידעו מזה כלל. והנה פנס הקסם הפנימי הראה להם את אשר בלבבם בהיפוך; שהקב״ה שונא אותם. האמינו בכך וסבלו מזה צער נורא. נדמה להם, כי הם אוהבים את ה׳ ושואפים אליו בכל לבם, רק משום מה הקב״ה אינו מחונן אותם עוד…

״… נפסק להלכה ברמב״ם (איסור ביאה יט, יז): "…וכן כל הפוסל את אחרים תמיד, כגון שנותן שמץ במשפחות או ביחידים ואומר עליהם שהן ממזרים, חוששין לו שמא ממזר הוא, ואם אמר עליהם שהן עבדים, חוששין לו שמא עבד הוא, שכל הפוסל במומו הוא פוסל״.

״בודאי לא ידע הפוסל הזה על מומו, כי אילו ידע וזכר אותו, היה נמנע מלהזכירו על אחרים, בכדי שלא יתגלה קלונו הוא. או שלא ידע מעולם, או ששכח לגמרי את מומו. אבל בסתרי הלב, בשכבות העמוקות בנפשו לא נשכח המום – ופנס הקסם הפנימי מקרין את המום העצמי החוצה לפסול בו אחרים.

״נתגלה בזה נטייה פנימית: להקרין ליקויים ורגשות נפשיים על אחרים. אי לזאת עלינו להתייחס בביקורת וחשד אל כל המשפטים השליליים שאנו חורצים על מה שמחוצה לנו, כי יתכן שהשלילה הזאת, פנימית היא, ונעוצה בסתרי שכבות נפשנו, ורק פנס הקסם הנפשי הראה אותם במה שמחוץ לנפשנו״ (שם, עמודים קסב-קסה).

חכמת שלמה – ״מַצְרֵף לַכֶּסֶף וְכוּר לַזָּהָב וְאִישׁ לְפִי מַהֲלָלוֹ" האדם משקיף על העולם סביבו, על האנשים וגם על עצמו, דרך מידותיו. האדם מסתכל על כל דבר דרך התכונות שלו ודרך האינטרסים שלו.

לדוגמא: אתה שומע על מעשה אכזרי. השפיטה שלך את המעשה ואת מידת חומרתו תלויה במידת הרחמנות שלך. ככל שאתה רחמן יותר, כן ייראה לך המעשה חמור יותר. מידת ההזדעזעות שלך תלויה באופייך.

אדם קמצן ואדם נדיב לב, השומעים על אותו אירוע, עשויים להגיב בצורה שונה לחלוטין זה מזה.

שניהם מסתכלים על המעשה ובוחנים אותו דרך תכונותיהם, ומאחר שהם שונים זה מזה, ראייתם את המעשה שונה בהכרח. מערך מידותיהם הוא המשקפיים, שדרכם הם רואים את מה שנקלט בחושיהם.

אל ייפלא אם ניווכח לדעת, שהם רואים דברים שונים כאשר הם מסתכלים על אותו דבר. גם מי שמרכיב משקפי שמש ורודים רואה את העולם בצבעים שונים מחברו, העומד על ידו ומרכיב משקפי שמש בעלי עדשות שחורות.

לדוגמא:

אם נספר להם על כך שפלוני נדרש לתת סכום כסף לצדקה וסירב, הקמצן יזדהה איתו, והנדיב יגנהו…

האדם בודק את עצמו…

כאשר אדם משקיף על עצמו ובודק את עצמו, הרי שבמרבית המקרים, אם לא בכולם, תוצאות הביקורת הן חיוביות. הסיבה לכך היא פשוטה: יש התאמה מלאה בין המשקפיים הבודקים לבין הנבדק.

הלכלוך המוסרי על משקפיו הוא בדיוק אותו לכלוך שבמעשיו, והחפיפה הזאת מונעת ראייה והבחנה.

דומה הדבר למפעל המייצר סרטי מדידה, והוא בודק את מידת הדיוק של תוצרתו על ידי סרט מדידה, שאף הוא מתוצרתו… תוצאות הבדיקה ידועות מראש.

דבר דומה קורה, כאשר קצין משטרה בודק תלונות של אזרחים על שוטרים, אשר אותו קצין עצמו פיקד עליהם בשעת האירוע שבגינו מתלוננים האזרחים.

האדם דן זולתו על פי מידותיו

שפיטה ערכית של כל אדם היא פועל יוצא של תכונות האדם עצמו, של המשקפיים שלו. מידות רעות, תאוות, ונגיעות אישיות כל אלה הן תבלולים בעיניו, המשבשים את ראייתו.

ראייה אובייקטיבית אפשרית, רק אם האדם השופט ניקה את משקפיו, כלומר, זיכך את מידותיו, סילק מעצמו את תאוותיו והשתחרר מנגיעותיו, והוא מוסר את השיפוט בידי שכלו הטהור בלבד. רק אז יוכל שיפוטו להיות נכון ואמיתי.

אמר שלמה בספרי משלי (כז, נא): ״ואיש לפי מהללו״. יכול אתה לעמוד על טיבו של אדם ועל פנימיותו, לפי מה שהוא מהלל.

רשע ערום

כפי שביאר העץ יוסף [על סוטה כא] 'המכריע אחרים באורחותיו הרי הוא רשע ערום'- זה שחושב על אחרים רע כמו שרואה באורחותיו שלו, וחושב שגם לאחרים ישנם אותם מידות רעות כשלו.

הבן שלא היכה קבר אביו

יש לדעת שפעמים והדבר בכלל נמצא בתת המודע. בפנימיות האדם, שאין הוא יכול להסביר באופן רציונלי את פעולתו.

כדוגמת מה שמספרים לנו חז"ל (במס' ב"ב נח.): מעשה באשה שהיו לה עשרה בנים, שאמרה לבתה: מדוע אינך מסתירה את מעשייך הרעים? למדי ממני. לי יש עשרה בנים ורק אחד הוא מאביך. כל היתר נולדו מעבירה. גם אין איש היודע זאת, כי מסתירה אני מעשי. שמע בעלה דבריה מאחורי הפרגוד, ולפני מיתתו ציווה את כל נכסיו לבן אחד מבניו אבל לא גילה דעתו בצוואתו מיהו אותו הבן. מיהרו ורצו הבנים כולם ובאו עם הצוואה לפני רבי בנאה. אמר להם רבי בנאה שילכו כולם ויכו במקלות על קבר אביהם, עד שיקום ויגלה לאיזה בן מהם ציווה נכסיו. הלכו ועשו כן. ואין עונה. משנתגלה לבסוף שאחד הבנים לא היכה כנדרש על קבר אביו. קבע רבי בנאה שזה הוא בנו האמיתי ולו מגיעה הירושה. את דברי חז"ל אלה ביאר בספר "לב אליהו". ולדבריו לומדים מכאן, שהבן האמיתי, למרות שגם הוא לא ידע שהוא הבן האמיתי, בכל זאת הרגיש קירוב נפשי אל אביו, ולא העז לחבוט במקל על קברו. והוא נפלא למתבונן:

משפט בעל שתי משמעויות

חז״ל בתלמוד (סוטה מז ע־א) מספרים על רבי יהושע בן פרחיה שערק עם תלמידו – ״אותו האיש״, לאלכסנדריה של מצרים, מהחשש שמא יהרגהו ינאי המלך כפי שהרג רבים מחכמי ישראל. כשהשתפר המצב, שלח להם רבי שמעון בן שטח שיכולים הם לחזור.

בדרכם חזרה התארחו באכסניה, והאכסנאית נהגה בהם בכבוד הראוי לנשיא ישראל ותלמידו. התפעל ר׳ יהושע בן פרחיה ואמר לתלמידו: ״כמה נאה אכסניה זו״

 (כשכוונתו למעשיה הטובים מהאירוח הנאה לו הם זוכים).

אמר לו ״אותו האיש״: ״רבי! עיניה טרוטות (עגולות)!״. אמר לו: רשע! בכך אתה עוסק? הוציא שופר ונידהו. (ולאחר שנזרק מהישיבה הלך וייסר את הנצרות).

לא זו בלבד שאותו תלמיד הסתכל בחיצוניותה של האכסנאית, אלא שאם זה היה מבטו – לא הבין כלל התייחסות אחרת, ופירש כך גם את מבט רבו הקדוש!

הרי כל בר דעת היה מבין שכוונת הרב היתה למעשיה הטובים והשגותיה של בעלת האכסניה. אלא שאותו תלמיד שראשו היה עסוק ומלא בדברים אסורים… הבין שהכוונה ליופייה החיצוני של בעלת האכסניה.

הרי לנו שאדם שופט וממקד את מבטו על מה שקורה בעולם, על פי הערכים והתכנים החבויים בתוככי נפשו פנימה.

בעל הישמח משה מאמין בביאת המשיח!

מסופר על רבי אלעזר ניסן, בנו של ה״ישמח משה״, שהיה רגיל בבחרותו מידי ערב שבת, לשוב מהישיבה שבה למד לבית הוריו כדי לשבות בצל אביו הגדול. ויהי היום, והנה כבר עברה שעת חצות, והבחור אלעזר ניסן אינו מגיע. דאגה גדולה נפלה על בני הבית, אשר חששו לשלומו, מאחר שבתקופה זו, היו הדרכים בחזקת סכנה. ככל שהתקרב זמן כניסת שבת המלכה, גברה חרדתם, וכבר התכוונו לסדר צוותים שיצאו לחפשו.

כל אותו זמן היה ה״ישמח משה" יושב בחדרו שקוע בתלמודו כהכנה רוחנית לקבלת שבת, ולא ידע כלל מהנעשה בביתו. שעה קלה לפני כניסת שבת, כאשר כבר היו יהודי העיר בדרכם לבית הכנסת, הגיע הבחור אלעזר ניסן לבית הוריו. אבן כבדה נגולה מלבות בני המשפחה והחסידים, ויגונם הפך כהרף עין לשמחה גדולה.אחד החסידים התפרץ בשמחה לחדרו של ה״ישמה משה״ בקריאת: "הוא הגיע! הוא הגיע!" בשמוע ה״ישמח משה" מילים אלו, ניתר ממקומו כנער צעיר, לבש את כובעו ובגדו העליון, אשר היו עומדים לפניו דרך קבע ומוכנים לקבלת פני משיח, ויצא במרוצה אל מחוץ לבית…

עד כדי כך היתה ציפייתו למשיח מוחשית, שכאשר אמרו לו: ״הוא הגיע!" בטוח היה שהכוונה למשיח צדקנו הבא לגאול את ישראל.

האמא והחמות

שמעו פעם אם אחת אומרת: החתן שלי הוא בחור טוב ברוך ה', אנחנו כל כך מרוצים ממנו… הוא כל כך מתחשב… כל בוקר הוא מביא לבת שלי כוס קפה למיטה, הוא עושה כביסה, הוא שוטף כלים, שוטף את הבית, מחליף לילדים… אבל כלתי, ממש ׳קלפטע׳… כל בוקר הבן שלי צריך להביא לה כוס קפה למיטה, מסכן, הוא עושה כביסה, הוא שוטף כלים, שוטף את הבית, מחליף לילדים… היא כמו פדלאה היא לא מזיזה את עצמה…

איך אפשר לפרש את הסתירה הזו?

אין זאת אלא שלא קיימת מציאות אמיתית אחת – אלא כל אחד רואה, שומע ומבין את מה שהוא רוצה לראות, לשמוע ולהבין, ולא ייתכן שכולם מבינים עניין באופן זהה.

בין תכלת לכסא הכבוד

״חכם״ אחד שאל פעם את מרן הרב מבריסק זצ״ל: חז״ל אומרים על הפסוק (במדבר טו, לט): ״וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה׳״ – שהתכלת דומה לים וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכסא הכבוד" (סוטה יז ע׳־א). אם כן, כשאדם רואה את הציצית הוא נזכר בבורא עולם.

הקשה אותו חכם, הרי אצלו האסוציאציות לא פועלות בצורה זו, וממילא קשה להבין את דברי חז״ל!

השיבו הרב מבריסק זצ״ל: "חז״ל אומרים (עבודה זרה כ ע״ב) שאסור להסתכל בבגדי צבעונין של אשה שלא יבוא לידי הרהור עבירה. האם אתה מבין אסוציאציה זו?"

"כן", ענה "החכם".

"ובכן" המשיך הרב מבריסק, "הבעיה היא לא בחוסר הבנה, אלא היכן הראש מונח…

הסטייפלר נזכר במשנה

אם היית שקוע בתורה וביראת שמים היית מבין גם את הקשר בין תכלת לכסא הכבוד.מרן ה״סטייפלר״ זצ״ל הלך פעם עם יבדלח״ט בנו הגאון רבי חיים קניבסקי שליט״א לקטוף סכך ליד הירקון. לפתע קרא ה״סטייפלר״ לבנו שיבוא מהרה לראות דבר-מה. הג״ר חיים הגיע, ואביו הגאון הראה לו את הירוקת על פני המים, ואמר לו: ״הנה זו כוונת המשנה (שבת פ״ב נרא): ״ולא בירוקה שעל פני המים״. אדם אחר, ודאי היה רואה כרי-דשא, וסירות משוטים…

תינוק – כל דבר לפה

הגאון רבי מרדכי מן זצ״ל מביא לכך ראיה נוספת, לכך שכל אחד מסתכל על העולם לפי התוכן של עצמו – מפשר העובדה שכל תינוק מכנים כל דבר לפיו. מדוע? והוא הסביר: אדם מבוגר, יש לו צרכים שונים והוא זקוק לספרים כדי ללמוד, לאוכל כדי לאכול, לבגד ־ ללבוש וכו'.

כל אחד מבין, איפוא, שדברים שונים נועדו למלא את הצרכים המגוונים של האדם.

התינוק, לעומת זאת, אין לו (לפי הבנתו) שום צורך בעולם. הצורך היחיד שהוא מודע אליו הוא הצורך לאכול, ולפי נקודת מבט זו, לשם מה נברא הבגד? הרי אין לו צורך נוסף בעולם, מלבד האכילה. לכן ברור שגם זה נברא לצורך זה. אם כן, מקומם של הבגד, הספר, המשחק… הם רק בפה!!! (אש דת״).

הגולגולת המופלאה

סיפור מפעים מסופר בגמרא (סנהדרין קה ע״ב) על זקנו של רבי פרידא שמצא בשערי ירושלים גולגולת צפה. קברה ובצבצה. קברה ושוב בצבצה, ועליה היה חרוט הכיתוב: ״זאת ועוד אחרת״ (כשהכוונה: נקמה נעשתה בה, ועוד נקמה אחרת תעשה בה. רש"י). אמר: כנראה שזו גולגולת יהויקים (שמת בשערי ירושלים כשנלקח בשבי), שכתוב בה: ״קבורת חמור יקבר, סחוב והשלך״ (ירמיה כב, יט) ולכן הינה מושלכת. ובכל זאת, הרי היה מלך ויש לנהוג בו כבוד. עטפה במשי והניחה בארגז בביתו.

ערכה אשתו סדר בבית, וגילתה את הגולגולת העטופה במשי. אמרה לעצמה: ״ודאי של אשתו הראשונה היא, שאינו יכול לשכחה״. הסיקה את התנור ושרפה אותה. כששב לביתו וראה את שנעשה, אמר: ״זהו שהיה כתוב עליה: ׳זאת ועוד אחרת׳!״

נשאלת השאלה – מדוע לא הבינה כמו בעלה – "זאת ועוד אחרת" שיש דברים בגו? זו לא סתם גולגלת? מדוע היא רצה לשרוף?

בספר ״מרגליות הים״ הובא, שאישתו השנייה הבינה לבטח קצת שונה את הכתוב: ״זאת – ועוד אחרת״…

ספסל מספר 67

כך תמונת הדברים בכל התחומים: אדם שופט דברים ונזכר בהם – בהתאם למה שמצוי בתודעתו!

מסופר על בעל ״אהבת ישראל״ מויז׳ניץ שפעם בהילוכו בדרכו נעצר לפתע מזועזע, באומרו: ״אוי, צריך לעשות תשובה!״

הנוכחים לא הבינו מה גרם לו לעצור ולהגיב בצורה זו. כשנשאל על כך השיב:

״וכי אינכם רואים?…״ ובאומרו כן הצביע על ספסל שהיה לפניו והיה מסומן במספר 67. הסביר האדמו״ר כי מספר זה הוא בגימטריא ״אלול״, ולכן הוא הזכיר לו שצריך לשוב בתשובה…

סביר להניח שמאות ואפילו אלפי אנשים עברו ויעברו על פני ספסל זה, והוא בכלל לא יזכיר להם מאומה. אולי לפלוני סימון זה שעל גבי הספסל יזכיר את גילו, ויעוררו לחשוב על יום הולדתו המתקרב… רק אותו צדיק שכל הגיגיו וכל שרעפיו תפוסים היו בתורה, בעבודה וביראת השם, קישר את המספר לגימטריא המסוימת שהזכירה לו את חובתו בעולמו.

איזה יופי – פעמיים יום כיפור!

מעשה כיוצא בזה סופר על הרה״ק ר' שלמה מזוועהיל זצ״ל. כידוע, בימי מלחמת העולם השנייה התגלגלו בני ישיבת מיר ועימהם בני ישיבות נוספים לשנחאי הרחוקה, והתעוררה אצלם שאלה הלכתית חמורה אודות מיקום קו התאריך. לא כאן המקום להיכנס לפירוט נידון סבוך זה, אולם הבעיה החמורה שניצבה בפניהם באותה שעה התרכזה בשאלה מתי יש לצום את יום הכיפורים.

נושא זה העסיק כידוע את גדולי הפוסקים ששקלו וטרו בנידון, תוך כדי הבאת ראיות ואסמכתאות ממקורות שונים. הלכה למעשה נחלקו הפוסקים בעניין זה, ופולמוס מעניין התנהל בין גדולי תלמידי החכמים שבעת ההיא. באחד הימים נשאוונתנו בנידון זה כמה יקירי ירושלים, והתעורר ביניהם, כדרכם של תלמידי חכמים, ויכוח הלכתי סוער. כשעבר במקום הרה״ק מזוועהיל תמה לפשר הסערה, והוסבר לו שלפניהם שאלה מעשית האם גולי שנחאי יצומו ביום פלוני או ביום שלאחריו.

תגובת האדמו״ר על כך היתה שאינו מבין על מה הסער הגדול הזה? הן פשוט ניתנה להם הזדמנות נפלאה להכריז פעמיים בקול רם: ״ברוך שם כבוד מלכותו…״?! וניתן היה לחוש בשמץ של קנאת סופרים שהיתה לו באותם אנשים.

אותו צדיק נשגב לא יכול היה להבין שהנידון הוא קושי לצום יומיים וכיו״ב. וכי מה היה לו ולאוכל? במיוחד כשהקב״ה אינה לידי יהודים הזדמנות פז להידמות למלאכים ולהכריז בקול על כבוד שמו, וכי ישנו נושא נוסף שמסוגל להעסיק את הדעת מול יקר אפשרות זו?!…

כאלו היו ההשגות של אבירי הרוח, שכל חייהם נסבו סביב בקשת קירבת הבורא והדביקות המתמדת בו.

החיים כמראה

כך שנו רבותינו במשנה (נגעים פרק ב, משנה ה): ״כל הנגעים אדם רואה – חוץ מנגעי עצמו״. לאמר, למרות שכל הלכות הצרעת אינם נחתכים אלא •על פי הוראות מפורשות של כהן, כאשר מדובר בנגע שנראה אצל אחד הכהנים, אפילו אם הנגע ברור לחלוטין שאינו מצריך הרבה בקיאות כדי להחליט שזהו נגע טמא או להיפך, וגם אם כהן זה הינו מומחה ובעל נסיון בראיית הנגעים – הוא לא יוכל לפסוק בעניין זה לעצמו (או לקרוביו), ויזדקק להיעזר בכהן אחר שיחליט בעניינו.

אלא שבצד פירושה הפשוט של הלכה זו, שהרבה לקחים השקפתיים ניתן ללמוד ממנה, נמסר משמו של הבעש״ט כי חז״ל בלשון קודשם השמיעונו בזאת קביעה נוספת שגם בה יש להתעמק.

הפירוש החסידי למשנה זו מעתיק את הפסיק שבמשנה זו, ובמקום לקרוא ״כל הנגעים אדם רואה – חוץ מנגעי עצמו", הוא קובע: ״כל הנגעים אדם רואה [ב]חוץ, מנגעי עצמו״. לאמור, שבכל נגע ובכל פגע שאדם מבחין בתחום שמחוצה לו, ישנה השתקפות מסוימת של נגעי עצמו.

אילו היה אדם משולל בתכלית מכל שמץ פגם כזה, לעולם לא היה רואהו אפילו לא אצל הזולת.

ר' אהרון מבלז – עוד אשה יולדת…

סופר על הדה״ק מוהר״א מבעלז זצ״ל שכאשר קבע משכנו בתל-אביב, כל אימת שהיה רואה מכונית נוסעת בשבת, היה בטוח שבה יולדת או חולה מסוכן. אותו טהור עיניים ובר לבב לא היה מסוגל להבין שקיימת אפשרות של חילול שבת, ואפילו כשראה במו עיניו מקרים כאלו, תלה זאת בפיקוח נפש וכיוצא בזה. ומכלל הן אתה שומע לאו: מי שקולט בחושיו חטא כלשהו, משמע שאף הוא נגוע בו בצורה כלשהי!

עיקרון זה נשנה גם ב״מאור עינים״ (ריש פרשת חוקת):

״הבעש״ט זצוק״ל אמר, שהצדיק הגמור שאין רע בקרבו ־ אין רואה שום רע על שום אדם, אך מי שרואה שום רע בחבירו, העניין הוא כמו שמסתכל במראה: אם פניו מטונפין, רואה גם כן במראות כך, ואם פניו נקיים, אינו רואה במראה שום דופי. כמו שהוא, כך רואה״.

עונשו של שקרן

אחד מחכמי אומות העולם, ג׳ורג' ברנארד שאו, [איש תרבות וסופר בריטי] הזכיר פעם את הפתגם הידוע (המובא בגמרא בסנהדרין פט ע׳־ב): ״כן עונשו של בדאי, שאפילו אמר אמת אין שומעין לו״.

שאל אותו חכם גוי: ומה קורה כאשר השקרן לא נתפס? ממשיכים להאמין לו, מה עונשו אז?

תשובתו היתה שהעונש האמיתי של השקרן הוא אובדן היכולת להאמין לאחרים.

אם אני מסוגל לשקר – חושב הבדאי לעצמו ־ מי ערב לי שכל הסובבים אותי אינם משקרים לי גם כן?

אובדן האמון וההשחתה שנגרמת בנפש השקרן, גדולים יותר מכל נזק טכני שיכול השקר לגרום כשלעצמו!

נקודה למחשבה!

להיות שכן טוב

רבינו יונה מגידונדי, בפירושו למסכת אבות (פ׳׳ב מ״ט) על המשנה: ״צאו וראו איזוהי דרך טובה שידבק בה האדם?… רבי יוסי אומר: שכן טוב״ – כותב כך:

״שיהא בעצמו שכן טוב אל כל שכניו״…

לאמר, אם יתנהג אדם בדרך זו – הרי שיקבל בודאי יחס הוגן מכל הסובבים אותו, על דרך שאמרו חז״ל: ״איזהו מכובד? זה המכבד את הבריות״.

לא מוחקים בעיות שורש – ב׳נוף׳ חדש – העוף הנודד ממקום הסרחון…

בחורים לא מעטים נוטים להאשים סביבה: ישיבה לא כל כך… אין חברותות, אין עם מי ׳לדבר בלימוד'. וזה דומה למי שמרכיב משקפיים עקומות ־ והוא טורח כל ימיו ליישר את הסביבה והעולם מבחוץ!…

את הסיפור הבא סיפר אחד מגדולי ראשי הישיבות, ובגלל ההמשך אי אפשר לפרש את שמו.

לפני מספר שנים, היה מקובל במספר ישיבות, שבחורים ניידו עצמם מישיבה לישיבה, כמו מישיבת גרודנא לישיבת קמניץ (וכנ״ל ההיפך), על מנת להחליף אוירה וכוחות ולהתעלות בתורה וביראה. בחורים רצו לרוות משני הטעמים של מלכי עולם הישיבות. ולא היה ידוע – הוסיף ראש הישיבה לספר – מה היתה דעתו של רבי ברוך בר – ראש ישיבת קמניץ, אבל המשגיח הגר"ש הרכבי ראה בזה פגיעה בראש הישיבה [גרודנא] ר' שמעון שקאפ.

סיפר אותו ראש ישיבה, שבהיותו בחור בישיבה, בעיצומו של זמן חורף, גמלה בו ההחלטה לנסוע עם ידיד נוסף, לקמניץ. הם קנו כרטיסים לרכבת, ונכנסו למשגיח רבי שלמה הרכבי הי״ד, לבקש את ברכת הדרך.

כשנכנסו שאלו לדעתו.

אמר להם רבי שלמה כך: "בתר דעבדין מתמלכין?" (אחרי שעושים – מתייעצים?) הרי כבר קניתם אפילו כרטיסים לרכבת. אבל דבר תורה אני אומר לכם, צידה רוחנית לדרך.

״חז״ל במדרש מספרים, על עוף אחד המצוי בכרכי הים, שנגזרה עליו גזירת נע־ ונד. כשהוא רובץ על הקרקע, מופרש ממנו נוזל עם סרחון… והוא מתקומם מיד על המקום החדש, וטוען "מסריח פה"…

"והוא מתעופף בהתלהבות לבקש לו מקום חניה חדש"… יש מי שסוחב איתו את ה״ריח" הפרטי שלו לכל אתר…

הנמר ושיניו

הנמר, גמר אומר לעזוב את היער, לאחר השמצות והכפשות יומיומיות על-כך שהוא טורף חפים מפשע. הוא החליט להתרחק מיצורים כאלה שבודים עליו השמצות, ולעבור לעיר הגדולה, למקום מהוגן יותר.

"ואת השיניים?" מתעניין מאד השועל, "את השיניים אתה לוקח אתך?"

"שיניים?״ תוהה הנמר, "אפשר לבעל חי בלעדיהם?"

"אם אתה לוקח את שיניך לעיר הגדולה", מייעץ השועל, "חבל על הטרחה. כל חלקה מהוגנת תהפוך לג׳ונגל פראי".

כשבחור מקבל על עצמו קבלה נשגבה ־ התנאי הראשון – לא הביא אתו ל׳קבלה׳ את ה״שיניים"!

את המושכלות ודרכי ההסתכלות הקודמים שלא ממש צלחו ב׳קבלה׳ הקודמת…

הרבה ׳קבלות', פעמים רבות מידי, מתנפצות אל סלע החשיבה הישנה והחביבה.

ישנם רגעים בחייו של בן תורה, רגעי משבר, שדברים צריכים להשתנות מן היסוד. לא שינוי צבע – על אותו רקע ויסודות. שעת משבר צריכה להביא בן תורה לשינויים בבסיס.

אופטלגין, מרק חם, אויר צח, ובית נקי, ומבט חדש וחביב על החיים ־ לא יעזרו לחולה אולקוס. אולקוס צריך ־ ככל שזה לא נעים – לרפא מהשורש.

בחורים נתפסים לפעמים לעשיית ׳חיזוק׳ בישיבה אחרת. נוף אחר. מזג אויר שונה. פרצופים אחרים. הבעיה בגישה החיצונית הזו, שהחפץ הראשון שיוציאו מהמזוודות – יהיו בעיותיהם.

כך לפעמים יש לבחור בעיה בישיבה, לבן בעיה בחיידר, "בוא נעביר אותו מקום". זה נשמע פשוט וקל, אבל המציאות היא שהלה סוחב את הבעיות איתו. צריך טיפול שורש פנימי! לא הטלת האשמות חיצונית.

התמקדות בחלק הרע

לכל אדם בעולם ישנן מעלות וחסרונות, השאלה היא רק על מה ממקדים את המבט.

ה'חובות הלבבות', (שער ששי פרק י) כתב לבאר מהי מידת ההכנעה, מידת הענוה, שעניינה להכיר שכל יהודי אחר טוב יותר ממני, וז״ל:

"…אם היה יותר חכם ממני, הייתי אומר: הוא ירא אלקים יותר ממני ליתרון חכמתו על חכמתי. ואם קטן ממני בחכמה, אומר, כי חשבונו יהיה קל מחשבוני ביום הדין, מפני שאני עובר במזיד והוא עובר בשוגג. ואם יהיה גדול ממני בימים, אומר, כי זכויותיו רבות מזכויותיי, מפני שקדמני לעולם. ואם יהיה קטן ממני, אומר, כי עוונותיו מעטים מעוונותיי. ואם יהיה כמוני בימים ובחכמה, אומר: אולי לבו לאלקים טוב מלבי, לפי שאני יודע במה שקדם לי מן העוונות ואינני יודע מה שהיה ממנו, ולא זזתי לכבדם כולם ולהיכנע להם"

שואל מרן הגאון ר' ישראל סלנטר זצ״ל, איך אפשר לחיות כך במחשבות מסוג כזה,

האם דורשים מהאדם שבאמת יחשוב כך, שכל אחד יותר טוב ממנו?

נבאר על די משל:

שני אנשים יושבים בשוק ומשוחחים. מתקרב אליהם אדם, אחד מביט כלפי מעלה, והאחר – כלפי מטה, מה ההבדל? הראשון ספר והשני סנדלר…

אשה הרה הולכת ברחוב, ובטוחה שלאחרונה הרבה נשים בהריון…

וביאר הגר"יס, שכל אדם מתפעל מאיזה דבר, מנקודה כלשהי שהוא רואה בזולת, וטבע האדם שהנקודה שממנה הוא מתפעל ־ שם העין שלו מביטה.

נקודת המבט של האדם על העובדות – נובעת מנקודת ההשקפה ו'מהיכן שהוא מונח'.

אדם מתמקד במה שנוח לו

אדם רואה את חבירו כשהוא עושה מעשה לא טוב. במקרה השני יודע ללמוד יותר טוב ממנו. הוא חי עם העובדה שהשני מזיד והוא שוגג, ומדוע? כי הוא כזה תלמיד חכם גדול, לא מתאים לו להתנהג כך.

אני לעומת זאת, עם הארץ, והתנהגות כזו פחות חמורה אצלי. אם כך, מדוע כשהוא חכם יותר מחבירו, הוא חי את עובדת היותו ת״ח? למה כאן המבט הפוך? מדוע כעת אינו זוכר ששגגותי הם זדונות?

התירוץ הוא, כי כאשר אני יותר תלמיד חכם ממנו, ההתפעלות שלי מרוכזת בחכמתי. ומה שהוא שוגג ואני מזיד ־ עובדה זו אני שם בצד.

"את הפסחים ואת העיוורים שנואי נפש דוד"

יש לכך דוגמא נפלאה בנביא. נאמר בפסוק (שמואל ב ה, ז): ״וַיִּלְכֹּ֣ד דָּוִ֔ד אֵ֖ת מְצֻדַ֣ת צִיּ֑וֹן הִ֖יא עִ֥יר דָּוִֽד: (ח) וַיֹּ֨אמֶר דָּוִ֜ד בַּיּ֣וֹם הַה֗וּא כָּל־מַכֵּ֤ה יְבֻסִי֙ וְיִגַּ֣ע בַּצִּנּ֔וֹר וְאֶת־הַפִּסְחִים֙ וְאֶת־הַ֣עִוְרִ֔ים שְׂנֻאֵ֖י נֶ֣פֶשׁ דָּוִ֑ד עַל־כֵּן֙ יֹֽאמְר֔וּ עִוֵּ֣ר וּפִסֵּ֔חַ לֹ֥א יָב֖וֹא אֶל־הַבָּֽיִת:׳'

ומבואר שם ברש״י וברלב״ג, שבאותה תקופה הפלשתים לא פחדו מעם ישראל, כי אברהם אבינו נשבע לאבימלך: ״אם תשקור לי ולניני ולנכדי" (בראשית כא, כג), כלומר שלא יגע לרעה בבניו ארבעה דורות, והיה שם זקן אחד שעדיין נכלל בתוך אותם ארבעה דורות, וכל עוד שזקן זה היה חי, ידעו הפלשתים שעם ישראל לא יוכל להזיק להם, ממילא הרשו לעצמם לצחוק מהם ומאבותיהם הקדושים.

ולכך עשו שני צלמים, אחד בדמות פיסח והוא משל על יעקב אבינו, עליו נאמר: ״והוא צולע על ירכו" (בראשית לב, לב), וצלם השני עשו בדמות עיוור, והוא משל על יצחק אבינו, שעליו נאמר: ״ויהי כי זקן יצחק ותכהנה עיניו מראות".

אינני יודע מדוע דוד היה שונא אותם, אומר לכם מדוע אני שונא אותם!…

אני גם כן למדתי חומש, ואעפ"כ, עד שנתקלתי בפסוק זה מספר שמואל, מעולם לא ידעתי שיעקב אבינו היה צולע ושיצחק אבינו היה עיוור. ראיתי הרבה עיוורים בחיי,

וגם ידעתי את דברי חז"ל שסיפר לנו המלמד בחיידר, שבשעת העקידה המלאכים בכו ונכנסו דמעותיהם לעיניו של יצחק וכתוצאה מכך נעשה עיוור בזקנותו.

את הכל ידעתי, אבל מעולם לא תפסתי שיצחק אבינו היה במהותו ׳איש עיוור' הוא לא הצטייר בעיני ככזה.

כמו כן ידעתי שכאשר יעקב אבינו רב עם המלאך הוא יצא משם צולע על ירכו, אבל כשראיתי פיסח ברחוב, מעולם לא ייחסתי זאת גם ליעקב אבינו.

״רק כשראיתי פסוק זה שהפלשתים צחקו על יצחק ויעקב, יצחק על היותו עיוור ויעקב על היותו פיסח ־ רק אז תפסתי שאכן זו היתה מציאותם ממבטם של הפלשתים.

ניתן להביט על החבר, על ראש הישיבה ואפילו על גדול הדור, ולתפוס את הנקודה שבה הוא טעה. אצל הפלשתים היה כל כך הרבה רע בלבם, שהם הסתכלו בחומש וראו את יעקב בתור אדם צולע ואת יצחק בתור אדם עיוור. הכל תלוי בלב, לא בעינים. מי שיש לו לב טוב, עיניו רואות רק טוב.

עתה נתבונן: וכי הפלשתים אינם צודקים? הרי ודאי שיצחק היה עיוור ויעקב היה צולע, ואעפ"כ רק ״שנואי נפש דוד" יכלו לעשות זאת,

כי תלוי היכן מסתכלים: ניתן להסתכל על יצחק אבינו או על יעקב אבינו ולומר: ״הנה, הוא אחד מארבעת רגלי מרכבה"!

ובאותה מידה ניתן להסתכל על יעקב אבינו ולומר: "אה, הצולע ההוא"…

ועל יצחק: "אה, העיוור ההוא"… ואף אחד לא יכול להכחיש זאת.

 

*

עוון ביטול תורה והסיבה לחורבן

[יערב נא שיחי עם תוספות]

א.            אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן וכו׳

לכאורה היה לו לקצר ולומר וידבר משה אל כל ישראל, למה ההקדמה "אלה הדברים אשר דיבר משה"?

כתב האור החיים הק׳ ־ ״עוד ירמוז על דרך מה שאמרו יומא יט: אמר רבא ודברת בם ולא בדברים בטלים ע״כ, מכאן שאסור לדבר זולת בדברי תורה ויראה, והודיע הכתוב כי משה רבינו ע״ה אלה הם הדברים אשר דבר כל ימיו מעצמו, לבד הדברים אשר צוה מה׳ לדברם, הא למדת שקיים ודברת בם, ודברים אלה כל רואה יעיד כי כולן דברי תורה וחכמה ומוסר, ע״כ.

ולמדה אותנו התורה שמשה רבינו ע״ה לא דיבר דבר חוץ מדברי תורה חכמה ומוסר לקיים הציווי ודברת בם ולא בדברים בטלים.

דברי רבינו יונה בחומר ביטול תורה

ג.            וברבינו יונה (שערי תשובה שער ג׳ – קע״ז) כתב בחומר ביטול תורה, וז״ל:

הקובע עצמו תמיד לשיחה בטלה ודברים בטלים כדרך יושבי קרנות, ושתיים רעות יש בדבר הרע הזה,

האחת כי כל המרבה דברים מביא חטא,

והשנית, כי הוא בטל מדברי תורה, ויש בדבר הזה דרכי מות כי איך לא זכר ולא שם על לבו, כי בעתים ההם אשר הוא משחיתם יוכל להשיג הנעימות ולקנות חיי עולם אם קבע העתים המזומנים ההם לתורה אשר הוא פנוי בהם ממלאכתו ועסקיו, אין זה כי אם בזות לבו את המצוות ואת שכר העולם הבא.

ומלבד אשר איבד טובה הרבה, ישא את עוונו כי אשמת הביטול מן התורה בעת היכולת לעסוק בה, אש היא עד אבדון תאכל כאשר אמרו (סנהדרין צ״ט.) כי דבר ה׳ בזה כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק, עכ״ל רבינו יונה.

ואין זה דוקא במי שאינו עוסק כלל, אלא על כל שעה ושעה שיכל לעסוק ואינו עוסק יש לו לחוש פן הוא ח״ו על אותה שעה בכלל דבר ה׳ בזה,

ואיתא באבות: המהלך בדרך יחידי ומפנה לבו לבטלה ה״ז מתחייב בנפשו. [תורת הבית לחפץ חיים פרק א׳]

ועל כל זה נצטוינו בתורה ״ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך״ שכל אימת שנשב בביתנו או שנלך בדרך לא נהיה פנויים מדברי תורה אחרי שיש לנו פנאי ללמוד. (שם)

בעון ביטול תורה כל תיבה – עבירה לחוד

ד.            וחומר עוון ביטול תורה מביא מרן הגר״ח קניבסקי שליט״א בספרו ארחות יושר, שאמרו בספרי:

כשם ששכר ת״ת גדול מכל המצוות, כך עונש המבטל גדול מכל העברות,

ואמרו בירושלמי: ויתר הקב״ה על ע״ז ג״ע ושפיכות דמים ולא ויתר על ביטול תורה, [ויעוין שבת ל״ג. חומר העונש על ביטול תורה]

ובשבת קי״ט אמרינן דלא חרבה ירושלים אלא בשביל ביטול תורה,

ובמגילה ג. אמרינן שיהושע נענש בשביל שביטל את ישראל מתורה לילה אחד.

ובריש פאה תנן ״ותלמוד תורה כנגד כולם״ וביאר הגר״א בשנות אליהו דת״ת אין לה שיעור למטה כי בכל תיבה ותיבה מקיים מצוה שהיא שקולה כנגד כל המצוות,

והוסיף בארחות יושר שם: דזהו ג״כ ענין ביטול תורה כנגד כולם – שכל תיבה עבירה לחוד.

ובזה ביאר הגר״א באבן שלמה (פ״ז – 0 ענין גודל התאוה לדבר דברים בטלים וליצנות אף שאין בהם הנאת הגוף, עפי״מ שאמרו חז״ל מצוה גוררת מצוה וכן בעבירה, מפני שבכל דבר שאדם עושה נותנים לו רוח ממרום שאין לה מנוחה עד שיעשה עוד דברים כאלה, וע״כ בדברים בטלים שהוא היפך התורה וגדול מכל העבירות כמ״ש בספר הנ״ל, וע״כ גדול מאוד כח ההמשכה של רוח הטומאה וההנאה גדולה מכל העבירות.

פרשת דברים תמיד נופלת לפני תשעה באב.

חז"ל אומרים שהבית חרב בעוון ביטול תורה. וצ"ב – הרי לימוד תורה זו מצות עשה, וכיצד בשל כך יתחייבו בצרה כל כך גדולה ונוראה של הרג מליונים וגלות וחורבן בית ה'?

מבאר רבינו בצלאל אשכנזי בעל השיטה מקובצת

ואמרו במדרש [איכ"ר א-לב] "כי ה' הוגה על רוב פשעיה יכול על מגן? ת"ל על רוב פשעיה".

פי' אמרו חז"ל בכמה מקומות שלא חרבה ירושלים אלא בעון בטול תורה, דהיינו שב ואל תעשה וזהו פי' על מגן, בחינם, ד[התבטל ו]לא עביד ולא מידי. והיינו דקאמר יכול על מגן? ת"ל על רוב פשעיה.

והענין כך הוא, דאיברא דלא נחרב הבית אלא בעון ביטול תורה, מיהו אי לא הוו קדמי רוב פשעים, לא הווה מיענשי כולי האי בעוון ביטול תורה, ומשלו משל לדבר זה למלך שהיה לו מנגן והיה מרשיע ומיצר לרבים והיו צועקים עליו למלך והמלך לא היה נוטה אוזן כלל, מפני מתק נגונו בנבל וכנור, פעם אחת הכה לאחד, קם הלה בזדון וחתך את ידו, אמרו העולם עכשיו יהרוג המלך ויעשה משפטים במי שחתך ידו של אהוב המלך, וכשהודיעו הדבר למלך, קם המלך בחמתו וציוה שיהרגו למנגן, כי אמר שעד עתה לא היה נוטה אוזן לקול הצועקים עליו מפני טיב נגון על הנבל, עכשיו שנחתך ידו ואינו יכול לנגן אין לי בו חפץ, ועוד גילגל עליו את הראשונות והרגוהו, הילכך הכי קאמר כי ה' הוגה פי' אפי' מדת רחמים הסכימה, ולא בעוון בטול תורה בלחוד אלא על רוב פשעיה.

 

מרן הרב ש״ך זצ״ל כשלא יכל ללמוד חזר על הלכה בהלכות ברכות הנהנין

ז. ובפסחים דף מ״ט: אמר רבי אלעזר, עם הארץ אסור להתלווות עמו בדרך שנאמר כי היא חייך ואורך ימיך, על חייו לא חס – ללמוד תורה ולחיות, על חיי חבירו לא כל שכן.

וביאר מרן הגראי״ל שטיינמן שליט״א שגדר על חייו לא חס לא נמדד לפי שעות הלימוד שלומד אלא כשיש לו זמן פנוי ולא מנצלו ללימוד התורה… ולא שנא אברך הלומד יום שלם או אדם שעובד לפרנסתו ולומד רק שעה אחת, דגם כשקשה לו ללמוד ילמד דברים קלים ולא ישב בטל או ידבר דברים בטלים.

וסיפר על מרן הרב שך זצ״ל שכשהיה ניתוח לאשתו והיה קשה לו להתרכז בתורה בעיון, היה חוזר בשפתיו כל הזמן על הלכה מהלכות ברכות הנהנין ואמר: קארטפל (תפו׳׳א) בורא פרי האדמה קארטפל, בורא פח האדמה, וכשרווח מיד חזר ללימודו.

הסטייפלר – כשהיה מתקן כיסא בביתו – היה גורס משניות.

אדם שאומר כל היום 'ואחות לוטן תמנע' – זה לימוד תורה! אשרי יושבי ביתך כולם יודעים בע"פ…

 

ברית מלח להגן על ביטול תורה

ה.    ובתוס׳ ברכות מ׳. הביאו מדרש ״כשישראל יושבין על השולחן וממתינין זה את זה עד שיטלו ידיהם והן בלא מצוות, השטן מקטרג עליהם וברית מלח מגן עליהם״, ופירש מרן הגרי״ש אלישיב זצ״ל שהקטרוג הוא על כך שיושבין ושותקין ויש כאן ביטול תורה ולכך צריך ברית מלח שיגן עליהם.

דברו על         היצר ־ העיקר שלא תלמדו

י. וסיפר הג״ר צבי הירש לוינסון חדב״נ מרן החפץ חיים, כי בלומדו בישיבת וולאזין נכנס פעם לאולם הישיבה רבי חיים זיע״א והרגיש ששני תלמידים פסקו מלימודם ונדברים איש אל רעהו, לשאלתו במה הם עסוקים, ענו שהם דנים בדרכים להלחם ביצה"ר. אמר להם: היצה"ר אומר "דברו עלי כפי שעולה על לבכם ובלבד שלא תלמדו״״. כי היצה״ר הגדול ביותר הוא לבטל תורה מעם ישראל.

על איזה חטאים בכה הגרמ״ש שפירא זצ״ל

יא. ומסופר על ראש ישיבת ״באר יעקב״ רבי משה שמואל שפירא זצ״ל כאשר היה כבר בן שמונים ושש, ישב בחדרו בשעות האחרונות של ערב יו״כ ולפניו פתוח ספר שערי תשובה לרבינו יונה והוא לומד בו וממרר בבכי, באתה שעה היו תלמידים מטפסים על חלונות החדר בכדי לראות את המחזה נורא ההוד. באותה שנה כבר לא יכלו עוד לעצור, ואחד מבניו ניגש אליו בשאלה המתבקשת: אבא, וכי עד כדי כך? מה הם החטאים שבגינם הינך כה בוכה.

תשובה נוראה השיב לו רבי משה שמואל זצ״ל ״ישנם זמנים ומקומות בהם אסור להרהר בדברי תורה ואז אני נוטל חומר קריאה שאינו קודש, מי יודע אולי קרה שאני קראתי דקות נוספות מעבר למתבקש ומבטל הנני מדברי תורה״…

עמלק מגיע כשיש ביטול בתורה

ו.   ובפר׳ חוקת (כ״א – א׳) וישמע הכנעני מלך ערד יושב הנגב וכו׳ וילחם בישראל, ופירש״י דהכנעני מלך ערד הוא עמלק שנאמר עמלק יושב בארץ הנגב, ומה שמע שבא להילחם בישראל פירש״י שם ־ שמע שמת אהרן ונסתלקו ענני כבוד.

ושמעתי מהגאון הגדול רבי מאיר צבי ברגמן שליט״א שזה רואים בכל מקום בתורה שהגיע עמלק הוא כשהיה רפיון בלימוד התורה כמבואר ברש״י פט״ו בשלח על הפסוק, ויסעו מרפידים – ויבוא עמלק – והוא משום שכל כת עמלק הוא כשיש רפיון בתורה – והכא נמי כאן כמו שכתב בש״ך (פירוש על התורה מגורי האר״י) מאחר שמת אהרן ונתעסקו בהספדו שלושים יום ונתבטלו מתלמוד תורה ־ לכך ויבוא עמלק.

[ואף שעסקו בהספדו של חכם, התביעה היתה שהם גרמו למיתת אהרן ע״י חטא מי מריבה והיו צריכים להספידו ונגרם כל הביטול תורה הזה,

ועוד שמעתי לבאר מחכ״א עפימש״כ הכלי יקר על הפסוק בפר׳ תולדות יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה, ע״י שיהי׳ באבלות ואבל אסור בת״ת וממילא לא יהי׳ לו את ההגנה של תלמוד תורה, ואף שהוא אנוס סו״ס ההגנה של תורה אין לו והכי נמי כאן אף שאנוסין בענין ההספד מ״מ את ההגנה של תורה אין להם ולכן ויבוא עמלק.]

וכן בפר׳ שלח וירד העמלקי והכנעני ויכום ויכתום עד חרמה – וגם שם סיבת כוח עמלק להכותם היה ביטול תורה, כמ״ש שם שארון ברית ה׳ ומשה לא משו מקרב המחנה ומאחר שעזבו את התורה ומשה רבינו אין לך ביטול תורה גדול מזה ולכן ויבוא עמלק. ע״כ.

כשאדם מבטל רגע אחד כאילו חתך וכרת רגע זה מחייו

ח.    ומרן הגרי״ש אלישיב זצ״ל הביא דברי הגם׳ בשבת קנ״א: שהלכה היא ״שהמעצים עין עם יציאת הנפש ה״ז שופך דמים", כלומר אדם שמעצים עינו של גוסס נחשב שופך דמים כי בזה קירב את מיתתו,

והנה הלכה זו נאמרה באדם גוסס שעוד רגעים ספורים ימות, וע״ז אמרו שהמעצים עינו כאילו שופך דמים, וביותר כמה שוה רגע אחד של אדם גוסס שאינו מרגיש כבר כלום ואבדה תקותו, ובכ״ז קבעו חז״ל שהמקרב מיתתו ה״ז שופך דמים. הרי לנו לימוד נפלא מה ערכו העצום של רגע בחיים!

וא״כ המשיך מרן הרב אלישיב – כל שכן כאשר אדם מבטל את חבירו או שמפסיק בעצמו וברצונו מלימוד התורה בודאי ראוי להקרא שופך דמים!

וביאור הדבר: כי חיי האדם מורכבים משנים והשנים מורכבים מחדשים, וחדשים משבועות, ימים, שעות ורגעים, ובכח בחירתו של האדם להעלות כל רגע מחייו לדבר נצחי לבחור בחיים, וכשאדם מבטל רגע אחד, ואיננו ממלא את התפקיד המיועד לו ברגע זה ה״ז כאילו חתך וכרת את הרגע הזה מחייו, וע״ז אמר הכתוב כי דבר ה׳ בזה וכוי הכרת תכרת, ודרשו חז״ל (סנהדרין צ״ט.) את זה על מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק. [דברי אגדה עמוד רפ״ג]

עשרים ושתיים דקות!…

ט.   ואכן על מרן הגרי״ש אלישיב זצ״ל ניתן לומר ש״הוא היה אומר״ – כידוע לכל, ניצול הזמן שלו והקפידא שלא לבטל רגע אחד מלימוד התורה. וכמו שנלמד מאחד מאלפי הסיפורים שסופרו עליו בחייו ולאחר פטירתו.

וכך מביא בספר ״גדולה שימושה״ (עמדו מ״ג) מספר תלמיד מרן זצ״ל: שבעת תחילת שימושו לפניו, לא נהג רבינו ללכת לבריתות. אחד מקרובי משפחת הרבנית ע״ה שהיה מוכר לרבינו היטב, חפץ לכבדו בסנדקאות וביקש ממנו והפציר בו שישמש כסנדק. בדרך חזרה מן השיעור בתפארת בחורים התלויתי אליו וביקשתי שיסכים ליטול את הסנדקאות, בתחילה ענה תשובה חיובית, ובעקבות כך סידר אותו קרוב את הברית באולם "בנות ירושלים״ מרחק הליכה קצר מבית רבינו, למחרת אומר לי רבינו: תתקשר לאותו קרוב ותודיע לו שאני מבטל את הסכמתי ואיני יכול לבוא לברית כי אין לי זמן… [עי״ש עוד מה שענה לו מרן הגרי״ש]. אותו קרוב לא התיאש וביקשני לנסות שוב לשכנע את רבינו להשתתף בברית ובהתחייבות ברורה שכל הברית לא תיקח יותר מעשרים דקות… וכאשר שמע רבינו את ההתחייבות הברורה הסכים.

באותו יום נתלויתי לרבינו בדרכו לאולם, אותו קרוב משפחה יצוין לשבחו, דאג שהכל יהיה מסודר לבל יבטל רבינו רגע מיותר מזמנו. ברגע שנכנס רבינו לאולם, נשמעה הקריאה: ״קוואטר״, איש לא איחר כולם הגיעו בזמן, הברית נערכה בזריזות ומאז שיצא מביתו עד שיצא מהאולם לא חלפו למעלה מעשרים דקות.

לאחר גמר הברית ליויתי את רבינו חזרה לביתו ואמרתי לו ״הוא עמד בהתחייבותו כל העניין לא נמשך יותר מעשרים דקות״! ואז כתגובה הוציא רבינו משפט בן שלוש מילים שזעזע אותי כליל: ״עשרים ושתיים דקות״…

מספר אותו תלמיד: המשפט הקצר הזה חקוק בעצמותי עד היום ועומד לנגד עיני, בכל פעם שהזמן עומד ותובע את עלבונו, כל אימת שהזמן מתבזבז לשוא אני נזכר במילותיו של מרן זצ״ל ״עשרים ושתים דקות״!

שתי דקות מעבר לעשרים דקות שהקצה רבינו בסדר יומו הלכו לריק אבידה יקרה אבידה נצחית שלא תחזור לעולם!!

[וע״ע מעשה נורא על עוון ״ביטול תורה״ המובא בספר אוצרות התורה – שבועית עמוד קל״ה שסיפר הגר״א דושניצר מפי רבי אלעזר משה הורביץ זיע״א]

וכן היה מעשה בא' שביקש שהגר"ע יוסף יהיה לו סנדק בת"א, והוא ידאג לרב למסוק שיקח אותו לת"א ויחזיר אותו, והכל לא יארך יותר משעה. הגר"ע סירב ואמר לו גם במליון דולר לא אמכור לך שעה שאוכל ללמוד בה!

חמש דקות של ביטול תורה

יב. ובישיבת ראדין אצל החפץ חיים היה נהוג שהשמש היה דופק על השולחן להודיע לבחורים שהגיע זמן תפילה, פעם טעה והקדים לדפוק חמש דקות לפני הזמן, הח״ח נחרד מעובדה זו שנגרם ביטול תורה בשוגג, לרבים, זמן רב אחרי פטירת השמש שמעו את הח״ח נאנח ואומר: וי וי מי יודע מה יעשה השמש בבי״ד של מעלה עם אותן חמש דקות של בטול תורה שנגרם בשוגג על ידו… [לשכנו תדרשו]

אין מנוחה בעולם האמת למי שביטל את חברו מת״ת

יג. ומעשה נורא מסופר על הסטייפלער זצ״ל שפעם נכנס אצלו אדם נכבד תושב לונדון והושיט לו פתקה, עליה היה כתוב שמו שאלו הסטייפלער האם יש לו אח בשכון ויזניץ בב״ב, והשיב לו: הן, הסייפלער לא הכיר אותו אף לא את אחיו ובקשו להגיד לאחיו לבוא אליו, כאשר הגיע אחיו, שאלו האם למד בהיותו צעיר בבימ״ד פלוני כל ערב שבת אחה״צ, והלה השיב בחיוב, שוב שאלו: האם הוא זוכר את השמש הזקן שהיה מנקה את ביהמ״ד שהיה מבקשו לעבור ממקום למקום כדי שיוכל לנקות את בית המדרש? והשיב שהוא זוכר. אמר לו הסטייפלער: הלילה בא אלי השמש ואמר לי שאין לו מנוחה בעולם העליון מכיון שביטל אותך מתורה ואמר לי את שמך, לכן אבקשך שתלך מיד על קברו ותמחל לו על הביטול תורה״…

והוסיף בספר ״לשכנו תדרשו״ (בשם מרן זצ״ל) המתבונן יראה כמה נורא עומק הדין שהרי השמש עשה מלאכתו להכין ביהכנ״ס לשבת, עכ״ז כיון שיצא עי״ז ביטול תורה לא היתה לו מנוחה…

גדר דברים בטלים ־ שאם מדבר עשר דקות צריך להיות איכפת לו

יד. ולסיום כאשר אנו עוסקים ביסוד ביטול תורה יש להוסיף מה שכתב בספר ארחות יושר שם: שיש להעיר שאיסור דברים בטלים אין הכונה שאסור לדבר אפי׳ תיבה אחת מה שאינו דברי תורה שזה אינו אלא לבעלי מדריגה גדולה כמו שאמרו על הגר״א, (ומה שאמרו בגמ׳ השח שיחת חולין עובר בלאו ועשה היינו שחוק וקלות ראש כמ״ש רש״י)

אלא אמרו בשם החזו״א זצ״ל שגדר דברים בטלים שאם מדבר עשרה דקות כבר צריך להיות איכפת לו, ומצאתי בהקדמת ספר ״בית אהרן״ להגר״א ואלקין ז״ל כותב בנו ששמע מאביו בשם הגר״א לבאר מה דשנינו בפ״ו דאבות באחד ממ״ח קנינים ־ מיעוט שיחה, שזה אינו בשלילה כפי המובן הפשוט כלומר שימעט בשיחה לגמרי מבלי להוציא אף דיבור מפיו רק הכוונה להיפך בחיוב, היינו לחייב מיעוט שיחה שאם ילמוד בלי הפסק, דעתו תתבלבל עליו, וע״כ בכדי לאוקמי גירסא צריך מזמן לזמן לשיחה קלה עכ״ל. [וכ״כ תפארת ישראל שם, והרמב״ם בשמונה פרקים פ״ה]

ובלבד שלא יהיה בזה דיבורים אסורים, ומה שאמרו בברכות נג. של בית ר״ג לא היו אומרים מרפא בבימ״ד מפני ביטול ביהמ״ד היינו באמצע שלומדים שבזה החמירו חז״ל כמ״ש בע״ז ג. ובאבות פ״ג – ז׳.

התביעה על ביטול תורה היא היותר גדולה מכל העבירות

ב.            ובחומר ענין דברים בטלים מצאנו בגמ׳ יומא ל״ה: רשע בא לדין אומרים לו מפני מה לא עסקת בתורה. והדבר צריך ביאור כמו שעמד בזה הגר״י פטרבורג זצ״ל (והביאו מרן הגרא״נז ש״ך זצ״ל בספר שימושה של תורה) שהרי מדובר כאן ברשע שהוא שטוף בעבירות וא״כ קודם יש לדונו על כל שחיתותיו, על כל הכריתות ומיתות בי״ד שעבר ומה שואלים אותו: ״מפני מה לא עסקת בתורה״.״ וביותר הדבר מפליא שמה עונה הרשע ״נאה הייתי וטרוד ביצרי״ (ואומרים לו כלום נאה היית יותר מיוסף הצדיק.) ותמה רבי איצל׳ה זצ״ל וכי זה תשובה שעונה הרשע… משל למה הדבר דומה לאב ששואל את בנו: ״אמור נא לי מדוע לא היית היום בחדר״? היעלה על הדעת שהילד יתנצל ויאמר ״עסוק הייתי באותה עת בגניבה״? ודאי שלאי משום שהתשובה שלו הרי תעורר יותר כעס מאשר השתיקה והנה כאן שואלים את הרשע מפני מה לא עסק בתורה ובמקום לשתוק הוא מעורר על עצמו קפידא גדולה יותר באמרו שהיה שטוף אותה עת בעבירה ולכן לא היה לו פנאי ללמוד… היתכן? כיצד תובן תשובה כזו?

ועל כרחינו חייבים אנו לומר שהאשמה של ביטול תורה היא התביעה היותר גדולה מכל העבירות – עד שהרשע מבקש למצוא בתשובתו מפלט ומקלט מהעבירה של ביטול תורה… [והיינו שלא איכפת לו להאשים את עצמו בעבירות אחרות ושיחייבו אותו בעונש, העיקר שלא יואשם בעבירה החמורה ביותר שהיא ביטול תורה..״]

סיפור מהרב זילברשטיין על בת 19 שנפטרה מהמחלה והתגלתה לאחותה בחלום על תיקונה

רוצה לסלק את השכינה מוולזין??

סיפר המגיד הגה"צ רבי יעקב גלינסקי זצ"ל: "זכורני שבבית המדרש בו למדנו היה יהודי זקן מופלג, יותר מגיל תשעים, ולא פסק פיו מגירסא. יומם ולילה היה יושב ולומד בהתמדה בלתי ניתנת לתיאור. כה שקוע היה בלימודו עד שגם את סעודותיו היה אוכל בבית המדרש, תוך כדי עיון בספר. וכך היה יושב ולומד עד שחטפתו שינה, ותיכף כאשר היה מתעורר היה חוזר לתלמודו באותה מתיקות נפלאה, כאילו היה זה יומו הראשון בלימוד תורה. כך היה מנהגו כל השבוע. בערב שבת היו באים נכדיו ללוותו לבית אחד מבניו, ומיד בצאת השבת היה חוזר לבית המדרש לעוד שבוע של התמדה מופלאה.

הג"ר יעקב זצ"ל היה נזכר בערגה בדמותו של אותו זקן היושבת כפופה ורכונה על גמרא גדולה, נעזר בזכוכית מגדלת, ונעימת קולו הצרוד מתנגנת ומנעמת בלימוד התורה. אות ומופת, סמל ודוגמא היה לנו אותו זקן – מספר הג"ר יעקב זצ"ל, אך יחד עם זאת התנהגותו היה חידה בעינינו, מהיכן שואב הוא את כוחותיו הרבים לשקידת התורה, בגבורה עילאית כל כך??

פעם, כשהלך ליטול את ידיו לפת שחרית, התלווה אליו אחד הבחורים ושאל אותו: מאין לך כזה גישמאק בלימוד התורה? איך מגיעים לכזו מתיקות התורה? האם זו תכונה מולדת או תכונה נרכשת? התעניין התלמיד, ואם היא נרכשת – המשיך להקשות – כיצד היא נרכשת?

הזקן שמע את שאלתו, נטל את ידיו, ברך, פסע למקומו. ואחר שבצע את הלחם, ברך המוציא ואכל כזית, הגביה את עיניו ואמר לו: אם שאלת אענה לך, אך כדאי שתקרא לחבריך וגם הם ישמעו את התשובה.

וכך הוא סיפר: זכיתי ללמוד בישיבת וולוז'ין בעת פריחתה, בהנהגת שני ראשי הישיבה, הנצי"ב מוולוז'ין והבית הלוי מבריסק זצ"ל, הייתי בחור כישרוני, שהרי אם לא כן לא הייתי מתקבל לישיבה, אבל לא היה לי הרבה חשק ללמוד, סברותי היו חביבות על ה'בית הלוי', ובחביבות גדולה היה מעורר אותי על ההתמדה שלי שהיתה לוקה בחסר. אבל אני, נהניתי מהבטלה…

כל עוד התבטלתי לעצמי, היה ה'בית הלוי' מעלים עין, קיווה שמתיקות התורה תמשכני. אך יום אחד ראה אותי משוחח עם שני בחורים ומפריעם מלימודם. עד כאן, לזה כבר לא הסכים, הוא פנה אלי בקול נוקב ואמר: וועלוואלע וועלוואלע!! היודע אתה שחז"ל הקדושים אומרים שאפילו יחיד העוסק בתורה הקב"ה יושב ושונה כנגדו?! ואם פוסק מלמודו, הקב"ה מפסיק, כביכול, בגללו?!

וועלוואלע וועלוואלע!! היודע אתה מה שאמרו חז"ל בפרקי אבות ששנים היושבים ועוסקים בתורה שכינה שרויה ביניהם, והקב"ה מאזין וכותב דבריהם.

וכך הוא זעק מנהמת לבו: וועלוואלע! האם אתה מעונין לסלק את השכינה מוולוז'ין?!

דבריו היוצאים מן הלב נכנסו אל ליבי פנימה, ידוע ידעתי כמה פעמים סילקתי את השכינה וגרמתי לה צער, ואת זה לא רציתי. כתשובת המשקל קיבלתי על עצמי לא להפסיק מלימוד התורה. לא היה קל, כמו כל ההתחלות הקשות, אך למרות כל הקשיים התעקשתי, והורעפה עלי ממרומים מתיקות התורה עד שאינני יכול כיום לעזוב אותה, כי מתוקה היא מדבש ונופת צופים.

*

דרך התוכחה בחינוך הילדים

[הרב וולך]

מתחילים לקרוא ספר דברים, ובספר פרי צדיק (לרבי צדוק הכהן מלובלין) כותב: אומרים בשם היהודי הקדוש, שלמד בכל יום כמה פסוקים מספר משנה תורה, שאמר, שהוא לו לספר מוסר.

יש לנו כאן שני ידיעות: הידיעה הראשונה, שכל יום צריכים ללמוד מוסר. הידיעה השנייה, שמספיק ללמוד כמה פסוקים, ולעניינינו, העניין המרכזי הוא, שספר דברים הוא ספר מוסר.

בספר שם משמואל (פרשת דברים שנת תרע"ה) כותב: הגיד היהודי הקדוש מפשיסחא, שהמובחר שבספרי המוסר הוא ספר משנה תורה, והיה מזרז לתלמידיו ללמוד תמיד משנה תורה לעורר לבבם. משה רבינו מסר לנו את ספר דברים, כדברים היוצאים מן הלב שנכנסים אל הלב.

הרבי מביאלא אמר: שמה שכתוב שמשה ספר דברים מפי עצמו אמרו, זה לא שהוא אמר מה שהוא רוצה, כי כל התורה מפי הקב"ה נאמרה, אבל משה השקיע את עצמו בספר דברים, מפי 'עצמו' אמרו, כל משה רבינו מונח בספר דברים.

בהקדמת הספר דעת תורה (של רבי ירוחם ממיר) לספר דברים, הוא כותב שהסבא מקלם היה קורא לספר דברים ספר המוסר. אמר על זה רבי ירוחם: הרי כל התורה כולה היא ספר מוסר, מה צריך לעשות, וממה להימנע? אלא כמו שכל השירים קודש ושיר השירים קודש קודשים (ידים ג, ה), אז כך כל התורה היא מוסר, וספר דברים הוא מוסר המוסרים.

רבי שמואל אוירבך זצ"ל סיפר, שהוא בא לבקר את המשגיח רבי יחזקאל לוונשטיין שבועיים לפני פטירתו, ולמרות חולשתו שהיה בגיל מבוגר מאוד ותש כוחו, מצאו עומד ועל הסטנדר פתוח ספר דברים, ואמר לו כך: שהוא עומד, כיוון שהוא מכריח את עצמו ללמוד. וספר דברים, כיוון שהוא ספר מוסר!

מהו מוסר?

אמרה של הסבא מקלם, מוסר הוא מלשון לאסור, לכבול, "עייר פרא אדם יוולד" (איוב יא, יב) ואדם צריך לכבול את יצריו, לדאוג שתהיה לו שליטה עצמית מוחלטת, זה עניינו של המוסר. "לאסור מלכיהם בזיקים". (תהלים קמט, ח) רבותינו אומרים שההבדל בין צדיק לרשע, (בראשית רבה פרשה לד אות י) שהרשעים הם ברשות ליבם, למעשה הם מובלים, והצדיקים ליבם ברשותם.

יש אמרה של רבי ירוחם ממיר על נקודה בחז"ל, הוא אומר שאם כל ספרי הפילוסופים יהיו על הכף האחת, והמאמר הזה יהיה על הכף השנייה מכריע את הכל. מהו המאמר? לגבי הנזיר כתוב "יביא אותו" (במדבר ו, יג) כותב רש"י: הוא מביא את עצמו. כשמסיים את הנזירות, מביא את הקורבן שלו. ובמצורע כתוב "והובא אל הכהן" (ויקרא יד, ב) מה ההבדל בין נזיר למצורע? המצורע נגרר, והנזיר מביא את עצמו, הוא בעל הבית על עצמו!

השאלה היא: האם האדם הוא אישיות, הוא שולט על עצמו, או שאחרים שולטים עליו? דוד המלך (במזמור הראשון בתהילים) מאפיין את הצדיק מול הרשע, הצדיק הוא "כעץ שתול", והרשעים "כמוץ אשר תדפנו רוח". השאלה היא האם כל רוח מפריחה אותך, או שאתה מחזיק מעמד, אתה כעץ שתול?

זה למעשה עניינו של המוסר, הרמב"ם מביא (בהקדמתו לפירוש המשניות) מזמור ל"ד בתהילים "אל תהיו כסוס כפרד אין הבין במתג ורסן עדיו לבלום", כותב הרמב"ם: האדם נולד כבעל חיים, "עייר פרא אדם יולד", ומפרש רש"י, שמעייר פרא צריך להיוולד אדם, להפוך את עצמנו מעייר לאדם. מה ההבדל בין עייר לאדם, איך נדע אם אנחנו עדיין עיירים (חמורים) או שאנחנו בני אדם?

אם אתה צריך בלם חיצוני שיעצור אותך, אתה עדיין סוס ופרד, אתה עדיין לא מבין בעצמך מה צריך לעשות, אלא אתה צריך מעצורים חיצוניים, כי אדם פירושו שיש לו בלמים פנימיים ומבין מה צריך לעשות ומה לא. וזה עניינו של המוסר, לתת לאדם את הבלמים הפנימיים שלו, לא מושכות חיצוניים כמו שבעל חיים זקוק להם, אלא מעצורים פנימיים.

ספר דברים הוא ספר המוסר, פירושו של דבר, הוא מלמד אותנו איך באמת האדם צריך לחנך את עצמו, ומה האמצעים לכך. נתבונן בפרשת השבוע, ונמצא כמה וכמה מאפיינים, כמה אמצעים שנדרשים לנו כדי לחנך את עצמנו ואחרים, טוב יותר.

תוכחה בכבוד

כולם שמים דגש על ההתחלה של הספר, "אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין לבן ובין תופל ולבן וחצרות ודי זהב", כותב רש"י: שבכל מילה כאן יש איזה שהוא רמז לתוכחה, מה עשיתם פה ושם, תזכרו. למה אמר משה ברמז? ושאלה שניה, אם אומר להם ברמז, היינו מצפים שכל הספר כולו הוא ספר של רמזים, והרי זה לא ככה, בפסוקים הבאים מתחיל משה רבינו לספר על העניין של המרגלים ובהרחבה מרובה ואינו מסתפק ברמזים, אז מה מנסה להקנות לנו משה רבינו?

הנקודה הראשונה, למה ברמזים? אומר המדרש (הובא ברש"י) מפני כבודם של ישראל. משה לא רצה לומר להם בפירוש חטאתם פה ושם, ומשום כבודם רק רמז להם.

מה מונח פה? הרי אחר כך אומר להם מפורש דברים שחטאו? העניין הוא, שכדי שתוכחה תשפיע ולא רק על אחרים אלא גם על האדם בעצמו, היא צריכה לבוא מתוך כבוד! תשכנע את השני, שכשאתה אומר לו דברי תוכחה אתה לא אומר לו בגלל שאתה רוצה להשתרר מעליו, לא בגלל שאתה רוצה לרמוש אותו, ולהראות לו שהוא לא חשוב בעיניך, אלא להיפך תראה לו עד כמה שהוא חשוב, ותשמור על כבודו ותייקר אותו, ותעשה אותו נעלה יותר.

אני מבקש להזכיר את דברי קודשו של השפתי כהן, ליצחק אבינו היה בן והוא לא ממש מילא את הציפיות של יצחק, עשיו, והוא מחליט לתת לעשיו את הברכות. והשאלה שנשאלת היא: האם יצחק ידע מיהו עשיו או לא? נתבונן, לכאורה למה שהוא לא ידע? התשובה השגורה היא, בגלל שהיה עיוור. מתי הוא נהיה עיוור? רבותינו אומרים שכשהנשים של עשיו הקטירו עבודה זרה, התעוורו עיניו של יצחק מעשן הקטורת. באיזה גיל עשיו נשא את נשיו? בגיל ארבעים . מתי הוא גלש החוצה? בגיל שלוש עשרה, יעקב הולך לבתי מדרשות, והוא הולך לבתי עבודה זרה. זה עשרים ושבע שנה לפני שיצחק אבינו התעוור! במשך כל כך הרבה זמן לא יודע יצחק מה המעשים של עשיו? " איש ציד איש שדה", רש"י אומר שהיה בטלן, ולעומתו "יעקב איש תם יושב אוהלים".

התשובה הפשוטה היא: שידע בדיוק מיהו עשיו, אבל בגלל שהוא יודע מי הוא, הוא כבר לא בנו? הוא רצה לקרב אותו, אולי כך הוא יוכל להשפיע עליו, אז הוא רוצה לתת לו את הברכות. ונתבונן בנקודה מרעישה, ונבחן את עצמנו לאור הנקודה הזאת, ונביא פסוקים בדו השיח שהיה בין יעקב שהתחזה לעשיו, לבין יצחק אבינו: "ויאמר אליו 'בני', ויאמר הנני אבי, ויאמר מי אתה 'בני'? אנכי עשיו בכורך, מה זה מיהרת למצוא 'בני'? כי יקרה ה' אלוקיך לפני, גשה נא ואמשך 'בני' האתה זה 'בני' עשיו אם לא, ויאמר אתה זה 'בני' עשיו הגישה נא ואוכלה מציד 'בני'", כמעט אין משפט בלי המילה בני. מדוע?

הוא רוצה להדגיש לו, כמה שאתה התרחקת, אתה בני. נחשוב כל אחד, מתי הוא דיבר לאחרונה עם הבן שלו, ואמר לו שמונה פעמים את המילה בני? אבל רואים, שכשאדם רוצה לקרב ולהשפיע על מישהו, זו הדרך. אני לא יודע אם יש דרך אחרת, להיפך, ככל שאתה דורש ומצפה ממנו ליותר, אתה צריך להראות לו שאתה עושה את זה מתוך אהבה וקירוב.

יש אמרה מאוד ידועה של הרב מפונוביז' זצ"ל: יעקב עולה לחרן, ומוצא שלשה עדרי צאן רובצים ליד באר, הוא אדם זר והם בעלי המקום תושבי האזור, והוא מתחיל להגיד להם מוסר, מה אתם עושים פה? עוד היום גדול, השקו הצאן ולכו רעו. מה היה צפוי שהם יעשו? התעלמו ממנו זה במקרה הטוב, ינפנפו אותו כמו שאומרים, במקרה הבוטה יותר. והם שומעים את השאלות שלו, ועונים לו עליהם, "לא נוכל עד אשר יאספו העדרים", "האבן גדולה על פי הבאר", אין מספיק מים לכולם, צריך לעשות את זה ביחד.

למה הוא הרשה לעצמו להוכיחם, ולמה קיבלו את התוכחה? לא מדובר כאן בגדולי עולם, מדובר כאן ברועים גויים! ואומר הרב מפונוביז', שהייתה לו מילת קסם, 'אחי' מאין אתם? ברגע שאומרים להם 'אחי', אפילו גוי נמס ומוכן לענות.

מצאתי שיחה של רבי שניאור קוטלר בפני מחנכים, והוא העלה נושא מעניין איך באמת משפיעים, איך אפשר להתקבל למרות שרוצים לשנות ציבור?

משה רבינו נשלח לגאול את ישראל, שואל משה רבינו: מה המצב הרוחני שלהם? עונה לו הקב"ה, שהם מחוקים, אין להם שום זכות, נמצאים במ"ט שערי טומאה, עובדים עבודה זרה. אז אומר משה "הם לא יאמינו לי", אם הם כל כך רחוקים, איזה קשר יהיה בנינו?

והקב"ה כל כך הקפיד עליו, ואמר לו: "הושט ידיך לחיקך", ומשה מושיט והיד שלו מצורעת, והגמרא (שבת צז.) אומרת, שהקב"ה הקפיד על זה שמשה אמר שיהודי במ"ט שערי טומאה אולי לא יאמין. "לך ואספת את זקני ישראל", ותעשה בפניהם את האותות, והם יאמינו לך. מה היה שם? כותב רש"י: שאתה תעשה לפניהם את האותות, איזה אותות? שהוא יושיט ידו לחיקו, והיא תהיה מצורעת. הנביא יהיה מצורע? בספר היצירה כתוב, שאין טומאה גדולה מנגע הצרעת, אין לך נעלה מעֹנג, ואין לך ירוד מנגע. למה הנביא מצורע? בגלל שדיברתי עליכם! והקב"ה לא מסכים שידברו עליכם, הקב"ה מעריך אתכם… וברגע שתאמר בשבילכם נענשתי, הם יאמינו לך. מתי אדם מוכן להאמין? ברגע שהוא שומע שהוא יקר לזולת, אם אתה מוכן ללחום את מלחמתנו, ומישהו פקפק באמונה שלנו ונענש, אנחנו מוכנים להאמין.

תבקר אבל תפרגן

אני מבקש להזכיר גמרא (יבמות עח:) שמספרת שהייתה בצורת בעם ישראל, ה' ירחם לא ירדו גשמים, הבורות חרבו, הנהרות יבשו, התבואה לא גדלה, שלוש שנים של רעב. (רואים מה היה במצרים אחרי שנתיים של רעב…) שאלו באורים ותומים: על מה זה? וקיבלו תשובה: "אל שאול ואל בית הדמים", "אל שאול" – שלא נספד כהלכה. "ואל בית הדמים" – על כך ששאול המלך פקד להרוג את נוב עיר הכוהנים, ושילם על זה ביוקר ומת, קיבל את עונשו, אבל הוא לא דאג לגבעונים שהיו השרתים של נוב עיר הכוהנים, היו חוטבי עצים ושואבי מים, ולא היה להם מה לאכול, והם היו גרים, ובשעה שאספו כסף כדי להתקיים, הם פרסמו את מה שהיה שלא דאגו לפרנסם למרות היותם גרים, ונעשה חילול שם שמים שעם ישראל לא דואג לגרים שלו, ודוד המלך קרא לגבעונים ושאל אותם מה הם רוצים? ואיך לפייסם? לענייננו, על מה הייתה ההקפדה? רואים מהתגובה של דוד המלך שהוא לא התחיל לעשות עצרות מספד לשאול, הוא הבין שההקפדה העיקרית היא על הגבעונים, אז למה היו צריכים לומר ששאול לא נספד כהלכה? מה זה שייך להקפדה שהיא כעת על הגבעונים, ולא על המספד? עונה הגמרא: שיש פסוק "באשר משפטו פעלו", איפה שהקב"ה רוצה להוכיח מישהו, הוא קודם כל מעלה על נס את הנקודות החיוביות שלו, תדעו, יש ביקורת על שאול, אבל זה לא מעמם את הגדלות שלו, וכשמסדרים את נקודת הביקורת, הוא נשאר בגדלותו, קודם תדעו שהוא לא נספד כהלכה, ואחרי זה תדעו את הביקורות.

זה נכון לגבי כל אדם, שכשהוא מוכיח את האדם הוא צריך להבהיר שהוא לא שולל את האדם, אני מעריך אותך עם ביקורת.

ידוע שהיה לרבי ישראל מסלנט ביקורת על מישהו, ולפני שאמר לו את הדברים, הוא העלה על נס את הצדדים החיוביים של אותו האדם, ואמר שלמד את זה מהגמרא הזאת, שקודם אומרים שבח ואחר כך ביקורת.

יש אמרה מאוד ידועה של השפת אמת: הוי דן את כל האדם לכף זכות (אבות א, ו) אנו רגילים שכשיש ביקורת, אנו שוללים כל אדם. זה לא נכון לעשות כך, האדם הוא אדם חיובי עם נקודת ביקורת, הוי דן את 'כל האדם' לכף זכות, בגדול אתה בסדר, אבל יש נקודה שצריך לתקן. אז אם אתה שולל אותו, הוא פשוט מתכנס ונכנס למגננה, הוא הרי אוחז מעצמו… אבל אם אתה מוכיח שגם אתה אוחז ממנו, אז הוא יהיה מוכן להשתפר, כי מי לא מוכן ורוצה לשאוף לשלמות עצמית? זה נכון גם לגבי האדם בעצמו, אסור לאדם ללמוד מוסר מנקודה שהוא מופרך, הוא ייפול לייאוש הוא לא יצא מזה, אדם צריך לדעת, אני בסדר עם נקודות לשיפור, ונשתפר עם ירצה ה'. ברגע שאדם לא שולל את עצמו, הוא יכול להתעלות.

יש אמרה נפלאה של היסוד העבודה מסלונים, הכתוב אומר "מוסר ה' בני אל תמאס" (משלי ג, יא) הוא מפרש כך: "מוסר ה'" – הקב"ה נותן לאדם מוסר. ומהו מוסרו? 'בני'! קודם כל תדע שאתה הבן שלי, "אל תמאס" – את עצמך, תראה לעצמך שאתה חיובי עם נקודות שיפור, זה מוסר!

אז לכן מתחיל משה רבינו באזכורים ברמז, תדעו לכם שאני מעריך אתכם, אני לא רוצה לפגוע בכם, אני לא לוקח פטיש חמש קילו ונותן לכם בראש, אני מעריך אתכם, ורק רומז לכם נקודות שאני מתחשב בכבוד שלכם, ואחרי שאני העברתי את המסר ומבינים שאני מתייחס בכבוד, אני יכול לדבר בפירוש. זו נקודה ראשונה.

צורת החינוך

מכאן הרחבנו בענין החינוך מתוך קירוב, לא להכניס תורה ומצוות לכל ציוי שאנו מצוין את הילד, לא להפוך את המצוות למשהו מטריח וכבד, לימוד תורה לעולם לא מתוך כפיה אלא עם ממתק [מצאתי ר"ת – מ'שה ק'יבל ת'ורה מ'סיני – ר"ת ממת"ק… תורה מקבלים עם ממת"ק! וכן כשקיבל משה תורה – זה היה עם מתנות… לקחת מתנות באדם…]. כמו"כ לתפילה אין למשוך ילדים קטנים בכח ולא להכריח, זה יבוא מעצמו כשיגדל. וכו'.

מכאן לא נמסר:

עמל בהבנה

יש נקודה נוספת, אם אומרים לאדם בפירוש מה רוצים ממנו, והוא שומע ושומע, מסיימים את השיחה, מה יש לנו ביד? כלום! כיוון ששמע הבין, אבל זה לא חדר פנימה. איך דברים חודרים פנימה? דברים חודרים פנימה, כשאתה מכריח את האדם לחשוב. ונסביר, הרמב"ם בהקדמת פירושו למשניות שואל שאלה: למה חז"ל באגדות דיברו ברמזים ובחידות? ואנחנו צריכים לקחת את האגדות ולעיין בהם ולפצח את החידות, ולמה לא אמרו דברים מפורשים?

עונה הרמב"ם: כמה סיבות, והסיבה הראשונה שלא כולם צריכים לדעת, יש כאלו שזה לא מיועד אליהם, חז"ל התכוונו לחכמים ולא לטיפשים, ולכן דיברו בחידות שהטיפשים יחשבו שאין בזה כלום ולא יעיינו בזה. ומבחינת החכמים, הם דיברו בחידות כדי שתנסה לפצח ואתה תתיגע, וברגע שתתיגע אתה קונה את הדברים, דברים שבאים בקלות עוברים מעל הראש. הרמב"ם (בסוף מסכת אבות) על המשנה לפום צערא אגרא, אומר הרמב"ם: שהמשפט הזה ממוקד לעניין תלמוד תורה, התורה תיקנה לאדם עד כמה שהיא באה לו ביגיעה, אם אדם לומד תורה והכל ברור והכל עובר חלק, אין קיום לתורה הזאת, הוא לא יזכור את הדברים ואין תועלת בה, זה לא יועיל לו כלום, דברים שבאים בקלות הם מתפוגגים בקלות. אבל אם אדם מתייגע, תורה שלמדתי באף היא שעמדה לי, (קהלת רבה פרשה ב, פסוק ט) אם מתעמק בדברים, יש לזה גם קיום שזוכר את זה ליותר זמן, וזה נחרט בו.

ולכן משה רמז לעם ישראל, אז הטיפשים לא הבינו ולא אליהם התכוון, אלא למי שירצה להבין הוא יעמיק בדברים, יהיו אולי כמה אפשרויות להבין למה התכוונתי, והוא יגיע לתובנה, וברגע שעשה את זה, זה נחרט יותר עמוק וזה פועל יותר.

יש משל נפלא של הסבא מקלם בעניין: 'העמקת המחרישה', אדם שרוצה לזרוע, חורש קודם את השדה ואז הוא זורע. מה התפקיד של החרישה? תפקיד כפול, גם להשמיד את העשבים השוטים, וגם כדי להעמיק את הזרעים. מה קורה אם אדם חרש באופן שטחי, מפזר גרעינים? הרוח תיקח אותם, העופות יאכלו אותם… ככל שהוא מעמיק יותר את המחרשה, אז הזרעים יגיעו יותר עמוק, ינבטו, ויצמח לו תבואה טובה. אם אדם רוצה ליצור רושם בלימוד המוסר שלו, זה ביחס ישיר עד כמה הוא העמיק את המחרישה, עד כמה הוא למד בהתלהבות, עד כמה הוא העמיק בדברים, עד כמה הם השרישו בליבו.

יש שני דרכים כדי ללמוד מוסר כדי להשתפר, הדרך האחת היא הדרך הקטנה הרציפה כמו שאומר הפרי צדיק, שהיהודי הקדוש היה לומד כל יום כמה פסוקים, כי זה ספר מוסר. מה עושים כמה פסוקים? הם משנים את האדם? והנקודה שעוד נקודה ועוד נקודה ועוד רעיון ועוד רעיון, ולאט לאט זה נחרט. משה רבינו מתחיל באזכור, אז הם יזכרו בדבר אחד שעשו ועוד דבר, ולמעשה זה נכנס עמוק יותר ויותר.

טיפה מה עושה?

נסביר את הדברים, לסבא מקלם יש הגדרה וכדאי לזכור אותה, 'הרשמים מצטרפים', נספר בעניין כדי להמחישו: מעשה באברך בן תורה, לא זז בלי ספר. [כך צריך! לפני בן הזמנים היה אומר לנו רבי יחזקאל אברמסקי: אני הייתי ישובניק, הוא גדל באיזה כפר נידח ברוסיה, לא היו שם כמעט יהודים, ולא הייתי צריך לעשות רושם על אף אחד, ולא זזתי בלי ספר, אולי יהיו חמש דקות שאני אוכל לתפוס לימוד, תדעו לכם בן תורה לא הולך בלי ספר ביד, זה גם מחייב…] היה צריך לסדר משהו בתל אביב, הלך עם משנה ברורה ביד, נסע בקו חמישים וארבע לסדר כמה עניינים, ומחכה לאוטובוס לחזור. מגיע האוטבוס עולה ומתיישב, פותח את המשנה ברורה ומתחיל ללמוד. בתחנה הבאה מתיישב לידו בחור חילוני, "קווצותיו תלתלים" אפילו את העגילים בקושי ראו… בקיצור מחוק. ורואה את האברך בספר מוזר, מי שמסתכל בעיניים כאלו על המשנה ברורה, זה כמו ארגזים ארגזים, למעלה אותיות גדולות מרובעות, בצד אותיות רש"י פיצפוניות, יש את השערי תשובה, את הבאר היטב, יש את המשנה ברורה, שער הציון, מבוך! מה זה? הוא שואל אותו, אז הוא מרים את העיניים, והוא מתחיל להסביר לו: אנחנו דתיים, ויש שולחן ערוך ארבעה חלקים שמסביר לנו מה לעשות, וזה חלק אורח חיים, והיה יהודי בדור האחרון שכתב את הספר משנה ברורה, והוא קיבץ את כולם ונתן כבוד למי שקדם לו, ולכן לא השמיט את השערי תשובה ואת הבאר היטב, והוא כתב את המשנה ברורה ההלכה בקיצור, ואת הביאור הלכה בהרחבה, ואת שער הציון שזה מקורות. מדבר האברך ומדבר, והבחור אומר לו: היה מאוד נעים, כאן אני יורד, צלצל בפעמון וירד. ואז האברך שלנו עושה לעצמו חשבון נפש, על מה בזבזתי עשרים דקות מהחיים? מה הרווחתי? הוא שאל שאלה, הייתי צריך להתעלם, לענות לו, זה ספר כזה, וזהו! במקום זה הפסקתי והתחלתי לשוחח עם בחור, לא ראיתי אותו קודם, ולא הראה אותו אחר כך, מה עשיתי כאן? הייתה לו שאלה להלכה, צריך לעשות תשובה או לא?

הוא לא נרגע, הוא נסע עם האוטובוס עד פינת רחוב נחמיה בבני ברק, ירד והלך לסטייפלער וסיפר לו את הסיפור, ושאל: טוב עשיתי שדיברתי או לא? והסטייפלער כהרגלו קודם כל קיבל כל אדם בסבר פנים יפות, הוא שומע ומתחיל לצדד בעניין, מצד אחד הוא אומר לו, באמת חבל על הזמן. מצד שני, אולי כן עשית משהו? בוא נראה, הוא אומר לו, יש משל באבות דרבי נתן, (פרק ו) מה הייתה תחילתו של רבי עקיבא? הוא הלך אחרי הצאן ורצה להשקות את הצאן, וראה ליד השוקת אבן מחוררת, מי חורר את האבן? צריך בשביל זה עוצמה! ענו לו: עקיבא אי אתה יודע? אבנים שחקו המים. יש כאן טפטוף, וטיפה ועוד טיפה שחקו את האבן. אומר הסטייפלער כך: כמה טיפות צריכים כדי לחקוק באבן? נניח מיליון, אז הוא פותח ברז עד שיהיו מיליון… אבל אם יש לו רק טיפה אחת, האם יש טעם לזלף את הטיפה הזאת על האבן? הרי ודאי שהיא לא תעשה כלום! וזה בדיוק הסיטואציה שלך, אם היית קובע ללמוד אתו ניחא, אבל מה תועיל פעם אחת שדיברת? זה לכאורה. אבל בוא נחשוב, אם באמת הטיפה הראשונה לא עושה כלום וצריכים מיליון טיפות, אז יוצא שהטיפה השנייה היא גם לא עושה כלום, היא הראשונה! אז השלישית גם לא עושה כלום, כיוון שהיא ראשונה! אז איך הטיפה המיליון עושה חור? אלא ודאי, שגם הראשונה עושה משהו, ואם גם הראשונה עושה משהו, לא השחתת את הזמן. זה נקרא 'רשמים מצטרפים', "במדבר, בערבה, מול סוף", כל יום כמה פסוקים ממשנה תורה, ובסוף זה יחקק, תהליך ארוך שבסופו של דבר יש את הפירות שלו, ולא להתייאש!

רבי ירוחם ממיר יש לו משל יפה בעניין, הוא קורא לו 'העברת קולמוס', ופירושו: יש צייר מאוד ידוע בעל תשובה כמה עשרות שנים, הייתי אצלו פעם בסטודיו. הוא הראה לי את העבודות שלו, יש לו כל מיני ציורים בכמה שלבים, הוא לא עובד על ציור אחד, זה צבעי שמן לוקח יומיים להתייבש משלב לשלב… לא יאומן, ציור שמן לוקח כחודשיים, הוא לא כל הזמן על אותו ציור, בהתחלה צובע בצבע יסוד, ואחרי זה הוא מסרטט בעיפרון, ואחרי זה הוא נותן שכבת צבע, ועוד שכבה, ולאט לאט זה מקבל יותר חיות ומתחדד יותר, והוא נותן יותר אורות וצללים, חודשיים עד שמגיע למה שרצה. והוא סיפר לי שחודשיים זה ציירים ברמה שלו, אבל ציירי הצמרת זה חצי שנה ציור לפחות, עוד ועוד משיכות מברשת. הוא אומר: אם אני ישאל את עצמי, רגע אחד, אחרי חודשיים מה הוא עשה פה? ואין לך מושג! עוד משיכת מכחול ועוד אחת, וזה מעמיק את הציור ומשפר אותו. אומר רבי ירוחם ממיר: זה לימוד מוסר, לא לזלזל בעוד משיכת מכחול, לא לזלזל בעוד רעיון ועוד רעיון, כל אחד יש לו את המקום שלו והוא צריך להעמיק את הרשמים.

לאט אבל בטוח

נביא ראיה מוכחת מהתורה, למה התורה אמרה לנו לקרוא קריאת שמע בוקר וערב כל ימי חיינו? משנה מפורשת (ברכות יג) כדי שיקבל עליו עול מלכות שמים ועול מצוות. אז כנראה שיש יהודים שעושים את זה בקריאת שמע, מה אתנו? איזה קבלת עול מלכות שמים יש לנו בקריאת שמע? והתורה הרי התכוונה גם אלינו, אז אצלנו זה העברת מכחול יותר שטחית, אבל זה העברת מכחול, ובוקר וערב שנה אחרי שנה, אנחנו מקבלים יותר עול מלכות שמים ועול מצוות, ונעשים יהודים טובים יותר.

יש רעיון של הרב בלוך בספרו שיעורי דעת, הוא אומר שאם היו קוראים לאדם לשמים, והם רוצים להתייעץ, הקב"ה רוצה לעשות מעמד שיזכיר לנו את יציאת מצרים פעם בשנה בליל הסדר, מה אתה מציע לעשות במעמד הזה? איך נזכור את יציאת מצרים? זיקוקי דינור זה מינימום… מצגת, מחולות עם גלימות בוכריות… יציאת מצרים עם גמלים… והרב בלוך מסתכל על מה שאמרו לנו לעשות, לקרוא את ההגדה, ולשתות יין, ושוב לספר ולשתות, זה נראה כאילו פרטו את יציאת מצרים לפרוטות נחושת… ואז הוא הבין, שדווקא דברים קטנים הם נחרטים, עוד דיבור ועוד אמירה, ועוד שתיית כוס, וזה מה שנחרט, לאט לאט, אבל בסוף זה נחרט.

ניסים גדולים

האפשרות השנייה של האדם להשפיע על עצמו, לא נתעלם ממנה, אבל נאמר את היתרון שלה ואת המגבלות שלה, יש אפשרות לעשות דברים בומבסטיים, הם משפיעים על האדם ואין ספק שמשפיעים, הם גדולים וענקיים מצד אחד, הם יותר משפיעים מאשר לומר עוד פסוק ועוד פסוק, ומצד שני דווקא בגלל שהם גדולים כל כך, הם מתפוגגים מהר.

דוגמא לדבר: אני לא יודע אם יש מעמדים בומבסטיים יותר מאשר מעמד הר סיני, אני לא מדבר על התוכן שבו, אלא על התפאורה שבו. במעמד הר סיני הייתה רעידת אדמה (רמב"ן) הגר"א לומד את זה מהפסוק "ההרים רקדו כאלים גבעות כבני צאן", באמצע הקיץ ירדו גשמים, (פסוקים בספר תהילים סח) "ההר בוער באש עד לב השמיים חושך ענן וערפל", היו שם שמונה מחיצות של אש, ההר נעמד מעליהם ואיים לקבור אותם, (שבת פח) אין לנו מושג איזה יראה הייתה שם, "כי יראתם מפני האש הגדולה", והיו שם בשֹמים במעמד הזה, ופרחה נשמתם בכל דיבור ודיבור, אין לנו מושג מה היה במעמד הר סיני.

כשעשו את העגל לאחר ארבעים יום, הקב"ה אומר שזה היה מהר מדי, "סרו 'מהר' מן הדרך", כמה מהר? מחלוקת במדרש, ארבעים יום זה גם מהר… שמשה ירד מההר, ההר עדיין בערה בו אש. יש מי שאומר אחד עשר יום, יש מי שאומר שלושה ימים, כבר אז אמרו מה יהיה אם משה לא ירד? אמרו שיש אופציה של עגל. לפני שלשה ימים הקב"ה פתח לכם את השמיים, וראיתם שאין עוד מלבדו… ורואים שמעמד גדול, בגלל המעמד שלו הוא מתפוגג מהר, הוא משפיע מאוד לשעתו.

"וימרו על ים בים סוף", יש לנו מושג בניסים שהיו בים סוף? עשרה ניסים על הים, ומאתיים חמישים מכות? את ראיית השכינה בים, "זה קלי ואנוהו", וראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בחזונו, יש לנו מושג בשירה של לעתיד לבוא? וכולם היו נביאים שכולם אמרו ביחד עם משה כאחד שירת הים. מה עשו דקה אחרי? הלכו לפשט חללים, למצריים יש טבעות בואו נוריד אותם, זה מה שיש לכם בראש אחרי שירת הים? "ויסע משה את ישראל מים סוף", צריכים לקרוע אותם משם? והתשובה: כמה שזה גדול אבל זה מתפוגג ומהר.

ואלו פסוקים מפורשים בפרשה שלנו, באים המרגלים ועושים שחור בעיניים, משה רבינו רוצה לאפס אותם, רוצה לדבר אליהם ואין עם מי לדבר. אבל מה הוא מזכיר להם? ניסים! אתם זוכרים מה שהקב"ה עשה למצרים? וכל מה שעשה לכם במדבר עד בואכם עד המקום הזה? "אשר ישא אתכם כאשר ישא האומן את היונק, ובדבר הזה אינכם מאמינים בה' אלוקיכם ההולך לפניכם בעמוד אש", אומר רבי אלימלך מליז'נסק: אני לא צריך לדבר אתכם על ניסים של היסטוריה, אתם יכולים להרים את העיניים ולראות את עמוד האש, "ובדבר ה'זה'" כל מקום שנאמר 'זה' מלמד שהורה באצבע. מניסים אדם לא משתנה, בגלל שזה גדול כל כך, למעשה זה לא משפיע על האדם.

מניסים לא גדלים

נזכיר, במלחמת העולם השנייה סדרה של ניסים מופלאים, ואין לנו כאן את המקום והזמן לפרט אותם, ניסים שנעשו לבני ישיבת מיר, בהיחלצות שלהם מתוך המלתעות של הקומוניסטים. לצאת ולהגיע לסין ולשרוד שם, התנכרו להם גם שם, יפן הייתה בעלת ברית של הגרמנים, ידוע לנו לפחות על שני מזימות לאבד אותם, לשים אותם על אוניות ולאבד אותם בים… שרדו בניסים שלוש מאות חמישים בני ישיבה בלי נתינות מוכרת, הם היו נתינים פולניים והיא חדלה להתקיים, היו להם פספורטים של פולין החופשית שיפן לא הכירה בה. והם מתקיימים על דולרים מוברחים מארה"ב, כשהיא במצב מלחמה עם יפן, ניסים מופלאים. באותם ימים הרב'ה מאמשינוב חיתן את הבת שלו עם הרבי של אמשינוב של היום רבי חיים מליקובסקי שהיה מבחירי ישיבת מיר, והעומד מצד החתן היה רבי יחזקאל לונשטיין. אז נפגשו שני האריות, הרבי מאמשינוב מצד אחד, והמשגיח מהצד השני. אמר שם אחד הנוכחים: רבותי, אחרי הניסים שאנחנו חווים פה, כבר האמונה זה בכלל לא ניסיון, אנחנו חווים אמונה, לא נקבל על זה כבר שֹכר שאנחנו מאמינים עד סוף ימינו… אמר הרבי מאמשינוב: אני יודע דבר אחד, אמשינוב הם צאצאים של רבי יצחק מוורקא שהיה תלמיד של רבי בונים מפשיסחא, והוא אמר, שאם הוא היה חושב שניסים ישנו משהו, הוא היה שותל את העצים של דנציג בפשיסחא, אבל הוא יודע שניסים לא משנים אף אחד, רואים ניסים ואפשר לכפור. שמע את זה המשגיח ואמר: איך הגיע כזה דבר לאדמו"ר? אנחנו גדלנו על זה שבלי מוסר האדם לא משתנה. (עושה רושם שכולם מכוונים לאמת.)

השפעה לרגע

מה כן עושים ניסים גדולים? דבר אחד אנחנו צריכים לדעת, שכשאדם רואה את הניסים זה משפיע עליו לדקה, אבל זה משפיע, וזה מתפוגג מהר. מאיפה למדנו את זה? מדרש מפורש בפרשה בנביא, ירובעם בן נבט עשה עגלים רחמנא ליצלן, והייתה עליו תביעה גדולה מהשמיים, והוא עומד ומקטר לעבודה זרה, מגיע אליו עידו הנביא בדבר ה', ואומר לו, חזור בך, תדע לך, המזבח הזה יהרס, וכל מי שמקטיר עליו העצמות שלו יישרפו, למה לך? וזה לך האות, אני רוצה להראות לך שאני בא בשם ה', כעת המזבח יבקע, והדשן שעליו יישפך. ואיך שהוא אומר את הדברים, שירובעם על המזבח הוא נבקע, והדשן נשפך… ומה עושה ירובעם? "וישלח את ידו לומר תיפשהו", קחו אותו למעצר, הוא מורד במלכות. "ותיבש ידו, ויאמר חל נא את פני ה' אלוקיך ותשוב ידי אלי", הוא מבין שזה הקפדה של הקב"ה, ורק הנביא יכול לבטל את זה. "ויחל את פני ה' אלוקיו ותשוב ידו אליו ותהי כבראשונה". כותב רש"י: מה בראשונה מקטיר לעבודה זרה, אף כאן מקטיר לעבודה זרה. איך שהיד השתחררה ממשיך לעבוד עבודה זרה. מה היינו אומרים עליו? לב אבן! רק כעת הוא ראה את הקב"ה, ומה הוא ממשיך במעשיו הרעים? המדרש דורש על הפסוק הזה "לב רשעים כמעט" – זה ירובעם בן נבט, "וכסף נבחר לשון צדיק" – זה עידו הנביא, הנביא אמר לו וקרה. "ולב רשעים כמעט" כותב רבינו יונה, 'כמעט' זה מעט מאוד, "כמעט אויביהם הכניע" עוד מעט אני יכניע אותם, בהפטרה השבוע "כמעט כסדום היינו" זמן קצר, "לב רשעים כמעט", זה לזמן קצר משפיע, ואנחנו רואים מכאן שלרגע אחד זה משפיע, ואחר כך לא.

משנה מפורשת (ראש השנה כט) על פסוק מפורש, "כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכאשר יניח ידו וגבר עמלק", וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה? אלא כל זמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים ליבם לאביהם שבשמיים מיד נוצחים, ומיד שמוריד ידו מפסיקים לשעבד, התעוררות לרגע!

תשמר את הרגע

מה שלומדים מכאן, שיש רגע גדול באותו רגע אתה אדם אחר, ותקבל את ההחלטות שלך באותו רגע. וזה מה שחז"ל מתכוונים, מה עניין שמיטה אצל הר סיני? (פרשת בהר) אלא לומר לך שהשמיטה ניתנה בהר סיני כמו כל התורה כולה. ולמה אומרים את זה דווקא לגבי שמיטה? והעניין הוא שקשה מאוד לשמור שמיטה, זה ניסיון עצום. המדרש אומר על זה: "גיבורי כח עושה דברו", האדם רואה שהשדה שלו מוברת שנה שלימה, ולא לעשות כלום, וכשיש יובל שנתיים, איזה כח צריך בשביל זה? מה עשה הקב"ה? נתן את זה בהר סיני, ששם ראיתם שאין עוד מלבדו, זה בסדר תסמכו עליו, אף אחד לא יפסיד אם יסמוך עליו, אז גם אם תרד אחרי זה ויעברו ארבעים שנה של המדבר ועוד ארבע עשרה שנה של כיבוש וחלוקת הארץ, אבל אתה תשמור את השמיטה, כיוון שתיזכר מתי קיבלת את הקבלה, באיזה רוממות היית.

משל רבותינו אומרים לדבר: אדם הולך בלילה בישימון והוא לא יודע אם הוא הולך נכון או לא, יש סימני דרך אבל כרגע לא רואים כלום, ופתאום מתקדרים השמים בעבים ויש ברק, הברק הוא שבריר שנייה, אבל לאורו אתה יכול לדעת לאן ללכת, כשיאיר הברק תחליט לאן אתה הולך, ואז גם לאחר שיחזור החושך אתה תוכל לדעת לאן ללכת, תנצל את הרוממות של הניסים שהיו, לקחת תובנות לאן ללכת.

נסכם את הדברים: שאדם רוצה להשתנות יש לו שני דרכים, דרך אחת ארוכה וקצרה, והשנייה קצרה וארוכה. הדרך הארוכה והקצרה – עוד שיפור ועוד אחד, והרשמים מצטרפים ולאט לאט האדם משתנה, וזו הדרך הנכונה, דרך של בנייה. ויש את הדרך האחרת – של דברים בומבסטיים, יבואו הימים הנוראים, אדם מתעלה והוא צריך לדעת שזה קפיצה וממנה מתרסקים, אבל לדעת שבשעת הקפיצה אתה יכול לדעת לאן ללכת, ואז תקבל קבלות. אם תקבל קבלות בימים הנוראים באספקלריה של הימים הנוראים, אתה תשמר אותם.

נצטט את שני הפסוקים האחרונים בפרשה שמסיימת בניצחון של סיחון ועוג, ניצחון מופלא. רבותינו אומרים, שאילו סיחון הייתה בלי אף אחד, אי אפשר היה להבקיע אותה לבד בזכות הביצורים שלה. ואילו סיחון היה מחוץ לביצורים שלו, אי אפשר היה להכניעו מחמת חוזקו. אבל הקב"ה גרם שיצא החוצה, והפילו הקב"ה בפני משה, ולא נפקד מהם איש. וכן במלחמת עוג, למרות גבורתו. ואז הפרשה מסיימת בשני פסוקים, "ואת יהושוע ציוותי בעת ההיא לאמר עיניך הרואות את אשר עשה ה' אלוקיך לשני המלכים האלו כן יעשה ה' לכל הממלכות אשר אתה עובר שמה, לא תיראום כי ה' אלוקיכם הוא הנלחם לכם", מה אמר כאן משה רבינו? אני לא יעבור איתכם, יהיה לכם ארבע עשרה שנה של כיבוש וחלוקת הארץ, אתם תצטרכו לגבור על ענקיים ועל אומות חזקות, אבל ראיתם מה הקב"ה עשה לסיחון ועוג. אבל רשמים מתפוגגים? "ואת יהושע ציוותי 'בעת ההיא' לאמר", אחרי המלחמה מיד קרא ליהושוע ואמר לו: ראית את המלחמה? הבנת שה' הוא המנצח? קח את התובנות הללו לשנים אחרי שאתה תמלוך, ותדע, שה' הוא הנלחם לכם.

*

הנהגת המשפט מול הנהגת הייחוד

[פ' דברים ובין המצרים, רבי שלום מאיר ולך בספר דורש טוב על בין המצרים, עם תוספות)

דברים פרק א, כב-לג

 וַתִּקְרְבוּן אֵלַי כֻּלְּכֶם וַתֹּאמְרוּ נִשְׁלְחָה אֲנָשִׁים לְפָנֵינוּ וְיַחְפְּרוּ לָנוּ אֶת הָאָרֶץ וְיָשִׁבוּ אֹתָנוּ דָּבָר אֶת הַדֶּרֶךְ אֲשֶׁר נַעֲלֶה בָּהּ וְאֵת הֶעָרִים אֲשֶׁר נָבֹא אֲלֵיהֶן: וַיִּיטַב בְּעֵינַי הַדָּבָר וָאֶקַּח מִכֶּם שְׁנֵים עָשָׂר אֲנָשִׁים אִישׁ אֶחָד לַשָּׁבֶט: וַיִּפְנוּ וַיַּעֲלוּ הָהָרָה וַיָּבֹאוּ עַד נַחַל אֶשְׁכֹּל וַיְרַגְּלוּ אֹתָהּ: וַיִּקְחוּ בְיָדָם מִפְּרִי הָאָרֶץ וַיּוֹרִדוּ אֵלֵינוּ וַיָּשִׁבוּ אֹתָנוּ דָבָר וַיֹּאמְרוּ טוֹבָה הָאָרֶץ אֲשֶׁר ה' אֱלֹהֵינוּ נֹתֵן לָנוּ: וְלֹא אֲבִיתֶם לַעֲלֹת וַתַּמְרוּ אֶת פִּי ה' אֱלֹהֵיכֶם: וַתֵּרָגְנוּ בְאָהֳלֵיכֶם וַתֹּאמְרוּ בְּשִׂנְאַת ה' אֹתָנוּ הוֹצִיאָנוּ מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם לָתֵת אֹתָנוּ בְּיַד הָאֱמֹרִי לְהַשְׁמִידֵנוּ: אָנָה אֲנַחְנוּ עֹלִים אַחֵינוּ הֵמַסּוּ אֶת לְבָבֵנוּ לֵאמֹר עַם גָּדוֹל וָרָם מִמֶּנּוּ עָרִים גְּדֹלֹת וּבְצוּרֹת בַּשָּׁמָיִם וְגַם בְּנֵי עֲנָקִים רָאִינוּ שָׁם: וָאֹמַר אֲלֵכֶם לֹא תַעַרְצוּן וְלֹא תִירְאוּן מֵהֶם: ה' אֱלֹהֵיכֶם הַהֹלֵךְ לִפְנֵיכֶם הוּא יִלָּחֵם לָכֶם כְּכֹל אֲשֶׁר עָשָׂה אִתְּכֶם בְּמִצְרַיִם לְעֵינֵיכֶם: וּבַמִּדְבָּר אֲשֶׁר רָאִיתָ אֲשֶׁר נְשָׂאֲךָ ה' אֱלֹהֶיךָ כַּאֲשֶׁר יִשָּׂא אִישׁ אֶת בְּנוֹ בְּכָל הַדֶּרֶךְ אֲשֶׁר הֲלַכְתֶּם עַד בֹּאֲכֶם עַד הַמָּקוֹם הַזֶּה: וּבַדָּבָר הַזֶּה אֵינְכֶם מַאֲמִינִם בַּה' אֱלֹהֵיכֶם: הַהֹלֵךְ לִפְנֵיכֶם בַּדֶּרֶךְ לָתוּר לָכֶם מָקוֹם לַחֲנֹתְכֶם בָּאֵשׁ לַיְלָה לַרְאֹתְכֶם בַּדֶּרֶךְ אֲשֶׁר תֵּלְכוּ בָהּ וּבֶעָנָן יוֹמָם:

בפרשתינו – משה מתאר את המסת לב העם על ידי המרגלים. ולכאורה צריך ביאור, מה רצו מהעם? הרי המרגלים תיארו את אשר ראו, והמציאות אכן קשה! וגם אם נבין שהם התייחסו לעבירות שבידם שאינם ראוים, שהרי הכעיסו את ה', בודאי שהם רואים נכון, ומה הקובלנה כנגדם?

אנו מצפים לגאולה, אך עבר קציר כלה קיץ ועדיין לא נושענו. זה מייאש ושובר, בפרט כשאנו רואים בחז"ל שמשיח יבוא בדור שכולו זכאי או כולו חייב – ומתי יהיה דור כזה אם בכלל??

האם אי פעם נהיה ראויים לגאולה?

הצער על הארמון שנשרף

שאלה נשאלה בבית המדרש: בתפלת מוסף של שבת, וכן בתפלת מוסף של ראש חדש, לא מובעת קינה על חרבן המקדש. והנה בשבת שחל בה ראש חדש, בה אמורה השמחה לרבות, מקוננים אנו: ״ולפי שחטאנו לפניה אנחנו ואבותינו, חרבה עירנו, ושמם בית מקדשנו וגלה יקרנו ונטל כבוד מבית חיינו״ – הכיצד?

התשובה תובן במשל:

במרכז העיר פרצה שרפה וארמון גדול עולה בלהבות. עוברי אירח שרואים את השרפה, מצטערים על הודו!הדרו של הארמון, על המבנה הגדול הקורם, השיש הנופל והחלונות המתנפצים.

1ירם, אלו שזכו לבקר בארמון – הם אבלים שבעתים, כי יודעים הם אלו שכיות חמדה היו בו, אלו שטיחים יקךים, תמונות מרהיבות, נברשות בדילח ויצירות אמנות שערכן לא יטלא בפז – וכל זה כעת עולה באש.

אבל בעלי הארמון, היודעים מה ערכם של שטרי החוב שהיו במגרות שבשידה העולה עתה בלהבות – שטרות שנתן היה לרכש תמורתם כמה וכמה ארמונות – רק הם יודעים אל נכון מה עולה כאן בלהבות!״.

כיוצא בכך האבל על חרבו בית המקדש. אץ לך יהודי שאינו אבל, אבל היהודי הפשוט מבקש על ביאת הגואל כדי שצרות הגלות תפסקנה, וישוב השפע הגשמי שהיה אז. היהודי המרומם יותר יודע על ההשפעות הרוחניות והאור הגנוז שהיה נגלה בבית המקדש, וככל שהשגתו של האדם גבוהה יותר, מבין הוא יותר את גידל האבדה.

לפיכך, בשבת ראש חדש, שהוא יום מרומם יותר, ומשפעת בו יותר השגה – גדול יותר הצער על החרבו. ביום זה מתעלה האדם יותר, וחש יותר בחסרונו של בית המקדש.

ואנו רואים זאת בעליל, שהאנשים הגדולים יותר – מתאבלים יותר על ירושלים, ועל כן יש להם יותר כלים רוחניים לזכות ולראות בבנינה, כאמור: ״שמחו את ירושלם וגילו בה כל אהביה, שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה״.

מקל שקד וסיר נפוח

הנביא ירמיהו, בתחלת ספרו, מתנבא כך:

״ויהי דבר ה׳ אלי לאמר, מה אתה ראה ירמיהו. ואמר, מקל שקד אני ראה.

וייאמר ה׳ אלי, היטבת לראות, כי שקד אני על דברי לעשיתו״. פרש רש״י: השקד הזה ממהר להוציא פרח קדם לכל האילנות, אף אני ממהר לעשות דברי.

ממשיך הנביא: ״ויהי ךבר הי אלי שנית לאמיר, מה אתה ריאה. ואמר, סיר נפוח [רותח ומבעבע ומעלה הבל] אני ריאה, ופניו מפני צפונה. וייאמר ה׳ אלי, מצפון תפתח הרעה על כל ישבי הארץ״. פרש רש״י: בבל, לצפונה של ארץ ישראל היא.

רבו הפרושים בענין שני המראות – של מקל השקד ושל הסיר הנפוח, ומדוע נאמר בראשון: ״היטבת לראות״. נגגנה אף אנו חלקנו, בעקבות דברי רבותינו.

ידו של אלקינו נטויה עלינו לשמרנו

נפתח בספור מעשה מן הגמרא (חגיגה ה ע״ב), שכידוע אינה ספר מעשים, והמעשים המזכרים בה נועדו להפקת דינים ולקחים.

התנא האלקי, רבי יהושע בו חנניה, היה בא כחם של חכמי יסראל בדור החרבן בחצר הקיסר, לבטל גזרות ולשכך חמה. להערכה רבה זכה מין חכמתו המופלגת.

פעם עלה לארמון הקיסר. באי הארמון ידעו כי עליהם לשמר על דממה מחלטת. זכות הדבור שמורה לקיסר לבדו. יועציו, היו נדברים בשפת תנועות. מפעם לפעם היה הקיסר עורך בירון פתע, לראות המבינים הם איש רמזי רעהו. ואם לאו – היה ראש היועץ נערף. כאלו היו ארחות הארמון.

עלה רבי יהושע לארמון להעתיר לבטול גזרה, וצורר מיועצי המלך, שבקש לקטרג על ישראל, הסב ממנו את פניו במופגן, כרמז.

ראה רבי יהושע, נשא ידו והניחה על ראשו. אף זאת כרמז.

הסתקרן הקיסר להבין את פשר הרמזים הללו. הח־ה לאותו צורו לצאת מן הטרקלין, ושאל את רבי יהושע: ״מה רמז לך?״

ענה רבי יהושע: ״בקש לרמז, הן אתם העם שאלקיו הסב ממנו מניו, ומדוע תרצה שהקיסר יאיר לכם פנים, אם אלקיכם נטשכם?…

״ומה ענית לו?׳,, שאל הקיסר. ״הראיתי לו, שעדין ידו של אלקינו נטויה עלינו לשמרנו״.

שמע הקיסר, והורה להכניס את הצורר. שאלו: ״מה בקשת ליראות לוי״ ענה: ״רמזתי לו, שהאלקים שלהם החץיר מהם פניו!״ רבי יהושע הבין אפוא את הרמז לאשורו.

הוסיף הקיסר ושאל: ״ומה ענה לך?״ הודה: ״זאת לא הבנתי״.

לא הבנת? הוציאוהו והרגוהו. כן ייאבדו כל אויביך הי. עד כאן סיפור הגמרא.

והספור מעורר תמיהה. בדרך כלל, הקושי הוא בהבנת כונתו של היוזם והפותח, מי יודע למה התכון, הלא אין אדם יודע מה בלבו של חברו, אבל את התשובה קל יותר לנחש ולפענח רמיזתה, שהרי מעמן השאלה והפניה היא. וכיון שהצורר אותת שהבורא הסב פניו מעם ישראל, והניח שיבינו את רמיזתו, לא היה קשי להבין שרבי יהושע ענהו באותה מטבע בהניחו ידו על ראשו, לומר שעדין ידו נטויה עלינו.

והתמיהה מתעצמת, בידענו שאותו צורר לא היה טפש, כפי הנראה, שהרי יש חכמה בגויים, והיה מיועצי המלך וחכמיו, וידע שאם לא יענה ויודה בחסרון הבנת הרמז – אחת דתו להמית. היה לו אפוא לנחש, והנחוש כה קל.

ומדוע לא עלה בדעתו הפתרון הפשוט כל כך, ולו כהשערה בעלמא, כספק?

והתשובה, שחכמתו הכשילתו. בשכל הישר, לא נתפסת תשובתו של רבי יהושע. עלינו לזכר, שהיה זה דור החרבן, בו נשרף בית אלקינו וגלה יקרנו ונטל כבוד מבית חיינו. דור בו מתו מליונים מבני עמנו ברעב ובחרב, במגפות ובשבי. בנוסף, נטבחו מליון ומאתים אלף יהודים באלכסנדריה של מצרים, וארבעה מליונים מתו בדכוי מרד בר כוכבא, ״והיו הורגים בהם עד שהסוס שקע עד חטמו בדם, ונהר הדם דרדר סלעים!״

ובכך לא די. החלה תקופת דכוי וגזרות נוראות: ״מה לך יוצא להסקל? על שמלתי את בני. מה לך יוצא להשרף? על ששמרתי את השבת. מה לך יוצא להרג? על שאכלתי מצה. מה לך לוקה בפרגול? על שעשיתי סכה, על שנטלתי לולב, על שהנחתי תפלין, על שעשיתי רצון אבי שבשמים!״ (ויקרא רבה לב, א).

את בשרו של רבי עקיבא סרקו במסרקות של ברזל, את רבי חנינא בן תרדיון כרכו בספר תורה והציתו תחתיו את האש, והניחו ספוגי צמר על לבו שלא ימות במהרה. את עורו של רבי ישמעאל כהן גדול פשטו מעליו בחייו.

על אותו דור אמר רבי חיא בר אבא: "אם יאמר לי אדם תן נפשך על קדשת שמו של הקדוש ברוך הוא, אני נותן, ובלבד שיהרגוני מיד. אבל בדורו של שמד, איני יכול לסבל. מה היו עושים? היו מביאים כדוריות של ברזל ומלבנים

אותם באש ונותנים אותם תחת בית שחים, ומוציאים נפשם מהם״ (שיר השירים רבה ב, ז).

היש הסתר פנים נורא יותר. היפלא שאותו צורר הסב פניו במפגן, לבטא את הסתר הפנים המחלט: העם, שאלקיו הסב ממנו פניו.

והרי כך הזהרנו מראש: ״והסתרתי פני מהם, והיה לאכיל. ומצאהו רעות רבות וצרות, ואמר ביום ההוא: הלא על כי אין אלקי בקרבי מצאוני הרעות האלה ־ ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה״.

לא יפלא, אפוא, שנשגב מבינתו של היועץ הרשע מה רצה רבי יהושע להראות בהניחו ידו על ראשו. הן לא יתכן שהוא מחוה בכך ש״עוד ידו נטו;ה עלינו״. מה נטויה, היכן נטויה, הלא הצרות באות כגלי הים בלא הפוגה, ברוחניות ובגשמיות, בהסתר פנים מחלט!

ואכן, מה השיבו רבי יהושע, איך ןתכנו הסתר פנים ויד נטויה כאחד, ובמה מתבטאת אותה יד נטויה, אם נתנה רשות למשחית וצרה רודפת צרה!

הנהגת היחוד – השמירה על קיומנו

כדי להבין זאת, עלינו להזדקק לחכמת האמת ולפתח צוהר לתורת הרז, להשתמש במונחיה של תורת הקבלה.

רבנו הרמח״ל זצ״ל השמיענו, שיש לבורא יתברך שתי הנהגות בעולמו, זו לפנים מזו, והגדרתן: ״הנהגת המשפט״ ו״הנהגת הייחוד״. נסבירן, .ונבהיר גדריהן ותחומי פעולתן.

ההנהגה האחת, הכללית, היא ״הנהגת המשפט״, לפיה פועל העולם בגדרי שכר ועינש, והיא יסוד האמונה, וכלשון הרמב״ן זצ״ל (סוף פרשת בא): ״שאין לאדם חלק בתורת משה רבנו, עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכלם נסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים בין ביחיד. אלא, אם יעשה המצוות יצליחנו שכרו, ואם יעביר עליהן יכריתנו ענשו, הכל בגזרת עליון״.

כשנעיין בדבר נראה, שלמעשה מפתח הנהגה זו הוא ביד האדם ובחירתו.

יבחר בטוב ויכריע עצמו ואת כל העולם כלו לכף זכות, או להפך, כפי שאנשי דור המבול ואנשי סדום המיטו על עצמם כליה, וכאשר מלאה סאת האמורי הגיעו ל״לא תחיה כל נשמה״.

זהו שנאמר (איכה ג, לח): ״מפי עליון לא תצא הרעות והטוב״, רק הכל כתגובה למעשי האדם.

ברם, להנהגה זו יש סיג, והיא: ״הנהגת הייחוד״. ועקרה, שעם היות הבחירה נתונה ביד האדם והעם להרשיע עד אבדנם, לא יניח הבורא יתברך לאדם בעולם להפר עצתו ולקלקל מחשבתו. וכשעל פי ״הנהגת המשפט״ עלול להחרץ עונש גורף, שיימנע את הגשמת המטרה הכללית של הבריאה, תתערב ״הנהגת הייחוד״ ותפעל שלא לפי גדרי השכר והענש הקבועים.

לפיכך קרויה הנהגה זו בשם ״הנהגת הייחוד״, משום ש״הנהגת המשפט״ מפעלת על פי כללים שקבע הבורא יתברך, וכביכול מחייב להם, וב״הנהגת היחוד״ מוכיח הבורא שהוא יחיד בעולמו, ואינו מחויב אף לאותם כללים, אלא פועל בעולמו כרצונו, ומי ייאמר לו מה תעשה ומה תפעל.

מפאת ״הנהגת הייחוד״ מצינו, שאחז מלך יהודה היה רשע גמור, שהקריב בנו למלך והקים בבית המקדש מזבח לעבודה זרה. אך אלו היה הקב״ה מכריתו כמעלליו, היתה נפסקת שלשלת הזהב של בית דוד ומלך המשיח, ועל כן לא הפעיל הקב״ה כלפיו את ״הנהגת המשפט״ בעולם הזה, אלא ״הנהגת הייחוד״ עכבה את הפרענות, כדי שיולד חזקיהו, המלך הצדיק. ומאמון, נולד יאשייהו הצדיק, ומשמעי, מרדכי הייהודי.

הנהגה זו, היא שעומדת לעם ישראל בשעותיו הקשות. כמו שאמר מלאכי, אחרון הנביאים: ״כי אני ה׳ לא שניתי, ואתם בני יעקב לא כליתם״ (מלאכי ג, ו). ופרשוהו בזיהר הקדוש: אני ה׳ לא אשנה את מטרותי בעולם, ולפיכך לא אתן לבני ישראל לכלות, גם אם ירעו דרכם, חלילה.

הדברים מבארים בתורה הקדושה, בסוף התוכחה האימה: ״ואף גם זאת בהיותם בארץ איביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלותם להפר בריתי אתם, כי אני ה׳ אלקיהם״. ולירמיהו, נביא החרבן נאמר ונשנה: ״כי כה אמר ה׳, שממה תהיה כל הארץ, וכלה לא אעשה״ (ד, כז); ״בניך ובנותיך ייאכל והאויב].״ וגם בימים ההמה נאם ה׳ לא אעשה אתכם כלה״ (ה, יז-יח).

ודברים אלה מפורשים ברמח"ל בספר דעת תבונות – א – מב

ואמנם המאמין ביחוד ומבין ענינו, צריך שיאמין שהקב"ה הוא אחד יחיד ומיוחד, שאין לו מונע ומעכב כלל ועיקר בשום פנים ובשום צד, אלא הוא לבדו מושל בכל. לא מבעיא שאין רשות נגדו ח"ו, אלא הוא עצמו בורא הטוב והרע, כענין הכתוב (ישעיה מה, ז), "יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא רע, אני ה' עושה כל אלה"; שאין אחר תחתיו שיהיה לו שליטה בעולם, דהיינו שאין שום שר ולא שום כח שני, כמו שחשבו עובדי עבודה זרה.

ולא עוד, אלא שהוא לבדו משגיח על כל בריותיו השגחה פרטית, ואין שום דבר נולד בעולמו אלא מרצונו ומידו, ולא במקרה, ולא בטבע, ולא במזל; אלא הוא השופט כל הארץ וכל אשר בה, וגוזר כל אשר יעשה בעליונים ובתחתונים, עד סוף כל המדרגות שבכל הבריאה כולה.

ומעוצם יחוד שליטתו הוא שאין לו שום הכרח וכפיה כלל, וכל סדרי המשפט וכל החוקים אשר חקק – כולם תלויים ברצונו, ולא שהוא מוכרח בהם כלל.

הנה כשרוצה – משעבד רצונו, כביכול, למעשי בני האדם, כענין ששנינו (אבות פ"ג, יט), "והכל לפי רוב המעשה";

וכשהוא רוצה – אינו חושש לכל המעשים, ומטיב בטובו למי שרוצה, וכמו שאמר למשה רבנו ע"ה (ברכות ז ע"א), "וחנותי את אשר אחון – אע"פ שאינו הגון". וכבר נאמר (איוב לה, ו), "אם חטאת מה תפעל בו ורבו פשעיך מה תעשה לו";

ואז נאמר (ירמיהו נ, כ), "יבוקש את עון ישראל ואיננו וגו' כי אסלח לאשר אשאיר";

וכן נאמר (ישעיה מח, יא), "למעני למעני אעשה לי ואיך יחל"; (שם מג, כה), "אנכי אנכי הוא מוחה פשעיך למעני וחטאתיך לא אזכור".

וכן נאמר (זכריה ג, ט), "ומשתי את עון הארץ ההיא ביום אחד". זאת נחמתנו בעניינו, כי לא על מעשינו יפקוד, ולא לזכותנו ימתין, או מחסרון מעשים יחליפינו ח"ו, אלא מפני השבועה אשר נשבע לאבותינו והברית אשר כרת.

וממה שצריך להאמין, הוא קרוב למה שהזכרנו עתה, והיינו שבהיות שהוא ית"ש אינו מוכרח במעשיו, על כן לא יוכל שום נברא להתחזק ולעשות נגדו, אפילו שישתמש מן החוקים והסדרים עצמם שהוא ית' חקק, כי הרי הוא עשאם, והוא יכול לשנותם ולבטלם כרצונו; והיינו (סנהדרין סז ע"א), "אין עוד מלבדו – ואפילו כשפים", שזכרנו למעלה. שאף על פי שלפי סדרי המערכה העליונה שרצה הקב"ה וערך, הנה כשפים מכחישים פמליא של מעלה (סנהדרין שם), הנה כשהוא רוצה – מושל בכוחו ומבטלם, והיו כלא היו, ולא כשחשבו הפתאים שיוכלו להשתמש מכליו עצמם כנגדו ח"ו. הרי ראו כי שקר נסכם, לא לעזר ולא להועיל בם, הוא אדון כל, ואין זולתו:

נס השרדות עם ישראל

הרי לנו הבנה מחדשת בנס המפלא של השררות עם ישראל במהלך הדורות, עליו כתב היעב״ץ זצ״ל:

״רבות צררונו, גם לא יכלו לנו לאבדנו ולכלותנו. וכל האמות הקדומות העצומות בטל קברם, סר צלם, ואנו הדבקים בה׳ אלקינו סיים היום. מה יענה בזה פילוסוף חריף, האם מקרה עשה כל אלה? חי נפשי, כי בהתבונני בנפלאות אלו, גדלו אצלי יותר מכל הנסים והנפלאות שעשה השם יתברך לאבותינו במצרים ובמדבר ובארץ ישראל. וכל מה שארך הגלות, יותר נתאמת הנס ונודע מעשה תקפו וגבורתו״.

ובהגדרת אנשי כנסת הגדולה: ״אלמלא מוראו של הקדוש ברוך הוא, איך אמה אחת יכולה להתקיים בץ האמות״ (יומא סט ע״ב).

ודאי שזה נס מפלא. אבל אלו היו ישראל ראויים לו, לא היה מרעיש כל כך, שהרי אין לה׳ מעצור להושיע ברב או במעט, ואין פלא בכך שהצדיק נושע. תקפו של הנס הוא, שבגדרי ׳הנהגת המשפט׳ יתכן והיתה להם שליטה עלינו, וקרובים היו לבצע זממם, אלא ש׳הנהגת הייחוד׳ התערבה ולא נתנה לכבות נר ישראל.

והדברים מבארים במדרש בתשובת רבי יהושע לאדרינוס קיסר שאמר לו:

״כמה גדולה כבשה [עם ישראל], שעומדת בין שבעים ץאבים״. אמר לו: ״כמה גדול הרועה שמצילה״.

מה היתה כונת הקיסר, וכי מה כחה של כבשה לגונן על עצמה ולו מפני זאב אחד?

ולדברינו, שבח הקיסר את עם ישךאל, שבזכייותיו מונע הוא מהאמות לבצע זממן. וענהו רבי יהושע, שאין כאן אלא כוחו של הרועה שמצילה. כלומר: לא ״הנהגת המשפט״, אלא ״הנהגת הייחוד״.

דעותיהם של ההסטוריונים על שרידותו של עמ"י

היסטוריון ארנולד טוינבי, מגדולי היסטוריונים של המאה ה-20, סוקר בספרו את עלייתן ושקיעתן של 21 תרבויות: המצרית, האינדית, הסינית הקדומה, הכרתית, השומרית, המאיה, הסורית, ההודית הקדומה, החיתית, ההלנית, הערבית, הפרסית, ההינדואית, המקסיקנית, היוקטונית, הבבלית, הנוצרית-אורטודוכסית ברוסיה, הנוצרית-אורטודוכסית מחוץ לרוסיה, תרבות המזרח הרחוק ביפן וקוריאה, תרבות המזרח מחוץ ליפן ותרבות המערב. אבל…

'שמירת הזהות הלאומית מצד אומה ללא עצמאות מדינית, ללא שפה מדוברת, איחדה אומה שאינה מרוכזת, אלא מפוזרת בכל קצוות תבל, ומול רדיפות נוראות רצופות – זוהי תופעה כה לא רציונלית, שמולה ניצב כל היסטוריון פעור פה'.

הפילוסוף הצרפתי ז'אן-פול סארטר: "אינני יכול לשפוט את העם היהודי על פי הכללים המקובלים של ההיסטוריה האנושית, העם יהודי ההוא משהו מעבר לזמן".

הפילוסוף הרוסי ניקולאי ברדייב: "כשניסיתי לאמץ את השיטה המטריאליסטית (החומרנית) ההיסטורית על ידי הצבתה מול גורל העמים, היא התנפצה אל העניין היהודי, אשר גורל נושאיו נראה נעדר הסבר לחלוטין. לפי הקריטריון המטריאליסטי והפוזיטיבי, צריכה היתה אומה זו לעבור מזמן מן העולם. קיומה הוא תופעה מסתורית ומופלאה, המעידה כי חיי אומה זו מתנהלים בכוח גזרה קדומה".

הסופר האמריקני הרמן ווק: 'עם זה התגבר העם על שורה מדהימה של צרות ופגעים, שעל פי דרך הטבע אין לעמוד בהם. התקיימות ממושכת זו בניגוד להיגיון ההיסטורי, היא הדבר המופלא ביותר והמצריך הסבר, אף כי גם אריכות הימים כשלעצמה מפליאה היא למדי".

פרופ' ג'ורג' פרידמן, סוציולוג והיסטוריון צרפתי: "יש לעם היהודי היסטוריה שאינה כשל כל העמים. כתבתי פעם שהיהודים הם 'תאונה של ההיסטוריה', משהו שאינו תואם את הכללים המקובלים של ההיסטוריה".

הפילוסוף והמתמטיקאי הצרפתי בלז' פסקל': "מוצא אני בקרן זווית של העולם עם מיוחד, נבדל מכל שאר גויי הארץ, העתיק בכולם. עם שקורותיו קודמות במאות שנים רבות לקורות העתיקות ביותר שישנן. עובדת קיומו של עם זה מתמיהה אותי, ונראה לי שכדאי וראוי לתת עליה את הדעת".

הסופר האמריקני מרק טווין: "המצרים, הבבלים והפרסים, עלו ומילאו את העולם בשאון הדר ויפעה, עד שהועם הזוהר והם שקעו, בלו ועברו מן העולם. היוונים והרומאים הלכו בעקבותיהם, עוררו רעש עצום ונעלמו. עמים אחרים הופיעו, נשאו ברמה את לפידם לזמן מה, אך הוא נשרף באש של עצמו, ועתה הם יושבים בצל או אבדו בכלל. היהודי ראה את כולם, והוא היום מה שהיה מאז ומעולם. אינו מראה סימני שקיעה, לא תשישות של זקנה, אין האטה בכישוריו, וערנותו לא קהתה. כולם בני תמותה בעולם מלבד היהודים. כל הכוחות חולפים, אך הוא נשאר. מהו סוד נצחיותו?".

ההיסטוריון פרופ' שמואל אטינגר: "רבים מאד, יהודים ונוכרים, ידידים ואויבים, חזרו ושאלו גם בעת החדשה: מהו סוד התמדתם, קיומם והתחדשותם של היהודים? מדוע קבוצות גדולות יותר, תרבויות וציווליזציות חזקות לא פחות, אבדו מן העולם, נעלמו או נטמעו – הפרסים בתרבות המוסלמית, היוונים בתרבות הרומית ביזנטית. ואילו היהודים נשארו יהודים? בתודעתם ובתודעת הסביבה הם בני אברהם, יצחק ויעקב. עצם התמדת קיום זה שימשה נושא לתמיהה ולהערצה, לקנאה ושנאה כאחת".

אברהם לבני, כומר שהתגייר: "עם ישראל וקיומו הנצחי מהווים עבור העולם הנוצרי 'מסתורין', מדובר בחידה מציקה ומוחשית. במשך מאות שנים ניסתה הנצרות להיפטר ממנה יותר ממה שניסתה לעמוד על טיבה. היא השתמשה בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי להיפטר מהעם הטרדן: רדיפות, טביחות, שינון הבוז, השמצות וכל סוגי האלימות, אלא שהעם שרד, והישרדותו העל טבעית הקנתה ממד נוסף למסתורין הזה".

בפתח המאה העשרים הבחין הסופר הרוסי לב טולסטוי בתופעה ההיסטורית המיוחדת. מבלי דעת, הוא חזר כמעט מילה במילה על מילות ההגדה:

'היהודי הוא סמל הנצחיות, הוא, שלא השחיטות ולא העינויים לא יכלו להשמידו, לא אש ולא חרב האינקוויזיציה לא מחו אותו מעל פני האדמה, הוא שהיה הראשון להכריז על דברי אלוקים, הוא שהיה זמן רב כל כך שומר הנבואה ומסר אותה ליתר האנושות, אומה כזאת אינה יכולה לכהות, היהודי הוא נצחי, סמל הנצחיות'

מלקות כן, מיתה – לא!

על ענין זה נשא אחד מגדולי ישראל משלו, ואמר:

מעשה במושל, שבנו הסתפח לחברה רעה, התהולל והדרדר, ופרק על ורסן. לא עזרו התוכחות ולא הועילו האיומים. הכל רננו על מעשיו, ואין קץ לבושה שהעשה על אביו ומעמדו. לא ארכו הימים, ונתפס עם חבריו בעבה. העיר רגשה וסערה, נשאה עינים למשפט העתיד להערך למחרת.

בליל המשפט חמק השופט לארמון המושל. ״לא נעים״, התנצל בפני המושל, ״אבל בנך…״ ״אני יודע״, קטע המושל דבריו, ״גדולה החרפה״!

״באתי לשאול, מה אגזור עליו״. המושל השתאה, ענה בהקפדה: ״אתה השופט! אין משוא פנים בדין!

אדרבה, משום שבן המושל הוא, ומכיון שהוזהר והתרה פעמים אין ספור, חמור מעשהו בכפלים!״

אבן נגלה מעל לבו של השופט. אף שתמה מה ראה המושל להתאכזר לבנו, והלא בכל זאת בן הוא, אבל שמח שלא הגבל, ושהצדק ימוצה עד תם. למחרת, גזר על בני החבורה מאסר שנה וארבעים מלקות כל אחד, ועל בן המושל גזר ששים מלקות, לאחר תוכחה ארכה ונוקבת. הכל סחו בשבחו של השופט שלא נשא פנים, והמושל שגר לו אות הצטיינות, כהוקרה על אימץ לבו ושפיטתו בלא מורא וחת.

הנדונים ספגו את המלקות ורצו את תקופת מאסרם. שחררו, וכעבר שבוע נעצרו בשנית. הפעם, באשמת שוד מזוין שבמהלכו נהרג בעל החנות. הפעם, היה צפוי גזר דין מות לכל הנאשמים.

העיר היתה כמרקחה, והשופט נחרץ: מחר יחרץ דינם. הן יד חפשית לו, למצות הדין עד תם.

באישון לילה התדפק על דלתו שלישו של המושל. הודיע בשמו: לא אכפת לו כיצד, בנו ישחרר!

– אבל… – אין 'אבל׳! כך דורש המושל וכך יהיה!

השופט קם ובקר בבית הסהר, לתחקר את חברי הכנפיה. ביהסח הדעת׳ שכח לנעל אחריו את השער. בבקר סערו הרוחות: הנערים חמקו בעד השער שלא ננעל. השופט ננזף, ונשא עלבונו בדומיה.

בלילה, זכה המושל לבקורו.

״איני מבין״, התמרמר השופט המשפל. ״בפעם שעברה באתי מיוזמתי, שאלתי האם לפעל לזכוי, וננזפתי. הודעת שאין משוא פנים, אף תמהת לבואי. מה נשתנה עתה, שלפתע נמוג הדין והתפוגג המשפט, ונצטויתי לשחרר את בנך בכל מחיר?״

והמושל ענה: ״איך לא תבין! בני זה סורר ומורה, מדרדר לתהום, וכל נסיונותי לבלמו ולעצרו, להשיבו לדרך הישר, כשלו. משנתפס בגנבתו, שמחתי. אמרתי: אולי המלקות ילמדוהו לקח, אולי המאסר ישפיע לטובה. אולי יתן אל לבו, יערך חשבון נפשו, יתנתק מחבריו הרעים וישוב לנהג כשוךה. לפיכך, הוריתי לך לנהג בו בכל חמרת הדין. אולם תקותי נכזבה. אך שחרר, וחזר לסורו. אלו היה צפוי לענש מלקות כפול, למאסר ממשך שבעתים, החרשתי. אולי בכך יתעשת. אבל הוא חבר לשד מזין והרג את הנפש. צפוי הוא למיתה. בכל זאת, בני הוא! מוכן אני ליסרו, כדי להיטיבו. אך איני מוכן – לאבדו״…

הוא שנאמר: ״ויסרתיך למשפט, ונקה לא אנקך (ירמיהו ל, יא).

הנהגה זו החלה משחר ימי האומה.

ארבע מאות שנות גלות נגזרו עלינו, וחלצנו ממצרים כעבור מאתים ועשר. ואכן, ״אמרו לו למשה: משה רבנו, איך אנו נגאלין, והלא אין בידנו אלא מאתים ועשר שנים. אמר להם: הואיל והוא חפץ בגאלתכם אינו מביט בחשבונותיכם, אלא מדלג על החשבונות ועל הקצים״ (שיר השירים רבה ב, א).

ומדוע באמת דלג על הקצים וחלצם בטרם עת? משום שהגיעו למ״ט שערי טמאה ולא יכלו להתמהמה, פן ישקעו בשער ההמשים ולא תהיה להם תקומה, חלילה. לכן: ״בחפזון ;צאת מארץ מצרים״. התערבה ׳הנהגת היחוד׳ וחלצה אותם בטרם יטמעו ויאבדו חלילה.

ואמנם ביציאת מצרים הקדמה הגאלה משום ״הנהגת היחיד״ והצלת העם, אך מצינו שבגללה הקדמה גם פרענות.

הזהרנו בתורה (דברים ד, כה-כו): ״כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ, והשחתם, ועשיתם פסל תמונת כל, ועשיתם הרע בעיני ה׳ אלקיך להכעיסו, העידית, בכם היום כי אבד תיאבדון מהר מעל הארץ אשר אתם עברים את הירדן שמה לרשתה, לא תאריכן;מים עליה, כי השמד תשמדון״.

הכתוב צופה תהליך הדרדרות רציף, הגלום במנח: ״ונושנתם״, שכחת נסי יציאת מצרים והנחלת הארץ, והתנתקות מהבורא עד להשחתה גמורה שתגזר עליהם כליה. ומתי מגמיק התהליך עד כדי כך? כמנין ״ונושנתם״: כעבור שמונה מאות חמשים ושתים שנה.

אך בפועל, הקדם החרבן בשנתים, ואמרו על כך בגמרא (גטין פח ע״א): ״מאי דכתיב: ׳!*שקד הי על הרעה ויביאה עלינו כי צדיק ה׳ אלקינו׳, משום דצדיק ה׳ אלקינו – וישקיד ה׳ על הרעה ויביאה עלינו? אלא, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל, שהגלה גלות צדקיהו ועדין גלות יכמה לןימת… וכמה? עולא אמר: שהקדים שתי שנים ל׳ונושנתם׳״.

פרש רש״י: ״ואם שהו עד וונושנתם׳, היה מתקיים בהם ׳כי אבד תאבדון׳״. התערבה ׳הנהגת הייחוד׳ והקדימה גלותם כדי להצילם.

לפיכך, כאשר הראה הקב״ה לירכדהו מטה, והבין שהוא רואה מקל שקד, אמר לו: ״היטבת לראות, כי שקד אני על דברי לעשיתו״. ופרש המלבי״ם: שקידה ומהירות זו, טובה הם. לטובת ישראל והצלתם, כדי שלא תתמלא סאתם ויאבדו.

ההסתתרות וההתערבות

ויש לנו לדעת, ששתי ההנהגות האלו פועלות במשלב, כמו שנאמר (שיר השירים ב, ט): ״הנה זה עומד אחר כתלנו, משגיח מן הרולנות, מציץ מן החרכים״. ובאורו, שלפעמים רואים השגחתו עין בעין, חסדיו ונסיו, כפי שהמשגיח העומד בחלון נראה לעין המשגח. אך לפעמים מסתיר הוא פניו ואינו רוצה שיראו את השגחתו. ולפיכך, אף לא יתערב אם יציקו וירעו למשגח. אבל מציץ הוא מן החרכים, בלא להראות, ונכון להתערב באם תהיה סכנת חיים.

והמלבי״ם פירש בכך את דברי הכתוב ישעיהו מה, סו): ״אכן אתה א ל מסתתר, אלקי ישראל מושיע״. כלומר: גם כשאתה מסתתר, נכון אתה להתערב ולהושיע את ישראל. ההסתתרות, ב״הנהגת המשפט״. וההתערבות, ב״הנהגת הייחוד״.

וזו היתה תשובתו של רבי יהושע בן חנניה לאותו צורר, שאף שבוראנו הסתיר פניו מעמנו, עוד ידו נטויה עלינו!

ונוסיף, שייתכן ושתי ההנהגות תשמשנה בה בעת. שבגלות מצרים מצאנו הסתר פנים נורא, עבודת פרך המפרכת כל הגוף, והשלכת ילדים ליאור, מכמוכם בחומה ורחיצה בדמם. ובה בעת היו יולדות תחת התפוח, ומלאכי מרום משפרים את הולדות ומעיקים אותם שמן ודבש, וכשהמצרים באים להרגם נבלעים בקרקע עד שגדלים, ומבצבצים כעשב השדה ושבים לביתם עדרים עדרים – לעבודת הפרך הנוראה!

מה היתה אפוא ההנהגה, הארת פנים מפלאה, או הסתרה מחלטת?

והתשובה, שלצרך קיום העם התערבה ״הנהגת הייחוד״ בדרכים מפלאות ונסים גלויים, ומשהבטח קיומם – נמסרו להסתר פניה של ״הנהגת המשפט״.

הסיר והמקל ־ המשפט והידזוד ועתה, נשוב לנבואת ירמיהו ומחזותיה.

בתחלה ראה מקל שקד והתבשר: ״היטבת לראות״. ופרשו רבותינו שיש משענת, והיא לטובה, ויש מקל, והוא לרעה. וישנה דרגת בינים, והוא המטה, שאפשר להטותו למשענת או למקל חובלים.

וכשנשאל משה רבנו מה בידו, אמר: ״מטה״, והינו שהורה בכך שהבחירה מסורה ביד פרעה אם להשליכו לארציות ולהיות לנחש, או לאחזו כמשענת ולטובה.

אבל ירמיהו היטיב לראות שהראוהו מטה זעם בלבד, ״לנתוש ולנתוץ ולהאביד ולהרוס״. והרי זו פעלת ״הנהגת המשפט״ בכל חומרתה.

אבל הבטח הבטחנו: ״בניך ובנותיך ייאכל [האויב], וגם בימים ההמה נאם ה׳ לא אעשה אתכם כלה״, ״ויסרתיך למשפט, ונקה לא אנקךָּ ו״הנהגת היחוד״ תחלץ לשמור שארית ישראל ואל ייאבד ישראל.

אשר על כן, ראה שני מחזות תכופים. המקל, בחינת קו, הרומז על ״הנהגת המשפט״, וסיר נפוח, בחינת עגול, הרומז על ״הנהגת היחיד״.

ושלובים הם יחדיו, ופועלים במשתף. המקל, מקל שקד הוא, כי שקד ה׳ על הרעה להקדים שנתים ל״ונושנתם״ כדי שלא תהיה כליה, והעגול סיר נפוחהוא המורה על הרעה ומדת המשפט. כי שתי ההנהגות פועלות במשלב.

[הנהגת היחוד מסומנת בעיגול – כמבואר בדעת תפילה [רקובסקי] שבהתגלות הזו מונח כל המהלך של היקף הבריאה מבראשית ועד תחיית המתים. קיומו של עמ"י ואי הכחדתו לעולם.

לעומת הנהגת המשפט – [לענ"ד] שהמשפט הינו קו היושר, ללא סטיה, יקוב הדין את ההר, אם ראוי – יקבל, ואם לאו – לאו, וזהו מקל – חובלים – שחובל ללא רחם למי שמגיע לו כן על פי המשפט!]

לאור זאת נבין את אשר פתחנו –

שאלנו – מה רצו מהעם? הרי המרגלים תיארו את אשר ראו, והמציאות אכן קשה! וגם אם נבין שהם התייחסו לעבירות שבידם שאינם ראוים, שהרי הכעיסו את ה', בודאי שהם רואים נכון, ומה הקובלנה כנגדם?

התשובה היא – מעם שראה יציאת מצרים וקריעת ים סוף – זה היה בהנהגת המשפט?? מגיע היה לכם על פי דין?? הרי הייתם עע"ז, ואף הים לא רצה להקרע! שתי מצוות של דם פסח ודם מילה – וחוץ מזה את ערום ועריה!!

כיצד נגאלתם? בהנהגת היחוד! מעל הטבע!

קריע"ס הייתה בהנהגת היחוד, ולכן אז אומרים שירה – שיר מלשון עיגול. כך אמרו בקריע"ס. ה' מרמזת לעולם הבא, שיר לעוה"ב שאז "ונשגב ה' לבדו ביום ההוא", ומדוע אתם חוששים מהענקים?? גם אם אין לכם זכויות – הנהגת היחוד כפי שכבר ראיתם – אינם משגחת בזכות או חובה!

וזה בדיוק מה שאמר להם משה:

(כט) וָאֹמַר אֲלֵכֶם לֹא־תַֽעַרְצוּן וְֽלֹא־תִֽירְאוּן מֵהֶֽם: (ל) ה' אֱלֹֽהֵיכֶם הַהֹלֵךְ לִפְנֵיכֶם הוּא יִלָּחֵם לָכֶם כְּכֹל אֲשֶׁר עָשָׂה אִתְּכֶם בְּמִצְרַיִם לְעֵינֵיכֶֽם: (לא) וּבַמִּדְבָּר אֲשֶׁר רָאִיתָ אֲשֶׁר נְשָׂאֲךָ ה' אֱלֹהֶיךָ כַּאֲשֶׁר יִשָּׂא־אִישׁ אֶת־בְּנוֹ בְּכָל־הַדֶּרֶךְ אֲשֶׁר הֲלַכְתֶּם עַד־בֹּאֲכֶם עַד־הַמָּקוֹם הַזֶּֽה: (לב) וּבַדָּבָר הַזֶּה אֵֽינְכֶם מַאֲמִינִם בַּה' אֱלֹהֵיכֶֽם:

(לג) הַהֹלֵךְ לִפְנֵיכֶם בַּדֶּרֶךְ לָתוּר לָכֶם מָקוֹם לַֽחֲנֹֽתְכֶם בָּאֵשׁ׀ לַיְלָה לַרְאֹֽתְכֶם בַּדֶּרֶךְ אֲשֶׁר תֵּֽלְכוּ־בָהּ וּבֶעָנָן יוֹמָֽם:

כך גם בגאולה העתידה –

כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות.

– גם אם ישראל אינם ראוים – ה' מביא את הגאולה – ברעותיה, ברצונו, בלא להשגיח על זכויות וחובות, כגאולה אז כן גם עתה.

וזה שאומר שם הרמח"ל:

"הנה אפילו אם לא יהיה זכות בישראל – כשיגיע עת מועד, יום נסתם בלבו, הנה על כל פנים יושיענו ודאי, כי אדון כל הוא, ויכול לעשות כן כשהוא רוצה":

*

ראייה מעמיקה מול ראייה שטחית

[פרשה ולקחה עם תוספות]

לא יאמן. העם הבזוי והשפל, העם, שרצה להשמיד את עם ישראל, זוכה ל״מטריה״ אלוקית. הפסוק מגן עליו מפני כל רצון נקמה אפשרי, העלול להתעורר בלב בני ישראל. וכה יאמר:

״אל תצר את מואב ואל תתגו בם מלחמה׳ (דברים ב, ט).

אולם, מה שנראה מוזר במבט ראשון ושטחי, הופך לשיעור אלוקי מאלף לאחר העיון המעמיק. בדיקת הרקע בכל היקפו, מעניקה מימד אחר לצוו התורה בנידון.

שיעור זה, נא לזכור, הוענק לבני ישראל על סף הכניסה לארץ. ממנו למדו, עוד בטרם היתה להם מדינה משלהם, כיצד להתייחס נכונה למציאות חיי ההווה וגם לזו שלאחר זמן. השיעור הטמון בפסוק פקח את עיניהם. הוא לימדם להבין ולהכיר את עצמם כבני אדם, מן הבחינה האישית, המדינית פוליטית וגם ההיסטורית.

מואב, כזכור לנו מפרשת ״בלק״ שבספר ״במדבר׳ ניסה באמצעות בלעם בן בעור, הקוסם והנביא מארץ עוץ, להביא כליה על עם ישראל. בלק, מלכו של עם זה, שכר בכסף רב את שירותיו של שתום העין כדי שיבוא לקלל את העם שיצא ממצרים. הוא קיווה שהקללה תשמיד את בני ישראל החונים על גבול ארצו. מואב הוא, איפוא, אוייב המחפש בכל מחיר את רעתנו. הוא ראוי, מכל הבחינות לכל עונש. לפחות — כמו עמלק.

אך, בניגוד להגיון פשוט זה, אוסרת התורה – בפסוק שצוטט לעיל – את המלחמה בו. ולא רק המלחמה הישירה. נאסרה גם ההתגרות, הפרובוקציה.

עלינו להזהר ולהשמר גם מייזום תקריות גבול העלולות לדרדר את המצב לכלל התנגשות מזויינת. החובה המוטלת עלינו לנצור את האש וגם את הטינה הטבעית והכל כך צודקת כלפי העם שכמעט והביא עלינו שואה.

לכאורה, הדברים פשוטים. לכאורה, אפשר להבין מצוו זה שהתורה מעוניינת שעם ישראל בארצו יפתח דף חדש עם שכיניו מסביב. מה שהיה היה, ואת השלום היום עושים עם האויבים של אתמול.

אך, אם זו הכוונה הרי אנו עומדים בפני קושי מעניין. אחרי פרשת בלעם בן בעור מצווה התורה למשה לצאת ולהכות את המדיינים:

״צרור את המדיינים והכיתם אותם. כי צוררים הם לכם בנכסיהם אשר נכלו לכם על דבר פעור.. ״ (במדבר כה, טז־יח).

הסיבה למכת הרג זו קשורה לנסיון המואבי להלחם בעם ישראל: מדיין הוא אשר הציע למלך מואב לשכור את שירותיו של בלעם. מדיין הוא שהסביר שרק אדם שכוחו בפיו, כבלעם, יובל לנצח את עם ישראל אשר בראשו עומד אדם כמשה – שכוחו בפיו. המדיינים גם נידבו את בנותיהם למעשה הפריצות שבשיטים, אשר גרמה למגיפה בעם ישראל. הסיבות להענשת המדיינים ברורות למדי.

אך זהו הפרדוקס:

מצד אחד נדרש משה להעניש, במלוא חומרת הדין, את המדיינים אשר רק סייעו למואבים, בעוד האוייב עצמו, מואב, שעשה הכל כדי להוציא אל הפועל את התכנית השטנית והנפשעת – זוכה לחסד האלוקי. חסד, המגן עליו מפני חרבו הנוקמת של עם ישראל.

בקושי זה התלבט משה עצמו. הוא הביא אותו למחשבה שאכן מותר לו ואולי הוא אפילו חייב להלחם עד מואב בפי שלחם עד המדיינים. אין שום סיבה לסלוח לאוייב שהתייצב חזיתית מול עם ישראל, ולנקום רק במי שהיה גורם סביל למלחמה זו.

אם נעביר סיטואציה זו לימינו, כלום נוכל להבין מצב בו נצא במלחמת חרמה עד קטאר, למשל, המספקת כסף ועזרה דיפלומטית לחיזבאללה, ונמחל לחיזבאללה שתקפו אותנו בפועל וירו עלינו טילים וגבו מאיתנו מחיר דמים כבד חלילה?

הוא ההגיון העולה מדבריו של משה:

״וכי מה עלה על דעתו של משה לעשות מלחמה שלא ברשות? אלא נשא משה קל וחומר בעצמו — ומה מדיינים שלא באו אלא לעזור למואב אמרה תורה: ״צרור את המדיינים מואבין עצמן לא כל שכן? (ילקוט שמעוני דברים תתח).

אולם, לא כך היא דעת עליון:

״אמר לו הקב״ה: לא כשעלתה על דעתך עלתה על דעתי. שתי פרידות טובות יש לי להוציא מהן. רות המואביה ונעמה העמונית״.

ההגיון מוגבל

הרי לנו שיעור לדוגמא. שיעור, המלמד את האדם עד כמה מבטו מצומצם. עד כמה הגיונו, ישר ככל שיהיה, הינו קצר רואי ואינו קולט יותר מאשר מאופק עד אופק. ההגיון האנושי אכן צודק, אם הוא מחליט שעליו להלחם עד מואב. זהו המוסר במיטבו. אולם, חשבונות של מעלה כוללים גם את המבט ההיסטורי העתידי, הנעלם מעין כל חי, עלי אדמות. מבט זה, משנה את תמונת המצב בתכלית. היקף ראייתו מקיף דורות רבים והוא מחייב התייחסות שונה לחלוטין. התייחסות, בפועל, כבר עכשיו.

אם עתידה, בעוד שלוש מאות שנה לצאת רות המואביה מעם מואב — זו רות שהיא אמה של מלכות בית דוד הכוללת בקרבה גם את תקוות המשיח באחרית הימים – הרי שהיא מזכה כבר כעת בזכות החנינה את המואבים הרשעים. צוו ה׳ מגן עליהם מפני חרבו הנוקמת והצודקת של משה.

המסקנה המוסרית מן הפרשה הזאת הינה מרחיקת לכת. האדם, הרואה לעינים, אינו יכול עקרונית לקבל כמעט שום החלטה, בשום נושא. אין בידו הכלים למדוד את עצמת השפעת מעשיו על העתיד. המלחמה הצודקת עד מואב עכשיו, היתה עלולה, חלילה, להרוס את אפשרות לידתה של מלכות בית דוד. כל ההיסטוריה היתה נראית אחרת, ולא לחיוב, אם משה היה נלחם עד המואבי ומכניע אותם. המסקנה ההגיונית והעקבית הינה ברורה:

אם רוצים לפעול לאורו של הצדק המוחלט, לטובתה האמיתית של האנושות, חייבים להטות אוזן לדבר ה׳.

(במאמר מוסגר: זו הסיבה שאין אנו יכולים להסכים לעונש מוות אפילו אם הוא מבוצע על פי חוק ליברלי, כבל שיהיה. שונה הדבר אם האדם נידון על פי הקריטריונים שקבעה התורה. או אז תהיה בידינו הערובה היחידה

שפסק הדין אכן צודק ותואם את כל המשתלשל ממנו לגבי העתיד. כי פסק הדין, במקרה זה, הוא אלוקי. אלקים ניצב בעדת אל ושומר את הסנהדרין שלא יכריעו נגד האמת).

שאול וחמלתו

דוגמא קלאסית של עימות בין האלוקי והאנושי בסוגיית עונש מוות, אנו מוצאים באי הריגתו של אגג מלך עמלק, על ידי שאול המלך. שאול טעה בדיוק בנקודה זו. הוא חמל על העמלקי. הוא התבונן ברגע העכשווי. שיקוליו אמרו רחמנות. כי מה כבר יכול להזיק עמלקי אחד הנותר בחיים. כך עולה מן המדרש ומן הפרשנות.

אולם, חז״ל מצאו כאן את נקודת התורפה. הם ניסחו את הטרגדיה של המלך הגדול והצדיק במשפט הבא: ״רבי שמעון בן לקיש אומר: כל מי שנעשה רחמן במקום אכזרי סוף שנעשה אכזרי במקום רחמן״(קהלת רבה ז, עה״פ ״אל תהי צדיק הרבה״).

ואם כי כוונת מאמרם היא על האכזריות בה הרג את אנשי נוב, אי אפשר להתעלם מן הנקודה ההיסטורית האכזרית שנבעה מרחמנותו הרגעית של שאול על אגג. באותו פסק חיים שזכה לו האכזר עד למותו מיד שמואל הנביא, הספיק אגג לדאוג לצאצאים שימשיכו את גזע עמלק בעולם. גזע, שהופיע במלוא עצמת רשעותו, באישיותו של המן הרשע בשושן של אחשוורוש. גזע, שהצמיח בדורנו את היטלר על תורת הגזע שלו, וזאת בהתאמה מלאה למסורת העתיקה שבידינו עוד מתקופת התלמוד שגרמניה זו עמלק. כלומר, בפרספקטיבה היסטורית, הפכה הרחמנות של שאול לאכזריות על עם ישראל. והשמיעה בקול האלוקים הברור, ללא חשבונות של הגיון אנושי, היו איפוא לא רק צוו השעה כי אם גם צוו ההגיון עצמו.

המעשה עם הרב אלישר ור' שמואל מסלנט רבני י-ם.

המעשה בר' שאול אלישר שקיבל בשנת תרס"ו מברק מנובומינסק שבוורשא מאת הרב רבינוביץ שמספר שבי-ם ישנם ב' שהעידו בוורשא שחמשה גויים רצחו א' מפקידי הממשלה, ונידונו החמשה להורג, וכעת אם ימומש פסה"ד יהיו פוגרומים כנגד היהודים, ולכן הוא מבקש שהרב יגבה מהם עדות מחדש ויחזרו בהם כי יש בזה סכנת נפשות, ואת העדות החדשה יחתמו בפני הקונסול הרוסי שבי-ם. כונסה התייעצות של חזובי העדה שדנו בסכנה ומה כדאי לעשות, וזאת לנוכח העדים שהתייצבו אחר עדותם ועמדו על כך שהיא אמת לאמיתה. זה אומר בכה וזה בכה, והרב שותק. לאחר דיון ממושך ביקש הרב את רשות הדיבור ואמר לענ"ד נראה שכל המברק מזויף, ונשלח ע"י משפחות הנאשמים כדי להצילם, ואדרבה, אם יחזרו בהם נשקפת סכנה ליהודים שם שיאמרו הגויים שהתברר שהעלילו כזב. ולכן או שלא נגיב למברק, או שנכתוב שכיון שאין אני תושב המדינה אני מנוע להתערב בנעשה שם. הדבר לא לגמרי שכנע, והרב הציע לשלוח שליח לר' שמואל סלאנטר בן התשעים שיחווה דעתו. הרב שמע, וענה בדיוק כדברי הרב אלישר. וכך אכן עשו, ובדדיעבד התברר שאכן עיניהם צפו למרחוק והמברק אכן זויף בידי משפחת הנידונים, ופקחותם של חכמי י-ם הצילה את יהודי וורשא מפוגרום.

רשימות שיעורים (רי"ד סולובייצ'יק) מסכת ברכות דף יז עמוד א

ידוע שר' ששת היה סגי נהור, ובגמ' לקמן (נח א) יש מעשה נפלא:

"רב ששת סגי נהור הוה הוו קאזלי כולי עלמא לקבולי אפי מלכא וקם ואזל בהדייהו רב ששת, אשכחיה ההוא צדוקי אמר ליה חצבי לנהרא כגני לייא [הכלים השלמים הולכים לנהר, השבורים לאן??], אמר ליה תא חזי דידענא טפי מינך חלף גונדא קמייתא כי קא אוושא אמר ליה ההוא צדוקי אתא מלכא, אמרי ליה ר' ששת לא קאתי, חלף גונדא תניינא כי קא אוושא א"ל ההוא צדוקי השתא קא אתי מלכא, א"ל ר' ששת לא קאתי מלכא, חליף תליתאי כי קא שתקא א"ל ר' ששת ודאי השתא אתי מלכא. א"ל ההוא צדוקי מנא לך הא, א"ל דמלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיע דכתיב צא ועמדת בהר לפני ה' והנה ה' עובר ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים לפני ה' לא ברוח ה', ואחר הרוח רעש לא ברעש ה', ואחר הרעש אש לא באש ה', ואחר האש קול דממה דקה. כי אתא מלכא פתח ר' ששת וקא מברך א"ל ההוא צדוקי למאן דלא חזית ליה קא מברכת ומאי הוי עליה דההוא צדוקי, איכא דאמרי חברוהי כחלינהו לעיניה ואיכא דאמרי דר' ששת נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמות".

ונראה דמבואר בגמ' דר' ששת אף על פי שהיה סגי נהור היה לו חוש ראייה יותר טוב מהצדוקי שהיה בריא ויכול לראות. ומבואר שיש כח של ראייה שקיימת אפילו בלי עיניים הראות, ואם יש לאדם כח ראייה זו כר' ששת יכול הוא לראות אפילו אם אין לו עיניים הראות, ואם אין לאדם חוש הראייה הזאת אפילו אם יש לו עיניים לא יראה כלל כאותו צדוקי.

והביאור בזה דיש שני שמות נרדפים לראייה: א) ראייה ב) הסתכלות.

והחילוק ביניהם הוא שבראייה הכוונה היא ראייה חיצונית, ראייה גשמית שרואה בשטחיות את מה שלפניו.

ואילו בהסתכלות הכוונה שרואה בפנימיות הדברים, וכמאמר חז"ל "אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו".

וזוהי בחינה של ראייה רוחנית שעומד על פנימיות הדברים. וכתוב בירמיה (פרק א', יא' – יב') "ויהי דבר ה' אלי לאמר מה אתה רואה מקל שקד אני רואה. ויאמר ה' אלי היטבת לראות כי שוקד אני על דברי לעשותו".

והכונה היא שה' שאל את ירמיה מהו הפנימיות במה שאתה רואה, וירמיה ענה שרואה עץ שקד כלומר שהבין שהשקד מרמז "כי שוקד אני על דברי לעשותו" דהיינו שראה פנימיות הרמז של המקל שקד, וע"ז נאמר לו "היטבת לראות",

דלירמיה היתה בחינת ראייה רוחנית שראה פנימיות הדברים.

ועפי"ז יש לבאר שהצדוקי היתה לו בחינת ראייה חיצונית ושטחית, דעפ"י הבנתו יסוד ענין המלכות מתבטא בכבוד והרבה פרסום, ושמכבוד המלכות הוא שיש למלך ליווי של חיילים וסוסים רבים שמריעים לפניו בחצוצרות, ולכן טעה וחשב שהגיע המלך כשהגיעו החיילים וקא אוושא, שעל פי הבנתו אז הגיע המלך.

מאידך לר' ששת היה כח של ראייה רוחנית, של ראייה לעומק ולפנימיות הדבר, וע"כ ר' ששת הבין שיסוד המלכות הוא בצניעות, ואצילות הנפש, ובשתיקה. וע"כ אמר לצדוקי "לא קאתי מלכא", שראיית הצדוקי אינה באמת מדת מלכות, ורק כששתק אמר רב ששת "קאתי מלכא".

ונראה דמבואר מהגמ' (הנ"ל) שראייתו של אדם והבנת מה שהוא רואה נמשכת אחר לבו, דכפי מה שלבו חושב – הוא רואה. ויל"פ דשורש החטא של המרגלים היה באמת בזה, שאע"פ שסיפרו מה שהם ראו, מ"מ ראייתם היתה מוטעת שראו בשטחיות ולא ראו בפנימיות הדברים, וכמו שפרש"י עה"פ ארץ אוכלת יושביה, "דכל מקום שעברנו מצאנום קוברים מתים, והקב"ה עשה לטובה כדי לטרדם באבלם ולא יתנו לב באלו", ולכן חטאו ואמרו "אפס כי עז העם הזה" כי ראייתם היתה מעוותת.

אוצה"ת פ' במדבר עמ' ח':

מספרים כי בזמן הצאר ניקולאי נגזרה גזרה שאסור ליהודי לקנות אחוזה ברוסיה היה יהודי אחד שרצה לקנות אחוזה ולרשום אותה על שם גוי שהיה ידידו הטוב ונאמן עליו הלך לסבא מקלם זצ"ל לשאול בעצתו אם כדאי לסמוך על הגוי אמר לו הסבא מקלם כי תשובה לשאלתו נמצאת בתורה כששלח אברהם אבינו את אליעזר להביא אשה ליצחק אף שאליעזר היה עבד נאמן אצל אברהם שהרי כל הענינים היה עושה לו וכשמצא את רבקה הודה לה' אע"פ שלא היתה הודאה זו בפני אברהם למצוא חן בעיניו ובכל זאת לא סמך עליו אברהם אבינו בהיותו עבד כנעני והשביע אותו שבועה בנקיטת חפץ שיעשה את השליחות ואומרים המפרשים שרצה אברהם ללכת בעצמו אלא שלא היה יכול ולכן שלח את אליעזר הוכיח הסבא מקלם זצ"ל לאותו יהודי אם על אליעזר לא סמך אברהם ק"ו שעל גוי אפילו שיהא נאמן אין לסמוך שמע אותו יהודי את דבריו ולא שמע לעצתו כי דעתו היתה שמידיד כזה טוב לא תצא תקלה ואין הדבר אמור עליו קנה את האחוזה ורשם על שמו שלהגוי לבסוף כפר הגוי ביהודי וכל רכושו הלך לטמיון הרי שבכל ענין וענין ולכל אדם ואדם כתובה בתורה ההנהגה וצריך ללכת בדרך זו ואז לא יגיע לו כל מכשול וטעות.

ונראה דלכן הסמיכה התורה פרשת ציצית לפרשת המרגלים. דמצות ציצית יסוד ענינה לתקן חוש ראייתו של אדם שמביאו לידי חטא וכמש"כ "וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה'".

והיסוד של עשיית חטא מיוסד בראייה מעוותת, שהאדם רואה רק באופן שטחי וחושב שכדאי לו לחטוא. ומצות ציצית מלמדת את האדם שצריך להסתכל לעומק ולהבין פנימיות הדבר, ושלא להבין הכל כפי ראייתו השטחית. ולכן הדגישה התורה "ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת" – דצריך לצרף תכלת ללבן – משום דלבן מסמל שהדבר הוא מובן ופשוט וכלשון חז"ל "הדבר מחוור כשמלה". ואילו תכלת מסמל את אי – הידיעה, דאמרינן (מנחות מג ב) "תכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבוד", והכוונה היא כמו שאין לנו ידיעה במושג הענין של כסא הכבוד, כמו"כ אין לנו ידיעה מושלמת בים וברקיע ובמה שאנו רואים במו עינינו, שהאדם רואה באופן שטחי שנוטה לראות כפי נטיית לבו, ונטיית הלב מטעה אותו לראות באופן שטחי. וצריך האדם להתעמק בראייתו ולהסתכל על העולם כולו כפי עומק הבנת התורה.

ובאמת זהו יסוד ושורש סיבת החטא, שחוש ראיית האדם מקולקל ואינו רואה לעומק, שאינו מבין ורואה את הקלקול והחומר שבחטא. וראייה מעוותת שרשה בנטיית הלב, דראייתו של אדם נמשכת אחרי לבו, ולכן הזהירה התורה בפרשת ציצית "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם", שהלב גורם לעין לראות באופן לא נכון ומשום כך האדם בא לידי חטא.

מעשה בת"ח ראש הכולל [מהרב אלקריף, דורש טוב על בין המצרים עמ' תרסג]

שהגיע אליו תורם מחו"ל רופא אמיד שהתנדב לתרום שבעת אלפים דולר. הת"ח היה צריך לכל חודש אלפיים דולר, ושקל האם להמשיך להתרים אחרים, לחודשים הבאים, או לנוח. אמרו לו שנוררים שחייב הוא להמשיך לנדנד לתורמים שאל"כ יעזבוהו ויתרמו לאחרים. הלך לשאול את הגרמ"י לפקוביץ' זצ"ל והשיב לו אתן לך עצה – ה' לא אוהב קונצים. אל תעשה עם ה' קונצים, תעבוד איתו בתמימות, ביושר. השנוררים צחקו עליו אך הוא הקשיב לדברי הרב. הרופא חזר אליו לאחר שלשה חדשים ואמר לו שראה ברכה בעסקיו, והוא רוצה לתרום קבוע בכל חודש שלשת אלפים דולר, ושיגדיל את הכולל, ושלא יגלה לאף אחד שהוא התורם… כבר חמש שנים שהוא תורם כך סיים ראש הכולל.

צדיק כתמר יפרח – ישר, אך התפוח נוטה לצדדים לחטוף מכל כיוון – ולכן לא עולה למעלה…

ערכו של מעשה פעוט

ועוד שיעור למדו בני ישראל כאשר שמעו צוו זה מפי האלוקים. הם למדו את ערכו המופלא של כל המעשה ולו הפעוט ביותר ואת השפעתו לדורות.

בעצם לא רק את ערכו של מעשה, כי אם גם את חשיבותה של תנודת רגש קלילה ועלומה בלב, הקובעת התנהגות מאות אלפי שנה מאוחר יותר:

״אל תתגר בם (במואב) מלחמה״ — מדגיש הפסוק שציטטנו לעיל. כאשר נפליג הלאה בפרשה ונגיע לפסוק י״ט נמצא שינוי מה ביחס הכתוב לעמון.

שם נאמר:

״אל תצורם ואל תתגר בם״ (שם יטז)

כלומר, בבני מואב: ״אל תתגר בם מלחמה״, ההדגשה היא על התגרות העלולה להוביל למלחמה. אולם, הצרת צעדים באופנים שונים מותרת ואילו כלפי בני עמון: – שום התגרות.

למה?

ובכן, רש״י על הפסוק מפצח עבורנו (על פי המדרש) את החידה:

״בשכר צניעות אמם, שלא פרסמה על אביה כמו שעשתה הבכירה, שקראה שם בנה מואב (כלומר, מואב).״

עמון ומואב נולדו לבנות לוט — מאביהם. (בראשית יט, לא־לח). לבת הצעירה היה רגש מפותח יותר של צניעות. היא לא הכריזה בריש גלי מי הוא אבי ילדה. בכך שינתה לדורות את ההיסטוריה של צאצאיה. צניעותה לא נעלמה

עם מותה. זו נקודה רוחנית המחלחלת בלב צאצאיה לעד, והיא קובעת כלפיה מצד התורה יחס שונה מאשר כלפי מואב.

למרות שבהתנהגותם כלפי עם ישראל נכשלו שניהם בכפיות טובה, עד כי נאסר עלינו החיתון עמם.

אלו שלושת הלקחים המוסריים על סף הכניסה לארץ:

א)        מוגבלות ראייתו של האדם.

ב)         האחריות המוטלת עליו בכל מעשה לכל הדורות.

ג)         הערך הכביר של עשייתו של המעשה הפעוט ביותר. גם בכוחו לשנות את ההיסטוריה.

*

תוכחה – לפי כח המקבל

[מעיין השבוע]

מדרש מופלא ראיתי. אם כפשוטו, מזעזע הוא. הלכה היא, ידועה ומקובלת: אדם הכותב צוואה מעיד עליה עדים. עליהם להעיד גם על מצבו של הכותב שהיה באותה עת בדעה צלולה, ידע מה הוא מצווה, ולמי מעניק ונותן.

אם יש ספק בדבר, שואלים אותו שאלות שונות שיבהירו האם הוא שומר קשר עם המציאות: המכיר אתה את העומדים סביבך? מה התאריך היום? היכן אנו נמצאים? כל זה כשיש ספק בדבר, כשחולה ותש כוח הוא, שכיב מרע, מנמנם והוזה. לא על אף יהודי שבעולם.

אבל משה רבינו עליו השלום, הן לא כהתה עינו ולא נס ליחה, בצעד קל עלה למסור נשמתו בהר נבו. וקודם לכן הלך מאוהל לאוהל להיפרד מצאן מרעיתו. והיו קשורים אליו בעבותות אהבה, עד שהכריזו שלא יניחוהו למות. והנה מכנס הוא את כל העם לכנס פרידה, דברי הדרכה ותוכחה.

וזה מאמר המדרש, ילקוט שמעוני בפרשתנו:

אתה מוצא בשעה שבא משה להוכיח את בני ישראל בסוף ארבעים שנה, היו ישראל מרננים ואומרים: ״אינו בדעתו״. כיון שהרגיש בדבר, אמר: ״חייכם, שאיני אומר לכם דבר עד שאומר לכם באיזה מקום אני ואתם נתונים״, והוא אומר: ׳׳במדבר״.

״באיזה מדבר?״

והוא אומר: ״בערבה, מול סוף״.

״מי הם שכניו?״ והוא אומר: ״בין פארן ובין תופל ולכן וחצרות״.

״כמה ימים יש לנו ממצרים? ובאיזה יום אנו, וכמה ימים מכאן לסיני?״

והוא אומר: ״אחד עשר יום מחורב״.

מיד כששמעו ישראל שבירר להם הדברים, אמרו לו: ״אמור כל מה שאתה רוצה!״

לא, לא, לא! ודאי שאין הדברים כפשוטם. ודאי שלא הטילו ספק בבריאותו, בעיניהם ראו שהוא בשיאו. ולהיפך: ״תלמידי חכמים, כל זמן שמזקינים דעתם מתיישבת עליהם״!

אלא מאי, דומני שכך יש להבין את המדרש: בני ישראל עלולים היו לחשוב, שרבם ומנהיגם התעלה כל כך, עד שהתנתק מהם. עד שהיה כמלאך. שכבר איבד קשר עם העולם השפל, ומעייניו בעולמות העליונים. לפיכך, קדוש וטהור הוא, שרף ומלאך, אבל ממנו לא נקבל תוכחה. כי אין הוא מביננו, שרוי הוא בעולמות נאצלים ובספירות עליונות, מנותק ממאוויי אנוש ויצריו.

לפיכך היה צריך להוכיח שאינו מנותק, שיודע הוא יפה יפה כל מה שקורה, מחובר למציאות, ולו נאה להוכיח!

ומצינו שאליהו הנביא עמד לפני ה׳ ואמר: ״קנא קנאתי לה׳ אלוקי צבאות״, והורהו הקדוש ברוך הוא למשוח את אלישע לנביא תחתיו. וביאר ב״מאור ושמש״, ״שמחמת גודל הזדככות שנזדכך אליהו, לא היו בני דורו יכולים להשיג כוונתו ולא היה ביכולתם לקבל ממנו אורחות חיים.

לכן, כשהתאונן: "קנא קנאתי", השיב לו הקדוש ברוך הוא: "דבר זה הוא מפני ששיכלם אינו משיג גודל בהירותך וקדושתך. לכן תמשח את אלישע לנביא תחתיך, שהוא קטן ממך, ויוכלו להשיגו, וממנו ילמדו אורחות חיים כפי שיכלם".

[אפשר להוסיף: כתוב שם (מלכים א' יט, יט- כא): "וַיֵּלֶךְ מִשָּׁם וַיִּמְצָא אֶת אֱלִישָׁע בֶּן שָׁפָט וְהוּא חֹרֵשׁ שְׁנֵים עָשָׂר צְמָדִים לְפָנָיו וְהוּא בִּשְׁנֵים הֶעָשָׂר וַיַּעֲבֹר אֵלִיָּהוּ אֵלָיו וַיַּשְׁלֵךְ אַדַּרְתּוֹ אֵלָיו.

וַיַּעֲזֹב אֶת הַבָּקָר וַיָּרָץ אַחֲרֵי אֵלִיָּהוּ וַיֹּאמֶר אֶשֳּׁקָה נָּא לְאָבִי וּלְאִמִּי וְאֵלְכָה אַחֲרֶיךָ וַיֹּאמֶר לוֹ לֵךְ שׁוּב כִּי מֶה עָשִׂיתִי לָךְ.

וַיָּשָׁב מֵאַחֲרָיו וַיִּקַּח אֶת צֶמֶד הַבָּקָר וַיִּזְבָּחֵהוּ וּבִכְלִי הַבָּקָר בִּשְּׁלָם הַבָּשָׂר וַיִּתֵּן לָעָם וַיֹּאכֵלוּ וַיָּקָם וַיֵּלֶךְ אַחֲרֵי אֵלִיָּהוּ וַיְשָׁרְתֵהוּ".

מה ההדגשה על כך שהוא היה חורש? לומר לך שהיה מחובר לארציות. אינו כאליהו שהיה "רוח נושאו" והתעלה עד כדי שלא התחבר כלל לארציות והיה מלאך ה' ועלה בשערה השמימה. אלישע גם עובד לפרנסתו ומחובר לעבודת האדמה. הוא יוכל לתקשר עם הדור הזה].

והדברים אמורים לכל הורה ומורה, לכל מחנך ומדריך: אל תתבעו מהחניך לפי השגתכם המרוממת. רדו ״מן ההר אל העם״. לפעמים שומעים מבוגר גוער: ״איך אפשר לדבר בתפילה?!״ ודאי שהוא צודק. איך אפשר לעמוד לפני המלך ולפטפט. אבל את זה הוא מבין.

הנער אינו מבין את השאלה. מה פירוש: איך אפשר, עובדה שאפשר… מבוגר זה יוצר במו ידיו ניכור, חייץ. מצהיר שהוא והחניך חיים בשני עולמות. אז מה תביעתו, יתבשם בעולמו.

על המוכיח לשדר שהוא מבין את החניך. אך גם אם מבחינתו אפשר לשוחח בתפילה, אין זה נאה, וזה אסור.

השולחן ערוך פוסק: ״ואם שח, הוא חוטא. וגדול עוונו מנשוא״, ואנו מקיימים את ההלכות שבשולחן ערוך… להבהיר שמבינים את עולמו, ודורשים לפי מושגיו. גם אם כרוכים הדברים בירידת מדרגה מרוממותו של המוכיח. בגדר: ״תמשח לנביא, תחתיך״!

"איך אפשר לדבר לשון הרע?" אפשר ואפשר. תלמד שזה גרוע, שזה מקלקל, שזה הרסני, אבל אל תנסה להעלות אותו לפסגות אליהן אין לו שייכות, זה רק יתן לו אליבי להימנע! "זה לא בדרגה שלי"!

תוספות

יש שאומרים אם היה לנו את הרמב"ם בדורנו, אזי היינו נראים היום אחרת, או הגר"א או רבי הקדוש.

אך זו טעות מיסודה, אם הרמב"ם היה כאן הוא היה מתעלף אין סוף פעמים מהמציאות הנוראה שהייתה נגלית לעיניו.

לא זו בלבד, אלא אנו לא היינו מקבלים ממנו מאומה, כי ברור היה לנו שהוא אלפי מונים גבוה מעלינו, כך שלא היינו רואים את הדרישות שלו כמשהו בר השגה.

דומה הדבר כשאנו קוראים בספר ראשית חכמה על הסיגופים שיש לעשות על כל עוון, אנו מראש דוחים זאת ואומרים זה לא לדור שלנו… אז במקום ל"ץ תעניות שנעשה לפחות שלוש? גם זה לא, כי זה מראש אצלנו נתפס כמשהו שלא עוסק בדרגות שלנו, אז גם מעט איננו עושים!!

לעומת זאת אם היו אומרים לנו משהו בהשגה שלנו, כן היינו עושים. לדוגמא: תעשה תענית דבור לתיקון. תתענה יום אחד. תתענה חצי יום. תענית הראב"ד. מראש היו פונים אלינו ברמה המקובלת אצלנו היינו מקבלים!

כך מראש היינו אומרים הצדיק הזה נמצא לו שם בעולמות עליונים, הוא בכלל לא יודע עם מה אנו מתמודדים, וכך לא היינו מקבלים שום שינוי בעקבות תוכחתו. אנו דוחים זאת ואומרים "זה לא לדור שלנו" וזהו…

המעשה ברבי מיכל יהודה ליפקוביץ' שדיבר עם הבחור מישיבת "נתיב השבים" של דודי הרב שלום עדני הכהן, שהישיבה עמדה לסלקו, הרב פנה לחתנו הרב אריה, וביקש ממנו להתערב. הוא נכנס עימו לרבי מיכל יהודה ויצא לאחר כעשרים דקות כשפניו דומעות, נכנס קרובי לרב וראה שאף הוא מנגב דמעותיו. התברר שהרב ישב וליטף את ידו כשסיפר לו שלא רק לך יש קשיים, גם לי היו קשיים כשהייתי בגילך. כך נפגש עמו ארבע מפגשים עד שהבחור עלה על דרך המלך והיום הוא אברך רציני.

הוא לא אמר לו "מה שייך לחשוב על כאלה דברים?" או "איפה הראש שלך?" או דיבורים מסוג זה, אלא אדרבה, הראהו שגם הוא חווה כאלה ניסיונות וצלח אותם [בהרחבה מתוק האור כאן עמוד ט].

יש לסייג את הדברים. צריך להיזהר שהדבר לא ימנע מהמוכיח להתעלות! הבחור שקירב רחוקים באמריקה והיה לו מסך מרצד בביתו, ולפליאתי הסביר שהרבה מקרבי רחוקים מעפילים לגבהים ואחר כך לא מסוגלים לקרב כי הם מתרחקים מהקהל אותו הם אמורים לקרב, כדוגמת הרב אלבז שפעם היה נכנס למועדונים להשיב נשמות, וכיום זה לא לדרגה שלו, "אך אני, אמרתי לעצמי שאני אשאר בדרגה שאוכל תמיד לשוחח עמהם ולקרבם"… נעבעך…

היום הרבה יותר מקובל לקחת רמי"ם צעירים, כאשר בעבר העדיפו מבוגרים, ר"מ שהוא "תלמיד של הגר"ש שקופ" "שמע שיעורים מהגר"א קוטלר" ועוד כיוצא בזה. מדוע? מפני שהתלמידים היום מרגישים שהם הרבה יותר מתקשרים לרמי"ם צעירים שיודעים עם מה הם מתמודדים מאשר עם מבוגרים שלא מבינים לנפשם. מסופר על המשגיח של ישיבת קול תורה רבי גדליה אייזמן שבשלב מסויים פרש והפסיק למסור שיחות בישיבה. שמעתי שזה היה מפני שכבר הרגיש שאינו מסוגל לתקשר עם הדור החדש ורמתו הרוחנית.

*

כח השתיקה

[לק"ט עם תוספות]

 בשכר שתיקה ושכר שיחה נאה

״אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה" (דברים ב, ט) רשי: לא אסר להם על מואב אלא מלחמה, אבל מיראים היו אותם, ונראים להם כשהם מזויינים. לפיכך כתוב ׳ויגר מואב מפני העם׳ – שהיו שוללים ובוזזים אותם. אבל בבני עמון נאמר "ואל תתגר בם" – שום גירוי, בשכר צניעות אמם, שלא פירסמה על אביה כמו שעשתה הבכירה שקראה שם בנה מואב. עד כאן לשונו.

 לפעמים זוכה אדם שעל ידי חסימת פיו מתקיים העולם – אומר החפץ חיים״ במאמר ״כבוד שמים״. דוגמא לדבר: הכובש עצמו שלא לענות כאשר מבזים אותו בשעת מריבה, וכמו שאמרו חז״ל: "תולה ארץ על בלימה – על מי העולם מתקיים? על מי שבולם פיו בשעת מריבה״. יש בדבר משום מידה כנגד מידה.

יש זמנים שעל-ידי העוונות מתרבים המקטרגים ומאיימים על קיומו של העולם. הצלת העולם בעת כזאת יכולה לבוא על ידי סתימת פיות המקטרגים. וכיצד זוכים לבלימת פיהם? על ידי מידה קדושה זו של שתיקה. דוגמא לשכר הגדול הניתן עבור שתיקה מוצאים אנו כאן בעניו לוט וזרעו. לעיל (ב, ה) אומר רש״י: ״עשר עממיו נתתי לו (לאברהם): שבעה לכם, וקיני וקניזי וקדמוני הן עמון ומואב ושעיר. אחת מהן לעשו, והשתים לבני לוט – בשכר שהלך איתו למצרים ושתק על מה שהיו אומרים על אישתו אחותו היא, עשאו כבנו״. הרי לנו אדם כלוט, שנאמר עליו ״הסיע עצמו מקדמונו של עולם, אמר אי אפשי לא באברהם ולא באלוקיו״ (רש״י בראשית יג, יא), בכל זאת כיון ששתק, זכה להיות נידון בענין הירושה כבנו של אברהם. ומכאן נידון בקל וחומר לכמה טובות יזכה אדם מישראל כאשר יבלום את פיו מלהשיב בשעת מריבה.

 בין יוצאי חלציו של לוט רואים אנו שינוי בין שכרם של בני מואב לבין שכרם של בני עמון, וגם זה בזכות שמירת הלשון. אצל מואב נאמר ״אל תתגר בם מלחמה״, מלחמה נאסרה, אבל מותר היה להתגרות בהם ולהפחידם. לעומת זאת, אצל בני עמון נאמר ״אל תתגר בם״ – עצם ההתגרות נאסרה. פשר ההבדל: הבת הצעירה של לוט צנועה היתה ונקטה לשון נקיה ולא פירסמה גנות אביה כמו שעשתה אחותה הבכירה שקראה שם בנה מואב. מכאן אומר ה״חפץ חיים״, בפתיחה ל״חובת השמירה" נוכל ללמוד בקל וחומר: ומה בנות לוט שלא נצטוו על נקיות הלשון, בכל זאת לא קיפח הקב״ה שכר שיחה נאה ונתן לצעירה שכרה לאחר מאות שנים, כל שכן אדם מישראל שדיבורו עומד ברומו של עולם, ראוי הוא לשכר על שיחה נאה. ומנין שאכן דיבורו של אדם מישראל חשוב כל כך? מדיני הקדש, קידושין, נדרים ושבועות. על ידי דיבור קל אדם הופך חפץ חולין להקדש, אוסרו בהנאה, ומחייב את הנהנה ממנו בקורבן. וכן האומר לאישה ׳הרי את מקודשת לי׳ ונותן לה פרוטה, נעשית אשת איש ואסורה באיסור חמור על כל העולם. וכך גם דיני נדרים ושבועות. ומאחר שכה גדול כוח דיבורו של אדם מישראל, בוודאי ובוודאי שמשגיחים מלמעלה על כל הגה שמוציא מפיו, ומענישים אותו על חטאי הלשון. וכנגד זה מרבים בשכרו כאשר הוא בולם את פיו או כאשר הוא נזהר לדבר בלשון נקיה.

מגיד לאדם מה שיחו

יוצר רוח ובורא הרים ומגיד לאדם מה שיחו. לא רק מה דיבר, אלא מה גרם בשיחו. כשיבוא לדין יראוהו מה גדול כוח הדיבור וכמה הרס הוא גורם בעולמות העליונים.

הבא"ח מבאר מה הקשר בין זאת שה' יוצר רוח ובורא הרים לכך שמגיד לאדם מה שיחו?

ומקדים לכך שאלה- מדוע ברא ה' הרים, בעלי עליות ומורדות מכבידות? מפני שבלא זה, הרוחות היו הורסות כל חלקה טובה.

מדוע איפוא ברא ה' רוח, ולעוצרה ברא הרים? שלא יברא רוח ולא הרים!

מבאר הבא"ח הרוח נבראה להודיע לאדם מה שיחו. כדי להראות לאדם מה 'בסך הכל' רוח מסוגלת לעשות!

ועוד הוא מבאר שפעמים והרוח מפרקת הרים, וזה עצמו מוכיח לאדם מה כוח הרוח… וממנה ילמד מה שיחו!

שתיקתה של רחל

כאשר רחל רואה שלאה עומדת להיכנס לחופה במקומה, היא מוסרת לה את הסימנים. בעצם לא כתוב שרחל לימדה אותה את הסימנים אלא מסרה לה. מה ביאור הענין?

ועוד, כיצד לאחר מסירת הסימנים, בעת שמתגלע ויכוח בין רחל ללאה, אומרת לאה: "המעט קחתך את אישי"?? וכי שכחה שרחל מסרה לה ברוב טובה את הסימנים??

אלא מבאר הגר"ש שבדרון הסימנים שעשו רחל ויעקב היו הלכות נדה חלה והדלקת הנר. אמרה לה רחל ללאה ראי אחותי את עומדת להינשא, חשוב שתדעי כמה הלכות נחוצות. ואז למדה אותה את כל ההלכות שהן בעצם הסימנים.

כאשר מגיע ליל הכלולות יעקב מתחיל לשאול את לאה את ההלכות שנקבעו כסימנים והנה לאה שולטת בחומר… איזה מזל שרחל לימדה אותי את ההלכות הללו בדיוק עכשיו! וכך לאה אינה מרגישה במעשה העצום שרחל עשתה בשבילה.

אין פלא איפוא שהיא אומרת לה המעט קחתך את 'אישי', שהרי את סרח עודף בנישואין הללו, שאני הרי נשאתי ראשונה ואת נוספת אחרונה ועוד לוקחת את אישי!

רחל הייתה צריכה כאן לעצור אותה ולספר לה דברים כהויתם… אולם היא אינה עושה זאת, ואוחזת בפלך השתיקה. ועוד אומרת לה את צודקת.

כל ימיה נתנה לה רחל את ההרגשה שהיא, לאה, העיקר ואני רחל רק נוספתי כאן. זה המעשה העצום של רחל שאינו חד פעמי אלא כל ימי חיי יעקב ונשיו!

רחל זוכה בזכות הוותרנות שלה לשכר גדול, שהנה לאחר הדין ודברים שהיה לה עם לאה המעט קחתך את אישי כו', נאמר 'ויזכור אלוקים את רחל ויפתח את רחמה. מפרש רש"י שזכר לה שמסרה את סימניה. לאחותה. נשאלת השאלה והרי את הסימנים מסרה כבר לפני שבע שנים, ומדוע רק כעת ה' זוכר לה זאת?

והתשובה נפלאה לאור הדברים האמורים. שאכן ותרנות גדולה הייתה מצידה לאחותה במסירת הסימנים, אולם המעשה שנעשה כאן הוא הרבה יותר גדול! ובזכותו נפקדת אף היא בילדים.

ואם נתבונן נראה שעל פניו נראה שרחל הפסידה במסירת הסימנים שהרי היא כל ימיה כ'כינור שני', ולאה היא האישה הראשית כביכול, ועוד מושכת 'אש' כלפיה כפי שראינו. אולם התורה מגלה לנו שנדע שרחל לא הפסידה מאומה, כי ממצוה לא מפסידים. והנה כעת מגלה לנו התורה שרחל הייתה אמורה להיות עקרה, ואלמלא מסרה הסימנים כך הייתה נותרת!

ואז הייתה נדחית הצידה, והיה יעקב נושא את לאה אולם 'מהדלת הראשית' ולא מ'האחורית'…

מסקנה- בית ישראל נבנה על חסד. רחל בונה את ביתה על חסד, ואף זוכה לבנים בזכות החסד. עולם חסד יבנה. כשלבן בפרשתינו מרמה את יעקב על ימין ועל שמאל, יעקב נוהג עמו בצדק, רחל נוהגת בחסד. כי כך נבנה בית יעקב. ולבסוף מלבן לא נותר מאומה, ומבית יעקב יצא עם ישראל שחי וקיים לעולם. מחסד וצדק ויושר לא מפסידים!

וזוכה רחל מכוח שתיקתה, ונולד ממנה בנימין ששתק בעת שידע שהמושל הוא יוסף, ולא גילה לאחיו. אבנו בחושן – ישפה, יש-פה – ואינו מדבר!

ממנה יצא גם שאול שאחר שאמרו עליו בעת שנמשח למלך "מה יושיענו זה" אחז בפלך השתיקה ויהי כמחריש. (תוספת מר' טל חן:

כמו כן נאמר על שאול "נ'חבא' א'ל' ה'כלים'" – ס"ת אל"ם. שעשה עצמו כאילם שאחז בפלך השתיקה. ור"ת נא"ה שהיה משכמו ומעלה)

וממנה יוצאת אסתר, אין אסתר מגדת את עמה ואת מולדתה, ויש אף אומרים שזה הנס הגדול ביותר שבמגילה שאישה שותקת…

שתיקת הכלבים הכלבים זוכים לדורות "ובשר טריפה בשדה לכלב תשליכון אותו" – בזכות ששתקו ולא נבחו בזמן יציאת מצרים, ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו.

ויש לנו לשים לב , על מה קיבל הכלב שכר כל כך גדול, למרות שהוא עז פנים ואינו יודע שבעה? על השתיקה.

ועל מה קיבל לוט שכר כל כך גדול? על השתיקה ששתק ולא גילה על שרה שהיא אישתו של אברהם.

על מה קיבלה רחל שכר שהגאולה בזכותה? על השתיקה בעת מסירת הסימנים. אסתר שותקת ולא מגדת עמה ומולדתה.

רואים מזה שלשתוק הוא דבר קשה מאוד, הרבה יותר מלדבר או מלעשות מצוות. ואף על פי שאף אדם לא יודע שאדם זה עמד בניסיון, משום ששתק ולא ידוע שהיה לו יצר הרע לדבר ועמד בניסיון ושתק, בכל זאת הקב״ה שהוא בוחן לבות וכליות, הוא יודע גם את הניסיון שיש לאדם במחשבתו, והוא יודע שאדם זה רצה לדבר ושתק, ועל זה הוא נותן לו שכר גדול ועצום.

וחז״ל הפליגו עוד במעלת השתיקה כאשר מגיעים על האדם יסורים מן השמים, ואמרו בזבחים (קטו, ע"ב) על אהרן ששתק כשמתו בניו: כיון שמתו בני אהרן אמר לו משה לאהרן, אהרן אחי, לא מתו בניך אלא להקדיש את שמו של הקב״ה, כיון שידע אהרן שבניו ידועי מקום הן, שתק, וקיבל שכר, שנאמר וידום אהרן.

וכן בדוד הוא אומר (תהלים לז, ז) דום לה׳ והתחולל לו, אף על פי שמפיל לך חללים חללים, את שתוק.

וכן בשלמה הוא אומר (קהלת ג, ז) עת לחשות ועת לדבר, פעמים ששותק ומקבל שכר על השתיקה, פעמים מדבר, ומקבל שכר על הדיבור. עד כאן לשון הגמרא. ומתוך דברי חז״ל שהפליגו במעלת השתיקה, נראה, שהשתיקה בזמן שאדם רוצה לדבר, היא קשה מאוד, ולכן נותנים על זה שכר גדול מן השמים.

ועל פי זה נבין מה שאמרו חז״ל (חולין פט, ע"א): אמר רבי אילעא, אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם עצמו בשעת מריבה, שנאמר (איוב כו, ז) תולה ארץ על בלימה. מפרש רש״י בולם עצמו, סוגר את פיו.

כפי הנראה, לשתוק בשעת מריבה זה כל כך קשה, שאם הוא שותק הוא מקבל שכר כזה גדול שכל העולם מתקיים בגללו, גם בזמן שאין לעולם זכות קיום. ואדם אחד בשתיקתו, פועל קיום לכל רבי רבבות ברואי העולם,

והעיקר בכל זה הוא ההרגל, להרגיל את עצמו לא לפזר את כוח הדיבור שלו בחינם, וכמו שאמרו חז״ל (חולין פט, ע"א): אמר רבי יצחק, מאי דכתיב האומנם אלם צדק תדברון מישרים תשפטו בני אדם, מה אומנותו של אדם בעולם הזה? ישים עצמו כאילם.

לק"ט עמוד פא מעלה זו מצינו אצל אהרון בעת פטירת בניו, "וידום אהרון".

נחשוב על המעמד. יום חנוכת המשכן. כולם שרויים בשמחה, הקרבנות קרבים, ואש אלוקית יורדת משמים ואוכלת את העולה. השכינה שורה במעשה ידיהם. והנה נדב ואביהוא מביאים קטורת ועמה אש זרה להקריבה לפני ה'. האש יוצאת מאת ה' ואוכלת את נדב ואביהוא.

השמחה הגדולה הופכת לתוגה. הששון הופך לאבל. שני בנים ביום אחד. שני בנים צדיקים שעליהם אומר משה ידעתי שהמקום יתקדש בקרובי, אך לא ידעתי אם על ידי או על ידך, וכעת יודע אני שהם גדולים ממני וממך. קשה לאדם לאבד את בנו אף אם הוא רשע ובעל מעללים, ואף אם הוא הביא זאת על עצמו, ועל אחת כמה וכמה כשמדובר בבן צדיק, שהתכוין לכאורה לטובה, ועל אחת כמה וכמה כשמדובר בשני בנים צדיקים שכאלה.

מה התגובה?

היינו מצפים לקושי, לתמיה, לשאלה. גם איוב שהתייסר על לא עוול בכפו לפי תפיסתו, הקשה קושיות ותמה על דינו של הקב"ה עד שאמר שמא נתחלף לך בין איוב לאויב?

אך אהרן מפגין כאן גדלות נפש עצומה. שתי מילים הצופנות בחובן כה הרבה. "וידום אהרון". שתיקה. שתיקה המבטאת קבלת הדין. שתיקה המבטאת הצדקת דין שמים, גם כשעל פניו אין המציאות מובנת.

מישהו דורך לנו על יבלת, ואנו צועקים. לפעמים אף מבלי משים, זעקה הפורצת מאליה. וכאן שליטה עצמית כל כך מוחלטת. ואין מדובר כאן באדם אטום לרגשות חלילה, מדובר על אהרון הכהן, שחז"ל מעידים עליו אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. הוא אשר ישראל בוכין אחר פטירתו וממאנים להנחם. ובכל זאת שולט בעצמו ללא מצרים.

כיצד מגיעים לכך?

המאמין בה' יודע שהכל מאיתו לטובה, והגם שהתורה לא אוסרת את הבכי, מוסיף שם הרמב"ן – שהבכי מתעורר בטבע, מכל מקום האבילות היתירה כמוה כהתרסה כלפי בורא עולם, ואי קבלת דינו הצדק!

אהרון נמצא בדרגה הגבוהה הזו, ולכן הוא מסוגל לידום. קבלת דין שמים באהבה. ללא פקפוקים. ללא ספקות או טענות.

אולם יש דרגה גבוהה מזו. אצל דוד המלך נאמר למען "יזמרך כבוד ולא ידום, ה' אלוקי לעולם אודך" דוד לא נדם, הוא עוד זימר! כמו שאמרו חז"ל: חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, ואמרו חז"ל: לקבולינהו בשמחה. דוד על כל הרדיפות שעבר, על כל הצרות, בנו שמרד כנגדו וביקש את נפשו, שאול שרצה להורגו, אחיו שחשדוהו בממזרות, בנו אבשלום שנהרג, בנו אמנון שנהרג, אישתו שניתנה לאחר, אחיתופל שביקש רעתו, ועוד ועוד, ודוד אינו נודם, הוא מזמר!

ועל פי זה מבארים את המעשה שהגמרא מביאה על נבוכדנצאר

(סנהדרין דף צב, ע"ב) תנו רבנן: בשעה שהפיל נבוכדנצר הרשע את חנניה מישאל ועזריה לכבשן האש, אמר לו הקדוש ברוך הוא ליחזקאל לך והחייה מתים בבקעת דורא. כיון שהחייה אותן באו עצמות וטפחו לו לאותו רשע על פניו. אמר, מה טיבן של אלו? אמרו לו, חבריהן של אלו מחיה מתים בבקעת דורא. פתח ואמר אתוהי כמה רברבין ותמהוהי כמה תקיפין מלכותיה מלכות עלם ושלטניה עם דר ודר וגו' אמר רבי יצחק יוצק זהב רותח לתוך פיו של אותו רשע שאילמלא (לא) בא מלאך וסטרו על פיו ביקש לגנות כל שירות ותשבחות שאמר דוד בספר תהלים.

וצריך ביאור, וכי אין בחירה חופשית? והרי הוא רוצה לקיים מצוה?

אלא דוד זימר להשם יתברך כשהיו לו את כל הצרות, עם כל הבעיות והרדיפות, בכל זאת יזמרך כבוד ולא ידום. אולם אתה נבוכדנצאר שר כשטוב לך, ומזמר כשנעים לך, האם אתה מסוגל כך לשיר ולזמר גם כשלא טוב לך? גם כשקשה לך? גם כשאתה חוטף סטירות? מה עשה המלאך, נתן לו סטירה ואמר לו עכשיו נראה אותך שר…. ואז למרבה הפלא נבוכדנצאר נדם!

הגרש"ז אוירבך מספר על האדר"ת שכאשר נפטרה בתו התמהמה בצאתו להלויה, שלא כדרכו שהיה דייקן. לאחר כעשרים דקות יצא מחדרו וניגש להלויה. לימים כששאלוהו על כך הסביר שחז"ל אמרו שחייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, ובזמן הזה השתדלתי להביא את עצמי לתחושת השמחה שליוותה אותי בעת שבאה בתי לעולם, ולברך מתוך אותה תחושה את הברכה "ברוך דיין האמת".

*

סכנת הבהלה | אחינו המסו את לבבנו

[והגדת לרב גלינסקי, עמ' 21 ומעיין השבוע עמוד לג]

(דברים א, כא- לב) "רְאֵה נָתַן ה' אֱלֹהֶיךָ לְפָנֶיךָ אֶת הָאָרֶץ עֲלֵה רֵשׁ כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר ה' אֱלֹהֵי אֲבֹתֶיךָ לָךְ אַל תִּירָא וְאַל תֵּחָת.

וַתִּקְרְבוּן אֵלַי כֻּלְּכֶם וַתֹּאמְרוּ נִשְׁלְחָה אֲנָשִׁים לְפָנֵינוּ וְיַחְפְּרוּ לָנוּ אֶת הָאָרֶץ וְיָשִׁבוּ אֹתָנוּ דָּבָר אֶת הַדֶּרֶךְ אֲשֶׁר נַעֲלֶה בָּהּ וְאֵת הֶעָרִים אֲשֶׁר נָבֹא אֲלֵיהֶן, וַיִּיטַב בְּעֵינַי הַדָּבָר וָאֶקַּח מִכֶּם שְׁנֵים עָשָׂר אֲנָשִׁים אִישׁ אֶחָד לַשָּׁבֶט

וַיִּפְנוּ וַיַּעֲלוּ הָהָרָה וַיָּבֹאוּ עַד נַחַל אֶשְׁכֹּל וַיְרַגְּלוּ אֹתָהּ, וַיִּקְחוּ בְיָדָם מִפְּרִי הָאָרֶץ וַיּוֹרִדוּ אֵלֵינוּ וַיָּשִׁבוּ אֹתָנוּ דָבָר וַיֹּאמְרוּ טוֹבָה הָאָרֶץ אֲשֶׁר ה' אֱלֹהֵינוּ נֹתֵן לָנוּ

וְלֹא אֲבִיתֶם לַעֲלֹת וַתַּמְרוּ אֶת פִּי ה' אֱלֹהֵיכֶם, וַתֵּרָגְנוּ בְאָהֳלֵיכֶם וַתֹּאמְרוּ בְּשִׂנְאַת ה' אֹתָנוּ הוֹצִיאָנוּ מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם לָתֵת אֹתָנוּ בְּיַד הָאֱמֹרִי לְהַשְׁמִידֵנוּ, אָנָה אֲנַחְנוּ עֹלִים אַחֵינוּ הֵמַסּוּ אֶת לְבָבֵנוּ לֵאמֹר עַם גָּדוֹל וָרָם מִמֶּנּוּ עָרִים גְּדֹלֹת וּבְצוּרֹת בַּשָּׁמָיִם וְגַם בְּנֵי עֲנָקִים רָאִינוּ שָׁם, וָאֹמַר אֲלֵכֶם לֹא תַעַרְצוּן וְלֹא תִירְאוּן מֵהֶם.

ה' אֱלֹהֵיכֶם הַהֹלֵךְ לִפְנֵיכֶם הוּא יִלָּחֵם לָכֶם כְּכֹל אֲשֶׁר עָשָׂה אִתְּכֶם בְּמִצְרַיִם לְעֵינֵיכֶם.

וּבַמִּדְבָּר אֲשֶׁר רָאִיתָ אֲשֶׁר נְשָׂאֲךָ ה' אֱלֹהֶיךָ כַּאֲשֶׁר יִשָּׂא אִישׁ אֶת בְּנוֹ בְּכָל הַדֶּרֶךְ אֲשֶׁר הֲלַכְתֶּם עַד בֹּאֲכֶם עַד הַמָּקוֹם הַזֶּה, וּבַדָּבָר הַזֶּה אֵינְכֶם מַאֲמִינִם בַּה' אֱלֹהֵיכֶם".

כשחזרו המרגלים וסיפרו על הערים הגבוהות והבצורות ובני הענק, והראו את הפירות המשונים בגודלם לתת מושג על מפלצות הענק, נתנה העדה קולה בבכי. עמד משה רבינו ואמר: ״לא תערצון ולא תיראון מהם. ה׳ אלוקיכם ההולך לפניכם הוא ילחם לכם ככל אשר עשה איתכם במצרים, לעיניכם – ובמדבר אשר ראית, אשר נשאך ה׳ אלוקיך כאשר ישא איש את בנו בכל הדרך אשר הלכתם עד בואכם עד המקום הזה – ובדבר הזה אינכם מאמינים בה׳ אלוקיכם, ההולך לפניכם באש לילה ובענן יומם״ (דברים א, כט-לג).

הן כבר הבטיח לשלוח את הצרעה לפניהם, לסמא עיני הכנענים! וכי בני ענק מחוסנים מפני עקיצת צרעה? ומה יכולים לעולל ענקים סומים, חסרי ישע! מי שהכה את המצרים בעשר מכות והטביעם בים סוף, לא יגבר על הכנענים? מה הפחד?!

ועובדה: דיבר עם בני דור דעה, ולא פעל מאומה. בכו בכיה של חינם, ונגזר שימותו במדבר, ונקבעה להם בכיה לדורות!

איך מובן? בספור מעשה:

כשהגענו לסיביר בשרו לנו שנקצבו לנו עשרים וחמש שנות מאסר. בלי משפט, אף לא למראית עין. כך, בשרירות לב. ״רואים אתם את השער מאחריכם״, אמר מפקד המחנה, ״איש לא יצא ממנו חי״. בפועל, היינו שם כשנתים, עשירית הזמן, גם זה היה די והותר.

כששוחררנו, תפס בידי חברי, ולחש בהתרגשות: ״אין לי ספק, שזה בזכות כבוד הספרים״

אולי, חשבונות שמים מי ידע. אבל למה התכון?

בסיביר שרר מחסור נורא בניר. נירות היו יקרי המציאות. אותו חבר התמזל מזלו. במקום לצאת לעבודת פרך מדי בוקר, לצעד שישה קילומטרים בשלג ולכרות במשך ארבע עשרה שעות עצי ענק בקיר המקפיא, התמנה לספר. היה מגלח בכל בוקר את זיפי זקנם של הממונים ומשפר את תסרוקתם, אומנות נקיה וקלה. לשם כך, היה עליו לנקות בכל פעם ולקנח את התער והמספרים. אין בעיה, הם יספקו לו ניירות ככל שידרש. ואכן, הביאו לו צרור דפים. תתחיל בזה, ונביא עוד.

חשכו עיניו, היו אלו דפים של ספרי קודש. בערב, כשחזרנו מעבודת הפרך, קונן בקול חנוק: ״מה אעשה, איך אוכל, איני מסוגל!״ אוי לו אם ישתמש בהם בביזיון לקינוח התער, ואוי לו אם לא ישתמש. יענש, ויודח. מה יעשה?!

אמרתי לו: ״הרגע, נמצא מוצא!״

״מה, איך, אי אפשר!״

חייבים היו להרגיעו, להסיח דעתו. אמרתי: ״הסכת ושמע פרשה מן הנביא (מלכים ב).

מלך ארם טמן מארבים למלך ישראל, ותמיד ידע מלך ישראל להיזהר מהמארב.

אמר מלך ארם לאנשיו: יש כאן מרגל המסגיר סודותינו. אמרו לו: אין למלך ישראל צורך במרגלים. אלישע הנביא עימו, ויודע בנבואתו כל סתריך. שלח לברר, ונמסר לו שהנביא שוהה בדותן. שלח את חילו לשבות את אלישע.

בבוקר יצא משרת אלישע וראה שהם מוקפים. קרא: ״אהה, אדוני, איכה נעשה!״ ענהו אלישע: ״אל תירא, כי רבים אשר איתנו מאשר איתם״. בקש שה׳ יפקח עיני הנער, וראה גדודי מלאכים סביבות אלישע. בקש אלישע: ״הך נא את הגוי הזה בסנורים״. חיילי מלך ארם הוכו בעיורון, ואלישע נהגם ומסרם ביד מלך ישראל.

נשאלת השאלה: מאחר וניצל על ידי הכאתם בסנוורים, מדוע היה עליו להזעיק גדודי מלאכים, ולפקוח עיני הנער לראותם? הלא בסופו של דבר, לא נטלו חלק בהצלתו!

הא, מה דעתך?!" שאלתי. תמה, אכן שאלה!

אמרתי: ״הנער היה מבוהל, והבהלה היא מחלה מדבקת. ואילו היה מדביק בבהלתו את אלישע היה אלישע נתקף ריפיון ויאוש, ואין הנבואה שורה אלא מתוך שמחה של מצוה (שבת ל, ע״ב). לכן, בראש ובראשונה, היה צריך להרגיע את הנער. ונרגע, כשראה שרבו מוקף מלאכים שישמרוהו. וכשנרגע, כיוון אלישע דעתו ובקש להכות חיל ארם בסנורים״.

הבין החבר, ונרגע. עכשיו, נחפש מוצא. ומצאתי בס"ד.

לא אכלנו מתבשילי הטרפה, ומנת הלחם הזעומה לא הספיקה לנו, ובודאי לא הספיקה כאשר נדרשו מאיתנו כוחות רבים לעמוד במכסת כריתת העצים המפרכת. קשרתי קשרים עם הממונה על אספקת הלחם- שחדתיו בזוטות, והיה נותן לי עשר מנות לחם יתרות שחולקו בין כולם. עכשיו פניתי אליו ואמרתי לו: ״כשפורסים את הכיכרות למנות, נופלים פירורים. חבל עליהם. תצרף גם אותם למנות הלחם! נתגמל אותך על כך״, הבטחתי לו. בסיביר, שחדו בזוטות.

תמה: ״איך אקבץ את הפירורים?״

עניתי: ״תפרוס את הלחם על נירות, הפירורים יפלו עליהם, ותעטוף את המנות בנירות!״

צחק: ״איפה אשיג נירות פה, במחנה!״

אמרתי: ״אתן לך עצה. תפנה לממונה על ניקיון חדרי ההנהלה. הם מקבלים באופן סדיר את העיתונים, אבל לאחר שקוראים אין בהם חפץ. שלא ישליכם, אלא יביא לך את העיתונים הישנים!״

נשאה ההצעה חן בעיניו. למחרת היום, זכינו במנת פירורים נכבדה. ואין לזלזל בה בסיביר, כי כל פירור לחם היה שוה את משקלו בזהב. וחברי הגיע עם העיתונים, וסיפר שהם סופגים הרבה יותר טוב. ואת דפי הספר העביר לנו, והיו לנו למשיבי נפש. כך הרווחנו מכל צד.

כי אין מצב שאין ממנו מוצא ובלבד שלא נתקף דיכדוך ויאוש! אבל כשנבהלים, לכודים – והפחד הוא מחלה מדבקת! ופסוק מפורש הוא: ״מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישב לביתו, ולא ימס את לבב אחיו כלבבו״ (דברים כ, ח).

לוחם מבוהל אחד, עלול להדביק בבהלתו את כל הצבא!

ועם ישראל היה מבוהל. המרגלים הדביקוהו בפחדם. ככתוב: ״אחינו המסו את לבבנו״ (דברים א, כח).

וכשהלב נמס, דבר לא ישכנע!

נוסיף זאת לרשימת המשנה (אבות פ״ד, מי״ח): ״אל תרצה את חברך בשעת כעסו, ואל תנחמהו בשעה שמתו מוטל לפניו, ואל תשאל לו בשעת נדרו, ואל תשתדל לראותו בשעת קלקלתו". ואל תרגיעו בדברי טעם בשעת פחדו!

ונזכיר: כידוע, תיקנו בני ישראל את החטא הקדמון במתן תורה, ופסקו מהם מלאך המות ויצר הרע, ועליהם נאמר: ״אני אמרתי אלוהים אתם ובני עליון כולכם״ (תהילים פב, ו). ובחטא העגל חזר הכל למקומו. מעץ חטא אדם הראשון, ככתוב: ״אכן כאדם תמותון״ (שם, ז).

ויש להבין: הואיל ונעקר מהם היצר הרע במתן תורה, איך חטאו בעגל?

והתשובה: ״בא השטן וערבב את העולם והראה דמות חושך ואפלה וערבוביה, לומר ודאי מת משה ולכך באה ערבוביה לעולם״ (רש״י שמות לב, א).

הם היו מבוהלים, ואדם מבוהל אינו אדם. למבוהל, אין תקנה!

הלא נראה מה שאמרו (ברכות כט, ע״ב): תנו רבנן, המהלך במקום גדודי חיה ולסטים מתפלל תפלה קצרה. ואיזו היא תפלה קצרה, רבי אליעזר אומר: ״עשה רצונך בשמים ממעל ותן נחת רוח ליראיך מתחת, והטוב בעיניך עשה, ברוך אתה ה׳ שומע תפלה״.

פרש רש״י: ״ותן להם״ ליראיך ״נחת רוח״, שלא יתערבב רוחם על ידי הבריות, כגון על ידי חיות ולסטים.

הנה כי כן, אין מתפללים על הצלה מפני החיות והליסטים, אלא על הצלה מפחד ובהלה. ״שלא יתערבב רוחם״! זה הדבר החשוב מכל!

אמר דוד המלך: (תהלים קיח, ו) "ה' לי לא אירא מה יעשה לי אדם" מכיון שאני לא ירא אלא מה', בשכר זה ודאי תבוא ההצלה "ה' לי בעוזרי ואני אראה בשונאי" עוד אמר דוד "משמועה רעה לא יירא נכון ליבו בטוח בה' סמוך ליבו לא יירא עד אשר יראה בצריו" (תהילים קיט), בזכות "לא ירא" יזכה "ויראה בצריו" ואין לו צורך בשום השתדלות אחרת.

וכן אמר הנביא ירמיה (ירמיה יז, ז) "ברוך הגבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו" כי בזה שהוא בוטח בה' הוא הגורם ל"והיה ה' מבטחו".

וזה שאנו אומרים בתפילה "נבהלה נפשנו מרוב עצבונינו" מחמת העיצבון וחוסר הביטחון נבהלה נפשינו.

וכן מובא מרבינו האר"י ז"ל כשיש חס ושלום דבר בעיר, אין יכול הוא לשלוט אלא רק באלו שיש להם פחד, אבל באלו שמתחזקים בליבם בבטחונם על ה' ומתגברים על הפחד אין שום דבר רע יכול לשלוט בהם!

ומסופר בגמרא (ברכות ס, ע"א) יהודה בר נתן היה הולך אחרי רב המנונא, נאנח, אמר לו: יסורים אתה רוצה להביא על עצמך? שנאמר: (איוב ג, כה) "כי פחד פחדתי ויאתיני ואשר יגורתי יבא לי". ומקשה הגמרא והרי כתוב: (משלי כח, יד) "אשרי אדם מפחד תמיד". ההוא בדברי תורה כתיב. (כשדואג שלא ישכח תלמודו וחוזר על משנתו תמיד, תוספות גיטין נה, ע"ב עיין שם).

הרי שאם מפחד מאיזה דבר, על ידי הפחד מביא זאת על עצמו ויש רמז לזה מהכתוב: (משלי כט, כה) "חרדת אדם יתן מוקש ובוטח בה' ישוגב".

סגולה נפלאה כתב הגה"צ ר' חיים מוולאז'ין זצ"ל בספר "נפש החיים" (שער ג פרק יב) וזו לשונו: "ובאמת הוא ענין גדול וסגולה נפלאה להסיר ולבטל מעליו כל דינין ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלוט בו ולא יעשו שום רושם כלל, כשהאדם קובע בליבו לאמור: הלא ה' הוא האלוקים האמיתי ואין עוד מלבדו יתברך שום כוח בעולם, וכל העולמות כלל והכל מלא רק אחדותו הפשוט יתברך שמו. ומבטל בליבו ביטול גמור ואינו משגיח כלל על שום כוח ורצון בעולם ומשעבד ומדבק טוהר מחשבתו רק לאדון יחיד ברוך הוא, כן יספיק הוא יתברך בידו שממילא יתבטל מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל".

וזהו ביאור המשנה (ראש השנה כט, ע"א) "וכי נחש ממית או נחש מחיה? אלא בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את ליבם לאביהם שבשמים וכו"'.

כלומר כאשר הסתכלו כלפי מעלה על הנחש השרף והתבוננו בכוחו הרע ועם כל זה בטלוהו מליבם ולא שמו לב לכוחו הנורא ושעבדו את ליבם באמת רק לאביהם שבשמים בלבד, היו מתרפאים.

מסופר על בעל "בית הלוי" הגרי"ד סולוביצ'יק זצ"ל: יום אחד הגיע בבהלה לביתו אחד הסוחרים שבעירו וסח בפניו את דאגתו וכה אמר האיש: המשטרה המקומית עורכת עתה חיפושים אחרי סחורה מוברחת, קבוצות של שוטרים עוברות מחנות לחנות ובודקות את הסחורה הנמצאת בה. האיש אשר בחנותו תימצא סחורה מוברחת צפוי לעונש גלות בסיביר.

מכיון שכך אמר הסוחר גדול פחדי שכן חנותי מלאה סחורה מוברחת ומה אוכל לעשות כעת? כשמוע ה"בית הלוי" את דבריו הוציא מארון הספרים ספר "נפש החיים" והחל ללמוד עם האיש את ענין ה"סגולה הנפלאה". לאחר שעתיים רצופות של לימוד הופיעה בבית הרב אישתו של בעל החנות ובפיה בשורה: "ניצלנו" אמרה האישה, "השוטרים סיימו זה עתה את בדיקת החנויות באזורנו ועל החנות שלנו דילגו וכך היה המעשה: בהגיע עת הצהרים סיימו השוטרים לבדוק את החנות הסמוכה לחנות שלנו ואז החליטו לעשות הפסקה במלאכתם, וכדי שידעו היכן להמשיך אחר ההפסקה עשו סימן על חנותנו.

משנגמרה ההפסקה התעורר ויכוח בין השוטרים אם הסימן מציין את המקום שבו סיימו את מלאכתם לפני ההפסקה או שמא זהו סימון של החנות אשר ממנה עליהם להתחיל את המלאכה אחר הצהרים. לבסוף הוכרע הויכוח כדעת האומרים שחנותנו כבר נבדקה ובדרך זו עזרנו ה' וניצלנו, סיימה האישה. כל זה אירע באותה שעה שבעל החנות ישב והגה בסגולה הנפלאה ודבק במחשבת "אין עוד מלבדו".

*

כמים הפנים לפנים

[מהרב אסולין]

(דברים פרק ב) (כו) "וָאֶשְׁלַח מַלְאָכִים מִמִּדְבַּר קְדֵמוֹת אֶל סִיחוֹן מֶלֶךְ חֶשְׁבּוֹן דִּבְרֵי שָׁלוֹם לֵאמֹר (כז) אֶעְבְּרָה בְאַרְצֶךָ בַּדֶּרֶךְ בַּדֶּרֶךְ אֵלֵךְ לֹא אָסוּר יָמִין וּשְׂמֹאול (כח) אֹכֶל בַּכֶּסֶף תַּשְׁבִּרֵנִי וְאָכַלְתִּי וּמַיִם בַּכֶּסֶף תִּתֶּן לִי וְשָׁתִיתִי רַק אֶעְבְּרָה בְרַגְלָי (כט) כַּאֲשֶׁר עָשׂוּ לִי בְּנֵי עֵשָׂו הַיּשְׁבִים בְּשֵׂעִיר וְהַמּוֹאָבִים הַיּשְׁבִים בְּעָר עַד אֲשֶׁר אֶעֱבֹר אֶת הַיַּרְדֵּן אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר ה' אֱלֹהֵינוּ נֹתֵן לָנוּ (ל) וְלֹא אָבָה סִיחֹן מֶלֶךְ חֶשְׁבּוֹן הַעֲבִרֵנוּ בּוֹ כִּי הִקְשָׁה ה' אֱלֹהֶיךָ אֶת רוּחוֹ וְאִמֵּץ אֶת לְבָבוֹ לְמַעַן תִּתּוֹ בְיָדְךָ כַּיּוֹם הַזֶּה (לא) וַיֹּאמֶר ה' אֵלַי רְאֵה הַחִלֹּתִי תֵּת לְפָנֶיךָ אֶת סִיחֹן וְאֶת אַרְצוֹ הָחֵל רָשׁ לָרֶשֶׁת אֶת אַרְצוֹ (לב) וַיֵּצֵא סִיחֹן לִקְרָאתֵנוּ הוּא וְכָל עַמּוֹ לַמִּלְחָמָה יָהְצָה (לג) וַיִּתְּנֵהוּ ה' אֱלֹהֵינוּ לְפָנֵינוּ וַנַּךְ אֹתוֹ וְאֶת בָּנָו וְאֶת כָּל עַמּוֹ".

מדוע סיחון מוזכר תמיד בלי ו' ואילו כאן מזכירו בו'? [16 פעם מוזכר בתורה חסר, ו-4 פעמים מלא].

מדוע כתב ולא אבה מלך סיחון כי הקשה השם אלוקיך את רוחו ואימץ את לבבו, וכי הוא מעצמו היה כל כך צדיק שהיה מסכים?

מה הפירוש שמשה שלח דברי שלום, וכי דברי שלום יעזרו כששני הצדדים שונאים?

שלמה המלך אומר [משלי כז, יט) "כַּמַּיִם הַפָּנִים לַפָּנִים כֵּן לֵב הָאָדָם לָאָדם".

פרש"י: כמים – הללו הפנים שאתה מראה לתוכן הן מראות לך. כן לב האדם לאדם – חברו לפי מה שאדם יודע שחבירו אוהבו כן הוא מראה לו פנים.

כך גם ישראל טענו בפרשתינו:

(דברים א, כז) "וַתֵּרָגְנוּ בְאָהֳלֵיכֶם וַתֹּאמְרוּ בְּשִׂנְאַת ה' אֹתָנוּ הוֹצִיאָנוּ מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם לָתֵת אֹתָנוּ בְּיַד הָאֱמֹרִי לְהַשְׁמִידֵנוּ"

פרש רש"י: בשנאת ה' אותנו – והוא היה אוהב אתכם, אבל אתם שונאים אותו, משל הדיוט אומר מה דבלבך על רחמך מה דבלביה עלך.

הטעות שלהם הייתה שהם חשבו שאם אנו שונאים את ה', אז בודאי ה' שונאינו. ואינם יודעים שזה נאמר רק ב'לב האדם לאדם' ולא באדם לאלוקים.

מעשה ברבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל ומה שסיפר על הרב משאדיק. קבוצת בריונים התפרצה פעם לביתו של רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל ואיימה לרוצחו נפש. בתחילה הגיב הרב בשלוות נפש ובקור רוח להשתוללותם של הבריונים, אך משהגיעה ההשתוללות לשיא, פרם הרב את חולצתו וגילה את ליבו וכך הזדקר לפתע בתנועה זריזה מעל כיסאו והתיצב מולם ואמר להם בקול תקיף: "הנני מוכן לקדש שם שמים, ירו בי ורצחוני, אני מהאמת לא אזוז כמלוא הנימה!" והמשיך לבאר בקצרה את עיקרי השקפתו. בתגובה על הצעד המפתיע הזה נסוגו המתקיפים ויצאו את הבית מאוחר יותר ביאר הרב זוננפלד את פשר התנהגותו ואת הסיבה שניצל מהם על פי מעשה שהיה בעיירה שאדיק שבפולין. באותה עיירה התגורר מלשין יהודי שהפיל את חיתתו על יהודי העיירה, צרות רבות היסב המלשין לתושבי העיירה וכולם פחדו ממנו. בחוצפתו היה דורש שיתנו לו בכל שבת לשבת ב"מזרח" של בית הכנסת הגדול בעיירה ולהעלותו לתורה ל"שישי".

באחד הימים נפטר רב העיירה ובמקומו נתמנה אחד מגדולי התורה, מששמע הרב החדש על מעללי המלשין ועל חוצפתו לבוא לבית הכנסת וליטול לעצמו עליה חשובה החליט לקיים את מצות "לא תגורו מפני איש" ולשים קץ להתקלסותו של האיש בבאי בית הכנסת. באחת השבתות הופיע הרב בבית הכנסת הגדול וכאשר קרא הגבאי למלשין לעלות לתורה הכה הרב בחוזקה על העמוד שלפניו וזעק "מה לך ולתורה הקדושה?! מה לפה טמא ומשוקץ שמוסר ממונם ונפשם של ישראל לשלטונות לברך על התורה?! צא טמא!" המלשין המופתע ניסה תחילה להכות את המרא דאתרא אך המתפללים מנעו זאת ממנו. בחורי אף פנה המלשין הנעלב והזועף לעבר דלת היציאה ועזב את המקום, לא לפני ששלח אצבע מאיימת כלפי הקהל כאומר "עוד אלמדכם לקח".

לאחר כמה חודשים הוזמן הרב להיות מוהל באחד מכפרי הסביבה. כאשר עשה דרכו בלויית שנים מתלמידיו אל עבר הכפר הבחינו התלמידים במלשין הדוהר על סוסו לקראתם. פחד גדול תקפם אך הרב נשאר שליו ושאנן. הסוס הדוהר קרב אליהם, המלשין קפץ ממנו בזריזות וניגש בצעדים מהירים אל הרב, לתדהמת התלמידים נעמד ה"מוסר" על יד הרב ובהתכופפו כלפיו בהכנעה התחנן ואמר "מורנו ורבינו סלח לי! מחל לי, על כל מה שעוללתי וחטאתי כנגדך" משכילה את דבריו קפץ בחזרה על סוסו ונעלם. כשהמשיכו התלמידים הנדהמים את דרכם בליווי רבם אל מחוז חפצם, פתח הרב ואמר להם: אסביר לכם את פשר המאורע, כאשר ראיתי את המוסר דוהר על סוסו ומתקרב לקראתנו חיפשתי מפלט והצלה באחד מפסוקי התורה והקדושה והנה נזדמן לי הפסוק: (משלי כז, יט) "כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם".

מיד התחלתי להרהר ולהפך בזכויותיו של אותו ברנש, כמה אומלל הוא וכמה זקוק הוא לרחמים על שפל התהום המוסרי שאליו התדרדר, ומי יודע? אולי אם היה מקבל חינוך נכון בילדותו לא היה מגיע למה שהגיע. המשכתי במחשבתי להפך בזכותו עד שנכמרו רחמי עליו ונעקרה מליבי כל טינא נגדו ומכיון שכך פעל כאן הכלל של "כמים הפנים לפנים" נכנסה בו מחשבה טובה והחל להרהר "אולי הרב צודק כי הלא ודאי עשה מה שעשה מתוך כוונה טהורה לשם שמים ולא לשם קינטור" מתוך מחשבות אלה נתרכך ליבו והגיע לרגע של חרטה ובקשת סליחה.

משגמר רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל את סיפורו אמר כדברים האלה: גם אני הרהרתי כך בשעה שעמדה מולי קבוצת הבריונים והניפו באגרופיהם.

את הרעיון הזה למדתי מרבה של שאדיק. [אורחות מוסר לרב יהושע גולד, מהאיש על החומה ח"ג]

הוסיף על כך הגרי"ח זוננפלד: ואילו אני מצאתי רעיון זה בתורתנו כשבאו המלאכים אל יעקב וסיפרו לו: "באנו אל אחיך אל עשיו" שהיית אומר אחי הוא, אבל נוהג עמך כעשיו הרשע, עודנו בשנאתו (רש"י שם).

ואמנם עשיו שונא הוא ליעקב אבל גם יעקב שונא את עשיו כי "משנאיך ה' אשנא", והנה אחר כך: "וישא יעקב עיניו וירא והנה עשיו בא לקראתו וארבע מאות איש וכו"' כשיעקב ראה שהסכנה מתקרבת מה עשה? "וישתחו שבע פעמים עד גשתו עד אחיו" יעקב השתחווה וכפה את מחשבותיו והיפך בזכותו של עשיו "עד אחיו" עד שנהיה כאחיו ממש. על ידי מחשבות זכות אלה נתעוררה בו האחוה אחרי שחיפש את הנקודה הטובה מתוך הרע. ומה היו התוצאות? "וירץ עשיו לקראתו ויחבקהו" "נתגלגלו רחמיו ונשקו בכל לבו".

כעת נבוא לביאור הפסוקים:

משה ביקש שסיחון יסכים למעבר בני ישראל. כדי שדברי השלום יועילו הוא היה חייב להפוך את ליבו של סיחון לאהבת עם ישראל. לכן הוא חיפש איזושהי נקודת זכות וחיבור עם סיחון. ולכן כאן הוא כתוב מלא בו', שכאשר התורה מחסרת מאדם אות מורה הדבר על חיסרונו, כמו הנשיאם, עפרן, ועוד. אך כאן משה היפך בזכותו ולכן מלא בו', כצדיק. כשמשה מהפך בזכותו של אדם ללא ספק הדבר משפיע עליו, ולכן סיחון כבר היה מוכן לשלחם, אך ה' היה חפץ לתתו בידינו, ולכן היה צריך שה' יחזק את לבו כמו שכתוב (דברים ב, ל): "וְלֹא אָבָה סִיחֹן מֶלֶךְ חֶשְׁבּוֹן הַעֲבִרֵנוּ בּוֹ כִּי הִקְשָׁה ה' אֱלֹהֶיךָ אֶת רוּחוֹ וְאִמֵּץ אֶת לְבָבוֹ לְמַעַן תִּתּוֹ בְיָדְךָ כַּיּוֹם הַזֶּה". ה' רצה לתת לנו את ארצו ולכן הקשה את ליבו.

[תוספת שלי: ולכן נשים לב לשינוי, שבספר במדבר נאמר: (כא, כא) "וַיִּשְׁלַח יִשְׂרָאֵל מַלְאָכִים אֶל סִיחֹן מֶלֶךְ הָאֱמֹרִי לֵאמֹר". שם ה'סיחן' חסר, היות ושם קאי אבני ישראל שהם לא פעלו כמשה, אולם כאן לא נאמר 'וישלח ישראל' אלא 'ואשלח מלאכים' דקאי אמשה, ולכן כתוב סיחון מלא בו'].

המסקנה בעבורנו היא שאדם שחפץ להידבק באהבת חבירו ישפיע עליו מאהבתו, יחשוב עליו טוב, וידונו לכף זכות, ודבר זה ישפיע עליו לאהוב אותך. אותה אהבת חינם תשפיע עליך שיאהבך.

על פי זה נוכל להבין דבר תמוה בגמרא (גיטין דף נה, ע"ב)

 אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים, אתרנגולא ותרנגולתא חרוב טור מלכא, אשקא דריספק חרוב ביתר. אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים דההוא גברא דרחמיה קמצא ובעל דבביה בר קמצא עבד סעודתא אמר ליה לשמעיה זיל אייתי לי קמצא. אזל, אייתי ליה בר קמצא. אתא, אשכחיה דהוה יתיב אמר ליה: מכדי ההוא גברא בעל דבבא דההוא גברא הוא מאי בעית הכא? קום, פוק! אמר ליה הואיל ואתאי שבקן כו'…

הדבר תמוה מאד, וכי שמענו שאדם שונא צריך פלפולים כדי לגרש את שונאו? מה כאן כל האריכות 'הרי האדם הזה הוא שונא שלי, ואם כן מה מעשיך כאן'? וכי לא ניתן היה לקצר ולומר שראה את שונאו וגרשו?

אלא בודאי כשראה בר קמצא שהזמינו שונאו התמלא אהבה כלפיו, ובא בלב חפץ להשלים עם שונאו. ממילא גם רגש השנאה של בעל הבית אזלה לה, אך הוא בכל זאת – שכלית – אינו חפץ לראותו כאן, ולכן כדי לגרשו הוא חייב לעוררה מחדש, ולכן הוא אומר 'הרי עד עכשיו הוא היה שונא שלי, אז מה הוא עושה כאן?' שבלא לעורר השנאה הקדומה לא היתה לו סיבה עכשוית לשנאותו! ודברי פי חכם חן.

ימי חורבן הבית ואבלות, בשל שנאת חינם. נוסיף אהבה לזולתנו, וכמים הפנים לפנים כן יוסיף אהבה לנו. ובזה נזכה לבנין בית המקדש במהרה אמן כן יהי רצון.

נוסף:

ראיתי בספר דרוש מהדרשנים הליטאים שאומר שאני עומד ממול חברי אז הימין שלי מול השמאל של חברי והשמאל שלי מול הימין של חברי, והרעיון שבדבר הוא שהטבע של האדם שהוא פועל בימין, פעולה הנעשית בכח – נעשית בימין. פעולה הנעשית בחולשה – נעשית בשמאל, יד כהה.

האדם מסתכל על חבירו בימין – בראיה חזקה ובכח – על השמאל של חבירו, על חולשתו וחסרונו.

והשמאל שלי נגד הימין שלו – על מעלות חברי – הימין שלו – אני מסתכל בעיני השמאלית – במבט חלש ולא מפרגן…

והתורה דורשת, אומר המגיד הזה, התורה אומרת כמים הפנים לפנים צריך להיות בדיוק כמו שאתה מסתכל בראי הימין שלך נגד הימין שלך והשמאל שלך נגד השמאל שלך זאת אומרת שהימין שלך בעוצמת העיון שלך וההבנה והערכה לראות ולהבליט את המעלות של השני, ואת החסרונות להוריד – להסתכל בעין השמאלית ב"שמאל" הזולת – בחסרונותיו. כמים הפנים לפנים הימין נגד הימין, כן לב האדם לאדם כך צריך להיות לב האדם. [אוהב ימים טשיגל עמ' ט]

המעשה בגנב שביקש מהמלך לזרוע זרע שצומח באותו היום ובתנאי שהזורע נקי מגזל… [מתוק האור שופטים עמ' ריב]

[פנינים לג בעומר תשעד] אמר ליה רשב"י לרבי לעזרא בנו: די לעולם אני ואתה.

בספר ״נפשות חסידיו״ מובא את פה שפירש הגה״צ רבי מרדכי אריה הלוי דורביץ רב"ד של באנילא זי״ע על פי מה שמובא בספרים הקדושים שצריך האדם לראות חסרונותיו ומעלות אחרים.

כפי המסופר שפעם אחת אמר הבעל שב טוב הקדוש זי״ע לאחד מתלמידיו שילך לאיש פלוני בכפר פלוני כדי ללמוד ממנו מידות. הדבר היה לפלא בעיני התלמיד, כי מי לנו גדול במידות מהבעל שם טוב ותלמידיו? אבל לא הרהר אחר רבו, והלך לכפר ההוא. כאשר בא לשם, פנה לבית אותו אדם וביקש להתאכסן אצלו. בעל הבית קיבלו בסבר פנים יפות, ונתן לו כל מחסורו. ביקש התלמיד ללמוד את דרכי בעל הבית כאשר ציוהו רבו, וראה שהוא תלמיד חכם וחסיד ובעל מידות טובות, ועוסק תמיד במצוות ובמעשים טובים. אך לא מצא בו דבר מיוחד שיצריכו לבוא לכאן ללמדו ממנו.

תוך כדי שהייתו בביתו, ראה התלמיד שבבית מתאכסן אינש דלא מעלי, והיה קשה בעיניו למה מרשה בעל הבית לאדם כזה להתגורר בביתו. אבל לא העז לומר לו מאומה. כשנפרד התלמיד מבעל הבית, הודה לו בכל ליבו על הכנסת האורחים הלבבית שזכה לו בביתו. ובתוך דבריו העיר לבעל הבית למה מחזיק אדם רשע בתוך ביתו.

ענהו בעל הבית, ״לא ידעתי שהוא אדם רשע, ועתה אצוה למשרתי להודיעו שעליו לעזוב את ביתי. אבל תמה אני עליך מתי מצאת זמן לעיין במעשי השני. האם כבר גמרת לבדוק את מעשיך?…" הבין התלמיד שלכן שלחו הבעל שם טוב לכפר הזה, כדי שילמד מבעל הבית, שהעיקר צריך לפקח על מעשיו שיהיו כולם טובים בלי נידנוד חטא, ולא כאותם שדואגים על מעשי אחרים ולא על מעשיהם. וזה שאמר רבי שמעון לבנו: ״בני די לעולם" אל לך להתבונן במעשי העולם, ״אני ואתה" בוא ונתבונן כל אחד במעשיו שלו עצמו…

*

ה' לא מקפח שכר כל בריה

[מדרש אור חדש פרשת דברים]

עוג מנסה לפגוע באבות "ויאמר ה' אלו אל תירא אותו כי בידך נתתי אותו ואת כל עמו ואת ארצו" (דברים, ג, ב). אומר על זה רש"י (מקורו בבמדבר רבה יט, לב. וכן במדרשים נוספים) : ובסיחון לא הוצרך לומר "אל תירא אותו", אלא מתיירא היה משה שלא תעמוד לעוג זכות ששימש לאברהם בזמן הצלת לוט, שנאמר: "ויבוא הפליט" (בראשית יד, יג)

ואמרו חז"ל במדרש (דברים רבה א, כה): ויאמר ה' אל משה אל תירא אותו כי בידך "אתננו" לא כתוב כאן, אלא "כי בידך נתתי אותו". אמר הקדוש ברוך הוא: כבר פסקתי דינו מימות אברהם. כיצד? בשעה שנשבה לוט בן אחיו ובא עוג ובישר את אברהם, שנאמר: "ויבוא הפליט" (בראשית יד, יג), אמר ריש לקיש משום בר קפרא: "פליט" היה שמו, ולמה נקרא שמו "עוג"? שבא ומצא את אברהם עסוק במצוות, בעוגות הפסח. ולא בא לשם שמים, אלא לשם נויה של שרה, אמר בליבו: הריני מבשר אותו והגדוד הורגו ונוטל אני את שרה אשתו. אמר לו הקדוש ברוך הוא: אי רשע! כך אמרת? חייך שאני נותן לך שכר רגליך ומאריך לך השנים, ומה שחשבת בליבך הריני הורג אברהם ונוטל את שרה, ביד בני בניה עתיד אותו האיש ליפול.

דבר אחר: כבר פסקתי את דינו מימות יצחק. כיצד? בשעה שמל אברהם את יצחק בנו, עשה משתה וקרא לכל מלכי כנען, שנאמר: "ויעש אברהם משתה גדול" (בראשית כא, ח). מהו "גדול"? שכל הגדולים היו שם. אף עוג היה שם. באותה שעה אמרו לו לעוג: לא כן הוא אומר: אברהם פרדה עקרה הוא ואינו מוליד? כיון שראה את יצחק, אמר : מהו זה? אין זה כלום, באצבעי אני הורגו. אמר לו הקדוש ברוך הוא: כך אמרת? עוד תראה אלפים ורבבות יוצאים ממנו ובידך ובידם אותו האיש עתיד ליפול.

דבר אחר: כבר פסקתי את דינו מימות יעקב. כיצד? בשעה שנכנס יעקב אצל פרעה לברך אותו, שנאמר: "ויברך יעקב את פרעה" (בראשית מז, ז) היה עוג יושב שם. באותה שעה אמר לו פרעה לעוג: לא כך היית אומר: אברהם פרדה עקרה הוא ואינו מוליד? הרי בן בנו ושבעים נפש מירכו. אותה שעה התחיל עוג מכניס עין רעה עליהן. אמר לו הקדוש ברוך הוא: אי רשע! מה אתה מכניס עין רעה בבני, תימס עינו של אותו האיש, עתיד אותו האיש ליפול בידן, הרי "כי בידך נתתי אותו" אמר הקדוש ברוך הוא. עד כאן.

מדרש זה מביא שלושה מקומות שבהם כבר נפסק דינו של עוג, ושלושת המקומות היו אצל שלושת האבות. אצל אברהם אבינו עוג נכשל בעריות, שבא לראות נויה של שרה ורצה לקחתה לאישה.

אצל יצחק אבינו עוג נכשל בשפיכות דמים, שרצה להרוג את יצחק.

ואצל יעקב אבינו נכשל בעין רעה, שרצה לשים עין הרע על יוצאי חלציו של יעקב שבעים נפש.

ננסה למצוא הסבר יותר מעמיק לשלושת הניסיונות למעלה של עוג והקשר לכל אב ואב.

כשהלך בלעם לקלל את ישראל, הלך עם אתונו עד שנפגשו עם מלאך ה'. אמרו על זה חז"ל במדרש (במדבר רבה כ, יד) הראה לו סימנין של אבות. עמד לו בראשונה היה ריוח מכאן ומכאן, ונאמר: "ותט האתון מן הדרך ותלך בשדה" (במדבר כב, כג). בשנייה לא יכלה לזוז אלא לצד אחד. בשלישית אין דרך לנטות ימין ושמאל. ומה היו הסימנין האלה?

שאילו ביקש לקלל בניו של אברהם, היה מוצא מכאן ומכאן : בני ישמעאל ובני קטורה. ביקש לקלל בני יצחק, היה מוצא בהן צד אחד: בני עשיו, ונאמר: "ותלחץ אל הקיר" (במדבר כב, כה). בניו של יעקב, לא מצא בהם פסולת ליגע בהן, לכך נאמר בשלישית: "במקום צר" (שם, כו) זה יעקב, דכתיב : "ויירא יעקב מאוד וייצר לו" (בראשית לב, ח), ובהמשך נאמר: "אין דרך לנטות ימין ושמאל" (במדבר כב, כו), שלא מצא פסולת באחד מבניו. עד כאן.

שלושת האבות מקבילים לשלושת המידות.

אברהם – מדת החסד, יצחק – מידת הגבורה, יעקב – מידת התפארת (ראה "אסופת מערכות" לרה"י זצ"ל על סוכות, מאמר תפארת. וכן דרשה בראשית, ויצא עמוד 102).

על ידי הנהגת הפרזה במידת החסד והגבורה אפשר להגיע לחסד דטומאה- גילוי עריות, ולגבורה דטומאה – שפיכות דמים. ובכדי שלא להגיע לזה, ישנה מידת התפארת, המשלבת את שתי המידות חסד וגבורה, ועל ידי זה לא מגיעים לטומאה.

אברהם אבינו, ביתו היה מושרש בחותמה של מידת החסד, הופרש ממנו ה"פסולת", חסד בטומאה – גילוי עריות, על ידי ישמעאל, כפי שמצינו בבראשית רבה (נג, יא) על הכתוב: "ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק" (בראשית כא, ט) דרש רבי עקיבא : אין "מצחק" אלא גילוי עריות. עד כאן.

מידתו של יצחק אבינו היתה גבורה. וה"פסולת" של מידתו, הרציחה, הופרשה על ידי עשיו שעליו נאמר: "ועל חרבך תחיה" (בראשית כז, מ).

לעומתם יעקב אבינו, מידתו תפארת, כלומר, שילוב בין המידות חסד וגבורה, כדי שלא יפריזו בשום מידה וכל מידה שומרת על חברתה, לכן מזרעו לא יצא שום פסולת.

כשבלעם בא לקלל את עם ישראל, הוא מנסה להחדיר את הקללה דרך האבות. ואמנם דרך אברהם ויצחק שיצא מהם פסולת, הוא יכול להחדיר, אבל דרך יעקב אין דרך להחדיר, "אין דרך לנטות ימין ושמאל", מכיון שמזרעו לא יצא פסולת.

לכן ניסה לקלל את עם ישראל דרך עין הרע, על ידי שמשבחם בקול גדול, וכפי שדרשו בבמדבר רבה (כ, כא) כשבא בלעם לקלל את ישראל עיקם הקדוש ברוך הוא את לשונו והתחיל לברך, נתן הקדוש ברוך הוא כוח בקולו, וקולו הלך מסוף העולם ועד סופו, כדי שישמעו האומות שהוא מברכן. ועל בלעם נאמר: "מברך רעהו בקול גדול בבוקר השכים קללה תחשב לו" (משלי כז, יד). שהרי לאחר ברכתו יעץ להכשיל את עם ישראל בבנות מואב והרג עשרים וארבע אלף מישראל. עד כאן.

כלומר, לאחר שבלעם לא מצא פרצות בעם ישראל, אמר: אשבח אותם בקול גדול ויכנס בהם עין הרע.

כמו כן עוג, הוא ניסה לפגוע ביצירת עם ישראל דרך הפרצות שמצא באבות. "אברהם אבינו" שמידתו חסד והפסולת היא חסד דטומאה – גילוי עריות, שם ניסה לפגוע בעם ישראל על ידי שיקח את שרה לאישה דרך חסד דטומאה, גילוי עריות.

"יצחק אבינו" שמידתו גבורה והפסולת היא גבורה דטומאה – שפיכות דמים, שם ניסה עוג לפגוע בעם ישראל על ידי שפיכות דמים, שאמר: כלום באצבעי אני הורגו.

אבל אצל "יעקב אבינו" לא היתה פסולת ושם לא היתה פירצה, לפיכך ניסה עוג להכניס עין הרע, כי על דבר מושלם אפשר לפגוע רק על ידי עין הרע. לפיכך מביא המדרש את שלושת ניסיונות עוג לפגוע ביצירת עם ישראל, שהם מקבילים וקשורים לאבות האומה, ובגין אותם ניסיונות אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו שלא יירא מעוג, כי כבר נפסק דינו.

*

רדיפת החומר ובריחה ממצוות | אדם מתמסר למה שחשוב בעיניו

[מעיין השבוע]

(רש"י דברים א, כב) ותקרבון אלי כולכם – בערבוביא, ולהלן הוא אומר ותקרבון אלי כל ראשי שבטיכם וזקניכם ותאמרו הן הראנו וגו'. אותה קריבה היתה הוגנת, ילדים מכבדים את הזקנים ושלחום לפניהם, וזקנים מכבדים את הראשים ללכת לפניהם, אבל כאן ותקרבון אלי כולכם – בערבוביא, ילדים דוחפין את הזקנים וזקנים דוחפין את הראשים.

(כלי יקר דברים א, כב): ותקרבון אלי כולכם. פירש רש"י בערבוביא כו' קריבה של מתן תורה כהוגן היתה כו'. למה לו להזכיר עכשיו קריבה של מתן תורה?

אלא לפי שכל זה מענין התוכחה לומר כי עתה אני מאשים אתכם על הקריבה של מתן תורה, וכך אמר להם: במתן תורה דנתי אתכם לכף זכות כשראיתי ילדים מכבדים את הזקנים ושלחום לפניהם אמרתי מי יתן והיה זה לבבכם כל הימים.

האמנם כשבאתם לשלוח המרגלים באתם בערבוביא ילדים דוחפים את הזקנים אגלאי מילתא למפרע שגם קריבה של מתן תורה לא היתה כהוגן לשם שמים, ואדרבה היא ראיה שכל חפציכם קניני הגוף אבל קנין התורה רחוק מכליותיכם, ועל כן שלחו הילדים את הזקנים לפניהם לומר אתם קודמים לקבל התורה כי בישישים חכמה, ואנחנו אחרונים כי אין התורה נאותה לנו כי אמרתם אחר שכל זקן כבר כבה חום הטבעי שלו ואינו הומה אחר חמדות העולם הזה כל כך כמו שנאמר (שמואל ב' יט, לו) אם יטעם עבדך את אשר אכל על כן להם יאות להתעסק בחכמות ואנחנו נתעלסה באהבים הן עוד היום גדול, ורב מהיות קולות ה' באוהלינו לעת זקנה ככלות כוחנו וזה היה טעם לכיבודם שכבדו את הזקנים.

והמופת על זה כי סופו מוכיח על תחילתו, שהרי כשבאתם לשלוח מרגלים כדי לנחול את הארץ אשר לא יחסר כל טוב בה דחיתם הזקנים בשתי ידים לומר אנחנו קודמים להשתמש בחמדות העולם הזה אשר מן הארץ מוצאם.

ועוד היום כך המידה בישראל שדווקא בעסק התורה מכבדים זה את זה, ולפעמים הכיבוד להקל מעליו וליתן עול התורה על זולתו. ועל כל פנים כשבאים לעסק ממון גלה כבוד מישראל כי לעולם לא יכבדו הילדים את הזקנים לומר זקן זה ואינו לפי כבודו לעשות בכסף ובזהב וראוי להקדימו באיזו הנאה, אלא כל דאלים גבר ואין חכמה ואין תבונה לנגדם שוה לכלום, ונראה שרש"י דייק כל זה מדאמרו ויחפרו לנו את הארץ, 'לנו' מיותר, אלא כך פירושו: כשראה משה קריבה זו שהילדים קדמו לזקנים שאלם למה זה, והשיבו לו כדי שיחפרו לנו הארץ, לנו ולא להם, כי כל חמדות הארץ אינן שוין כי אם לנו, ומדוייק מזה שדווקא הארץ לנו אבל קנין התורה להם, מכאן הבנתי מדבריהם שגם קריבה של מתן תורה שלא כהוגן היתה. ומה שנאמר וייטב בעיני הדבר אמר, הן לו יהי כדבריכם שלכם יהיה הארץ, ולי ולכל בני גילי הזקנים תהיה התורה לנו לנחלה כי חלוקה זו ודאי ישרה בעיני ומוכן אני לקבלה, אבל מכל מקום אשמים אתם הן על פירוק עול תורה מעליכם, הן היותכם להוטין כל כך אחר קנין הממון. עד כאן לשונו.

כשאדם נאבק על דבר מסוים, הדבר מוכיח שהדבר בנפשו.

הרב מבריסק מבאר שכך היה גם כן אצל איוב, שנשאל מדוע לא זעק כאשר זרקו ילדים ליאור, וטען שלא הייתה בכך תועלת. הביא הקב"ה עליו יסורים והחל זועק. שאלוהו מדוע הינך צועק? אמר מפני היסורים. שאלוהו האם זעקותיך יעזרו? והשיב כשכואב אז צועקים… אמרו לו מדוע אם כן לא זעקת אז כשהשליכו ילדים ליאור? סימן שלא כאב לך…

כך גם כן בעניין חורבן בית המקדש. כפי שהאדם מקונן ומצטער על חורבן בית המקדש הוא מוכיח עד כמה הוא מקושר לבית המקדש. וככל שהאדם מצטער יותר על חורבן בית המקדש כך יזכה לזכות לראות בנחמתה. אמן כן יהי רצון.

דוגמא לאדם העושה מעשה לעשות רושם ולא לשם ה' בהבאת הביכורים [מעיין השבוע ח"ה ע' תעח]

יהודי בא לפני הרבי מליסקא, בעל "אך פרי תבואה" זצ"ל, והביא תשורה: זוג פמוטי נחושת ממורקים עד ברק, שהתקבלו בתודה ובברכה לכבוד שבת המלכה. הציב הרבי את הפמוטים בבית המדרש הצמוד לביתו, והאירו באור יקרות. היה שם עשיר אחד, שראה ושם אל ליבו. כעבור שבוע הופיע, ובידו צמד פמוטי זהב יקרים עד מאוד!

"פסוק הוא בהפטרת כי תבוא: תחת הנחושת אביא זהב!" צהלו פני העשיר.

אמר לו הרבי: "עד שאתה מצטט מן ההפטרה, בוא ונלמד פסוק מן הפרשה, בהבאת ביכורים נאמר: "ולקח הכהן הטנא מידך". ובמשנה שנינו כי העשירים היו מביאים ביכוריהם בטסים של כסף וזהב, והכהנים החזירום להם, אך העניים הביאו בסלי נצרים והכהנים נטלו את הסלים עם הפירות.

ובגמרא קראו על כך את הפתגם: "בתר עניא אזלא עניותא", לאמור: העניות כרוכה בעיקבותיו של העני. מביא הוא ביכוריו בסל עלוב, וגם הסל נלקח ממנו… ויש להבין: מדוע, באמת? הרי סל הנצרים הקלוע חשוב לעני לא פחות משחשוב טס הכסף לעשיר, ומדוע לא יוחזר לו?!"

מצחו של העשיר נחרש קמטים. אכן, שאלה קשה!

המשיך הרבי ואמר: הסכת ושמע. יושבת לה אישה ענייה בביקתה דלה, ולפתע נכנס בעלה בשמחה: "מזל טוב! שני עצי זית לנו, והנה הנצו ביכורים! הודו לה', גם זיתים למאכל יהיו, גם מעט שמן למאור ולסיכה, ולטבול בו את הפת. ישתבח הבורא, אשרינו שיכולים אנו להודות לו בהבאת ביכורים!" אבל מיד הופכת השמחה לתוגה: במה יביאו את הביכורים, ואין להם כלי שלם!

מיד אומרת האישה: "בעלי, אל תדאג! רד לנחל וקטוף שרביטי ערבה, ואני אקלע סל נצרים נאה!"

יושבת היא וקולעת את הסל ופיה מלא שיר ושבחה לבורא עולם. מניח בו הבעל את קומץ הזיתים ומעטר את הסל במעט פירות כאשר תמצא ידו, עולה ציון ברינה, ובהתרגשות רבה מגיש את הסל למשרתי השם בבית מקדשו.

כמה גדולה השמחה במרום, איזו עת חדווה ושעת רצון! והכל מתקבל במאור פנים, הביכורים והסל כאחד.

בהר מולו יושב עשיר באחוזתו רחבת הידיים, מעיין בתסבוכת חשבונות המשק. לפתע נכנס הסוכן: "העצים מלבלבים, הניבו ביכורים! יש להעלותם לירושלים!"

"שוב!" רוטן העשיר, "הרי רק עכשיו הבאתי מעשר ותרומה, מעשר שני ומעשר בהמה! אין לזה סוף… נו, מילא, אם מוכרחים אין מה לעשות. אבל, אתה יודע מה! בפעם הקודמת שהבאתי ביכורים ראיתי את עימנואל מתהדר בטס של כסף, האפס הזה, הכלום הזה, חושב שהוא משהו, רוצה לנקר עיניים! אני אעמיד אותו במקום, אראה לכולם מי הוא מי! תברר בחשאי מתי הוא מתכונן לעלות לירושלים, ותכין לי טס של זהב עם כן גבוה! אם כבר, שיראו כולם!"…

וכך, יחדיו, באים להיכל השם, העני בקלת הנצרים והעשיר בטס הזהב הנוצץ. נוטל הכהן את הביכורים עם הסל, קודש להשם. נוטל גם את הביכורים של העשיר. מצוה היא, אין ברירה. אבל את הטס הוא מחזיר. מקומו לא יכירנו בבית המקדש, ואף לכהן אין חפץ בו…

והרבי נטל את פמוטי הזהב, והניחם בחיקו של העשיר…

הרב החסיד ויוצא גרמניה שהתארח אצלו וביקרו על כך שמתפלל בצעקות, מדוע הרב צועק? שאל. אפשר גם לדבר! … בערב שבת ביקש להפקיד אצל הרב את הארנק. לאחר השבת כשבא לבקשו אמר לו הרב על איזה ארנק אתה מדבר? החל הלה צועק. שאלו הרב בניחותא מדוע אתה צועק? אפשר גם לדבר…

הרב מבריסק שנשאל על הקפדתו הרבה בעניין המצות ששאל וחזר ובירר שהכל נעשה כשורה ונשמר כדין ונשאל על מה הוא כל כך חושש? הרי אמרו שזה בסדר ונגמר. השיבו הרב במשל לאדם שיוצא מביתו ובכיסו מיליון דולר. כל כמה שניות הוא בודק שאכן הכסף עדיין בכיסו… ולאחר כמה שניות הוא פשוט תופס את הכיס והולך כך… אצלי המצות שוות יותר ממיליון דולר הפטיר הרב…

הגרי"ס סלאנט שהתבקש לשחוט עוף.

[מעשה היה בר"ש שבדרון ומאירקה שנפצע ובאה סבתו והרגיעה, ולאחר שראתה שמדובר בנכדה פרצה בזעקות שבר, ואז החלו הנשים להרגיעה לא נורא זה יעבור כו' … מזה יש להסיק כשמדובר במשהו ששיך לך זה כואב לך, אם זה לא כואב לך אין זה שייך לך…

כך גם ברוחניות. אם זה חשוב וכואב לך סימן שזה שייך לך. אם לא- אזי מוכיח הדבר שאין לך שייכות לזה.

מעשה היה עם הבריסקר'ב שראוהו כיצד הוא מדקדק במצוות ושואל שוב ומברר חזור וברר על מצוה שעשה האם אכן קיימה ככל מצוותיה והידוריה. שאל אותו יהודי מה כל ההידור והספיקות הרבים הללו, והרי כבודו יצא מן הסתם? ענהו הרב אם מוסרים לאדם מיליון דולר, הוא יוצא מן הבית ומשמש בכיסו, במדרגות הוא שוב ממשמש, ברחוב הוא שוב בודק, והמחמיר מניח ידו בקביעות על כיסו להיות בטוח שאכן הכסף נשאר בלא בספיקות. מצוה לדידי, סיים הרב, שווה הרבה יותר ממיליון דולר!

לרוב אנו מקפידים על השלימות בעניינים הגשמיים, שהבית והרכב והלבוש וכו' יהיו מושלמים אך שוכחים מן העיקר. מן הרוחניות.

פעם סיפר הגר"ש שבדרון מסרתי דרשה בבית הכנסת על עניין המדינה שמאפשרת חילולי שבת בפרהסיא ואכילת 'דבר אחר' ומביאה גויים לכרם בית ישראל וכו'. היו שם שני אנשים שאמרו לי רבי שלום לא צריך כל כך להתרגז, הם עוד יחזרו בתשובה, יהיה בסדר…

חלפו מספר שבועות והמדינה החלה להשית מיסים ממיסים שונים, ושוב יצא לי לפגשם כשהפעם הם מקללים את המדינה… אמרתי להם לא נורא, הם עוד ישובו בתשובה… לא נורא…

אם אתה מוטרד ממיסים יותר ממה שאתה מוטרד מרוחניות המדינה, אין זאת אלא שכספך קרוב ללבך יותר משמירת השבת וההליכה בדרכי ה'!

המעשה עם הגראי"ל שטיינמן שבא אליו אדם לבקש תשובה על עבירות חמורות שעשה, והרב אמר לו שיעשה כמה תיקונים כו' ולבסוף שאל אותו האדם האם זה ימחה את העוון? השיבו הרב האם איבדת פעם אלף ₪ אפילו חמש מאות אפילו חמשים שקלים? כן, השיב. היתה לך צביטה בלב? כן, השיב.

אם אחרי כל התיקונים אתה תרגיש צביטה בלב על העוון שעשית לפחות כמו על אובדן חמישים ש"ח, אזי יתכפר לך… [שמעתי מלוינשטיין תשע"א]

*

דברי תוכחה

[מעין השבוע עמוד יח]

משה מוכיח את ישראל ברמז משום כבודן. ולא תשא עליו חטא – שיוכיחו בדרך כבוד.

"אל תוכח לץ פן ישנאך" אל תאמר לו אתה לץ, אלא "הוכח לחכם" אמור לו: אתה חכם וכך יאהבך…

אך יש כאן דבר פלא , ודי זהב- הוכיחן על שעשו את עגל הזהב. והרי עגל הזהב היה החטא הגדול ביותר, ביום פקדי ופקדתי, ואין לך פורענות שאין בה משום חטא העגל, ומדוע איפוא נמסר הדבר בסוף, ועוד בשם הסתמי ודי זהב? רוב זהב ותו לא?

התשובה היא שהתוכחה אינה אמורה להיות מחטטת בעסקי העבר, אלא מופנה לעתיד. כדי ללמוד מכאן ולהבא. להשתפר ולהתעלות. בנקודה הזו משה רבינו עליו השלום מאפיין בפניהם את החטא- ודי זהב. היה לכם זהב לרוב, ותמיד כשיש דבר מרובה מחפשים מה לעשות איתו. 40 יום הייתם פנויים. אין עדיין תורה, יש מן ובאר, ואתם מחפשים במה למלא את שעות הפנאי, עושים עגל ויוצאים במחולות של הוללות…

בימים אלה אנו אבלים על חרבן בית המקדש. בית המקדש היה המקום שמקשר ביננו לקודשא בריך הוא. כל עוד בית המקדש קיים וקרבנות קריבים לא היו הגויים יכולים לנו. כשפסק התמיד- החלו הצרות.

מאז שחרב הבית נפסקה מחיצה של ברזל בין ישראל לאביהם שבשמים. למקדש היו כלל ישראל מגיעים "בעתות הפנאי". במועדים, בימים טובים, כשיש "חופש". הם לא טסו לתורקיה, או פתחו שולחן למרגלות הכנרת. הם לא גדשו את הפארקים בהמוניהם, אלא באו לשאוף מלא חופניים של קדושה. היו עולין ואוכלים מעשר שני בקדושה, ושואפים מלא חופניים קדושה וטהרה מן הכהנים בעבודתם ומאוירה של ירושלים. את ממונם היו מוציאים על דברים קדושים, על קורבנות ועל עבודת ה'. היה מוקד חיובי, פעילות רוחנית!

כיום, בתי הכנסת הם מקדש מעט. וכאן המבחן האם הקינה שלנו על בית המקדש היא אמתית. אם האדם שוקד על דלתותי יום יום, מנצל את שעות הפנאי שלו לעבודת ה', לעוד שיעור, לעוד תפילה, אזי באמת הוא שואף באמת לבית המקדש הגדול והאמיתי. אולם אם הוא בורח ממקדש מעט, ואת זמנו מבלה בחיק העגל והתמונות המרצדות בריקודים ומחולות על המרקע, אזי הוא מאנשי הדי זהב, ועל אלה יאמר ה' מה לך כי תבקש את בית המקדש הגדול, כשאת ה'מקדש מעט' אינך פוקד?

משל [לענ"ד] למה הדבר דומה?

למלך שהיה מעונין לשבץ יהלום יקר בטבעתו. אמר לו הצורף כבודו יודע עד כמה כבוד המלך יקר בעיני, אני מוכן ללטש את האבן היקרה ולהציבה בטבעת. המלך הסכים. חלף שבוע ועוד שבוע ועוד חודש והטבעת בוששה מלהגיע. תמיד היה לצורף הסבר. פעם הדבר נבע מלחץ הזמנות קודם, ופעם משום שזקוק לקנות כלים מיוחדים וכו'.

והנה הוזקק המלך לשבץ אבנים יקרות בכתרו. שוב פנה הצורף ואמר למלך כבודו יודע עד כמה כבודו יקר בעיני, תן לי ואני אשבץ את האבנים היקרות בכתרך. אמר לו המלך אם כבודי יקר בעיניך מזמן כבר היית מסיים לשבץ את הטבעת. טבעת קטנה טרם סיימת, אתה מעוניין לשבץ כתר גדול?…

הנמשל, בית הכנסת הוא מקדש מעט, הוא המבחן שלנו לאמיתות בקשת בית המקדש. שלא יאמר לנו הקב"ה את מקדש מעט שלי ביזיתם, ואתם מבקשים עוד את בית המקדש?

Print Friendly, PDF & Email

לחצן-הורד-למחשבך-קטגוריה

0 תגובות על “פרשת דברים”

בעת כתיבת תגובה - נא ציין את שם הסרטון / קובץ השמע, על מנת שנבין אותך טוב יותר, תודה.

תגובות הגולשים

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות