.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

פרשת תצוה

דרשות על הפרשיות ההפטרות והמועדים

דרשות על הפרשיות של ספר שמות

עלון לשבת בית אליהו

נושאי הדרשות שנמסרו [יתכנו שינויים]

פרשת תצוה

*

הדרך להתמודד עם נסיונות החיים

[הרב בידרמן עם תוספות]

דרשה זו לא סוכמה בכתב. באפשרותך להיות שותף בזיכוי הרבים ולסכם את השיעור –

הן על ידי האזנה, הן על ידי סריקת OCR, והן על ידי טכנולוגיה ההופכת דיבור לכתב, ולסייע לכלל הגולשים באתר!

*

מעלת היחידים בהשפעה על הכלל

[היסוד מ'ללמדך', עם תוספת מרובה. כולל פורים]

החלק הראשון לא הוקלד.

צדיק נוטל חלק חבירו בג"ע

על פי זה נבין [לק"ט שם עמ' לד] את מאמר חז"ל זכה צדיק נוטל חלקו וחלק חבירו בג"ע נתחייב רשע נוטל חלקו וחלק חבירו בגיהנום. [חגיגה טו]. לכאורה כיצד יקבל הצדיק חלק שלא עמל בו? וכן להיפך מה הצדק שהרשע יקבל עבירות אותן לא עשה?

הביאר הוא שהסביבה משפיעה. אם הצדיק נותר צדיק על אף ההשפעה השלילית של הרשע הדבר דרש ממנו מאמץ גדול, ופעמים אף שהושפע לרעה מן הרשע, לכן נותן הדין שיטול הרשע חלק רשעת הצדיק.

וכן להיפך, אם הצדיק עושה מצוות הוא משפיע גם בצרפת שיהודי לא יתבולל, לכן נותן הדין שהצדיק יטול את חלק המצוות של הרשע שמכוחו של הצדיק קיים אותן.

הצדיק גם מקבל שכר גדול יותר היות והיה צריך להשקיע מאמץ רב יותר, היות והמבול שהרשע מפיץ סביבו מקשה עליו את עבודת ה'.

הערבות לאידך גיסא – הצלת הכלל!

היה הוא שורף – ורבי שמעון מרפא. עד שראו זקן רץ בערב־שבת, ובידיו שתי חבילות הדס להריח בהן בשבת. שאלוהו: ולשם מה שתי חבילות? אמר להם: אחת כנגד ״זכור״, ואחת כעד ״שמור״. אמר רבי שמעון לבנו: ראה כמה חביבות מצוות על ישראל! – ונתיישבה־דעת רבי אלעזר (שבת לג:). וקשה: וכי איזה מרגוע למצוקתו, מצא רבי אלעזר באותו זקן? אמנם אדם אהד מהדר במצוות – אך מה עם השאר הממשיכים לחרוש?! –

אלא שזהו סוד הפן האחר של הערבות, שבלעדיו אין הבנה לסיפור: כשם שכושלים ״איש בעוון אחיו״ – כך גם זוכים איש בזכות אחיו! גם מידת־דין מתוחה על העולם, כאותה שהיתה ברבי אלעזר באותה שעה – הופכת לחסד בזכות אדם בודד! כי עוצמת המצווה גדולה פי חמש־מאות מעוצמת החטא (תוספי סוטה ד, א) ובזכות זקן אחד המהדר בכבוד־השבת – זוכה הכלל כולו, כי יש לו השפעה על הכלל כולו!

ומובן, שכאשר שנים עושים מצווה – זכותו של הכלל תגדל פי כמה! שכן ״אינם דומים מועטים העושים את התורה, למרובין העושים את התורה״ (רש״י לויק׳ כו, ח, מתו״כ). ושמעתי ממו״ר הגאון ר׳ נחום פרצוביץ׳ שליט״א נזצ״ל), שלכן שולחים למלחמה חיילים רבים ולא חיל בודד – למרות ש״אין לה׳ מעצור להושיע ברב או במעט״ (ש״א יד, ו) – משום שזכותם הרוחנית של יהודים רבים גדולה יותר. כאשר יהודים עושים מצווה יחדיו, יש לכל־אחד:

א) שכר על שהוא עושה מצווה; ב) שכר על שעוזר הוא לחברו לעשות מצווה.

מסופר על הגר"י גלינסקי שפ"א היה בשמחת נישואין באמריקה שם החמרנות שולטת בכיפה, ואף אנשים שומרי מצוות מחשיבים לממון מאד… ובאותה חתונה גביר אחד חיתן את בתו עם חתן אברך בן תורה. היה כל חביריו הגבירים, וחשתי שהם קצת מזלזלים בחתן שהוא בן ישיבה ו'לא פרודוקטיבי'… ביקשו ממני לקום ולדרוש, קמתי ואמרתי תדעו לכם שהחתן שלנו אמנם צעיר, אך הוא קבלן גדול! הוא בנה באוהיו, בקליבלנד, במיאמי, בניו יורק, היכן לא! וחוץ מזה הוא בן תורה אמיתי, מקפיד על קלה כבחמורה כו'… לאחר הדרשה פנה אלי הגביר ואמר לי על מה כבודו דיבר? הוא לא קבלן ולא שום דבר דומה! אמרתי לו, מה אתה סח, האם כבודו לא קורא בכל יום תלמידי חכמים חכמים מרבים שלום בעולם שנא' וכל בניך למודי ה', אל תקרי בניך אלא 'בוניך'!!! הבנאים והקבלנים הגדולים בעולם הם הת"ח! הם הבונים את העולם, ובזכותם העולם קיים.

וכפי שאמרנו כשיהודי לומד תורה, הוא בונה את העולם גם ברוחניות וגם בגשמיות. השפע יורד לעולם בזכותו.

כל מעשה משפיע למרחקים

"לא בשמים היא ולא מעבר לים" וגו' ל יב

נשאלת השאלה- וכי מי יעלה על דעתו שמצוות התשובה בשמים? או מעבר לים? והרי ברור שבפיך ובלבבך לעשותו!

בספר "נר ישראל" לרבי ישראל מרוז'ין ביאר זאת במשל נפלא מעשה בגנב שזמם לחדור באישון לילה אל בית אחד העשירים ולשלוח יד בגניבה ניסה לחדור אל הבית אך כל הבית סגור ומסוג ר ואין אפשרות להכנס פנימה עלה אל גג הבית כדי לחדור דרך מדרגות העליה אך גם דלת העליה היתה סגורה על בריח נכזבה תוחלתו ועמד לשוב על עקבותיו והנה לפתע נתקל בבורג גדול שתקוע בגג החליט הגנב שלא לחזור בידיים ריקות ולקחת לפחות הבורג עמו עקר את הבורג ולפתע נשמע פיצוץ אדיר נברשת נהדרת ענקית ויקרה המרהיבה עין כל היתה תלויה לתיקרה בבורג זה ועתה נפלה והתנפצה לרסיסים נחרדו בני הבית ומהרו לגג תפסו את הגנב והבורג בידו היכו בו מכות נמרצות וגררוהו אל השופט כשמוע השופט את הנזק שגרם פסק שעליו לשלם את דמי הנברשת ולשאת במלוא הנזק כשמוע הגנב את פסק הדין ערער עליו ואמר לא היתה בדעתי כלל לשבור את הנברשת היקרה לא העלתי בדעתי שהיא תלויה על בורג זה וכל כוונתי היתה לגנוב את הבורג ששויו כמה פרוטות אמר לו השופט אמת הדבר לא ידעת שהנברשת תלויה בבורג אבל מי נתן לך רשות לגנוב את הבורג? אם פשעת בבורג תשא בכל תוצאות המעשה ותשלם אף את דמי הנברשת עין ב"ק סב

פגם החטא

מעתה הבה נתבונן אדם עובר עבירה כלום יש לו מושג ולו קלוש ביותר על תוצאות העבירה ופגימתה הלא באותה עת פוגם נוראות בעולמות העליונים וגורם לחורבן עצום פוגם בשם הויה ברוך הוא פוגם בכסא הכבוד פוגם בעולם המלאכים גורם צער לשכינה וכו' וכו' עיין באריכות בספר "ראשית חכמה" שער היראה פ"ק איבד טובה מכל העולם כמו שאמרו [קידושין מ] עבר עברה אחת אוי לו שהכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה שנאמר "וחוטא אחד יאבד טובה הרבה"

ולדוגמא כשמנבל את פיו בחורי ישראל מתים. וע"י פגם הברית יש תאונות דרכים רח"ל. אוי לו לאדם אם היו תובעים אותו לפי התוצאות שבמעשיו!

הרב שך אמר שמה שאצל החילונים יוה"כ כ"כ יראוי, משום שאצלנו יוה"כ הוא קודש קדשים, אם אצלנו היה שבת קדש קדשים גם החילוני היה נזהר מחילול שבת! שהעם היהודי כשלשלת, אם העליונה יורדת מטה, אזי התחתונה יורדת עד התהום!

הגרי"ס שאמר שכשיהודי בראדין מדקדק בשמירת שבת הוא מונע מיהודי בפריז מלהמיר את דתו. הרי שאם חלילה להיפך- אזי להפך, ואוי לנו אם יתבעונו על שגרמנו בזלזול במצות לכך שיהודי ימיר דתו!

והנה כאשר יבוא אלוקים במשפט את עבדו וידונו על החורבן הנורא החשיכה האיומה והצער העצום שגרם בכל חטא מחטאיו ואת הטובה שמנע מעצמו ומכל העולמות כולם פחד וחלחלה תאחזנו באותה עת ויאמר לא ידעתי זאת ולא עלה בדעתי לעשות כל זאת ולא רציתי אלא להנות הנאה של רגע כאותו גנב המתנצל ואומר שלא חשב לגנוב אלא את הבורג בלי שידע כל מה שתלוי בו שורת הדין אומרת שהאדם ישא על עצמו את כל הנזקים שנגרמו מחמתו אמנם "לך ה' החסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו" הקב"ה במדת רחמנותו וחסידותו משלם לאדם גמולו כפי התענוג וההנאה שהיה לו מהעבירה ולא כהזיקו שגרם למעלה.

אמר הגר"ח מולז'ין זצ"ל הרמב"ן פירש שהפסוקים מדברים בענין מצות התשובה. ועל זה אמר הכתוב "לא בשמים היא" ביאור הפסוק כך האדם בחטאו פוגם הוא למעלה בשמים ושמי שמים וא"כ מן הדין לא היתה התשובה מועילה אלא א"כ יעלה לתקן שם מה שפגם על זה אמר הכתוב "לא בשמים היא"

אינך צריך לעלות לשמים רק בעוה"ז מועילה התשובה ואמר עוד "לא מעבר לים היא" כי האדם בחטאו הוא יכול להכריע כל העולם לכף חובה כמו שאמרו חז"ל לעולם יראה אדם את עצמו וכל העולם כולו חציו חייב וחציו זכאי עבר עבירה אחת אוי לו שהכריע עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה וא"כ יכול להיות שבחטאו גרם מעבר לים פורעניות וצרות רבות עם כל זה "לא מעבר לים" אינך צריך לעשות תשובה במקום ההוא דוקא רק במקומך כאן תוכל לתקן הפגם בחרטה ועזיבת החטא ותשים חושך לאור והיה זה שלום .

*

רק הזך – מאיר

[דורש טוב – רבי אליהו דיסקין שליט״א]

באהל מועד מחוץ לפרכת אשר על העדות יערוך אתו אהרן־ ובניו (כז, כא)

עדות היא לבאי עולם

אומרת הגמרא (שבת כב ע״ב): ״׳מחוץ לפרכת העדת יערוך׳ (ויקרא כד, ג), וכי לאורה הוא צריך, והלא כל ארבעים שנה שהלכו בני ישראל במדבר לא הלכו אלא לאורו?

אלא, עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל. מאי עדות?

אמר רב: זו נר מערבי. שנותן בה שמן כמדת חברותיה, וממנה היה מדליק ובה היה מטים״.

בבית המקדש התרחש ׳נס חנכה׳ במשך כל השנה ־ למרות שבנר המערבי שמו כמות שמן כבשאר הנרות, הנר הזה דלק במשך כל שעות היממה.

שואל רבי יצחק הוטנר זצ״ל: מה הכונה ״עדות היא לבאי עולם״? כמה אנשים ראו את הנס הזה?

הרי ׳ביאה ריקנית׳ – דהינו, כניסה להיכל בלי סיבה – נאסרה אפלו לכהנים! אם כן, מי נכנס להיכל? אולי חצי מנין של כהנים, אלו שהיו עסוקים בהטבת הנרות ובהדלקתם, בדשון מזבח הקטרת ובהקטרת הקטרת, ובשבת גם בסדור לחם הפנים. מהי, אם כן, הלשון הזו – ״עדות היא לבאי עולם״?

[ועוד נשאל – שמן זית זך כתית למאור. מדוע דוקא למאור נצרך שמן זך, בו בזמן שלמנחות – די בכתית שאינו זך מהטיפה הראשונה?]

אחת הקהלות המפארות בעם ישראל היתה של יהדות אשכנז. לפני למעלה ממאתים שנה החלו לנשב בה רוחות ההשכלה הארורה והן הרסו כל חלקה טובה. עד שקם אותו גאון וצדיק, איש אשר רוח בו, רבי שמשון רפאל הירש זצ״ל, ובעז רוחו כונן בעירו, פרנקפורט, קהלה חרדית נפרדת. הקהלה הזו החלה עם אחת-עשרה משפחות.

היו שאמרו לו שאולי כדאי ׳לעגל פנות', לותר פה ושם על איזה מנהג, כך יוכלו להרחיב את השורות ולמשך פנימה משפחות נוספות מהצבור הכללי.

אך הרש״ר הירש אמר: אין לוותר על קוצו של יו׳׳ד! התפקיד שלנו הוא להקים קהלה של סלת נקיה. אין זה מעניננו כמה היא תכיל.

בסופו של דבר, מאחת-עשרה המשפחות של קהלתו התפתחה כל יהדות גרמניה החרדית של הדורות האחרונים, קהלה מפוארת המכילה אלפים ורבבות של יהודים תלמידי חכמים ויראי שמים, המקפידים על קלה כבחמורה.

זה היסוד – איכות של יחידים משפיעה על הכלל! ״עדות היא לבאי עולם״.

שילוח בחורים למעברות

לאחר קום המדינה התבצעה העברה שיטתית על הדת על ידי השלטונות בישראל. אלפי עולים חדשים קבלו ׳חינוך מחדש׳, שפעל לעקר מהם את האמונה, את התורה והמצוות. בני ישיבות רבים רצו לצאת לפעילות במעברות ובעירות העולים, אולם ה״חזון איש״ סבר שבחור שמחובר ללמוד לא ראוי שיצא לפעילות.

אמרו לו: ״מתחולל שמד, ואפשר להציל נפשות!״ אך הוא עמד על דעתו: אלו שמונחים בלמוד ־ שישארו בבית המדרש!

הוא הוסיף: ה׳חפץ חיים׳ בנה את עצמו במשך שבעים שנה, ורק אחר כך השפיע רבות על כלל ישראל. נתאר לעצמנו מה היה קורה אלו ה׳חפץ חיים׳ היה מתחיל מצעירותו את כל פעילותו הרוחנית והצבורית. הוא אמנם היה מציל כמה נפשות, אבל את עצמו היה מאבד, ולא רק הוא היה מאבד את עצמו, עם ישראל לא היה זוכה ל׳חפץ חיים׳. אחרי שהוא בנה את עצמו ונהיה ׳חפץ חיים׳, בכח השפעתו ופעילותו הוא הציל את הדור. אדם יחיד מציל את הדור!

זה הכח של יחידים שמשפיעים על הכלל.

נתעלה בביתו, בחצרו, בעירו ובכל ישראל

בתחלת ספר שמואל (א א, ג) מספר על אלקנה, אביו של שמואל: ״ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה להשתחות ולזבח לה׳ צבא-ות בשילה״. אומרים חז״ל (ילקו״ש שמואל א רמז עז): ׳״ועלה האיש ההוא׳ – נתעלה בביתו, נתעלה בחצרו, נתעלה בעירו, נתעלה בכל ישראל, וכל עלויו לא היה אלא משל עצמו״.

מה בא המדרש להשמיענו?

בתקופה ההיא, מצות עליה לרגל כמעט ונשתכחה מישראל. היה זה נסיון לא קל לאדם לעזוב את ביתו ואת כל רכושו וקניניו, ולעלות לשילה, מתוך אמונה ותמוה שלא יחמיד איש את ביתו ואת רכושו. ההתעסקות במצוה זו תפסה נתח גדול מהחיים. היו כאלה שהתגוררו בצפון או בדרום והדרך מביתם למקום המשכן נמשכה שבועים. שבועיים הלוך, שבועיים חזור, ועוד כמה ימים נשארים במקום – למעלה מחדש! כך עשו שלוש פעמים בשנה.

שלושה חדשים בשנה היו עסוקים בעליה לרגל. כשהגיעו לשילה היו רואים את הנסים שקרו במשכן ואת השכינה ששורה בישראל – ״למען תלמד ליראה את ה׳ אלקיך כל הימים״ (יד, כג).

כשראה אלקנה את הרפיון שאחז בישראל במצות עליה לרגל, החליט לעשות נפשות למצוה זו. כשהיה עולה לרגל לשילה – לא מהר בדרכו. להפך, היה הולך מעיר לעיר והיה לו ברחובה של עיר, כדי שהבריות יראו אותו ויסתקרנו לשאול אותו לאן הוא הולך, והוא יספר להם שהוא עולה לרגל לשילה, וכך היה משפיע מרוחו ומעודד את קיום המצוה בקרב עם ישראל. לאט לאט התרחב מעגל העולים לרגל, עד שכל כלל ישראל עלו לרגל.

כך מספר המדרש: ״אלקנה ואשתו, בניו ואחיותיו וכל קרוביו היה מעלה עמו לרגל, ובאים ולנים ברחובה של עיר, והיתה המדינה מרגשת, והיו שואלין אותן: להיכן תלכו? ואומרים לבית ה׳ שבשילה, שמשם תצא תורה ומצוות, ואתם למה לא תבואו עמנו ונלך יחד? מיד עיניהם משגרות דמעות, אומרים להם: נלך עמכם? ואומרים להם: הן. עד לשנה הבאה חמשה בתים, לשנה אחרת עשויה בתים, עד שהיו כלם עולים. ובדרך שהיה עולה שנה זו לא היה עולה שנה אחרת, עד שהיו כלם עולים.

אמר לו הקב׳׳ה: אלקנה, אתה הכרעת את ישראל לכף זכות, וחנכתם במצות, וזכו רבים על ידך, אני אוציא בן ממך שיכריע את ישראל לכף זכות ויחנך אותם במצוות. הא למדת שבשכר אלקנה – שמואל״.

מה הפשט בדברי המדרש ״נתעלה בביתו, נתעלה בחצרו, נתעלה בעירו, נתעלה בכל ישראל״?

במשגים של ימינו, אלקנה היה אמור לפתיח עמותה – ׳אגדה לחידוש העליה לרגל׳… להקים סניפים בכל הארץ, להפיץ פרוספקטים ולערך מצ׳ינג…

שום דבר! ״ועלה האיש ההוא – עלה מביתו״, הוא עלה בעצמו, בלי שום פרסום.

אבל כלם ראו את טהרת הלב ואת מסירות הנפש שלו, ורצו להתדמות אליו, להיות כמוהו. כך כתב הרמב״ם בהלכות יסודי התורה (ה, יא) מהו קידש ה׳ – ״עד שימצאו הכל מקלסין אותו ואוהבים אותו ומתאוים למעשיו, הרי זה קדש את ה׳״.

בלי כנוסים ודרשות, בלי פרוספקטים, בלי עתונות ובלי תקשורת. די היה בדגמה האישית שלו כדי להפך את כלל ישראל.

זהו שאמרו חז"ל: ״נתעלה בביתו, נתעלה בחצרו, נתעלה בעירו, נתעלה בכל ישראל״. הוא החל את המצוה של עליה לרגל בביתו, אחר כר התפשטה המצוה לחצרו, אחר כר לעירו, ואחר כר לכל ישראל. ״וכל עלויו לא היה אלא משל עצמו״ – כל מה שהוא השפיע על כלל ישראל היה משל עצמו, מהדגמה האישית שלו.

ככל שהפעלה טהורה יותר – השפעתה גדולה יותר

אונקלוס הגר היה ממשפחת אצולה רומאית, בו אחותו של טיטוט הרשע (גטין נו ע״ב).

הגמרא (עבודה זרה יא ע״א) מספרת, שלאחר שאונקלוס התגייר, שלח הקיסר גדוד של חיילים רומאים כדי להביאו חזרה לרומי. הוא התחיל לדבר אתם בפסוקים.

על ידי זה משך אותם להסתופף תחת כנפי השכינה – כלם התגיירו!

הקיסר שלח עוד גדוד והורה להם שלא לנהל אתו שום שיחה. הוא פחד מ׳הדתה׳…

אמר להם אונקלוס: לא אדבר אתכם בלמוד, רק במילי דעלמא. וכד אמר הם: דרך העולם, שהשר נושא את האבוקה לפני השר שמעליו, והשר שמעליו נושא את האבוקה לזה שמעליו. כך כל שר נושא את האבוקה לפני השר שמעליו. בדבריו הוא ציין את ה׳היררכייה׳ של דרגות השררה של השלטון הרומאי, מהנמוך לגבוה – ניפיורא, פיפיוךא, דוכסא, הגמונא, קומא. הוא שאל: כיצד נוהג השר הגבוה ביותר, קומא, האם הוא מוליך את האבוקה לפני מישהו? וענה בעצמו: ודאי שלא, הרי אין מישהו מעליו! ואז הגיע לנקדה המרכזית בדבריו: הקב״ה בכבודו ובעצמו הוליך את האש

לפני כלל ישראל! שנאמר (שמות יג, כא) ״!ה׳ הלך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחותם הדרך ולילה בעמוד אש להאיר להם״.

הם שמעו את דבריו כמה ישראל חביבים לפני הקב״ה – והתגיירו.

ראה הקיסר עד כמה גדולה השפעתו של אונקלוס והחליט לשלח אליו גדוד נוסף, אך הזהירם שלא לדבר אתו כלל, לא בלמוד ולא במילי דעלמא. כשבאו אליו ראו אותו מניח את ידו על המזוזה בפתח הבית. שאל אותם: ״אתם יודעים מה היא המזוזה?״ הם, כמובן, לא ידעו. אמרו לו: ״אמר לנו״. אמר להם: ״מנהגו של עולם, מלך בשר ודם יושב בפנים ועבדיו משמרים אותו מבחוץ, ואלו הקב״ה עבדיו מבפנים והוא משמרם מבחוץ, שנאמר: ׳ה׳ ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם׳״. כששמעו את דבריו ־ החליטו להתגיר. הקיסר נואש ממנו וכבר לא שלח אליו גדודים נוספים.

הגמרא הזאת מעוררת נקדה למחשבה. כיום משקיעים הרבה בקרוב רחוקים, עורכים סמינרים בהשתתפות טובי המרצים. אך לפי הגמרא הזו, אפשר להציע ןיךך פשוטה ויעילה ביותר לקרוב רחוקים: לכנס אנשים רחוקים מתורה ומצוות, להניח את היד על המזוזה ולהשמיע באזניהם את דרשתו של אונקלוס, ומיד כלם יחזרו בתשובה…

אם אונקלוס הצליח להחזיר בדרך זו גוים רומאים, האם אי אפשר להחזיר את בני אברהם יצחק ויעקב?!

מדוע באמת לא מאמצים את הרעיון הזה ולא משתמשים בו כאמצעי לקרוב רחוקים?

התשובה פשוטה: תלוי מי עושה זאת ומי משמיע את הדברים!

כשאונקלוס, בלבו הטהור ובאמונתו היוקדת, הניח את ידו את המזוזה ואמר את דבריו – דבריו השפיעו על כלם!

אך כשלבו של האדם אינו טהור ואמונתו אינה חזקה – כח השפעתו מועט, וגם אם יעשה את מעשהו של אונקלוס וישמיע את דבריו – מעשהו ודבריו לא ישפיעו.

האמת משפיעה יותר מה כשגדולי ישראל אומרים מלה – יש לכך השפעה עצומה. האמת מדברת מתוך גרונם.

ראינו בדור האחרון את כחו והשפעתו של מרן הרב שטיינמן זצ״ל. הוא לא היה איש של ככרות ושל קולות וברקים. הכיל נאמר בשקט ובענוה. אבל מהדמות שלו יצאה השפעה לכל כלל ישראל. כוי היה כחם של כל גדולי ישראל, הכח של הדגמה האישית.

זו התשובה לשאלה – מי ראה את נס המנורה?

אכן אמנם יחידים ראו את הנס, קומץ כהנים משרתי עליון. אבל למדים מכאן יסוד חשוב: כשיש יחידים שחזקים באמונתם, היחידים הללו משפיעים ומקרינים אמונה על כל באי עולם!

כאשר היחידים רואים בעיניהם את הנס המפלא של הנר המערבי, הם מתחזקים באמונה.

האמונה הזו משפעת לכל באי עולם!

המסייע לאלמנות שנסע בשבת

היה יהודי בעל לב זהב, שהיה מבקר חולים בבתי חולים ומסיע לאלמנות. אבל הוא לא היה שומר מצוות, היה מחלל שבת בפרהסיה. פעם הוא נסע בשבת, מכוניתו התדרדרה לתהום והוא נמחץ למות.

היתה לו אחות, היא לקחה קשה מאיד את מותו של אחיה האהוב. בצר לה היא פנתה לרבי ישראל יעקב פישר זצ״ל ואמרה לו: ״היה לי אח צדיק, הוא נסע בשבת ומת מיתה משנה. הרב יכול להסביר לי את הנהגת ה׳?״

רבי ישראל יעקב השיב לה: ״את עצמך מעידה עליו שהוא נסע בשבת. אם כן הוא מחלל שבת בפרהסיה! לאדם כזה את קוראת יצדיק׳?! מי שמחלל שבת בפרהסיה איננו יצדיק׳ אלא ;רשע׳!״

האשה ספרה שהדברים הנוקבים חדרו ללבה, הם טלטלו את נפשה והיא חזרה בתשובה שלמה!

אם ישאלו את האנשים שעוסקים בקרוב, הם ייאמרו שמנסיונם אסור לומר משפט כזה לאשה חלונית השרויה במצוקה ובצער על מות אחיה. ״אל תנחמנו בשעה שמתו מוטל לפניו״ (אבות ד, יח). זה לא הזמן ולא הנסבות המתאימות. אחרי משפט כזה אין סכוי שהיא תחזיר בתשובה, להפך, הדבר ירחיק אותה מהדת עוד יותר, היא תהפך לשונאת דת.

באמת, אם היא חושבת שאחיה צדיק, כי עשה חסדים רבים, איך אפשר להטיח בפניה שהוא רשע?!

התשובה פשוטה: אדם מהשוק שיאמר זאת – זו טעות! לא כך מקרבים, כך מרחקים.

אבל כשרבי ישראל יעקב אמר זאת, היא שמעה את ״קול ה׳ בכח״, את האמת, והאמת משפיעה!

כששומעים את האמת יש לה כוח עצום.

השפעתה של הדוגמא האישית

רבי שלמה וולבה זצ״ל היה מהראשונים שעוררו על עמן קרוב ךחוקים. כבר אחרי מלחמת ששת הימים הוא העלה על נס את רוח הטהרה שנשבה בעם ישראל. כשהיה פוגש בעל תשובה, היה שואל אותו: ״אין חזרת בתשובה?״ פעם הוא פגש בישיבת ״דבר ירושלים״ יהודי שחזר בתשובה, הוא שאל אותו: ״מה הביא אותך לחזר בתשובה?"

היהודי ספר: ״התגוררתי בחיפה, כל השכנים שלי היו חלונים, היה לי שכן אחד שומר תורה ומצוות. כל בקר, כשהייתי יוצא לעבודה, הוא היה חוזר מהתפלה עם הטלית והתפלין והיה מברך אותי בברכת ׳בקר טובי. הרגשתי שה׳ביקר טוב׳ שלו שונה מהשכנים האחרים. למרות שלא הכיר אותי, הוא בלה אותי מכל הלב, בחמימות, במאור פנים. אמךתי לעצמי: יש כאן משהו, צריך לבדק זאת. וכך חזרתי בתשובה״.

השכן החרדי לא דבר אתו מאומה, רק ברך אותו בברכת ׳בקר טוב׳. זה הספיק לו כדי להחזיר אותו בתשובה. זה כחה והשפעתה של הדגמה האישית.

הבחורים שנתבקשו לבצע 'נתיצה'…

ספר רבי צבי אליאך, מראשי ״לב לאחים״: בשעתו ״לב לאחים״ היו עושים ״ישיבות לעם״. בימי ׳בין הזמנים׳ היו קבוצות של בני ישיבה הולכים לכל מיני ערים ומושבים, בבקר היו לומדים בחברותות ובשעות אחרי צהרים והערב היו מתעסקים ברשום ילדים לפי כתובות.

לצרך הפעילות הם שכרו דירה בנתניה ושהו בה שבוע ימים. היא שמשה מוקד פעילות. בסוף השבוע ירד אליהם שכן חלוני מהקומה השלישית, בידו גרזן ומכשיר טלויזיה… הם נעצו בו עינים תמהות. אמר להם: ״קחו את הגרזן, אני מכבד אתכם לנתץ את המכשיר״.

שאלו אותו לפשר הענין, אמר להם: ״אני מתגורר מעליכם, עקבתי אחריכם כל השבוע וממש התפעלתי מכם. ראיתי את ההבדל העצום בין הנער שלנו לנער שלכם, הבדל של שמים ןאךץ, וזה הספיק ליי אמרתי לאשתי: אני רוצה

שהילדים שלנו ?קבלו חנוך חרדי. כצעד ראשון, אני רוצה להפטר מהמכשיר הזה, שהוא מקור הריע והקלקול!״

במשך כל השבוע הם לא דברו אתו מלה ולא נסו לשכנע אותו. אבל הדוגמה האישית הספיקה כך, להשפיע עליו לבחיר לילדו חנוך חרדי.

כח השפעתו עול ה׳חפץ חיים׳

ה״חפץ חיים״ זצ״ל התאלמן בהיותו קרוב לגיל שבעים. כעבור זמן הוא התחתן בזווג שני. אשתו בזווג שני היתה אלמנה צעירה כבת שלושים וחמש. כשהציעו לה את ה״חפץ חיים״, היא אמנם שמעה על גדלותו, אבל אמרה

כי אינה מוכנה להנשא לאדם זקן. הציעו לה רק להפגש אתו, בלי שום התחיבות כלצךה.

הם נפגשו באכסניה באמצע הדרך בין ראדין לעיר מגוריה. הגיע יהולי זל1ו׳ לראשו קסקט, פניו מאירות. היה זה ה״חפץ חיים״. אמר לה ה״חפץ חיים״ ביידיש: ״?ביר – אני לא, צעיר – גם לא, אך מה שאני יכול להתחיב לך, בלי נדר, שכל מה שאשה יהודיה צריכה אשתדל לתת״.

זה כל מה שאמר לה, וזה הספיק! היא ספרה שהוא אמר את המשפט הזה בכזו נקיות, בכזה טיהר, שהיא לא יכלה לעמיד בפניו. היא הרגישה שאי אפשר לסרב לו והסכימה להנשא לו.

זה היה כח ההשפעה וכח הדבור של ה״חפץ חיים״. הוא לא דבר על לבה לשכנע אותה כי כדאי לה לשאת את ה׳חפץ חיים׳, הצדיק הגדול והמפרסם, רבן של ישראל. לא זה היה משכנע אותה. היא לא מוכנה להתחתן עם זקן, גם אם הוא צדיק גדול. אבל כששמעה ממנו מלים פשוטות, שנאמרו בטיהר ובנקיות, זה הדבר ששכנע אותה להנשא לו.

ידוע לכל איזו השפעה עצומה היו למלים של החפץ חיים. ״כל עליותיו לא היו אלא משל עצמו״. כשאדם נקי וטהור, לכל מלה שלו יש לה השפעה עצומה. כשאדם בונה את עצמו, יש למלותיו כח עצום.

כעת נבין את ה"זך כתית למאור – ולא למנחות"

כדי להיות למאור – מהמאירים על הארץ והדרים עליה – ממזכי הרבים ככוכבים לעד – עליך להיות זך!

אם אינך זך – הנך רק למנחות – פעולתך קטנה ואינה מאירה החוצה, אלא פעולה של 'מנוחה'. מקומית ודלה.

רק אלה שגדלו פעלו ב'היקף' והאירו לעולם! רק הזך – נהיה למאור לארץ ולדרים עליה!

*

על המשמש כדוגמא אישית להיות זך [כולל פורים]

[יתד הרב ברוורמן פ' ואתחנן, 'ללמדך', עם תוספות]

בכדי להשפיע – נדרשת נקיות מוחלטת!

ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלת נר תמיד (כיי, כי)

ובגמרא (מנחות פ״ו, ע׳׳ב): ״תנו רבנן: זך, אין זך אלא נקי. רבי יהודה אומר: כתית, אין כתית אלא כתוש [דבר השומר על זכותו, להבדיל מטחון]. יכול יהא זך כתית פסול למנחות [מכך שהתורה הדגישה "למאור"]? ת״ל ועשרון סולת בלול בשמן כתית.

אם כן מה ת״ל למאור? אלא מפני החיסכון [הדגישה התורה שרק למאור אתה מחויב בזך וכתית, ולא במנחות]. מאי חיסכון? אמר רבי אלעזר: התורה חסה על ממונן של ישראל׳׳.

בואר בדברי הגמרא, כי השמן אשר שימש להדלקת המנורה הטהורה, היה צריך להיות זך בלא שמרים, וגם כתית. לעומת זאת, השמן אשר שימש למנחות המוקרבות בבית המקדש, היה צריך להיות כתית בלבד, אולם לא זך, וזאת משום שהתורה חסה על ממונם של ישראל.

מעתה יש להתפלא: ממה נפשך, אם התורה חסה על ממונם של ישראל – מדוע לא חסה על ממונם ביחס לשמן המשמש להדלקת המנורה, ומדוע דרשה שיהיה זה שמן זך דוקא?

ואם דרשה התורה שהשמן המשמש למנורה יהיה זך – מדוע לא דרשה כן אף ביחס לשמן המשמש למנחות?

עוד בפרשתינו –

וְחֵשֶׁב אֲפֻדָּתוֹ אֲשֶׁר עָלָיו כְּמַעֲשֵׂהוּ מִמֶּנּוּ יִהְיֶה זָהָב תְּכֵלֶת וְאַרְגָּמָן וְתוֹלַעַת שָׁנִי וְשֵׁשׁ מָשְׁזָר [שמות כח-ח]. מה זה "כמעשהו ממנו יהיה"?

ובמגילת אסתר שנקרא היום בערב –

"וצומו עלי שלשת ימים לילה ויום, גם אני ונערותי אצום כן ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת" – מה היא צריכה לספר זאת למרדכי? ובפרט שכתוב בירושלמי שאסור לאדם לספר על תעניותיו לאחרים? [כתב במנות הלוי – כן – 50 שעות, שלא יהיה לי ריח הפה (כמובא בפרדר"א על המתענה ג' ימים), אך אבוא עם זכותכם שאתם צמים ו"בכן" שעות – 72… וי"מ (אוצר היהודי) שאמרה "ובכן" – אך אם אצום ע"ב שעות – אזי "אבוא אל המלך אשר לא כדת" – שאין זה ראוי ולא לכבודו, והדבר הזה יגרום לקפידה שלא תביא לתועלת, אלא רק "וכאשר אבדתי אבדתי"…]

ושננתם לבניך – ודברת בם

נאמר בתורה הציווי: ״ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך״ (דברים ואתחנן ו, ז). יש להבין את סדר הדברים בציווי, הלא היה מן הראוי לכתוב קודם את הציווי המוטל על האב בחובת לימוד התורה לעצמו: ״ודברת בם״ ואח״כ יש לו החובה ללמד את בניו: ״ושננתם לבניך״?! ועוד – היל"ל – ושננתם לבניך ודברו בם!?

בהמשך הפרשה נאמר ציווי דומה: ״ולמדתם אתם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך״ (שם יט, יט), יש להבין מדוע פתח הכתוב בלשון רבים ״ולמדתם״ וסיים בלשון יחיד ״בשבתך בביתך״?!.

מיישב זאת בעל ה ״שרידי אש״ זצוק״ל, שהכתוב מלמדינו יסוד היסודות בחינוך ילדינו והוא: ״דוגמא אישית״.

המעשה עם הבא"ח והאב שהלקה בנו על ידו על שלא נטל ידיו, וגם האבא היה מזלזל בזה, ושמט הבן ידו והוכה האב, ואמר הבן כמדומה שהיד הנכונה קיבלה את המכה…

ומיטיב לבאר את אחד המכשולים המצויים בחינוך בן זמננו והוא העדר אמון בין הילד להוריו, וזאת מפני שהוא רואה סתירה בין הנדרש ממנו לעשות לבין אלו הדורשים ממנו שנאה דורשים אך לא נאה מקיימים…

וזה לשונו: ״לעיתים תכופות חולפים הרהורים אצל הבנים, האמנם גזירה זו שגזר עלי אבי אף הוא בכללה, האמנם במידה שמדד לי מודד לעצמו…? או שמא הוא מחמיר לאחרים ומקל לעצמו?! הרהורים אלו הם אחד המוקשים בעבודת החינוך ומהגורמים לבידול וריחוק בין בנים להוריהם״.

וכדי לגבור על מכשול זה נותנת התורה הוראה כיצד מחנכים: לפיכך למדה תורה ״ושננתם לבניך״ היאך היא הדרך לשנן להם? – ״ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך״ –

כי אף אם תכביר במילים ושפתיך ירעפון לקח, לא על מוצא שפתיך יחיה הבן, אלא עיניו נשואות היאך הוא שבתך בביתך? וכיצד היא הליכתך בדרך? צופה הוא בך בעלייתך על משכבך, ובקומך כארי ממיטתך אתה מפיח אף בו רוח לעמוד ממשכבו.

מוכר הכובעים והקופים…

סיפור עם עתיק יומין מספר על מוכר כובעים שעבר ביער והתנמנם מתחת לאחד העצים. כשהתעורר גילה שכל כובעיו נעלמו. מלבד כובעו שלו. על ענפי העצים שסביבו הריעו בקול גדול קופים חבושי כובעים. מוכר הכובעים נופף באגרופיו והקופים חזרו אחריו, הוא רקע ברגליו והקופים אחריו, הוא איים בזעקות והקופים ניסו לחקות את קולו. ואז מרוב זעם ותסכול הוא השליך לקרקע את כובעו, הקופים חזרו אחריו והשליכו לרגליו את כל הכובעים…

אמר פעם מחנך גדול להורים: ״ילדים מעולם לא הצטיינו בקשב להוריהם… אבל אף פעם לא הפסיקו לחקות אותם. הם מוכרחים, כי אין להם דגמי חיקוי אחרים קרובים יותר״.

״ושננתם לבניך׳ הורה להם את הדרך בדברי כיבושין מתוך אהבת־אב, אך אל תסיק מכך ששוב לא תזוז ידם מתוך ידך… אלא הנח להם להשריש בנפשם את לקחך ואמריך, פנה לך לתלמוד תורתך ולעסקיך, ותהא דעתך נתונה עליהם ולא עיניך משוטטות במעשיהם.

תוספת: המעשה עם הגרח"ק שנשאל האם להעיר לילד בעת התפילה שיתרכז וכו' והשיב שחייך קודמין. ומה עם הילד? נשאל. והשיב שכשיראה אותך מתפלל כמו שצריך כך יתפלל גם הוא. אך אם אתה לא מתפלל כמו שצריך, ורק מסתכל עליו כל הזמן, הוא ילמד להתפלל כמוך…

תוספת מוהגדת: שנינו (בבא מציעא לג ע״א), שאם היו לפניו אבדת אביו ואבדת רבו, של רבו קודמת. שאביו הביאו לעולם הזה ורבו שלמדו תורה מביאו לחיי העולם הבא. ואם אביו חכם, של אביו קודמת. והקשה מהר״ל מפראג זצ״ל (חידושי אגדות, שם), מה לי אם אביו חכם אם לא למדו תורה, סוף כל סוף הביאו לחיי העולם הזה בלבד, ורבו מביאו לעולם הבא!? ואם כן ראוי היה לומר שאם היה אביו רבו, אביו קודם, ולא נסתפק רק בכך שלמדו תורה!

ותרץ, שאם האב חכם, בן שיגדל בכזה בית יבוא לחיי העולם הבא. שהבן משפע מאוירת הבית, ודמות האב – על אחת כמה וכמה שהאב גם מלמדו, וכדברי המאירי.

 

ממתי תינוקת לומדת דיני טומאה וטהרה?

ברוח דברים אלו מבאר המהרי״ל את דברי הגמרא הידועה בסנהדרין (צד, ב) המתארת את תקופת הזוהר שבימי חזקיהו מלך יהודה, ובה לא מצאו תינוק או תינוקת מדן ועד באר שבע שלא היו בקיאים בנגעים ואהלות, שהן מההלכות הקשות שבדיני טומאה וטהרה.

ותמוה – מי לימד את התינוקת דיני טומאה וטהרה?? הרי רק הבנים למדו בחיידר!

מבאר המהרי״ל, שאף על פי שהגמרא אומרת, שמצב זה, שכל תינוק ותינוקת ידעו את דיני טומאה וטהרה על בוריים, נוצר על ידי שחזקיהו מלך יהודה – חייב כל אחד ואחד מישראל ללמוד תורה, אין הכוונה שגם הבנות למדו תורה.

אלא מכיון שהיו אבותיהן בקיאים וגדולים בתורה, היו גם הילדות יודעות הלכות ממה שראו ושמעו בביתן. צלילי הלימוד שנשמעו בבית ללא הרף ברמה כזו, עד שהתינוקות כבר ידעו לשנן הלכות קשות ומורכבות אלו, מכאן למדנו, כי עיקרו של חינוך הוא דוגמה אישית.

החינוך הטוב ביותר הוא דוגמא אישית

ובספר דרכי החיים מובא, כי יסוד חינוך הבנים והבנות הם מקבלים לפי ההנהגה הכללית מה שהם רואים וקולטים מההורים.

שכל הנהגת הבית הוא שמורגש המידות טובות של ההורים, כמו ששומעים ואומרים להם דקדוקי ההלכות הנוגע לזהירות כגון כל עניני ברכות הנהנין, ובמיוחד ברכת המזון שיהיה בקול רינה ושמחה, וכן שישמע קול לימוד התורה בבית, ושיחת היום שיהיה הכל מעניני הלימוד, שיידעו הקטנים שהעסק של האבא ללכת לכולל ללמוד, וכשהוא בא שיהא שיחתם: האבא בא מהכולל, וכהנה וכהנה, ללמד אותם מידת הוויתור וטובת לב לרצות להטיב לאחרים וכדומה, להרגיל אותם לאהוב הלימוד ושיהיה כל עסקם בתורה וחזרתו בכדי לדעת תוכנם בעל פה (מתוך מכתב בכת״י).

סיפר הגרמי״ל זצ״ל: הגיע אלי אבא והתלונן על בנו בן השמונה שמתנהג כך ועושה כך… אמרתי לו שהבן הזה יושב יחד עם כל המשפחה, וישמעו את האבא מברך ברכת המזון בנעימות מתוך סידור, הדבר ישפיע שכל בני הבית יברכו כך, וזה יעזור לשפר את כל ההנהגה של הבן (כתבי תלמידים).

יסוד גדול וחשוב, שישמע קול תורה בבית, ראשית, בשביל האשה, שהאשה מקבלת כח מלראות את בעלה לומד (גם בשנה ראשונה לאחר הנישואין), וביותר, לצורך חינוך הבנים, ולא מספיקה להם הידיעה שהאבא הולך ללמוד בכולל, הם צריכים לראות זאת בעיניהם.

לחנך ולהרגיל את הילדים שכל ברכה תיאמר בקול ולא בלחש, ושיהיה הוא הדוגמא לזה.

על האב להיות דוגמא אישית ואז הבנים ילכו בדרכיו.

האב ששאל את הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א האם להעיר לבן בתפילה או להתרכז בתפילה, והשיבו להתרכז, שחייך קודמין, ועוד שאם יראה אותך כל הזמן מתרכז יחקה אותך ויתפלל כהוגן, ואם כל התפילה תעיר, יראה כיצד נראית תפילתך, וגם אז יחקה אותך…

המעשה בחסיד שאמר לרבו שיברך את בנו בן השנתיים שהבן הזה נשמה גדולה שלוקח מגבת ומתעטף ולוקח לגו ועושה כמו תפילין… אמר לו הרב תעזוב שטויות תפסיק להתפלל בבית ותתחיל ללכת לבהכנ"ס…

וחשב אפודתו

לאור זה יתבאר הפסוק – שרמז הכתוב גם כן באפוד: וחשב אפודתו אשר עליו כמעשהו ממנו יהיה, אפודתו הם בגדיו, כמעשהו – כפי מעשה האדם כן ממנו יהיה בנו.

המשגיח שלא נתמנה

כאשר נדרש הגאון רבי אליעזר, ראש ישיבת לומז׳ה, למנות משגיח חדש בישיבה, הוא נסע אל רבם של כל בני הגולה, ה׳חפץ חיים', בכדי להיוועץ בו, ולבקש כי ימליץ לו על אדם מתאים. ואכן, ה׳חפץ חיים׳ נקב בשמו של אדם ממדים, ורבי אליעזר יצא מלפניו כשהוא שבע רצון וחזר ללומז׳ה.

אולם בהגיעו ללומז׳ה, כבר המתין לרבי אליעזר מברק בהול מאת ה׳חפץ חיים/ ובו הוא מבהיר כי היות והמליץ בפניו על אברך מסויים המתאים לשמש כמשגיח, הרי שמבקש הינו להודיע כי חזר בו מהמלצתו, וכי מבור הינו שאין אותו אברך ראוי לשאת במשרה האמורה.

כשהוא נבוך לגמרי, יצא רבי אליעזר מיד לדרכו בחזרה לראדין, נכנם אל ה׳חפץ חיים׳ וניסה להבין, מעיקרא מאי קסבר ולבסוף מאי קסבר? האם נמצא חלילה שמץ של פסול באותו אברך?

וה׳חפץ חיים׳ נענה והסביר:

׳׳חלילה, לא נמצא כל פסול באותו אברך, אשר מלכתחילה סברתי כי ראוי הוא לשאת בתפקיד הנכבד. אולם ימים ספורים לאחר שהמלצתי עליו, ניגש אלי אותו אברך והתאונן על כך שאין לו פרנסה… ובכן, אברך שמתאונן על פרנסה, יכול להיות עדיין ׳אדם גדול', אבל משגיח בישיבה – הוא אינו יכול להיות! אדם שתפקידו להתמסר למען התעלותם של אחרים, ולהוות להם דוגמא – צריך להיות זך לחלוטין, מבלי כל מחשבה על גשמיות, שכן אם חושב הוא על עצמו, לא יוכל להתמסר לחלוטין למען אחרים!״.

הרי לנו, כי אדם יכול לעשות עבור עצמו, ועדיין לגדול ולהתעלות.

אולם מי שמעוניין להשפיע על אחרים – חייב להיות נקי בתכלית הנקיות, זך מכל נגיעה אישית ופניה עצמית!

 

ומכאן, תשובה לשאלתנו, על פי הסברו של רבי אליהו מאיר קובנ'ר, שהיה אומר כך:

המנחות נאכלו על ידי הכהנים בקדושה וטהרה, אולם ככלות הכל, הן נועדו לאכילת האדם עצמו, ולפיכך, ניתן היה להסתפק לגביהן בנקיות שאינה מושלמת, בשמן כתית שאינו זך. על כן, חסה התורה על ממונם של ישראל, ולא דרשה כי השמן המשמש למנחות יהיה זך.

לעומת זאת, המנורה – הרי מאירה עבור אחרים, ומאחר והיא מרמזת לתורה כידוע, הרי שהיא מסמלת את השפעתו של האדם על התעלותם של אחרים. ובכן, כשמדובר בהשפעה על אחרים, כאן כבר נדרשת נקיות מוחלטת, ולכן על אף שהתורה חסה על ממונם של ישראל – היא לא יכולה היתה להסתפק בשמן שהוא פחות מאשר זך וכתית!

לאור זאת נבין את מה שאומרת אסתר –

אל תחשבו שאני 'רגועה' כי אני 'מסודרת' בבית המלך, ומשום כך אני אומרת לכםהמודאגים והלחוציםלצום, לא כן הוא. לא ניתן לצוות דבר מה מבלי להיות דוגמא אישית! ולכן היא אומרת גם אני ונערותי אצום כן! מבלי 'הנחות'! ולכן היא מדגישה "אצום", כי זו בעצם הנקודה, שאני הדורשת – אני נאה מקיימת, ואצום בעצמי, כי על המטיף והדורש מן האחרים – לשמש דוגמא אישית!

*

ישראל כזית – מוציאין שמנן רק אחרי כתישה ויסורין

 [בנועם שיח]

״ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור…״(כז, כ).

״הדא הוא דכתיב: ״זית רענן יפה פרי תואר קרא ה׳ שמך״(ירמיה יא). וכי לא נקראו ישראל אלא כזית הזה בלבד, והלא בכל מיני אילנות נאים ומשובחים נקראו ישראל?

״אלא מה הזית הזה עד שהוא באילנו מגרגרין אותו ואחייב מורידין אותו מן הזית ונחבט… ומשחובטין אותו מעלין אותו לגת ונותנין אותו במטחן (ריחיים), ואחייב טוחנין אותן… ואחייב נותניו את שומנן – כך ישראל, באין עובדי כוכבים וחובטין אותם ממקום למקום, וכופתין אותן בקולרין… ואח״כ עושין תשובה, והקב״ה עונה להם…״(שמות רבה לו, א).

״למה נמשלו ישראל לזית? לומר לך, מה זית אינו מוציא שמנו אלא על ידי כתיתה, אף ישראל אין חוזרים למוטב אלא ע״י יסורין״ (מנחות נג ע־׳ב).

זה קרה, בימים שטרם ״הומצאו״ הקלוריות. השמן היה אחד מאבות המזון ומיושבי הקבע בסל המזונות של אזרחי העולם.

איש עדיין לא שמע אז על ויטמינים שבהם מעשירים את השמן, לא הכירו עדיין את הסויה, את המרגרינה ואת הכולסטרול.

בימים הרחוקים ההם היה רק שמן אחד – שמן זית.

עלה הזית היה המבשר הראשון של תחיית העולם החדש אחר המבול, ומני אז הוא מופיע בתנ״ך (ואיפה לא) כסמל וכמופת לתפארת, להדר, לרעננות ולהתחדשות (ומכאן בהשאלה לסמל השלום).

שמן היוצא מן הזיתים המרים לאחר כתישתם נועד למשימות נכבדות באורח החיים היהודי.

הוא "מקדש״ את המשכן וכליו וכוהניו ואף מושח את המלכים בטכסי הכתרתם.

הוא מאיר את שולחן השבת ונוגהו מרטיט לבבות בטרם היו ״נרות שבת״ עשויים חלב, שעווה או פרפין.

ממנו גם יצקו לנרות שבמנורת המקדש, היה בכך סמל מובהק לייחודיות היהודית המאירה, ולפיכך דווקא הוא זה שנבחר להאיר בנרות המקדש.

שמן הזית ־ ותשובת ישראל

בתוך דברי התוכחה שהוכיחו הנביאים את עם ישראל מפי ה', הם אינם נמנעים מלהזכיר גם את חיבתם ושבחם. התביעות שישנן כלפי העם אינן יכולות להסתיר את מעלתם הגדולה, ואדרבה, לאור מעלתם זו רבה התביעה עליהם ביותר.

כך מצינו בתוך נבואות התוכחות של ירמיהו שהוא אומר (יא, טז): ״זית רענן יפה פרי תואר, קרא ה׳ שמך״. כביכול, שמם של ישראל נקבע מפי ה׳ – ״זית״, ובהתאם לכך הוא מפנה אליהם את דברי ביקורתו.

פסוק זה עורר את תמיהתם של חז״ל במדרש(שמות רבה לו, א) ששאלו:

״וכי לא נקראו ישראל אלא כזית הזה בלבד, והלא כל מיני אילנות נאים ומשובחים נקראו ישראל, בגפן ובתאנה… כתמר… כארז… כאגוז… ובא ירמיהו לומד: ״זית רענן יפה פרי תואר״?״

ן

חז״ל הסבו את תשומת לבנו לכך שאף כי נמשלו ישראל להרבה סוגי פירות נאים ביותר, בכל מקום לא מצינו בנביאים או בכתובים שייאמר כי שמם של ישראל הוא כאחד מכל אלו. רק על הזית נאמר ששמם של ישראל נקבע עליו, וחז״ל מבקשים הסבר לעניין זה: מה מצינו בזית ששם ישראל נתייחד עליו? הם שאלו והם גם השיבו:

״אלא מה הזית הזה עד שהוא באילנו מגרגרין אותו, ואח״כ מודידין אותו מן הזית ונחבט, ומשחובטין אותו מעלץ אותו לגת, ונותנין אותו במטחן ואחד כך טוחנין אותן ואח״כ מקיפין אותן בחבלים ומביאין אבנים, ואחר כך נותנץ את שומנן – כך ישראל, באין עובדי כוכבים וחובטין אותן ממקום למקום, וחובשץ אותם וכופתץ אותם… ואחד כך עושים תשובה, והקב״ה עונה להם״.

הרי לפנינו דימוי נפלא. דרכו של הזית שהוא מושפל ונחבט מכל צד. ממקומו הטבעי באילן הוא מורד לארץ, ואם לא די בכך, הרי מכים בו וחובטים אותו מכל עבר, ורק לאחר מכן הוא מפיק את שמנו. אף ישראל לאחד שבאים עליהם ייסורים הם חוזרים בתשובה, והקב״ה מקבל את תשובתם.

לפי דעת רבותינו ז״ל כך זה עובד במציאות:

״גדולה הסרת טבעת (מאחשותש להמן) יותר מארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות שנתנבאו להם לישראל – שכולן לא החזירום למוטב ואילו הסרת טבעת החזירתן למוטב״(מגילה יד ע״א).

הדרך היחידה להחזיר את עם ישראל למוטב, היא זו: להעמיד להם אויב קשה ואכזר כהמן!… כי אין האור ניכר אלא מבעד לחושך!

ומובא בילקוט (מלכים רמז קפ״ב) ״אמר ר׳ יוחנן: העין הזו לבנה – ושחור באמצע. מהיכן היה צריך לראות – לא מתוך הלבן? ואינו כן, אלא רואה מתוך השחור!?״

והסיבה שרואה האדם דרך השחור שבעין ולא דרך הלבן ־ אומר השל״ה הקדוש,

היא זו:

״כי עד שלא נעשה לאדם שחור… ־ הוא לא פוקח את העיניים!״

וכן אמר אחד מגדולי ישראל דבר כנה ואמיתי:

״אם אין אנו יודעים לראות לנכון את בבואת עצמנו בתוך נחל מים זכים של חיים, נאלצים אנו, לצערנו, להכיר את עצמנו ולראות את בבואתנו בתוך נחלי דם ודמע״.

דווקא בחרדת המלחמה ובדאגותיה, כשזרמי הגלים השוטפים של סתם ימי החול נעצרים, באה שעתם של המחשבה והדעת – והאמונה הטבעית פורצת ובוקעת ותופסת את מקומה: אז מגיע זמן ההתבוננות המאפשר לראות בהשגחה ולהבין בהכוונת המאורעות וההתרחשויות ע״י הבורא ממעל.

העשיר במגדלי עזריאלי

העולם מספר מעשיה נאה, אולי משל היה, ביהודי בן טובים שנחון היה בחוש מסחרי שראוי להתקנא בו. זמן קצר לאחר כניסתו לעולם העסקים זקף לזכות חשבונו מיליונים רבים. שמו אף התנוסס כחבר דירקטוריון ואף כיו״ר במספר מקומות. בטכסים מתוקשרים היטב היה דואג להרים תרומות הגונות לטובת מוסדות שונים שחפץ ביקרם. הכל הכירוהו כאדם עשיר ומכובד.

אולם הוא היה טיפוס הסר תקנה. מאז שהחלו עסקיו לפרוח, כך פרח הוא מעולם הרוח; הפסיק לברך לפני-ואחרי אכילתו, הפסיק להתפלל ולהניח תפילין, פשוט לא היה לו זמן פנוי… גם מילות התודה "ברוך השם" או ״תודה לאלוקים״ – על העושר הנכבד שלו, כבר לא נשמעו מפיו. בקיצור ׳וישמן ישורון – ויבעט׳.

כך נראו הדברים כלפי חוץ. החיים המשיכו לזרום במסלולם, והאיש המשיך לנהוג ברחובות העיר ברכבו המפואר. אולם מנהלי הבנק החלו לחוש אי נוחות מול משיכות הכספים המוזרות שגרמו לחריגה של מאות אלפים בחשבונו. שמועות עקשניות דיווחו שגלגל המזל התהפך עליו בעקבות עסקת נדל״ן חסרת תקנה בחו״ל, שהותירה אותו בלי כסף, ובלי עתיד. גם את הדירה והרכב עיקלו בעלי חובות. בקיצור, ממרומי העשירות מצא עצמו עד מהרה צונח אל אשפתות העניות. המצב המשיך להידרדר עד שהגיע לפת לחם…

והנה יום אחד מוצא אותו אדם עצמו במרומי מגדלי עזריאלי, בגג הבניין, מבקש לשאוף מעט אויר צח לריאותיו. בכיסו היו עשרים אלף שקלים במזומן, כסף אותו קיבל עבור מכירת שעון הזהב והצמיד המשובץ באבני חן יקרות של אשתו.

שם במרומי הגג, להבדיל משאר הקומות הכל היה עדיין מוזנח. אין טיח. לא סיימו את עבודות החשמל. הרבה אבנים וצינורות. מלבד דלת פלדלת המשמשת כדלת כניסה. הוא מביט הנה והנה, מסייר בקומה, בחדריה ובמבואותיה, שואף מעט אויר כדי להירגע, ולפתע הדלת נטרקת. הוא מנסה לפתחה. שומכלום. הדלת ננעלה. הוא דוחף, בועט, מזיז. הבל ורעות רוח. תקוע לו בקומה ה-49 בלי פלאפון, עם שטרות גדולים בכיס. שעה ארוכה הוא מחפש רעיון להיחלץ. הוא ניגש למעקה המרפסת וצועק: ״אני תקוע כאן, קראו לטכנאי שייחלץ אותי״… העוברים ושבים למטה נראים כמו חגבים. לא שומעים ולא רואים.

לפתע נצנץ רעיון במוחו. הוא שלף את השטרות שבכיסו. הוציא שטר של 100 ₪ וזרקו מטה ועקב אחריו. השטר נחת. שוטר במדים כחולים התכופף, הרימו והכניסו לכיס. זרק עוד שני שטרות. סבתא עם עגלת תינוק הרימה אחד, ואיש עסקים עם תיק ג׳ימס בונד הרים את השני. אף לא אחד הרים עיניו השמימה. הוא זרק 10 שטרות שנאספו. העוברים והשבים אספום, אך לא הרימו עיניים למעלה לראות מי דואג לרפרם בממון. בייאושו כי רב החליט לזרוק את כל השטרות למטה, אולי אם יבחינו במטר הכסף, יזקוף מישהו ראשו וישלח לו ישועה. לא מיניה ולא מקצתיה. עשרות השטרות האדומים פוזרו לכל עבר ונאספו בשמחה ע״י ילדים, נערות, קשישים וחיילים, ומי לא? ואלה המשיכו לנוע שמחים ומאושרים הלאה, מבלי להציץ אל על… הוא היה מיואש, וכמעט בכה. "אני עוד עלול למות פה מרעב וגם הלך כל הכסף שאני צריך להחזיר לבנקים ולשלטונות…״ הרהר בעצבות.

לפתע נצנץ עוד רעיון במוחו. הוא הרים כמה אבני חצץ והטיחן ארצה. אחת פגעה בראשו של עובר אורח. הלה אחז בראשו הפצוע, הרים עיניו, והפליט קללה נמרצת. הוא החליט להמשיך ביידוי האבנים מטח אחר מטח. מהר מאד הרבה עיניים תמהות ופיות מחרפים ומגדפים התגודדו סמוך לכניסה לבניין. כולם הצביעו כלפי מעלה ואמרו: ״יש שם מטורף רשע בקומת הגג שזורק אבנים. צריך לעצור אותו לפני שיתחיל להטיח בלוקים ויהרוג בן אדם״.

צוות טכנאי התחזוקה בליווי מספר שוטרים פרצו לקומת הגג, רצו לעברו של הזורק, הסתערו עליו בכמה חבטות וקשרו את ידיו באזיקים. הוא בכה ובדמעות הסביר לשוטר את פשר יידוי האבנים. "אני לא מטורף. פשוט נקלעתי לצרה. זרקתי 20,000 ₪ בשטרות ואף אחד לא הביט לעברי. זרקתי אבנים ונחלצתי…״.

השוטרים האמינו לו ושחררו אותו. הוא ירד עמם במעלית שקט ונעלב. בלובי הבניין הוא חיפש כורסא התיישב עגום ומרוסק ועשה חשבון נפש. ״אני אומנם התרחקתי מהדת, אבל תכל׳ס, יש אלוקים בשמים. כאשר האלוקים נתן לי המון כסף לא הסתכלתי לעברו, לא הרמתי עיניים לשמים. אספתי, והמשכתי הלאה, בלי להגיד תודה. וגם כשנפלתי מטה, והאלוקים זרק עלי אבנים, עדיין הייתי רחוק מלהבין מי זורק עלי אבנים, אבל האבן האחרונה שיידה בי, והשאיר אותי על גג הבניין מושפל וזנוח, עוררה אותי. תביט למעלה, זה האבא שבשמים, שעורר אותך על ידי אבנים – ייסורים, זה הוא ורק הוא!״

טבעו זה של העם היהודי – נרמז בדברי הנביא ישעיה: ״והיה כי ירעב… ופנה למעלה!" (פרק ח), והוא גם משתקף היטב בדבריו של רבי אחא המובאים במדרש(שיר השירים רבה א, מ): ״צריך יהודאה לחרובא עביד תתובא״ן

ופירש בעל ה״מתנות כהונה״: ״צריך היהודי לחיי צעד ודוחק עד שאין לו מה לאכול דק חדובין – אז מקבל מדות ועושה תשובה״!

תטפח ההיסטוריה על פנינו ותעיד כי היהודי נזכר שהוא יהודי, רק לאחר שהגוי מכהו על ראשו, ומנחית עליו את זרועו. רק לאחר שסובל הוא מגזירות שמד, פוגרומים, אינקוויזיציות ועינויי תופת – מתעוררת הנשמה היהודית לתחייה.

וכן דרשו חז״ל על הפסוק: ״והנה טוב מאוד״(בראשית א לא) – זו מדת יסורין, שעל ידה הבריות באים לחיי העוה״ב״(בראשית רבה ט, ח).

כך דרשו רבותינו בגמרא (מנחות נג ע״ב): ״למה נמשלו ישראל לזית? לומר לך, מה זית אינו מוציא שמנו אלא על ידי כתיתה, אף ישראל אין חוזרים למוטב אלא ע״י יסודיך.

כפלח הרימון רקתך

ב״שיר השירים" (ד, ג) נמשלו ישראל לרימון: ״כפלח הרימון רקתך״. ודרשו חז״ל (ברכות נז ע׳ א) שאפילו דיקנים שבישראל מלאים מצוות כרימון.

מדוע בחרו ברימון, כמשל?

בעל ה״ייטב לב״ מסיגוט זצ״ל הסביר זאת נפלא. בטבע ענף עץ הרימון שאינו מוציא שום לחלוחית (מסיבה זו צולין בו את קרבן הפסח ־ פסחים עד ע״א). אבל זאת, משום שקליפתו נוקשה ואטומה. ולכן יש להיזהר שמקום חתך הענף יהיה מחוץ לבשר הקרבן, כי משם תבצבץ לחות הענף.

כך אותם יהודים הנראים כיבשים מכל מצוה, בלא שמץ לחלוחית, חפים מרוחניות. נדע שהקליפה אוטמת אותם. ובפנים, כמה חיות יש, כמה עסיסיות!

מתי תגיח ותבצבץ? ״במקום החתך״ ־ כשיבואו יסורים חלילה: ״מה זית אינו מוציא שמנו אלא ע״י כתיתה, כך ישראל אינם חוזרים למוטב אלא ע״י יסורים״.

כך מתגלת מהותם האמתית ופנימיותם הזכה. הערובה לקיום התורה ־ עת חמס!

לא תשכח – בעת צרה

ובמדרש (בראשית רבה מב, ב) שנו רבותינו: ״אמר ר׳ יעקב בר אבא בשם ר׳ אחא: אמר ישעיה (פרק ח) ״וחיכיתי לה׳ המסתיר פניו מבית יעקב״ – אין לך שעה קשה כאותה שעה שכתוב בה (דברים לא): ״ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא״. ומאותה שעה קויתי לו, שנאמד: ״כי לא תשכח מפי זרעו״.

הנהגת הסתר הפנים והבטחת קיום התורה כי לא תשכח מפי זרעו – שלובים ושזורים יחד. דווקא בעיתות החושך והאפילה בזמנים של הסתר פנים, כשהעם כורע תחת מחץ השואה והפורענות – דווקא אז מתגברת ועולה האמונה ביתר שאת ויתר עוז ״כי לא תשכח מפי זרעו״. יותר משמתקיימת ומשתמרת התורה בימי שלווה ומנוחה, שלום ובטחה, הרי התורה מוצאת אחיזה וקיום בימי פורענות, אימה וצרה. בזמן של הסתר פנים, בשעה שהעם היהודי נלחץ למיצר ונרדף ללא הרף, כשגזירות רבות ניתכות הן על גופו והן על נשמתו, דווקא אז מתעורר הוא לקרוא בשם הי, ומתגלמים כוחות האמונה החבויים במעמקי נפשו, ומתגברת בקרבו התקווה והצפייה להבטחה המעודדת – כי לא תשכח מפי זרעו.

יהושע מתרה בעמ"י

כאשר אנו סוקרים את תולדות עם ישראל על כל תקופות הזוהר והאופל שנתנסה בהם חליפות, אנו באים לכלל ידיעה ברורה – כי שנות האופל הן היו שנות האור של אמונה צרופה בבורא עולם וכמיהה עצומה לקיום התורה ומצוותיה.

ברוח דברים אלו, מבהיר הג״ד ראובן כץ זצ״ל את הדברים הנאמרים בספר יהושע (פרק כד). לאחר שיהושע אסף את כל שבטי ישראל לשכם, ונשא לפניהם את דבריו על תולדות העם מאז אברהם אבינו עד עצם שעת יציאתם מארץ מצרים ובואם אל ארץ נושבת, הוסיף ואמר:

״ואתן לכם ארץ אשר לא יגעת בה וערים אשר לא בניתם, ותשבו בהם. כרמים, זיתים אשר לא נטעתם אתם אוכלים, ועתה יראו את ה׳ ועבדו אתו בתמים ובאמת, והסירו את אלוקים אשר עבדו אבותיכם בעבר הנהר ובמצרים, ועבדו את הי, ואם רע בעיניכם לעבוד את ה׳ בחרו לכם היום את מי תעבדון – אם את אלוקים אשר עבדו

״שמנת עבית כשית ויטוש אלוה עשהו״ (דברים לב, טו). בימי שלווה ומנוחה, בימים של שוויון זכויות בין ישראל לעמים, בעיתות אשר מרגוע ושלום קורצים להם לישראל בארצות נכר, הם באים מיד לנטוש את מסורת האבות, את תרבות ישראל סבא, ומתבוללים בעמים, סרים מדרך האמונה של מורשת ישראל מזה אלפי שנים. אולם, בזמנים של פורענות וצרות אז מתקיים הכלל שככל שיענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. על ידי צמצום הגבולות בחוץ, באים למצוא את מקורות האור מבפנים. כאשר רואה עם ישראל שהדרכים לשדות זרים חסומות בפניו, או אז מוצא הוא את אוצרות הרוח ותורת החיים בשדהו. רק בצר לו, בא העם לגלות את מקור נפשו, ואז זוכה הוא לגאולה השלמה היעודה עבורו.

אבותיכם אשר מעבר הנהר, ואם את אלהי האמורי אשר אתם יושבים בארצם, ואנכי וביתי נעבוד את ה׳״.

״ויען העם ויאמר חלילה לנו מעזב את ה׳ לעבוד אלהים אחרים. כי ה׳ אלקינו הוא המעלה אותנו ואת אבותינו מארץ מצרים מבית עבדים… ויכרת יהושע ברית לעם ביום ההוא, וישם לו חק ומשפט בשכם״.

לשם מה צריך היה יהושע לכרות ברית חדשה עם ישראל, אחרי שכבר היתה קיימת ברית הר סיני בה קיבלו על עצמם לשמור את מצוות התורה בהקדימם נעשה לנשמע? ולא עוד אלא שיהושע אמר לבני ישראל: "בחרו לכם את מי תעבדון״ כאילו באמת ברירה זו עודה נתונה ביד ישראל אחרי שכבר קבלו עליהם את התורה, ומהו אם כן הטעם שאמר יהושע לעם לבחור שוב בתורה, והם בחרו בה, כפי שנאמר: ״עדים אתם בכם כי אתם בחרתם לכם את ה׳ לעבוד אותו, ואמרו עדים״?

מיישב הג״ר ראובן כץ זצ״ל: קיימים שני זמנים של קיום ושמירת התורה: ימי שלום ושלווה, וימי צדה ופורענות. אינה דומה שמירת התורה בימי שלום – לשמירת התורה וקיומה בעיתות חירום. בימי צרה ומצוקה באים בני ישראל להתעמק יותר במורשת סיני, ומקרבים את לבם לאביהם שבשמים. לעומת זאת בימי השקט ושלווה מתרחקים הם ממקור מחצבתם, והולכים לרוות צימאונם מבורות אשר לא יכילו מים.

בני ישראל אומנם קיבלו עליהם את התודה במעמד הר סיני, אולם באותו הזמן לפני בואם אל ארץ נושבת, לפני הגיעם אל המנוחה ואל הנחלה, אי אפשר היה לקבוע אם באמת ובתמים יקיימו את תורת ה' ויקדימו את הנעשה לנשמע – גם בימי שלום ושלווה, בעת הגיעם אל הארץ הטובה והרחבה.

לאחר תלאות המדבר, לאחר המלחמות הרבות והקשות שעברו על ישראל בדרך אל הארץ ובכיבושה מיד העמים, עתה בהיפתח לפני עם ישראל תקופה חדשה של איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו, כאשר זכה והגיע לחרות ועצמאות, בן חורין בארצו יושב על אדמתו – רצה יהושע לבחון ולברר האם בתקופת זוהר זו ששרוי בה העם היהודי ידבק בתורה ויעבדו את ה׳ באמונה אם לאו.

יהושע חשש, כפי שאכן אישרו נסיונות החיים את ההנחה הזו בתולדות עם ישראל, שמא עתה בתקופה החדשה שנפתחה להם לישראל, תקופת השלום והאושר – שוב לא ירצו לקבל עליהם את קיום התורה והמצוות. לכן, אסף הוא את העם ונתן להם את הברירה, במצב החדש שנוצר – ״בחרו לכם היום את מי תעבדון״, לראות האם גם עכשיו הם מוכנים לקיים את התורה ולשמרה, שמירה מרצון ומרעה בימי שלום ושלווה ובזמן של אושר ומנוחה.

וכשנוכח יהושע כי העם מוכן לעבוד אך את ה׳ אלקי אבותיו – כרת עמם ברית ביום ההוא.

הלבנה בחידושה ־ כדאי לעם ישראל

זו הסיבה, אומרים גדולי ישראל, שעם ישראל מונה ללבנה. ״החודש הזה לכם ראש חודשים״(שמות יב, ב). אומר רש״י: ״הראהו לבנה בחידושה ואמר לו כשהירח מתחדש יהיה לך ראש חודש״.

ישראל מונים ללבנה מפני שכאשר מסתכלים בה רואים הם את עצמם. לבנה זו מאירה בלילה יותר משהיא מאירה ביום. ביום היא כמעט ולא נראית, ואילו בלילה היא יוצאת ומאירה בכל כוחה. כשהיא שרויה בחושך – פניה מאירות, ואילו כשהיא שרויה באור ־ פניה חשוכות.

האם אין גם – ישראל כך? כשהוא נמצא בחשכת הגלות הוא מאיר באור יקרות ומאציל מהודו על כל סביביו, ואילו כשהוא נמצא באור המסנוור של "ככל העמים בית ישראל״ – פניו חשכות ולא רואים נגהו וזוהרוי…

היטיב להגדיר זאת רבי שמעון בן לקיש באמרתו השנונה במדרש (איכה רבה א) עה״פ"היא ישבה בגוים לא מצאה מנוח״: – ״אילו מצאה מנוח לא היתה חוזרת״!

רק הודות ללחץ מצד העמים, כשעם ישראל היו ב״חשכת הגלות״ נתבצרה חומת דת ישראל. רק מפני שהיו במצב נע-ונד, כאשר ינוד הקנה במים, ללא מנוחה במקום בטח ושאנן – זכו להישרד ולהיות אור לגויים.

ההשגות הגדולות בתורה היו בעתות קושי

בספר ״הר המור" מספר בנו של הגה״צ רבי צבי פסח פרנק זצ״ל את העובדה הבאה:

״מאימת השלטון הטורקי הקורם, נדד אבא (שהיה בראש רשימת ה׳מבוקשים׳) ממקום מסתור אחד למשנהו, עד שמצא מקלט עלוב בעליית גג שכוחה, ב׳חאש׳ של ר׳ צדוק…

״ביום א׳, כד כסלו תרע״ח, עלינו נרגשים למרומי עלית גלותו, ובשרנו בשמחה: ׳רבינו! ירושלים משוחררת! אפשר לחזור הביתה בלי חשש!…׳

״נתן בנו אבא (הגרצ״פ פרנק זצ׳׳ל) את מבטו הנבון והעצוב: הביט סביב בצער, סגר את הגמרא, ואמר בכאב: ׳אהה! צד לי על המקלט המופלא הזה שבו שהיתי עשרה ימים, ובו זכיתי להארה של תודה כבימי בחורותיי…׳!׳׳

המהר"ם מרוטנבורג במגדל הפורח באוויר

לא הרבה שנים לאחר תקופתו של רבינו הרמב״ם, כלאו הרשעים בבית האסורים את גדול הדור מארץ אשכנז, רבינו ה״מהר״מ מרוטנבורג״, (בעת שהיה בדרכו לארץ ישראל). הוא נכלא תחת סורג ובריח במבצר אנזיסהיים שבחבל אלזאס (כיום במזרח צרפת). כידוע, ממבצר זה המהר״מ מרוטנבורג כבר לא יצא חי, (לאחר שלא הניח שיפדו אותו תמורת סכומי העתק שדרשו לפדיתו). במשך כשבע השנים הוא היה בשבי, ועל מצבו הקשה שם הוא כותב בעצמו:

ואכן בכלל לא ייפלא שרבינו הרמב״ם מביא ב״יד החזקה״ שלו(פ״ג מהל• תלמוד תורה הי״ב), את דברי חז״ל במדרש הנ״ל: "אף חכמתי עמדה לי ־ תודה שלמדתי באף, היא עמדה לי״, כי היתה המציאות הזאת חקוקה היטב בלבו ובעצמותיו…

…יושב חושך וצלמות בלא סדרים… העני הנשכח מכל טובה, אסקופה הנדרסת…״(תשובות מיימוניות הלכות אישות סימן ל).

ומה עשה המהר״מ ברוטנבורג במשך כל שנות שבתו בכלא החשוך, במה הוא התעסק שם? הבה ונראה את השורה המרעישה שהוא עצמו כותב בסיום פירושו לפרק ט׳ של מסכת אהלות (פירושו זה נדפס בש״ס ווילנא, יחד עם פירושי רבותינו הרמב״ס

והר״ש), וזה לשון קדשו: ״ברוך גומל חסדים טובים, מאיד לעבדו, וסייעני במגדל אנזיסהיים לפרש פרק כוורת…!״

פרק ״כוורת״ הוא הפרק הכי קשה במסכת אהלות, ואולי גם הקשה ביותר בכל סדר טהרות, מפרשי המשנה מאד מתייגעים שם למצוא מהלך ברור בפשט של המשנה, ודווקא את הפרק הזה, הקשה ביותר, מצא לנכון אותו גאון וקדוש לפרש, בעת היותו כל כך אומלל ״יושב חושך וצלמות" במבצר אנזיסהיים…!

עוד שורה דומה מצאנו בדבריו(בסוף פירושו לפ״ד של מסכת אהלות), וגם היא מספרת לנו על עיסוקו התורני בבית הכלא: ״כל אלה הדברים סבבתי והוספתי בפרק ׳מגדל הפורח באוויר׳ (פרק ד ממסכת אהלות פותח במילים: ״מגדל שהוא עומד באוויר") במגדל אנזיסהיים בהיותי תפוש שמה… שבח והלל לאלוקי תפילתי… אשר לא הסיר תפילתי וחסדו מאתי, ובמחשכים היה לי דברו נד לדגלי ואור לנתיבתי, ואל ייטשוני כל ימי היותי, ואף כי לאחד מותי…״

בגמרא כבר מצאנו שפרק זה ״מגדל שהוא עומד באוויר״ נחשב כמו סמל לעניינים העמוקים ביותר, (ראה חגיגה טו: וברש״י שם), ואכן ב״מגדל״ זה התעסק המהר״מ מרוטנבורג בהיותו שבוי ב״מגדל אנזיסהיים״…!

גם בהיותו מופלג בזקנה, בודד וגלמוד, במחשכי הכלא, מלבד שהוא המשיך גם משם להנהיג את עמו, לכתוב תשובות בהלכה, ולהעמיד דיני ומנהגי ישראל על תילם, בנוסף לזאת הוא גם בירר שם את העניינים החמורים ביותר שבסדר טהרות… הוא המריא מעלה מעלה מעל ה״מגדל״ החשוך שלו, ונחת ב״מגדל״ מסוג אחר, כשמשפתותיו הקדושות נשמע שיר תהילתו לבורא יתברך: ״במחשכים היה לי דברו נר לרגלי ואור לנתבתי.״״

נעמן התגייר והעם אשר אתו לא – משום שהוא התייסר!!

הרב גלינסקי ושכנו הכופר שהחל להניח תפילין7

*

ברית כרותה לשפתיים

[בנועם שיח]

״ואתה תצוה את בני ישראל…״ (כז, כ).

״לא הזכיר משה בזה הסדר, מה שאין כן בכל החומש, שמשעה שנולד משה אין סדר שלא הוזכר בה – והטעם משום שאמר מחני נא מספרך אשר כתבת״ (״בעל הטורים״).

״אמר אביי: ברית כרותה לשפתיים, שנאמר (מלכים ב, י): ׳אחאב עבד הבעל מעט, יהוא יעבדנו הרבה׳״

(סנהדרין קב ע״א).

 

מחני נא

פרשנים רבים עומדים על כך, שאין פרשת תצוה מתחילה בנוסח המקובל בתורה ״וידבר ה׳ אל משה״, או ״ויאמר ה׳ אל משה״. ולא עוד, אלא שבכל הפרשה כולה אין שמו של משה מוזכר אפילו פעם אחת – בניגוד לשאר פרשיות ספר שמות.

לדברי רבינו יעקב בן אשר, ״בעל הטורים״, בא הדבר כתגובת ה׳ על דבריו הנמרצים של משה רבינו אחרי חטא העגל: ״מחני נא מספרך אשר כתבת״ (שמות לב, לב). משום שבתפילתו ביקש על בני ישראל שאם הקב״ה לא יסלח להם על חטא העגל – אינו רוצה ששמו ייזכר בתורה. ודיבורו למרות שהיה על תנאי – עשה רושם, ושמו נמחה מן הפרשה.

אפילו בתנאי

וכתב בעל ה״שפתי כהן״ זצ״ל, מגורי האר״י הקדוש, שמכאן נלמד מוסר גדול, שלא יקלל האדם את עצמו אפילו בתנאי – שאם לא יהיה כך וכך, יקרה לו כך וכך – שהרי אפילו משה רבינו, שמסר נפשו למען עם ישראל, ולמענם אמר ״מחני נא מספרך" אם לא ימחל חטאם – והחטא נמחל – ובכל זאת נמחה שמו!

את זה תלמד אותם!

וכתב, שזהו שנאמר: ״ואתה תצוה את בני ישראל״ (בז, כ), תלמדם לקח זה עצמו: ראו ששמי אינו מופיע בפרשה זו משום שהוצאתי ביטוי זה מפי. היזהרו, איפוא, בדבריכם שלא לומר רעה על עצמכם ולא על שום אדם!

 

וצריך להבין – מדוע? הרי הוא התכוין לטובה? ומהיכן הכח שדבר שכלל לא התכוונו אליו יפעל?

 

גם בתפילה

כבר הזהיר על כך שלמה המלך, החכם מכל אדם, באומרו (קהלת ה, א): ״אל תבהל על פיך ולבך אל ימהר להוציא דבר לפני האלוקים, כי האלוקים בשמים ואתה על הארץ, על כן יהיו דבריך מעטים״.

מסיבה זו אפילו בתפילה צריך האדם להיזהר שלא להכביר במלים, שמא יכשל בלשונו, ויבקש שלא כיאות, ויביא בכך על עצמו קללה ולא ברכה.

דבר זה מצינו אצל חנה, אם שמואל הנביא, אשר הוסיפה מלים יתרות בדבריה, והם התבררו לבסוף כהרות אסון. כאשר הקדישה את בנה שנולד לה לעבודת ה׳ בשילה, אמרה (שמואל א א, כב): ״עד יגמל הנער והבאתיו, ונראה את פני ה׳, וישב שם עד עולם״.

המלים ״עד עולם״ היו במקרה זה מיותרות. הלא לא ייתכן שמובן הדברים הוא, כי שמואל יחיה לעולם.

לפיכך על כורחנו, כי פירוש המלים ״עד עולם״ הוא עולמו של יובל, כמו שנאמר לגבי עבד נרצע (שמות כא, ו): ״ועבדו לעולם״, ודרשו חז״ל (קידושין טו ע׳׳א): לעולם – עד היובל״.

גם עולמם של הלויים הוא חמישים שנה – ושמואל היה משבט לוי – שהרי תקופת שרותם היא עד גיל חמישים, כנאמר (במדבר ח, כה): ״ומבן חמשים שנה ישוב מצבא העבודה״.

ואמנם, דברי חנה התקבלו כמשמעותם, ושמואל חי חמישים ושתים שנה. זה היה סך שני חייו,

משום שבגיל שנתיים נראה לראשונה בבית ה', ומאז ישב שם ״עד עולם״ – עוד חמישים שנה.

שתי המלים המיותרות, שנאמרו מפי אמו, שעה שהתפללה, הן שגרמו לקיצור שנותיו של שמואל (ע"פ ירושלמי תענית פ״ד ה״א, רשב״ץ ב״מגן אבות").

בין לך בשלום ללך לשלום

זו גם הסיבה שהקפידו חז״ל על נוסח הברכה שתיאמר כיאות. הם אמרו (ברכות סד ע״א) שהנפטר מחבירו לא יאמר לו ״לך בשלום״ (בבי״ת), אלא ״לך לשלום״ (בלמ״ד). לדבריהם, הבדל קל זה של אות אחת (!) עלול להיות קובע (וראה דברי המפרשים בהסבר השוני).

הן המדובר לא בעניין של מה בכך, אלא בכח דיבורו של אדם מישראל לשנות דברים ולפעול גדולות ונצורות. ועל כן יש להקפיד על כל אות ותג, באשר אלו עשויים להיות גורליים.

אילו נשבו בנותיך?

עוד מספרים חז״ל (שם, כג ע׳׳א): ליסטים הביאו לעיר נהרדעא קבוצת נערות יהודיות שנפלו בשבי. הקהילה פדתה אותן ושיבנה אותן בדירה עד שישיבון לבתיהן, ואבי שמואל, פרנס הקהילה, שכר שומרים שיגנו עליהן מפני הטרדות. שאל שמואל את אביו: ״מדוע להוציא על כך כספי ציבור. עד עתה, מי שמר עליהן מפני הטרדתן בשביין?״ הקפיד אביו: ״אילו היו אלו בנותיך, גם היית שואל כך?"

והיה זה ״כשגגה שיצא מפי השליט״, ונישבו בנותיו של שמואל!

וכתב על כך ״בעל שני לוחות הברית״: ״שהדיבור פועַל הנשמה״ (פ׳ קדושים, דיה לא תקלל).

גליית נלכד בפיו

ומצינו בגמרא (סוטה כרב ע״ב) שבשלושה מקומות לכדו פיו לגליית: ״ברו לכם איש וירד אלי, אם יוכל להלחם אתי והכני, הכלב אנכי כי אתה בא אלי במקלות״ (שמואל א, יז).

ושואלים: הרי כשם שאמר ״אם יוכל להלחם אתי והכני״, כך אמר ״ואם אני אוכל לו והכיתיו״?

השיב על כך רש״י: ״מכל מקום, פתיחת פיו לדעתו!״

מה גרם ליהוא לסור מדרך ה'?

יסוד הדברים נלמד גם ממסקנת הגמרא (סנהדרין קב ע״א), שם דנים חז״ל בדמותו של יהוא, שבתחילה היה צדיק כפי שנלמד מהכתוב: ״ויאמר ה׳ אל יהוא יען אשר הטיבות לעשות הישר בעיני ככל אשר בלבבי עשית לבית אחאב, בני רבעים ישבו לך על כסא ישראל״ (מלכים ב׳ י, ל) ולאחר מכן הרשיע, וכדברי הכתוב: ״ויהוא לא שמר ללכת בתורת ה' אלקי ישראל בכל לבבו, לא סד מעל חטאת ירבעם אשר החטיא את ישראל״ (שם, שם לא).

שואלת הגמרא: ״מאי גרמא ליה?״ – מה גרם לו להרשיע, עד כדי כך שדבק במעשיו של ירבעם?

״אמר אביי: ברית כרותה לשפתיים, שנאמר (שם שם, יח): ״אחאב עבד הבעל מעט, יהוא יעבדנו הרבה״.

באחת משיחותיו עמד הגר״ש יודלביץ זצ״ל על דברי הגמרא, אותה הסביר בטוב טעם, בהקדימו בקצרה את סיפורו של יהוא המלך – אשר חי שנים רבות לאחר תקופת ירבעם – בתקופת אחאב המלך, ממנו נוכל ללמוד ולעקוב אחרי המשך פעילותו (מלכים ב, פרקים ט־י).

ובכן, תחילת המעשה בשליחות אשר הטיל אלישע הנביא על אחד מבני הנביאים, אשר התפרסם לאחר זמן בשם יונה הנביא, והורה לו ללכת אל רמות גלעד, למשוח את יהוא שר הצבא למלך על ישראל, ולהורות לו להכות את בית אחאב אשר עשה את הרע בעיני ה', כשהרג את נביאי האמת, והרבה עבודה זרה בישראל יותר מכל המלכים אשר היו לפניו.

ואכן, יונה הנביא עושה בדיוק כפי שנצטווה. הוא מגיע אל המחנה הצבאי בו שוכן יהוא – ראש צבאו של אחאב, קורא לו אל חדר פנימי, שופך את השמן מהפך שבידו על ראשו של המלך לעתיד, מודיע לו כי בזה הרגע משח אותו למלך על ישראל בדבר ה', ומוסר לו את הוראותיו של מלך מלכי המלכים בדבר השליחות המוטלת עליו באשר לבית אחאב.

ויהוא, אכן קיבל על עצמו למלא אחר דבר ה׳ במלואו. הוא יצא אל חייליו, לאחר שהפצירו בו – סיפר להם את אשר אמר לו הנביא, וראה זה פלא: בו ברגע קיבלו עליהם כל החיילים את מלכותו של יהוא, ערמו את בגדיהם לערימה גדולה במרכז החדר, הושיבוהו עליה, והכריזו עליו כמלך ישראל.

ואמנם, בו ברגע ניגש יהוא למלא את צווי ה׳ אשר נמסר לו על ידי הנביא. הוא מרד ביהורם בן אחאב, הרג אותו ואת שבעים בני אחאב, ואף את בית אחאב כולו השמיד לחלוטין – עד אשר לא נותר ממנו שריד ופליט. הוא נקם את דמי נביאי ה׳ אשר הרג אחאב, והוכיח לעין-כל כי דם נביאים אינו הפקר.

אולם דעתו של יהוא עדיין לא נחה. היתה חסרה לו עדיין הנקמה בנביאי הבעל אשר החטיאו את ישראל. מה עשה, איפוא?

הוא הודיע כי בדעתו לערוך אסיפה לכל נביאי הבעל, והוסיף, כי באסיפה הוא מתכנן לעשות זבח גדול לבעל.

הוא הכריז במודעות גדולות, כי אחאב לא עבד מספיק את הבעל, וכי הוא – יהוא – יעבדנו הרבה, ונביאי הבעל הלכו שולל ונפלו במלכודת…

הם הגיעו בהמוניהם אל מקום האסיפה. יהוא מיהר לברר אם אין ביניהם אחד מנביאי ה׳ אשר הסתנן למקום בטעות, ומשנענה כי רק נביאי הבעל נמצאים במקום – הורה לחייליו לטבוח בהם ללא רחם ולא להותיר איש בחיים, הוראה אשר התקיימה במלואה כמובן. לאחר מכן השמיד יהוא את מצבת הבעל עצמה, ובכן מיגר לחלוטין את הבעל מישראל.

ההבטחה ליהוא

לאחר כל זאת – נשלח דבר ה׳ אל יהוא, וכך נאמר לו (מלכים ב׳ י, ל): ״ויאמר ה׳ אל יהוא, יען אשר הטיבות לעשות הישר בעיני ככל אשר בלבבי עשית לבית אחאב, בני רבעים ישבו לך על כסא ישראל״. הקב״ה מבטיח ליהוא שכר טוב בגין פעלו, ומתחייב כי ניניו ישבו על כס מלכות ישראל.

והנה, עתה אנו היינו מצפים כי יהוא יפנים את המסר אשר הוא עצמו העביר לעם ישראל, שיעשה בעצמו את הישר והטוב בעיני ה׳ כל הימים, ויזכה להתגשמות ההבטחה אשר ניתנה לו! הלא הוא היה זה אשר הרג את כל נביאי הבעל בשל חטא עבודה זרה בו נכשלו ואף הכשילו את העם!

אולם הפלא ופלא… יהוא אשר השמיד את כל בית אחאב – דבק דווקא בדרכו של המלך הרשע, וכפי שממשיך התנ״ך ומתאר (שם שם, ל): ״ויהוא לא שמר ללכת בתורת ה' אלקי ישראל בכל לבבו, לא סר מעל חטאות ירבעם אשר החטיא את ישראל״!

יהוא עצמו חוזר לדבוק בדרך הרע, ממשיך לעבוד עבודה זרה, ועובד לעגלי הזהב אשר העמיד ירבעם בן נבט שנים רבות לפני כן. נורא ואיום.

ובכן, הכיצד אירע הדבר? כיצד התאפשרה סתירה כה בולטת בהנהגתו של יהוא – כאשר מחד הוא הורג את נביאי הבעל ומאידך עובד בעצמו את עגלי הזהב? על שאלה זו – עומדת הגמרא, ומביאה את תירוצו של אביי – בו טמון מסר כביר.

אביי מסביר, כי אמנם לא היה כל הגיון בכך שיהוא אשר קידש מלחמה כנגד עובדי האלילים – ידבק בעצמו בדרך נגדה הוא לחם, אולם ׳ברית כרותה לשפתיים׳. מאחר ובתוך כדי נסיונותיו לגרור את נביאי הבעל אל המלכודת אשר הכין להם – הוא הוציא מפיו דברים מהם עלה כי בדעתו לעבוד לבעל [אחאב עבד הבעל מעט, יהוא יעבדנו הרבה], הרי שכוח הדיבור גרם לכך שיצאו הדברים אל הפועל, והוא אמנם נכשל ועבד עבודה זרה.

בדבריו של אביי, טמון כאמור מסר עמוק ונורא עד מאד. שכן יהוא הרי לא התכוון אפילו לרגע אחד לעבוד בפועל עבודה זרה. הוא אמר את דבריו לשם מטרה מוגדרת – אשר כולה רצופה קנאות לכבוד ה׳ יתברך,

אולם אף על פי כן – די היה בדבריו בכדי להכשילו ולגרום לו לעבוד עבודה זרה בעצמו!

נורא ואיום להתבונן מה כוחה של מילה אחת – אפילו כאשר היא נאמרת בכוונה טובה! (עפ״י"תורת המגיד״, מועדים ב).

הדיבור ה'מכריח׳

בספר ״ילקוטי תורה״ מהאר״י ז״ל, מוסבר פשר חטאו של אדם הראשון, כשעבר על ציווי הבורא ־ ״ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו״ (בראשית ב, יז), בעובדה שהקב״ה, בהמשך דבריו, הוסיף את המילים: ״כי ביום אכלך ממנו מות תמות״.

מילים אלו, כביכול, כפו והכריחו את אדם הראשון לחטוא ולעבור על ציווי הבורא, ועל כן נגזרה עליו מיתה.

וכפי שמצינו אצל יהוא שהוציא מפיו את המילים ״אחאב עבד את הבעל מעט, יהוא יעבדנו הרבה״ ־ נאלץ לבסוף ׳לפרוע את החוב׳ ולעבוד עבודה זרה…

בן ראשון כומר לע"ז

כיוצא בזה מצינו בפירושו של ״בעל הטורים״ על הפסוק (שמות ב, טז): ״ולכהן מדין שבע בנות…״ שכתב את הדברים הבאים:

״יתרו היה כומר לעבודה זרה. כשנשא משה בתו הוצרך משה לנדוד לו שבן הראשון שיוולד לו שיהיה כומר לעבודה זרה, שנאמר ׳ויהונתן בן גרשום בן מנשה׳ (שופטים יח) נו״ן תלויה, ודרשו חז״ל (ב׳׳ב קט) משה היה אלא שחולין הקלקלה במקולקל״.

המוות והחיים ביד הלשון

כך שנו רבותינו בגמרא (ערכין ט' ע״ב):

״אמר רבי חמא ב״ר חנינא: מאי דכתיב ׳מות וחיים ביד לשון׳ (משלי יח) – וכי יש יד ללשון? לומר לך, מה יד ממיתה אף לשון ממיתה״!

דברי המהר"ל

וכתב המהר״ל (בחידושי אגדות): ״כי הלשון הוא השכל הדברי ולפיכך הלשון ממית אפילו ברחוק. שכן כל כח שאינו גשמי פועל רחוק וקרוב כאחד… תדע כי הלשון הוא כמו הנחש שממית ע״י ארס, וכך יש ארס רוחני בלשון הממית את האדם… ושלשה דברים למדו על הלשון: מגיע מן הארץ לשמים, מהיר לפעול כמו חץ וכולל החיים והמוות״.

דברי החינוך:

וכבר שנו במגילה (טו ע׳׳א): ״אל תהי קללת הדיוט קלה בעיניך". וביאר בעל ה״חינוך״ (מצוה רל״א):

״.״אע״פ שאין בנו כוח לדעת באיזה עניין תנוח הקללה כמקולל, ואיזה כוח הדיבור להביא עליו, ידענו דרך כלל מכל בני העולם שחוששין לקללות… ויאמרו שקללת בני אדם גם קללת הדיוט תעשה רושם במקולל ותדבק בו…

״כי משרשי המצוה שמנענו השי״ת מהזיק בפינו לזולתנו כמו שמנענו מהזיק להם במעשה וכעין עניין זה אמרו חז״ל ׳ברית כרותה לשפתיים', כלומר שיש כוח בדברי פי אדם ואפשר לנו לומר כי בהיות הנפש המדברת שבאדם חלק עליוני… נתן בה כוח רב לפעול אפילו מה שהוא חוץ ממנה…״ עכ״ל.

רחל מתה

אם כן, כשאדם מוציא מפיו דבר קללה, נעשה רושם כמקולל. הדבור לא הולך לאיבוד, הדבור נחקק לו אי שם…

אי אפשר שלא להזכיר את דברי רבותינו (תנחומא, ויצא אות יב) שבתשובה לשאלת לבן את יעקב ״למה גנבת את אלהי״ (בראשית לא, ל) השיבו יעקב "עם אשר תמצא את אלהיך ־ לא יחיה… ולא ידע יעקב כי רחל גנבתם״ (שם, לב). ומובא שם במדרש: ״באותה שעה נגזרה על רחל מיתה״!

ופירש בעל ״עץ יוסף״: ״רצונו לומר, דהוה כשגגה היוצאה מלפני השליט שמתקיימת שלא מדעתו. וכן יעקב אף שלא התכוון אלא למי שלקח אלהיו דרך גנבה לעבדו או למכרו, אבל רחל לא לקחה אלא לשם שמים – מכל-מקום נתקיימה הקללה בה״.

כיוצא בזה, כששלח יעקב את בניו למצרים אמר: ״רדו שמה״ (שם, מב, ב) – ונשתעבדו למצרים רד״ו שנים.

וכששלח בנימין, פחד ואמר: ״וקרהו אסון״ (שם, מד, כט) – והתגוללה עליו עלילת גניבת הגביע (״משכיל לדוד״, שם).

וכשראה את יוסף אמר: ״אמותה הפעם״ (בראשית מו, ל) – ומת במצרים (שפתי כהן; שם).

ויוכבד אם משה עשתה תיבתו כעין חופת חתנים, אמרה: ״שמא לא אזכה לחופתו״ (סוטה יב ע״ב) – ואכן לא זכתה, שנשא אשה במדין! (בן יהוידע״, שם).

אמירת 'אם אתה היית אבל'

אחד המקורות לכך שברית כרותה לשפתיים מצינו בגמרא (מועד קטן יח ע״א) המספרת על האמורא שמואל שבא לבקר את אחיו פנחס שישב שבעה וראה שציפורניו ארוכות. שמואל סבר שמותר לגזור ציפורניים בשבעה, ולכן שאל אותו מדוע אינו גוזרן. אמר לו אחיו: ״אי בדידיה הוה, מי שמזלזלת ביה כולי האי?" – אם היה קורה לך כדבר הזה גם כן היית שואל שאלות כאלו?

מספרת הגמרא: ״הואי 'כשגגה היוצאת מלפני השליט׳ ואתרע ביה מילתא בשמואל״ – שמואל נעשה אבל וישב שבעה.

כשפנחס אחיו בא לבקרו, תפס שמואל את הציפורניים שגזר וזרק אותן עליו. אמר לו: הכל בגללך! וכי אינך יודע שברית כרותה לשפתיים?!

אברהם אמר 'נשובה אליכם'

ממשיכה הגמרא ואומרת, שעניין זה של ברית כרותה לשפתיים, למדנו מאברהם אבינו ע״ה, שלפני העקידה אמר אל נעריו (בראשית כב, ה): ״שבו לכם פה עם החמור ואני והנער נלכה עד כה ונשתחוה ונשובה אליכם״ – הוא דבר גם על עצמו וגם על יצחק שישובו, ואכן כך היה לבסוף.

אמירה 'ר' יהודה מת'

ויסוד הדברים מפורש משמועותיו של הג״ר אלחנן וסרמן זצ״ל, אודות דברי חז״ל בגמרא (כתובות סב ע״ב) המספרת על רבי יהודה ברבי חייא שהיה שוהה כל השבוע בבית המדרש ועוסק בתורה. כשהיה שם בערב שבת לביתו היה הולך לפניו עמוד אש, וחותנו רבי ינאי היה עומד בחלון לראות במחזה. פעם, בערב שבת, התעמק רבי יהודה בתלמודו ושכח לשוב לביתו. משהתאחר, אומר חותנו בחשש: ״כפו מטתו״ (רש״י: כדין המתאבלים שחייבים בכפיית המטה), שבודאי הוא נפטר, ״שאילמלי יהודה קיים לא ביטל עונתו״!

באותו רגע, מספרת הגמרא נפטר רבי יהודה ״הואי כשגגה שיוצא מלפני השליט – ונח נפשיה״!

ודאי שרבי ינאי לא רצה בפטירת חתנו הצדיק והמתמיד, הזוכה לעמוד אש ההולך לפניו. כיצד בכל זאת דבריו לא שבו ריקם?

״אלא מוכח מכאן״ – קובע הגר"א וסרמן זצ״ל בקובץ מאמרים ואגרות״ ח"א עמ' נב)

– ״שהדיבור של פה קדוש פועל בטבע אף בלא שום כוונה, כדבר שכתוב בנבואת ישעיה בן אמוץ (נא, טז): ״ואשים דברי בפיך לנטוע שמים וליסד ארץ״. לפי שכאשר ברא הקב״ה את האדם מתחילתו כך עשאו שחוש הדיבור שלו צריך לפעול ולעשות רושם.

״משל לסכין חד תער, שבכל מקום שנוגע נעשה חתך אף-על-פי שאינו מתכוון. כזה הוא טבעו.

אלא שאדם המטמא שפתיו בדיבורים אסורים נחלש כוחו, נתקלקל החוש, כפי המצב שאנו רואים אצל אנשים פשוטים. משל לסכין שהעלה חלודה הרבה שאין בכוחו לחתוך עד אשר יסירו החלודה ממנו. אבל התנאים והאמוראים, שכל חושיהם היו מזוככים וטהורים, היו דיבוריהם באמת מולידים תוצאות אפילו שלא במתכוון״.

מדוע נסתר קץ הגאולה?

בספרו ״אהבת יהונתן״ (על הפטרת פ׳ דברים) שאל הג״ד יהונתן אייבישיץ זצ״ל:

״למה לא גילה הקב״ה את קץ הפלאות על ידי עבדיו הנביאים?״

והוא מתרץ: ״לפי שאם הנביא מוציא הדיבור מהכוח אל הפועל על הפורענות – שוב אינו חוזר. ואם יזכו ישראל (לחזור) בתשובה – קול התור ישמע בארצנו קודם זמן קצוב, וכל היום זמנו הוא, כי הדבר תלוי בתשובה, והיום אם בקולו תשמעו.

״אם כך, אילו היה השי״ת מגלה הקץ על ידי עבדיו הנביאים – שוב שאינו יכול לחזור (!) לכן הסתיר השי״ת את הקץ. ולדניאל הראה רק במראה בבחינת ׳הלב מבין׳ דהיינו לא בבחינת דיבור, ולבא לפומיא לא גליא״ עכ״ל.

חכמתה של השונמית

הצדיק הירושלמי, הג״ר אריה לוין זצ״ל – וכבר קדמו האלשיך הקדוש, התייחס אף הוא לנושא, ואמר על כך הארה נפלאה מפרשת בן השונמית. בנביא מסופר (מלכים ב׳ ד, יח ואילך):

״ויגדל הילד ויהי היום ויצא אל אביו אל הקוצרים. ויאמר אל אביו: ראשי ראשי! ותשכיבהו על מיטת איש  האלוקים, ותסגור בעדו ותצא. ותקרא אל אשה (בעלה) ותאמר: שלחה נא לי אחד מן הנערים ואחת האתונות וארוצה עד איש האלוקים ואשובה. ויאמר: מדוע את הולכת אליו היום לא חדש ולא שבת? ותאמר שלום!…״ (מלכים ב, ד, יח ואילך).

ונשאלת השאלה: שנים רבות ציפתה לפרי בטן, והנה בנה היחיד שוכב מת, ועל שאלת בעלה, מדוע היא אצה ללכת אל איש האלוקים, היא אינה פורצת בבכי, אינה מספרת לבעלה על האסון, אינה אומרת מלה אלא ״שלום״?

גם בבואה אל אלישע הנביא, לא סיפרה שבנה מת, אלא באה אליו בטענה: ״השאלתי בן מאת אדוני, הלא אמרתי לא תשלה אותי״, ומה לי לבן אם לא יחיה (רד׳׳ק).

רק מתוך דבריה הוא הבין על האסון שפקד אותה. מדוע לא אמרה לו זאת בפירוש?

על כך הגיב ר׳ אריה לוין זצ״ל: כי אילו היתה מוציאה מפיה את הביטוי "מת״ על בנה, איש – לרבות אלישע הנביא – לא היה בכוחו להחיותו!

הנביא אמנם מספר עליו שהיה מת, אולם כל זמן שהדבר לא בא לידי ביטוי מוחשי בדיבור – היה עוד מקום

לפעול.

אל תאמר נגע לי בבית

זו גם הסיבה, כשמוצא אדם ״נגעי בתים״ בקירות מעונו, גם אם חכם הוא ויודע שעל פי ההלכה הבית מנוגע עליו לומר לכהן: ״כנגע נראה לי בבית״ (ויקרא יד, לה). מה הסיבה לשימוש בכ״ף הדימיון – כנגע – למרות שלדעתו הנגע הוא וודאי?

מסביר בעל ״תוספות יום טוב״ (נגעים יב, ה), כדי שלא יתקיים בו ״ברית כרותה לשפתיים״. שאם יאמר ״נגע נראה לי״ יקבע דיבורו את הנגע. ואם ישתמש בלשון "כנגע" – יתכן שיעלם כלעומת שבא!

׳מחלה׳ ־ לא לפרסום!

בספר ״ויצבור יוסף״ כתב, שאם חלה אדם במחלה הידועה ח״ו, אין לו לגלות את דבר המחלה לשום אדם בעולם. כי כשאיש אינו יודע – לא יתרע מזליה, ויתרפא בעזרת ה'.

ומעשה שהיה באחד שחלה במחלה קשה ואמר לו אחד האדמו״רים שאם ישמיד את כל הצילומים של מחלתו, ויבקש מהרופא שמטפל בו שלא יגלה דבר זה לאף אחד, יתרפא. וכך עשה ־ והתרפא.

אולם, לעיתים היה חש כאבים באותו מקום. כששאל את הרב לפשר הדבר אמר לו, מכיון שהרופא יודע, לכן לא חלפו הכאבים לגמרי. אבל אם ימות הרופא, חלילה, יפסקו גם כאבים אלה. וכך היה: ל״ע הרופא מת, ויותר לא חש בשום כאב (שם, ח״ב עמ' יג).

הסטייפלר מקפיד שלא לפרסם המחלה

ובספר ״יקרא דחיי״ (הנדפס מחדש, עמוד 3) הביא בשם הסטייפלר זצ״ל, שהיה מקפיד שלא יודיעו על אדם שחלה במחלה הידועה ולא לפרסם את דבר מחלתו, אלא יאמרו שחלה סתם, מכיון שאם חלה במחלה הידועה, צריך נס על מנת להתרפאות, ולמי יש כוח כיום לחולל נסים. ועל כך אין לגרום לו לחולה דליתרע מזליה יותר על ידי קריאת שם של חולה מסוכן.

שרה צוחקת בקול

רעיון זה, אומרים גדולי ישראל, מואר באור יקרות מפסוקים מפורשים בתורה:

״ויפול אברהם על פניו ויצחק, ויאמר בלבו הלבן מאה שנה יולד…״ (בראשית יז, יז). צחוקו של אברהם לא עבר את גבולות לבו. לא היה בכוח מחשבה זו לפעול להפריע לברכת ה׳ ששרה תלד לו בן.

כשבשורה זו הגיעה גם לשרה, היא החלה לפקפק אבל היא נתנה ל״צחוק בקרבה״ גם ביטוי מוחשי "לאמור אחרי בלותי היתה לי עדנה?" (שם, יח יב).

היא ידעה היטב את מצבה שאין היא עוד בת בנים. וכשהיא ביטאה זאת בקול לאחר ברכתו של המלאך, היא גרמה בכך שלא היה עוד מקום לברכה לחול. לשם כך היה צריך הקב״ה בכבודו ובעצמו להתערב ולברכה שנית, כי לברכה הראשונה לא היה עוד תוקף. בדבריה היא אף חיזקה את מצבה הביולוגי הגרוע שהיה רע מלכתחילה.

בשורה זו אי-אפשר היה עוד לתקן באמצעותו של מלאך. כעת היה כבר צורך בשינוי מהותי יסודי שלאחר מעשה. הקב״ה בלבד יכול היה לעשות זאת. הקב״ה לא הגיב על צחוקו של אברהם, לא בשל כך שהיה זה צחוק אחר, אלא שלצחוקו של אברהם לא היתה כל משמעות מעשית, כי הוא רק צחק בלבו בלבד.

בשל כך הוא לא גרם כל נזק לברכה ולא הוציא את עקרותה של שרה מן הכוח אל הפועל המוחשי, כפי שעשתה זאת שרה, שנתנה לצחוקה גם ביטוי מוחשי בדיבורה וגרמה בכך, שהיה צורך בשינוי "סדר בראשית".

לכך הדגיש הקב״ה: "למה זה צחקה שרה לאמור: ׳ואני זקנתי׳״. אילו הסתפקה בצחוקה בקרבה לא היתה גורמת לבעיה. בצחוקה על ״ואדוני זקן״, ודאי לא היה משום קביעת עובדות, כי זקן המוליד אינו בגדר מחוץ לדרך הטבע. אבל דבריה ״אחרי בלותי הייתי לי עדנה״ השפיעו את השפעתם והמחישו את המציאות, הקב״ה רק קיצר את דבריה ל״ואני זקנתי״ ולא היה זה כלל שינוי מ׳׳ואדוני זקן". הוא נתן ביטוי להרהוריה ־ ספיקותיה ודיבורה. אילו גם הביעה את מחשבותיה "ואדוני זקן" בכל צורה מוחשית לא היתה מקלקלת מאומה, כי אין בכח הדיבור לשנות את המציאות.

הקב״ה חייב היה לגלות את סודה לאברהם ובאמצעותו גם לשרה, כדי לברכם שנית ולתקן את אשר עיוותה. הוא צריך היה להזהירה, שלא תחזור שוב לדבר בנושא זה, שהשתיקה יפה לו.

הבחור שעשו לו הלוויה בטרם עת

ומעשה נורא אירע באחת הישיבות, בליל פורים השתכר בחור אחד עד ׳דלא ידע׳… לקחוהו חבריו, השכיבוהו על מיטתו, כיסוהו ב…טלית הסתובבו עמו בחצר וערכו לו הספדים ולוויה…

למחרת לא קם הבחור ממיטתו!…

"כלה נבואתך וצא" – שלא תאמר בפיך!

לאור הדברים יובן היטב סיפור פגישתם של ישעיהו הנביא וחזקיהו המלך, שעה שנפל חזקיהו למשכב בעקבות חולי. כך מסופר בנביא (מלכים ב׳ כ, א־ו):

״בימים ההם (לאחר מפלת סנחריב) חלה חזקיהו למות, ויבוא אליו ישעהו בן אמוץ הנביא ויאמר אליו: כה אמר ה', צו לביתך, כי מת אתה ולא תחיה. ויסב פניו אל הקיר ויתפלל אל ה׳ לאמר אנא ה׳… ויבך חזקיהו בכי גדול״.

״ויהי ישעיהו לא יצא העיר התיכונה, ודבר ה׳ היה אליו לאמר: שוב ואמרת אל חזקיהו נגיד עמי, כה אמר ה׳ אלקי דוד אביך, שמעתי את תפילתך, ראיתי את דמעתך, הנני רופא לך, ביום השלישי תעלה בית ה׳, והוספתי על ימיך חמש עשרה שנה, ומכף מלך אשור אצילך ואת העיר הזאת…״.

בסיפור זה אין כל זכר לדו-שיח בין ישעיהו וחזקיהו. כאן הראשון מדבר והשני שומע. אולם משום מה סירבו חז״ל לראות בתיאור זה כעין מונולוג והפכו את המונולוג לדו-שיח וסיפרו מה שאירע שם. הם מספרים על ההשתלשלות שהביאה את ישעיהו הנביא לבקר אצל המלך. וכך מתוארת הפגישה בגמרא (ברכות י ע״א):

"מאי ׳כי מת אתה ולא תחיה׳? – מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא. אמר לו חזקיהו: כל כך למה? אמר ליה: משום דחזאי לי ברוח הקודש דנפקי מנאי בנין דלא מעלי (-משום שראיתי ברוח הקודש שיצאו ממני בנים לא הגונים). אמר לו: בהדי כבשי דרחמנא למה לך? (-בתוך נסתרות שמים מה לך להתערב). מאי דמפקדת – אבעי לך למעבד, ומה דניחא קמי קודשא בריך הוא – לעביד (-מה שהנך מצווה ־ עליך לקיים, ומה שירצה הקב״ה ־ יעשה). אמר ליה: השתא הב לי ברתך, אפשר דגרמא זכות דידי ודידך ונפקי מנאי בנין דמעלי (-כעת תן לי בתך, ואולי תגרום הזכות שלי ושלך שיצאו ממני בנים הגונים).

״אמר ליה: כבד נגזרה עליך גזרה!" ואין לך כל סיכוי לבטל את הגזרה.

הנה פונה חזקיהו המלך לישעיהו הנביא, ונוזף בו נזיפה בלתי רגילה, של אדם הנוטה למות:

"אמר ליה: בן אמוץ! כלה (-גמור) נבואתך וצא! כך מקובלני מבית אבי אבא ׳אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים׳ (התפילה)".

ולכאורה קשה להבין, מדוע הפכו חז״ל את המונולוג לדיאלוג, בו לקח חזקיהו חלק בשיחה. אך מפליא במיוחד מה שמו בפיו בהתרסתו כלפי ישעיהו. הייתכן שבשר ודם יאמר לנביא הבא בשם ה׳ – ״כלה נבואתך וצא״?

הזהו היחס לנביא ושל הנוטה למות בפרט?

מסתבר, מסבירים המפרשים, שהקב״ה שלח את ישעיהו לאמור למלך ״צו לביתך״. חז״ל הרגישו, כי ההמשך ״כי מת אתה ולא תחיה״ היה הסברו של ישעיהו על שאלתו של חזקיהו, מדוע עליו לצוות לביתו.

אילו היה גם המשך הפסוק חלק מהנבואה, היא היתה באה לידי מימוש מוחשי ולא ניתן היה לשנותה. כאשר ישעיהו אמר: ״כבר נגזרה גזרה״ נזף בו המלך ואמר: ״כלה נבואתך״ – אל תמשיך בפירושים. הסתפק במה שנאמר לך, שעלי לצוות לביתי ושערי רחמים לא ננעלו. כי כך מקובל אני מבית זקני: ׳אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים׳!

הגר"א – סיים נבואתך כאן!

מה נפלא הוא פירושו של הגר״א בחידושיו על הגמרא הנ״ל, המבאר כמין חומר את פנייתו הבוטה של חזקיהו המלך כלפי ישעיהו הנביא: ״בן אמוץ! כלה נבואתך וצא״, ממנו שואבים אנו גם ראיה מפורשת ליסוד ההנהגה של בעל ״ויצבור יוסף״ הנ״ל.

וכך הוא מפרש את הגמרא: חזקיהו התכוון להתפלל לביטול הגזירה, וידע שהרבה יותר קשה לבטל גזירה לאחר שהגזירה נודעה ברבים. הוא רצה להינצל מקושי זה ולכן צווה לישעיהו שלא יפרסם יותר את הגזירה.

לכן אמר לו ״כלה נבואתך״ מקודם, ורק אחד כך ״תצא״!!!

פירוש זה משמש איפוא ראיה מוצקה להנהגה הנזכרת לעיל בשם גדולי ישראל, שצריך להקפיד מאד שאם חלילה נגזרה על האדם גזירה קשה כמו מחלה וכדו׳, שישתדל שלא יתפרסם הדבר ברבים, דלא ליתרע מזליה.

הטעם שלא לפתוח פה לשטן

מעתה נפתח לנו צוהר להבין כמה ממאמרי חז״ל בנושא. הנה כך שנו רבותינו (ברכות נה ע״ב): ״אל יפתח אדם פיו לשטן״ (ברכות יט ע״א), וכן ״כל החלומות הולכים אחד הפה״. כלומר, שמתקיימים הם כפי הפתרון הניתן להם.

וכן מצאנו בזהר הקדוש (וישב, קפג) שכתב שכיון שכל חלום ״אית ביה מהאי גיסא ואית ביה מאי גיסא (תערובת אמת ושקר, טוב ורע) על כן ״כל חלמין דעלמא אזלין בתר פשרא דפומא… (כל חלומות העולם הולכים אחר פתרון הפה…) דכתיב ׳כאשר פתר לנו כן היה׳… בגין דאית ביה בחלמא כדיבו וקשוט (מחמת שיש בו בחלום שקר ואמת) ומלה שלטא על כולה״ (והמלה, שולטת על הכל).

שואל הגרא״א דסלר זצ״ל (בספרו ״מכתב מאליהו״ ח״ד עמי 166): וצריך עיון מה שאמר הזוה״ק שמשום שיש בו בחלום כזב ואמת, לכך הוא הולך אחרי הפתרון ־ כי מה הקשר בין האחד לשני?

ועוד, מה כוונתו במה שאמר ״מלה שלטא על כולא״?

אין ספק, קובע הרב דסלר זצ״ל, שעניין זה עמוק מאד. ועיין מה שכתב הרשב״א ז״ל בתשובה (סימן תח), שנשאל על המסופר בגמרא (ברכות נו ע״א) שאביי ורבא חלמו חלומות דומים והלכו אצל בר הדיא שהיה פותר חלומות. אביי נתן לו דינר ופתר לו לטובה, ורבא לא נתן לו דינר ופתר לו לרעה, וכך קרה פעמים רבות, והכל נתקיים כמו שפתר.

ושאל הרשב״א כי ״איך תשתנה הגזרה בעבור פתרון בר הדיא״?

וזו תשובתו: ״יש… דברים נעלמים לא נתבארה לנו עתה סבותם, והיא שאמרו ׳בדית כרותה לשפתיים' ואמרו ׳הוה כשגגה היוצאה מפי השליט ונח נפשיה׳… וכאלה רבים, וזו היא המניעה בקללה והחפץ בברכות… אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך… ואמרו ׳אל יפתח פיו לשטן׳… וגם חכמי הפילוסופים אינן יכולין ליתן טעם לסגולות הנגלות לעין-כל בעשבים ובאבנים כאבן השואבת (המגנט)… היש מגיד טעם בזה בכל חכמיהם. ואמור פתרון חלומות כאחד מהם״

הנה, מבהיר הרב דסלר זצ״ל, ודאי קשה מאד לבוא ולפרש את דברי חז״ל במקום שהרשב״א ז״ל סתם, אך מכל-מקום אולי יש לרמז מקצת ממה שניתן לומר בזה.

הנה בעניין ״אל יפתח אדם פיו לשטן״, הם דברים עמוקים ועדינים בכוחות הנפש ואופני השפעתם על הנהגת שמים כלפי האדם, ופירושם שלא יאמר אדם דברים שנשמע מהם כאילו הוא מזלזל בחייו, כי בזה מעורר בעצמו מדת הדין (ראה מהרש״א חידושי אגדות כתובות ח ע׳׳ב). והעניין הוא, שאם לא ירגיש אדם עיכוב פנימי מלהוציא מפיו דברים כאלה, זה לאות שבתוך לבו לא יחוש הרבה לערך העליון שבחייו, כי נגד מה שמושרש ממש בלב, לא ימצא אדם בנפשו היכולת להוציא בשפתיו בשום אופן, ואפילו להזכיר דבר זה כצד אפשרי לא יוכל. ואם הוא מוכן באופן גס להוציא אפשרות זו מפיו, הרי זה בדקי דקות מעין הפקרות, וזהו אשר יתן פתחון פה לשטן לקטרג עליו ח״ו. (עפ״י ״מכתב אליהו" שם, עמוד 221).

על האדם איפוא להימנע אפילו מלבטא בשפתיו אפשרות של אסון.

אמרה זו נראית לעתים כ'אמונה תפלה', אבל היא מבוססת על תפיסה אמיתית מאד שאדם היודע את ערך החיים לא יזלזל באפשרות של צרה ופורענות. ההיפך גם הוא נכון באותה מידה, אם אדם מסוגל להקל ראש בדברו על אסון ופגע הוא מעיד בכך על פגם מסוים בהשקפת עולמו – בהוקרת החיים וקדושתם.

משה מבקש הרגני נא הרוג

מדרש הקשור במשה עצמו דן ברעיון זה. משה התלונן לד׳ על העם ועל הקושי לשאת את טרחם וזעק: ״…הרגני נא הרג אם מצאתי חן בעיניך ואל אראה ברעתי״ (במדבר יא, ט).

רק בגלל שביטא מלים אלה המביעות אפשרות של מות, אפילו ביאוש מילולי, משה נענש.

השל״ה הקדוש (בספרו ״שני לוחות הברית״ עמי 354 א׳) מפרש שהעונש אפילו מפורש בתורה.

אחרי אמירת מילים אלה אומר הקב״ה למשה: ״ואצלתי מן הרוח אשר עליך״, ומשה מבין מן הנבואה שזכו לה אלדד ומידד – שהוא ימות לפני הכניסה לארץ!

זו דוגמא מוחשית לרעיון שזה עתה למדנו. אף על פי שכוונותיו של משה היו כל כך נשגבות בדברו כפי שדיבר, לא היה משה צריך לבטא מלים כאלה בשפתיו. הן מעידות על יחם של קלות ראש וזלזול בערך החיים ולכן נענש מיד.

התבטאות זו של משה, מצטרפת איפוא להתבטאות נוספת שלו (אותה הזכרנו בראשית המאמר), בה עמד והתחנן אל ה׳ שיבטל את גזר הדין שגזר לכלות את עם ישראל (בגלל חטא העגל) וקרא: ״ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת״!

תחינה זו שכולה מסירות נפש והתבטלות עצמית, השיגה את מטרתה – והתפילה התקבלה.

אבל בו בזמן, העובדה שמשה היה מסוגל לחשוב על היעדרות שמו מן התורה, שיכול היה להשתמש בזאת כאמצעי במשא ומתן, נשפטת במאזני הצדק המדויקות של מבט ד׳ – כחסרון בהערכת הזכות הזו.

ולכן, שמו של משה באמת נמחה מפרשת תצוה שבה נמנים כלי המשכן.

היית מסכים שבנך יקבל מכות?

מסופר בספר 'וזאת ליהודה׳: פעם נערכו הפגנות למען השבת. רבי יהודה צדקה זצ״ל, שהיה אז ר״מ בישיבת ׳פורת יוסף', בא לפני רבי עזרא עטיה זצ״ל שהיה ראש הישיבה, ואמר לו שבחורי הישיבה רוצים ללכת להפגנה.

אמר הרב עטיה: ״הלא אתה יודע שהמשטרה עלולה להכות בחזקה? האם אפשר לשלוח את הבחורים לשם״?!

אמר לו הרב צדקה: ״אז יקבלו מעט מכות לכבוד השבת, מה כבר יכול לקרות״?!

שאל אותו הרב עטיה זצ״ל: ״ואם היה מדובר בבן שלך, האם גם אז היית מדבר כך״?!

באותו ערב נערכה הפגנה והבן של הרב יהודה צדקה זצ״ל הוכה ונעצר. כשבאו להודיע על כך לאביו, אמר: ידעתי זאת מהבוקר… ׳הואי כשגגה היוצאת מלפני השליט׳.

לקחתנו למות במדבר

אחד הביטויים ממנו סבלו עם ישראל היה כאשר פנו בצר להם אל משה ואמרו: "המבלי אין קברים לקחתנו למות במדבר מה זאת עשית לנו״ (שמות יד, יא). מפני מה התבטאו ישראל דווקא בנוסח זה: ״המבלי אין קברים במצרים״?

מסביר הג״ר צבי הירש פרבר: היות וראו ישראל כי כאשר ריחפה עליהם הסכנה מצד פרעה וכל חילו, משה רבינו עסוק היה אותה שעה בעצמות יוסף, ע״כ צעקו וקטרגו ״המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר…״.

והנה, מה שאמרו "לקחנו למות במדבר", אכן נתקיים בהם, שהרי דור המדבר לא נכנסו לארץ!

וכבר הובא בחז״ל שצריך להיזהר מלפתוח פה לשטן (ברכות יט ע׳׳א) שאמרו ישראל ״כמעט כסדום היינו״, ולבסוף אמר להם הנביא ״שמעו דבר ה׳ קציני סדום״ (ישעיה א).

מכתב באיחור…

בעת שכיהן בוורשה הרב הגאון בעל ״חמדת שלמה״ זצ״ל, ניתנה פקורה מניקולאי, ימח שמו, לגייס נערים יהודים לצבא לעשרים וחמש שנות שירות. אחד מהילדים החטופים היה בנו של ה״חמדת שלמה״, והוא הודיע שמי שיעלה בידו לשחרר את בנו מן הצבא ייתן לו את בנו לחתן.

אחד מראשי הקהל מה׳מתנגדים׳ בעיר לונטשיץ היה רבי פייבל אפאצ׳ינסקי, ולו היתה בת יחידה. בשומעו את הודעת הרב, נסע מיד אל האציל שבגליל לונטשיץ שהיה חייב לו עשרת אלפים רובל, ואשתו היתה קרובה של הגנרל ־ גוברנאטור מוורשה, ודרש את חובו. האציל ביקש שיאריך לו את הזמן. אז הציע רבי פייבל לאציל שאשתו תסע לקרובה הגנרל ותשתדל לשחרר את בנו של ה׳חמדת שלמה', וימחל לו על החוב, ועוד יוסיף לו מתנה. ואמנם היא נסעה תכף לוורשה והצליחה בדבר ונתנה פקודה לשחרר את הבן.

בעל ה׳חמדת שלמה׳ זצ״ל קיים את הבטחתו והשתדך עם ר׳ פייבל.

האברך היה גדול בתורה והיה סמוך על שולחן חותנו, והתחבר לחסידי קוצק עד שבערב אחד עזב את ביתו ללא ברכת פרידה ונסע לקוצק. כשעבר חודש והאברך לא שב, כתב ר׳ פייבל למחותנו בעל ה׳חמדת שלמה׳ שהיה גם כן מהמתנגדים והודיע לו על מעשה בנו. כתב בעל ה׳חמדת שלמה׳ לבנו בקוצק וגזר עליו במצות כיבוד אב לשוב לביתו לשבת. כשקיבל האברך את המכתב נכנס לאדמו״ר מקוצק זצ״ל והראה לו את המכתב.

אמר לו האדמו״ר, השאר פה ואני אכתוב לאביך תשובה. תוכן המכתב היה ״כי שלושה שותפים באדם: ה׳, אביו ואמו, ואליו נסע חלקו של השותף השלישי היינו של ה׳ ועל כן אינו רשאי לגזור על חלק שותפו״.

המכתב נמסר לחסיד שנסע לוורשה, והאדמו״ר מקוצק ביקש שימסור את המכתב לפני שבת לבעל ה׳חמדת שלמה׳, אולם החסיד התעצל בשליחותו ולא מסרו לפני שבת. ביום השבת אמר לעצמו בעל ה׳חמדת שלמה׳, ״אם אפילו מצות כיבוד אב אין מקיימים, אם כן לשם מה חיים?״, והיה זה כשגגה היוצאת מלפני השליט. האברך חלה פתאום ונסתלק מן העולם, רחמנא לצלן.

ביום ראשון בא החסיד עם המכתב לגאון ה׳חמדת שלמה׳ זצ״ל וכשקרא את תוכנו התחיל לסמר שערות ראשו מרוב צער, וצעק ״טיפש, מה עשית״… אבל כבר היה זה לאחר מעשה…

החסיד הנ״ל, לאחר המעשה הזה, הדיר רגליו, מקוצק עשר שנים מחמת הפחד מהאדמו״ר מקוצק זצ״ל. וכשבא פעם לקוצק לחג השבועות, היה נראה מבועת ומבוהל. ראה אותו האדמו״ר ואמר עליו: ״הוא נראה כמו אחד שנפל מהעלייה".

למחרת התפלל החסיד בעליית בית המדרש. לפתע נשברה הקורה תחתיו, נפל ונהרג… ("נחלת צבי" ח״א עמי מח).

המצבה בביה"ק סגולה

בבית העלמין ״סגולה״ בפתח תקוה ניצבת מצבה עתיקה – העתיקה ביותר ברחבי בית הקברות הענק. התאריך המתנוסס עליה: י״ט תשרי תרמ״ט, לפני למעלה ממאה ועשרים שנה, ובאותיות גדולות חקוקות בה המלים: ״בדית כרותה לשפתיים״.

הסיפור מאחריה, מרעיש!

בערב יום הכיפורים בשנת תרמ״ט (14 לספטמבר 1888) הקצו את חלקת הקרקע לבית העלמין בטקס מסורתי, בו הקיפו את השטח תוך אמירת מזמורי תהלים. כשסיימו, הפטיר מישהו בהלצה:

״נו, מי יהיה כאן הנפטר הראשון?״

ואחד הנוכחים נענה בהלצה: "אין לי בעיה להיות הראשון״…

וכעבור עשרה ימים אכן חנך את בית הקברות!!

החליטו רבני העיר לחקוק את האזהרה על מצבתו –

ראו, מה עלולה התבטאות לחולל – ״ברית כתתה לשפתיים״! (הר׳׳י ברגר, פנינים לפי ויצא, תש״ע).

נסיים בדבר טוב – הגר׳׳א מברך יהודי באריכות ימים

ומצינו גם שבכוח דיבורו של אדם ניתן להשפיע טובה, ברכה וחיים.

מסופר בספר ״גן הדסים״, שפעם אחת נכנס אל הגאון מווילנא אברך אחד, והגר״א לא שם לבו מרוב עיונו ועמקנותו בתורה. אותו אברך היה בשל זאת בצער, שמא יש לגר״א קפידה עליו.

כשסיפר זאת לחברו, נכנם הלה ושאל את הגר״א האם כך הם פני הדברים. השיב לו הגר״א: ״חס-וחלילה, יאריך ימים עד מאה שנה. למה הוא חושב כך?״.

כשהגיע אותו אברך לגיל צ״ח שנים נחלש מאד, ורצו נכדיו להבהיל עבורו רופא. אמר להם שאין שום צורך, בטענה: ״יש לי הבטחה מהגר״א שאאריך ימים עד מאה שנה… ויש לי עוד שנתיים! ואני לא מוחל אפילו יום אחד מזה״.

וכך היה. הוא נפטר בגיל מאה שנים בדיוק!

הסימנים ׳שאמרו׳ הכל…

עד כמה צריך אדם להקפיד שלא יוציא מפיו דברים רעים, נוכל לעמוד מהרעיון הנפלא הבא.

בנביא מסופר (שמואל-א׳ פרק כ) שדוד ויהונתן קבעו להיפגש בסמוך לאבן האזל, שם ימצא לו דוד מקום מסתור. על יהונתן הוטלה המשימה לבדוק ולגשש האם אביו, שאול המלך, חפץ עדיין להרוג את דוד. והיה אם אכן כך הם פני הדברים, יהונתן יעביר מסר זה לדוד בדרך זו:

הוא ירה בקשתו סמוך לאבן האזל ג׳ חיצים, ויפקוד על נערו להביאם בזו הלשון: ״הנה החיצים ממך והלאה״. המשמעות תהיה שדוד יצטרך לנום על נפשו! והיה אם אין בלבו של שאול טינה כלפי דוד ־ אזי יאמר לנערו: ״הנה החצים ממך והנה, קחנו ובאה״, לרמוז לו לדוד כי שלום לו.

וכפי שחשש דוד כך היה. דוד נעדר ושאול התרגז: ״ויאמר שאול אל יהונתן בנו מדוע לא בא בן ישי גם תמול גם היום אל הלחם… ויחר אף שאול ביהונתן… ועתה קח אותו אלי כי בן מות הוא… ויהי בבקר ויצא יהונתן אל השדה למועד דוד ונער קטן עמו. ויאמר לנערו… הלא החצי ממך והלאה… והנער לא ידע מאומה, אך יהונתן ודוד ידעו את הדבר״.

מה שמדהים בכל הסיפור הזה הוא, שאחרי הרמז שרמז יהונתן לדוד שעליו לברוח על נפשו, היינו מצפים שדוד ינום מיד על נפשו ולא יפגש כלל עם יהונתן. ולא כך היו פני הדברים; דוד יוצא ממקום מחבואו ״וישקו איש לרעהו ויבכו איש את רעהו… ויאמר יהונתן לדוד: לך לשלום!״

אם אחרי הכל נפגשו האחד עם השני, מדוע היו צריכים לעשות את כל הסימנים עם החיצים? הלא בפגישתם יחדיו יכול היה יהונתן לומר לו לדוד בפירוש מה חושב עליו אביו!

מסבירים מפרשים קדמונים (מהר״י קרא, ועוד) שיהונתן לא רצה להוציא בפיו את הדברים שאמר אביו על דוד ״ועתה קח… כי בן מות הוא״, שמנוי וגמור מעם אביו להרוג ולהמית את דוד, ויהי-מה!!!

העובדה, אחרי שנפגשו, לא סיפר לו יהונתן מאומה מה אמר עליו אביו! לכן דאגו להשתמש רק ברמזים ובסימנים שסוכמו ביניהם מכבר, סימנים ׳שאמרו׳ הכל…

*

מעלת ה'תמיד' והרציפות

[אוצרותיהם עם תוספת מרובה]

שמות פרק כז (כ) וְאַתָּה תְּצַוֶּה׀ אֶת־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִקְחוּ אֵלֶיךָ שֶׁמֶן זַיִת זָךְ כָּתִית לַמָּאוֹר לְהַעֲלֹת נֵר תָּמִֽיד: (כא) בְּאֹהֶל מוֹעֵד מִחוּץ לַפָּרֹכֶת אֲשֶׁר עַל־הָעֵדֻת יַעֲרֹךְ אֹתוֹ אַהֲרֹן וּבָנָיו מֵעֶרֶב עַד־בֹּקֶר לִפְנֵי ה' חֻקַּת עוֹלָם לְדֹרֹתָם מֵאֵת בְּנֵי יִשְׂרָאֵֽל:

המנורה מרמזת לאור החכמה. והמנורה מלמדת אותנו כיצד יש לזכות לחכמה – 'תמיד'!

סוד זה רמוז בשמן במקום נוסף – בשמן של אלישע

מלכים ב פרק ד

(ב) וַיֹּאמֶר אֵלֶיהָ אֱלִישָׁע מָה אֶֽעֱשֶׂה־לָּךְ הַגִּידִי לִי מַה־יֶּשׁ־לכי לָךְ בַּבָּיִת וַתֹּאמֶר אֵין לְשִׁפְחָתְךָ כֹל בַּבַּיִת כִּי אִם־אָסוּךְ שָֽׁמֶן:

(ג) וַיֹּאמֶר לְכִי שַׁאֲלִי־לָךְ כֵּלִים מִן־הַחוּץ מֵאֵת כָּל שְׁכֵנָיִךְ כֵּלִים רֵקִים אַל־תַּמְעִֽיטִי: (ד) וּבָאת וְסָגַרְתְּ הַדֶּלֶת בַּעֲדֵךְ וּבְעַד־בָּנַיִךְ וְיָצַקְתְּ עַל כָּל־הַכֵּלִים הָאֵלֶּה וְהַמָּלֵא תַּסִּֽיעִי:

למה צריך להדגיש זאת? וכי לא מובן הדבר מאליו?

(ה) וַתֵּלֶךְ מֵֽאִתּוֹ וַתִּסְגֹּר הַדֶּלֶת בַּעֲדָהּ וּבְעַד בָּנֶיהָ הֵם מַגִּשִׁים אֵלֶיהָ וְהִיא מוֹצָֽקֶת: (ו) וַיְהִי׀ כִּמְלֹאת הַכֵּלִים וַתֹּאמֶר אֶל־בְּנָהּ הַגִּישָׁה אֵלַי עוֹד כֶּלִי וַיֹּאמֶר אֵלֶיהָ אֵין עוֹד כֶּלִי וַֽיַּעֲמֹד הַשָּֽׁמֶן: (ז) וַתָּבֹא וַתַּגֵּד לְאִישׁ הָאֱלֹהִים וַיֹּאמֶר לְכִי מִכְרִי אֶת־הַשֶּׁמֶן וְשַׁלְּמִי אֶת נִשְׁיֵךְ וְאַתְּ וּבָנַיִךְ תִֽחְיִי בַּנּוֹתָֽר:

הורה הנביא אלישע את אשת עובדיה את עקרון הרציפות! "המלא תסיעי"! שלא יהיה הפסק רגע!

ההתמדה וההמשך: כל עוד יש כלי קיבול מוכנים, כל עוד לא חדלה רציפות ההשפעה מן המקורות הנאמנים – מובטח עתידו וטהרו של הדור החדש, של השמן הנועד למחייה חומרית ולמאור רוחני להעלות בו נר תמיד.

אף אם יחסר הרבה מן הכלי הישן, אפילו לא הגדיש את סאתו, כל עוד יש טיפה מקורית של שמן זך וטהור – יש מקום להמשיך ולצקת הימנו לתוך כלים חדשים.

דין טהרת תשעה קבים מיוסד, גם הוא, על עקרון הרציפות;

והרי כך שנינו: ״בעל קרי החולה … שנפלו עליו תשעה קבין מים מכלי אחד, משנים, ומשלשה, מצטרפין (לטהרו). במה דברים אמורים? בזמן שהתחיל השני עד שלא פסק הראשון׳׳ (מקואות ג, ד).

רבי חיים קמיל והתמדתו

מסופר על רבי חיים קמיל זצ"ל ראש ישיבת אופקים, שנפטר במוצאי פורים תשס"ה, ומסופר שבאותו הפורים שאל תלמיד אחד את ראש הישיבה – "כיצד זכה לצמוח תלמיד חכם"?

תלמיד אחר שהיה מבושם כהוגן – השיב לאלתר – מה השאלה? ראש הישיבה כל ימיו למד ולמד ולמד, וכך הוא גדל תלמיד חכם!

רבי חיים קמיל הגיב ואמר – זה לא נכון שלמדתי ולמדתי. אלא ל-מ-ד-ת-י! כשהוא מותח את המילה ומאריך בה, ומסמן בידו מהקצה הימני עד הקצה השמאלי…

וכוונתו – היה זה לימוד אחד ארוך ממושך ורצוף!

לארוג חבלים מכל המצבים

על הכתוב במשלי: ״מים עמקים עצה בלב איש, ואיש תבונה ידלנה״ (כ, ה), דורשים חז״ל במדרש (בראשית.רבה פרשה צג):

״משל לבאר עמקה מלאה צוננין והיו מימיה יפין, ולא היתה שום בריה יכולה לשתות ממנה, בא חכם אחד וקשר חבל בחבל, נימה בנימה, משיחה במשיחה, ודלה ממנה ושתה התחילו הכל דולים ושותים ממנה״.

שמעתי ממגיד המישרים הגאון הצדיק רבי שלמה ברעוודא זצ״ל הארה מענינת. מדוע במדרש הדגישו כי החכם לקח ׳חבל בחבל, נימה בנימה, משיחה במשיחה׳. לכאורה היו יכולים חז״ל להשתמש רק בסוג אחד של חוט, כגון שלקח חבל וחברו לעוד חבל ולעוד חבל וכך הצליח לראת את המים. מדוע נקטו כמה סוגי חוטים: חבל, נימה ומשיחה? על פניו נראה כי ישנה הדגשה על כך שחבר חבל בחבל, נימה בנימה ומשיחה במשיחה, והדבר טעון הסבר.

מסביר רבי שלמה דבר נפלא:

חז״ל באים לרמז לנו שכאשר רוצה האדם להשיג תורה ולרכש קניני תורה, עליו להתמודד עם הרבה מצבים שונים. אין מצב אחד קבוע בחיים, יש ימי עליה וימי ירידה, ימי אהבה וימי שנאה. על האדם מוטל לנהג בחכמה ולעשות כל מיני טצדקי כדי להתמודד עמם. לפעמים הלמוד יציב כמו חבל, לפעמים בצורה פחותה יותר כנימה, ופעמים כל כך

ישחת כשמו חלש כמו משיחה, כל דבר לפי עתו, ענינו וזמנו.

אך ההדגשה היא על הרציפות! כדי להצליח לדלות את המים, מוכרח להיות תנאי ברור, הוא החבור בין סוגי החוטים השונים. כאשר ישנה רציפות אין הבדל לשותה כיצד הצליחו בסופו של דבר לדלות עבורו את המים; אם באמצעות החבל אם באמצעות המשיחה או הנימה, או אפלו מכמה סוגים שונים, מבחינתו בשורה התחתונה ההצלחה נמדדת בכך שארך החוט הצליח להגיע למים ולדלותם.

אך כשאין חבור בין החבל והנימה וכל אחד נמצא בפני עצמו ואינם מחברים זה עם זה, לא יצליח האדם בשום פנים ואפן לדלות את המים עם אף אחד מהם, כי אין החבל ארך מספיק כדי להגיע עד למים לשאב אותם.

והנה, כל לומד תורה מכיר את המשגים הללו, כי פעמים הלמוד דומה לחבל המסמל חוזק;

זורם בצורה נפלאה וחזקה, הכל מובן, הכל קריא, יש חשק וערנות. לפעמים הלמוד דומה לנימה; הולך בעצלתים, בעיפות, בחסר הבנה, ולפעמים אף פחות מכך הלמוד חלש כמשיחה. אך הצד השוה שבהם שצריך לעשות כל מאמץ כדי להמשיך וללמד גם אם זה בצורה חלשה ונגררת, העקר שלא יפסק הרצף. הדגש אמור להיות בעקר על הרצף, להזהר שלא יפסק. זהו ראש וראשון ליסודות ההצלחה!

גם ביום שהלמוד לא כל-כך מצליח, עדין יש להשאר עם שאיפות, לא להשבר ולהתיאש. אדרבה, להשתמש בכל דרך אפשרית כדי להמשיך ללמוד, להשתמש במידת העזות עד כמה שהאדם חש שהוא מסגל, או לנקט בשאר אמצעים שיכולים לדרבן אותו, כדי לא להפסיד את מעלת הרציפות.

״אם רוח המושל תעלה עליך מקומך אל תנח"

הגאון מוילנא הסביר באפן נפלא את כונת שלמה המלך (קהלת י, ד) שאמר: ״אם רוח המושל תעלה עליך מקומך אל תנח״ – פרוש, אם יצר הרע חוטף אותך ברשתו אשר טמן לרגליך – שעשית עברה, מכל מקום אתה לא תפל ממדרגתך ואחז דרכיך הטובים במקדם, כי אחר כך תרפא לך״.

וכך גם פרש התרגום כעין זה, שכונת ׳המושל׳ היא אל היצר הרע.

כלומר, גם אם היצר הרע השליט את עצמו עליך ועל רוחך והצליח להכשיל אותך בחטא, עדין עבודתך היא לא להזניח את מקומך והישגיך הקודמים שהשגת עד עתה, ולהניח לו להפסיד את עולמך לגמרי.

וזהו נוסח התפלה שאנו אומרים בברכת ׳השכיבנו׳ בערבית: ״והסר שטן מלפנינו ומאחרינו״ – על האדם מוטלות שתי עבודות שונות ביחס לשטן: ראשית, הוא ׳מלפנינו׳ לעשות כל טצדקי שבעולם לא להכשל בעוונות. אך גם לאחר הנפילה ישנה עבודה מיחדת להסיר את השטן ׳מאחרינו׳.

כלומר, לאחר שהאדם עבר את העברה, אסור לו לאפשר לשטן לרקוד לו על הדם, להשפילו, לעמעם את זהר נפשו, לגרם לו לסגת אחורנית מכל המעלות שהשיג עד עתה. אלא להתיצב על מקומו, להחזיק במזגו, להשאר עם נקודת הישרות הפנימית שחי אתה עד עתה.

הגאון רבי משה ברוורמן שליט״א, ראש ישיבת ׳מאה שערים׳, ספר ספור מדהים ומאלף שימחיש לנו היטב נקדה זו:

לפני שנים רבות, למד בישיבת מיר בחור בן עליה יקר, שנכשל בשוגג באסור חלול שבת דאוריתא בעיצומה של השבת. לאחר הכשלון החלו הרהורי חרטה לכרסם בלבו, מערבים ברגשות יאוש וחסר אונים.

מחשבות שונות רצדו במחו – ״עברתי על חמורות שבחמורות״, ״במה אני שונה מגוי גמור״… המקרה מאד העכיר את רוחו, והשאלה הטורדנית ״כיצד בחור בן תורה מפלג מסגל להכשל בחטא של חלול שבת״, לא נתנה לו מנוח.

לאחר הסוסים .רבים ולבטים קשים שנדמו לו כנצח, גמלה בלבו החלטה לגשת אל ראש הישיבה, מרן הגאון _רבי חיים שמואלביץ זצ״ל, לשפך לפניו את לבו ולבקש ממנו שיורה לו דרכי תשובה.

כששמע רבי חיים את רבריו, הגיב על אתר: "הנה בעוד דקות ספורות השעון יורה על השעה שלש וחצי, בשעה זו מתחיל סדר הלמוד בישיבה, כמו בכל שבת תכנס גם השבת לבית המדרש ותלמד בהתמדה ׳הבית והעליה׳!…״ (פרק האחרון ממסכת ׳בבא מציעא׳, שנלמד באותם ימים בישיבה).

׳׳רבה!״ נזעק הבחור, ״אינני מסגל! אני חש שלאחר שנכשלתי לא מתאים שאבוא בזמן לסדר!״

רבי חיים התעלם מדבריו ואמר לו בתקיפות שוב: ״שמעת מה אמרתי?! תכנס לבית המדרש בשעה היעודה ותלמד בהתמדה…׳׳

הבחור טען שבנוסף לזאת הוא אמור גם למסר מחר ׳חבורה׳ בפני טובי בני הישיבה, חבורה של תלמידי חכמים, והוא חש כי אינו ראוי לכך במצב כזה. אך גם את זאת דחה רבי חיים והגיב: ״תלמידי אהובי! אני פוקד עליך שמחר בזמן המיועד תמסיר את החבורה כמתוכנן״.

כשראה רבי חיים שהבחור אינו מבין את עומק הדברים, הסביר לו כך:

״אוי! ודאי שהנך זקוק לתשובה! אין ספק בדבר שמטלת עליך עבודה רבה כדי לזכות לכפרה אמתית, אבל בשלב זה של חולשה, של שפלות, אסור לך לתת ליצר הרע להשתלט עליך! המטרה שלו כעת היא ליאש אותך לגמרי, להוכיח לך עד כמה מעשיך חמורים, ובכך לגרם לך לנטוש לגמרי את שמירת התורה והמצוות. בשום פנים ואפן אל תתן לו לישם את רצונו למעשה!…״

המשיך רבי חיים בדבריו הנוקבים לבחור: "אתה מכרח להמשיך בשגרת החיים, להתחזק במלא הכח בהתמדה בתורה ובשמירת המצוות, ורק לאחר שתחזור למצב של ׳רוממות' אז תצטרך להתייגע רבות כדי לזכות לכפרה. אבל כעת אין לך לעשות דבר בנדון, מלבד ההתמקדות ב׳לשוב למסלול׳, לכן עצתי נאמנה שפשוט תעלה לבית המדרש ללמוד כרגיל!…׳׳

ואברהם זקן בא בימים כל ימיו עמו.

 אין מצב שיום אחד לא הגעתי לבית הכנסת כי לא הסתדר לי, ויום זה הייתי עייף, ויום ההוא היה לי עניין דחוף לסדר, וכן על זה הדרך. יתכן ויש לנו תירוצים למכביר. אולם מתירוצים לא צומחים בעבודת ה'. נשארים עם תירוצים.

בן אדם שיכול לעשות לפרנסתו ואינו עושה מאומה, לא יעזרו כל תירוציו. כסף לא יהיה לו. כך גם ברוחניות.

מגיהנם אולי אפשר להינצל, אך לגן עדן אי אפשר לזכות עם תירוצים.

קביעות פירושה להגיע כל יום לשיעור. כמו שארוחת בוקר אינך מפסיד אף לא יום אחד…

קביעות בעבודת השם – ללא הפסק של יום אחד!

ידוע מנהגו בקודש של מרן הגאון רבי דוד פוברסקי זצוק״ל, להשכים קום לעבודת הבורא. בעוד היקום נם את שנתו, אזר כגבר חלציו והוליכוהו רגליו אל בית המדרש – להגות בתורה עד תפילת שחרית. לישיבה היו מלווים אותו הרבנית ע״ה, ולימים נכד או תלמיד. בלילה חורפי אחד – מסופר ב׳חובת האדם בעולמו׳ – ירדו גשמי זעף. בלתי אפשרי היה להשיג מונית. ובכל זאת, רבי דוד זצוק״ל מתעקש לצאת לדרך! שאל התלמיד המלווה: אולי הפעם כדאי להישאר בבית? הוא לא נכנע: מעולם לא נמנעתי מללכת בשעה זו לבית המדרש!

תהה התלמיד: נכון, אבל הפעם הרי מזג האוויר אינו מאפשר ללכת!

״אילו הייתי מקבל פעם אחת תירוץ – ואפילו תירוץ מתקבל על הדעת – לא הייתי יכול להחזיק מעמד עד היום!״ השיב לו רבי דוד פוברסקי זצוק״ל ביסוד עצום לחיים! [מוסש"ק יתד ויצא תשעח]

לכן נבין את הדיעה הסוברת שגם אם החסיר יום אחד מלהניח תפילין הרי הוא בכלל 'קרקפתא דלא מנח תפילי' שאמרו חז"ל שאינו קם בתחית המתים ונקרא מפושעי ישראל בגופן. מדוע? רק בשל יום אחד?

כן! מפני שחסר כאן ברציפות.

דורו של יאשיה – כמשל לנו – התעלות רגעית ללא רציפות

דורו של יאשיה מראים עצמם צדיקים אך צרים צורות של ע"ז בדלתותיהם וכשנסגרו – שבה הצורה וגם ניצבה.

כך אנו אחר שהשיעור נגמר, הדרשה תמה, חוזרות דלתות ליבנו ונסגרות, ומפטירים כאשתקד!

והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח וגבר עמלק. כל זמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדים כו'

מדהים – הוא רק מוריד – כבה המתג, נגמרה הדרשה, שבים כבתחילה, גבר עמלק…

כמונו בתפילת נעילה, שמע ישראל וה' הוא האלוקים ולאחר חמש דקות – והוא רחום יכפר עוון…

כך האדם שלא משקיע בהתקדמות, כמוהו כעולה בהר ויורד, עולה וירוד, ואף פעם לא מתקדם!

לעומתו- על אברהם אבינו נאמר "בא בימים" – כל ימיו עמו, לא חסר יום אחד של עליה. חייו לא כמטוטלת ולא כנדנדה. יציב וברור בדרך עבודת השם. על שרה אמנו נאמר ימי צדיק תמימים – בת מאה כבת שבע ובת שבע כב ע שרים וזה מה שמספיד אותה אברהם – שזה השבבח הגדול ביותר שניתן לומר על אדם – יציבות בעבודת השם.

מעלת ה"מימי"

תלמוד בבלי מסכת תענית דף כ/ב

שאלו תלמידיו (את רבי זירא ואמרי לה) לרב אדא בר אהבה במה הארכת ימים אמר להם מימי לא הקפדתי בתוך ביתי ולא צעדתי בפני מי שגדול ממני ולא הרהרתי במבואות המטונפות ולא הלכתי ארבע אמות בלא תורה ובלא תפילין ולא ישנתי בבית המדרש לא שינת קבע ולא שינת עראי ולא ששתי בתקלת חברי ולא קראתי לחבירי בהכינתו ואמרי לה בחניכתו

תלמוד בבלי מסכת מגילה דף כז/ב

שאלו תלמידיו את רבי אלעזר בן שמוע במה הארכת ימים אמר להם מימי לא עשיתי קפנדריא לבית הכנסת ולא פסעתי על ראשי עם קדוש ולא נשאתי כפי בלא ברכה.

תלמוד בבלי מסכת מגילה דף כח/א

שאלו תלמידיו את רבי נחוניא בן הקנה במה הארכת ימים אמר להם מימי לא נתכבדתי בקלון חברי ולא עלתה על מטתי קללת חברי וותרן בממוני הייתי.

אמרים בעלי המוסר – רבים מן הדברים האמורים בדברי אותם הגדולים הם מצוות מפורשות, או דברים שרוב בנ"א עושים, המעלה הגדולה של כל מה שכתוב בדבריהם = ה"מימי" – מעולם לא עשיתי כן!

ברוב הדברים רוב בנה"א שומרי מצוות ה' עושים רוב הזמן, אך מעלת אותם הצדיקים היא שמעולם לא סטו מהנהגתם! לא חוו עליות ומורדות והשפעות של מצבי רוח. זו המעלה הגדולה של הצדיקים ושל האבות הקדושים, לעומת עשיו, שאכן בעת שהיה אצל אביו היה בדרגה גבוה שגם יצחק רואה בו צדיק, אך רגע אחרי – הכל פורח.

פעמים רבות אנו מתרצים לעצמנו תירוצים מדוע אנו לא מתמידים, כמה קשה לנו הגם שאנו רוצים וכו'

״אל תאמר איני יכול, אמור איני רוצה״…

המגיד מפולנאה, הגאון הקדוש רבי יעקב יוסף מפולנאה זצ״ל, בעל ״תולדות יעקב יוסף׳׳ זצ״ל, נמנה בשעתו עם מתנגדיו החריפים והתקיפים של הבעל שם טוב הקדוש זצ״ל ושיטתו. הואיל והיה תקיף בדעתו לא חת מפני בל, החליט לנסוע למזיבוז׳ ולהתעמת עם הבעל שם טוב הקדוש זצ״ל על עיקרי משנתו.

אמר ועשה, והבעל שם טוב קידם פניו בכבוד רב. שמע את דבריו עד תומם, ופתח בהסבר נרחב של דרכו ושיטתו. הביא סימוכין ליסודותיו, והיו הדברים מאירים ושמחים. בתוך כך נשמעו נקישות בחלון. רוכל הגרוטאות הנוכרי של העיירה שאל: ״אולי יש לך כלי פגום שאתה רוצה להשליך, או כלי שבור שברצונך לתקן?״ – מוכן הוא לקנות הגרוטאה ולתקן הכלי.

מיד הפסיק הבעל שם טוב שיחתו המרוממת עם אורחו, וענהו: ״לא, אין לי דבר לתת לך ־ מה שיש להשליך כבר הושלך, ומה שיש לתקן כבר תוקן״. והלה בשלו: ״חפש טוב״ ־ והבטיח: ״וכשתחפש, תמצא!״.

קם הבעל שם טוב והלך למחסן. כעבר שהות קצרה שב הבעל שם טוב, מאובק כולו ובידו כלי שבור. קבעו מחיר, והנוכרי פנה לתקנו.

הבחין הבעל שם טוב שאורחו הרם מקפיד שהפסיק שיחתו עימו לחיפוש אחר גרוטאה שבורה. הוא טרח ובא לכאן מפולנאה הרחוקה, הוא נחשב לאחד מגדולי דורו, והם משוחחים בעניינים העומדים ברומו של עולם, והמארח קם ונוטש אותו כדי לחפש גרוטאה לבקשת גוי מגושם?! היכן מצות הכנסת האורחים הגדולה מקבלת פני שכינה?!

התנצל ואמר: ״מבין מר, אין זה מקרה שנכרי זה הגיע עתה ואמר מה שאמר. אנו מפליגים בשיחתנו לרומו של עולם ובונים בשמיים עליותינו. ברם, האם היסודות מוצקים, המידות מושלמות, היראה קודמת לחכמה. שאם לא כן, אלו בנייני תוהו וסופם קריסה! שלחו נכרי זה להפסיקני. לשאול, האין גרוטאה להשליך, או כלי שבור לתקן. לעקור מידה רעה, ולתקן ולשפר מידה טובה. ואני, זחוח דעת, השבתי: מה שהיה לזרוק כבר זרקתי, ומה שהיה לתקן כבר תיקנתי. אמר לי: חפש טוב, ואם תחפש תמצא. קמתי, וחיפשתי, ומצאתי. יש עוד מה לתקן…

סיימו שיחתם בה הפך בעל ה״תולדות יעקב יוסף״ לאחד מגדולי תלמידי הבעל שם טוב ובהפרדו ממנו אמר: ״רבי. כל דבריכם קיבלתי. אבל לחשוב ששולחים מסרים משמים דרך רוכל נכרי – איני יכול לקבל!

השיבו הבעל שם סוב: ־אל תאמר איני יכול, אמור! איני רוצה". כי מחייב הדבר. לראות בכל התרחשות בכל דיבור איתות ורמז. לחתור לליקחו, ולפעול לפיו.

יצא בעל התולדות יעקב יוסף״ מבית הבעל שם טוב. והימים ימי הפשרת השלגים. הדרכים בוציות וטובעניות. ועגלה התהפכה על משאה בסוף הרחוב. עמד לידה העגלון, וציפה לעזרה. ראה את בעל ה״תולדות יעקב יוסף״, וקרא: "קרב הנה, רבי. עזור לי להעמיד אה העגלה על אופניה!״

התנצל הרב: ״מה כוחי. אדם קשיש? איני יכול לעזור כאן״… השיבו העגלון בזעף: 'אל תאמר איני יכול, אמור: איני רוצה״.״

ניגש הרב, ויחד עם העגלון הקים את העגלה. שב על עקבותיו, ואסר לבעל שם טוב: ״גם בכך צדקת!״…

*

לשקול בפלס בין עיקר לטפל

[הרב נבנצל עם תוספות]

״ועשית בגדי קודש לאהרן אחיך, לכבוד ולתפארת״ (שמות כח, ב).

בנוסף למניין המפורט של בגדי הכהונה ־־ מספרם, אופן עשייתם, ושאר דיניהם – הכתובים בפסוקים הבאים, טורחת התורה להדגיש בראש הציווי על הבגדים, שיש לעשותם ״לכבוד ולתפארת״.

מטרת חיוב לבישת בגדים מיוחדים במקדש, היא כדי לשוות לעבודת ח׳ צביון של כבוד. שכוהן לא יעבוד כשהוא לבוש בכל בגד שנזדמן לידו, אלא יהיו לו בגדים קבועים ומכובדים לעבודה. כי לעניין בעל חשיבות, קובעים נהלים שידגישו וישמרו את כבודו לאורך ימים, ומסגרת קבועה זו מקנה לו חשיבות.

שבעוד שבעניינים של מה-בכך, אין זה משנה כיצד בדיוק ייעשו, הרי שבעניין בעל ערך – צריך לפעול דווקא כך ולא כפי הרצון המזדמן, משום שכל פרט בו הנו בעל חשיבות. ולהלכה, אם חיסר הכוהן אחד מן הבגדים שחייב ללובשם, או שהוסיף עליהם ־־ פסל את העבודה שעבד, ואף נתחייב מיתה בידי שמים (רמב״ם הלי כלהמ״ק י, ד־ה).

אך עם זאת צריך להבין, שלא רק טעם והסבר למצווה יש במילים: ״לכבוד ולתפארת״, אלא גם נפקא־מינא הלכתית עולה לנו משתי מילים אלו: שאם שימש כשאחד מבגדיו קרוע מעט או מלוכלך – אין זה ״לכבוד ולתפארת״, ויתחייב מיתה אם הזיד בכך (שם, הל׳ ביאת המקדש א, יד; כלהמ״ק ח, ד).

ההידור – עיקר בגדי-הכהונה

אלא שכאן מתעוררת שאלה: לכאורה, דין זה של כבוד והדר חיצוניים למצווה, הוא דין כללי הנלמד מ״זה א־לי ואנווהו״, בו דרשו חז״ל: ״התנאה לפניו במצוות״ (שמות טו, ב ן שבת קלג:).

מדוע אם כן, מצאה התורה לחזור ולהדגיש בבגדיי הכהונה, את הצורך בקיום מכובד של המצווה?

בעבר, העמקנו וביארנו שיש בבגדי הכהונה תיקון לחטאו של קין (״שיחות לספר בראשית״, עמודים לד־ה) ־- אך היום לא נכנס להסבר פנימיותה של המצווה, אלא נאמר רק זאת:

בכל מצווה ומצווה, יש חיוב לקיים את המצווה, וישנו חיוב נוסף לקיימה בהידור. צורך זה בהידור־מצווה, הוא אמנם חיוב לכל דבר – אך הוא חיוב הנלווה למצווה בלבד.

אם ספר־תורה, לשם משל, נכתב בכתב שאינו נאה – חסר בהידור המצווה, אך הספר כשר לכל הדעות ויוצאים ידי חובה בקריאתו.

אפילו במצוות לולב ואתרוג, בהם נאמר במפורש שיש צורך ב׳׳הדר׳׳ (ויק׳ כג, מ), יש סוברים שבשעת הדחק יוצא ידי חובה גם ללא ההדר (עי׳ השגות חרמב׳׳ן הנדפסות בתוך שו׳׳ת הראב׳׳ד, עמוד לו).

אבל בבגדי כהונה – התפארת וההדר הם הם המצווה. אין זו מצווה אחת לעשות בגדים, ומצווה נוספת שיהיה בהם הדר, אלא המצווה היא: לעשות בגד מהודר. וכשאין הבגד מהודר – לא עשית ולא־כלום.

שיטת הטעייה עתיקת יומין

חילוק זה הוא דוגמה, לאופן בו יש להתבונן על כל עניין ולנתח: מהו העיקר ומהו הטפל?

לא רק: מה דרוש ומה לא? מה רוצה התורה ומה היא אוסרת? –

אלא גם מה שציוותה התורה: מה חשוב יותר, ומה חשוב פחות?

ומדוע יש חשיבות להתבוננות זו? –

משום שזוהי אחת מדרכי פעולתו של היצר. שכאשר איננו מצליח לשכנע שהרע הוא טוב, ולהיפך, הוא פועל לשיבוש היחס הנכון אל המצוות; לבלבול המשקל האמיתי של חלקי המצווה, במטרה ליצור סדק כלשהו שיוביל להתפוררותה בעתיד.

שיטת הנחש

ואמנם בשיטה זו בדיוק פעל היצר, כאשר פגשנו בו לראשונה על בימת ימי־העולם: ״והנחש היה ערום מכל חית השדה..ויאמר אל האשה: אף כי אמר אלקים לא תאכלו מכל עץ הגן״ (ברא׳ ג, א).

במבט ראשון, לא היה בדברי הנחש כל רע: הוא בא בסך הכל ״להחמיר״; להוסיף על דבר־ה׳ שאסר לאכול רק מעץ־הדעת, ולומר שכל עצי-הגן אסורים.

ואף שבזה הצליחה עדיין האשה להישמר, ולתקנו ש״מפרי עץ הגן נאכל״(שם, ב) – אבל בהמשך דבריה נכשלה: ״ותאמר האשה: ..ומפרי העץ אשר בתוך הגן, אמר אלקים לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו, פן תמותון׳ (שם, ב־ג).

והגם שבאמת שנאסר עליה לגעת בעץ ־- אבל איסור הנגיעה היה תוספת של אדם־הראשון על ציווי ה׳.

חוה לא הבחינה בין ה״דאורייתא״ – דבר־ה׳ – שלא לאכול, לבין ה״דרבנן״ – תוספת הגזירה של סנהדרין־הגדולה שבאותו דור, הוא אדם־ הראשון – שהוסיף גם איסור נגיעה.

ואף שיש לדקדק באיסור דרבנן בדיוק כבאיסור דאורייתא – אבל צריך לדעת מהו העיקר, ומהו הטפל לעיקר.

שהרי חז״ל האריכו כיצד דחף אותה הנחש עד שנגעה בעץ, ובכך ״הוכיח״ לה, שכשם ש״ולא תגעו בו פן תמותון׳ הוא חשש שווא, כך אין מיתה גם באכילה (בר״ר יט, ג).

הטעות איפוא, היתה בעצם של אדם־הראשון. עליו מוטל היה להדגיש את ההבדל שבין שני האיסורים;

את צו־ה׳ שבדבר, ואת התוספת שמקורה בבית־דין של מטה.

וכשלא עשה זאת, התרחשה הטעות הגדולה ביותר בתולדות האנושות.

שמירת המשקל והאיזון הנצרכים

בכל מצווה, יש לדעת את היחסים הנכונים שבין חלקיה השונים. לדעת שבדרך כלל, נוי־מצווה הוא אמנם מהתורה – אך טפל בלבד;

ואילו בבגדי־כהונה – הנוי הוא חלק עיקרי המעכב. וממילא, אם יש כתם בבגד־כהונה – אסור לעבוד בו, גם במחיר של ביטול עבודת המקדש שהעולם עומד עליה.

ומאידך אם יש סוכה, ששטחה שבעה על שבעה טפחים וגובהה עשרה טפחים, כך שאפשר לשבת בה רק על הרצפה; סוכה צפופה, בלי קישוטים, שקירותיה מוכתמים בזפת ובשאר צבעים – זו ודאי אינה סוכה מהודרת, אבל אדם יוצא בה ידי חובה לכל הדעות, ומקיים מצווה המשפיעה שפע רב בכל העולמות.

צריך אדם לברר לעצמו, מהו העיקר ומהו הטפל הנלווה לעיקר זה.

וכן גם בעניין הרכוש:

הקדוש־ברוך־הוא נתן לאדם אמצעי־קיום בעולם הזה, ואחד החשובים שבהם הוא הרכוש.

אבל כאשר הופך האדם את הרכוש כמטרה בפני עצמה – זהו עיוות היושר.

נכון אמנם שבלי רכוש אי אפשר לקנות לולב, ואי אפשר לקנות מצה שמורה ־־ אבל כבודו של הרכוש במקומו מונח. ולכן, כאשר בני גד ובני ראובן מזכירים בדבריהם את הדאגה לצאן לפני הדאגה לילדיהם – מוכיח אותם משה, ומראה את הסדר הנכון: ״בנו לכם ערים לטפכם וגדרות ל צ ־נ א כ ם״ (במד׳ לב, כד).

וכדרך שנאמר לו במי-מריבה: ״והשקית את העדה ואת בעירם״ (שם כ, ח) – הצאן הוא במקום שני.

ואף ש״צדיקים – ממונם חביב עליהם כגופם״ (סוטה יב.) – אבל לא עד כדי שיקריבו את ילדיהם למען הממון.

חומרא המביאה לידי קולא

מורי ורבי הגר״ח שמואלביץ זצ״ל, היה מזכיר בזה את המעשה הנורא המובא ב״יומא״ (כג.), באותם שני כוהנים שחיו רצים בכבש כדי לזכות במצוות תרומת־הדשן, וכשראה האחד שחבירו מקדים אותו, שלף סכין ודקרו למוות. לאמיתו של דבר, די בעצם הרצח כדי לעורר אותנו להבחנה ולחשבון־נפש:

אם אתה מחבב את עבודת־המקדש משום שזו מצוות הבורא, מדוע אינך מקיים גם את ציוויו שלא לרצוח?!

אבל הגמרא מוסיפה פרט נוסף שאירע שם: רבי צדוק, שהיה אותה שעה במקדש, החל להשמיע שיחת התעוררות בפני כל הנוכחים באותו מעמד מזעזע – כשלפתע נשמעה צעקת אביו של הנדקר: הסכין לא נטמאה! ההרוג עדיין מפרפר, והסכין שנדקר בה לא נטמאה טומאת־מת!

מה שעניין את האב השכול ברגעים שבנו גסס, היתה העובדה שאין טומאה בסכין, אם הסכין לא נטמאה – האסון אינו כבד כל כך אצל אותו אב.

ושואלת הגמרא: האם פירוש עובדה זו הוא, שהכוהנים החמירו יתר על המידה בדיני טומאה וטהרה, או שזלזלו והקלו־ראש בשפיכות־ דמים? היכן היתה הסטייה מן המקובל? – ועונה הגמרא, שאכן היה זלזול בשפיכות־דמים, והם הפחיתו מחומרתה האמיתית.

השקפה ישרה

ועל כך הוסיף ר׳ חיים זצ"ל ואמר:

אמנם מסקנת הגמרא שזלזלו באיסור רציחה, היא ללא ספק חמורה עד מאוד ־־

אבל גם אם המסקנה היתה הפוכה: שלשפיכות־דמים חם התייחסו בדיוק כנדרש, לא החמירו ולא זלזלו! ורק החמירו והפריזו על המידה בטומאה וטהרה, עד שנעשו דינים אלה חשובים בעיניהם מדיני רציחה –

גם אז לא חיה זה כדין.

עצם המחשבה, שדיני טומאה וטהרה חמורים מדיני רציחה ־־ היא פסולה מכל וכל; למרות, שנזהרים בכל הדקדוקים של הלכות רציחה כמצוות התורה. צריך שישמר יחס נכון, ואי אפשר לומר: שפיכת־דם היא חטא נורא ואיום, וטומאת־כלים חמורה יותר.

וגם אם נתעלם מעצם המכשול המעשי שעלול לצמוח מהסתכלות זו,

הרי שעצם ההשקפה ־- היא עיוות התורה כולה. אסור לשכוח, מהו העיקר ומהו הטפל.

שיבוש ערכי עיקר וטפל – אליפז

יעקב אבינו פגש ברחל, ובכה. מדוע? כתב רש״י: ״לפי שבא בידים ריקניות. אמר: אליעזר עבד אבי אבא היו בידיו נזמים וצמידים ומגדנות, ואני אין ביד כלום. לפי שרדף אליפז בן עשו במצות אביו אחריו להרגך. והשיגו. ולפי שגדל אליפז בחיקו של יצחק, משך ידו. אמר ליעקיב: מה אעשה לצוויו של אבא? אמר לו יעקב: טול מה שבידי, והעני חשוב כמת״.

מה כתוב כאן? אסביר לך –

עשו היה זהיר מאיד במצות כבוד אב, עד שאמרו (בראשית רבה סה, טז): אמר רבן שמעון בן גמליאל, כל ימי הייתי משמש את אבא, ולא שמשתי אותו אחד ממאה ששמש עשו את אמו. אני, בשעה שהייתי משמש את אבא הייתי משמשו בבגדים מלוכלכים, ובשעה שהייתי יוצא לדרך הייתי יוצא בבגדים נקיים. אבל עשו, בשעה שהיה משמש את אביו לא זו בלבד שלא שמשו בבגדים מלוכלכים, אלא אף לא בבגדים נקיים, אלאן לא היה משמשו אלא בבגדי מלכות. אמר: אין כבודו של אבא להיות משמשו, אלא בבגדי מלכות!

נודע היה עשו במצותו זו, לכל אדם יש מצוה שמקפיד עליה ביותר. לעשו, מצות כבוד אב. שולח עשו את אליפז להתנקש בחיי יעקב אבינו, דודו. באיש התם והמושלם, יושב האהלים, מרכבה לשכינה. והוא יודע שהדבר אסור, שהרי גדל בחיקו של יצחק אבינו –

וגם זו תמיהה רבה: ואלו לא היה גדל בחיקו של יצחק אבינו, היה הרצח מתר? והלא שפיכות דמים היא אחת ממצוות בני נח. ומכולן, נצטוו עליה בפרוש ובפרטות: ״מיד איש אחיו אדרוש את נפש האדם. שופך דם האדם, באדם דמו ישפך. כי בצלם אליקים עשה את האדם״ (בראשית ט, ה-ו)!

אבל אילו לא היה גדל בחיקו של יצחק אבינו ־ יעמוד היראה, הרי אם ״רק אין יראת אלקים במקום הזה, והרגוני״ (בראשית כ, יא). ברם, יצחק השריש בו יראה, ומחמתה נרתע – אבל: ״מה אעשה לצוויו של אבא?״

טיירע פעטער, דוד יקר, פשט נא צוארך, כדי שאוכל לקיים בך מצות כבוד אב…

והיה אומר ״לשם יחוד״, לפני קיום מצות הריגת יעקב אבינו…

וכתב הריב״א [רבנו יצחק בדבי אברהם, מבעלי התוספות] בבאורו לתורה: ״והקשה רבנו תם מאורליאנש, ממה שאמרו (בבא מציעא לב ע״א), מנין שאם אמר לו אביו [לבנו הכהן] הטמא [הכנס לבית הקברות כדי להביא משם חפץ] או שאמר לו אל תחזיר [אבדה] שלא ישמע לו, שנאמר: ״איש אביו ואמו תיראו ואת שבתתי תשמרו, אני ה׳״ [ויקרא יט, ג], כולכם חייבים בכבודי״ – איך יש הוה אמינא שיהרוג אדם, כדי לקיים מצות אביו?!

אבל אין זו שאלה. לא על חברי המועדון. אלו שבחרו לעצמם מצוה אחת, ובגינה מוכנים הם לרמוס את כל שאר המצוות…

סיפר ר' שלום שבדרון אודות האברך שהגיע לבית חמותו האלמנה בי-ם וגילה שאבוי – הסוכה בחשש מעמיד דמעמיד אליבא דהחזו"א! הוא עזב את הסוכה בליל החג והלך ואכל בסוכה של השכנים והותיר את חמותו האלמנה פגועה ובוכיה, כי על חומרות דחזו"א הוא לא מוותר סתם כך… איסור לצער אלמנה הוא דאורייתא!!]

אל תכעס עלי – המשיך הגר"י גלינסקי – אבל אספר לך מה ששמעתי בצעירותי.

פילוסוף יוני כתב בספרו, שחקר בשכלו, יגע ומצא: מה מותר האדם מן הבהמה? שהבהמה מנהגת על פי טבעיה, והאדם מסגל להנהיג עצמו על פי שכלו. ואם השכל מורהו, יכול הוא לפעל גם בנגוד לטבעיו ונטיותיו הגשמיות, רעד למסירות נפש על מזבח הכרתו.

המשיך וחקר: מהו הדבר הנעלה והנשגב, שעבורו כדאי לסבול ובלבד שייקפיד עליו בכל מחיר? והחליט, שזו האמת. אין ספק שדבר חיובי היא, והשקר שלילי. ראויה האמת להחרט על ליבו. מה דעתך עליו, שאלתי את הבחור. בתור גוי, כמובן – ענה שהדברים מסתברים, רעיון נשגב, דבר נאה ומתקבל. יפה. המשיך אותו פילוסוף וכתב: לילה אחד, אני יושב בביתי והוגה בספרים, ושומע נקישות בהולות בדלת. מי זה, באישון לילה. פותח, ואדם מבוהל ומבועת נדחק ונכנס. ״מהר״, הוא דוחק בי, ״תסתיר אותי, הוא בא״!

מי בא, עבור מה בא, ואין פנאי לשאול, הוא מקרין פחד מות. אני מצביע, והוא מזנק מתחת למטה ומסתיר עצמו בכסויה הארוך.

לא עוברת דקה, ונקישות עזות נשמעות. אני פותח, ולפני בריון אכזר, גרזן בידו, עיניו מלאות דם, והוא שואל: ״מישהו נכנס לכאן לפני כמה רגעים?״

אני איש אמת. אומר: ״כך. ״היכן הוא?״ תבע לדעת. ואני איש אמת, אומר: ״מתחת למטה״ – נו, מה דעתנו עליו?!.

המעשה באותו צדיק שהקפיד לקיים שריפת חמץ בכל שנה מתחת לחלונם של השכנים בחצר המשותפת, לאחר נקיונות התריסים והכביסה הנקיה התלויה בחבלים, ושאף אחד לא יפריע לו להדר בחומרת הרב מבריסק שלא להוציא החמץ מביתו כדי שיהיה בחמץ דין "שלכם" ורק אז לשורפו.

המפריעים הינם 'קליפות' של הסיטר"א שבאו רק להפריעו מדקדוק ההלכה!!

להבדיל בין קודש לקודש

וחשבתי בכיוון זה, שאף בענייני הפורים מצינו רמז לכך, שגם בתחום החיובי יש להבדיל בין חשוב יותר לחשוב פחות: בסיום קריאת המגילה אנו אומרים: ״ארור המן, ברוך מרדכי״ ברוכה אסתר – וגם חרבונה זכור־לטוב״ (שו״ע או״ח תרצ, טז).

ולכאורה, הלא חרבונה נטל חלק פעיל בנס־פורים, ובהתערבותו הישירה נתלה המן הרשע (אסתר ז, ט) – מדוע איפוא איננו מוסיפים גם ואומרים: ״ברוך חרבונה״, כדרך שאומרים על מרדכי ואסתר?

אלא שאסור לבלבל את התחומים! מי שרואה את מרדכי ואת חרבונה באותו מישור ממש – עלול להמשיך ולבלבל ולהגיע לעקירת התורה.

הרי חז״ל אומרים שבתחילה היה חרבונה בעצה אחת עם המן, ורק משראה שהגלגל מתחיל להתהפך, שינה את טעמו(מגי׳ טז.). ולכן, גם אם צריך להכיר לו טובה על חלקו בתליית המן ־־ אין בשום אופןלהשוותו עם מרדכי הצדיק ואסתר המלכה, בעלי רוח הקודש (שם יד. טו.), שמסרו נפשם עבור כלל ישראל.

אמנם בסוף שמחת הפורים, צריך לחיות במצב של ״עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי״ (שם ז:) – אבל בשלב ראשוני זה, בו רק סיימנו זה־עתה את קריאת המגילה, חייבים להבדיל לא רק בין מרדכי להמן, אלא גם בין מרדכי לחרבונה.

ישיבה – מהי?

 במערכת החיים הקרויה ״ישיבה״, ישנם מרכיבים רבים; מהם חשובים, ומהם חשובים פחות. ודאי שיסוד כולם נעוץ בהררי-קודש – אבל יש עיקר. ויש טפל.

הפעם, ברצוננו לגעת בשניים מבין המרכיבים הרבים של חיי הישיבה: האחד עיקרי, והאחר מן הטפלים. עיקר־העיקרים בישיבה, התכלית שלשמה הוקמה הישיבה, ושלמענה אנו נמצאים כאן: היא לימוד התורה. לקנות יראת-שמים, לרכוש דרך חשיבה בלימוד ובהשקפה, וללכת בדרכם של חכמי-ישראל.

לשם מימושה של מטרה עליונה זו, אנשים תורמים מכספם, והצבא משחרר מחלק נכבד של תקופת השירות הצבאי – הכל כדי שנוכל ללמוד ביעילות המירבית, כפי שצריך ללמוד.

הלימוד איפוא, אינו משהו ״נלווה״ לחיי הישיבה ־ לאכילה, למנוחה, וכדומה – אלא הוא – הוא חיי הישיבה.

אין הלימוד בישיבה בבחינת ״מותרות״, מידת־ חסידות נאה, או מין ״משהו חיובי״ שלא יזיק אם נעשה אותו – כי אם הוא נשמת־אפו של המושג ״ישיבה״.

נמצא, שסדרי־הלימוד בישיבה הם הדבר החשוב ביותר, וכל שאר הדברים אינם אלא טפלים להם בלבד. ואם קבעו ש״סדר־צהריים״ מתחיל בשעה שלוש ורבע – נראה לומר שאין הכוונה לשעה חמש (…).

אמנם לא התכוונו ממש לשלוש ורבע בדיוק – אבל בכל אופן, צריך לעגל את השעה קצת לפני חמש.. . ודומני שמחוץ לשאלה של ביטול־תורה, השייכת לחלק ״יורה דעה״ של ה״שולחן־ערוך״, יש כאן גם שאלה השייכת לחלק ״חושן המשפט״;

שלגזל התורמים, הרוצים שנלמד כפי שהתווה הישיבה. ודומני שזוהי מן השאלות החמורות, ולא כפי שאולי חושב מישהו שהיא מן הקלות, ולפחות מן הספק צריך ודאי להחמיר.

למקומה של שמחת הפורים

עד כאן דיברנו לחיזוק סדרי־הישיבה. עתה, לשם שינוי, נדבר מעט נגד סדרי הישיבה (סוף־סוף פורים בפתח, וצריך מעט ״ונהפוך הוא״…); וכוונתנו: לשמחת הפורים.

בפורים, כמפורסם, נוהגים היהודים לשמוח בהידור רב. ובזה ממש ״עד דלא ידע״ בין ישיבות עם ״הסדר״, לישיבות בלי ״הסדר״; בין המכונות ״ציוניות״ למכונות ״לא ציוניות״ – אצל כולו אותה צרה. ואולי נקדים ונזכיר, מהן עיקר תקנות חז״ל בפורים: ראשית, מקרא מגילה. מצווח זו היא מן החשובות שבמצוות־דרבנן שבידנו, בשל עניין ה״פרסומי ניסא״ שבה, ולכל הדעות יש לכתחילה לקוראה במעמד עשרה (שו״ע או״ח תרצ, יחן ומשנ״ב סוס״ק ס״ד). לחלק מן הפוסקים, חיסרון מניין גורם שלא יצא ידי חובת המצווה אף בדיעבד (ערוה״ש שם, כח, בשם בה״ג). אחר כך יש לנו את סעודת־הפורים, משלוח מנות ומתנות לאביונים, ובהקשר לכך נזכיר רק את דברי הרמב״ם, שיש להרבות במתנות לאביונים יותר מאשר בסעודתו האישית (הל׳ מגי׳ ב, יז). אלה הן בקצרה, חובות היהודי בפורים. כל השאר: הריקודים, השירה, חריזת החרוזים ־־ הם טפלים לארבעת החיובים שלעיל. אמנם נהגו בישראל להרבות באלה, ובגמרא ב״סנהדרין״ יש רמז שחיו לתינוקות משחקים מיוחדים לפורים (סד: ורש׳׳י ד״ה: כמשוורתא דפוריא) ־- ולפחות בפורים כולנו תינוקות־של־בית־רבן – אבל לא לעשות ממשחקים אלה עיקר!

כשרבי חיבר את מסכת מגילה, הוא לא שיבץ בה מאומה מענייני הליצנות והצחוק, והם מוזכרים – כאמור – רק כבדרך אגב במסכת ״סנהדרין״.

שאלות פורימיות

ההידור צריך להיות איפוא, בקריאת המגילה כהלכתה. ואגב, העולם נוהג להקפיד יותר בקריאת המגילה של הערב – אולי משום שאז מושמע הסיפור בפעם הראשונה – אבל האמת היא, שהקריאה שלהבוקר חשובה יותר על־פי ההלכה (משנ״ב שם תרצב, סק״ב בשם הפוסקים).

וממילא מי שחייב לקרוא ארבע פעמים, משום שהוא שוהה בי"ד באדר בפרזות, ובט״ו באדר בעיר מוקפת חומה – ההידור שלו יהיה בקריאת המגילה במניין ארבע פעמים; גם, אם יחמיץ בשל כך את הדברים הטפלים יותר של הפורים.

כך בכל אופן, צריך לנהוג מי שאמון על הנושא הקודם בו דיברנו, שהתורה והמצוות הם הנושא העיקרי שלשמו אנו מצויים בישיבה.

והנה אני שומע שאלות של בחורים, שמצד אחד רוצים להיות בשבת זו בישיבה – דבר נאה כשלעצמו..; [שיחח זו נאמרה בישיבת ״הכתל״ בח׳ אדר תשמ״ג. אותח שנח חל יי׳ד אדר (פורים דפרזות) ביום ראשון, וט״ו באדר – יום הפורים בירושלים – ביום שני. את השבת שקודם חפורים, נחוג לחגוג בישיבות באווירה פורימית מיוחדת, ובני ישיבה ״נזהרים״ שלא לחחמיץ שבת זו. וכך עמדו מספר תלמידים בפני ״בעיה״: כיצד יצליחו להימצא בישיבה (בירושלים) בשבת, וגם לבקר בבית ההורים ביום א׳, הוא פורים דפרזות? שכו אם יחיו ביום א׳ בפרזות, חריחם חייבים במקרא־מגילת מיד בצאת השבת]

הלוואי ובכל השבתות היתה שאיפה גדולה כזו להימצא בישיבה.. – ומצד שני רוצים להיות אחר כך בי״ד אדר בביתם שבפרזות, למרות שלא נזכר בשום מקום שחייב אדם להקביל פני אביו בפורים… ומצד שלישי רוצים גם להיות בט״ו אדר בירושלים – בקיצור, רוצים להיות בכל מקום, ונכנסים לשאלות הלכתיות: אולי אפשר לקרוא מגילה ביחיד? אולי מתוך חומש? ועוד שאלות כיוצא בזה. והדבר ממש בולט: מעולם לא נתקלתי בהתלבטות גדולה כזו, שעניינה המרכזי הוא: איך להצליח להיות בשבת בישיבה, ודווקא בשבת שהיא יותר פורימית מאשר שבתית.

אסור להיות ״עד דלא ידע״ בין טפל לעיקר. בן-ישיבה צריך לחוש, שקריאת המגילה היא־היא עיקר הפורים, ושכל השירים והריקודים אינם אלא טפלן חשוב אמנם – אבל טפל בלבד.

ואף שאין חולק ששמחה היא דבר גדול – אבל מה נאמר על חיל שהיה דחוק בזמן בליל־הסדר, ולכן השמיט את ״עבדים היינו״ ואמר רק את ״חד גדיא״? או מה נאמר על מי שאמר את כל הפיוטים ביוס־כיפור, מתחילה ועד סוף, אבל בין ״מוסף״ ל״מנחה״ טעם משהו, משום שקשה לומר פיוטים על בטן ריקה?״.

שנאלץ לקרוא מגילה בלי מניין באותה שנה (ספר הגר״א, עמוד סו).
ברוך ה', שבארץ ישראל ניתן להשיג מניין בכל מקום ללא כל תשלום, והתנאים הנוחים לקיום המצוות מחייבים אותנו להתאמץ ולקיים את שמחת הפורים כהלכתה, כפי שתיקנו לנו חז״ל. כי רק כך, הופכים השירה והריקודים לשמחה אמיתית של ״קיימו וקיבלו היהודים״. של ״הדור קיבלוה״; של קבלת־תורה מחודשת מתוך שמחה ואהבה
(אסתר ט, כז; שבת פח.). ידוע שבשנה מעוברת, קבעו חז״ל לקרוא את המגילה דווקא באדר ב׳,
ונימוקם: לסמוך גאולה לגאולה (מגי׳ ו:) ; לסמוך את גאולת הפורים לחודש ניסן, הוא חודש הגאולה ממצרים. אם נקיים אנו את שמחת הפורים כהלכתה; אם נסמוך לגאולת מצרים גאולת פורים כהלכתה – יסמוך לנו גם הקדוש-ברוך־הוא גאולה שלישית כהלכתה, במהרה בימינו אמן!

*

בהתמדה – קובץ על יד ירבה!

[אוצרותיהם עם תוספות]

האור החיים׳ הקדוש על הפסוק (שמות כז, כ): ״ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלת נר תמיד״.

ובדרך רמז יתבאר הכתוב על דרך מאמר הובא בספר זוהר חדש (בראשית ח') כי ד' גליות של ישראל כל אחד מהם נגאלו ממנו בזכות אחד, גלות הראשון נגאלו בזכות אברהם אבינו עליו השלום, ב' נגאלו בזכות יצחק, ג' בזכות יעקב, והד' תלוי בזכות משה ולזה נתארך הגלות כי כל עוד שאין עוסקים בתורה ובמצות אין משה חפץ לגאול עם בטלנים מן התורה.

וזה הוא שרמז הכתוב כאן באומרו ואתה תצוה את בני ישראל על דרך (תהלים צ"א) כי מלאכיו יצוה, או על דרך אומרם ז"ל אין צו אלא מלכות כי הוא ימלוך עלינו לעתיד ותנאי הוא הדבר שיעסקו ישראל בתורה. וזה הוא אומרו ויקחו אליך שמן זית זך ירמוז אל התורה שנמשלה לשמן מה השמן מאיר לעולם כך התורה והם דברי הזוהר שכתבנו בסמוך,

ודקדק לומר זך שצריכין לעסוק בתורה לשמה בלי שמרים שהם לקנטר ח"ו או להתגדל וכדומה אלה הם שמריה. ואמר עוד כתית פירוש שצריכין לעסוק בתורה ולכתת גופם וכחם על דרך אומרו (במדבר יט יד) זאת התורה אדם כי ימות (ברכות ס"ג:) וכבר כתבתי ענין זה בחפצי (חפץ ה') בענין המיימינים בה יעויין שם.

הגאון רבי חיים צבי מיזליש שליט״א, ראש ישיבת ׳סאטמאר׳ בבני-ברק, ספר כי כאשר הגיע יחד עם דודו כ״ק מרן האדמו״ר רבי אהרן מסטמאר שליט״א בחדש כסלו תשס״ט לבקר בבית מרן הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר זצ״ל, בעל ׳שבט הלוי׳, ספר הרב וואזנר לאדמו״ר כי אינו יכול לשכח את בקורו המרומם של דודו הגאון הקדוש רבי יואל מסטמאר זצ״ל בבית מרן ה׳חזון איש׳ זצ״ל, בו היה נוכח.

הרב וואזנר ספר אז שעקר שיחתם של ה׳חזון איש׳ והרבי מסטמאר נסבה אודות דרכי הפעלה בעניני חזוק היהדות והצלת הדור כאן במדינה הציונית. הרבי מסטמאר הציע בפני ה׳חזון איש׳ כמה הצעות שונות, כגון להתאגד קהלות קהלות, ועוד. ה׳חזון איש׳ הקשיב בקשב רב לדברים ולא דחה אותם, אלא פשוט שתק.

בסוף השיחה נענה ה׳חזון איש׳ ואמר בעוז בזה הלשון: ״אולם אני אומר לכם סאטמאר רבי, עוד ישיבה ועוד ישיבה, עוד תלמוד תורה ועוד תלמוד תורה, עוד בית ספר לבנות ועוד בית ספר לבנות, עוד שעורי תורה ועוד שעורי תורה, מלבד זאת איננו יכולים לעשות דבר עד ביאת משיח צדקנו׳׳.

את רוח הדברים האלה שמעתי בהיותי בחור צעיר גם ממרן ראש הישיבה הגרא״מ שך זצ״ל.

היה זה בזמן שלמדתי בישיבת רוז׳ין לצעירים בבני ברק, שהיתה ממקמת בפאתי העיר, באזור בו מרבית התושבים ציינו את יום הקמת המדינה הציונית כחג, והניפו במכון את דגלי המדינה בחלונות. אחד הבחורים לבשה בו רוח של ׳קנאות' והניף בחלונות שממול ביתם סמרטוטי נקיון תלויים על קצה המקלות, כמחאה על הדגלים שתלו השכנים. דבר שאכן גרם לזעם רב ולהתקוטטיות מיתרות.

בערב לאחר סדר שלישי, בדרכי מהישיבה הביתה עברתי סמוך למעונו של מרן הרב שך, וכשראיתיו שאלתי מה חוות דעתו מול תופעה שכזו?

ברגע הראשון חייך הרב שך חיוך רחב, אולם לאחר מכן התרצן ואמר רברים נוקבים, שתמציתם מוזכרים בדברי ה'אור החיים׳ הקדוש:

״דע לך! שאין לאף אחד כיום ענין כלל, לא במדינה ולא בדגל שלה. ה׳דגל׳ כשלעצמו הוא כלל לא הנושא, גם לא אצלם. אלא המלחמה האחרונה לפני ביאת המשיח היא של כחות הטמאה מול כחות הקדושה, הם מיצגים את כח הטמאה, ואנו מיצגים את כח הקדושה. זו סבת כל המלחמות שמנהלים כיום ראשי המדינה נגד שמירת השבת, נגד הקדושה, נגד התורה והיכלי הישיבות. בתוך לבם הם יודעים שבסוף אנחנו ננצח! צד הקדושה יגבר בסוף״.

אז המשיך ואמר: ״מה שמוטל עלינו זה לא לחקור ולדרוש או בכלל לעסוק בעצם השאלה של לתלות דגל או לא, זה טפל למלחמה העקרית שאנו אמורים לנצח בה. הדרך היא רק להגביר את כח הקדשה!

כיצד עושים זאת? על ידי למוד התורה. עוד דף גמרא ועור דף.״ עוד משנה… עוד תוספות!… רק זה יביא לנו את הנצחון! זה יקרב את הגאלה״.

״לא כשם שאתה סבור״ – להקטין הנסיונות

אחד מתכסיסיו הקבועים של היצר הרע הוא לנטע בלב האדם הרגשת חסר אונים ללמוד תורה או לקיום מצוה מסימת. הוא מדמה זאת לאדם כהר גבוה הקשה לטפוס, או כענין שדורש ממנו כחות רבים. בכך למעשה הוא מרפה את ידיו ומכשילו.

כאשר עומדת לפני האדם תאוה מסוימת או רצון לעבר עבירה, יש לו ליצר הרע מומחיות רבה לצייר בעיני רוחו את העבירה בצבעים ססגוניים שונים, בצורה מלהיבה השובה את דעתו ולבו, ונוסך בו תחושה כאלו אין לו כוחות להתנגד מלחטוא, וכך מונע ממנו להלחם בו.

אולם כשהאדם מודע לכך כי במצבים כאלו לא מתבקש ממנו לעשות דבר מעבר לכחותיו, וכל ההשתדלות שלו מסתכמת רק בעשיית הצעד הראשון, פסיעה אחת ולא מעבר לכך, כבר מראש הוא יסתכל על הענין כדבר הניתן לביצוע.

בזה מוצאים אנו דברים נוראים ויסודיים בדברי המדרש (תנחומא כי תשא פרשה י), בעניין בניית המשכן:

כאשר צוה הקדוש ברוך הוא את משה רבנו לומר לבני ישראל ׳ועשו לי מקדש׳, נבהל משה ונרתע לאחוריו, וטען לפני הקדוש ברוך הוא כיצד יכולים הם בני ישראל, בני אדם הקרוצים מחומר להקים משכן לשכינה? ׳׳רבונו של עולם״, אמר משה׳ ׳׳הנה השמים ושמי השמים לא יכלכלוך?!…׳׳

אך הקדוש ברוך הוא דחה מכל וכל את טענתו, ואמר לו: ״משה! לא כשם שאתה סבור. אלא עשרים קרש בצפון, עשרים בדרום, שמונה במערב ושמונה במזרח, ואצמצם שכינה שלי ואשכיו ביניהם, וכתיב ׳ונועדתי לך שם ודברתי׳!״

מה הפשט בדברי המדרש הללו?

כתוב כאן יסוד במלחמת היצר שאמרנו. הנה ברגע הראשון משה רבנו נבהל לשמע הצווי, הוא נרתע לאחוריו. כי באמת הדבר מפליא, כיצד יתכן שבני אדם יהיו מסגלים ליצר בידיהם מעון לשכינה? ־ ׳הנה השמים ושמי השמים לא יכלכלוך׳? אבל הקדוש ברוך הוא אינו מקבל פליאה זו ומשיב למשה נכוחה: ׳לא כשם שאתה סבור׳! אני כן מצפה מכלל ישראל שיעשו את מה שביכלתם לעשות, לא מעבר לכך. הרי ׳עשרים קרש בצפון, עשרים בדרום, שמונה במערב ובמזרח׳ ־ הם מסוגלים לעשות, את זה אני מצפה שיעשו.

״אבל החכם אומר נשנה היום מעט ולמחר מעט"

בספר ׳משלי ׳(כד, ה־ז) מיעץ שלמה המלך, החכם מכל אדם, כיצד יתמודד האדם עם רפיון הידים שמרפה אותו היצר חדשים לבקרים. כאשר הוא נוסך תחושה ערמומית בלב האדם כאלו האפשרות לגדל בתורה ולקים את המצוות כתקונן היא ממנו והלאה, בכל מיני טענות שונות.

הוא אומר כך:

משלי פרק כד, ג-ז

(ג) בְּ֭חָכְמָה יִבָּ֣נֶה בָּ֑יִת וּ֝בִתְבוּנָ֗ה יִתְכּוֹנָֽן: (ד) וּ֭בְדַעַת חֲדָרִ֣ים יִמָּלְא֑וּ כָּל־ה֖וֹן יָקָ֣ר וְנָעִֽים: (ה) גֶּֽבֶר־חָכָ֥ם בַּע֑וֹז וְאִֽישׁ־דַּ֝֗עַת מְאַמֶּץ־כֹּֽחַ: (ו) כִּ֣י בְ֭תַחְבֻּלוֹת תַּעֲשֶׂה־לְּךָ֣ מִלְחָמָ֑ה וּ֝תְשׁוּעָ֗ה בְּרֹ֣ב יוֹעֵֽץ: (ז) רָאמ֣וֹת לֶֽאֱוִ֣יל חָכְמ֑וֹת בַּ֝שַּׁ֗עַר לֹ֣א יִפְתַּח־פִּֽיהוּ:

כפי המבאר במפרשים, פרושם של הדברים כך הוא:

אם יש בו באדם דעת הוא ישקיע למלאות את חדרי ביתו בהון יקר ונעים, כלומר ימלא את כרסו בתורה ובחכמה. כיצד יעשה זאת? על ידי שיגביר עז. גם אם נדמה לו שאינו יכול ומסוגל לכך, יאמץ כח – כלומר, שישליך את עצמו וינסה את יכולותיו וכחותיו, שכן מלחמה עם האויב נעשית בדרך תחבולות. גם אם מתקשה הוא להגיע לתשועה המיחלת, עליו ליטול עצה כיצד להגיע אליה, כי בנטילת העצה לבד הוא כבר מראה את אות הרצון, וחלק ניכר מהדרך להצלחה בידו.

וממשיך שלמה המלך בדבריו המחכימים: (ז) רָאמ֣וֹת לֶֽאֱוִ֣יל חָכְמ֑וֹת בַּ֝שַּׁ֗עַר לֹ֣א יִפְתַּח־פִּֽיהוּ:

מפרש רש״י: "מין אבן יקרה שאינה מצויה… כלומר, כל חכמה דומה לכסיל כאבן יקרה וכמרגליות לקנות, לומר – איך אעסק בתורה? מתי תעלה בידי? אבל החכם שונה היום מעט ולמחר מעט״!

שלמה המלך מגדיר לנו היטב את החלוק בין דרכו של הכסיל לדרכו של החכם. לכאורה הלא שניהם עמדו באותו מקום בתחלת דרכם, שניהם נדרשו לאותו מאמץ, שניהם התמודדו עם אותם נסיונות וקשיים, עם אותם אתגרים ברכישת וידיעת התורה.

הכסיל מתייאש מראש

מדוע החכם הצליח להיות אלוף בתורה ובדעת לעלות ולהתעלות, ואלו הכסיל נשאר באולתו וברמתו ואינו יודע מאומה?

התשובה נעוצה בכך שהכסיל ראה למול עיניו את ארון הספרים היהודי כלול בהדרו, טעון באלפי ספרים, בגמרא, בתורה, בהלכה ובאגדה, ומראש כבר התיאש, עוד לפני שהתחיל כבר הרים ידים ברפיון, וקבע מיד בלבו שהמטרה רחוקה ממנו והלאה כברת דרך ארכה.

תחת זאת שיתחיל במשימה אט אט, ילמד רק עד כמה שהוא חש שהוא מסוגל ויכול, ולהאמין שעם הזמן יוכח ביכולותיו האמתיות, הוא העדיף לשבת בחבוק ידים ובחוסר מעש, לתת תקף ותכלית לחשבונות והשאלות שהציף בו יצרו הרע – ״כיצד אוכל ללמד כל כך הרבה ספרים?״, ״זה לא נועד לאיש חסר כשרונות כמוני״, ״כיצד מסוגל אני לזכר את כולם?״, ״אני אינני מתמיד מטבעי״, מבלי לתת להם מענה הולם ופתרון הגון.

פעל היוצא של הכסיל הוא – ״בשער לא יפתח פיהו״. כלומר, כאשר ישב בין החכמים ויודעי ספר בבתי כנסיות ומדרשות ובשערים המציינים בתורה והלכה, יהיה בוש ונכלם מלפתח את פיו, בגלל חסר הידיעות הבסיסיות שלו, ויהיה מכרח לשתק…

זה מזכיר מקרה נורא שספר הגאון רבי צבי יהודה מלצר זצ״ל, בנו של מוץ הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ״ל, בעל ׳אבן האזל׳, אותו שמע מפי מרן ה׳חפץ חיים׳ זצ״ל:

פעם הגיע לראדין יהודי עם הארץ ובקש להשתתף בשעורי התורה שנתנו בעיירה, מכיון שעדין לא עמדו על קנקנו, הלכו והושיבוהו בשעור של גדולי הלמרנים. אך הלה שלא הבין מאומה, בהה באויר והיה נראה כמנתק מהם לגמרי.

למחרת הושיבוהו בין יתר הבעלי־בתים של העירה שידיעותיהם והבנתם בלמוד מינימאליות ביותר, אך גם שם לא מצא הלה את ידיו ורגליו. בלית בררה הוליכוהו למחרת לשבת בין חבורת ה׳תהלים זוגער׳ס׳ – כך כנו אומרי ה׳תהלים׳ של העירה, אך מחוסר שליטה בקריאה, גם שם לא הצליח לבטא את המלים כראוי, ומתוך שעמום נורא וחסר טעם נשכב על הספסל ונרדם…

ה׳חפץ חיים׳ כדרכו ללמד מכל דבר לעניני עבודת השם, למד גם ממנו מוסר השכל נוקב ויורד עד השיתין:

כאן בעולם הזה, אמר ה׳חפץ חיים' כאשר האדם אינו מוצא לעצמו מקום ראוי בין התלמידי־חכמים או שאינו יודע באיזו קבוצה להשתלב, הוא פשוט מטמין את ראשו בשנה, וכך נעלמת ממנו הבושה והכלימה.

אך מה יעשה האדם שם ל־מ-ע-ל-ה, בעולם האמת, כאשר לא ימצא לעצמו מקום ראוי לשהות בו, הלא בושה וכלמה תכסה פניו. שם לא יהיה לו להיכן לברוח, לא תהיה אפשרות לטמן את ראשו בשינה. כמה עגמת נפש יהיה עליו לסבול בשל הבורות והסכלות שלו.

אולם, דרכו של החכם הפוכה היא בתכלית מהכסיל.

גם הוא רואה למול עיניו את ארון הספרים הגדול, גם הוא מכיר ויודע בכך שהתורה רחבה היא מני ים ונדרשת עבודה רבה ומאמץ גדול לזכות בה. הן הלא אמרו חז״ל (חגיגה טו, א) על הפסוק ״לא יערכנה זהב וזכוכית ותמורתה כלי פז״ ־ ״אלו הם דברי תורה שקשין לקנותן ככלי זהב וכלי פז״.

אלא שהוא משכיל להבין כי גם אם הטענות מצדקות ככל שיהיו, מלשבת בחבוק ידים לא מתקדמים בפעל לשום מקום. אחד שלא התחיל להתקדם אל עבר המטרה, לעולם לא יגיע.

בהבנה זו הוא הודף את טענותיו של היצר הרע מדי יום ויום. הוא אינו עושה חשבונות אם הדרך לפניו עוד ארכה או קצרה, או אם כעת כחותיו עומדים לו ללמד אם לא. הוא מכיר שבנקודה זו טמונה החולשה, בדיוק בזה מנסה היצר להרפותו.

מבחינתו, כל דף גמרא שרכש בו ידיעה היא התקדמות לאין ערוך. כל משנה נוספת שלמד השיג עולם ומלואו. כך במשך הזמן הוא גדל וצומח לאילן מפואר, שידיו רבות לו במכמני התורה בהקף ובעיון. הדרך אמנם אטית, אך בטוחה.

זוהי עצתו של שלמה המלך הנוגעת לכלנו. הבחירה נתונה בידיו של האדם לנהג בחכמה׳ לא להרתע מפני למוד התורה או קיום מצוה עקב דמיונות שוא ותואנות שונות שהיצר מנסה לתעתע בו, כאלו אין בכחותיו להתגבר על הקשיים, ועד כמה הדרך לפניו קשה, מפרכת ורצופת מכשולים. ארוכה, הדרך היא לתפס עז ולאמץ כח במתניו בעצומה של המלחמה הפנימית הזאת, ולהשליך את עצמו אל תוך הלמוד, אל תוך קיום המצוה, וכאשר יתחיל כבר יחוש בכחות חדשים הזורמים בעורקיו, ויוכח כיצד הקדוש ברוך הוא עושה את חלקו ומסיע בידו להצליח. אך אם יתפתה להתחשב בטענותיו ה׳מצדקות׳ של היצר הרע, ישאר חלילה אויל וכסיל לנצח.

ידיד נעוריו של הרב מטשעבין שהתמוגג בבכי

כמה עגמת נפש וכאב לב כרוך בכך, כאשר יתבונן האדם אחרי עשרות שנים ויחשב מה היה קורה עמו אלו היה מתגבר על קשי פלוני, או אלו היה צולח בעיה אלמונית.

אולם אז, לאחר עשרות שנים, זה לפעמים כבר מאחר מדי, את הנעשה אין להשיב, אי אפשר להחזיר אחורנית את גלגל הזמן המסתובב ביעף, והרהורי החרטה יכרסמו בלבו.

ספר לי ידידי, הגאון רבי זונדל שטרן שליט״א, כי הוא היה פעם עד למקרה מצמרר שהותיר בו רשם בל ימחה:

לפני כחמשים שנה הגיע עולה חדש מרוסיה. בשנים ההן רוסיה היתה עדין תחת השלטון הקומוניסטי העריץ והאכזר, סגורה ומסגרת, אין יוצא ואין בא. אך הוא הצליח בדרך לא דרך להסתנן בגפו מגבולות המדינה, ולהשים את פעמיו לכוון ארץ ישראל.

השמועה על בואו של איש יהודי מרוסיה הגיעה לאזניהם של ילדי ירושלים. הם ששמעו תמיד ספירי אימים על הנעשה אז ברוסיה מאחורי מסך הברזל, על מניעת שמירת התורה והמצוות בריש גלי ועל הדכוי האלים של כל סממן יהודי, היו בטוחים כי בא לכאן יהודי מחוסר איברים, פצוע ולמוד סבל, והסתקרנו לראות כיצד הוא נראה. המונים התאספו סביבו ושאלוהו שאלות שונות ומשנות, לחלקן הוא השיב ואת חלקן דחה.

בהגיעו לארץ הוא היה בודד ממש, ללא מכרים וקרובים, והתגורר לבדו בדירת חדר בבתי הונגרין בירושלים. היי מבני הישיבות שעלו אליו מדי פעם בפעם לבקרו ולעודד את רוחו, ביניהם רבי זנדל עצמו.

באחת השיחות ששוחחו עמו הבחורים אודות מה שעבר עליו מהילדות, הוא ספר בתוך הדברים כי היה לו חבר נעורים כשרוני ומתמיד במיוחד, שהכל ניבאו לו כי עתידו לגדולות, אך הוסיף בצער: ״מי יודע באיזו פנה ברוסיה הגדולה הוא השיב את נשמתו למרומים במצב קשה שכזה״.

הבחורים התענינו לשמו של אותו בחור, ולתדהמתם הוא השיב שקראו לו ״דוב בעריש ויידנפלד׳׳. מיד הבינו הבחורים במי המדובר. הן זה שמו המקודש והנערץ של אחד מבחירי גאוני התורה שבדור, שר התורה, מרן הגאון בעל ה׳דובב מישרים׳ מטשעבין זצ״ל. הם השיבו לו כי הוא חי וקיים כאן בארץ הקדש, ואדרבה זרח שמשו לתהלה, ביתו הפך לתל תלפיות לדורשי תורה והלכה, ושמו נשא בהערצה מפלגת בפי כל.

לשמע הדברים השתנה מראהו של האיש ללא הכר. היה נראה עליו כי הוא מזעזע עמקות׳ לבו נשבר לרסיסים. לפתע פרץ בבכי סוער ואמר בקול מתייפח: ״אי, אי, בערישל! הלא היינו חברים כה טובים בילדותנו… ראו מה יצא ממני ומה יצא ממנו…״

כך במשך זמן ארך התמוגג בבכי, וככל שנסו להרגיעו בכה ובכה לא נחה דעתו. תחושת ההחמצה שחש הלה באותם רגעים חשו אותה היטב באויר, הצער והעצב שאחזו בו המיסו כל לב•

משנרגע מעט, נסה להסביר לבחורים את שרש הכאב. הרי עברנו כשוה את אותן המהמורות; עניות, חולי ושלטון רשע שמנע מאתנו לשמר תורה ומצוות בריש גלי. למרות כן, ראו עד להיכן הוא הצליח להגיע! מכאן אני מסיק כמה היתה הדרך קרובה עבורי כדי לזכות להיות גדול הדור כמותו. אלו לא הייתי מתיאש מראש, צועד צעד אחר צעד בנתינת חשיבות לכל מאמץ קטן כגדול, הייתי הולך וגדל כאחד הגדולים אשר בארץ. אלא שאז בתחלת הדרך התעצלתי. כעת זה כבר מאחר מדי, ותחושת ההחמצה כבת וצורבת.

יתכן שבמקרה של האיש הזה, ההרפתקאות והמלחמות הקשות עמהן נאלץ להתמודד עמדו לו בעוכרו, וגרמו לו להיות בבחינת אנוס. אך לעניננו נתן להסיק וללמד כמה עלינו להתאמץ שלא נתחרט כשיהיה כבר מאוחר!

מסירות נפשו של ר"ד פוברסקי זצ"ל לתורה

כמה כר היתה הנהגת ראש הישיבה רבי דוד פוברסקי זצ״ל. יכול היה רבי דוד להיות מוקף בטרדות, אפוף חולשה וולי, אן כשהגיעה השעה לצעוד לעבר הישיבה, נרמה היה כי את כל הענינים האחרים הוא הותיר בחוץ, ונכנס פנימה כל כלו.

רבי שלום הביא לכך דגמא ממעשה נפלא שהיה:

באחד הימים בערב ימיו סבל רבי דוד מחם גבוה וחלשה גדולה. בני הבית דנו ביניהם אם יוכל לצאת מהבית במצב כזה. אך כל זה נשאר בגדר דיונים בלבד, משום שכאשר הגיע הזמן הקבוע ללכת לישיבה, ללא אמר ודברים וללא ספקות למיניהם, הוא אזר כגבר חלציו, שכח ממצבו הרעוע, ופשוט קם והלך!

בנו הגדול, מוך ורבי הגאון רבי ברוך דוב פוברסקי שליט״א, ראש ישיבת פוניבז שאלו מאחר יותר – כיצד באמת מצא התר לסכן את עצמו ללכת לישיבה בעודו חולה ותשוש עם חם גבוה?

האשה והצום

רבי דוד השיבו בספור, מבלי להוסיף הסבר למה מכונים דבריו:

היתה פעם אשה מבגרת שהרופאים צוו עליה שלא לצום ביום-כפור, אך היא התעקשה שבכל אפן רצונה לצום. כמובן שעל פי ההלכה היה מטל עליה לא להתחכם ולהשמע להוראת הרופאים שלא לצום. אלא שבכל זאת כאשר ראה הרופא את עקשנותה, שנה את דעתו והורה שמתרת היא לצום.

כשנשאל הרופא מדוע שינה את דעתו כה מהר? השיב: ״הבחנתי בה שאם היא לא תצום, סכנתה גדולה יותר מאשר אם תצום. בעיני השקול הזה עמד בבסיס ההכרעה שתצום, והכריע למול השקולים האחרים״.

עד כאן ספר רבי דוד ולא יסף. אף את המסר הבין בנו ראש הישיבה שליט״א לבדו. עבור רבי דוד, לא לקום לתפלה בישיבה זו סכנה גדולה יותר מאשר לקום וללכת עם חולי וחלשה. הדבר היה בנפשו.

מדהים!

איך גדל הגר"ח שמואלביץ

ברגע של גלוי לב, שח פעם מרן הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ״ל, ראש ישיבת מיר, באזני תלמידו הגאון רבי חי-ים קמיל זצ״ל, ראש ישיבת אפקים, כיצד התחילה העליה והצמיחה שלו בבחרותו.

בצעירותו, כף ספר, התעורר בו ביום מן הימים חשק ומרץ מיחד לשקד בתורה, אף לפתע רצדו במחו ספקות שונים; שמא עדין אינו מספיק בשל לכך, ובעצם מה בכלל בוער דוקא ברגע זה להשתקע בעולמה של תורה. כמו כן העיקה עליו העובדה שמטל עליו קדם להפרד מקרוביו ומבני משפחתו.

אך בהחלטה של רגע, הוא החליט לעזב את כל החשבונות הרבים שהקיפוהו ופשוט רץ מיד לבית המדרש ללמד, וכך ישב ולמד מאותו יום במשך שבע שנים רצופות!

לימים, הוא תלה את כל עליתו הרוחנית באותה החלטה אמיצה, נטולת הרגשים ומחשבות שונות, ובהשתקעותו המחלטת אז בתורה ללא שום שהות.

כה אמר אז רבי חיים שמואלביץ לתלמידו רבי חיים קמיל: ״אין לי ספק בכך שאלו הייתי נענה לעצת יצרי להתעכב לדקות אחדות רק בשביל להפרד מקרובי, לא הייתי מגיע לאותה דרגה שזכיתי להגיע אליה!…״

הסוס בורח מעליות

ברוח הדברים ספר דודי, הגאון רבי אליעזר פלצ׳ינסקי זצ״ל, ראש ישיבת ׳בית אריה' מחזה נפלא שראה בבחרותו:

בסמוך למקום מגורי, התגורר יהודי עני שהתקשה למצוא מקור מחיה תואם עבורו לכלכלת בני ביתו. סיעו לו ידידיו הטובים לקנות סוס ועגלה, עמם יוכל להסיע אנשים מעיר לעיר, וכן יוכל לפרנס את בני ביתו בדרך כבוד.

כעבור ימים ספורים התבקש העגלון לסחב משא לרחוב מסוים הממוקם על גבעה, ויש בו עליה תלולה וחדה. והנה כשהגיע לרחוב נעצר הסוס על מקומו ולא היה מוכן לזוז. העגלון הצליף בשוט פעם ופעמים, אך הסוס התעקש לעמוד. היתה זו שעת בין השמשות, והלילה קרב, והסוס כאלו קפא על מקומו, ספג את המלקות, אבל לא היה מוכן לעשות צעד אחד קדימה.

עבר שם באקראי העגלון הותיק והמנסה של העירה, וראה את התנגדותו של הסוס ואת בעליו המכה בו ללא רחם, והשתומם: ״וכי שוטה אתה? עדין לא למדת שכאשר הסוס רואה הר גבוה הוא מאבד את כל כחו ומרצו ונרתע מלהתקדם?"

העגלון התקרב אל הסוס, לקח פיסת בד וקשר על עיני הסוס ומנע ממנו לראות את האופק שלפניו, רק את הדרך שתחת רגליו. וכך בעוד עיני הסוס מכסות החל העגלון להצליף עם השוט, וראה זה פלא, הסוס עלה את כל ההר הגבוה עד לבית במלא המרץ…

ההסבר לכך הוא פשוט, כאשר ראה הסוס את כל העליה התלולה לפניו, הוא התעצל להתחיל ולטפס, אך ברגע שלא ראה כלום התחיל מיד ללכת… כך הוא טבעו של הסוס, הוא נרתע מגבהו של הר עד כדי שיתוק.

הנמשל ומוסר ההשכל מכך הוא, שכדי להצליח לעלות בהר השם, להעפיל אל־על במעלות התורה, כדי שלא יאחז בו הרפיון מראש, על האדם לתת את דעתו רק על הפסיעות הראשונות שלפניו, מבלי לחשב כיצד ישלם הדבר. יש לכסות את העינים ולהתקדם קמעא קמעא שלב אחרי שלב, ורק כך יצליח להגיע עד למעלה ההר הגבוה… זוהי מתכנת בדוקה להצלחה!

״אם פגע בך מנול זה״, אומרים חז״ל (קדושין ל, ב) "משכהו אחריך לבית המדרש״. העבודה של האדם היא פשוט להשליך את עצמו אל הלמוד, אל תוך בית המדרש, לאחר שמתחילים כבר נרפים ידיו של היצר הרע.

אין להתרגש או להתפעל מהדרכים שהיצר נוקט. כאשר הוא מקטין בעיני האדם את פעלת המצוה והופך אותה להשקעה מזערית וחסרת ערך, או לחלופין כשמכביד עליו לקימה מחמת הדרך הארוכה שעוד נותרה לו, עליו להפנים שמאמץ קטן למאמץ קטן מצטרף, וכך בעליה אטית ומתמדת בסוף הוא יצלח את הקשיים שמערים הי-צר הרע

בדרכו.

את מרבית כחו משקיע היצר הרע בדברים הפעוטים

היצר משקיע את כל כחותיו כדי ליאש את האדם מלהתמודד עם הנסיונות הקטנים, זה ה׳מוטו׳ שלו. כך שמעתי כמה פעמים מפי הגאון הצדיק _רבי מתתיהו סלומון שליט״א, משגיח ישיבת ליקווד, ששמע כן מרבו הגאון רבי אריה ליב גורביץ זצ״ל, ראש ישיבת גייטסעהד.

הוא האיר נקדה זו מדברי חז״ל (מכילתא יתרו, פרשה ה):

חז׳׳ל אומרים שקודם מתן תורה הסתובב הקדוש ברוך הוא בין אמות העולם לשאל אותם אם חפצים הם לקבל את התורה. נגלה לבני עשו הרשע ואמר להם: מקבלים אינם עליכם את התורה? אמרו לו: מה כתיב בה? אמר להם: לא תרצח! אמרו לו, זוהי ירשה שהורישנו אבינו. נגלה לבני עמון ומואב, אמר להם, מקבלים אתם את התורה? אמרו לו:

מה כתיב בה? אמר להם, לא תנאף! אמרו לו: כלנו מנאוף והיאר נקבלה…

וכך לכל אמה ואמה הציע להם הקדוש בריר הוא מצוה שקשה להם לקימה וסרבו בתואנות שונות לקבלה. עד שבא לבני ישראל, ומיד כשהציע להם לקבל את התורה פתחו כלם את פיהם ואמרו יחדו: ״כל אשר דבר ה׳ נעשה ונשמע!״

שאל רבי ליב גורביץ את תלמידיו, הבה נחשב יחד; לו יצויר שכלל ישראל גם היו שואלים את הקדוש ברוך הוא ׳מה כתיב בה׳ – איזו מצוה היה משיב להם הקדוש ברוך הוא? או יותר נכון, כונתי לשאל איזו מצוה או איסור הכי קשה ליהודי לקיים, שאותו היה הקדוש ברוך הוא מציע להם כדי לבחן אם הרצון שלהם לקבל את התורה הוא כן ואמיתי?

הבחורים לא ידעו מה להשיב ושתקו. הם צפו לשמע מה ישיב רבי ליב עצמו על שאלה מענינת זו.

רבי ליב פתח את פיו ואמר כי מסתבר שלא היה מציע להם את שמירת השבת, מאחר ונסיון השנים הוכיח שלא זה מה שעמד בדרכם, הרי על השבת הם מסרו את נפשם כל השנים כדי לשמרה לדעתי, המשיך רבי ליב לומר, דוקא הנסיונות הקטנים שהיהודי דש בעקביו, אותם היה הקדוש ברוך הוא מציע לבני ישראל, שכן אתם היהודי מתמודד בכל יום ובכל תע.

הוא הביא מספר דגמאות של נסיונות עמם היהודי החרדי הירא לדבר ה׳ מתמודד כסדר; התגברות על בטול תורה של רגע קט בבית המדרש. התאמצות ללמוד עוד דף גמרא, עוד תוספות בעיון, עוד סימן בשלחן ערוך. דבורי לשון הרע ורכילות. יציאה מבית הכנסת לפני סוף התפלה וכדומה. הם אלו נסיונות קטנים אולם הקשים ביותר להתמודדות, ואתם נאבק היהודי כל העת!

מדוע? היות והיצר הרע מודע לכך שזוהי הערובה היחידה להצלחה, זוהי הדרך הבטוחה ביותר להגיע לידי המטרה הנכספת להיות אדם ׳ישר׳. גדלותו של אדם גדול נמדדת דוקא לפי שלמותו בנסיונות הקטנים, לכן הוא שם את מלא כבד משקלו כדי לטרפד ממנו את אמוץ הדרף והגישה הזאת.

והוסיף רבי ליב לומר, מדוע בכל זאת השיבו ישראל ׳נעשה ונשמע׳, כי הם יודעים שגם על הדברים הקטנים הקדוש ברוך הוא מסייע להתגבר! אם האדם רוצה באמת לקיימם, הוא מקבל על כך עזרה משמים. ממילא מסוגלים הם לקבל על עצמם גם את הדברים הקטנים והקשים הללו שהיהודי דש בעקביו… מפליא!

עוד כוסית ועוד כוסית שהביאה לשכרות

דבר נפלא אמר הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט״א, רבה של 'רמת-אלחנן׳ בבני־ברק, בשם חותנו, עמוד ההוראה, מרן הגרי״ש אלישיב זצ׳׳ל, בכנוס מספד שנערר לכבודו ולזכרו:

הגמרא במסכת יומא (לה, ב) אומרת: ״אמרו עליו על הלל הזקן שבכל יום ויום היה משתכר בחצי דינר. חציו היה נותן לשומר בית המדרש, והציו לפרנסתו ולפרנסת אנשי ביתו. פעם אחת לא מצא דינר להשתכר, ולא הניחו שומר בית המדרש להכנס פנימה. עלה ונתלה וישב על פי ארבה כדי לשמע דברי אלהים חיים מפי שמעיה ואבטליון.

״אמרו: אותו היום ערב שבת היה, ותקופת טבת היתה, וירד עליו שלג מן השמים. כשעלה עמוד השחר אמר לו שמעיה לאבטליון: אבטליון אחי! בכל יום הבית מאיר והיום אפל, שמא יום המענן הוא? הציצו עיניהן וראו דמות אדם בארבה, עלו ומצאו עליו רום שלש אמות שלג. פרקוהו, רחצוהו, סכוהו, והושיבוהו כנגד המדורה. אמרו: ראוי זה לחלל עליו את השבת״.

בהזדמנות מסימת נשאל מרן הרב אלישיב זצ״ל, לכאורה כיצד יכול היה הלל להתיר את דמו למות? הלא זה פקוח נפש לכל דבר? וכי לא ידע שכאשר ישכב במזג אויר כה סוער תחת כפת השמים הוא עלול לקפא למות?

יתרה מכך, הלא חז״ל החמירו מאד עם מי שמוסר את נפשו על דבר תורה. ראה במסכת בבא קמא (סא, א): ״מקבלני מבית דינו של שמואל הרמתי, כל המוסר עצמו למות על דברי תורה אין אומרים דבר הלכה משמו״. אם כן נשאלת השאלה, כיצד היה מותר להלל הזקן לסכן את עצמו ולמסר את נפשו על דבר תורה?

הרב אלישיב השיב על כך באמצעות מעשה שארע בירושלים לפני עשרות שנים: יהודי יקר וירא שמים יצא לשוק ׳מחנה יהודה׳ ביום חמישי אחר הצהרים כדי לרכש את מצרכי השבת ולא חזר בפרק זמן סביר. בני ביתו דאגו לשלומו והחלו לחפש אחריו.

לאחר שעות של הפושים שנמשכו אל תוך השעות הקטנות של הלילה, נמצא האיש באחד מבתי המרזח בשוק, כשהוא שרוע על הרצפה שכור מיין…

בני משפחתו הכו בתדהמה כששמעו היכן נמצא אביהם, והתקשו לעכל את העובדה כי איש ישר דרך ירא שמים ובעל בעמיו כמותו – ימצא כשכור כאחד הריקים בבית מרזח?

הנהגה שאינה הולמת אותו ובודאי שאינו רגיל בה…

משנתפכח מיינו התגלה הסוד. הוא סיפר שכשיצא מהבית לכוון השוק היה לו קר מאד, וכשראה בצד הדרך בית מרזח החליט להכנס אליו ללגם בו כוסית קטנה של יין שרף להחם בה את גופו. הוא חשב לעצמו ובצדק כי כוסית אחת קטנה ודאי לא תשפיע עליו להשתכר. אולם כשראה שהיין מיטיב לו וגופו הוחם, בקש לקנות ״רק עוד כוסית אחת״, ובאמת לא התכון ליותר ממנה, אולם כשגמר לשתותה חשקה נפשו בעוד כוסית ולאחריה בעוד כוסית… כך נגרר לקנות עוד ועוד, והתוצאה הסופית היתה מציאתו שרוע ברצפת בית המרזח כשכור מחלט…

כך היה גם אצל הלל הזקן׳ הסביר הרב אלישיב. וכי יעלה על הדעת שהלל הזקן אכן עלה על הארובה על מנת להיות שם שעה ארכה, עד שיצטרכו לפנות מעל גבו שלש אמות של שלג?! ודאי שלא! הדבר אסור על פי הלכה, ובודאי שלא התכון להמרות את פי ההלכה בזה.

אלא שאהבת התורה העצומה שבערה בו היא זו שגרמה לו להשאר להאזין לשעור בצורה כזאת. בתחלה הוא נתלה על הארבה להאזין לשעור בכונה לשהות שם רק מספר דקות בודדות, לשמע רק את חמש הדקות הראשונות של השעור ותו לא. אך לפתע הוא שמע את אחד התלמידים מקשה על השעור, וחשב לעצמו להמתין רק עוד רגע כדי לשמע גם את התשובה, ואז רק עוד רגע לשמע כיצד שמעיה ואבטליון מסבירים נקדה פלונית ודחיה אלמונית…

לאט לאט גברה סערת הרוח בבית המדרש וקולות ה׳ריתחא דאוריתא׳ בין התלמידים שבו את לבו, ומרב תענוג לא היה מסגל להפסיק. הוא חשב לעצמו אשמע ״רק עוד מלה אחת״, עוד אחת ועוד אחת, עד שמצאוהו במצב סכנה, מקרר וקפוא, מכסה תחת גבה של שלש אמות שלג!

מה שנדרש מאתנו להשכיל מהארה נפלאה זו, כי מטלת החובה על האדם לא להלך בגדולות ובנפלאות, אלא לנהג בפשטות בצורה עקבית, מבלי להתפעל ולהתרגש מנפילה וממעידה.

 היצר הרע מחפש את נקדות החלשה והתרפה שלנו, ומשם מנסה לפלס לעצמו נתיבים, לסלק את האדם מדרך הישר.

אולם עם הגישה הזאת של עוד משנה ועוד דף גמרא, עוד התאמצות ועוד התגברות, בסופו של דבר כשיסתכל האדם לאחורנית, יראה עד כמה גדולה היא הצלחתו והתקדמותו בידיעת התורה, בעבודת המדות ובהכנעת היצר, זה יביא אותו אל ספוקו הנכון ואל הצלחתו הרוחנית הגדולה בעתיד.

מורי ורבי, מרן הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט״א, ראש ישיבת פוניבז' רגיל לספר כי בשנים הראשונות של הישיבה, לא היו הרבה ברזים בחדר האכל, והבחורים נאלצו להמתין בתור כמה רגעים לנטילת ידים. היה אחד מבני הישיבה שקבע לעצמו לנצל את אותו זמן מועט ללמד בספר ׳חיי אדם׳, ואך ממעט הזמו הזה זכה לסי-ם את כלו…

עוד שורה ועוד שורה, עוד סעיף ועוד סימן, בצבירה של מספר שנים נשלם לכרי חבור שלם של מאות סימנים סבוכים.

כר גדלים תלמידי חכמים!

״ואשריו כי צדק נפשו בשעה קלה״

תקופה ארכה לאחר פטירת הגאון הצדיק רבי יחזקאל לוינשטין זצ׳׳ל, משגיח ישיבת פוניבז׳, היו מתאספים חשובי תלמידיו מדי יום ששי בביתו, שם למדו מוסר בצותא במשך חצי שעה, לאחר מכו התפללו תפלת מנחה בחדרו הקדוש.

באחד השבועות נוכחתי לראות את אחד מגדולי תלמידיו של המשגיח, הגאון רבי שלמה טנא זצ״ל, מחשובי הדיינים בדור העבר, איש של צורה, תלמיד חכם מבהק ומבני העליה המועטים שהשתבח בהם דורנו, כשהוא צועד בצעדים אטיים אל עבר בית המשגיח, דקות ספורות לפני סיום זמו הלמוד הקבוע עם התלמידים.

רבי שלמה לא היה אז צעיר, מה גם שבשביל לעלות לבית המשגיח היה עליו לטפס את כל מעלה ההר התלול של גבעת הישיבה, משימה שמן הסתם דרשה ממנו כחות לא מעטים הרהרתי לעצמי, לשם מה הוא טורח לעשות זאת?

באשר זכיתי מעט לקרבתו, אזרתי אמץ, נגשתי אליו ובקשתי ביראת הכבוד רשות לדון בפניו: ״במטותא דמר אוכל לשאל אתכם שאלה?״ כשנעניתי בחיוב, שאלתי: ״תורה היא וללמד אני צריך, מדוע הנכם טורחים בגיל שלכם לטפס על הר גבוה כזה בשביל דקות ספורות? הרי עד שהרב יגיע למעלה ישארו אולי חמש דקות לסיום סדר מוסר, ועד שתמצאו את הספר ותפתחו אותו במקום בו אוחזים ישארו רק שתים־שלש דקות… האם משתלם לכם כל המאמץ הגדול הכרוך בכך אך ורק בשביל שתים־שלש דקות?״

חיוך רחב התפשט על פניו של רבי שלמה, ובחן ונעם השיב לי תשובה מאלפת שמהוה יסוד במלחמת היצר המלוה את האדם דבר יום ביומו: "נכון שלפעמים נותרות רק שתי דקות ללמד מוסר, אבל הבה ואמר לך מדוע אני בכל זאת מתאמץ לעלות. ראה זה פלא, במשך כל הבקר של יום ששי אינני מקבל שום טלפונים מיחדים, אך תמיד בדיוק בשעה המיעדת בה אני מתכונן לצאת ללמד מוסר בבית המשגיח, באים כל מיני טלפונים שונים עם שאלות דחופות שאינן סובלות דחוי.

״וכי אינני יודע מיהו האחראי לשלח לי את כל הטלפונים הדחופים הללו דוקא ברגעים שאני עומד לצאת מהבית? הרי ברור לי בודאות גמורה שזה השטן בכבודו ובעצמו!״

והוסיף לומר: ״הרי לנתק את הטלפון לגמרי גם כן אינני יכול, כי לרבנים אסור לנתק את הטלפון, האחריות רובצת על כתפיהם… הרי זה מעשה שטן שעושה הכל כדי שלא אספיק ללמד מוסר״. ואז אמר בפסקנות: "אך זה לא יעזר לו! אני מראה לו שאינני מתחשב בקשיים שהוא מציב לי! בגלל זה לא אמנע מלצאת לסדר, אני אתאמץ אפלו בשביל דקות ספורות!…״

מפעים!

לאחר שנים רבות כשספרתי זאת להגאון הצדיק רבי ראובן הכסטר שליט״א, משגיח ישיבת מיר-ברכפלד, הוא חייך חיוך רחב, ומיד הוסיף לי על כך נפך נפלא ששמע מיהודי נאמן שהכיר היטב את רבי שלמה טנא, שאכן רבי שלמה הקפיד תמיד לשמר בעקביות רבה סרר מוסר זה, אפלו כשנותר לו בשביל כך רק זמן מועט.

אותו יהודי שמע מרבי שלמה כי פעם אחת ארע מקרה שעכב אותו מלצאת לסדר, ובסופו של דבר לא נותרה לו אלא דקה אחת ללמד מוסר, אך הוא לא הרים ידים ואמר נואש, אדרבה הוא פתח בהתלהבות את ספר ׳שערי תשובה׳, והחל לקרא בקול ובהתלהטות, כאלו כל הזמן שבעולם לפניו.

והנה להשתוממותו הרבה, הספר נפתח בדיוק בשער שני, שם האירו למול עיניו מלותיו הטהורות של ׳רבנו יונה׳, החרוטות בעט הזהב שלו, והלהיבו את מחו:

׳׳הנה האיש הזה ברגע קטן יצא מאפלה לאור גדול, כי עת אשר יאזין ויסכית ולבבו יבין ושב ויקבל ביום שמעו דברי המוכיח… ומעת אשר קבל כזאת במחשבתו וגמר עליו ככה בלבבו, קנה לנפשו זכות ושכר על כל המצוות והמוסרים, ואשריו כי צדק נפשו בשעה קלה!״

מיד כשגמר לקרא מלים אלו, הוא שומע רפיקה: ״אשרי יושבי ביתך״״.

.רבי שלמה ראה בכך סימן משמים שאכן מסכימים עם הנחתו, הרי לא בכדי נפתח לו הספר בוגעים מועטים אלו דוקא בקטע זה. מכאן הסיק שכדאי, ראוי ורצוי להתאמץ אפלו לדקות מואטות.

״ואשריו כי צדק נפשו בשעה קלה!״.

*

יסורים – מזית מר מופק שמן זך

[מתוק האור]

"ואתה תצוה את בני ישראל ולקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד" (שמות, כז, כ)

שואל רבי שלמה גאנצפריד בעל ״קיצור שולחן ערוך" בספרו ״אפריון״ על התורה: מדוע בפרשת תרומה נאמר: ״ויקחו לי תרומה״ (שמות כה, א) ואילו בפרשת תצוה נאמר: ״ולקחו אליך שמן זית״?

וכתב להשיב על כך, על פי המובא במדרש (שמות רבה לו, א) על הפסוק ״ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך״: ״הדא הוא דכתיב (ירמיהו יא, טז) זית רענן יפה פרי תואר קרא ה׳ שמך״.

כלומר, ישראל נמשלו לזית. ומקשים שם במדרש: וכי לזית בלבד נמשלו ישראל? הלא לכל מיני אילנות אחרים נמשלו ישראל – לגפן, לתאנה, לתמר, לארז, לאגוז לרימון ועוד, ומדוע דוקא לזית מדמה ירמיהו את ישראל?

אלא, אומר המדרש, בין ישראל לזית יש דימיון מיוחד שאיננו בשאר הפרות.

הזית – עד שמוציאין ממנו את שמנו, שהוא עיקר הפרי, עובר תהליך ארוך, קשה ומייסר. וכך מתאר זאת המדרש: ״מגרגרין אותו, ואחר כך מורידין אותו מהזית [כלומר, מנענעים את האילן עד שהוא נושר ממנו] ונחבט, ומשחובטין אותו מעלין אותו לגת, ונותנין אותן במטחן, ואחר כך טוחנין אותו, ואחר כך מקיפין אותו בחבלים, ומביאין אבנים, ואחר כך נותנין את שמנן״.

וזה הדימיון לישראל, שאף הם כך, כדברי המדרש: ״באין עובדי כוכבים וחובטין אותם ממקום למקום, וחובשין אותן, וכופתין אותם בקולרין [רצועות], ומקיפין אותן טרטיוטין [חילות המלך], ואחר כך עושין תשובה והקב׳׳ה עונה להם. מנין? שנאמר: ׳ויאנחו בני ישראל', וכן 'בצר לן ומצאוך', 'כי אל רחום ה' אלוקיך', הוי זית רענן יפה פרי תיאר״.

ואומר בעל ה״אפריון״, כי על פי דברי המדרש הללו, נתן להבין מדוע השתנתה הלשון בפרשת תצוה, ולא נאמר בה "ויקחו לי שמן זית״, כפי שנאמר בפרשת תרומה ״ויקחו לי תרומה״, אלא ״ויקחו אליך שמן זית״.

הענין הוא, כי משה רבנו בא אל ה׳ בטענה כביכול, ואמר: ״למה הרעתה לעם הזה, למה זה שלחתני״? (שמות ה, כב), כלומר, לשם מה זקוק עם ישראל ליסורים הללו? והקב״ה השיבו כי זו הדרך להוציא מעם ישראל את שמנן, כמו מהזית, ואמר לו: ״עתה תראה אשר אעשה לפרעה״, כלומר עכשיו תראה כיצד אני גואל את עם ישראל לאחר שהם טבלו וקראו אלי שאושיע אותם.

וזהו שנאמר בפרשתנו: ״ואתה״, כלומר דוקא אתה שלא הבנת את דרך ההנהגה שלי המתאימה לעם ישראל, ״תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך״. ולמה דוקא "אליך"? להראות לך את תכונתו של הזית הזה, שרק לאחר שמטלטלים ומיסרים אותו הוא נותן את שמנו, שתדע כי כך גם ישראל, רק לאחר שמשתעבדים בהם, נותנים את שמנן ונעשים ראויים לגאולה.

דברי המדרש הנ״ל, משמשים גם כהסבר לישוב הקושיא המתעוררת על מעשה המובא בגמרא במסכת חולין (מו, ע״א). מסופר שם שרבה ורב יוסף ברחו לפומבדיתא עקב פלישתו של חיל השלטון לעיר. בדרך מנוסתם פגש אותם

רבי זירא ואמר להם: ״כזית שאמרו במקום מרה״. כלומר, אם לאחר השחיטה התברר כי לבהמה לא היה כבד מלבד חתיכה קטנה בגדל כזית, היא כשרה. השאלה היא אם צריך שהכבד יהיה במקום המרה?

ושואלים המפרשים, וכי זה מה שצריך להאמר לשני אנשים הנמלטים על נפשם?! הרי רבה ורב יוסף ברחו מפני שנרדפו על ידי השלטונות, האם זה היה הזמן המתאים לאמירה זו? הלא היה עליו לדאוג להם למנוחה, למאכל משתה?

ומתרצים על פי המדרש הנ״ל, שאומר כי ירמיהו דימה את עם ישראל לזית מפני שהם כמותו, שקשה להוציא ממנו את שמנו וצריך לכותשו בבית הבד עם קורות כבדות עד שרואים שמן, ואף ישראל כך, שמוציאים תוצאה מעולה דוקא בזמן של צרות. כמו שידוע שרש״י חיבר את פירושו לש״ס בתקופה הנוראה של מסעי הצלב.

והש״ס עצמו חובר בתקופה של צרות נוראות בבבל בפרס ובארץ ישראל. כי אכן, בזמן הסכנה ישנה סיעתא דשמיא גדולה ביותר כדברי דוד המלך: ״נפשי בכפי תמיד ותורתך לא שכחתי" (תהלים קיט, קט).

והדברים הללו מבארים את התנהגותו של רבי זירא. ידוע ידע את חומרת מצבם, אך דוקא בשל כך פנה אליהם בענין הלכתי זה, כי בדרך זו בקש לעודד את רוחם, ורמז להם ואמר: ״כזית שאמרו..״ כלומר על איזו תקופה מתכוונים חז״ל כשאמרו שישראל דומים לזית שעל ידי קושי יוצא ממנו השמן? ״במקום מרה״, כלומר בתקופה שמר להם לישראל, ואז הם פורחים ומשגשגים ומוציאים לאור יותר ויותר חידושי תורה מתוקים מדבש.

מענין לענין באותו ענין, מספרים על רבי אהרן קוטלר זצ״ל, שבעת שנפל בזמן מלחמת העולם השנייה, משכוהו תלמידיו דרך חלון הרכבת פנימה, וכשנכנס לקרון הדבר הראשון ששאל היה: ״איפה אוחזים?…"

[תוספת: מספרים על הגר"ח שומלביץ שכשהיו בספינה שהחזירה אותם משנחאי לאמריקה הייתה התרגשות רבתי על נס ההצלה, והגר"ח מצידו היה שקוע כל הזמן בספר שב שמעתתא וחידש ל"ב מערכות וקבעם בספר "תורת הספינה" . מספרים שפעם אחת נשען על המעקה של הסיפון שקוע בשרעפיו בלימוד, ותלמיד אחד נעמד לידו ושאל ספק לעצמו ספק לרבו – היכן אנחנו? השיבו הגר"ח על אתר – בשמעתתא ג'!

אדם המצליח לרכוש לו מבט כזה אל מול יסורים, יצליח להפיק מהם את התועלת המרבית. ולא רק שלא יפריעו לו בעבודת ה׳ שלו, אלא אף ירימו אותו לפסגות, אשר לא השיגן עד כה.

מכוח הבנה והכרה זו יצליח האדם להגיע לדרגה של שמחה ביסורים המגיעים אליו.

הרב שך זצ״ל רגיל היה להביא בשמו של בעל יסורים גדול שחי בסלוצק, אשר היה מקבל את יסוריו הנוראים בשמחה, את השקפתו בענין הסבל שעובר עליו, וכה היו דבריו:

בין מחנות העבודה הידועים לשמצה ברוסיה נודע מחנה ׳קטרינגא׳ כגרוע שבכולם. הקור באותו מחנה היה איום ונורא, תנאי המחיה והמגורים היו הפחותים ביותר, ואם לא די בכך ־ העבודה שם היתה קשה ביותר.

נקל לשער, כי מי שנגזר עליו להישלח לקטרינגא, היה עושה הכול על מנת להמיר את הענש הזה בעונש קל יותר, והיה מתחנן על נפשו ומבקש להישלח אפלו לסיביר, ובלבד שיותרו לו על קטרינגא…

כאשר בקשתו היתה מתקבלת והוא נשלח לסיביר, היה הדבר מתקבל בסיפוק רב, על אף הסבל והקשיים שהיו בסיביר!

ומעתה, צא ולמד – כל אחד ואחד עתיד להיות נידון בגהינום על העבירות שהוא עובר בימי חייו, משום כך כאשר ניתנת לאדם אפשרות להמיר את יסורי הגהינום הנוראים ביסורי העולם הזה, אשר על אף היותם קשים ככל שיהיו, מכל מקום אין מקום להשוות בינם לבין יסורי הגהינום, כמה עליו לשמח ולהודות על כך לבורא העולם!

וכל זאת בהיותו מכיר בכך, שהקב״ה הוא זה שהביאו למצב הזה, והמיר את העונש הצפוי לו בשל עברותיו, ביסורי העולם הזה וטרדותיו.

דרגה זו של שמחה ביסורים נכרה באפן מעורר התפעלות אצל הרב ישועה עטיה.

היה זה כאשר בערב חתונת אחת מנכדותיו, הוא אושפז בבית החולים לצרך ניתוח קשה ומסובך.

הרב עטיה חש כי בני משפחתו מודאגים עד מאוד ממצבו, וכי אין לאף אחד מהם חשק ללכת להשתתף בחתונה, קרא לכולם אפוא, ואמר להם: ״דעו לכם, כי לגביי – הליכה לחתנה או ניתוח מהוים אותה שמחה בדיוק…"

ממש כדבריו של דוד המלך (תהלים קטז) ״כוס ישועות אשא ובשם ה׳ אקרא", וכן ״צרה ויגון אמצא ובשם ה׳ אקרא״.״

נקודה נוספת שצריך בעל יסורים לתת אל ליבו, הנה שלא ניתן להתחמק מגזרת הייסורים, ואם קבע הקב״ה מנת יסורים מסיימת שאותה צריך האדם לעבר בעולם, הוא יעבור אותה בין אם הוא יתלונן ויקטר על כך, ובין אם יקבל אותם באהבה ויזכה בכל המעלות שיש בהם.

עובדה זו נהג הסטיפלר זצ״ל לחזור ולומר, וכך הורה באפן מעשי לשואלים רבים שבאו להתייעץ איתו בענין הקלת הייסורים שלהם.

בספר ״תולדות יעקב״ מסופר שאדם שגר בקומת קרקע ובדירתו לא היו שמש ואויר שאלו אם כדאי לו לעבור דירה.

השיב לו הסטיפלר: טוב יותר להישאר עם הצרות של הדירה שיש לך, מאשר לעבור לדירה אחרת ולקבל צרות חדשות…

באחד הימים הגיעה אליו אישה שתינתה על הסבל הנורא שיש לה בצער גדול בניה, אך הסטיפלר שלח לומר לה כי עליה לדעת שאדם אינו יכול להתחמק ממנת הייסורים שנגזרה עליו, אולם ניתן לבחור באיזה תחום לקבל את הצער והיסורים: או בצער גדול בנים, או בקשי בקיום מצוות כראוי ולמוד תורה – ואם לא כך ולא כך דרכים רבות ישנן למקום על מנת ליסר את האדם, כמו: שכנים רעים וכיוצא בכך.

״אין לי ב״ה שכנים רעים״, השיבה האישה, ״ואת צער גדול בנים איני מסוגלת לסבול!״, הסטייפלר ברך אותה – והיא פנתה והלכה לה לשלום.

ימים ספורים חלפו ואחת מן המשפחות בבנין עזבה במפתיע את ביתה ובמקומם באו שכנים רעים שמיררו את חייה של האישה, עד כי צער גדול הבנים הקודם נחשב כתענוג לעומת הסבל כעת…

חדשים אחדים סבלה את סבלם, ולבסוף התמוטטה ושוב הגיעה בצעקה אל בית הסטיפלר, כשהפעם היא אומרת שעדיף לה צער גידול הבנים, מאשר צער השכנים הרעים…

גם הפעם ברך אותה הסטיפלר, וראה זה פלא – עוד באותו חדש עזבו השכנים את הבנין!

[דבר נוסף יש לדעת: הסטייפלר היה מרבה לומר – "קץ שם לחושך" נאמר באיוב. לכל צרה יש קץ. אין צרה שהיא ללא גבול. יש לדעת שגם ליסורים יש קץ. ולאחר מכן הכל ישתנה לטוב. וכל דעביד רחמנא לטב עביד. "לכל תכלה ראיתי קץ".

לכל דבר בעל תכלית יש קץ וסוף, וגם ליסורים. כך שאין לאדם להיות מוטרד מן היסורים, ביודעו שהם זמניים וברי חלוף. ואם תאמר: הרי יש שמתו מיסוריהם? התשובה היא שלאחר המוות אכן תמים היסורים! שהרי בזכותן זוכה להגיע לגן עדן העליון מזוכך מכל חטא ועוון!

הרב יגן בא בחלום לתלמידו ואמר לו שיש לו שכר עצום בעולם הבא בעיקר בשל היסורים שעבר, יותר מאשר בשל אלה שהחזיר בתשובה!!

הגר"א היה אומר שאלמלא היסורים לא היינו מוצאים ידינו ורגלינו בעולם האמת! כך שעל האדם לדעת שהיסורים הן לטוב ולזיכוך, והזית מוציא שמנו רק לאחר כתיתה!].

*

נקיות מנגיעות

[מתוק האור]

"ועשית בגדי קודש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת" (שמות כח, ב)

התפקיד המרומם של הכהונה ניתן אך ורק לאהרן ולבניו ־ וכל זר שינסה להתקרב לכך מוזהר בעונש מות.

קביעת המעמדות הזו היתה ברורה לעם ישראל, אולם לא תמיד היתה כזו גם לגרים המצטרפים אליהם, והיה צורך בחוכמה מיוחדת על מנת להבהיר להם את הענין הזה.

חז"ל מספרים (שבת לא, ע״א) על גוי שעבר בסמוך לבית המדרש ושמע מלמד מתאר לתלמידיו את האפוד ואת המעיל ואת כל שאר בגדי הקודש של הכהן הגדול.

נכנס הגוי לבית המדרש ושאל למי מיועדים הבגדים היפים הללו, ונענה – לכהן הגדול.

הוא התרשם מן הענין, ובו במקום החליט להתגייר, על מנת שיוכל להיות כהן גדול וללבוש את הבגדים היפים הללו.

הלך לו לשמאי הזקן, עמד ואמר: ״מוכן הנני להתגייר, בתנאי שאהיה כהן גדול…״

ושמאי, שאחז באותה שעה באמת הבנין – דחפו מלפניו.

הגוי עדיין לא אמר נואש, והלך להלל הזקן, כשבפיו אותה בקשה: ״מוכן אני להתגייר, בתנאי שאהיה כהן גדול״.

השיב לו הלל: ״אין בעיה, אלא שכשם שמלך אינו יכול להיות מלך, מבלי להשקיע בלימוד תכסיסי מלכות, גם אתה צריך תחילה ללמוד את ההלכות הקשורות לכהונה בכלל, ולכהן הגדול בפרט״.

לבקשה הגיונית זו הסכים הגוי, והחל בלימודיו. במהלכם הוא הגיע לפסוק (במדבר א, נא) ״והזר הקרב יומת״.

בא הגוי להלל ושאל אותו: ״למי מכון פסוק זה?״ נענה הלל ואמר: ״אפילו כלפי דוד מלך ישראל!״

אם אפילו דוד המלך אינו יכול להתקרב – הבין הגוי ־ איך יכולתי לחשוב שאני אוכל להיות כהן גדול?! והוא הניח לכל הענין, והתגייר מבלי להתנות זאת במינוי כלשהו.

ויש להבין, מהי כונתו של הלל הזקן בהדגשה: ״אפילו דוד מלך ישראל״?

כדי להשיב על שאלה זו, עלינו לעקוב אחר המתרחש שנים קודם לכן עם דוד מלך ישראל. בשעה שרצה לבנות את השיתין למקדש, הלא הם החללים הנקובים שהיו מתחת למזבח אשר ירדו עד לתהום.

את בית המקדש נאסר על דוד לבנות, ובכל זאת את השיתין, אשר רש״י מבאר שהם היו מוכנים עוד מששת ימי בראשית, מותר היה לו לעשות, מאחר שעשייה זו לא היתה אלא נקויים מן הליכלוך הרב שהצטבר בהם, וכשם שהתירו לו לנקות את גורן ארוונה היבוסי – כך יכול היה לנקות גם את השיתין.

לאחר הניקוי הבחין דוד בחרס בתחתיתם, וניסה להוציאו – אך באותו רגע פרצו משם מי תהום, שאיימו להציף את העולם.

דוד המלך ניסה לעצור את המים בכל דרך אפשרית, ולבסוף הבין שהדרך היחידה להצליח בכך היא לכתוב את השם המפורש על גבי החרס, ולהשליכו פנימה, אך עדין חשש שמא יש בכך משום גרמא של מחיקת שם ה'.

לפיכך הכריז: ״מי יודע אם מותר לעשות זאת או לא?״

איש לא ענה לו. דוד שב והכריז כי מי שיודע ואינו עונה יחנק בגרונו. או אז קם אחיתופל ואמר: ״מקל וחומר ניתן ללמוד שאפשר לעשות כן – מה אם עבור אישה סוטה אמרה התורה שאפשר למחוק את השם המפורש, ולתת לה לשתות עבור הצלת שלום הבית שלה, על אחת כמה וכמה שהצלת כל העולם כלו באמצעות כתיבת שם המפורש מותרת היא!״

וכששמע זאת דוד המלך, מיד עמד, כתב את השם המפורש והשליך והמים נעצרו.

ויש להקשות, וכי דוד המלך לא ידע מהי ההלכה, עד שהיה זקוק להוראתו המפורשת של אחיתופל?

אלא, שרש״י אומר כי אילו היה דוד המלך עושה כן, הרי שהיה מורה הלכה בפני רבו, ולכן הוא נמנע מכך.

אולם ה״שולחן ערוך" פוסק (הלכות יום הכיפורים), שכאשר ישנה סכנה מתר לפסוק לפני הרב, ואין חולקים לו כבוד, ומכיון שכך שוב חוזרת השאלה למקומה: מדוע המתין דוד המלך לפסק של אחיתופל?

זאת ועוד, מפני מה לא השיב אחיתופל את התשובה שהיתה כבר ידועה לו, ורק לאחר שדוד המלך איים בחנק, הוא ענה את מה שענה?

ה״ערוך לנר״ מסביר, שבמהלך בריחתו של דוד משאול, אשר ביקש להורגו, הוא הגיע לנוב עיר הכוהנים, שם פגש בו אחימלך הכהן הגדול ושאל למעשיו. דוד השיב לאחימלך, כי הוא נמצא כעת בשליחות חשובה מטעם המלך, ומרוב בהילות שכח לקחת איתו את חרבו וצידה לדרך, ואחימלך קיבל את הדברים ונתן לו חרב וצידה לדרך.

מי שנכח בשעת חילופי הדברים הללו היה ראש הסנהדרין דאז דואג האדומי.

לדואג היתה טינה בליבו כלפי דוד, על שהורה בישראל הלכה במקומו בקשר לסידור לחם הפנים בשבת. בשל אותה טינה קם דואג וסיפר לשאול כי אחימלך נתן לדוד חרב על מנת להרוג אותו באמצעותה.

בתגובה לעלילת השקר הזו, מצוה שאול המלך על אבנר להרוג את כל עיר הכהנים, וכשהוא מסרב לעשות זאת, הוא מורה לדואג לעשות זאת.

דואג נענש על מעשהו קשות – בעולם הזה ובעולם הבא. אין מביאים ראיות בשמו, ולא זו בלבד, אלא שאיבד בעקבות זאת את חלקו לעולם הבא. ושאול אף הוא נענש על ההחלטה, ומת מיתה משונה במלחמה.

אולם בענין זה היה מעורב אדם נוסף, הלא הוא דוד, אשר מאחר שלא גילה לאחימלך את האמת על בריחתו משאול, גרם לו להחשד במרידה במלכות. אמנם היה כאן ענין של פיקוח נפש, אבל בכל זאת מדובר בגרמא של דיני נפשות.

לפיכך עומד דוד ומצפה להזדמנות שבה יבוא מישהו ויוכיח שגרמא הוא לא כלום, ולעומתו אחיתופל, אשר שנא את דוד המלך, מתהלך כל הזמן בתקוה, שמישהו יצליח להוכיח שגם גרמא – מחייב את העושה.

ההזדמנות הגיעה בדמות מי התהום שהתפרצו, שבהם התעוררה השאלה האם מותר או אסור לעשות גרמא של חילול ה'?

דוד יודע את הקל וחומר שנלמד מאישה סוטה, אולם הוא אינו יכול להכריע משום שהוא נוגע בדבר, ואילו אחיתופל יודע – ולא רוצה לומר, מאחר שהוא אינו מעונין לחלץ את דוד מהענין בצורה טובה! רק כאשר דוד מאיים ואין לו ברירה, הוא עונה שגרמא זה בסדר, ומותר לכתוב את השם המפורש על החרס, על אף שהוא עלול להימחק.

צא וראה מה רבה היתה זהירותו של דוד מכל שמץ של דבר שיש לו בו נגיעה אישית, עד שאין הוא מתערב בו כלל, לא לחיוב ולא לשלילה.

דוגמא נוספת לזהירותו של דוד המלך מכל מקרה שבו יש לו נגיעה אישית, אנו מוצאים במאורע שהתרחש עם נבל הכרמלי.

דוד הנרדף הסתובב ביערות כרמל עם אנשיו, ובתוך כך שמר איתם על צאנו של נבל הכרמלי.

ויהי היום, והנה הגיע נבל הכרמלי לגזוז את צאנו, ולערוך מסיבה כנהוג באותם ימים. הדבר היה בערב ראש השנה, ודוד שולח את אנשיו לבקש מנבל מעט אוכל לחג המתקרב.

כאשר שומע נבל את בקשתם הוא אומר: ״מי דוד ומי בן ישי, היום רבו עבדים המתפרצים איש מפני אדניו״ (שמואל א' כה, י), וכונתו היתה שמאחר שהכל ידעו כי מפרץ עתיד לצאת מלך ישראל, באו רבים והצהירו על עצמם שהם מזרעו של פרץ.

לשמע דברי נבל, הכריע דוד כי נבל הוא מורד במלכות בית דוד – ומיד הלך עם אנשיו כדי למצות עימו את הדין.

אישתו של נבל הכרמלי, אביגיל, היתה אישה צדיקה שזכתה לנבואה.

כששמעה מה קרה, הבינה שעומד להתרחש כאן אסון, לפיכך היא העמיסה עשרה חמורים בכל טוב, ושמה פעמיה לעבר דוד ואנשיו. כשנפגשו הראתה לו מראה דם ושאלה אותו אם הוא טהור או טמא.

דוד סירב לפסק, וטען שלא פוסקים דיני מראות בלילה, ואז אמרה לו אביגיל: ״דם לא דנים בלילה, ודיני נפשות אפשר לדון בלילה?״

״במקרה כזה כלל לא צריך לדון״, השיב מיד דוד, ״נבל הוא מורד במלכות ודינו ברור״.

״אך עדיין שאול מולך, ולא יצא טבעך בעולם״, החזירה לו אביגיל, ולאחר מכן החלה לדרוש ולבקש רחמים על בעלה, ולבסוף היא מסיימת: ״והיטב ה׳ לאדני וזכרת את אמתך״. בגמרא מבואר (מגלה יד, ע״ב), שתוך כדי בקשת הרחמים על הבעל הוסיפה אביגיל בקשה שכאשר תתאלמן מבעלה, רוצה היא להינשא לדוד!

וקשה, איך יתכן שאביגיל הנביאה, שעדין היתה אשת איש, מדברת באופן כזה?

כדי להבין את הדברים נקדים מעשה:

הרב חזקיהו מישקובסקי שליט״א ספיר, שמתוקף תפקידו של רבי מאיר חדש זצ״ל היה עליו להרחיק את אחד התלמידים מן הישיבה. חבריו של התלמיד ששמעו על כך, ידעו שכאשר נפלה ההחלטה דבר לא יזיז אותה, ולכן אמרו לבחור שכדאי לו כבר לארז את המזודות… אך התלמיד הגיב: "אל תדאגו, עם רבי מאיר אדע להסתדר…"

למחרת קרא רבי מאיר לבחור לחדרו, ושאל אותו האם הוא יודע לשם מה הוא נקרא אליו?

״כן״, השיב התלמיד, ״הרב רוצה לזרוק אותי״. ״ומדוע אני רוצה לעשות זאת אתה גם יודע?", המשיך המשגיח.

״פשוט מאד״, אמר התלמיד בעזות, ״הרב משועמם והוא מחפש קורבן. היום מצא הרב אותי ובשבוע הבא יטפל לתלמיד אחר וימצא קורבן חדש״…

כששמע זאת רבי מאיר הוא סירב לזרוק את הבחור מן הישיבה. ״מסוגל הנני לזרוק תלמיד, לאחר שאני יודע מעבר לכל ספק שהוא מרוחק מן הישיבה לכבוד ה' " הסביר, ״אך ברגע שמעורבת בכך פגיעה אישית, יתכן שיש כאן נגיעה מסוימת, ושבשל אותה פגיעה הוא נזרק – ושוב אין עושים זאת!״

סיפור דומה ספר רבי משה שפירא שליט״א בשם אביו על הסבא מקלם:

עקב חוצפה נגד ראש הישיבה החליט הסבא להרחיק תלמיד מן הישיבה. הוא קרא לתלמיד ואמר לו שהוא מרחיק אותו מכיון שדיבר נגד ה׳ ונגד משיחו.

״מה איכפת לרב יותר?״ התגרה התלמיד, ״שדיברתי נגד ה׳ או נגד משיחו?״.

ושוב לא נזרק מן הישיבה, מחשש לנגיעה…

הרב הלל כהן זצ״ל סיפר בשם רבי יעקב גלינסקי שליט״א בהקשר לכך, כי בנובהרדוק היו בחורים עניים שהסתובבו רעבים ללחם וקרועי בגדים, ולצורך החזקתם הקימה הישיבה קופה מיוחדת שנקראה בשם ״תומכי תורה״, והיו לה קריטריונים ברורים לגבי הזכאים לקבלת תרומה כלשהי.

אם חשקה נפשך בחליפה, אך לא עמדת בקריטריונים ־ הסביר רבי יעקב, היתה לך אפשרות לסדר את הענין באופן הבא:

צריך היית ללכת אל אחראי הקופה, שהיה רבי גרשון ליבמן, ולהעליב אותו…

מרבית הסיכויים היו שאכן היית מקבל חליפה חדשה לחג! משום שרבי גרשון מסוגל היה להחליט לא לתת לו, כל זמן שידע מה הם הקריטריונים, אבל מרגע שפגעת בו פגיעה אישית – הוא חשש שמא בהחלטה שיקבל מעורבת פגיעה אישית, ולכן נתן את החליפה באופן מידי.

לאור זאת נבין את המעשה של אביגיל:

אביגיל לא היתה בטוחה שהיא הצליחה לשכנע את המלך, ולכן שלפה את הנשק הסודי שלה, נגיעות.

היא מבקשת להינשא לדוד ובכך היא הפכה אותו להיות נוגע בדבר. במצב כזה ידעה אביגיל בודאות – שוב כבר לא יגע דוד בבעלה לרעה, שכן דוד מושך את ידיו מכל מקרה של נגיעה אישית!

כדוד בשעתו אנו מבחינים בהנהגתם של ענקי רוח ואצילי מידות בעמנו:

דין תורה בלתי שגרתי התקים בבית דינו של רבי מאיר יחיאל מאוסטרובצה זצ״ל: מצד אחד עמדה התובעת – שהיתה לא אחרת מאשר הרבנית, ומן הצד השני עמד הנתבע, יענקיל החייט, דיר בבית הרב שלא שילם את שכר הדירה כנדרש ממנו.

הרבנית עמדה על דעתה ובקשה בכל תקף שהדיון לא יתקיים אצל בעלה הרב, אלא אצל אחד הדיינים האחרים.

הרב קיבל את דעתה, אבל הוסיף: ״יהי כן, ואני אטען מצד יענק׳ל החייט…"

על פניו של יענקיל התפשט חיוך של מנצחים, ״אני סומך על הרב״, אמר בפשטות.

וכך זה מול זו עמדו הרב והרבנית בדיון אודות הכסף שנותר חייב להם יענק׳ל…

לאחר שהרצתה הרבנית את טענותיה ואמרה את גובה הסכום שאותו נותר יענק'ל החייט, נענה הרב ואמר: ״הבית אינו שלי… החסידים ובעלי הבתים נתנוהו לי במתנה, ואינני רוצה בשום פנים שדבר שניתן לי במתנה יגרום סבל ליהודי עני המטפל בילדים…״

בסופו של דין התורה הלזה, יצא יענק'ל מנצח, הודות לטענת הרב…

שכן ברגע שבו עלולה להיות מעורבת בענין כלשהו נגיעה אישית, שוב אין הרב יכול להתיר לה להתרחש, והוא יעשה ככל שביכולתו כדי למנוע זאת…

הסבא מקלם סיפר שרבו, רבי ישראל סלנטר, אמר לו פעם: ״עומד אני לומר לך דבר, שאיני יודע אם תבין אותו אם לאו, ויתכן שתבין אותו לאשורו רק בעוד ארבעים שנה״.

״עשרים שנה לא הבנתי את כונתו״, המשיך הסבא מקלם, אולם אחר כך הבנתי… וכה היו דבריו: דע לך, שאדם שנגוע במידותיו, תורתו אינה תורה!

מהי כוונת הדברים?

לצורך הבנת הענין נשתמש בדוגמא הבאה אותה הביא הרב שלום מאיר ולך:

יהודי שאכל ארוחה בשרית לפני חמש וחצי שעות מגלה לפתע חפיסת שוקולד חלבי משובח, שערב במיוחד לחיכו, ומוצא את עצמו בתיסבוכת, כשמחד גיסא הוא יודע שעדיין אסור לו לאכול חלבי, ומאידך גיסא בוער בו חשק גדול לעשות זאת.

כדאי לבדוק אחת ולתמיד מהי השיטה הזו של שש שעות – הוא מהרהר לעצמו, ועד מהרה הוא ניגש לבית המדרש הקרוב ופותח את הגמרא העוסקת בענין (חלין קה, ע״א).

הוא מוצא שם שאומר מר עוקבא: הריני כחומץ בן יין לגבי אבי, שאבא היה אוכל בשר וממתין עשרים וארבע שעות עד אכילת חלב, ואני אוכל בסעודה זו בשר ובזו שלאחריה חלב.

דהינו, מבין היהודי שלפנינו שיש להמתין זמן של מסעודה לסעודה. מהו זמן זה? תוספות כותב שמספיק לפרוס מפה אחרת בגמר הסעודה הבשרית, ומיד אפשר להתחיל בסעודה חלבית.

הוא לא מסתפק בכך אלא פותח את הרמ״א, שכותב להמתין שעה אחת בין בשר וחלב.

אם כך – הוא מתפלא – מי החליט שש שעות? הוא ממשיך לבדק ומגלה שה׳בעיה׳ מתחילה מהרמב״ם שפוסק שיש להמתין שש שעות, ומהש״ך שכותב (יורה דעה סימן פט, סעיף ח) שמי שלא מחכה שש שעות אין בו ריח של תורה!

רגע רגע – מחייך מידענו בפילפוליו הלמדניים, מה הם שש שעות שהרמב״ם התכון אליהם? האם היה בתקופתו שעון מדויק? אולי מדובר בכלל בין חמש לשבע שעות?… וחוץ מזה עוף הוא מדרבנן, והחלב שלנו – מי יודע אם הוא חלבי באמת?…

למזלו, עד שהוא מסיים את כל הפילפולים, כבר חולפות להן שש השעות האמורות…

וכעת ננסה לברר: מיהו זה שאמר את כל דברי הלמדנות הללו ־ הוא או השוקולד?!… הוא או 'מיצי הקיבה'?

הרי לנו, איפוא, דוגמא מוחשית לכך שאדם שיש לו נגיעה תורתו אינה תורה, שהלא כל דברי התורה שלו מגיעים כתוצאה מן הנגיעה שבה הוא נגוע!

פעם אמרו ל״חזון איש״ זצ"ל כי אדם פלוני הוא אדם גדול, אבל יש לו בעיה כשיש לו נגיעות.

נענה ה״חזון איש״ ואמר: ״נגיעה אינה מצמצמת רק לשעה אחת ביממה, אלא מקיפה את האדם במשך עשרים וארבע שעות, אם כן נמצא שהנגיעה היא אחד מן הדברים הגרועים ביותר, המובילים את האדם לעברי פי פחת ומסלקים ממנו כל שמץ טוב שיש בו, אמנם הקב״ה יצר אותה בעולם, בכל אופן, משום שהיא גורמת לאדם להתחבר אל מי שהיטיב איתו ולהתקשר אליו בקשר בל ינתק, כך שהוא יגמול לו טובה תחת טובתו, אך כל מי שנפש בקירבו, נזהר כמטחוי קשת מכל דבר אשר נושבת ממנו ׳רוח׳ של נגיעה אישית, ולא יפלא שדוד המלך נזהר מכך בכל כוחו, וברגע שבו זיהה אצל עצמו חשש לנגיעה, מייד פסל עצמו מכל וכל ונקט בכלל של ׳שב ואל תעשה׳. הרי לפנינו שתי סיטואציות מנוגדות בתכלית הניגוד:

מחד גיסא – עומד לו דוד המלך וניזהר מכל שמץ של נגיעה, ומאידך גיסא – ניצב לו גוי, ששמע על בגדיו היפים של הכהן הגדול, והוא מוכן לעבור ברית מילה, לשמור שבת, כשרות וטהרת המשפחה, ואפילו לעבוד קשה בכהונה – ובלבד שיזכה בחשן ובאפוד! הוא חתיכת נגיעה, הוא מוכן לעשות הכל, עבור נגיעות הכבוד שבוערות בו, ומאומה לא לשם כבוד שמים.

כאשר אותו גוי עומד ושואל מהי הכונה בהוראה שהזר הקרב יומת, עונה לו הלל, שמדבר בדוד המלך, באדם שהוא ההפך הגמור מכל מה שאתה מגלם: כשהוא מזהה את קצה – קציה של הנגיעה האישית, מיד הוא קם ומתרחק ממנה כמטחוי קשת – ולמרות זאת גם הוא נכנס בגדר של 'זר', ומוזהר מפני כל התקרבות לעבוד את עבודת המקדש!

אם כך, הבין הגוי – על אחת כמה וכמה אני, שאני שקוע עמוק עמוק בתוך הררי נגיעות אישיות, ופועל מכוחן, אינני ראוי לזכות בתפקיד המרומם הזה, ועלי להותירו לאהרן הכהן ולבניו שנבחרו להיות משרתי ה׳ לכבוד ולתפארת!

תוספת [מוהגדת לפר' שלעיל]

שמחת תורה בסלבודקה – אח, היש לנו מושג בשמחת התורה של עמלי התורה. בהם האריות שבחבורה, גדולי הדור וענקי התורה לעתיד, הגאונים רבי אהרן קוטלר ורבי יעקב קמינצקי, רבי יחזקאל סרנא ורבי אברהם אליהו קפלן, רבי יחיאל יעקב וינברג ורבי יעקב יצחק רודרמן ועוד ועוד, וענקי תנועת המוסר כגאונים הצדיקים רבי אברהם גרידזינסקי ורבי יצחק אייזיק שר, רבי זלמן רדונסקי ורבי שמואל פונדילר ועוד ועוד, היש לנו מושג איך שמחו בתורה, משוש חייהם, באילו תעצומות ובאיזה רגש ניגש ראש הישיבה, הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ״ל אל הסבא מסלבודקה זצ״ל ואמר בקורת רוח: ״מה אומר מר על בני התורה השמחים בשמחתה? ראו גידולים שגידלתם!״

הגיב הסבא בספקנות: ״מי יודע האם אין כל השמחה והריקודים כדי להגיע לכלות הכוחות, ואז אפשר יהיה לפרוש ממעגלי הרוקדים ולהשיב את הנפש בספל קפה חם ועוגה טעימה״…

הזדעזע ראש הישיבה: ״רבי״, אמר בדרך כבוד, ״גם למוסר יש גבול… למה לחשוד בכשרים, ולהטיל מום בקדשים״…

לא ענהו הסבא דבר. פנה לארון הספרים והוציא כרך גמרא. הניחו על הסטנדר ופתח מסכת מועד קטן בדף כ עמוד ב, הצביע על שורה בגמרא: ״צודניתא בעית למיכל״.

רכן ראש הישיבה, העיף מבט, והחויר. מדוע?

מסופר שם שגיסו של רב עוקבא, אחי אישתו, נפטר. ישבה אישתו ׳שבעה׳, ישבו חמיו וחמותו וגיסיו. חשב מר עוקבא לשבת שבעה יחד עימם, לכבוד ׳אישתו כגופו׳. להביע הזדהות עם אבלה. כמה נפלא. עלה רב הונא לבקרו, ומצאו יושב שבעה. אמר לו: ״צודניתא בעית למיכל״.

בסעודת ההבראה מגישים כעכים מיוחדים, כאלו עגולים עם שמשום, יש להם טעם מיוחד. וכשהיית אבל, בשעתו, הגישו מהם ונהנית. וכעת יגישום לאבלים, ולא נעים להושיט יד ולקחת. אבל אם אתה יושב איתם, תוכל לטעום מהם..

 הרי לפי ההלכה פטור אתה מאבלות, שלא אמרו לבעל לנהג אבלות עם אישתו אלא על הוריה וגם זאת, רק בפניהן. מה החלטת להצטרף אליה באבלה על אחיה, אולי בגלל הבייגלה…מזעזע!

מר עוקבא היה נשיא (מועד קטן טז, ע״ב) ואב בית דין (שבת קח, ע״ב, (לא מצאתי זאת שם) קדושין מד ע״ב). ולחשוד בו שבשביל כעך מוכן הוא לשבת שבעה ימים?

ויותר: לא ללמוד שבעה ימים?! אבל זאת רצו לומר – שהאדם עצמו אינו מודע לעומק נגיעותיו, למה שעומד בבסיס החלטותיו.

ואם אפשר היה לחשוד בכך את מר עוקבא ראש הגולה (תוספות סנהדרין לא ע״ב), מותר לחשוד בכך את בני הישיבה…

לא נכתבו הדברים אלא כדי לחיבנו לעמוד על המשמר – להעביר ביקורת על מניעינו הנסתרים, לחשוד עצמנו בנגיעות!

ואספר: הגאון רבי אליעזר גורדון זצ״ל, ראש ישיבת טלז, היה אוהב תורה מאין כמותו. לא רק גאון אדיר, מענקי דורו, אלא קיים בעצמו את הכתוב: ״באהבתה תשגה תמיד״ (משלי ה, יט).

כשהיה משוחח עם אדם, יהיה מי שיהיה, ואוזנו קלטה קושיא, מיד הסתער וענה, סתר ובנה, הפריך וישב.

 פעם עבר ליד בית המדרש ושמע שני לומדים מתנצחים בהלכה, ורץ. לא פנה לחפש את הפתח, בעד החלון דילג להודיעם שטעות בידם, והפשט אחר הוא.

התורה נמשלה ליין (תענית ז, ע״א), והוא לאדם המכור ליין, שהיין כל עולמו, ואינו יכול להישאר שוה נפש לידו!

בדמותו וכצלמו עיצב את ישיבתו, בריתחא דאוריתא וסערת לימוד.

דאג לרוחניותה אך גם לקיומה הגשמי. לקמח, ולא רק לתורה. ושיכנע את הגביר האדיר הברון דוד גינצבורג לבקר בישיבה, להתרשם ולהרים תרומה.

כדי להחשיב וליקר את הביקור ולתרים להצלחתו, בקש מרבו הגאון רבי ישראל סלאנטר זצ״ל להצטרף לביקור.

עלו השלושה לישיבה, האוזנים צללו מקול התורה, מאות בחורים המתנצחים ומתפלפלים בחום ובלהט, בהתמדה והתלהבות, בריתחא דאוריתא. שמחה רבה כל כך אפפה את ראש הישיבה, עד שפצח בריקוד.

הסתכל בו הברון גינצבורג בתימהון. הסביר ראש הישיבה: ״איך אפשר שלא לרקוד, כשרואים מאות בחורים השוקדים על תלמודם! כמה שמחה יש מכך לבורא עולם, נותן התורה! איך אפשר שלא להצטרף לשמחתו?!״

שמע רבי ישראל סלאנטר והפטיר: ״אילו היה מר רוקד כך בפתח ישיבת סלבודקה או על מפתנה של ישיבת מיר, היתה זו שמחה על כבוד התורה. עכשיו, כשהוא רוקד על מפתן ישיבתו שלו, מי יודע האין זה ריקוד על שמפעל חייו מצליח ומשגשג, ותו לא!״

לא! איך אפשר לחשוד?! ומדוע לחשוד?!

והלא מצוה לדון לכף זכות!

אמת ־ אבל צריך, ומחייבים, לחנך את האדם לחשוד בעצמו ובמניעיו! [עוד בענין זה, להלן בפרשת ויקהל]

לאדם נגיעות רבות, הצדיק חש בהן, וחושד עצמו תמיד, ואילו הרשע בטוח שהוא חף מנגיעות, ואינו חושד בעצמו כלל!

המעשה בחזון איש שסיפרו לו שיש תלמיד חכם גדול אך יש לו בעיה קטנה של נגיעות. אמר החזון איש שנגיעות מעיב על כל התלמיד חכם שבו…

יתכן תלמיד חכם גדול עם חסרון קטן באיזה מידה. אולם עם נגיעות – פירושו שכל השכל שלו עקום, אזי כל מה שהשכל הזה מייצר עקום…

משל למה הדבר דומה? לרכב שהכל בו תקין במאה אחוזים, רק ההגה פועל באופן עצמאי… מי השוטה שיעלה עליו?

דומה הדבר לאותה בחורה שהוצעה בשידוכים לנכה העיירה, ושיבחה השדכן מאוד, וכשתמה הלה מדוע מציעים לו כזאת מיוחדת? אמר לו השדכן שבאמת אין בה שום חסרון חוץ מזה שהיא 'אביסלה' מעוברת… 'מעט' מעוברת…

מעשה ברב שטיינמן שבאחת הטיסות שלו לחו"ל עברו מעל מפלי הניאגרה ובאו ואמרו לו שיש כאן אחד מפלאי תבל, האם ירצה לקום לקדמת המטוס שיוכל משם לראות ולהודות ולשבח להשם יתברך. הרב קם ולאחר מספר צעדים חזר למקומו. שאלוהו מדוע?

והוא השיב שלאחר מספר צעדים חשבתי לעצמי, מדוע אתה קם, כדי להודות להשם יתברך או משום סקרנות גרידא?

זהו אדם גדול!

הסבא מקלם שמע שיש משלי שועלים בתשובות בגאונים וישנו בספריה בפטרבורג. הוא ביקש מתלמידו רבי אהרון בקשט שכשיזדמן לשם יעתיק לו את המשלים. הוא העתיק ושלח. הסבא שלח לו בתודה פירוש לאחד מן המשלים.

מעשה בשועל שרצה אריה לטורפו. אמר לו: לא תשבע ממני, אראה לך אדם גדול שתשבע ממנו. הראהו אדם.

אדם זה מתפלל כעת השיב האריה, אני מפחד מן ה'.

אין לך מה לדאוג, השיב השועל, רק הנכד שלך יסבול בשביל כך, ולא אתה. קפץ עליו האריה ונפל לבור שהיה מלכודת שם. החל זועק האריה לשועל והרי הבטחת שרק נכדי יענש! אכן, השיב השועל, אך אתה כעת נענש על שסבא שלך טרף יהודי שהתפלל…

מדוע שאסבול על מה שסבא שלי עשה? לא יומתו אבות על בנים! אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהינה? אמר לו השועל: וכיצד לפני לא חשבת על כך שבניך יענשו בגינך?

מה המסר בסיפור? איך חשב האריה שאכן הוא יטרוף אדם שמתפלל וה' לא יענישנו? שבנו יסבלו את עוונתיו?

אלא האריה קודם היה רעב. ואריה רעב לא חושב. הוא התמקד ברעב ובדברי השועל והתעלם מן העובדות.

מה העצה להתחמק מנגיעות?

להתייעץ עם זולתו. אם אפשר עם רבו. כך לא יבוא לידי ספיקות. כך לא הנגיעה שלו מטה את דעתו, אלא רבו יפסוק לו, או לפחות אדם אחר שאינו נגוע בעניינים.

הכהן הגדול ונגיעותיו

כדי לתת דוגמא עד היכן מגיע כוחם של נגיעות, די לציין מה שאומרת הגמרא בסנהדרין (יח, ע"ב) שאין מושיבין מלך וכהן גדול כשרוצים לעבר את השנה, אומרת הגמרא למה לא מושיבין מלך, משום אפסניא. מפרש רש״י שהמלך משלם לחיילים שלו לפי שנה, ולכן נוח לו שיהיו כל השנים מעוברות כדי לחסוך תשלום של חודש. לכן הוא עלול לומר שצריך לעבר את החודש משום נגיעותיו האישיות.

הערוך מפרש להיפך. הוא מפרש, שהמלך גובה את המיסים לפי שנה, של י״ב חודש. ולחיילים הוא מחלק משכורת כל חודש וחודש. ואם יעברו את השנה, הוא יצטרך לתת את החודש הנוסף מכיסו הפרטי, כי המיסים לא מכסים על זה, לכן הוא יגיד לא לעבר את השנה, כדי שלא יהיה חודש שלוש עשרה, ולא יצטרך להפסיד ממון מכיסו.

למה לא מושיבים כהן גדול בעיבור השנה. אומרת הגמרא משום צינה. מסביר רש״י שכהן גדול לא רוצה שתתעבר השנה, משום שהוא צריך לטבול ביום כיפור חמש טבילות ולקדש עשרה קידושין את ידיו ורגליו, והכל במים קרים. ואם תתעבר השנה, נמצא שחודש תשרי יהיה בתקופת חשון. ואז הקור שיש בחשון יהיה בתשרי, ויהיה לו יותר קר בטבילות, לכן הוא יגיד שלא לעבר את השנה.

על מי מדובר כאן, על כהן גדול שנכנס לקודש הקדשים. האם ניתן לחשוב עליו שזה מה שמענין אותו בזמן עיבור השנה, החשבון כמה יהיה קר לו במים ביום כיפור. אבל חז״ל מגלים לנו שאפילו המלך והכהן הגדול, יש להם נגיעות, וכשהם אומרים לעבר או לא לעבר, לא מונח בדבריהם דעה נטולה מנגיעות, אלא להיפך, מתערב בדבריהם נגיעות אישיות, לכן אסור להושיבם בעיבור השנה.

שלא יהיו לו נגיעות. כשאנו באים להכריע בשאלה, אנו נוגעים בדבר, בעלי אנטרסים. אנו רוצים מאד שיהיה דבר מסוים, ולכן אנו נוטים להכריע כצד זה. החכם אינו נוגע בדבר בעניין שאנו שואלים ולכן הכרעתו אמיתית.

המעשה עם הרב מבריסק והשוחט שרצו להעבירו ממשרתו. עצה ההוגנת לו.

*

מויתור אף פעם לא מפסידים

[היסוד מוהגדת, הרוב – תוספות]

ספר שמות פרק כח (כח) וְיִרְכְּסוּ אֶת הַחשֶׁן מִטַּבְּעֹתָו אֶל טַבְּעֹת הָאֵפוֹד בִּפְתִיל תְּכֵלֶת לִהְיוֹת עַל חֵשֶׁב הָאֵפוֹד וְלֹא יִזַּח הַחשֶׁן מֵעַל הָאֵפוֹד: (כט) וְנָשָׂא אַהֲרֹן אֶת שְׁמוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּחשֶׁן הַמִּשְׁפָּט עַל לִבּוֹ בְּבֹאוֹ אֶל הַקֹּדֶשׁ לְזִכָּרֹן לִפְנֵי יְדֹוָד תָּמִיד:

(ל) וְנָתַתָּ אֶל חשֶׁן הַמִּשְׁפָּט אֶת הָאוּרִים וְאֶת הַתֻּמִּים וְהָיוּ עַל לֵב אַהֲרֹן בְּבֹאוֹ לִפְנֵי יְדֹוָד וְנָשָׂא אַהֲרֹן אֶת מִשְׁפַּט בְּנֵי יִשְׂרָאֵל עַל לִבּוֹ לִפְנֵי יְדֹוָד תָּמִיד:

החשן היה כלי שאתו היו שואלים באורים ותומים. על ידו היו יודעים האם לצאת לקרב, ובו היו נשאלים בשאלות הרות גורל.

הוא היה מורכב מאבנים המאירות בעת קבלת התשובה, ובשם קדוש שהיה רכוס בין כפלי החושן, ובו היה שם קדוש שהיה משלים ומתמם את דברי החשן, והוא היה נקרא "תומים". החלק החיצון – היה נקרא "אורים" שהיו האבנים מאירות, ועל הכהן לצרף ברוח קדשו את האותיות בצורה נכונה. אצל חנה לדוגמא, טעה הכהן ופענח את האותיות ש.כ.ר.ה. כשיכורה, אך אמרה לו חנה "לא אדוני" – לא אדון אתה בדבר זה, הוכחת שאין רוה"ק שורה עליך, לא שכורה אני, אלא כ.ש.ר.ה. [הגר"א].

לחשן מעלה גבוהה יותר מנבואה, שמנבואה לרעה ה' חוזר בו, אך לא מדברי החושן!

"כי לא נחש ביעקב, ולא קסם בישראל", [ספר ויקרא פרק יט ] (כו) לֹא תֹאכְלוּ עַל הַדָּם לֹא תְנַחֲשׁוּ וְלֹא תְעוֹנֵנוּ:

האומות לעומת זאת –

[דברים פרק יח]

(יג) תָּמִים תִּהְיֶה עִם יְדֹוָד אֱלֹהֶיךָ: (יד) כִּי הַגּוֹיִם הָאֵלֶּה אֲשֶׁר אַתָּה יוֹרֵשׁ אוֹתָם אֶל מְעֹנֲנִים וְאֶל קֹסְמִים יִשְׁמָעוּ וְאַתָּה לֹא כֵן נָתַן לְךָ יְדֹוָד אֱלֹהֶיךָ:

ואם תשאל – אז כיצד אדע העתידות? על משיב מיד בפסוק הבא:

(טו) נָבִיא מִקִּרְבְּךָ מֵאַחֶיךָ כָּמֹנִי יָקִים לְךָ יְדֹוָד אֱלֹהֶיךָ אֵלָיו תִּשְׁמָעוּן:

ולמעשה – גם החשן מהוה תשובה לשאלה זו. חשן – היפוך אותיות נח"ש. נגד כי לא נח"ש ביעקב – יש את החש"ן!

מה שצריך להבין – האם החושן היה על לב הכהן הגדול? והרי הוא היה על חזהו! הלב הוא משמאל, והחשן היה במרכז!

ועוד – במה זכה אהרון שכלי קדוש זה יהיה "עַל לִבּוֹ לִפְנֵי יְדֹוָד תָּמִיד"?

כשנגלה הקדוש ברוך הוא למשה בסנה ושלחו לגאול את ישראל, ביקש: ״בי, ה׳, שלח נא ביד תשלח״ (שמות ה יג). פרש רש״י: ביד מי שאתה רגיל לשלח, והוא אהרן. וכמו שאמר אלקנה הנביא לעלי הכהן הגדול: ״הנגלה נגליתי אל בית אביך בהיותם במצרים בבית פרעה, ובחר אתו מכל שבטי ישראל לי לכהן לעלות על מזבחי להקטיר קטרת לשאת אפוד לפני״ (שמואל א ב, כז-כח), מכאן שנתנבא אהרן במצרים [ונבואתו אליהם הוזכרה בספר יחזקאל (כ, ז)]. וסרב משה רבינו להשלח בדבר ה׳ פן יאפיל על אהרן ויפגע מכף, עד שהבטיחו הקדוש ברוך הוא: ״הלא אהרן אחיך, הנה הוא יצא לקראתך, וראך ושמח בלבו״ (שמות ד, יח),

פרש רש״י: לא כשאתה סבור שיהא מקפיד עליך שאתה עולה לגדולה. ומשם זכה אהרן לעדי החושן הנתון על הלב.

ומקורו בגמרא (שבת קלט ע״א): בשכר ״וראך ושמח בלבו, זכה לחושן המשפט על לבו. וכמו שאמרו במדרש (שמות אבה ג. יז):

הלב ששמח בגדולת אחיו, ילבש אורים ותומים. שנאמר: ״והיו על לב אהרן תמיד״ (שמות כח, ל).

וכתב ה״משכיל לדוד״, שהדיוק הוא מכך שהחושן היה באמצע גוף אהרן, והלב משמאל. ומהו שנאמר ״והיו על לב אהרן״?

אלא שיש ״על״ במשמעות: בגלל, כמו שכתב רש״י (ויקרא כג, יח) שכבשי עצרת באים ״על הלחם״, הינו בגלל הלחם. אף כאן פרושו שזכה לכך בגלל לבו הטוב.

ורבנו יוסף חיים זצ״ל בבניהו״, שם) כתב ש״וראך ושמח בלבו״, מלוי לב ולמ״ד בי״ת, אותיות המלוין הן ״תמיד״, תכה לחשן המשפט ״על לב אהרן תמיד״!

[וחשבתי להוסיף שהרמז בזה – שלא תאמר שהיתה כאן שמחה חיצונית גרידא, על זה הרמז שפנימיות הלב – היא תמי"ד, ואם זכה לחושן תמיד, מורה הדבר שהייתה כאן פנימיות!]

תמה הסבא מקלם זצ״ל (״חכמה ומוסר״ ח״ב מאמר רלח) שעל פי השכל, לא מובנת ההתפעלות מויתורו של אהרן ומשמחתו בגדולת משה: עם ישראל נאנק בעבדות קשה ומרה ומבוסס במ״ט שערי טמאה, וה׳ שולח גואל כדי לחלצו ולהעלותו לרום הפסגה ולהנחילם תורה, והוא ייחשב חשובים אנכיים וצרים ויקפיד על מעמדו? נשמע מפקע! כל מה שהסברנו – נכון ברציונאל, אבל לא ברגש!! מה נעשה, ואדם קרוב אצל עצמו. חביבה לאדם רגלו שלו מראשו של חברו, ומטבע זעירה הקרובה לעין מסתירה את אור השמש בצהרים!

במרום אין מעניקים מתנות חנם, אלא לפום צערא אגרא (אבות פ״ב מכ״ג). ומגדל ה׳אגרא׳, רואים כמה רב היה ה׳צערא׳!

ונספר –

כשנפטר הצדיק רבי מרדכי מלכוביץ׳ זצ״ל, השאיר אחריו עדה קדושה ושני תלמידים משכמם ומעלה, שהיו ראויים להנהיגה: בנו רבי נח מלכוביץ׳ ותלמידו רבי מיכל מלכוביץ׳. התגלעה ביניהם מחלקת, כל אחד רצה שהשני ינהיג. מה לו ולצרה זו, לשאת משא העדה על שכמו. החליטו שיסעו אל הצדיק רבי ברוך ממז׳יבוז׳ זצ״ל, נכד הבעל שם טוב זצ״ל, ויקבלו הכרעתו. הורה: רבי נח ינהיג העדה, ורבי מיכל ישיר לו. קבלו את הדין. רבי נח הנהיג, ורבי מיכל היה לעוזרו, למשמשו הנאמן, נושא כליו! שמע רבי ברוך ממז׳יבוז', ותמה. לא לכך התכון. גדול ורם הוא רבי מיכל, סבר שיסייע בהדרכת האברכים, לא שיקלף תפוחי אדמה. כשבקר בהיכלו, נטל את רבי מיכל לצד, ושאלו: ״הלא גדול אתה כמותו, איך יכול אתה לעמד כך בצלו?!״

נענה ואמר: ״בבקשה מכם, הרפו ממני! ס׳קאסט מיך בלוט, זה עולה לי במאמצים כבירים!״

לא בכדי זכה אהרון לכאלה מתנות עצומות! זה עלה לו במאמצים כבירים, כמוכח מן השכר!

גדלותו של רבי אבהו

נזכיר את ספור הגמרא (סוטה מ ע״א): נהוג היה שהרב אומר את שעורו קטעים קטעים, וה׳אמורא׳ היה חוזר על כל קטע בקול רם שיגיע לאזני העם. אשת רבי אבהו מהשוק כשהיא נסערת: ״עליך לפטר את האמורא״ החוזר על השעור בפני התלמידים. ״מדוע, עושה הוא מלאכתו נאמנה!״

״כי פגשתי באשתו, ואמרה לי: האמת, שבעלי לא אומר כלל מה שבעלך אומר באזניו, מה שהוא משמיע הם חדושיו שלו!

אמרתי לה: מה את מדברת?! הלא הכל יודעים שחוזר הוא על דברי בעלי! הכל רואים שמתכופף הוא ושומע קטע, מזדקף וחוזר עליו!

והיודע אתה מה ענתה, החצופה? אמרה שזה רק מוכיח שבעלה אינו גאון אדיר בלבד אלא גם צדיק וענו. הוא מתכופף וכאלו מאזין רק כדי לחלק לך כבוד לעיני כלם״…

הרגיעה רבי אבהו: ״ומה אכפת לך? הדברים נכונים, והתורה נלמדת, מה זה משנה מפי מי –

ממני וממנו יתקלס עלאה ישתבח שמו!״

כמה ענוה נצרכת, כמה הדחקת האנוכיות והעמדת כבוד שמים בראש!

ומשנהג אהרן כך, דחק את נבואתו כדי להיות דוברו של משה רבינו, זכה לחשן המשפט על לבו, לאורים ותמים שדרגתם גבוהה ממדרגת הנבואה. שאמרו (יומא עג ע״ב): אף על פי שגזרת נביא [לרעה] חוזרת [כגון נבואת יונה על נינוה שתחרב], גזרת אורים ותמים אינה חוזרת (ויעץ בדרשות הר"ן, דרוע ג)! כי לא מפסידים מהקרבה ברוחניות.

ואספר ־

הייתי באוןבקיסטאן, הגליתי לשם בשלהי מלחמת העולם, ותחת עינו ה?קוחה של המשטר הקומוניסטי הכופר רהדררם הקמתי תלמוד תורה ובית ספר לנערות, ונתפסתי, וישבתי חצי שנה במאסר. שאף יהודי לא ידווה זאת. בתים המלחמה נשלחו הגולים הפולניים לאךצם ומשם התגלגלתי למחנה עקודים בגךמניה, רסובבתי בין מחנות העקודים להקים תלמודי תורה לילדים. בשנת תש״ט עליתי ארצה לקלחת העברה על הדת במחנות העולים ונשאבתי – במצות ה״חזון איש״ – לךשום הילדים לחנוך תומי. כמה מכות ספגתי, על צוארי נרדפתי. וה״חזון איש״ דרבן: אנו חילים במערכה, מכים ונלחמים!

כעבר כחצי שנה בקר בארץ ראש הישיבה, הגאון רבי אברהם יפה׳ן זצ״ל [ראש ישיבת ביאליסטוק ונשיא ישיבות ״בית יוסף״ נובהרדוק, חתן הסבא זצ״ל] שהגיע מארצות הברית. מובן שהתלמידים ערכו אספת חזוק בראשותו, ובמהלכה אמר: ״יעקב – הכונה אלי – יעבר לחדרה״

חשנו שאנו חוץךים לימים הטובים, לפני המלחמה. בשמחת תורה היה ראש הישיבה אומר, למשל: חיים – דבי חיים זייטשיק זצ״ל ילך לבוטשאטש. ורבי חיים עמד שם, בכובע מהוה !חליפה מהוהה ונעלים פעורות, מלך אביון. מיד תרם מישהו את כובעו, לא מתאים, כובע אחר, מתאים. חליפה נאה, יש. התורם נטל את המהוהה, גם תורו יגיע. ומישהו חלץ נעליו. לוחצות קצת, לא נורא. וכבר ״מלך ביפיו תחזינה עיניך״. באסרו חג קבל דמי נסיעה לתחנה אחת, ותסתדר כבר. וקמה ונוסדה ישיבת ״בית יוסף״ בבוטשאטש. אחת משבעים הישיבות. ועכשו, הייתי אני לחתן האספה.

והךגשתי שלא בנח. ומדוע, כי באספה השתתף גם הגאון הצדיק רבי אלחנן פךלמוטר זצ״ל, חניך ישיבת ״בית יוסף״ במזךיטש. ?שעמדו לגיסו לצבא הפולני דאג עבורו רבי הלל ויטקינד זצ״ל לסךטיפיקאט, רשיון על;ה לארץ, שנהן במשורה, ו?שעלה אךצה בשנת תרצ״ג נשלח להקים את הישיבה בחדרה. אז היה זה ישוב קטן. עכשו הביאו אליו המוני עולים, והעבודה רבה להצילם ולהחיותם בטל תורה. אבל מדוע אכנס בגבולו, אם ״בר הכי״ אני אקים ישיבה משלי. הארץ הוצפה בעולים וילדיהם שועו להצלה!

לאחר האספה פניתי לראש הישיבה, ובטרם פציתי פי פתח ואמר:

״רבי אלחנן זקוק לשרה, וישמח להצטךפותך. ספךתי על כך ל״הזון איש״ ואמר שאתה האדם המתאים״.

שמעתי, ונךתמתי בכל ההתלהבות: ״מאי נפקא לי מנה. מני ומניה יתקלס עלאה״(סוטה מ ע״א). מה אכפת לי, ממני יממנו יתקדש שם שמים!

מויתור לא מפסידים מאומה!

ולא מפסידים מאומה –

המשנה האחרונה בששה סדרי משנה (עוקצין פ״ג מי״ב) אומרת: ״עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק שלש מאות ועשרה עולמות. שנאמר(משלי ח, כא): להנחיל אהבי יש, ואוצרותיהם אמלא״.

ויש להבין מהו ״לכל צדיק וצדיק״, מדוע לא אמרו ״לכל צדיק״, ודי?

שליש מאות ועשרה עולמות, כמנין ״יש״. אך מדוע מספר זה דוקא?

וכלום לא דים בש״י עולמות, עוד נצרכים שימלאו אוצרותיהם?!

נער הייתי גם זקנתי

מרן הגראי״ל אמר לא פעם נער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי מוותר מפסיד׳.

ואמר עוד כי הרגיל לוותר חוסך מעצמו שנאה ומחלוקת, ומונע צרות אישיות במשפחתו וסביבתו הפרטית. והאמת, כי בדרך הכלל, רוב הצרות, אדם עושה לעצמו. והדוגמא לכך היא בעת קפידה ומחלוקת, שבמעט שתיקה או והתור, היה חוסך הרבה צרות אלא שהוא ממשיך במעשי ניצוח ונקמה, ומזיק בעיקר לעצמו ללא שיעור, הרבה יותר מהדיווח.

סיפר עוד מרן הגראי״ל כי השידוך הראשון של מרן החפץ חיים זצוק״ל נוצר עם טהרה של ויתור וגדלות בבין אדם לחברו, כי כידוע החפץ חיים התייתם מאביו עוד בהיותו נער בן שתים עשרה. בהיותו בן שש עשרה אמו נשאה בזיווג שני. לבעל אמו מהזיווג החדש, הייתה בת מבוגרת מהחפץ חיים בעשר שנים.

פעם אחת כאשר הח״ח הגיע הביתה לבקר את אמו ראה כי היא עצובה מאד, ואף בכתה. היא סיפרה לו כי בעלה אמר לה כי אם לא תצוה את בנה לשאת את בתו הוא יגרשנה. הח"ח השיב לעומתה, כי הוא מוותר ומסכים להנשא לבת ישראל זו [ועשה כן גם מחמת מצוות כבוד אם] ואכן נשא אותה לאשה בזיווגו הראשון, ורוב הילדים שלו ממנה. [ואמר שאלמלי אשה זו לא היה זוכה לעסוק בתורה כראוי, מפני שבפשטותה היתה מסוגלת לחיות בדלות נוראה על מנת להקדיש את חייה ללימוד התורה של בעלה].

מרן המשיך מעניין לעניין באותו עניין, אודות דווג השני של החפץ חיים. כי אפשר לראות את דרכי שמים וחסדי ה׳, כי לימים כאשר החפץ חיים התאלמן הוא לא רצה לישא אשה שניה, ולכן שיגר מכתב לבנו שהתגורר בוורשא, ובקש ממנו אולי יבוא לדור לצידו בראדין. ואכן הם באו לראדין אך כעבור תקופה קצרה ראה בנו כי קשה מאד לאשתו שהתרגלה לחיי העיר הגדולה וורשא, שהייתה עיר מסודרת, ואילו ראדין הייתה עיירה קטנה עם בוץ, ללא תשתית של מים וחשמל וכיו״ב. כיון שכך, נאלץ החפץ חיים לשאת אישה בזיווג שני. [מן הסתם יכל להתעקש עם בנו שישאר, אך הוא ויתר].

הוא היה אז בשנת ס"ח לחייו אך אמר שאם כבר לישא אישה בזיווג שני רצונו דוקא בבת בנים. ואכן התקיים בו ממש מה שאמרו חז״ל ביבמות דף ס״ב ״נשא אדם אשה בילדותו ישא אשה בזקנותו, היו לו בנים בילדותו יהיו לו בנים בזקנותו שנאמר בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידיך כי אינך יודע איזה יכשר הזה או זה״ כי בסופו של דבר בצוק העיתים בעקבות המהפכות ברוסיה, גזירות הדת ומלחמות העולם, דווקא ממה שנאלץ לשאת אישה זו בזקנותו, זכה לזרע ברך ה׳ מבתו ע״ה פייגא חיה שנשאה להרב זקס זצ״ל.

האבא והאמא שזכו

רגיל היה מרן הגראי״ל לספר על אישה אחת בוואלזין כבת 30 שלא נישאה והציעו לה אלמן בן שישים שכבר השיא את כל יוצאי חלציו מזיווג ראשון, ולא חסה על כבודה ונישאה לו וזכתה לבן ובת. הבן תלמיד חכם גדול והבת גם זכתה להינשא ליהודי תלמיד חכם.

לאחר הסתלקות של מרן רה״י הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצ״ל, פורסמה העובדה אודותיו, ונודע כי הכוונה לאמו של מרן הגרמי״ל…

עד כדי כך לוותר?!

כאשר דיברו אודות וויתור, ת״ח שאל פעם את מרן הגראי״ל: נתאר שיש לי ישיבה, ומגיד שיעור מהרמי״ם השתלב יפה והוא מוכיח את עצמו כמוצלח ממני וברבות הימים השתלט על הישיבה. האם גם אז יש לי לשתוק. הוא השיב: כן. וסיפר: מרן הגאון הסבא מסלבודקא הזמין את מרן הגאון רבי איסר זלמן שיהא ראש ישיבה, אבל רבי איסר זלמן חשש שחמותו תצטער שלגיסו מרן הגאון רבי משה מרדכי אפשטיין אין משרה, ולו הצעיר כבר יש משרה, אז הציע שגם הוא יבוא עמו, ושניהם הגיעו, אבל אח״כ ראה שזה שיטות לימוד שונות וממילא שניהם אינם יכולים לתפקד יחד, ועזב הוא והלך לסלוצק. ובסופו של דבר הרוויח כי ה״אבן האזל״ הוא ספר יסוד של עולם התורה וכן זכה לחתנו מרן הגאון רבי אהרון קוטלר – כל ליקווד.

לאור זאת נקבל תשובה למה ששאלנו:

יש כידוע תרי״ג מצוות (מכות כג ע״ב), ושבע מצוות מדברי סופרים (ונמנו ב״תפארת ישראל״, שם). יחדו, כת״ר מצוות. אבל כשפועלים שני צדיקים בצותא לקיים המצוות ולהעמיד הדת על תלה, מן הדין שיתחלקו בשכר ויקבל כל אחד מהם ש״י עולמות בלבד. והבטיח הקדוש ברוך הוא שלא יפסידו מאומה, אלא ״ואוצרותיהם אמלא״ עד שיהיה לכל אחד מהם כת״ר העולמות במלואם!

וכשלא מוותרים – זה יכול להיות מסוכן ונורא!

הקדמה אודות הרב מילצקי

סיפר הגרב"מ אזרחי על הרב חיים חייקל זאב מילצקי, יהודי צדיק שחי בירושלים לפני כחמישים שנים, ושהרב אזרחי הכירו. הסיפור מתחיל בסלבודקא שבליטא, באחד מבתי הכנסת שבה. חיים חייקל זאב מילצקי הצעיר ישב ולמד עם חבריו בבית הכנסת. בבית כנסת זה היה שיכור שהיה שוכב שם באופן קבוע, והוכר כשיכור העיירה. באמצע סדר הלימוד נפתחה דלת בית המדרש ועגלון שעבר במקום נכנס וביקש מהלומדים לסייע לו מפני שעגלתו נתקעה והסוס עומד למות.

החברים החלו לדון ביניהם ברמה הלכתית האם יש לבטל את סדר הלימוד ולצאת אל הרחוב ולעזור לאותו עגלון או שמא לימוד התורה עדיף. בסופו של דבר הכריעו החברים לצאת ולסייע. אלא שכאשר הם הגיעו לזירת הארוע התברר כי הסוס כבר מת. כאשר הם חזרו לבית המדרש, קם השיכור ואמר לשנים מן החברים שהם לא יסיימו את שנתם. לחייקל מילצקי הוא הודיע כי הוא לא יוכל ללכת על רגליו. חיים התחנן לפני השיכור שיוותר על גזירתו הקשה, והשיכור ניאות ואמר כי הוא מוכן לוותר לו על רגל אחת, כלומר הוא יוכל להמשיך ולצעוד על רגל אחת. זאת בתנאי שחייקל יגיע אליו בלילה זה בשעה 12:00 בדיוק. ואמנם בשעה 12:00 בלילה הופיע חייקל בביתו של השיכור וגילה כי מדובר היה למעשה בצדיק נסתר, בעל אוסף עצום של כתבים בדברי תורה אותם חיבר במשך השנים. הוא הביט בתפילין שלו ולא הופתע לגלות כי הם מהודרים בתכלית ההידור. השיכור, שכעת התברר כי מדובר בצדיק נסתר הודיע לבחור הנרעש כי בשעה 12:01 הוא יסתלק לבית עולמו והוא מבקש ממנו לקברו. חייקל מילצקי שהיה בחור חסון נטל את גופת הנפטר וקבר אותה במו ידיו.

לא חלף זמן רב וחיים חייקל זאב שכבר הוכר כרב מילצקי איבד אחת מרגליו, ועד סוף ימיו נאלץ להיעזר בכיסא גלגלים. כאשר הרב אזרחי מספר את הסיפור הזה מידי שנה הוא פורץ בבכי מר ומזכיר את סיפורו הידוע של נחום איש גם זו מן הגמרא בתענית, בה איבד את ידיו, רגליו, וכל גופו התמלא בשחין, רק בגלל שלא עזר במהירות מספקת לעני שביקש ממנו מזון.

 קדוש וטהור היה הגאון הגדול ר׳ זאב מילצקי זצ״ל. כל חייו הזהיר: ״דעו לכם בניי, כי כל המתערב במחלוקת – לא ינקה מעונש, ואפילו אם הינו הצודק, כי המחלוקת מכלה את כל משתתפיה, רשעים וצדיקים יחדיו, על כן ברחו ממנה״. מסופר כי יום אחד, ישב ר׳ זאב בביתו והגה בתורה הקדושה. לפתע, שמע מבעד לחלון, שתי נשים המתנצחות ורבות ביניהן. השתיים התווכחו וצעקו זו על זו בקולי קולות, תוך כדי שהן פוגעות אחת בשניה בהתבטאויות קשות וניראות. ״תדעי לך שאת חוצפנית, לי זכות הקדימה בקניית הדירה״, צעקה הצעירה מביניהם על המבוגרת, ״אני זו שהגעתי ראשונה והדירה מגיעה לי. את גם ככה זקנה מסכנה, ומה לך לגור בדירה גדולה שכזו, הרי גם ככה אין לך הרבה זמן לחיות ובקרוב תמותי״.״. המבוגרת נדהמה מההשפלה לעיני הרבים, אך היא לא נשארה חייבת והחזירה לה בחריפות: ״את יודעת מה?! נחכה ונראה את מי ה׳ יקח ראשונה – אותי או אותך?!.״״.

ר׳ זאב שישב בחדרו הזדעזע מהדברים – כיצד יש שנאה שכזו בין שני בנות ישראל, בנותיו של אלוקים, המנסות לפגוע אחת בשניה. הוא ניגש לחלון וסגר אותו מתוך צער גדול ועמוק.

לא עברו כמה שניות, ובעודן רבות ומתווכחות, נשמע פיצוץ עז. כל השכונה רעדה. היה זה פגז שנורה מצבא האויב לעבר שכונת היהודים ונחת בין הבתים. כולם נכנסו ללחץ ובהלה, ותוך זמן קצר התגלו הקורבנות והנספים מהאירוע. שני הרוגים היו באותו אירוע קשה. הרוגה אחת היתה… אותה אשה צעירה שהקניטה את חברתה, בעוד שהשניה, המבוגרת נשארה בחיים ולא ניזוקה. אלא שמשמיים לא שכחו להעניש גם אותה, מפני שנטלה חלק במריבה – ואף היא נענשה, ובאותה שעה תפסה את נכדה הקטן בידה, וכאשר נפל הפגז לידה, נשמט נכדה הקטן מידה ארצה ומת מעוצמת המכה.

׳היה זה עונש ישיר מהשמיים לשתיהן׳, קבע ר׳ זאב, ׳לפי שבמקום שיש מחלוקת מעניש ה׳ את שני הצדדים׳. בסוף ימיו כתב הוא בצוואתו: ״בניי, התרחקו מן המחלוקת בתכלית הריחוק, ואל תהיו במקום שפורצת מריבה. ואפילו אם יקדה ח״ו מחלוקת ומריבה בבית הכנסת – עזבו את המקום מיד אף אם תהיו באמצע קריאת שמע״.

רחל אמנו

אומר הגר"ש שבדרון רחל התעלתה במעשה החסד שלה עד שעשתה זאת בצורה כזאת שלא היה הדבר ניכר כלל לעיני אחותה שהיא עושה חסד עמה. הסימנים ע"פ חז"ל היו ההלכות של חנ"ה. חלה נדה הדלקת הנר. אמר לה יעקב כשאשאך אבחנך על ההלכות ואז אדע שאת רחל. הלכה רחל ולימדה את לאה את ההלכות כמשיחה לפי תומה. לאה כלל לא הבינה שבזה היא מוסרת לה את המפתח לנישואיה עם יעקב. ולכן כלל לא ידעה כל ימיה מחסדה של רחל!!!

ושנבין – אם רחל לא נישאת ליעקב – היא מוותרת על הזכות להיות מארבע אמהות, שהרי לא מסתבר שיעקוב ישא ב' אחיות, ואף יתכן שתיפול בחלקו של עשו. ובכל זאת היא עושה את המהלך!

וגם אם תחתן בסוף עם יעקב – היא תהיה האשה המשנית, גלגל נוסף. וכפי שאמרה לה לאה – המעט קחתך את אישי וכו'.

והאם היא הפסידה מזה? א- ראינו שבזכותה עם ישראל שבים לגבולם. ספר ירמיה פרק לא (יד) כֹּה אָמַר יְדֹוָד קוֹל בְּרָמָה נִשְׁמָע נְהִי בְּכִי תַמְרוּרִים רָחֵל מְבַכָּה עַל בָּנֶיהָ מֵאֲנָה לְהִנָּחֵם עַל בָּנֶיהָ כִּי אֵינֶנּוּ: (טו) כֹּה אָמַר יְדֹוָד מִנְעִי קוֹלֵךְ מִבֶּכִי וְעֵינַיִךְ מִדִּמְעָה כִּי יֵשׁ שָׂכָר לִפְעֻלָּתֵךְ נְאֻם יְדֹוָד וְשָׁבוּ מֵאֶרֶץ אוֹיֵב: (טז) וְיֵשׁ תִּקְוָה לְאַחֲרִיתֵךְ נְאֻם יְדֹוָד וְשָׁבוּ בָנִים לִגְבוּלָם:

אולם גם בחייה לא הפסידה, ויזכור א' את רחל ויפתח את רחמה. אחז"ל זכר לה שמסרה הסימנים לאחותה. משמע שלולי כן כלל לא הייתה נפקדת, הרי שמויתור אף פעם לא מפסידים!

מויתור אף פעם לא מפסידים [קובי לוי, יתד, יום ליום]

והסתיים בשבת האחרונה. השמות כבר שונו, עריכה נעשתה, ועם זאת, אם תראה לנכון לשנות וללטש אותו בידך הברוכה, להמעיט בשמרים או להוסיף סוכר, הרי שלך לפניך. אגב, הסיפור הנו ממקור ראשון (גיבורת הסיפור היא אשתי). תודה רבה! יעקב

הזמן, יום פורים תשע״ד. המקום, ביתם של ההורים. אווירה פורימית עליזה. בקבוקי היין כבר נערמים להם על השולחן, ממתינים בביישנות מה ליד אוהבת שתחלוץ את כובעי השעם שלראשם. ריח הבשר הצלוי כבר מדגדג באף לאי אלו שכנים, שטרם ערכו שולחן. נטילת ידיים.

שרה רעייתי כבר ניגשת ליטול ידיה, אך בטרם הספיקה להרים את הנטלה, דלת הכניסה מאחוריה נפתחת במהירות הברק ומוטי אחיה נכנס, כשתשעה קבין של טענות בידו.

״כמה פעמים אמרתי לך לשמור על הילדים שלך! הילדים שלך הורסים את כל מה שנטעתי בגינה של ההורים! תשמרי עליהם!״ רטן.

אכן כן. אהבתו של מוטי לצמחים, עציצים ומה שביניהם, הייתה לשם דבר. הוא נטע, השקה, טיפל וטיפח אותם משל היו בניו. כן, שכחנו. למעלה משנתיים שמוטי ורעייתו נשואים, וקירות ביתם טרם זכו לשמוע את אותם קולות בכי, שלהם מצפה כל זוג צעיר. צמחים כן, ילדים לא.

שרה נעמדה באלם. לכזו מנה היא לא ציפתה. ״האם בשביל זה כל כך טרחנו לבוא לכאן על כל טפנו? וכי אני שלחתי את ילדיי להשחית?! וחוץ מזה אלו רק ילדים!״. היא הרגישה איך הכעס מציף אותה, מטפס במעלה גרונה ומתפרץ כמו טיל בליסטי. והיא הגיבה, כועסת, רושפת, קוצפת. ותגובת אחיה לא איחרה להגיע, וגם זו שכנגד, הטונים עלו והפיצוץ היה בלתי נמנע.

רשמו לפניכם. התקרית הובילה לנתק של למעלה מחצי שנה בין האח לאחותו. ניסיונות לגשר ולפשר, מכמה כיוונים, עלו בתוהו בזה אחר זה. נהפוך הוא, לעתים המצב רק הלך והחריף, כשכל אחד מתבצר בעמדתו משל היה מצודה משוריינת מימי הביניים, לפחות.

תשרי תשע״ה. בין כסה לעשור, וריח הסכך הטרי שזה עתה נקטף לסוכותיהם של ישראל כבר נישא באוויר. ענפי הדקל הקצוצים מוטלים להם זה לצד זה באחווה. שלא כמו אצל שרה ומוטי.

חמי, אביהם של השניים החליט לשים קץ לדבר. באחת משיחות הטלפון עם מוטי שאל האחרון האם ״היא״ אמורה להגיע לחג, שהרי… וכידוע… אין מערבבין בשר וחלב… אביו הגיב בתקיפות וענה: ״עד מתי אתם מתכוונים לשחק בהצגה הזו? מחלקת התיאטרון אצלי בבית נסגרה, ואני ממש לא מתכוון להיות חלק מהסיפור הזה. אולי במקום לשחק בחול כמו ילדים קטנים, תעשו צעד ותיפגשו כבר ליישב את ההדורים?!״.

שתיקה צורמנית זרמה לה מבעד לחוט הטלפון, ואז הגיעה אנחת השלמה. ״טוב, אני מוכן, תבדוק אצלה מה ניתן לעשות״.

עוד כמה צלצולים דו-סטריים, והפגישה נקבעה למקום ניטרלי ־ לובי מלון ־ אי שם בואכה הנגב, בנוכחותם של הניצים בלבד. רגע לפני. יעקב, בעלה של שרה, ישב איתה לשיחה מהלב.

ציטוט.

״הקשיבי רעייתי. הפגישה הזו הולכת להיות לא פשוטה כלל וכלל. סביר ביותר שתישמענה שם טענות היסטוריות והיסטריות, שיעלו לך את לחץ הדם. ולא רק לך. אם לא תהיי מוכנה ותדעי לקראת מה את הולכת, סיכויי ההצלחה של פגישה זו להפשיר את היחסים ביניכם, שואפים לאפס״.

״מה אתה מציע?" שאלה העזר-כנגדו. ״אני מציע דבר פשוט אך קשה. תציבי לעצמך מראש מטרה מוגדרת – לחזור עם שלום בכל מחיר, ולא משנה מה צריך לעשות לשם כך. לזחול, להתכופף, אם תצטרכי להתנצל ואפילו כמה פעמים גם על מה שלא עשית, עשי זאת! ובלבד שיהיה נרמול ביחסים, כי שלום יש להשיג בכל מחיר!״. דברים של טעם.

שרה קיבלה את הדברים, אף שהסער בלבה לא היה מבייש סופת טורנדו. היא נפרדה מבעלה בברכת הדרך, וכל משך נסיעתה לפגישה לא הפסיקה להרהר בדבריו. ״שלום בכל מחיר! שלום בכל מחיר!״ הדהדו הדברים באוזניה כצלצול פעמונים, והיא נאחזה בהם חזק כמו גלגל חצלה, יודעת את אשר מוטל עליה.

האמת ניתנת להיאמר, אם מקום המפגש היה דווקא סולידי ושקט, שולחנם של השניים דמה יותר למופע של זיקוקי דינור.

הטענות נורו מצד לצד ככדורי פינג-פונג, וכמה נוכחים בשולחנות האחרים הפגינו מורת-רוח מהשניים. משטח העץ שביניהם דמה באותה שעה לחבית של חומר נפץ יותר מאשר לשולחן. נו מילא.

מוטי ירה את טענותיו בקצב מסחרר בפני שרה, שהרגישה כמו ברווז במטווח, אך נשכה שפתיה בלא קול. ״שלום בכל מחיר!״ הדהדו הדברים באוזניה. או אז גם הובהר לה הדק היטב, כי התקרית בפורים הייתה רק הקש ששבר את גב הגמל, שכן מסתבר שלמוטי היו טענות רבות ברבדים עמוקים הרבה יותר מאז ילדותם, טענות ומענות שמעולם לא הושמעו בפניה. לבה רותחת ממש.

סוף דבר. הדברים נפתחו ונתחוורו כשמלה, ושרה דאגה לבקש סליחה על מה שעשתה, וגם על מה שלא… בשעת לילה מאוחרת הסתיים המפגש, לשלום.

שרה נחתה בביתה אי-שם בין אשמורת שנייה לשלישית, ויעקב מקדם פניה בחיוך קל כצופן סוד, "נו?".

״ברוך השם, עברנו את זה״, ענתה שרה וצנחה על הספה באפיסת כוחות. הפגישה הזו סדקה את כוחותיה הנפשיים.

מכאן ואילך, גוללה שרה בפני יעקב את קרב האיתנים שהתרחש שם מן הילדות ועד הבגרות, ואת הכוח הנפשי שנדרש לה לעמוד במשימה בסיעתא דשמיא. יעקב, האזין בשתיקה וסיכם: "הקשיבי לי, והקשיבי לי טוב! רק בורא עולם, אני, ואת, יודעים כמה הדבר היה לא פשוט עבורך וכמה כוחות נדרשו ממך על מנת לכופף את הראש, והעיקר לחזור הביתה ב׳שלום׳.

יהי רצון, שהזכות הזו להבליג ולסלוח, תעמוד גם למוטי ולאשתו שעוד מעט סוגרים שלוש שנות נישואין ללא פרי בטן, וגם לנו שממתינים לילד נוסף כמעט שלוש שנים וחצי ואף עברנו לא מעט עוגמת נפש בעניין – להיפקד כולנו בזרע של קיימא!״

שרה לחשה ״אמן״ חרישית שפילסה לה דרך אי שם, בין רקיע לכיסא הכבוד.

נא לרשום: כסלו תשע״ו. מוטי ואשתו חובקים את בתם הבכורה. מזל טוב.

טבת תשע״ו. שרה המבליגה והמתפייסת בכל מחיר, מקבלת ביום הולדתה – עשרה בטבת, שכר פרי-הבטן ־ בן זכר.

שמונה ימים לאחר מכן. בנם של יעקב ושרה נכנס זה עתה בכניסה הראשית לעם היהודי, וייקרא שמו בישראל, שר-שלום. כך כבר הוחלט בסוד באותו ליל פגישה, אם יזכו כולם להיפקד.

אנו מעבירים את המיקרופון לאב הטרי כותב המכתב:״.״ אם כן רבותיי, ממש כמו אותו נהג משאית שהתעקש לעבור תחת הגשר הנמוך ונתקע בגלל הפרשי הגובה, ולא נותרה בידו אלא אפשרות אחת, להוציא את האוויר מגלגלי הענק שלו כדי שהמשאית תוכל לעבור, כך גם אנו למדים, אם הדברים תקועים ורוצים שהעניינים יתחילו לזוז, צריך לדעת להתכופף. ובזכות השלום, נזכה למשפט האחרון הנאמר במשנה ׳לא מצא הקב״ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום, שנאמר ׳ה׳ ־ עוז ־ לעמו ־ יתן ־ ה׳ ־ יברך ־ את ־ עמו ־ בשלום״…״. ומכאן למנה העיקרית.

ר׳ קובי לוי, הנה עוד השלמה לסיפור שאולי תשמש אותך לסיום הסיפור, או למסר שבסוף.

בהשגחה פרטית מופלאה, למחרת שליחת הסיפור אליך, הוזמננו לשבת על ידי האח (מוטי) ואשתו, אף שהם כלל לא יודעים על שליחת הסיפור. אשתי לחצה שנלך, כי אין דבר סימבולי יותר מאשר לצאת בשבת הראשונה עם הרך הנולד דווקא אליהם. וכך הווה (השבת פרשת יתרו).

אלא שהמדהים מכל הוא שנוכחתי בפלאי ההשגחה העליונה. במהלך אותה שבת נפלאה, בקריאת ההפטרה וללא כל תכנון מראש שכך יצא, קרא העולה את הפסוק בנביא: ״כי – ילד ־ ילד ־ לנו – בן – נתן ־ לנו – ותהי – המשרה – על – שכמו ־ ויקרא – שמו – פלא ־ יועץ – אלי־ גבור – אביעד – שר – שלום״… ואידך זיל גמור…

המעשה עם הדירה והדייר שלא רצה ששכנו יתקרב אליו ולבסוף זה שבא לקנות את הדירה – התאים לו הענין כי רצה לסגור את המרפסת…

המעשה בשכני שרצה לבנות למטה, ושכן אחד שאל לרב שטיינמן, שחושש שבעתיד זה יכול לגרום למריבה, אמר לו הרב יוצרים מריבה היום מחשש שמא יצטרכו לריב מחר…

ראש הישיבה שבנו מעליו והחשיכו ביתו וכשנשאל מדוע הסכים? השיב – לא שאלו… ומדוע אינך מוחה? השיב הרב הנושא הזה כבר נשחק ודובר בלי סוף בביתנו, ואת המרפסת הזאת אני לוקח אתי יחד לעוה"ב… בלי ספק שהיא תכריע את הכף בבי"ד של מעלה…

—————————————————————————————————–

מעשה בבנין שבנו ארבעה שכנים על הגג, וכשהגיש הקבלן את החשבון התברר שלא שולם עדיין על קיר אחד, שכל שכן טען שהוא לא הזמין את הקיר הזה והחלו ויכוחים, עד שקם אחד השכנים ואמר נאבד שכנות טובה בשביל הקיר הזה? אני צריך לשלם לקבלן 15 אלף ₪, אוסיף לו עוד חמשת אלפים ₪. הוא חשב שלאחמ"כ יבואו וישתתפו עמו, אך אף אחד לא התנדב… לאחר חדש וחדשיים ושלשה שהשיק לא נפדה, הוא פנה לקבלן וביקש שיפדה את השיק שלא יוכל להשאיר תמיד כסף בחשבון. א"ל הקבלן שהעביר את השיק למנהל העבודה הערבי. לאחר עוד זמן הוא פנה לבנק לבטל את השיק, בהנחה שכשירצו לגבות אותו יפנו אליו. כשהגיע לבנק הפקידה ביקשה שיגש למנהל, הוא רוצה לפגוש אותו. המנהל הגיש לו מעטפה ובה השיק קרוע, וסיפר לו שהגיע ערבי על מנת לפדות את השיק, והיה כתוב עליו מאתיים אלף ₪! רק שהיה זה זיוף בולט, והפקידה זיהתה זאת מיד, ואמרה לו שהיא צריכה אישור מנהל על החתימה שהוא הוסיף ליד האפס… הוא נבהל ולקח מיד את השיק וקרע אותו מיהר לצאת… הנה השיק… ואז הוא קולט שמוויתור על חמשת אלפים ₪, הקב"ה זימן לך ויתור על החוב שלך ע"ס 15 אלף ₪!!

התנגד לסורגים שהצילו את חיי בנו

המעשה עם השכן מלמעלה שהתנגד נחרצות לסורגים בבית השכן מלמטה, היות וזה יקל על הגנבים לעלות ולפרוץ לדירתו, ולבסוף פרצה דליקה בביתו והנס היה שניתן היה לטפס דרך הסורגים של השכן כדי להציל את משפחתו!

לפעמים אנו לא מוותרים – מסיבות אידאולוגיות

א. כי צריך לחנך אותו. אסור לוותר לו! האדם שלא ויתר וחסם אותי – ועשה תאונה עם רכב שלפניו…

הנהג שהרג 25 תיירים רוסיים היה זה בעקבות שאוטובוס אחר עקף אותו במחסום והוא כל הדרך ניסה להשיג אותו ובסיבוב מסוכן יצא לעקיפה והתדרדר לתהום והרג 25 בנ"א. לא מוכן לוותר! זה עתה הסתיים משפטו והוא נידון לשמונה שנות מאסר!

ב. לא בגללי, פשוט כבוד התורה!

המעשה עם הרב שטיינמן:

האברך וכבוד התורה

את העובדה הטרייה שמענו מפי הרב בנימין כהן שליט״א יושב ראש קרן השביעית. אברך חשוב תושב מרכז הארץ, מוסר שיעורים קבועים מדי יום ביומו באחד מיישובי השרון. השיעור נמסר בין מנחה למעריב ומשתתפים בו מתפללי המושב הדתיים הבאים לבית הכנסת. באותו מושב מעורב, מתגורר יהודי שאינו שומר תורה ומצוות, שאביו נפטר לפני כחצי שנה. האב, יהודי דתי הותיר אחריו בן ובת שאינם שומרים תו״מ, ו-12 מיליון שקלים כירושה, וגם צוואה חתומה בידי עורך דין: הבן יקבל 10 מיליון שקלים והבת 2 מיליון, אך בתנאי מראש שהבן יאמר אחריו קדיש כל יום בשלושת התפילות בכל ימות השנה. אם לא יקיים את התנאי, תתחלק הירושה – חצי חצי הוא שש והבת שש. צוואה כתובה וחתומה. הבת פתחה את הצוואה ועיניה חשכו, אבל התפכחה במהירות, כי אמרה לעצמה: אין מה לחשוש, כי אין סיכוי שאחי יאמר קדיש כל השנה באופן מוחלט 3 תפילות. מה עשתה? החליטה ושכרה חברת חקירות שתעקוב אחריו בתבונה ובסודיות ותתפוס את הפעם האחת שהוא מפספס את הקדיש ואז מיד יש לה ביד 4 מיליון שקלים נוספים. כמובן שהיא התייעצה קודם לכן עם ׳עורך דין׳ להיות בטוחה כי בנוסח הצוואה משתמע באופן מוחלט שאם יחסיר ׳קדיש׳ אחד היא תוכל לעכב לו את הכסף. ׳חברת חקירות׳ ככל שתסחט כספים, לא יחסר הרבה מתוך ה-4 מיליון. אך התוכנית שלה לא הייתה קלה. כאן אנו שבים לאברך היקר הנ״ל. הוא מוסר את השיעור היומי באותו יישוב, בין מנחה למעריב, הבן מגיע ערב ערב לתפילת מנחה, ממתין אחריה לערבית ואומר קדיש.

הבעיה היתה שהבן לא נכנס לשיעור בין מנחה למעריב הוא יוצא בקביעות מיד אחרי מנחה ולא ממתין אפילו רגע להקשיב את השיעור, מפטפט בחוץ ומשתעמם ובשום אופן לא שומע מילה אחת. כיוון שהוא סיפר לאברך מוסר השיעור כי הוא בא במיוחד כדי לומר קדיש על אביו, לכן האברך היטיב עמו ובקביעות בסיום השיעור, האברך יוצא החוצה מסמן לו בידו כי מתחילים ערבית כדי שלא ישכח את המעריב מחמת עסקיו בחוץ. לומר את האמת, האברך, הרגיש מבוזה במידת מה, שצעיר שאינו שומר תורה מזלזל בו ולא מוכן לשמוע אפילו מילה אחת דברי תורה והוא טורח לצאת החוצה לקרוא לו לומר קדיש, אבל, האברך היודע את ערכו של ה׳קדיש׳ כמבואר בחז״ל, עשה זאת למענו – ולמען אביו שוכן עפר. הבלשים של ׳חברת החקירות׳ מיקדו את מאמציהם בשעות הללו של מנחה ומעריב, המתינו בסבלנות לערב אחד שהבחורצ׳יק יסתכל באיפון שלו וכדומה, ימשיך בעסקיו וישכח מעריב אחד, אבל הם לא השיגו את מבוקשם כי האברך היה יוצא וקורא לו פנימה. האחות, הבינה כי היא משקיעה כסף לפח, החליטה ועשתה מעשה, ביררה את כתובתו של האברך והרימה אליו טלפון. סיפרה לו דוגרי את כל הטמון מאחורי הקדיש של אחיה, וכי היא מפסידה מכך ארבע מיליון שקלים. ׳אני בטוחה כי לולי שהיית קורא לאחי פנימה, יבוא ערב אחד שהוא ישכח ואני ארוויח את הכסף, ולכן, אני מבקשת ואומרת: ידוע לי כי יש בקהילתכם אנשים הזקוקים לעזרה כספית, אני מוכנה לתת לנזקקים חרדים ארבע מאות אלף שקל דרכך, אם בסך הכל קדיש אחד לא תקרא לו פנימה. לא בקום ועשה אלא בשב ואל תעשה…׳ האברך נסע לב״ב, למעונו של מרן ראש הישיבה שליט״א, הציג לפניו את הסיפור אודות יהודי חילוני שמגיע לקדיש בגלל הכסף וכר. מרן אמר לו כי עליו לדאוג לקדיש שלו באופן שלם ולא לעשות שום שיקולים (כל קדיש של כל יהודי חשוב עד מאד). ואז העלה האברך שיקול נוסף: הרי יש כאן ביזוי התורה כי הוא יוצא מהשיעור בקביעות מזלזלת ואני עצמי יוצא לקרוא לו אח״כ לקדיש, ואם כן חשבתי לעצמי שמותר לי להימנע מלקרוא לו. הביט עליו מרן ושאל בתמיהה (של חכמה): וכי קוראים לך 'תורה'?!…

האברך קיבל את ברכת מרן להצלחה. שב לביתו השיב טלפון לאחות, כי אין על מה לדבר והוא ימשיך בשלו לקרוא לו לקדיש. האחות הרימה ידיים מהדרך הזו. הבן המשיך בקדיש שבוע ועוד שבוע. ערב אחד, לפתע, אחרי ערבית, שאל הבן את האברך: ׳תאמר לי לא פוגע בך שאני ככה בחוץ ולא תורם רגע אחד כדי להקשיב לך?…׳ ׳אני מחלק לשומעים יהלומים, ההפסד כולו שלך׳ הגיב האברך. ׳יהלומים?!׳ תמה הבן.

׳כן יותר מיהלומים. תנסה להקשיב פעם אחת ותיווכח׳ – ׳טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף׳ עם כל המשתמע מכך. הבן אזר אומץ עצמי והתאמץ, נכנס לשמוע שיעור, ועוד שיעור. ו…כיום הוא התחיל לשמור שבת, ויש לאביו בשמים נחת כפול לא רק מהקדיש, אלא גם שהארבע מיליון עוברים לידיים טובות, תודות לאברך שלא איבד לו גם לא קדיש אחד [מוסש"ק יתד וישלח תשע"ו].

*

העדרו של משה והלקח הנלמד | העדרות 'בעלת נוכחות'…

[גדלותם וענוותם של גדולי ישראל – אור דניאל]

"ואתה תצוה" (שמות כז, כ) הענווה היא הסימן לגדלות האדם.

לא הוזכר משה בזה הסדר מה שאין כן בכל החומש, שמשעה שנולד משה אין סדר שלא הוזכר חוץ ממשנה תורה.

שמו של משה לא מוזכר בפרשת תצווה וטעמים רבים בדבר.

הגאון מוילנא זצ"ל מפרש כי ז' באדר הוא יום פטירתו של משה בו נלקח מן העולם, ותמיד הוא חל בשבוע שבו קוראים פרשת תצווה.

טעם נוסף לדבר אומר בעל הטורים, מפני שאמר:

(שמות לב, לב) "מחני נא מספרך אשר כתבת", וקללת חכם אפילו על תנאי באה ונתקיים בזה.

פירוש: ביקש משה מהקב"ה "מחני נא מספרך" וביארו כי כוונתו בזה למחוק את שמו מספר ך' ופרשה כ' לפי הסדר היא פרשת תצווה וקללת חכם אפילו על תנאי באה ונתקיים בזה.

עוד הסבר – מספרך אש"ר כתבת – אש"ר גימטריא 501 תצו"ה בגימטריא 501.

[בספר קהלת יצחק מביא בשם הגר"א שהאותיות הפנימיות של מש"ה – מ-ם, ש-ין, ה-א עולות בגימטריא 101, וזה גם מספר הפסוקים בפרשתינו! כך שפנימיותו של משה אכן מופיעה בפרשה…]

הג"ר אלחנן וסרמן הי"ד מבאר שהסיבה שקללתו של הצדיק כל כך חמורה כי לשונו היא כסכין חד שאם מעבירים אפילו בקלות על בשר הוא חותך מיד בין התכוון האדם לחתוך ובין לא הרי החתך נעשה עמוק, ולמרות שמחל הקב"ה על חטאתם בכל זאת נענש במקצת שיימחה שמו בפרשה אחת.

ועדיין צריך להבין מדוע דווקא בפרשה זו פרשת תצווה לא הוזכר שמו ולא בכל פרשה אחרת שבתורה?

ועוד קשה הרי משה רצה ללמד סניגוריא על עם ישראל ולבסוף נענש בעונש כה חמור עד ששמו לא הוזכר בפרשה?

מתרץ האדמו"ר מקאליב שליט"א בספרו "קול מנחם" ההיפך הוא הנכון:

אין לך פרסומת יותר גדולה למשה, מזה שהתורה העלימה את שמו בפרשה זו שכן אמרו חז"ל (עיין שבת כג) שהמנורה [המוזכרת בפרשתינו] היא עדות לישראל שנמחל להם עון העגל ובזכות מי נמחל להם עון העגל אם לא בכוח תפלתו של משה רבינו עליו השלום?

והרי זה כמי שהזמין אורחים אצלו לבית וכשהגיעו לא היה מי שיקבל פניהם, שבודאי כל אחד ישאל איה מקום כבודו של בעל הבית?

וכמו כן כאן, מי זה לא ישאל הלא כל המנורה רק בזכותו של משה רבינו עליו השלום והוא עצמו לאן נעלם?

והתשובה תהיה כמובן שמסר נפשו עבור הכלל ישראל ואמר 'מחני נא' ולכן לא נכתב שמו בפרשה זו והאם יש לך פרסום יותר גדול מזה?

כך צריכה להיות הסתכלותו של האדם, להמעיט בערך עצמו וממילא על ידי זה יתעלה שמו!

אך לצערנו עדיין רבים מהבריות חושבים ועושים ההיפך. מחפשים הם כיצד לפאר את שמם ולעיתים אנו רואים אף אנשים חשובים המבקשים להאדיר את שמם, וככל שהאדם גדול יותר כך הוא מגיע למסקנה כי דוקא אי הפרסום, הנמכת הקומה היא חלק מגדולתו של האדם והיא הקובעת את דרגתו האמיתית!

משה ביקש להמחות שמו – ובזה דוקא נתאדר ונתעלה שמו – כעת כולם יודעים את המסירות נפש שלו בעבור כלל ישראל ושכל קיומם תלוי בו ובתפילתו!

גדולי רבותינו ידעו והכירו בערכה של מידה זו וידעו ליישמה בכל רמ"ח איבריהם. ממעשיו של הרב הגאון יהודה צדקה זצ"ל נוכל ללמוד פרק בהלכות ענווה, נראה כיצד הוא למרות גדולתו ידע כיצד לקיים מידה חשובה זו וכך היה המעשה:

פעם אירע שיהודי אחד נכנס לביתו בערב שבת וביקשו שיבוא למול את בנו ביום השבת בשכונת ימין משה הסמוכה להר ציון שבירושלים העתיקה.

הרב צדקה שהיה כבר זקן בערוב ימיו, לא סירב להזמנה והלך ביום השבת עם שמש מביתו שבירושלים החדשה זמן ממושך עד שהגיע לבית בו נערכה ברית המילה.

והנה לפתע הבחין הרב צדקה כי אבי הבן מתמהמה מעט ואינו מזדרז לקיים את המצווה. הקרואים רמזו לאבי הבן שהמוהל וכן הרב ממתינים שיורה להתחיל בברית המילה בקול רפה השיב אבי הבן כי הוא חזר בו מכוונתו לכבד את הרב במצוות המילה ובדעתו לכבד את המוהל שהגיע זה עתה, אלא מכיוון שטרח ויגע הרב צדקה דרך ארוכה כדי לקיים את המילה לכן לא אמר לו זאת.

תשובתו של הרב הייתה: "אינני מקפיד על זה כלל תוכל לכבדו במצוות המילה ואין טעם להתמהמה כלל".

אך גם הפעם חזר והתמהמה אבי הבן ומצוות המילה לא נעשתה. שוב נפנה רבי צדקה לאבי הבן ושאלו: "ועכשיו למי מחכים"?

בבושת פנים השיב לו הלה כי המוהל המכובד שכח בביתו את כלי המילה ולא הביאם עמו אולי יואיל כבוד הרב להשאיל לו את כלי המילה שברשותו?

להפתעתו של אבי הבן נענה הרב לבקשתו בשמחה וברצון "הא לך, הנני משאיל לך את הכלים בשמחה ובששון יקח וימול בהם", וכן היה הילד נימול בידיו של המוהל האחר בכליו של הרב צדקה זצ"ל.

בדרכו חזרה לביתו החל שמשו לשוחח עמו על מה שאירע ובנתיים התפלא בפני הרב ואמר: "תמה אני על כבודו שעבר בשתיקה על התנהגותו של אבי הבן ועל חוצפתו שלא די בכך שלא כיבדו במצוות המילה לאחר שהלך דרך ארוכה בעצם יום השבת, אלא עוד הרהיב עוז בנפשו לבוא אליו ולבקש ממנו את כלי המילה! אלמלי אני במקומכם לא הייתי משאיל לו את כלי המילה בשום פנים ואופן".

חייך אליו הרב צדקה ובפנים שוחקות השיב לו: "וכי ידעת הנה אנוכי כבר זכיתי להכניס בבריתו של אברהם אבינו אלפים מילדי ישראל, אבל אף פעם לא זכיתי לעשות את המצווה באופן כל כך מושלם כפי שעשיתי היום מי כמוני מאושר היום"!

התפלא שמשו שבעתיים "היום הן היום לא עשה כבודו את המצווה כלל כי אם המוהל האחר התכבד בו במקום כבודו"??

הסביר לו רבי צדקה: "כבר אמרו חז"ל: 'חשב אדם לעשות מצווה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה' (ברכות ו, ע"א), ובכל פעם שאני מקיים מצוות מילה, אף שהיא מצווה גדולה וחשובה מאוד, מכל מקום עלול שיתערבו בעשייתה כל מיני 'נגיעות' ופניות מאחר שהקהל חולק לי כבוד ומכבדים אותי אחרי הברית וקשה לי לעשותה בכוונה צרופה בלתי לה' לבדו.

לא כן הפעם אשר לא מלתי את הבן בפועל ואף אחד לא החזיק לי טובה ולא חלקו לי כבוד אלא רק בשמים ממעל החשיבו לי כאילו עשיתי את המצווה אם כן תיזקף היום לזכותי מצווה זכה נקיה מכל פניות ונגיעות כפי שהכתוב עצמו מעלה עליו 'חשב אדם לעשות מצווה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה' אם כן זכיתי היום לשלמות במצוות מילה יותר מכל הפעמים שזכיתי למול ממש"

דמות נוספת נפלאה ונדירה אשר המחישה לעולם כולו עד כמה ברורה המימרה "הבורח מן הכבוד הכבוד רודף אחריו", היתה דמותו של רבי שלמה זלמן אויערבאך זצוק"ל .

בספר "התורה המשמחת" מתוארת ההלוויה של הרב אויערבך: "ההלוויה הייתה מחזה שלא נראה כמותו בישראל, גדולי תורה אומרים שלפחות מאז גלות ישראל בבית שני ודאי שלא נראתה לוויה כמותה בעם היהודי. למעלה מ-300.000 איש צעדו במשך שעות להר המנוחות ואכן התחושה הייתה שירושלים מלווה בעצם את ירושלים את ירושלים של ר' שלמה זלמן.

אחיו של ר' שלמה ר' אברהם דב שליט"א הקריא את צוואתו, בקשה היכולה להעיד מה היא גדלות אמיתית: "המצבה תהא כרגיל ובכל אופן לא יותר גבוה מהמצבה של הורי היקרים ע"ה. יש רשות להוסיף על המצבה את המילים 'העמיד תלמידים בישיבת 'קול תורה' והרביץ תורה ברבים'.

לא להכניס גופי תוך היכל קודש של ישיבה או בית מדרש, אם יהיו כאלה שירצו לומר דברי הספד אבקש מאוד לקצר ולא להגיד עלי שבחים רק התעוררות לאהבת התורה ויראת שמים ולתיקון המעשים והמידות. אבקש אני ממשפחתי לא לעשות השתדלות לבקש מאחרים לעשות הספדים לשבעה ולשלושים, אך אם יהיו כאלו שירצו מעצמם להספיד אבקש עוד פעם לא להפליג בשבחים כי גם בעודני חי נצטערתי מזה ובפרט מהגוזמאות שכתבו עלי בזמן האחרון.

וגם אני חוזר על בקשתי הנ"ל לא להאריך ביותר ולהכביד על השומעים.

הנני מוחל לכל אדם מחילה גמורה, וגם מבקש מאוד מכל מי שחושב אם שבאמת נכשלתי ופגעתי בו בזדון או בשגגה לעשות עמדי חסד ולמחול לי שהרי גם להם לא טוב אם חס ושלום אחרים נענשים על ידם.

אם סוף שנותי יהיו חס ושלום קשים אבקש להכניס אותי לאיזה מוסד טוב כי אינני רוצה להיות לטורח ולמשא על בני משפחתי.

והנני מסיים בתקוה להקב"ה בעל הרחמים והסליחות היודע שיברון ליבי שירחמני ויסלח לי על כל מה שחטאתי ופשעתי ומתחרט עליהם ובכל לב אבקש מהקב"ה שיצוה את ברכתו לכל בני משפחתי ותזכו כולכם לעבוד אותו בשמחה ובטוב לב כל הימים ברוח וגשם אמן סלה".

"לך היה מותר", המשיך האח הגאון ר' אברהם דב שליט"א והוסיף מדבריו הוא, "לשאת את משא הוריך אחיך ילדיך וכל בני המשפחה כאשר ישא האומן את היונק אתה היית כתובת לכל מר נפש להשיא יתומים ולדאוג לאלמנות אך מאיתנו אתה מבקש להכניסך למוסד טוב שלא להיות לטורח כעת אתה נכנס ל'מוסד טוב' לגן עדן מידות מידות" מירר בבכי האח וכל הקהל ענה אחריו בבכי.

אין ספק שלא תיאר לעצמו איזה קושי עצום יטיל תנאי זה על המספידים כי באמת איך אפשר לדבר על "אהבת תורה" מבלי שכולם יחשבו מיד עליו? וכי אפשר לדבר על "תיקון המידות והמעשים" מבלי שיהיה בזה שבח לאחת ממידותיו הפלאיות? אבל הוא ודאי לא חשב שיש קשר מיוחד בינו לבין ערכים אלה.

לאחר מסע ההלוויה אנשי תקשורת בארץ ובעולם שאלו את אחד מן הרבנים הרבים שהשתתפו בהלוייה הרב שפרן: "כבוד הרב נסה להסביר לנו את מה שראינו היום, איך הולכים למעלה מ 300.000 איש אחרי אדם שאנחנו לא שמענו עליו מעולם"?

ענה הרב בסגנונו הבוטח: "הדבר רק מוכיח לכם עד כמה אתם פשוט מנותקים… אתם חושבים שהינכם מרכז המידע והנה אתם מודים שאין לכם מושג מי צועד בראש העם הזה".

אין ספק כי לגדלות מעין זו אין מגיעים בפתע פתאום והיא אף אינה ירושה שנוחלים אותה, על תיקון המידות יש לעמול ולהתייגע ולצערנו ככל שהאדם נעשה "גדול יותר" הוא מחפש את הכבוד הראוי לו.

הרב אויערבך זצ"ל מהי ענווה אמיתית:

מסופר עליו שכאשר נפטרה אשתו הלך מרן לקנות מצרכים במכולת, נדהם בעל החנות והורה לו להשאיר את הסלים בחנות והוא ידאג להביאם לביתו מרן ענה בחביבות לבעל המכולת: "לסחוב את המצרכים מהמכולת אני יכול לעשות זאת בעצמי אבל אם אתה רוצה לעשות עוד חסד – תלמד משניות לעילוי נשמת אישתי".

אור דניאל במדבר:

בספר "ברכת מרדכי" מובא מעשה נפלא המעיד על כך: מעשה שהיה ברבינו אליהו לאפיאן זצ"ל אשר בלילות שבת היה מיסב לסעודה על שולחנה של הרבנית תחי' בכפר חסידים.

והנה באחד מלילות שבת תוך כדי אומרו וזימרו את ה"אשת חיל מי ימצא", בהגיעו אל הפסוק "נודע בשערים בעלה בשבתו עם זקני ארץ" ראוהו נעצר, מהרהר כאילו נעצב ובעיניו מנצנצת דמעה.

הכל הבחינו בכך אך לא ידעו פשרם של דברים מי יעיז וישאלנו את הצדיק הזה?

המשיך הצדיק בזמירתו, התחיל וסיים את סעודתו אז חברו שאר המסובים והפצירו ברבנית תחי' כי תמצא פשר דבר.

רבינו אליהו זצ"ל ברוב הכרת טובתו לרבנית לא היה כמעט מחזיר פניה ריקם אף בדברים שהשתיקה יפה להם. לשיטתו, משביקשה והפצירה, לרוב שמעה מפיו מענה. אף הפעם פנתה אל הצדיק בנוכחות שאר המסובים ובפיה בקשה: "ילמדנו רבינו, מה קרה לפני הקידוש"?

"למה כוונת הרבנית"?

"מה קרה שראינוהו מתעצב כאילו ועיניו מעלות לחלוח דמעה"? משהפצירה התחיל רבנו אליהו מדבר ומסביר: "אסביר לכם פשר הדבר, הנה אנוכי אליהו לאפיאן נכנס לישיבה הכל קמים לקראתי. מדוע קמים? מי אתה אליהו לאפיאן, מה אתה?

וכל זאת ממשיך להתקדם אל מקומי, מישהו מהבחורים מקדים ומעמיד סטנדר כשעליו גמרא או סידור לפי הצורך. מדוע כיבדוני? מי אתה אליהו לאפיאן, מה אתה?

מתחילים להתפלל ,מגיעים לקריאת שמע הכל מסיימים והחזן ממתין לי עד שאף אני אגמור. מדוע ממתינים לי? מי אתה אליהו לאפיאן, מה אתה?

לאט לאט גוברת הסכנה שמא בכל זאת תתגנב אל תוכי איזו התלבשות כאיצטלא שאינה הולמת אותי, הסכנה היא עצומה, מהר מאוד ובקלות חס ושלום מתרגלים לחשוב שמא כך ראוי, כך נאה, כך יאה והרי אנוכי יודע אליהו לאפיאן שאינני ראוי לכך, אין האיצטלא הזאת הולמתני.

פעמים שהנני מתמלא פחד מפני סדק כל שהוא דרכו תחלחל בי הערכה מופרזת, מי יודע? והנה הערב לפני האוכל בהגיעני אל הפסוק 'נודע בשערים בעלה בשבתו עם זקני ארץ' התחלתי לחשוב על הפשט של אותו פסוק הלא הכוונה הברורה היא כי כאן בעולם הזה שאינו עולם של אמת, הכל אינו אמת, אף ההערכות דימיוניות ואולי מזויפות. כאן בעלמא דשיקרא יתכן גם להעריך את מי שאינו ראוי לכך.

אבל שם בעלמא דקשוט, שם יראו כיצד נראה האיש בשבתו עם 'זקני ארץ', האם אותם מצוקי ארץ הסתכלו עליו? הידברו עמו? הירצו לארח אותו להם לחברה? המסוגל יהיה להסב עימם אל שולחן אחד? שם תיקבע ההערכה האמיתית, שם יוודע אם יש כיסוי ל'נודע בשערים בעלה'. וכשנזכרתי בכך ויישמתי את הדברים ביחס אליי, מה מאוד נעצבתי כי מי כמוני יודע שאולי שם יתגלה הכל, יתברר כי האדרת תפורה ומחוייטת הרבה למעלה ממידותי, ואז נעצבתי מאוד, קשה היה לי להתגבר ודמעה אמנם לחלחה את עיני". כך דיבר הצדיק לנו.

ברור כי כשבא צדיק נשגב זה קיבלוהו זקני ארץ במאור פנים בשמחה והזמינוהו לכבדם בנוכחותו.

אז אמנם נודע כי ההערכה לא הדביקה את האמת של עלמא דקשוט.

אבל הצדיק חשב כך, חשש כך, וכך חי חינך.

אור דניאל במדבר:

דוגמא נפלאה לחיים על פי דרכה של תורה נלמד מהמעשה הבא: הרב דוד הלוי זיע"א בעל "טורי זהב" על השולחן ערוך בלט מקטנותו בכישרונותיו, בגיל שבע היו שגורות על פיו שלוש מסכתות בעל פה. בבחרותו חיבר חיבור גדול ומקיף על השולחן ערוך בשם "טורי זהב" והפך להיות פוסק ידוע, ונפשו חשקה לעסוק אך ורק בתורה ולא לזכות בתואר הרבנות.

כאשר נתפרסמה מודעה שמחפשים שמש לבית הכנסת, שמח להציע עצמו לתפקיד, כיוון שבית הכנסת היה קטן וכך יוכל להתפרנס מעבודה זו שלא תגזול ממנו זמן רב ומעתה יוכל להקדיש את רוב זמנו ללימוד תורה.

לאחר זמן קצר כבר שוחח עם הגבאי ולשמחתו הרבה קיבלו הלה למשרת שמש בבית הכנסת.

שב רבי דוד לביתו ובישר לאשתו "ברוך ה' קיבלתי משרה מכובדת בעיירה פוטילציה כבר מחר נוכל לעבור לגור שם".

הרבנית הצדקת מרת רבקה בתו של הגאון רבי יואל סירקיש בעל ה"בית חדש" הב"ח, שמחה מאוד לשמע הבשורה שכן כבר זמן רב סבלו הם מעוני וממחסור.

לא היה כל ספק בלבה שבעלה, תלמידו הגדול של אביה העילוי האדיר נתמנה כרב העיר.

חיש מהר ארזו את חפציהם והגיעו לעיר פוטילציה, רבי דוד הוביל את משפחתו לקיטון צר ואפל סמוך לבית הכנסת.

"הכיצד", השתוממה הרבנית בינה לבין עצמה "האם זהו הבית שהכינו בני העיירה לרבם"?

אך כיוון שלא רצתה לגרום צער לבעלה לא אמרה דבר והחלה לסדר את חפציהם ולהתכונן לכבוד שבת קודש.

שבת המלכה הגיעה, לבושה בגדי שבת הגיעה אשת הט"ז לעזרת הנשים לפני תפילת שחרית כמה נשים נענעו לה בראשיהן.

"מדוע אין הן קמות לכבודי כמקובל ובאות לברך אותי"? הירהרה בתמהון, "וכי אינן יודעות כי אני היא אשת הרב"?

אך ברוב עדינותה לא אמרה כלום, כמובן.

תפילת שחרית הסתיימה וקריאת התורה החלה היא היטתה את אוזנה מצפה שבעלה יכובד ב"שלישי" כנהוג בכל קהילות ישראל, ולפתע מה שומעות אוזניה? קולו של בעלה הרב נשמע ברור וצלול "יעמוד הכהן", עתה קלטה את אשר התרחש, בעלה הגאון והקדוש הפך להיות שמש בית הכנסת והיא בתו של הב"ח שמשית…

 עיניה חשכו והיא נפלה מתעלפת על הריצפה מהומה התחוללה בבית הכנסת, הנשים ניסו לעורר את המתעלפת והשיבוה אל ביתה. עד מהרה שמעו מפיה את הסיבה לעלפונה, והט"ז הוא עמד על מקומו ושתק, כה רצה במשרה הזאת הן יכול היה ללמוד תורה בלי הפרעות אך עתה שוב לא יוכל למלא את חפצו כיוון שאישתו אשר רצה למנוע ממנה עוגמת נפש גילתה מהי המשרה המכובדת שקיבל.

קמו המתפללים ממקומם וקראו לפניו "אנא יסלח לנו הרב הרי לא ידענו את זהותו אילו ידענו שגאון אדיר בינינו" אז ניגש רב העיירה והכריז לפני כל הקהל: "הריני מפנה את מקומי לרבי דוד מעתה יירש הוא את מקומי".

כל מחאותיו של הט"ז לא עזרו ולמרות התנגדותו העזה נתמנה לרבה של פוטילציה כך היא דרכה של תורה.

*

שעטנז – עבודת ה' בחסד ודין | סוד השעטנז

[כלאים בבגדי כהונה – והגדת עמ'511]

משה רבינו מצווה ע"י הקב"ה והם יקחו את הזהב ואת התכלת ואת הארגמן ואת תולעת השני ואת השש.

מהם נעשו האפוד וחשב האפוד והחושן והאבנט. פרש"י שהתכלת והארגמן ותולעת השני היו חוטי צמר צבועים בצבעים אלה, והשש הוא הפשתן. נמצא שבגדי הכהונה היו כלאי שעטנז.

הדעה המקובלת היא שלמרות ששעטנז אסור, בכל זאת התורה התירה אותו בבגדי הכהונה.

בספר יוסף בכור שור תלמיד רבינו תם כתב שהמהלך הוא הפוך.

כשם שאסור בכרת לרקוח שמן כשמן המשחה, ואסור לעשות בסמים כקטורת הסמים, ואסור לעשות בית תבנית היכל ומנורה של ז' קנים כך נאסרה לבישת שעטנז לפי שבגדי כהונה היו של כלאיים ואינו ראוי שילבשו זרים מעין לבושם של משרתי הקודש.

בזוהר הקדוש אמרו שהצמר מורה על רחמים והפשתן על דין, לכן היה קורבן הבל מן הצמר והתקבל, וקין הביא פשתן ולא התקבל. [אותיות אחרונות של ק'ר'ב'ן' הן פשת"ן, קוף' ריש' בית' נון'].

ולכן אסור לערבם יחד. חסד בדין.

על זה נאמר: דרשה צמר ופשתים ותעש בחפץ כפיה.

יש כאן יסוד, ונבארו. באדם מצויות כל המידות והיפוכן. האדם נדרש לפעול על פי המידה הנדרשת באותו הזמן, ולא על פי הרגליו.

מעשה היה בחסיד של הרבי מפשיסחא שהעניק כל כספו לצדקה.

קראו הרב'ה ואמר לו שהוא עובר על שנאמר בתקנת אושא שהמבזבז אל יבזבז יותר מחומש שמא יצטרך לבריות.

אמר לו החשש הוא מפני העתיד, ואני מקיים בעצמי תמים תהיה עם ה' אלוקיך ואל תחקור אחר העתידות…

כאילו מתקני אושא עברו על הציווי…

העיר הרבי – בהגדה של פסח החכם שעיניו בראשו הוא המשובח ולא התם…

השיבו החסיד: הן יעקב השתבח בהיותו איש תם!

השיבו הרבי: 'איש תם' פירושו איש על התמימות. כשצריך – היה תמים, וכשצריך – אחיו אני ברמאות!

כך אדם צריך לדעת שלא להיות מקובע במידותיו, אלא שידע להשתמש בהן ובהפכן.

האבות הקדושים השתבחו כשנהגו היפך טבעם.

מבחן האבות הקדושים

אברהם אבינו איש החסד שמכניס ערביים המשתחוים לאבק שברגליהם בעת חוליו ושוחט להם ג' שוורים ומאכילם לשון בחרדל ורץ לאפות עוגות ולהביא מים, נבחן אם יגרש בן האמה עם חום למדבר בלא מים מספיקים.

נבחן האם יהיה מוכן לשחוט את בנו, הוא שמתנגד עד היום לקורבנות אדם, הוא שלא מסוגל להרע לזבוב.

יצחק שמידתו גבורה נבחן האם יהיה מוכן לפשוט צווארו להישחט, בעל הגבורה אינו מתכופף לפני אחרים ודאי לא לשחיטה…

יעקב שמידתו אמת נבחן האם ישקר לאביו על פי צו אמו מאת ה'. כיצד יתמודד עם אדם שכולו שקר כלבן.

לפעול נגד הטבע!

זה שאומר לו המלאך 'עתה' – ידעתי כי ירא אלוקים אתה ולא חשכת את בנך יחידך ממני'. הדגש הוא על עתה, כמו שהסברנו 'ועתה' ישראל כו', כך אתה מסוגל לפעול מה שצריך לפעול 'עתה', ולא על פי טבעך בחסד! [נלע"ד]

והחוכמה היא לדעת מתי להשתמש במה.

ידועה אמרתו של הרבי מפשיסחא שאמר שכל אדם צריך שיהיה לו שני כיסים. באחד יהיה הפסוק "ואנוכי עפר ואפר", ובכיס השני את הפסוק "בשבילי נברא העולם".

כשהיצר יביאו לידי גאוה – יאמר: "ואנוכי עפר ואפר", וכשיביאו לידי חוסר פעולה ויאוש – יאמר: "בשבילי נברא העולם".

דא עקא, שאנשים מתבלבלים בכיסים…

ואז אדם מתאכזר לרחמנים ומרחם על האכזרים כפי ששגה שאול ברחמו על אגג ובהתאכזרו לנוב עיר הכוהנים.

כך חייו גדולי הדור.

פעם ראו את הגרי"ס אוחז ביד אישה זרה בשתי ידיו, ומשוחח עמה. תלמידו לא ידעו נפשם מרוב תימהון ובושה. לאחר דקות ארוכות נפרדו דרכיהם. התלמידים פנו אליו ושאלוהו לפשר הדבר.

השיבם הגרי"ס הייתי בדרכי לאמירת השיעור, וראיתי אישה זו רצה לכיון הגשר.

היה נראה לי חשוד, צעקתי לה שתעצור, והיא המשיכה, הגיעה לאמצע הגשר וביקשה לקפוץ. תפסתי אותה בכוח ולא נתתי לה. שאלתי אותה מה קרה? והיא השיבה שרחמנא ליצלן נפטרו לה שני ילדים קטנים ואח"כ בעלה חלה, וכעת השכירו את סוסם למישהו על מנת להתפרנס מעט, וכעת הסוס מת, די, אין לי כוח!

אמרתי לה אני אקנה לכם סוס. אך היא מאנה לשמוע, וכך נאלצתי לאחוז בידה בכוח שלא תעזבני ותקפוץ תוך שאני משכנע אותה עד שנרגעה והלכה הביתה.

הן אלו דברי חז"ל מפורשים אמר הגרי"ס (סוטה כא, ע"ב) היכי דמי חסיד שוטה? הרואה אשה טובעת בנהר, ואומר לאו אורח ארעא לאסתכולי בה ולאצולה.

יש לדעת שלכל מצב יש את ההנהגה שלו. לא על פי הרגל, לא על פי טבע. העובד על פי טבע עובד את עצמו, כי הוא נוהג כטבעו. אלא לדעת מה ה' רוצה ממני עתה, ואת זה לעשות.

דוד המלך היה מקשה עצמו כארז בעת צאתו לקרב, והורג אלף בקרב אחד, אך מעדן עצמו כתולעת בשיבתו בבית המדרש לפני החכמים!

חז"ל אומרים לדוגמא – לא הקפדן מלמד, ומאידך – זרוק מרה בתלמידים. כל מידה במקומה וזמנה.

רשב"י אמר: אדם חורש בשעת בשעת חרישה וכו', תורה מה תהא עליה? ומאידך אותו רשב"י אמר: "אפילו קרא ק"ש שחרית וערבית כבר קיים "לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה". הכיצד?? כל אדם צריך לדעת את הפסוק והמימרא המכוונים אליו. הבעיה היא שאנשים מוצאים את הפסוקים ששייכים לאחרים…

דוגמא נוספת – חז"ל מספרים על אילפא ורבי יוחנן שעסקו בתורה מתוך הדחק, והחליטו לצאת לסחורה ולקיים בעצמם את הפסוק "אפס כי לא יהיה בך אביון".

ישבו לסעוד ורבי יוחנן שומע את המלאכים מבקשים להפיל עליהם את הכותל על שעזבו חיי עולם ועוסקים בחיי שעה.

אמר מלאך אחד: יש ביניהם אחד שהשעה עומדת לו.

רבי יוחנן שמע ואילפא לא, והסיק רבי יוחנן שמדובר בו.

אמר רבי יוחנן אני שב לבית המדרש. אקיים בעצמי את הפסוק "כי לא יחדל אביון מקרב הארץ".

וכי קודם לכן לא הכיר את הפסוק הזה? אלא שקודם חשב שהפסוק "לא יהיה בך אביון" מתייחס אליו, וכעת הבין שהפסוק "כי לא יחדל אביון מקרב הארץ מתייחס אליו"…

וזו ההוראה של השעטנז בבגדי הכהן הגדול ובאבנט הכוהנים.

בעבודת ה' צריך לדעת לנהוג במידות מנוגדות.

ובזה מקיימים והלכת בדרכיו. מחד – חסד אל כל היום, ומאידך ואל זועם בכל יום…

אך נזכור – חסד אל הוא כל היום, ואל זועם – כמה זעמו? רגע!

הצמר המרמז לחסדים מצוי בתכלת ובארגמן ובתולעת השני. לעומתו הפשתן המרמז דין היה חוט אחד של שש!

שהמידה העיקרית תהיה חסד! שהוא הימין, היד העיקרית, והשמאל – היד החלשה!

עובדות מהרב הגאון ר' ישראל סלנטר זצ"ל סימן תקכ"ד בס"ד ירושלים עה"ק ת"ו

שמעתי מהגה"צ רבי יצחק וייגשטיין זצ"ל ששמע מאביו שבצעירותו היה בעת ההיא בווילנא בחודשי אלול-תשרי מגפת חולירע רחמא ליצלן, מחלה איומה ומדבקת, המצב היה מסוכן מאוד,והיו מפחדים ליכנס אצל החולים מחשש הידבקות.

אז יצא הגאון ר' ישראל סלנטר כפנחס בשעתו להילחם ולהציל מהמגיפה הנוראה.

כינס ואירגן כמה אלפי בני תורה ובני ישיבות, ולקח על עצמו אחריות שלא ינזק אף אחד בטיפול בחולים.

אלפים התפזרו בעיר הגדולה ולפי הוראות של ר' ישראל טיפלו בחולים.

בהתקרב היום הקדוש פסק הגאון מחמת פיקוח נפשות דרבים: אין לצום ולהתענות ביום כיפור, ועשה מעשה רב שממנו יראו וכן יעשו, ביום הקדוש אחר תפילת שחרית עלה לבימה ולעיני כל קידש על היין ואכל מזונות. כן הורה שכל המתפללים יצאו לכמה שעות לשאוף אויר צח.

בעזר השם יתברך עזרו פעולות ההצלה ונעצרה המגפה, וכמה אלפים ניצלו מרדת שחת וליהודים היתה אורה ושמחה.

אבל גדולי וילנא היו מרננים על ר' ישראל על הקידוש הפומבי שלו ביום כיפור.

וכשהגיעו לר' ישראל הרינונים האלו חשש להנמכת דמותו המוסרית,וכן חשש שתינזק הפצת המוסר שלו, אז החליט שצריך להראות לווילנא מהי גדלות התורה שלו.

יש מקצוע בתורה שלא רבים יחכמו ללמוד לחדש חידושים, זהו מקצוע של נגעים ואהלות.

אף בימי חז"ל מצינו שרק יחידים התמחו במקצוע זה בסנהדרין איתא אמר ר' אלעזר בן עזריה לר' עקיבא: עקיבא מה לך אצל אגדה כלך מדברותיך ולך אצל נגעים ואהלות (סנהדרין סז, ע"ב).

פירש"י פנה להלכות נגעים ואהלות שהם חמורים ובהם אתה מחודד ולא בהגדה. ובבבא מציעא אמר רבה בר נחמני אני יחיד בנגעים אני יחיד באהלות (בבא מציעא פו, ע"א).

ר' ישראל פרסם מודעות שבשבת יגיד שיעור בנגעים ואהלות, כמובן כל למדני ווילנא וגדוליה חשו ובאו לשמוע את השיעור הנדיר הזה.

ר' ישראל דש כמה שעות בסוגיא זו בחריפות ובקיאות כאילו היה שיעור בשליחות לכושל, כל השומעים נדהמו ונשתוממו מגדלות התורה של ר' ישראל, ומאז פסקו הרינונים ואמרו כל המהרהר אחר ר' ישראל כאלו מהרהר אחרי שכינה. [עד כאן מהגה"צ ר' יצחק וויינשטיין זצ"ל. אוצרות י-ם רסא-רפ]

*

עמלק – מלחמה בהכרת הטוב

[גאולת מצרים וישראל בימי המן – אסופת מערכות גולדויכט חגים ב']

תלמוד בבלי מסכת מגילה

אזל אשכחיה דיתבי רבנן קמיה, ומחוי להו הלכות קמיצה לרבנן. כיון דחזייה מרדכי דאפיק לקבליה, וסוסיה מיחד בידיה, מירתת. אמר להו לרבנן: האי רשיעא למיקטל נפשי קא אתי, זילו מקמיה די לא תכוו בגחלתו.

בההיא שעתא נתעטף מרדכי וקם ליה לצלותא, אתא המן ויתיב ליה קמייהו ואוריך עד דסליק מרדכי לצלותיה. אמר להו: במאי עסקיתו? – אמרו ליה: בזמן שבית המקדש קיים, מאן דמנדב מנחה מייתי מלי קומציה דסולתא ומתכפר ליה. אמר להו: אתא מלי קומצי קמחא דידכו, ודחי עשרה אלפי ככרי כספא דידי (מגילה טז, ע"א).

צריך ביאור מה הקשר בין הקרבת העומר לניצחון על עמלק?

חז"ל במכילתא שואלים מדוע לא נכתבו עשרת הדיברות בתחילת התורה? הרי הם הבסיס לקיום המצוות?

ועוד מקשים הראשונים מדוע בעשרת הדברות פתח באנוכי אשר הוצאתיך מארץ מצרים ולא אשר בראתי שמים וארץ וכל צבאם?

אומר המדרש בילקוט שמעוני

"למה לא [נכתבו] עשרת הדברות מתחלת התורה, משלו משל למה הדבר דומה למלך שנכנס למדינה אמר להם אמלוך עליכם, אמרו לו כלום עשית לנו טובה שתמליך עלינו?

מה עשה בנה להם את החומה והכניס להם את המים עשה להם מלחמות אמר להם אמלוך עליכם? אמרו לו הן הן, כך הוציא הקב"ה את ישראל ממצרים קרע להם את הים הוריד להם את המן הגיז להם את השליו העלה להם את הבאר עשה להם מלחמת עמלק, אמר להם אמלוך עליכם? אמרו לו הן הן" (ילקוט שמעוני יתרו, רמז רפו).

יציאת מצרים והניסים היו איפוא הקדמה הכרחית לקבלת עול מלכות שמים באנוכי ה' אלוקיך.

אלא שצריך להבין, וכי המלכות מתקיימת בגין עשיית טובות? מלך במשפט יעמיד ארץ!

יש להבדיל בין שני סוגי קבלה מדעת. הסכמה, לעומת רצון.

הסכמה היא נכונות שכלית לקבל את הדבר, אולם לא בהכרח קבלה רגשית.

לעומת זאת רצון מבטא כפיפות מלאה בה מתאחדים שכל ורגש יחדיו.

רצון מבוסס על הרגשת מחויבות. אדם יהסס הרבה אם לתת מתנה קטנה, ולעומת זאת יפרע ברצון חוב גדול.

מלכות היא כפיה, אולם כשהיא נעשית ברצון מחמת הכרת הטוב אזי מעלתה גבוהה ונשגבה. אין מציאות לשעבד אדם מרצונו אלא בעזרת הכרת הטוב.

לכן התורה פותחת באנוכי אשר הוצאתיך כו', ולא באשר בראתיך.

ב.

עם ישראל יצא ממצרים בהכרת הטוב עצומה לאחר קריעת ים סוף ומכות מצרים, והוא ספוג הכרת הטוב.

לאמבטי רותחת זו של ערגה וכמיהה לקרבת אלוקים קפץ עמלק.

אשר קרך, ציננך מרתיחתך. בכך קירר את הלהט שהיה הבסיס לקבלת התורה ברצון.

לכן נתכנה במדרש (תנחומא בשלח, כה) כפוי טובה. זה המאפיין את פגיעתו. פגיעה בהכרת הטוב של ישראל כלפי קודשא בריך הוא.

ביסעתא דשמיא הניצחון של ישראל על עמלק חזר וליבה את הלהט, ויצא הפסד המלחמה בשכרה.

ועוד למדנו כאן, שכלי המלחמה בעמלק הוא רענון והחייאת תחושות הכרת הטוב.

ג.

ראשית גויים עמלק. אומות רבות קמו עלינו, אך לא זכו ל'פרשת זכור'…

מדוע דוקא עמלק? ועוד – מהו 'ראשית גוים עמלק', מה הראשית שבו?

עם ישראל היה בחיתוליו כשבא עמלק. בראשיתו.

הראשית חשיבות רבה לה בבנית כל הקומה כולה. פגיעה בראשית ממוטטת את הבנין כולו.

בפרט כעת שפגע בבניית ישראל בקבלת התורה. 'ראשית' של עמלק בא לקעקע את 'ראשית' של ישראל הקרויים ראשית. ומתי? בעת הראשית של האומה הישראלית. פגיעה בראשית אין לה כפרה ומחילה.

ד.

תחושת המחויבות שלנו כלפי שמיא נובעת מ:

א. כאמור הודאה על יציאת מצרים ופדותנו מעבדות לחרות,

ב. הכרה עצומה ב'ניסיך שבכל יום עמנו'.

המדרש אומר בשם רבי אלעזר הקיש גאולה לפרנסה בפסוק הא' הרועה אותי מעודי כו' המלאך הגואל אותי כו' לומר מה גאולה פלאים אף פרנסה פלאים' (בראשית רבה, צז, ג).

קשים מזונותיו של אדם, וקושי גדול הוא להכיר בחסדי ה' שעימנו יום יום. לא אנו המפרנסים אלא מידו הרחבה.

אומר המדרש שם: קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף, שנאמר לגוזר ים סוף לגזרים כי לעולם חסדו, ואף בפרנסה נאמר נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו. אותו חסד נצרך הן לגאולה והן לפרנסה. אותה הודאה נצרכת לשניהם.

נמצא שהמלחמה לה' בעמלק שואבת את כוחה משני המקורות יחד, מפלאות הגאולה הניסית ממצרים, ומהפלאות הנסתרות שבהשפעת הפרנסה היומיומית. בשניהם בא האדם להכרת הטוב, ונלחם ב'עמלקיות' של כפיות הטובה.

ד.

מכאן יאיר לנו הקשר הכורך את הנפת העומר במפלת המן.

אומר המדרש:

הבאתם את עומר זה שאמר הכתוב מה יתרון לאדם וגו'.

אמר רבי ינאי בנוהג שבעולם, אדם לוקח לו ליטרא אחד של בשר מן השוק, כמה הוא יגע כמה צער הוא מצטער עליה עד שלא יבשלנה, והבריות ישנין על מטותיהן והקב"ה משיב רוחות ומעלה עננים ומוריד גשמים ומפריח טללים ומגדל צמחים ומדשן פירות, ואין אתה נותן לו את העומר?

אמר ר' פינחס בנוהג שבעולם אדם מכבס כסותו בימות הגשמים כמה הוא יגע בה כמה צער הוא מצטער עד שינגבה, והבריות ישנים על מטותיהם והקב"ה משיב רוחות וכו', ואי אתה נותן לו את העומר?

מבואר כאן, שמנחת העומר היא הביטוי להכרת טובה לקודשא בריך הוא על הפרנסה היומיומית.

עמלק והמן מבטאים קרירות ומקריות וכפיות טובה, הנשק של ישראל הוא ההתאזרות בהכרת הטוב כלפי שמיא, וכפי שהדבר בא לידי ביטוי במנחת העומר.

אתא קומצא דידכו ודחי עשרת אלפים ככר כסף דידי!

ה.

ויגד לו מרדכי את כל אשר קרהו בן בנו של קרהו – עמלק שנאמר בו אשר קרך בדרך בא עלינו (אסתר רבה ח, ה).

אולם חלוקים היו במלחמתם. בימי משה כיוון עמלק את חיציו כנגד פלאות גאולת מצרים שהיו בנס גלוי. המן כיוון לפגוע בהכרה של ההשגחה הפרטית. שמאחורי הטבע עומד הקב"ה. שמאחרי הטבע א-ל מסתתר. הכל 'קרהו'. מקרה.

'אסתר מן התורה מנין? ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא' (חולין קלט, ע"א).

הניצחון על עמלק היה בדרך ניסית גלויה. משה מרים ידו וגבר ישראל. ויבן מזבח ויקרא שמו ה' נסי'. מהלך על טבעי שהקנה ניצחון על עמלק. בזה נתחזקו במה שבא לקררם. בהכרה הנסית של יציאת מצרים ומלחמת עמלק.

המלחמה של המן הייתה בניסים הנסתרים, קרהו. וכך גם טיב הניצחון עליו.

צריך עיון גדול במגילה כדי לראות את השגחת ה' עד לנצחון הסופי על המן. בזה שאבו את הכוח להילחם בעמלק של אותו הדור – להכיר שה' מתגלה גם בתוך ההסתר. ואנוכי הסתר אסתיר.

ו.

שני הניצחונות על עמלק הניבו תנובה דומה. קבלת עול מלכות שמים ותורה.

קבלת התורה של ימי מרדכי היתה המכה בפטיש של קבלת התורה שבימי משה. קיימו וקיבלו היהודים.

קיימו את שכבר קיבלו, הדור קבלוה בימי אחשורוש.

הניצוח שבימי עמלק שבא להלחם בניסים שבגלוי – הניבו את התורה שבכתב, הגלויה לכל. היא מבטאת גלוי ובהירות, אספקלריא המאירה.

הניצוח שבימי המן שבא להילחם בניסים שבסתר, הניבו את התורה שבעל פה, המבטאת עמימות חשיכות והסתר, 'וחושך על פני תהום, זו תלמודה של בבל'.

ז.

לאור זאת נבין מדוע הסמיכה התורה את מצוות הקרבת העומר לגאולת מצרים. יום ט"ז בניסן למחרת גאולת מצרים, היא השעה שנצטוונו בהקרבת העומר. כאמור במדרש הנ"ל: הקיש גאולה לפרנסה, מה גאולה פלאים אף פרנסה פלאים.

פרנסה נראית לנו כטבע, אולם היא 'פלאים'. כדי להכיר בזה הסמיכוה לגאלת מצרים.

שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם ניסים אין בהם טבע ומנהגו של עולם, ומן הניסים הגדולים והמפורסמים אדם מודה בניסים הנסתרים, שהם יסוד התורה כולה! רמב"ן ס"פ בא.

*

על התורה מתקיים העולם

[שמן זית כתית – להגיד, עלון פנינים, עם תוספות]

"ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד" לעשות חור בקיר, ר' שלום שבדרון.

אם לא אגלה את אוזנכם, מי אמר את הדברים שנאמר להלן, תחשבו, ששמעתי את הדברים מחסידישע'ר רבי, ואני הרי מגזע עתיק של חסידים, וגם אומר "ויצמח פורקניה"… אבל, מה שנאמר היום אלו דברים מפורשים בגמרא, פותח ר' שלום שבדרון את שיחתו וחיוך רחב נסוך על פניו:

"כתית למאור" – "כתתו עצמכם על דברי תורה".

אם אתה רוצה להאיר באורה של תורה כמו שכתוב "ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר, – אורה זו תורה" (מגילה דף טז,ע"ב) כתית – תכתת את עצמך על דברי תורה.

אספר לכם משל: יהודי שאל פעם את הרבי מקוצק: למה הרבי לא יוצא בעולם להציל נפשות, הרי יש הרבה מה לעשות? מדוע הרבי נשאר בתוך ביתו פנימה? נכון, החסידים באים לבית מדרשו והרבי מדבר לפניהם דברי תורה עמוקים, אבל מדוע אינו יוצא על פני העולם?!.

אמר לו הרבי מקוצק זי"ע, אמשול לך משל, למה הדבר דומה: בבית האסורים נחבשו שלושה אנשים עשירים. הושיבו אותם בבור חשוך וקטן. האחד היה אדם ללא שכל. הסוהרים הורידו להם אוכל לבור. האחד הזה, שהיה 'בטלן' גדול ללא קמצוץ דעת, לא הסתדר עם עצמו – לא מצא את האוכל ואת הכף, ובדרך כלל בעקבות החושך הנורא ששרר בבור לא מצא אפילו את פיו להכניס בו את האוכל, אבדו לו חפצים, נפלו לו המאכלים וכו'.

השני, החכם, ריחם עליו וסייע בידו רבות: לקח את ידו הכניס בה אוכל, אחר כך סייע לו להעביר את האוכל מהיד לפה וכו', כך פעמים רבות מידי יום – התייגע להדריכו להסתובב לימין ולשמאל, לעמוד ולשכב.

אבל השלישי, כאילו עמד מן הצד. לא סייע בידו מאומה. יום אחד פנה השני לשלישי, ושאל אותו בתמיהה: "אנו סובלים יחד כאן בבור, ואתה ודאי מבחין איך אני מתאמץ עם הגולם הזה פעמים רבות ביום – עד שהוא מצליח להתקדם, מדוע אינך מסייע לפעילות שלי כלום, למה תעמוד מהצד?

השיב לו השלישי, בא אגלה לך: אנו נמצאים בחשכה. חשוך בבור. וכאשר החושך שורר ולא רואים מאומה, אתה והוא מתיגעים כמעט לריק, הנך משקיע בו מאמצים ללמד אותו איך לאכול ואיך לזוז וכפי הנראה לא תגמור איתו לעולם, כי כבר כמה שבועות שאתה מתאמץ והוא עדיין לא למד כלום… אך אני, כמו שאתה שומע, בשעות שאתה עוסק איתו, חופר בקיר חור, קודח באצבעותי חור. כאשר החור יהיה מספיק – יכנס אור לבור, יחדרו פנימה קרני שמש מועטות, מעט מן האור ידחה הרבה מהחושך, ואז ממילא הוא יראה, וכבר לא יצטרך לא לך ולא לי. הוא יידע בעצמו איך לשתות ולאכול, וגמרנו.

הבנתם? פלאי פלאים. "ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר" – הדבר הראשון? "אורה זו תורה" לקדוח ולהכניס אור, אם יש תורה, נכנס אור, (משם ואילך יש כבר את הכול: שמחה, וששון ויקר. כי חודר באדם פנימה – אור) ואיך תאיר לך את האור? כיצד קודחים-להכניס אור מהתורה? "כתית למאור" "כתתו עצמכם על דברי תורה" הפשטות היא – להתיגע בעמל התורה, לעסוק בדברי תורה.

ועל פי זה נבין את הכתוב בפתיחה לפרשה: ואתה תצוה את בני ישראל כו', הקב"ה אומר למשה: ויקחו אליך שמן זית זך, התורה נמשלה לשמן, אולם צריך שהיא תהיה בחינת 'כתית', שיכתת עצמו על דברי תורה, ואזי 'למאור', לקדוח חור ולהכניס האור בקרבו ולהאיר גם לסביבתו, ובזה יזכה 'להעלות נר תמיד' – להעלות את האור בנשמותיהם של ישראל ולהאיר להם להחזירם למוטב!

[אמר רבי ישראל מסלנט – כשבחור מתחזק קצת בתורה ומצוות בראדין, הוא גורם לכך שהסטודנט היהודי בצרפת לא יתבולל! עם ישראל עשוי כשלשלת, אם ראש השלשלת מתרומם- נמשכת אחריו כל השלשלת! ואם הוא יורד חלילה…

מסופר על הגר"י גלינסקי שפעם אחת היה בשמחת נישואין באמריקה שם החומרנות שולטת בכיפה, ואף אנשים שומרי מצוות מחשיבים לממון מאד…

ובאותה חתונה גביר אחד חיתן את בתו עם חתן אברך בן תורה.

היו כל חביריו הגבירים, וחשתי שהם קצת מזלזלים בחתן שהוא בן ישיבה ו'לא פרודוקטיבי'… ביקשו ממני לקום ולדרוש, קמתי ואמרתי תדעו לכם שהחתן שלנו אמנם צעיר, אך הוא קבלן גדול! הוא בנה באוהיו, בקליבלנד, במיאמי, בניו יורק, היכן לא! וחוץ מזה הוא בן תורה אמיתי, מקפיד על קלה כבחמורה כו'…

לאחר הדרשה פנה אלי הגביר ואמר לי על מה כבודו דיבר? הוא לא קבלן ולא שום דבר דומה! אמרתי לו, מה אתה סח, האם כבודו לא קורא בכל יום תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם שנאמר וכל בניך למודי ה', אל תקרי בניך אלא 'בוניך'!!! הבנאים והקבלנים הגדולים בעולם הם התלמידי חכמים! הם הבונים את העולם, ובזכותם העולם קיים.

וכפי שאמרנו כשיהודי לומד תורה, הוא בונה את העולם גם ברוחניות וגם בגשמיות. השפע יורד לעולם בזכותו.

על עניין עמל התורה, יש בנותן טעם להביא את שסיפר הגר"א קוטלר:

אל הגאון רבי משולם איגרא זצ"ל באו לדין תורה שני בעלי בתים מאחת העיירות.

הענין היה קשה ומסובך ביותר, ונאלץ הרב לדחות את פסיקת הדין ליום המחרת. לבעלי הדין רצה הדרך ולא יכלו לשהות עוד בטיסמניץ. אמרו אחד לשני: הרי יש לנו רב בעיירתנו נלך אליו ויפסוק לנו הדין וכך עשו.

רבם היה תלמיד חכם אבל לא התמצא כל כך בדין תורה מסובך כזה וביקש מהם להמתין מעט, נכנס לחדר שני לבדו ואחר זמן מועט יצא ופסק להם הדין, כך וכך הפסק נראה בעיני.

השביע את רצונם ובאו על סיפוקם. כעבור זמן מסויים כשהזדמן להם שוב להיות בטיסמניץ אמרו זה לזה: הבה וניכנס אל הרב מטיסמניץ אשר בשעתו אמר לנו שיכול לפסוק את הדין רק למחרת ונראה איך הוא פסק את דיננו.

נכנסו אל רבי משולם לשמוע את פסק דינו והשמיעו דברי התנצלות על שלא באו לשמוע את פסק הדין למחרת. אמר להם רבי משולם: כך וכך פסקתי.

בעלי הדין התפלאו לשמוע כי פסיקתו של רבי משולם דומה ממש לפסק שפסק הרב שלהם. בשמעם זאת הביטו זה אל זה כאילו בקורטוב של תמיהה.

הבין רבי משולם שדברים בגו ושאלם: מה לכם תמהים? לא יכלו להתאפק וסיפרו לו את כל המעשה כפי שהיה אמת לאמיתה, וכי גם הרב שלהם פסק כך לאחר שהות של מחצית השעה בלבד.

כששמע רבי משולם כי רב פלוני באחת העיירות הקטנות ידע להשיב במשך זמן קצר על ענין כה קשה אמר בלבו הלא זה גאון נפלא בדורנו וצריך להכירו ולדעת ממנו לא היסס רבי משולם ומיד נסע אל אותו רב. בבואו לביתו התעטף ונכנס בחרדה ועמד לפניו בהכנעה רבה כתלמיד בפני רבו ושאל אותו: כיצד ידע כבוד הרב לפתור כמעט ללא שהיות ענין כה מסובך שאני בעצמי נאלצתי לדחות את בעלי הדין עד ליום המחרת?

השיב לו הרב האמת לא אכחד אמנם לא ידעתי כלל מה להשיב בענין ונעשה לי קשה על הלב בצר לי נכנסתי לחדר השני התייפחתי בבכי וביקשתי רחמים ואמרתי לפני השי"ת הלא אני רב העיירה והבעלי בתים לא יודעים להבחין בין דבר קשה לקל ואם לא אדע להשיב להם תשובה הרי זה יגרום חילול ה' חס ושלום.

כנראה נתקבלה תפילתי כי כאשר ניגשתי לארון הספרים מיד מצאתי ספר ישן שבו מבואר היטב כל הענין הזה, וכך פסקתי.

מששמע זאת רבי משולם איגרא פנה מיד אל דלת היציאה ואמר לרב בזה הלשון: לבכות? לבכות גם אני יודע אבל על התורה צריך לעמול ולהתייגע ולהשתוקק השתוקקות עצומה לכוון אל האמת והלך לו ["שאל אביך ויגדך" ח"א עמוד קמז]

להעלות נר:

"כתית למאור להעלות נר תמיד"

"כי נר מצוה ותורה אור, ודרך חיים תוכחות מוסר".

המצוה קרויה "נר", מה הוא "נר"? בית קיבול לשמן, והתורה נקראת "אור", היינו מה שדולק בתוככי הנר.

ולכן, כמו שהנר – בית הקיבול לשמן – ללא אור אינו כלום, כי אם הנר לא דולק אין בו שום תועלת, כך, אם אדם עושה מצוות ולא קובע עיתים לתורה, לא מתייגע בתורה – לא שווה מאום.

לכן הדבר הראשון הוא: "ליהודים היתה אורה" שהאור יעלה את הנר "להעלות נר תמיד!"

יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שנזכה באמת להעלות נר תמיד ונזכה לתשובה שלמה ולגאולה שלמה במהרה בימינו אמן ואמן!

מרומז כאן עוד "כתתו עצמכם" – תכתת את עצמיותך, את האני, תכניע את הגאוה.

התורה אינה סובלת מי שלא נכנע – תשליך את האני שלך לאשפה! כאשר אתה לומד תורה תבטל את האנוכיות שלך.

תלמיד חכם, בעל חוש הבחנה מיוחד, פיקח היודע לבחון אנשים, לחש באוזני, כי פעם חידד את מוחו, והציב לעצמו מטרה לבחון את כל האנשים שמשוחח איתם – ולא היה איש מאלו ששוחח איתם, שלא שמע ממנו שלושים פעם את המילה "אני", ובמשך יום שלם כל איש אמר – לפחות מאתיים פעמים "אני": אני אכלתי, אני אמרתי לך, אני, אני, מאות פעמים ביום! "אני"!

ואנו הרי יודעים מה נותר מכל האני הזה בסוף ימיו, רימה (תולעה, כן, "ולאן אתה הולך, למקום רימה ותולעה").

 יהודי פלוני סיפר לי כי הוא נולד לפני חמש שנים, לא לידת הגוף אלא לידת האדם – שב בתשובה. אך התאונן באוזני, וכה אמר: "בשנה הראשונה, שנה וחצי או שנתיים להתחזקותי, הייתה לי סיעתא דשמיא באופן נורא ממש, בכל פניה.

בכל תנועותי – בדרך חיי החדשה – קיבלתי סיוע מהשמים, שפכו עלי עזרה, אבל אחר כך, התחלתי לאבד, כבר לא ניתן לי סיוע כמו שהיה.

מה קרה? למה זה קרה לי? שאל.

השבתי לו: כתוב בקהלת "לא לחכמים לחם וגם לא לנבונים עושר וגם לא ליודעים חן" (קהלת ט, יא) הפשט הפשוט שהחכם לא משיג לחם יותר מהטיפש, עשירים רבים אינם חכמים, כי לא החוכמה מביאה את הלחם היומיומי.

שאל הרבי מקוצק: בסדר, הלחם לא מגיע דרך החוכמה אבל למה הוזכרו רק החכמים? (וכי דוקא לחכמים אין לחם?)

מבאר הרבי מקוצק: כן, כן, דוקא הם מפסידים, להם לא מכינים.

מדוע? כי אומרים לו ל"חכם", אתה חכם גדול, לך תחפש בעצמך, אתה הרי כביכול יודע להסתדר לבד, אז בבקשה!

וכך גם ברוחניות. בתחילה חשבת לעצמך "אני עדיין לא צדיק.. הנני דל במעשים" וכאשר חשבת כך, נתנו לך מן השמים.

אבל אט אט התחלת לחשוב "אני כבר צדיק" "אני, אני", אומרים לך משמים: "נו, נו, אתה צדיק? לא זקוק ליותר עזרה, הגעת? בסדר גמור", לא נותנים סיעתא דשמיא…

ענוותנו של ר"מ מפארמישלן פנינים תשעב פ' ראה:

"ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות ה׳ אלהיכם אשר אנכי מצוה אתכם היום. והקללה אם לא תשמעו אל מצוות ה׳ אלוקיכם" וכו׳ (דברים יא, כו-כח).

מסופר, כי בליל שבת אחת נכנס הרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן זי"ע לערוך את שולחנו בבית מדרשו, והנה ברוח קודשו הוא מרגיש שאחד היושבים בשולחנו מחזיק מעצמו… ואף נותן לכולם להבין כך… מיד פתח רבי מאיר׳ל כדרכו הידועה והסביר את דברי הפסוק: "ראה אנכי" – מידת ה"אנכי" (דהיינו להרגיש ב׳אנוכיות׳ – מתנשא חשוב ומכובד), "נותן לפניכם היום ברכה וקללה" – יש בה גם ברכה וגם קללה.

"את הברכה אשר תשמעון" – הגאות לשם שמים לשם קיום המצוות כמו "ויגבה לבו בדרכי ה' " גאות כזו היא ברכה.

"ואת הקללה אם לא תשמעון" – אבל שלא לשם קיום המצוות, ה"אנכי" היא קללה!…

וזהו גם הפירוש "אם תטיב שאת" (בראשית ד, ז) – בכדי להיטיב את עצמך יכול אתה "שאת" – להתנשא. "ואם לא תטיב לפתח חטאת רובץ" הגאות היא חטא!…

ונאים הדברים למי שאמרם. דהרי ידוע הוא, שמימיו לא קרא הרה"ק מפרמישלאן זי"ע על עצמו "אני" או "אנוכי" שהרי לא ראה עצמו כ׳מי׳ או כ׳מה׳ כדי שיוכל לכנות את עצמו בתואר של יישות ואנוכיות.

אלא כך היה אומר על עצמו: "מאיר אמר", "מאיר הלך", "מאיר עשה" כאדם המדבר על אודות זולתו, וכזה היה סגנון שיחתו כל ימי חייו.

ואף הוא היה אומר: "בדין הוא, שיהיו למאיר שפלות והכנעה לפני בורא עולם יתברך שמו, שהרי הבורא יתברך שמו, "היה הווה ויהיה" – ואילו מאיר, הוא ההיפך המוחלט: לא היה, לא יהיה, וגם עכשיו – מי הוא ומה הוא?!"…

את גודל ענוותנותו אפשר גם לראות מן הסיפור המרתק הבא: היה זה באחד הימים כאשר הגיע זמן תפילת שחרית, ובבית מדרשו של הרבי ממתינים בני המנין הקבוע לכניסתו של הרבי לתפילה.

אולם, דלת חדרו הפונה אל ההיכל, מתמהמהת היתה מלהיפתח.

חלפו כבר שעה ושעתיים מן הזמן הקבוע, והדלת איננה נפתחת. מתוך החדר, נשמעה רק איוושת צעדיו הנמרצים של הרבי, בפוסעו הלוך ושוב מבלי מצוא מנוח…

ללבו של הגבאי, התגנב חשש, שמא דווקא בו תלוי הקולר לעיכוב התפילה, ומשום מעשה שהיה: באותו הבוקר, בשעת שחר מוקדמת, הגיע רכוב על סוסו, יהודי אחד מבני הכפרים הסמוכים, וביקש להיכנס אל הקודש פנימה, כדי להתברך מפי הרבי בברכת הצלחה, לאיזושהי עיסקה שנזדמנה לפניו. אולם, הגבאי דחהו, והורה לו להמתין עד לאחר התפילה, בשעה ששערי בית הרבי נפתחים בפני כל שאר הבאים לשחר את פניו ולבקש את ברכותיו.

מששמע האיכר, כי יהיה עליו להמתין מספר שעות, עד אשר יוכל להיכנס אל הרבי, התרתח מזעם, והחל משמיע קולו בצעקות רמות: "הייתכן?! לעכב אדם טרוד כמוני, זמן רב כל כך?! והלא עלי למהר ולחזור אל משק ביתי שבכפר, כדי לבצע את העבודה הרבה המוטלת עלי!"

השיב לו הגבאי: תדע, כי נכון הרבי להפקיר את כל אשר לו, למען איש מישראל המתדפק על שעריו, אולם, עתה, בהכנותיו הנעלות לתפילה הוא עוסק, והאיך אפשר לדחות עבודת שמים מפני ענייני מסחר שלך?! אבל הכפרי המגושם עמד על שלו ולא הירפה. בקולו הרועם, שפך את חמתו על ראש הגבאי, וכמעט שלא הרים עליו יד…

כאשר הגיעו הדין והדברים לאוזני הרבי היושב בחדרו, קם ויצא החוצה, לראות בשל מי הסער הגדול הזה. כיון שראה האורח את הרבי יוצא מחדרו, מיד אץ לקראתו, והחל מסיח לפני בנשימה אחת את כל מה שהיה לו לומר, על אודות העיסקה שנזדמנה לידו. החווה הרבי בידו כלפי האיש, ורמז לו להיכנס אליו החדרה. ולמען הניח דעתו של יהודי ולשכך את זעפו, נתיישב הרבי והאזין בניחותא לכל שיחו ושיגו על עסקי מחייה וכלכלה. אחרי שכילה הלה לספר את כל אשר עם לבבו, השיב לו הרבי מה שהשיב, ופטרו מלפניו.

מני אז, חלפו כמה שעות, והרבי נותר סגור בחדרו. היה אפוא, הגבאי, כמעט בטוח, כי כל העיכוב בכניסה לתפילה, אינו נובע אלא מביקורו של אותו אורח מוזר אצל הרבי, והיה, אפוא, לבו נוקפו, שמא לא עשה דיו כדי למנוע את הפרעת הרבי מהכנותיו לתפילה…

סוף כל סוף, בשעה מאוחרת מאוד, נפתחה הדלת, ועל הסף הופיע הרבי. הוא ניגש אל מקומו בבית המדרש ופתח בתפילה בנעימות כדרכו. לאחר התפילה נכנס הגבאי אל חדרו של הרבי כמידי בוקר, כשבידו ארוחת הבוקר שנוהג היה הרבי לטעום לאחר התפילה. אבל עם היכנסו פתח הרבי ומספר לו: השומע אתה? נס גדול ארע היום למאיר, שיכול היה לעמוד ולהתפלל לפני הקב"ה, שאלמלא כן, מי יודע אם יכול היה מאיר היום להתפלל כלל!

והמשיך הרבי וסיפר: מיום עומדו על דעתו, אין מאיר עומד להתפלל לפני הקב"ה, עד שאינו בטוח בנפשו, ללא שום פקפוק וללא שום ספק כלל, כי פחות ונקלה הוא, מכל האדם אשר על פני האדמה! כל עוד נדמה למאיר, ולו בדמיון קל שבקלים, כי חשוב וטוב ועדיף הוא על פני נפש אחת מישראל, תהא אשר תהא – אין מאיר מהין לפצות את פיו בתפילה לפני אביו שבשמים, לבל תהיה תפילתו ׳תועבה׳, חלילה וחס, כענין שנאמר: "תועבת ה׳ כל גבה לב" (משלי טז, ה).

והנה, הבוקר הזה, כאשר שמע מאיר את צעקותיו וראה את כעסו של האיש הכפרי, נכמרו רחמיו בקרבו ולא יכול היה להתאכזר ולאטום את אוזניו משמוע אל בקשתו.

בתוך הדברים, גילגל האיש והסיח לפי תומו, על מלאכתו ועל פרנסתו. אף הוא לא התבושש, ומבלי הנד-עפעף סיפר, כי מתעסק הוא בגידול "דברים אחרים" ובפיטומם, וכלל לא חש ולא הבין, כי ישנו איזה חיסרון בדבר.

לאחר שיצא הלה והלך לו, חש מאיר בנפשו, כי איננו מסוגל לעמוד ולהתפלל! מכל העולם כולו היה מאיר נחות ושפל, כמו תמיד, אולם, מאותו יהודי, המסוגל לגדל ׳דבר-אחר׳ ולהתפרנס מכך, ועוד לספר על כך ללא שמץ של בושה – יותר ממנו, לא יכול היה מאיר לחוש את עצמו שפל! שהרי סוף סוף, אחרי כל מגרעותיו וחסרונותיו של מאיר – הרי אינו מפטם ׳דבר-אחר׳, חלילה!…

היה אפוא, מאיר, בצרה גדולה. השעות הולכות וכלות, העת מתאחרת, בבית המדרש יושב המנין וממתין – ומאיר איננו יכול להתפלל! בשום פנים ואופן, אינו יכול! שהרי חש הוא עצמו גבה-לב, כלפי האיכר המפטם ׳דברים אחרים׳!… אך לבסוף, השגיחו מן השמים בצערו של מאיר, חסו עליו, בזכות אבותיו הקדושים, ועשו לו נס: לפתע, עלתה בלבו של מאיר מחשבה לאמור: אילו היית אתה, מאיר, איכר כה גס ומגושם, המגדל 'דבר- אחר' חלילה, כלום היית עוד משכים למעונו של צדיק, כדי להתברך מפיו להצלחת עסקיך?! בוודאי שלא! אפילו שמץ של אמונת חכמים לא היתה נמצאת בך!

הרי לך, אפוא, כי אותו איכר, חשוב ויקר ממך עשרת מונים!… מיד, יכול היה מאיר להיכנס לבית המדרש ולעמוד ולהתפלל…

*

עמלק – כשאנו מפורדים – הגויים מאוחדים!

[לך כנוס את כל היהודים – אלה הדברים ח"א עמ' תח]

ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. מדוע עמלק בא דוקא כעת?

אסתר פרק ג

"וַיֹּאמֶר הָמָן לַמֶּלֶךְ אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ יֶשְׁנוֹ עַם אֶחָד מְפֻזָּר וּמְפֹרָד בֵּין הָעַמִּים בְּכֹל מְדִינוֹת מַלְכוּתֶךָ וְדָתֵיהֶם שֹׁנוֹת מִכָּל עָם וְאֶת דָּתֵי הַמֶּלֶךְ אֵינָם עֹשִׂים וְלַמֶּלֶךְ אֵין שׁוֶֹה לְהַנִּיחָם

אִם עַל הַמֶּלֶךְ טוֹב יִכָּתֵב לְאַבְּדָם וַעֲשֶׂרֶת אֲלָפִים כִּכַּר כֶּסֶף אֶשְׁקוֹל עַל יְדֵי עֹשֵׂי הַמְּלָאכָה לְהָבִיא אֶל גִּנְזֵי הַמֶּלֶךְ

וַיָּסַר הַמֶּלֶךְ אֶת טַבַּעְתּוֹ מֵעַל יָדוֹ וַיִּתְּנָהּ לְהָמָן בֶּן הַמְּדָתָא הָאֲגָגִי צֹרֵר הַיְּהוּדִים וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ לְהָמָן הַכֶּסֶף נָתוּן לָךְ וְהָעָם לַעֲשֹוֹת בּוֹ כַּטּוֹב בְּעֵינֶיךָ" (אסתר ג, ח-יא)

המן אומר למלך שישנו עם אחד מפוזר ומפורד כו' ולכן הם בגלות בין העמים, ולמלך אין שוה להניחם, ולכן יש להשמידם. אסתר אמרה למרדכי לך כנוס את כל היהודים והתפללו עלי ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת כו'

וצריך ביאור מדוע הייתה תלויה ביטול הגזירה דוקא באחדות ישראל?

דור הפלגה רצה לבנות מגדל כמובא בספר בראשית:

"וַיֹּאמְרוּ אִישׁ אֶל רֵעֵהוּ הָבָה נִלְבְּנָה לְבֵנִים וְנִשְׂרְפָה לִשְׂרֵפָה וַתְּהִי לָהֶם הַלְּבֵנָה לְאָבֶן וְהַחֵמָר הָיָה לָהֶם לַחֹמֶר

וַיֹּאמְרוּ הָבָה נִבְנֶה לָּנוּ עִיר וּמִגְדָּל וְרֹאשׁוֹ בַשָּׁמַיִם וְנַעֲשֶׂה לָּנוּ שֵׁם פֶּן נָפוּץ עַל פְּנֵי כָל הָאָרֶץ:

וַיֵּרֶד ה' לִרְאֹת אֶת הָעִיר וְאֶת הַמִּגְדָּל אֲשֶׁר בָּנוּ בְּנֵי הָאָדָם

וַיֹּאמֶר ה' הֵן עַם אֶחָד וְשָׂפָה אַחַת לְכֻלָּם וְזֶה הַחִלָּם לַעֲשׂוֹת וְעַתָּה לֹא יִבָּצֵר מֵהֶם כֹּל אֲשֶׁר יָזְמוּ לַעֲשׂוֹת

הָבָה נֵרְדָה וְנָבְלָה שָׁם שְׂפָתָם אֲשֶׁר לֹא יִשְׁמְעוּ אִישׁ שְׂפַת רֵעֵהוּ וַיָּפֶץ ה' אֹתָם מִשָּׁם עַל פְּנֵי כָל הָאָרֶץ וַיַּחְדְּלוּ לִבְנֹת הָעִיר

עַל כֵּן קָרָא שְׁמָהּ בָּבֶל כִּי שָׁם בָּלַל ה' שְׂפַת כָּל הָאָרֶץ וּמִשָּׁם הֱפִיצָם ה' עַל פְּנֵי כָּל הָאָרֶץ" (בראשית יא, ג-ט)

מדוע ה' מצא להם עונש דוקא של בלילת שפתם ולא הציף עליהם מי אוקיינוס כמו דור אנוש או כל עונש אחר?

מבאר ה'מאור ושמש' שמחסד ה' על עמו ישראל שלא יוכלו האומות לבטלנו כליל, בלל ה' את שפתם, ויצר ביניהם פירוד שלא יוכלו להתאחד נגדנו ולכלותינו.

פיזור לרשעים נאה להם ונאה לעולם. ולכן ויפץ ה' אותם כו' ומאלה נפרדו איי הגויים בארצותם ללשונותם כו'.

גם היום ניתן לומר בודאות שחסד זה הוא המצילנו מיד כל האויבים אומות ערב שסביבנו. הלובים שונאים את העירקים ששונאים את האיראנים, ששונאים את הסעודים ששונאים את הסורים ששונאים את הלבנונים ששונאים את הירדנים ששונאים את הפלשתינים.

הליגה הערבית תמיד מסתיימת במחלוקת. והערבים עצמם עושים פיגועי התאבדות אצל אחיהם המצרים והירדנים וכו'.

ולכן כל האומות אינן מתאחדות גם תחת אל אחד, וכל אחד עובד עבודה זרה לעצמו, ואפילו המוסלמים מחולקים לשיעים וסונים, והנוצרים לקתולים ופרוטסטנטים ומורמונים ושאר ירקות, וכפי שאומר הזוהר הקדוש שהסיטר"א מפולגת והם "עלמא דפירודא".

ולכן הקב"ה אומר:

"וַיֹּאמֶר ה' הֵן עַם אֶחָד וְשָׂפָה אַחַת לְכֻלָּם וְזֶה הַחִלָּם לַעֲשׂוֹת וְעַתָּה לֹא יִבָּצֵר מֵהֶם כֹּל אֲשֶׁר יָזְמוּ לַעֲשׂוֹת" (בראשית יא ,ו)

 אם הם באחדות חלילה אין קיום לעם ישראל ולא יבצר מהם להשמידם, ולכן יש לפזרם וכך יהיה קיום לעם ישראל.

ואם כן נשאלת השאלה כיצד איפוא מצינו לפעמים אחדות אף בסטר"א כנגד עם ישראל?

על זה נמצא תשובה נפלאה בדברי החתם סופר האומר שכשיש מידה טובה שאינה באה לידי ישום אצל ישראל הסטר"א חוטפת אותה ומשתמשת בה.

שאם אין התלמידי חכמים נלחמים בדברי תורה ופילפולא דאורייתא- אזי האומות אוחזים במידת המלחמה נגד עם ישראל.

וכן כשאין מידת אחדות אצל ישראל אזי האומות מתאחדות כנגדנו.

ולפי זה נבין כיצד נוצר החיבור בין המן לאחשוורוש, שהמן מקדים: ישנו עם אחד, שצריך להיות אחד- באחדות, אולם הוא מפוזר ומפורד, ואם כן כעת יכולים אנו להשתמש במידה זו ולהתאחד נגדם. כמשל חז"ל על בעל התל ובעל החריץ שמצאו זה את זה.

לפי זה תיושב תמיהתנו מדוע אמרה אסתר למרדכי לך כנוס את כל היהודים כו', קודם צריך לעשות כינוס לצדיקים ולבטל בכך את ה"מפוזר ומפורד", ואח"כ ניתן יהיה ליצור הפרדה בין הרשעים ולבטל עצתם.

[ולענ"ד הדבר רמוז בביטוי "עם אחד" שמופיע רק פעמיים בכל התנ"ך – בדור הפלגה ובמגילה, לומר לך שאחזו במידת העם אחד של ישראל וה' פיזרם והותיר מידה זו לישראל בלבד.]

ולפי זה נבין מדוע עמלק בא דוקא עתה, היות ורפו ידיהם של ישראל מן התורה, פירושו של דבר שאין מלחמתה של תורה, אזי מגיעה מלחמה של עמלק! [אפשר להוסיף "ויבוא" עמלק, לשון יחיד, כאיש אחד בלב אחד, כשאצלנו אין אחדות- אזי עמלק מתאחד!, כשאצלנו יש "נחשלים אחריך", ואין אנו גוף אחד, אזי מגיע עמלק ומתאחד "ויזנב בך".

[וכעת נבין מדוע מצאנו מצוה יחודית בפורים שאין אותה בכל המועדים- משלוח מנות ומתנות לאביונים. (אמנם בראש השנה נאמר ושילחו מנות לאין נכון לו, אך לא בגדר מצוה חיובית), היות ובפורים האחדות שלנו היא שניצחה, לכן צריך לעשות מעשים שיגבירו את האחדות, כיצד? ע"י משלוח מנות ומתנות לאביונים.

המעשה במנדל בייליס- אתם קרואים אדם. [העו"ד ששאל את הכומר שהציג עצמו כמומחה לתלמוד: הסבתא של מי הייתה ה'בובא – בסרה'… והלה נתפס בקלונו שאמר שאינו יודע…]

תוספת: פנינים שבועות תשע"ב.

ואין יותר מתאים מכאן בכדי להביא את הסברו הנפלא של הגה״ק רבי מאיר שפירא מלובלין זי״ע, על מאמר חז״ל: ״כשניתנה תורה לישראל נתקבצו אומות העולם אצל בלעם הרשע ושאלו אותו שמא מבול בא לעולם? אמר להם: ״ה׳ עוז לעמו יתן. פתחו כולם ואמרו: ה׳ יברך את עמו בשלום״ (זבחים קטז, ע"א).

ויש להבין, למה דימו אומות העולם כשניתנה התורה, שהיה הקב״ה מביא מבול על העולם? ומה היתה תשובתו של בלעם אליהם? אלא ענה והסביר: שאחדות בין הבריות נובעת לפעמים בגלל סכנה משותפת, כי בעת צרה מתקבצים הרבה כיתות נפרדות ועושות שלום ביניהן כדי שינצלו מהצרה. אמנם, אין זו אחדות אמיתית. ועד שעת מתן תורה לא היה זמן שהיו כל הברואים יחד בשלום, רק בשעת סכנת.

במבול נתקיים ״וגר זאב עם כבש״ כששהו ביחד בתיבת נח. אבל אין אנו מצפים לשלום כזה, אלא לשלום אמיתי שישלוט גם בשעת רגיעה ושלוה.

ולכן כשקיבלו ישראל את התורה באחדות שלימה כאיש אחד בלב אחד – ראו זאת האומות וחשבו אולי חשש סכנה גורם את האחדות – ״שמא מבול בא לעולם״, השיב להם בלעם: ״ה׳ עוז לעמו יתן – אחדות זו היא אחדות אמיתית, היא אחדות מפני שה׳ נתן את עוזו – את התורה לעם ישראל, והיא זו שמאחדת אותם במטרה המשותפת לקבל את התורה שניתנת לקיום אך ורק באחדות כלל ישראל, כששמעו זאת אומות עולם, מיד פתחו ואמרו: ״ה׳ יברך את עמו בשלום״ – כי השלום הזה אין הוא תוצאה של קללה, אלא, ברכה יש בו…

*

עמלק – מקרר האמבטי

מדוע נצטוינו למחוק את זכר עמלק בצורה כל כך טוטאלית, והרי עמים אחרים יסרונו יותר- כדוגמת מצרים?

לעם היוצא למלחמה ישנן מספר סיבות:

  1. טריטוריה- לכבוש אדמה.
  2. מפחד שיכבשנו האויב.
  3. משנאה מוקדמת בעבר ולנקמה.
  4. להראות גבורתו.

ה. לכפות דתו ולבער הכופרים.

לעמלק לא הייתה אף לא אחת מהסיבות הללו.

 (דברים כה, יז-יט) "זָכוֹר אֵת אֲשֶׁר עָשָׂה לְךָ עֲמָלֵק בַּדֶּרֶךְ בְּצֵאתְכֶם מִמִּצְרָיִם אֲשֶׁר קָרְךָ בַּדֶּרֶךְ וַיְזַנֵּב בְּךָ כָּל הַנֶּחֱשָׁלִים אַחֲרֶיךָ וְאַתָּה עָיֵף וְיָגֵעַ וְלֹא יָרֵא אֱלֹהִים וְהָיָה בְּהָנִיחַ ה' אֱלֹהֶיךָ לְךָ מִכָּל אֹיְבֶיךָ מִסָּבִיב בָּאָרֶץ אֲשֶׁר ה' אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לְךָ נַחֲלָה לְרִשְׁתָּהּ תִּמְחֶה אֶת זֵכֶר עֲמָלֵק מִתַּחַת הַשָּׁמָיִם לֹא תִּשְׁכָּח"

בדרך- אין לך קרקע לכובשה.

בצאתכם ממצרים- לא באתם לכובשו ולא באתם בגבולו שהרי נאמר ויבא עמלק- ממרחק!

קרך בדרך- בדרך מקרה ולא על ידי שנאה מוקדמת.

ויזנב בך כל הנחשלים– ואין בכך הוכחת גבורה.

ולא ירא אלוקים- ולא בא מסיבות דתיות.

אז מדוע הוא בא?

שמעו עמים ירגזון וגו' העולם נבהל. משל לאמבטי רותחת. נכווה אבל צינן.

עמלק הוא יצר הרע, הוא אינו סובל התחזקות באמונה. הוא מוכן לבטלה ולשלם מחיר כבד. עמלק הוא התגשמות הרוע בעולם. רוע לשמו ולא לשום אינטרס. לעומת מצרים ששעבדונו כי רצו כוח עבודה זול.

לכן אין הכיסא שלם ואין השם שלם, ומלחמה היא 'להשם' בעמלק! כי עמלק יצא לא פחות מאשר להלחם בה'!

ועל זה נאמר הפסוק: "כי בחר ה' בציון, אוה למושב לו", כאשר יבחר ה' בציון אזי האותיות 'אוה' שהן ההשלמה לשם ה' ולכסא, ישובו למקומן, ואזי יושלם המושב לו. [שמעתי בשם הר' יוספי]

כדי לנהוג כך צריך להיות בעל עקמומיות מחשבתית, שהרי עמלק- אותיות מעֻקל. לעומת ישראל אותיות ישר-אל.

זה המן שאינו מסוגל לראות יהודי שורשי שעומד על דתו ואמונתו. הכל אינו שווה לו.

אין לנו היום עמלק וודאי למחותו. אולם אומרים בעלי המוסר ששורש עמלק יכול להיות בכל אחד, וחובתנו כיום היא למחות שורש זה מתוכנו.

עמלק הוא המקרר את האמבטי. קרך בדרך. אינו סובל עליה רוחנית. לפעמים גם האדם רואה מישהו מחמיר באיזו חומרה וזה מציק לו. הוא מנסה להלעיג עליו. לבטלו מאותו עניין. לקרר את האחרים שלא ימשכו אחריו. 'רק המצוה הזאת חסרה לך'? 'זה בא על חשבון מצוות אחרות'! וכדומה. 'ומה נהיית פאנאט?'

מי שמעלי הוא פרומר, ומי שמתחתי הוא פרוסטר…

אדם מסיים תפילת שמונה עשרה, ומסתכל סביבו, אלה שסיימו הרבה לפניו הוא מתייחס אליהם כלא רציניים שכלל לא מתפללים, ואלה שמאריכים- מה יש להם כל כך הרבה להאריך, סתם מיותר…

עמלק בגימטריא 'ספק' שמעורר ספקות באמונה.

מהי התרופה נגד עמלקיות?

אדם צריך להכניס בליבו חום לכל דבר שבקדושה.

הנהר הקפוא שעליו היה חרוט צלב- אמר הרב: מים הם מקור טהרה, אולם אם הם קפואים אפשר לחרוט עליהם עבודה זרה!

לעמלק יש עוד דרך לקרר התלהבות של קדושה. לדחות אותה למחר.

אולי תבוא לשיעור? מחר בעזרת השם! אולי תחזק לנו את המנין? היום אני תפוס. אולי מחר! אולי תתחיל להפריש מעשר כספים? מהמשכורת הבאה… וכן על זה הדרך.

ולכן אומר לו משה 'צא הלחם בעמלק מחר' תלחם בעמלק שמידתו מחר!

'ויכם דוד למחרתם' 'למודים הם העמלקים ללקות ביום מחר' (רש"י שמואל א' ל, יז).

וכן במגילת אסתר, אסתר מזמינה אותו אל המשתה שאעשה מחר וכן זרש אומרת להמן לעשות עץ ומחר לבוא אל המלך. וגם אסתר מבקשת מן המלך ינתן גם מחר ליהודים לעשות כדת היום.

המעשה עם ר' שלום שבדרון ואחד מבאי השיעור שלא יכל להגיע למחרת בגלל שיש משחק מכריע…

ניתן לדבר: הנושא של עבד ה' המובא בשיחות מוסר שבזה היה חטאו של שאול ושל חזקיה כו' עי"ש.

וניתן להוסיף לענ"ד שזוהי מידת עמלק 'ולא ירא אלקים' שאינו מקבל על עצמו עבדות כל שהיא אלא בהפקירא הוא.

ודורו של מרדכי תיקן את העוון על ידי שנכנעו לדברי מרדכי וצמו ושבו בתשובה, אע"פ שבהיגיון הגזירה נגזרה בגלל מרדכי, בכל זאת קיבלו דברי שמים, שהעוון בנהנו מסעודת אותו רשע.

וזהו גם כן פורים – עדלאידע- ביטול ההבנה העצמית שלי [מכח השתיה] לרבונו של עולם. עד שכבר אינני חושב מעצמי כדאי או לא כדאי, אלא כל כולי עבד לרצון ה'.

*

כיצד מאירים לריבונו של עולם?

הטבה לזולת בשלימות

(שמות כז, כ) "ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית כתית למאור להעלת נר תמיד".

איתא במדרש, אמר הקב"ה: לא שאני צריך להם [לאורות] אלא, שתאירו לי כשם שהארתי לכם.

משל לפקח וסומא שהיו מהלכים, אמר הפקח לסומא: בא ואני סומכך, והיה הסומא מהלך, כיון שנכנסו לבית אמר הפקח לסומא: צא והדליק לי את הנר והאיר לי שלא תהא מחזיק לי טובה שלויתיך לכן אמרתי לך שתאיר.

הפקח זה הקב"ה, והסומא אלו ישראל, והיה הקב"ה מאיר להם ומנהיגם, שנאמר וה' הולך לפניהם יומם כיון שבאו לעשות משכן – קרא למשה ואמר לו ויקחו אליך שמן זית זך.

אמרו ישראל כי אתה תאיר נרי! ואתה אומר שנאיר לפניך?

אמר להם בשביל להעלות אתכם שתאירו לי, כשם שהארתי לכם.

אמר הגה"צ ר' ירוחם ליבוביץ זצ"ל ממיר שבספרו 'דעת תורה' רואים אנו כאן יסוד גדול במידות, דהנה מטבעו של אדם כשהוא עושה טובה למישהו,הוא אינו רוצה בשום אופן לקחת כלום תמורת הטובה ואין זה מחמת כי חפץ חסד הוא, אלא להיפך רוצה הוא אשר הלז ישאר עבד עולם עבור טובתו ועל כן לא יקח ממנו מאומה.

הנה לימד לנו הקב"ה ההיפך, כשהאדם מטיב לחברו חוב מוטל עליו שעם פעולת הטבתו לזולתו תיכף יראה לקחת ממנו דבר מה בחזרה!

כשאתה עושה איזו טובה לחברך, אם חפץ אתה בטובתו באמת, ראה גם לסדר כי חברך לא ישאר חייב לך הכרת טובה…

למשל כשאתה מלוה מעות לאחד, בטוח הוא כי יפרע לך דמי ההלואה, אבל את הטובה שעשית לו בזה אין הוא יכול לפרוע, על כן תשתדל לקחת ממנו גם כן איזו טובה שהיא, באופן שלא יהיה בזה חשש ריבית, כדי שהלז לא ישאר משועבד בטובתך, אלא ירגיש שכמו שאתה עשית לו טובה גם הוא עושה טובה אחרת תמורתה וזה ממש להיפך מכוחותיו של אדם!

לא שאני צריך להם, אלא שתאירו לי כשם שהארתי לכם!

המעשה עם הרב מבריסק ובעל האולם וגשל שסירב לקבל תשלום.

הנה זה יסוד גם בכל המצוות האם רבונו של עולם צריך דבר מה משלנו? חלילה! אם צדקת מה תתן לו, ומה מידך יקח?

ואמנם כך הקב"ה סידר כל ההנהגה כאילו כביכול באמת הוא צריך לנו. וכן אמרו חז"ל על הפסוק "תנו עוז לאלוהים": כד ישראל עבדין עובדין דלא כשרן כביכול מכחישין חילה דקודשא בריך הוא, וכד עבדין עובדין דכשרין נותנים עוז לקודשא בריך הוא.

סידר הקדוש ברוך הוא שכביכול גם אנחנו נהיה נותנים, 'תנו עוז לאלוקים' הקב"ה נותן לנו וכביכול גם אנחנו נותנים לו. תאירו לי כשם שהארתי לכם.

כמו כן רואים אנו כשנעשה לאדם עוולה ממאן דהוא

אמר הגאון ר' יצחק בלזר זצ"ל ישנם פעמים אשר אדם עשה עוול לזולתו וכשבא לפייסו משיב לו חבירו כי אינו מבין כלל על מה מתנצל ומפייס, והרי לא עשית לי מאומה…

לכאורה נראה שאדם זה בעל מדות נעלות עד כדי כך שאפילו תרעומת כל שהיא אין לו עליו ואינו מוכן לשמוע ממנו אפילו התנצלות כל שהיא…

אך לאמיתו של דבר נובעת תגובה זו ממידות מגונות מאחר ורוצה הוא שהלה ישאר אשם ובעל העוולה על כן דוחה ממנו כל פיוס או התנצלות .

הרב פיינשטיין שמחל לאדם שביזה אותו ודיבר אליו בגסות. היות וכבר עבר יום הכיפורים.

ומאידך מצינו אצל יוסף הצדיק כאשר באו אחיו להתנצל בפניו על העוול שעשו לו במכירה, לא זו בלבד שדחה אותם ולא שמע את דבריהם אלא עוד הוסיף ואמר להם שמעשיהם היו לו רק לטובה, ועתה אל תעצבו כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם, ועתה לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוהים וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו ומושל בכל ארץ מצרים.

הנה מראה להם יוסף כאילו הוא אשר חייב להם תודות על כל אשר עשו לו וכמובן אין זה סתם דיבורים בעלמא שהרי כתוב זאת בתורה.

כמה צריך להתבונן ולהתפעל כיצד צריך האדם להתנהג כשעשו לו עולה ולשפר את מידותיו.

המעשה עם רבי ברוך בר שכתב הסכמה לחתן שעזב את בתו ללא הסבר ושלח את השעון בדואר ולאחר מכן ביקש הסכמה…

אסתר אומרת וצומו עלי – גם אני ונערותי אצום כן ובכן אבוא אל המלך אני אצום כ"ן שעות שאל"כ ישתנו פני אחרי ג' ימים אך אתם תצומו בכ"ן שעות ואני בזכות מה אפעל? בזכות ו'בכ"ן' שלכם! אתם העושים!

*

הדרך לזכות לחכמה

ספר שמות פרק (כז כ) וְאַתָּה תְּצַוֶּה אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִקְחוּ אֵלֶיךָ שֶׁמֶן זַיִת זָךְ כָּתִית לַמָּאוֹר לְהַעֲלֹת נֵר תָּמִיד

הגמ' בבבא מציעא דף פה: מספרת:

כאשר היו מתווכחים רבי חנינא ורבי חייא אמר לו רבי חנינא לרבי חייא – עמי הנך מתווכח? אם ח"ו תשתכח תורה מישראל אני אחזירנה בפילפולי!

אמר לו רבי חייא לרבי חנינא עמי אתה מתווכח? אני עשיתי שלא תשתכח תורה מישראל! מה עשיתי? הלכתי וזרעתי פשתן, ממנו טוויתי חוטים, מהם ארגתי רשתות, בהם צדתי צביים, ואת בשרם האכלתי ליתומים, ומעורם עשיתי יריעות קלף שעל גביהם כתבתי חמישה חומשי תורה, והלכתי לעיר ולימדתי חמישה תינוקות בחמישה חומשים – כל אחד חומש, ושיניתי לשישה תינוקות כל אחד סדר אחד משישה סדרי משנה, ואמרתי להם שילמדו כל אחד את חבירו את שלמד עד שאשוב, ועשיתי שלא תשתכח תורה מישראל!

מסיימת הגמ' – וזה שאמר רבי "כמה גדולים מעשי חייא"!!

כי הוו מינצו רבי חנינא ורבי חייא אמר ליה רבי חנינא לרבי חייא בהדי דידי קא מינצית? חס וחלילה אי משתכחא תורה מישראל מהדרנא לה מפילפולי! אמר ליה רבי חייא לרבי חנינא בהדי דידי קא מינצית? דעבדי לתורה דלא תשתכח מישראל! מאי עבידנא, אזלינא ושדינא כיתנא וגדילנא נישבי, וציידנא טבי, ומאכילנא בשרייהו ליתמי, ואריכנא מגילתא, וכתבנא חמשה חומשי, וסליקנא למתא ומקרינא חמשה ינוקי בחמשה חומשי ומתנינא שיתא ינוקי שיתא סדרי ואמרנא להו עד דהדרנא ואתינא אקרו אהדדי ואתנו אהדדי ועבדי לה לתורה דלא תשתכח מישראל היינו דאמר רבי כמה גדולים מעשי חייא!

וצ"ב למה לו את כל הטרחה הזו, האם לא חבל לו על זמנו? האם לא קל היה יותר לקנות חומשים וללמד בהם את התלמידים?

המנורה מרמזת לאור התורה והחכמה. המנורה צריכה שמן זית זך. הצלחה בתורה תתכן רק אם היא תהיה בטהרתה. כשמן הזך. בחינוך ילדי ישראל אין מתפשרים על 'בערך', על פחות או יותר, אלא על הטוב ביותר.

לכן ר' חייא היה זורע פשתן וצד צבאים ומעורם היה מכין את הספרים ובזה היה מבטיח שהספרים יהיו בקדושה וטהרה וממילא התורה הזאת תשפיע ולא תשתכח מהם במהרה.

הגאון מוילנא אמר שאם יבנו ביהכ"נ שכלו יהיה ע"י בנאים יראי השם, שהם יכינו את הבלוקים ויצקום מהמסד ועד הטפחות, במקום כזה לא תעלה מחשבה זרה בלבו של העומד להתפלל.

ולכן חרב ביהמ"ק הראשון שבנו אותו הצידונים. וביהמ"ק השני נבנה ע"י כורש, ולעומתם המשכן קיים לעולם כמו שנאמר "עצי שטים עומדים" ודרשו חז"ל [סוכה דף מה/ב] "שמא תאמר אבד סיברם ובטל סיכויין? תלמוד לומר "עצי שטים עומדים" שעומדים לעולם ולעולמי עולמים"].כיוון שאת המשכן בנו בקדושה וטהרה ע"י בצלאל עם כל הכוונות ולכן הם עומדים לעולם!

ונלע"ד שזה נרמז בפסוק "שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד– כשזה 'זך' – אזי זה 'תמיד'! קיים לעולם!

ולכן מצאנו שאלישע אחר יצא לתרבות רעה היות ומשורשו היה לקוי, הן משום שאביו ראה את החכמים והאש סביבם בעת שעסקו בתורה כשהכניסו בבריתו של אברהם אבינו, ושאף שבנו יהיה ת"ח שיזכה גם הוא לכבוד כזה, והן משום שאמו אכלה דבר טמא בעת הריונה בו ופעפע בו הדבר כארס של עכנאי ונתן אותותיו בגיל יותר מבוגר.

לאור זאת נבין את המובא בתלמוד בבלי מסכת תענית דף כו/ב

לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולין שלא לבייש את מי שאין לו כל הכלים טעונין טבילה ובנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים ומה היו אומרות בחור שא נא עיניך וראה מה אתה בורר לך אל תתן עיניך בנוי תן עיניך במשפחה שקר החן והבל היופי אשה יראת ה' היא תתהלל ואומר תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה וכן הוא אומר צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת לבו ביום חתונתו זה מתן תורה וביום שמחת לבו זה בנין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו:

מסכת תענית מסתיימת בבנות ישראל אשר היו יוצאות במחולות בכרמים ביום ט"ו באב ויוה"כ.

צריך ביאור מה ראו דוקא בימים אלה? האם לא היו ימים יותר מתאימים מכך לענייני שידוכים?

ולשם מה היה צריך לטבול את כל הבגדים שלהן??

מבאר הרב דסלר שהיות ומדובר כאן בבניית בית, חובה שיהא הבית מושתת על אדני הקדושה, ולכן לקחו את הזמן הקדוש ביותר שהוא יום הכיפורים ויום ט"ו באב שיש לו סגולות מיוחדות – שפסקו למות בו מתי מדבר, שהיו מוסיפים בו בלימוד התורה, ועוד מעלות רבות, ודוקא בזמן המסוגל הזה – זמן של טהרה, ראוי לכונן את הבית והשידוך בקדושה.

ולכן הקפידו גם כן על כלי לבן "טבולים" כמובא במשנה "כל הכלים (-הבגדים) טעונים טבילה" כי כשמקימים דבר ומתחילים אותו בטהרה – התוצאות תהיינה בהתאם!

כרבי חייא שהקפיד שמההתחלה ייזרע גם הפשתן לשם מצוה, וכמנורה המרמזת לטהרה ובה הקפידו על השמן הטהור והזך, וכבנות ישראל החולות בכרמים בזמן הקדוש ביותר כדי שההתחלה שהיא בקדושה תשפיע על כל ההמשך!

ולכן חוגגים את יום ברית המילה, ואת בר המצוה, כדי שאת הכניסה לעול תורה ומצוות נעשה בשמחה, בסעודה, בשירה, וכך יהיה זה סימן לכל קיום המצוות שלנו שתיעשנה בשמחה וברננה.

ולכן הגמ' אומרת על ר"י בן חנניא אשרי יולדתו שאף היא ידעה את סוד המושכל ראשון והראשית והייתה מניחה את עריסתו בביהמ"ד כדי שיקלוט ד"ת מקטנותו. והגם שנראה שבגיל כה צעיר הילד לא קולט, נעשו מחקרים שמצאו שתינוקות קולטים אף במעי אמם!

המעשה עם רבי רפאל אבוהב שנקרא למול תינוק בבת ים בתוך בית והצטער מאד והתפלל עליו מכל לבו והילד צמח לבן ישיבה לתפארת].

ישיבת וולוז'ין וסגירתה בעקבות החדרת תכנים של הממשלה ברוסיה. תוצאות החינוך בממ"ד.

אור דניאל פ' פנחס:

לא תמיד התואר עילוי מתחבר ליראת שמים ישנם גם כאלה שניחנו במתנת שמים של תפיסה מהירה וזיכרון טוב אולם בשפת המעשה רחוקים הם עד מאוד מללמוד על מנת לקיים כזה היה גם הבחור שעליו נסוב סיפורנו מתלמידי אחת הישיבות שבעיר חיפה גדוש ומלא בש"ס ופוסקים מחדי המוח שבישיבה אולם אפשר היה להגדירו כ"חמור נושא ספרים" ומאחר שלבא לפומיה לא גליא לא ידעו הסובבים על כלי מלא זה שריק הוא מיראת שמים ואין תוכו כברו באחד הימים עודו משוטט ליעד בלתי מוגדר ברחבי העיר חיפה משכו אותו רגליו אל מרכז ההשכלה החילונית שבעיר הלא הוא הטכניון החיפאי הידוע עודו מסתובב במסדרונות הטכניון ואוזנו קלטה כי באחד האולמות מתנהלת לה הרצאה בנושא מדעי כלשהו בלאט נכנס פנימה ונעמד צמוד לקיר מטה אוזנו לשמוע את תוכן הדברים היוצאים מפיו של אחר הפרופסורים הבכירים מאחר והיה חד מוח וחריף שכל קלט עד מהרה את נושא ההרצאה וכבר עלו כמוחו אי אילו שאלות שביקש להבהיר לעצמו כיון שהיה גם חד לשון לא התמהמה ותוך כדי מהלך ההרצאה הרים את קולו ושאל את שעלה במוחו המרצה הבכיר התיייחס אל השאלות ברצינות והשיב את שידע להשיב כך כמשך כל ההרצאה מיודענו שואל כעניין והמרצה משיבו כהלכה עם תום ההרצאה פנה אותו בחור אל הפרופסור הנכבד וביקש ממנו להבהיר כמה נקודות נוספות בהרצאה והפרופסור משיב ומסביר ועיניו המביטות על בחור הישיבה שעומד מולו מביעות תמיהה והתפעמות מעורכות זו בזו תוך כדי שיחתם מפנה הפרופסור את תמיהתו אל הבחור ושואל "מהיכן אתה " והכחוד נוקב בשמה של הישיבה האיש מרים את ידיו בחביבות ומניחה על כתפו של הכחור ואומר "שמע לי לדעתי אתה מתבזבז שמה מייעד אני לך גדולות ונצורות בתחומי ההשכלה הרחבה בוא אלינו ואני אשקיע בך ואממן את לימודיך הגבוהים כטוח אני כי יצא ממך משהו " "תן לי לחשוב על זה " השיב הבחור והם נפרדו לשלום מיודענו הבחור לא קם ועשה אלא הלך וסח את סיפור הדברים לפני ראש הישיבה כמבקש את עזרתו ראש הישיבה שמע ונסער ביקש לעזור וידע כי אצל גדולים ממנו תצמח הישועה נטל את הבחור עמו וירדו לבני ברק תחילה סרו לביתו של רבינו הסטייפלער זצ"ל שמיהר לגרשו בבושת פנים בצעקה כי "ספרי מינות נושרים מחיקו" קדושתו של הסטייפלער זצ"ל לא יכלה להכיל את חוסר יראת השמים של זה ושילחו מעל פניו פנו השניים לרחוב ראב"ד לביתו של מרן ראש הישיכה הגרא"מ ש"ך זצ"ל ראש הישיבה קיבלם כחביבות והחל משוחח עם הכחור בלימוד תחום שבו היה הבחור מצויין באופן נפלא שוחחו בלימוד במשך שעה ארוכה כשמרן מציין בהתפעמות ובקורת רוח מרובה "זהו בחור מיוחד " קם מרן ממקומו טלווה את הבחור ואומר "נהניתי ממך הנאה מרובה אנא בוא מחר לכפרני שוב " מרן לא נפרד ממנו עד שבירר את מקום מגוריו ושמע כי הוא גר בתל אביב הוציא סכום כסף מכיסו באומרו "הא לך שכר נסיעות כדי שתוכל לבוא מחר לבקרני " ונפרדו בזאת ולמחרת השעות נקפו היום חלף והבחור איננו לא בא ולא התקשר לא גדול כמרן ירים את ידיו נטל את עצמו ואת גדולתו עלה על האוטובוס המוביל תל אביבה הגיע לביתו של הכחור דפק בדלת ואמו של הבחור פתחה את הדלת לשאלת מרן "היכן בנך " השיבה כי איננו "נסע לאילת " "כך והלא סיכמנו כי יבוא אלי לבקרני וגם נתתי לו כסף ומדוע לא בא נו טוב אמרי לו שש"ך היה פה ושיבוא לבקרני " ימים מספר חלפו ולבחור אין זכר ושוב מרן מגיע לביתו של הבחור אלא שהבחור בבית אך עדיין לא קם ממיטתו "תעירי אותו בבקשה ואמרי לו שש"ך מחכה לו " ביקש מהאם הבחור מתעורר משנתו עיניו עדיין דבוקות פונה הוא למרן הממתין בסבלנות ומבקש את סליחתו מתיישבים הם כיחד ושוב משוחתים הם בלימוד משך זמן ארוך וכשתם הזמן קם מרן ממקומו פונה אל הבחור בחביבות ואומר "נהניתי מאוד ממך עכשיו אתה חייב לי ביקור תבוא לבקרני בבני ברק הלא נתתי לך כסף " הבחור הגיע וכי אפשר שלא אחרי כל הטירחה שטרח מרן סביבו ואכן מת"א הגיע פעם ופעמיים ועוד כמה פעמים ובכל פעם היה מרן מקדיש לו מזמנו היקר ומשוחח עמו בחביבות יתירה ומראה לו פנים שוחקות פנים של אהבה כעבור זמן פנה מרן לראש הישיבה החיפאית וביקשו כי יסע לירושלים ויפנה לראש ישיבת בריסק ויבקש ממנו כי יקבל את הבחור לשם "אמור לו " הדגיש מרן "כי אם יצליח איתו הרי שבחור זה יהיה אחד מגדולי ישראל אולם אם לא הרי שעם ישראל יסבול ממנו " שמע ראש הישיכה ועשה כמצווה עליו ואכן הבחור התקבל והגיע ללמוד בישיבת בריסק בירושלים כמובן שעם הרמה הלימודית הגבוהה לא הייתה לבחור כל בעיה אכל היראת שמים באחד הימים ראש ישיבת בריסק יוצא לאחר השיעור מבית הישיבה לרחובה של עיר ולמול עיניו הוא רואה את הבחור אותו ביקש מרן להכניס לישיבה עומד ובידיו עיתון חילוני מובהק והוא מעיין בו להנאתו כשהוא מלא טרוניה מיהר ראש הישיבה להתקשר לאותו ראש ישיבה חיפאית וסיפר לו את שראה מבקש את עזרתו "איני יודע מה לומד לך " אמר לו "אך תזכור את שאמר הרב ש"ך 'אם יצליח איתו הרי שבחור זה יהיה אחד מגדולי ישראל אולם אם לא הרי שעם ישראל יסבול ממנו '" הבחור נשאר בבריסק למרות הקשיים שהרי מרן כך ביקש היום הוא אחד מחשוכי ראשי הישיבות אילולא טרח בו אותו זקן והטריח עצמו פעמיים לכיתו של הכחור דאז מי יודע מי יודע היכן היה היום כמה מוסר השכל יש במעשה זה של גדול ישראל איזו הקרבה מסירות נפש ולמען מה כל ההשקעה עבור בחור שהוא אינו מכיר שאינו יודע מי הוא אם כך היינו נוהגים כלפי כל אחד מילדי ותלמידי הת"ת אולי לא היינו מאבדים רבים מהם בדרך חובה על כל מחנך ר"מ לקרוא ולהפנים מעשה זה אל עצמו ולהבין מהי חובתו כלפי תינוקות של בית רבן ולאיזה אבדון מגיעים אותם אלו שהשארנו בצידי הדרך כמה תלמידים הודבקה עליהם "תוית" והם "סומנו" ואותם המלמדים לא יכולים להשתחרר מהביטויים הנלוזים והמוכרים לרבים מן ההורים "הוא אינו יכול" "הוא לא מסוגל" "אין לו מקום אצלנו" "הוא לא משתלב בלימוד " כדאי לומר לאותם מלמדים שיש הרבה ראשי ישיבות שפעם כך אמרו עליהם גם הנצי"ב מלוולוז'ין זצ"ל היה חלש בילדותו חבל שהיום מה שחסר לנו זו מסירות נפש.

*

אידיאולוגיה מול תאוה

[פרשת זכור]

זכור את אשר עשה לך עמלק… תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח. עמים רבים הצרו לנו, ולא מצינו בהם חובת מחיה גמורה וטוטאלית כמו אצל עמלק, וצריך ביאור, מדוע?

והרי המצרים הצרו לנו פי כמה, וכן במשך ההסטוריה, רק משום שבאו להלחם בנו נגזר עליהם כליה מוחלטת?

אומרת הגמרא במסכת מגילה: "שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי: מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה? אמר להם: אמרו אתם , אמרו לו: מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע.

אמר להם: אם כן שבשושן יהרגו שבכל העולם כולו אל יהרגו?

אמרו לו: אמור אתה. אמר להם: מפני שהשתחוו לצלם בימי נבוכדנצר. אמרו לו: וכי משוא פנים יש בדבר? [רש"י: איך זכו לנס?] אמר להם: הם לא עשו אלא לפנים [רש"י : מיראה] אף הקדוש ברוך הוא לא עשה עמהן אלא לפנים והיינו דכתיב: "כי לא ענה מלבו" (מגילה יב ע"א).

מה כוונתם באמרם אף הקב"ה לא עשה עימהם אלא לפנים, וכי הגזירה הייתה 'בכאילו' ?

ומרדכי ידע את כל אשר נעשה – אומר המדרש שמשה שלח את אליהו הנביא שיאמר למרדכי שהגזירה נחתמה בטיט ולא בדם וניתן לבטלה, ויעמוד להתפלל בעד ישראל (אסתר רבה ז, יד).

בפורים אחד שאל הלך אחד לגר"ח מוולוז'ין היכן דבר זה רמוז במגילה? והשיבו הרמז הוא שנכתב "לאבדם" והוא אותיות לא-בדם. נהנה הגר"ח מהפירוש וסיפרו לרבו- הגר"א.

אמר לו הגר"א אמרת לו שלום? אם כן זכית ל'אשרי מי שאמר לו שלום והשיב לו שלום…'

היה זה אותו אחד שאמר זאת למרדכי…

מהו בטיט או בדם?

מבאר המהר"ל [אור חדש עמ' קמד] שאלת משה הייתה האם העבירה שישראל עברו כשנהנו מסעודת אותו רשע הייתה בבחינת "טיט" שהלכו אחר יצרם ותאוותם החומרית, אזי יש סיכוי לבטלה כשם שניתן להתגבר על התאוות החומריות.

אולם אם היא בבחינת "דם" והדם הוא הנפש, ואינו מצד התאוה החומרית אלא שעושים במרד ובמעל ופגם הוא בתוככי נפשם– אזי לא ניתן לבטלה. דעות נפסדות הן פגם בנפש שקשה לבטלו.

עבירה עם אידיאולוגיה זו עבירה שקשה למנוע את האדם ממנה ולהשיבו בתשובה.

ראשי העם בתקופת קום המדינה היו אנשים עם אידיאולוגיה לעבור עבירות, ולכן לא מצינו מהם שחזרו בתשובה למעט ד"ר נתן בירינבוים, לעומת בני דורנו שמרבים לשוב בתשובה מפני שעבירותיהם הם חיצוניות, מתוך תאוה רגעית ולא דבר המובנה בנפשם. מעט מוסר והם שבים.

כעת נבין את שאומר להם רשב"י הם לא עשו אלא לפנים, עבירותיהם לא היו מתוך הפנימיות והנפש, אלא לפנים, כלפי חוץ, מטעמי כדאיות, שלא להסתכסך עם נבוכדנצר, לכן גם עונשם הוא לפנים, חיצוני ולא גזירה שתתקיים.

מעשה נורא שיכולים לראות גודל מעלת הירהור תשובה ומובא בספר אורי וישעי [שער התפילה פ"ז], [נכד הרב מתנות כהונה על מדרש רבה לפני כ300 שנה] וזה לשונו: מעשה אירע בעיר אחת באדם אחד שנטה למות וחלה את חוליו, ונכנסו אצלו חכמי ישראל לבקרו, ויזעק בקול גדול, ויאמרו: מה לך כי זעקת?

ויען ויאמר: וכי אין אתם רואים שאיש עומד לנגדי והוא מלא עינים וכיתת כלבים עמו, וזה חפץ לטרוף עיני וזה לחטוף רגלי וזה כל אברי? והתחילו לבקש רחמים עליו בתפילות הכתובים בשל"ה מה שמתפללים על שכיב מרע בר מינן, ובתוך כך נח מזעקתו והתחיל להתאנח, אמרו לו היושבים לפניו: על מה אתה נאנח? השיב: עתה בא לכאן אחד לבוש בדים ומטה אלוקים בידו, ומכה בכלבים שלא יחבלוני, וכה אמר לי: כדאי היית שיאכלוך הכלבים עזי נפש אלה, אך הואיל ועשית זאת בעודך בריא- שכל עת שלמדת באיזה ספר והגעת באיזה דבר עבירה אשר עברת, הירהרת בליבך תשובה אף שלא שבת בפועל, הירהורי לבך הצילוך שלא יזיקוך, ועל שלא עשית תשובה בפועל הבהילוך, עכ"ל.

והרי לך גודל מעלת הרהור תשובה.

כעת נבין מדוע הקפידא הגדולה על עמלק, דיברנו בעבר על כך שעמלק בא שלא כדרך כל האומות שבאות לכבוש אומה אחרת מסיבה של טריטוריה, משאבים, נקמה על סכסוך קודם, מטעמי דת ועוד, כאן אף לא אחת מן הסיבות שייכות.

מדוע איפוא הוא בא?

מסיבות אידיאולוגיות להילחם כנגד השם יתברך. מלחמה לה' בעמלק. ללא שום הנאה. ללא שום תאוה. נטו אידיאולוגיה נגד ה' וההתעוררות שנעשתה בעולם.

גם פרעה הצר לנו ואף יותר מעמלק, אך שם היו לו סיבות ארציות של תאוות הממון ואי הרצון לוותר על עם כל כך גדול של עבדים.

אצל עמלק לא הייתה שום סיבה מוצדקת, ולכן השנאה כלפיו כל כך מוחלטת. הוא לעולם לא יתקן, ולא ישוב.

לסיכום, ישנם איפוא שלוש דרגות במעשה עבירה.

אדם העובר עבירה מסיבות אידיאולוגיות.

יש העובר מתוך תאוותו שהתגברה עליו.

ויש את הקל ביותר- מתוך תאוה, אך עם אנחה.

מסיבות אידיאולוגיות נחשב למעשה הגרוע ביותר, היות ועושה את הדבר מתוך שכל ולא מתוך תאוה. ועל זה לא היה כפרה אלא עונש נורא של השמדה,

עבירה מתוך- תאוה עדיין חמורה היא, אך קלה באופן יחסי, שהרי נתגבר עליו יצרו מאש והוא מבשר.

ואם בעת המעשה נאנח וכאב את מצבו, הרי זה קרוב מאוד לתשובה והוא הקל מכולם.

המעשה ביהודי שביקש כפרה על אכילת חזיר ואמר לו הרב שיקנה קילו לימון יסחט וישתה. ובזה יתכפר לי? שאל היהודי. לא. ענה הרב, אבל זה ימחק לך את החיוך מעל הפנים…

המעשה ביהודי ששאל את החפץ חיים מה הטעם בהוצאת סיפרו על הלכות לשון הרע אם ממילא רוב העולם לא יוכל לעמוד בו?

השיבו החפץ חיים שהגרי"ס אמר לו שכל עבירה יוצרת משחית. המשחית הזה מוכן לקטרג ולחבל בזה שיצר אותו. כוח המשחית נובע מטיב העבירה. עבירה, עם כל הגישמק יוצרת משחית ביריון שאוי לו לאדם שיפול לידיו.

עבירה שעזבה האדם מתוך כאב לב שנפל, ומתוך אנחה וציפיה שכבר יחזור בתשובה ולא יכשל עוד- זו עברה, מסוג אחר לגמרי.

ולכן סיים הגרי"ס כדאית הוצאת ספרך שלפחות אם האדם נכשל– שיהיה זה עם אנחה…

ולפי זה נבין מדוע כשאמרו חז"ל את סיבת "העבירה" הם התנסחו מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע. עיקר התביעה הייתה שנהנו. אם לא שנהנו לא היו נתבעים כל כך, אע"פ שחטאו.

*

מעיל מכפר על לשון הרע

[לק"ט]

 "ועשית את מעיל האפוד כליל תכלת" (שמות כח, לא)

צבע התכלת שהיה למעיל קשור לדעת ה"כלי יקר" למה שאמרו חז"ל שהמעיל היה מכפר על לשון הרע. כידוע תכלת דומה לים ועל הים נאמר: (איוב לח, י-יא) "ואשבור עליו חוקי ואשים בריח ודלתיים ואומר עד פה תבוא ולא תוסיף", אף המתבונן במעיל התכלת של הכהן הגדול נזכר מיד בים מזה יסיק את המסקנה שכשם שהקב"ה שם גבול לים, כך הוא העמיד חומה ובריח סביב ללשון המדברת.

דברי חז"ל שנאמרו על הפה "ולא עוד אלא שהקפתי לך שתי חומות, אחת של עצם ואחת של בשר" מלמדים על השמירה המעולה שהציב הקב"ה ליד הפה.

ההתבוננות וההתעוררות של הרואה את התכלת של המעיל דומה להתעוררות הצפויה למתבונן בתכלת של הציצית.

התורה אמרה על הציצית: "וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה"', הכיצד? גם כאן התכלת מזכירה את הים וכשם שהים אין פורץ את גדרו ושומר על גבולו על פי ציווי הבורא כך צריך גם האדם להישמר מפני פריצת גדרות.

תועלת נוספת מביאה ההתבוננות לאחר שעל ידי התכלת יזכר האדם בים הדומה לו, ימשיך הוא להתבונן ויזכר גם ברקיע הדומה לים, ושם יראה לנגד עיניו את מעשי הרקיע המגידים את מעשי ידי ה' ואינם משנים שום דבר ממה שהוטל עליהם ומן ההתבוננות ברקיע, הדומה לכיסא הכבוד יראה בעיניו את המקום שממנו חוצב, או אז נשמתו תתמלא כיסופין לחזור אל המקום אשר היה שם אהלה בתחילה.

זכירת הרקיע וכיסא הכבוד על ידי התבוננות בתכלת מונעת את האדם מעבירות בכלל ומחטאי הלשון בפרט, כי כאשר אדם מביט אל המקומות הנשגבים האלה מיד הוא ממעט בדיבורו כמו שכתוב "כי האלוקים בשמים ואתה על הארץ על כן יהיו דבריך מעטים".

"והיה פי ראשו בתוכו שפה יהיה לפיו" פסוק זה רומז לשתי החומות המקיפות את הלשון.

גם פי ראשה של הלשון צריך להיות בתוכו היינו בתוך החומה הסמוכה לה והיא חומת העצם השיניים. וכנגד החומה של בשר, קרי השפתים, אומר הפסוק: "שפה יהיה לפיו לא יקרע" ועל ידי שתי חומות אלו ימנע את עצמו מלקרוע את מבצרי השמירה שהוצבו סביב ללשון

הפעמונים המשמיעים קול באים לכפר על הלשון השוכנת בתוך הפה. בדומה לענבל שבתוך הזגים, התיקון של חטאי הלשון הוא פיקוח על הדיבור והשתדלות לנצל את כוח הדיבור בעיקר לענינים שבקדושה ועל זה נרמז בפסוק "ונשמע קולו בבואו אל הקדש" "ולא ימות" כי כידוע לשון הרע הורג שלושה אנשים: את המדבר, את השומע, ואת מי שדיברו עליו. ממילא יוצא שמי שנזהר מלדבר לשון הרע אכן לא ימות כמו שלמדנו מן המעשה של הרוכל שהכריז מאן בעי למזבן חיי ולבסוף הוציא והראה את הפסוק "מי האיש החפץ חיים וכו' נצור לשונך מרע"

ה"אלשיך" ממשיך את הרעיון הנרמז בפעמונים וברימונים ומבאר מדוע מדגישה התורה שהפעמונים היו בתווך בין הרימונים כמו שכתוב: "ופעמוני זהב בתוכם סביב" הלא תלויים היו לסירוגין פעמון ורימון, אם כן באותה מידה היו גם הרימונים בין הפעמונים אלא באה התורה ללמדנו בזה שאין טוב משתיקה.

הא כיצד? הפעמון היה כעין זוג בענבל מקשקש בתוכו כצורת הלשון המקשקשת בתוך הפה והזוג המקשקש הוא המשמיע קול בבואו אל הקודש, ועל כן הוא משל ורמז הרומז על דיבור פה. לעומת זאת הרימונים של תכלת וארגמן ותולעת שני הם כמו פיות סתומים אשר קולם לא ישמע כלל והם רומזים על השתיקה והעדר דיבור.

ואם כן בא הפסוק ללמדנו שלא נחשוב בליבנו כאילו הרימונים בתוך הפעמונים דהיינו שכנגד שתיקה אחת צריכים להיות שני דיבורים, אלא ההיפך מזה הוא הנכון בין שתי שתיקות דיבור אחד, כשם שהפעמון האחד היה בין שני רימונים, וללמדנו שהשתיקה צריכה להיות כפלים מהדיבור.

ומסיים הפסוק: "והיה על אהרן לשרת ונשמע קולו בבואו אל הקדש לפני ה' ובצאתו ולא ימות" ירמוז לנו בזה כי כאשר הדיבור שהוא נמשל כאמור למעיל, יהיה על אהרן לשרת, כלומר כאשר ישתמש בכוח הדיבור לשרת את ה' ולא לדברים שהם ההיפך מזה אז יזכה ל"ונשמע קולו בבואו אל הקדש", קול תפילתו שישא בבואו אל הקדש לדבר איתו יתברך ישמע ויתקבל ברצון.

מה שאין כן אם חס ושלום אינו שומר את כוח דיבורו ומערב בו לשון הרע ורכילות וכדומה ,אז הדיבורים האסורים מטמאים את דברי הקדושה שלו ולא יתקבל למעלה חס ושלום.

ומוסיף החפץ חיים ב"שמירת הלשון":"ובצאתו ולא ימות" כשיגיע זמן יציאתו מן העולם ימצא שם גם כן את כל דיבורו שדיבר לשם ה' וכדאיתא בזוהר "דאפילו הבלא חדא דאפיק בר נש מפומיה לא אתאביד" ולא ימות היינו שיהיה לו על ידי זה חיים נצחיים!

*

 מחיית עמלק – חשבונות נגד ה'

שאול נשלח למגר את עמלק. הוא נכשל ומותיר את אגג ואת הצאן. מדוע?

יש מפרשים שלשאול היו 'חשבונות', כדי שיהיה צאן ובקר להקריב זבחים לה', או כדי שיצא מעמלק המן הרשע, שמבני בניו ילמדו תורה בבני ברק [רב שמואל בר שילת], או למען יזכו ל'קיימו וקיבלו' את התורה שבעל פה בימי אחשורוש.

מרדכי ואסתר מצאצאי שאול ('בן קיש איש ימיני') מתקנים את חטאו של שאול, בכך שמרדכי אינו נהנה מסעודתו של אותו רשע.

היו רבים שטענו שכדאי להגיע לסעודה שהרי אלולי כן זהו מצב סכנה שיחשבו שאנו לא מקבלים מלכותו, ומרדכי אינו עושה חשבונות ומסרב להגיע ומוחה ביד העם שהלכו לסעודה.

כאשר המן עובר אין מרדכי משתחוה ואף כאן הוא אינו עושה חשבונות, שיכל לומר 'הרי אין מדובר בעבודה זרה כפשוטה, אלא אנדרטי בלבד, ואולי לא כדאי להתגרות באומות' וכדומה, ובכל זאת אינו כורע ומשתחוה להמן.

גם אסתר מתקנת חטאו של שאול בכך שאינה עושה חשבונות, אלא 'את מאמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה באמנה איתו'. בלי חשבונות של כדאיות.

וכן מובא בתרגום שני שאמר לה מרדכי לאסתר: ואת ובית אביך תאבדו ומי יודע שמא לעת כזאת על אשר נפקדו עוונות בית אביך התקרבת למלכות כדי לתקן את חטאו של שאול אבי אביך שהחיה את אגג אבי אביו של המן הרשע.

ולכן הבחינה של אסתר הייתה גם כן בתחום ה'חשבונות', האם תעשה חשבון שלא כדאי להיכנס למלך היות ואחת דתו להמית, ואם כן חלילה אם אמות יגרם נזק רב שלא אוכל לפעול בעתיד למען אחי, או שבכל זאת אסמוך על הקב"ה ואכנס על אף הסיכון. [ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה שלושים יום, מה עניין לומר זאת? מבאר המלבי"ם שאמרה כדאי להמתין שהרי אם לא זימן אותי שלושים יום מן הסתם יקראני בקרוב, ומה טעם להאיץ בי להיכנס עכשיו ולסכן עצמי? ובפרט שהסכנה היא בעוד שנה!]

ועל זה רומז לה שאם לא תעשה כן אזי 'את ובית אביך תאבדו', שאז יפקד העון על בית אביךשאול -שאף הוא עשה חשבונות- שיזכר עוונו שכעת לא בא לידי תיקונו.

אסתר נכנסת לאחר ג' ימי צום, מבלי לעשות חשבון האם זה יועיל מבחינה גשמית.

אסתר מצביעה על אחשורוש בעת שאומרת איש צר ואויב ובא מלאך ומסיט ידה, שוב – רק ה' לנגד עיניה.

הצילה מיד כלב נפשי … מפי אריה שמא מפני שקראתיו כלב? וכי מה נורא בזה? אלא כנגד כלב ניתן להתמודד, אך כנגד אריה יש לומר וידוי… מפני שקראתיו כלב פירוש: שאוכל להסתדר לבד – לכן קראתו אריה.

שוב – לא רואה אלא את ה' לנגד עיניה.

ולכן אמרה לעם שיצומו עליה, שלא יתלו בבשר ודם ויסתמכו עליה. ולכן גם הזמינה את המן למשתה שלא יאמרו אחות לנו בבית המלך והיא תדאג לנו… אין לעשות חשבונות ארציים, רק לבטוח בה'.

[לא דובר – אפשר להוסיף המעשה ביהודי שבונה פרגולות ונתפס ע"י מס הכנסה וניסה כל מיני מסלולים גשמיים לצאת מזה, עד שעזב לחשבונות הרבים והטיל עצמו על הריבונו של עולם וברוך השם יצא נקי].

בענין החשבונות בעבודת ה' ממשילים משל למלך ששלח שגריר למדינה השכנה והזהירו לבל יהין להוריד את חולצתו. כשהגיע השגריר הביטו מארחיו על גבו ואמרו מדוע שלחו שגריר גיבן? כל טענותיו שאינו גיבן נפלו על אוזניים אטומות. הם ביקשו שיוכיח זאת ויפשוט את חולצתו. השגריר סירב, והם הבטיחו לו פרס של מליון דולר. חשב השגריר- הרי תמורת סכום כה עצום ניתן לכסות את כל חובות הממלכה, לזה בטח יסכים אף המלך. פשט חולצתו, הוכיח 'חפותו', וזכה בסכום העצום. כששב לממלכה, מיד שאלו המלך הורדת חולצתך? אכן, השיב השגריר אך הבאתי מליון דולר!!!

אוי! ספק המלך כפיו, שוטה שכמוך! התערבתי עם המלך של הממלכה השכנה שלא יצליח לגרום לשגריר שלי להוריד את חולצתו, על סכום של חמישה מליון דולר!!!

מסקנה: אין לאדם לעשות חשבונות של 'כדאיות' נגד מצוות ה', שלעולם רב ההפסד רב על הרווח!

*

כוונת הכלים

[מעין גנים ח"ב עם תוספות]

ענין הכוונה והכשרת הכלים מכוח הכונה, והלימוד מכך על מעלת הראשית שאם תיעשה בקדושה ישפיע הדבר על העתיד. הגר"א ובית הכנסת שיבנה ללא תערובת יד זרים. בית המקדש לעומת המשכן שלא חרב.

*

אמונה ויראה ע״י ראיית הלב

[הגר"ח פרידלנדר שיחות לפרה"ש, עם תוספות]

ע״י השראת השכינה יבאו לידי אמונה בלב

״ושכנתי כתוך בני ישראל והייתי להם לאלוקים, וידעו כי אני ה׳ אלוקיהם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לשכני בתוכם אני ה׳ אלוקיהם״ (שמות כט,מה-מו).

וכתב הרמב״ן ״ויתכן שיאמר וידעו בשכני בתוכם כי אני ה׳ אלוקיהם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. כי ידעו כבודי ויאמינו שאני הוצאתי אותם מארץ מצרים״, היינו מתוך ה״וידעו בשכני בתוכם״ יבאו לידי אמונה שידעו ״אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים״.

ויש להבין, הרי הדברים נאמרו לבני ישראל בשנה השניה לצאתם ממצרים, לדור שהיה מיוצאי מצרים, שראו בעיניהם את כל הניסים והנפלאות שנעשו בעת יציאתם ממצרים ובקריעת ים סוף, וכי בלא השראת השכינה בקרבם לא ידעו שה׳ הוציאם ממצרים?

מדוע הם צריכים שהשכינה תשרה בהם כדי שע״י כך הם יאמינו ביציאת מצרים?

מבואר בזה יסוד גדול, ׳אמונה׳ צריכה להיות אמונה חושית, אין די בידיעת העובדות ואפילו בראיית העובדות, אלא ידיעת והרגשת הלב ואמונה חושית, שהאדם ירגיש בלבו כאלו רואה עכשיו את יציאת מצרים. וזה מה שנאמר להם ״וידעו כי אני ה׳ כוי אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים״, ע״י השראת השכינה בתוכם יבאו לדרגת ״ידיעה״ בענין יציאת מצרים ע״י השי״ת, שיבינו בתוככי לבם את מה שראו.

להכיר את מעשי ה׳ צריך להכיר בלב, אין די רק בראיה בלבד, אלא ברצון הפנימי של האדם כמה הוא רוצה ומעונין להכניס אל תוככי לבו את אותם הידיעות.

הרי במידת ההכרה יש מדרגות מדרגות, כמבואר בפסוק (שמות ל,ג) ״ואמלא אותו רוח אלוקים בחכמה ובתבונה ובדעת״, וכתב רש״י ״בחכמה מה שאדם שומע דברים מאחרים ולמד״, מבין מה ששומע מרבותיו מבלי שמוסיף עפי״ז מעצמו, ״ובתבונה מבין דבר מלבו, מתוך דברים שלמד״, דהיינו העמקת הידיעות מתוך הדברים שלמה ויודע

לדמות דבר ששמע לדבר שלא שמע מרבותיו.

למעלה מזה היא מדרגה הדעת שפירשו קירבה וחיבה פנימית לדבר, כמש״כ רש״י (בראשית יח,יט) ״כי ידעתיו לשון חיבה כו',

ואמנם עיקר לשון כולם אינו אלא לשון ידיעה, שהמחבב את האדם מקרבו אצלו ויודעו ומכירו״, כלומר שהחכמה אינה רק בשכל אלא נקבעת היא בלבו של אדם ומכוונת את כל מעשיו, והאדם מתאחד ומזדהה עם הידיעות שלו.

לכן אמר דוקא ״וידעו כי אני ה,״ ולא אמר ״ויבינו״. כי למדרגת ידיעה עמוקה כזו של יציאת מצרים ע״י השי״ת, על כל המחויב מזה בעבודת ה' יבאו ע״י השראת השכינה בתוכם!

תפילת אליהו בהר הכרמל ־ ״ענני ה׳ ענני״

לאור יסוד זה שרק ע״י ראיית הלב מכירים את האמת, ביאר מרן הגרא״א דסלר זצ״ל את המעשה באליהו עם נביאי הבעל בהר הכרמל שהקריבו שני פרים אחד לנביאי הבעל ואחד לה' וקרבנם של נביאי הבעל לא התקבל, אח״כ ניגש אליהו להקריב את פרו לה' עמד בתפילה לה׳ ״ענני ה׳ ענני וידעו העם הזה כי אתה ה׳ האלוקים ואתה הסיבות את לבם אחורנית״ (מלכ״א יח,לז), ואז ירדה אש מהשמים ״ותאכל את העולה ואת העצים ואת האבנים ואת העפר ואת המים כו' וירא כל העם ויפלו על פניהם ויאמרו ה׳ הוא האלקים ה׳ הוא האלוקים״.

ויש להבין, הוי הצווך לתפילה שהשי״ת יצליח במעשיו, הוא כאשר האדם פועל ועושה על דעת עצמו,

אך כאשר ה׳ ציוה לאליהו לעשות את כל מה שעשה והוא פועל כשליח השי״ת מה מקום לתפילה זו ״ענני ה׳ ענני״?

וביאר שאמנם ה׳ ציוה אותו לעשות את כל המעשים הללו, אך כדי שיזכו לנס שתרד אש מהשמים צריך שיכירו באמונת הלב בעוצמת הנס, הכרה זו יתכן רק אם באים לידי דביקות בה' לכן אליהו התפלל אל ה׳ כדי להעלות את העם בתפילתו בדבקות בה׳ ואז הם יכירו בנס, אמנם הכרת האמונה בנס היא תלויה בבחירתם, מ״מ שייך ע״ז תפילה שמכח התפילה העלה את בחירתם במדרגת הדבקות בה' .

וכפי שדרשו בגמ׳ (ברכות ד:) את אשר אמר ב' פעמים ענני ״ענני שתרד אש מן השמים וענני שלא יאמרו מעשי כשפים הם״. ענני שתרד אש מהשמים שיכירו שזה נס ואין זה דבר מקרי,

אך יש כאלה שאמנם יראו שזה משהו מיוחד וחריג מהנהגת הטבע, אבל הם עלולים לומר שנעשה כאן מעשה כשפים, לכן הוסיף בתפילתו ענני שלא יאמרו מעשי כשפים זה.

וזה שהוסיף עוד ״וידעו כי אתה ה׳ הוא האלוקים ואתה הסבות את "לבם-אחורנית״, "ליבם" שהוא אחורנית מלהאמין בה׳ תסובב אותם חזרה שיראו את הנס.

גם "פרעה" ראה את נס קריעת ים סוף, אך ראה זאת בעיניו אבל לא חי את זה באמונת הלב, ולכן רדף אחרי בני ישראל בתוך הים, אבל.בני ישראל כשראו את הנס הכירו בתוככי לבם את השי״ת, פתחו ואמרו ״זה אלי ואנוהו״.

אלישע והחייאת המת – ראיית הנס מתוך האמונה

דוגמא נוספת, כשאלישע שלח את גיחזי לראות את שלום הנער של בן השונמית, כתוב (מלכ״ב הכט-לא) ״ויאמר לגיחזי חגור מתנך וקח משענתי בידך ולך, כי תמצא איש לא תברכנו וכי יברכך איש לא תעננו ושמת משענתי על פני הנער, ותאמר אם הנער חי ה׳ וחי נפשך אם אעזבך ויקם וילך אחריה, וגיחזי עבר לפניהם וישם את המשענת על פני הנער ואין קול ואין קשב, וישב לקראתו ויגד לו לאמר לא הקיץ הנער״.

אח״כ הלך אלישע בעצמו והחיה את הנער.

ויש להבין מדוע כששלח את גיחזי אמר לו שלא יענה שלום לאיש, וכן מה היה כוחה של המשענת, והסביר מו״ר זצ״ל (עי׳ ממ״א ה׳ עמי 446) שגיחזי לא היה במדרגה שהוא ראוי לראות הנס איך שהנער קם לתחיה, וכל מדרגתו הצטמצמה בלראות את הנס מכח האמונה שהיה לו באלישע, [ואכן לבסוף אלישע גרשו ונעשה כופר],

ולכן נתן לו אלישע את המשענת לאיזה זכרון ממנו ושלא יהיה לו היסח הדעת מהשליחות של אלישע,

ועי״כ יוכל לעשות נס, כי לולי זאת כיון שלא היה מכיר בנס, לא היה יכול לעשות את הנס, אלא מכח האמונת חכמים באלישע,

ולכן היה אסור לו לדבר עם איש ולהסיח דעת מהשליחות של רבו,

כי כדי לזכות לראות נס ולעשות נס אין די בהכרת השכל אלא צריך את הכרת האמונה שבלב.

הכרת דרכי הנהגת ה׳ מתוך ראיית הלב

לא ניסים בלבד, אלא כל דרכי הנהגת ה׳ בעוה״ז לטוב או לרע ח״ו תלוים בראיה נכונה של הלב.

התומר דבורה כתב על מידת ״לא החזיק לעד אפו״, ״זו מדה אחרת, שאפילו האדם מחזיק בחטא, אין הקב״ה מחזיק אף, ואם מחזיק לא לעד, אלא יבטל כעסו אפילו שלא ישוב האדם, כמו שמצינו בימי ירבעם בן יואש (מלכים ב׳ י׳יד,כ״), שהחזיר הקב״ה גבול ישראל, והם היו עובדי עגלים, וריחם עליהם ולא שבו, [כאשר העונש אינו מועיל מחליף הקב״ה את ההנהגה, ואך שבנ״י עומדים במריים משפיע להם טובה, כדי שאולי עי״כ יחזרו בתשובה בראותם רוב חסדי ה׳ עמם], אם כן למה ריחם?

בשביל מדה זו, שלא החזיק לעד אפו, אדרבה מחליש אפו, עם היות שעדיין החטא קיים, אינו מעניש, אלא מצפה ומרחם אולי ישובו, והיינו [תהלים קג,ט] ״לא לנצח יריב ולא לעולם יטור״, אלא הקב״ה מתנהג ברכות ובקשות, הכל לטובת ישראל״.

אך יש מקום לטעות בהנהגה זו, ובמקום לראות את ריבוי חסדי ה׳ אף שאין ראויים להם ולהתעורר מתוך זה לתשובה, עלולים ח״ו להרשיע יותר, כאשר רואים שהרשע מצליח ברשעותו, ואין מידת הדין נפרעת ממנו, ולומר ח״ו לית דין ולית דיין, והרשע יחשוב ״כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה״.

והרי משה הזהיר אפילו את דור המדבר על כך שאם יהיה להם כל טוב מאת ה' ״ורם לבבך ושכחת את ה׳ א׳ המוציאך מארץ מצרים״ (דברים ח, י), והרי ריבוי הטובה זה ודאי מחייב התבטלות בפני הקב״ה מתוך הכרת הטוב ולהוסיף להתחזקות בעבודת ה' ואיך יתכן שיהיה להיפך שיאמרו כוחי ועוצם ידי, ואף שדיבר ליוצאי מצרים בכ״ז הזהירם שלא ישכחו את ה׳ שהוציאם מארץ מצרים, כי בשכחת הלב הדברים אמורים, שישכיחו ויתעלמו מחובות הלבבות ועבודת ה׳ המתחייבים מיציאת מצרים.

כך ביאר מו״ר הגרא״א דסלר זצ״ל (ממ׳׳א ג עמי 351) את מאורעות תקופתנו, שזכו יהודים לבוא לארץ ישראל ולהקים מקומות תורה, שאחר מידת הדין הגדולה בשואה האיומה, בה נהרגו כ״כ הרבה יהודים, התהפכה הנהגת השי״ת להנהגת החסד ונפתחו שערי ארה״ק לבוא לארץ ישראל באין מפריע, זהו ממידת ״לא החזיק לעד אפו״, כדי שאנחנו מתוך מידת הרחמים לאחר הנהגת המשפט נתעורר לתשובה לחיזוק בתורה ובמצוות, והחובה עלינו ראיית הלב נכונה, להכיר ברוב חסדי ה׳ ולהיטיב דרכינו. ולא נטעה ח״ו לבוא להרגשת עליונות של כוחי ועוצם ידי, או לחשוב כיון שהקב׳׳ה מיטיב עמנו אכן טובים אנו מהדורות הקודמים,

אך אין הדבר כן אלא גרועים אנו מהדורות הקודמים, לכן כאשר אין העונש מועיל כדי להחזירנו בתשובה, מנסה ה׳ אולי רוב טובה תועיל לקרבנו אליו ית'.

״א״כ לעושי רצונו ק״ו למכעיסיו״

וכך גם עונש שמים צריך לראות בראית לב נכונה. אי׳ בחז״ל (ב״ר סה,יח) ״יקום איש צרורות היה בן אחותו של יוסי בן יועזר איש צרדה והוה רכיב סוסיא בשבתא, אזל קומיה שריתא למצטלבא [רכב על הסוס בשבת והלך לפני הקורה שהיה אמור יוסי בן יועזר להתלות עליו], א"ל לר׳ יוסי חמי סוסיא דארכבי מרי וחמי סוסיא דארכבך מרך [תראה את סוסי שהרכיב אותי המלך וראה על איזה סוס אתה רוכב, ר״ל שהוא יוצא להריגה], א"ל אם כן למכעיסיו קל וחומר לעושי רצונו [אם כך ההטבה שה׳ משלם כאן בעוה״ז למכעיסיו עכו״כ לעושי רצונו], א"ל עשה אדם רצונו יותר ממך, א״ל אם כן לעושי רצונו קל וחומר למכעיסיו, [אם עושי רצונו מקבלים כזה עונש עאכו״כ מכעיסיו],

נכנס בו הדבר כארס של עכנא הלך וקיים בעצמו ארבע מיתות בית דין סקילה שרפה הרג וחנק,

מה עשה הביא קורה ונעצה בארץ וקשר בה נימא וערך את העצים והקיפן גדר של אבנים ועשה מדורה לפניה ונעץ את החרב באמצע והצית האור תחת העצים מתחת האבנים, ונתלה בקורה ונחנק, קדמתו האש נפסקה הנימא נפל לאש קדמתו חרב ונפל עליו גדר ונשרף.

נתנמנם יוסי בן יועזר וראה מטתו פורחת באויר, אמר אוי לשעה קלה קדמני זה לגן עדן״.

הרי בודאי לא היה ביניהם ויכוח שכלי על העובדות כפי שהיה נראה לעיני בשר ודם, כי כפי ראות העינים היה הצדק לכאורה עם יקום, וע״י הבנת השכל א״א היה להוכיח צדקת דבריו של יוסי בן יועזר. לבוא למבט אמיתי מתוך הכרה אמיתית אפשר לבוא רק ע״י ראיית הלב נכונה.

דברים היוצאים מלבו הטהור של רבי יוסי במדרגתו הגבוהה טרם הסתלקותו מעוה״ז נכנסו ללבו של יקום, והפכו את מבטו מהקצה אל הקצה, שג״כ יראה את האמונה וההשגחה בראיית הלב.

במקום שראה בתחילה שאין דין ואין דיין, שראה את יסורי הצדיקים ומאידך את שלוות הרשעים בחסרון בהשגחה ח׳׳ו,

בעקבות דברי ר׳ יוסי, ראה בראיית לב נכונה שאם לעושי רצונו נגזר עונש כזה ק״ו למכעיסו, ומשלות הרשעים לומדים ק״ו לשכר הצדיקים לעת׳׳ל, ובשעה קלה עשה תשובה שלימה והקדימו לגן עדן.

מבטים שונים על הנהגת ה׳ – השואה

את המבטים השונים על הנהגת ה׳ ראו זאת בימי השואה הנוראה, יש כאלה שראו בזה את יד ה' כי ראו בכל צעד את השגחת ה׳ הפרטית, וזה הביא אותם לחזק אותם באמונה, והשתדלו בכל כוחם לעבוד את ה' ומאידך יש כאלו שהנהגת ה׳ בשואה הביאה אותם לידי כפירה, להרגיש חסרון בהשגחתו יתב'.

לאור זאת נבין שהשראת השכינה בישראל, היא בשביל שאנחנו תמיד נחיה מתוך דבקות הלב בהשי״ת וע״י כך נכיר בניסים של יציאת מצרים, וזה יביא אותנו לדבקות תמידית בבורא.

שהשי״ת עושה דיין בצדיקים הוא מתעלה

את הצורך באמונת הלב מפרש רש״י בפסוק ״ונועדתי שם לבני ישראל ונקדש בכבודי״ שתשרה שכינתי בו, ומדרש אגדה אל תקרי בכבודי אלא במכובדי ־ במכובדים שלי כאן רמז לו מיתת בני אהרן ביום הקמתו וזהו שאמר משה (ויקרא י) הוא אשר דבר ה׳ לאמר בקרובי אקדש והיכן דיבר? ונקדש בכבודי״. ״כשהקב״ה עושה דין בצדיקים הוא מתיירא ומתעלה ומתקלס״ (רש׳׳י שם).

אחר כל נדבת הלב של בני ישראל במשכן, עשייתו והשראת השכינה בתוכו שהביאה את בנ״י לדביקות וקירבה אל השי״ת ולשלימות באהבת ה' היה צורך למיתת צדיקים ביום זה, כדי להשלימם גם ביראת ה'

אך גם במיתת הצדיקים זה תלוי בראיית הלב, זה מלמד אותנו אם בעושי רצונו כך עאכו״כ כשעוברים על רצונו,

אך מאידך אפשר גם להיפך – לטעות ולראות את הדין בצדיקים כחסרון בהשגחה.

"רואים" בלב?

שהמע״ה אמר (קהלת א,טז) ״ולבי ראה הרבה חכמה ודעת׳' וכי בלב רואים?

אלא להסיק את המסקנה כראוי צריך לכך ראיית הלב,שהלב יבין,

כפשאז״ל (שבת לא:) ״הן יראת ה׳ היא חכמה, הן בלשון יוני אחת״, יראת ה׳ היא החכמה, כלומר אם יש טהרת הלב ע״י יראת שמים יש חכמה אמיתית, בידיעת העובדות בשכל בלבד אינה מספקת, כי אפשר לפרש הדברים שלא כהוגן, וכן בפרשתנו נאמר (שמות כח,ג) ״ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלאתיו רוח חכמה״, ותרגם אונקלוס: אשר מלאתיו ־ ״די אשלמית עמהון רוח חוכמתא״, דהיינו לחכם הלב שרואה הדברים נכוחה לו אני מוסיף ומשלים חכמה מפני שמשתמש בה כפי שצריך.

נמצינו למדים מהדברים: ראיה נכונה של דרכי ה׳ וניסיו וכן להיפך אינם תלויים בהכרת העובדות ע״י חכמת השכל לבד, אלא בעיקר ע״י ראיית הלב שנעמיק מתוך פנימיות הלב בהבנת הדברים, ואז נפיק את התועלת הנכונה להתעלות בעבודת ה׳ ובחיזוק בתורה ויר״ש.

לאחרונה נסתלקו מעמנו כמה מגדולי המשפיעים הרוחניים וראשי הישיבות באמצע פריחתם והשפעתם. אסור להישאר אדישים ולומר ח״ו מקרה הוא כאילו לא אירע דבר, או גרוע מזה תמהים ומקשים ח״ו על הנהגת השי״ת, זה צריך לעורר אותנו, מה זאת עשה לנו האלוקים, הרי יש בזה במידה רבה חורבן התורה והעבודה. הנהגת ה׳ היא מידה כנגד מידה, כאשר אין מנצלים את התורה וגדוליה ומתרפים בעמל התורה והעבודה מסלק הקב״ה את משפיעי התורה כדי לעוררנו לראיית הלב, שנתחזק בעמל התורה והעבודה, ואם כך לעושי רצונו עכו״כ כר, ולא נהיה ח״ו כדברי הנביא (ירמיה ב,ל) ״לשוא הכיתי את בניכם מוסר לא לקחו״.

זה הים גדול ורחב ידים

כך כך היה ברור לרבינו שכל גילוי בבריאה ניתן לראות אמונה בחוש, עד שהיה פשוט בעיניו כי לא יתכן אחרת. הוא היה משוכנע כי לא ניתן להביט בשלמות הבריאה – מבלי להבחין במציאותו של העומד מאחוריה.

וכך סיפר תלמידו של רבינו, רבי אברהם יצחק קוק שליט"א, כי פעם פגש בעל 'יאכטה' [ספינה קטנה], באותה סביבה אליה נוהג היה רבינו בעת זקנתו להגיע מפעם בפעם בכדי לשאוף אויר צח לצורך בריאותו, ובה כיהן ברבנות הרב רוזנטל זצ"ל, חותנו של הרב קוק להבחל"ח.

לפליאתו של הרב קוק – דיבר אותו בעל 'יאכטה' בהערצה רבה על רבינו, וזאת חרף העובדה שלא ניתן היה למצוא כל בסיס לקשר או שייכות כלשהי בין אותו יורד ים לבין גדול הדור אשר ראשו בשמים.

האם הנך מכיר את הרב שך, שאתה שח אודותיו בהערצה רבה כל-כך?" – שאל רבי אברהם יצחק קוק, ובעל ה'יאכטה' הנהן בראשו בהתלהבות וציין: "ודאי שאני מכירו! הלא הוא היה ממש ידיד שלי!"…

"מה לך ולרב שך?" – הוסיף הרב קוק ושאל, ובעל ה'יאכטה' פתח וסיפר:

"באחד הימים, כאשר עבר כאן הרב שך – ניגשתי אליו וביקשתי את ברכתו. לשאלתו, סיפרתי כי אני בעל 'יאכטה' המפליג בים לעיתים קרובות, וכתגובה – נענה הרב שך ואמר לי:

"הפלא ופלא! הרי אתה נמצא הרבה בים – שהוא מקום טהור כל-כך, מעליך פרושים השמים הנהדרים ואתה מוקף כולך במים, בודאי יכול אתה להתפעל מיפי הבריאה בה ניתן לראות בחוש את קיומו של בורא לעולם!'…

"הקשבתי לדבריו של הרב שך, התבוננתי בהם, ומהר מאד הבנתי שהוא צודק לגמרי. מאז, בכל פעם בה אני מפליג את הים – אני מרגיש קרבה מיוחדת לה' אשר במציאותו ניתן להכיר ביתר שאת במרחבי הטבע האינסופיים, ואף זכיתי להתקרב לשמירת התורה והמצוות – כאשר כל זאת נזקף לזכות אותה שיחה שניהלתי עם הצדיק!"…

אכן כן. מי שרק פוקח את עיניו ומתבונן, מי שאינו מנסה בכח להתעלם מההוכחות הברורות לקיומו של מנהיג לבירה – אינו יכול שלא לראות אמונה בחוש על כל צעד ושעל, ואפילו בציוריהם של בעלי החיים המופיעים בסוך החומר או

בהפלגה פשוטה בים הגדול… ]מתוך "אורחות חיים"]

הצדיק – רואה את הכל בראיית הלב – ראיה פנימית – הוא רואה אלוקות בכל דבר, אבל הרשע – ראייתו חיצונית, וגם מה שראה – לא ראה!

*
ענין עמלק ופורים – איזהו עשיר השמח בחלקו

אחז"ל: המן מן התורה מנין? המִן העץ אשר צויתיך לבלתי אכל ממנו אכלת (חולין קלט, ע"ב).

ודבר פלא הוא, וכי משום שמצינו כאן אותיות 'המן', ניתן להוכיח שהמן נרמז כאן בתורה? ובפרט שכאן אמר 'המִן' בחיריק?

ביאור הדבר, חז"ל שאלו היכן מצאנו את מידתו של המן – בעל תאוה שאינו שבע לעולם ממה שיש לו, "וכל זה איננו שווה לי" כאשר רק יהודי אחד אינו כורע ואינו משתחוה לו, היכן מצאנו מידה כזו בתורה?

על כך משיבה הגמרא שאכן כבר מצאנו מעין זה אצל אדם הראשון.

הקב"ה התיר לו לאכול מכל עץ הגן, ואסר לו רק את עץ הדעת, אולם האיסור המועט הזה לא נתן לו ליהנות מכל אשר יש לו, וחש שאין לו מאומה ונכשל באכלו מהעץ…

וזהו ההבדל בין יעקב לעשיו. יעקב אומר יש לי כל. המן אומר יש לי רב. עדיין לא הגעתי לכל.

כך הוא טבע האדם, כמה שיקנה וירכוש- אף פעם לא ישבע. תמיד היצר הרע יוכיח לו שלשני יש יותר, ורק אם קצת ישקיע ישיג את אשר הוא חפץ ואז יהיה מאושר.

העולם דומה למי מלח. כמה שישתה האדם- לא ירוה.

כך גם כן המן. מה הפיל אותו? אי ההסתפקות שלו עם מרדכי. אתה הרי הורג את כל היהודים, מה אתה צריך כעת להרוג גם את מרדכי על עץ מיוחד? אי אפשר להמתין קצת?

לא. המן כלום לא שווה לו, ולכן הוא לא יכול לחכות. הוא רוצה לבלוע הכל. כל זה איננו שווה לי

.

שאלו פעם את רוטשילד כיצד נהיית עשיר? הוא אמר תמיד כשהיה לי משהו לקנות ואמרו לי תחכה קצת המחיר ירד ואז תרויח יותר- לא שמעתי ומיד קניתי.

ותמיד כשאמרו לי אל תמכור כעת, תמתין מעט שהמחיר יעלה- לא חיכיתי ומיד מכרתי. [מהר' מוצפי]. הגמל הלך לבקש זנב, ואת האוזניים שהיו לו קצצו לו…

אל תבקש לבלוע את כל העולם. די לך במה שיש לך. הסתפק במועט.

לא מה שאין לך יעשה אותך מאושר. אדם צריך להיות שמח בחלקו. זהו המאושר האמיתי. וזה מתאים לנו כעת לימי הפורים שאנו מבקשים לקנות את מידת השמחה. הדרך היא לא להסתכל מה אין לי. אלא מה יש לי. כשנתבונן מה יש לנו נמצא שאנו עשירים גדולים.

הרב שבא אליו אדם להתלונן על מצבו הכלכלי. אמר לו הרב כבר יש לך חצי מיליון שקל. לי? שאל היהודי, שלא ידע שמא הרב יודע משהו שלי עדיין לא ידוע…

אמר לו הרב לפני דקות ספורות היה כאן אדם עשיר שסובל מתת תזונה מפני שאין לו תיאבון והוא הוציא על כך עד היום כחצי מליון שקל, לך יש תיאבון ברוך השם ואם כן תשמח!

כך בכל הענינים. לפעמים מציעים לאדם איזושהי הצעה כלכלית. הוא חושב לעצמו: 'אין די בזה. אני מעוניין בריוח נוסף'. ולבסוף כל הענין נופל ואפילו ריוח מינימלי אין לו.

אדם מציעים לו שידוך. הוא מחפש את הכלה המהוללה שעדיין לא נולדה… היא מחפשת את האביר על הסוס הלבן… ואז הם מזקינים ונאלצים להתפשר על שידוך שמעולם לא העלו על הדעת שיקחו…

מה שנותנים לך קח ותאמר תודה! אל תחפש לבלוע הכל! כשמנסים לבלוע הרבה ביחד- נחנקים!

יש הרבה עסקים שהתמוטטו מפני שהלכו יותר מדי בגדול, התפרסו על ענפים רבים ופתחו סניפים רבים למעלה מכוח היכולת שלהם. הם קרסו. הרצון לבלוע את כל העולם.

יש לגדול בלי עיניים גדולות…

*
פורים – בטיט או בדם?

ומרדכי ידע את כל אשר נעשה – אומר המדרש (אסתר רבה ז, יד) שמשה שלח את אליהו הנביא שיאמר למרדכי שהגזירה נחתמה בטיט ולא בדם וניתן לבטלה, ויעמוד להתפלל בעד ישראל.

בפורים אחד שאל הלך אחד לגר"ח מוולוז'ין היכן דבר זה רמוז במגילה? והשיבו אותו ההלך שהרמז הוא שנכתב "לאבדם" והוא אותיות לא-בדם.

נהנה הגר"ח מהפירוש וסיפרו לרבו- הגר"א. אמר לו הגר"א אמרת לו שלום? אם כן זכית לאשרי מי שאמר לו שלום והשיב לו שלום… היה זה אותו אחד שאמר זאת למרדכי…

מהו בטיט או בדם?

מבאר המהר"ל [אור חדש עמ' קמד] שאלת משה הייתה האם העבירה שישראל עברו כשנהנו מסעודת אותו רשע הייתה בבחינת "טיט" שהלכו אחר יצרם ותאוותם החומרית, אזי יש סיכוי לבטלה כשם שניתן להתגבר על התאוות החומריות.

אולם אם היא בבחינת "דם" והדם הוא הנפש, ואינו מצד התאוה החומרית אלא שעושים במרד ובמעל ופגם הוא בתוככי נפשם– אזי לא ניתן לבטלה. דעות נפסדות הן פגם בנפש שקשה לבטלו. לך תנסה להחזיר מזרוחני'ק בתשובה…

וזה הביאור בדברי חז"ל: "שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה? אמר להם: אמרו אתם.

אמרו לו: מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע.

אם כן שבשושן יהרגו, שבכל העולם כולו אל יהרגו?

אמרו לו: אמור אתה.

אמר להם: מפני שהשתחוו לצלם.

אמרו לו: וכי משוא פנים יש בדבר [רש"י: איך זכו לנס]?

אמר להם: הם לא עשו אלא לפנים [רש"י: מיראה] אף הקדוש ברוך הוא לא עשה עמהן אלא לפנים והיינו דכתיב כי לא ענה מלבו" (מגילה דף יב, ע"א).

מה כוונתם באמרם אף הקב"ה לא עשה עמהם אלא לפנים, וכי הגזירה הייתה בכאילו?

אלא היות ומעשיהם חותמים את הגזירה, וכפי חומרת המעשה כך חומרת הגזירה, והיות ומעשיהם היו בבחינת "טיט", תאוה בלבד בלא "נפש", לכן הקב"ה עשה עמהם לפנים ונחתמה הגזירה בבחינת "טיט" שניתן לבטלה. [שפת"ח מועדים ב' קעו]

*

מגילת אסתר- בטחון בה'

חז"ל אומרים שגזירת המן הייתה משום שנהנו מסעודתו של אותו הרשע. מדוע הלכו לסעודה? הם סברו שטוב לקשור קשרים עם המלך. אם לא נלך נסתכן כמורדים במלך. מרדכי התנגד, זה נגד רצון ה'. עליכם לבטוח בה' ולא יארע מאומה. העם לא שמע לו והלך.

חלפו תשע שנים ואחשוורוש גוזר להשמיד כו'. מרדכי אומר להם זה בגלל שנהנתם מאותה סעודה. הם מקבלים את דבריו ומקבלים את גזירת הצום והתשובה. מרדכי ציוה על אסתר שתכנס אל המלך שלא כדת. היא מתנגדת, שהנכנס אל המלך אחת דתו להמית.

מרדכי אמר לה שכאן צריך להפגין ביטחון בה', היות ובעבר ישראל חטאו בכך שלא בטחו בה' אלא בכוחם.

הבה נראה כיצד דבר זה מקבל ביטוי במגילה.

אסתר אומרת למרדכי: גם אני ונערותי אצום כן.

יש להבין מה ראתה לומר למרדכי שגם היא תצום?

ביאר הראב"ע שאסתר התענתה מתוך בטחון בה', שהרי פניה ישתנו לרעה בצום.

ביאר הגר"י רוזובסקי שאסתר חששה שמידת בטחונה בה' לא תהיה מושלמת, ותסתמך גם על יופיה וחינה בבואה אל המלך, ולכן צמה ועל ידי זה יהיה בטחונה מושלם רק על ה'.

ולכן גם מצאה לנכון להודיע זאת למרדכי כדי לחזק ביטחונם הם, שלא יסמכו על חינה ויופיה אלא רק על ה'.

על פי זה יובן מה שבארו חז"ל והמן עמד בחצר בית המלך הפנימית.

אמר רבי לוי: כיון שהגיעה לבית הצלמים – נסתלקה הימנה רוח הקודש, אמרה: אלי אלי למה עזבתני, שמא אתה דן על שוגג כמזיד ועל אונס כרצון? או שמא על שקראתיו כלב, שנאמר הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי. חזרה וקראתו אריה, נאמר הושיעני מפי אריה.

וצריך ביאור מה החטא בכך שקראתו כלב? האם מישהו יענש על כך שכינה את אחמדינג'ד כלב? אולי יענש על שפגע בכלבים…

אלא אסתר חששה שמא עדיין היא בוטחת על עצמה ולכן קראתו כלב, שהנלחם בכלב מסתמך גם על כוחו, לכן חזרה וקראתו אריה, והנלחם באריה יודע שאין לו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים… [דרכי מוסר]

ביטחונה של אסתר כה רב עד שהיא מעיזה להצביע על המלך בהאשימה אותו, וכלל אינה חוששת מתוצאות מעשיה!

"איש צר ואויב". הגמרא אומרת שכאשר אמרה "איש צר ואויב" הצביעה על אחשורוש, ובא מלאך וסטר את ידה כלפי המן. (מגילה טז).

ודבר זה תמוה, מדוע שתעשה מעשה כל כך לא הגיוני בעת הזאת, האם זו הדרך לפלס נתיבות ללבו של אחשורוש!?

מבאר הגר"א: הצדיקים גם כשפועלים לפני מלך בשר ודם כוונתם ודיבורם בפנימיותם הוא לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.

דוגמא לכך: כשחלם נבוכנצר חלום רע, פתר לו דניאל "פתרון החלום יחול על שונאיך" וביארו חז"ל שפנה לקב"ה באמרו כן, שהפתרון יחול על שונאך זה [נבוכדנצר]…

כך גם היה עם אסתר, פיה היה עם אחשורוש אולם ליבה עם הקב"ה, ומתוך כך אמרה להשי"ת 'איש צר ואויב' כשהיא מצביעה על אחשורוש [ומבלי משים שכעת היא מדברת גם עם אחשוורוש בעצמו…]. [שפת"ח מועידים ח"ב עמ' קפד]

הנהגה זו של מרדכי ואסתר וביטחונם בה', שלא על פי כוחי ועוצם ידי, היא ההנהגה המנוגדת להנהגתו של המן ועמלק.

עמלק לא האמין בכוח עליון, הוא בא לקרר את האמבטי, אין נסים, אין על טבעי. בכוחי אגבר על ישראל.

המן מבקש להשמיד להרוג ולאבד. והרי ה' איתם? לא, הוא כבר עזב אותם, הכל 'מקרה'. כחי ועוצם ידי יצליח.

הוא מספר לבני משפחתו את כל אשר קרהו ואת זאת שאסתר הזמינה למשתה דוקא אותו, ואת זאת שהוא כל כך מוצלח, כבוד עושרו ורוב בניו. הכל אני.

הביטחון בה' של אסתר, גבר על הכוחי ועוצם ידי של המן.

מישועתם אז לישועתנו היום.

המצב לא מבשר טובות. פעם היו סומכים על כוח ההרתעה של צה"ל.

היום, גם מושג שחוק זה נשחק. היום ברור שאין לנו על מי להישען.

חז"ל אומרים במדרש: (משלי (בובר) פרשה ט) ד"ה טבחה טבחה: "כל המועדים עתידים להיות בטלים, וימי הפורים [אינם בטלים לעולם, שנאמר: 'וימי הפורים] האלה לא יעברו מתוך היהודים'" (אסתר ט, כח).

כתב בשו"ת רדב"ז (חלק ב סימן תרסו ד"ה תשובה): "חס ושלום שיתבטלו המועדים, דהא כתוב לא תוסיף עליו ולא תגרע ממנו.

אלא שבזמן ההוא תרבה הטובה והשמחה והמנוחה עד שיהיו כל הימים שוים אצל בני אדם כאילו נתבטלו המועדים.

אבל ימי הפורים יהיו נזכרים ונעשים אף על פי שאינם מן התורה כי יהיו ישראל זוכרים הצער וכי נמכרו למיתה וכל מה שאירע להם באותו זמן, וזו היתה כוונת ר"ל דאמר דמגילת אסתר אינה בטלה"

מדוע פורים ישאר לעד? משום שפורים הוא נס נסתר. בתוך הטבע, ואותו נצטרך לעד, ללמד שגם כשההשגחה העליונה אינה נגלית במוצהר, עדיין הקב"ה עמנו, ואין לבטוח בכוח הזרוע, אלא בכוח עליון בלבד.

והדברים יפים לזמנינו זה, שאנו צריכים להפיק את הלקח של המגילה, מה אז זכו לנס בזכות שנשענו על השם יתברך, אף בזמנינו הנס יבוא על ידי שנישען על הקב"ה, ואז לא האיום הפרסי ולא אל קעידה ולא הפלשתינים יוכלו להפחידנו, שהרי לא כצורנו צורם.

המעשה עם הצמח צדק ברוסיה שניסו לשכנעו בנ.ק.ו.ד (הגלגול הקודם של הק.ג.ב) להודות ולמסור אנשים שמסרו שיעורי תורה על ידי שהניחו לפניו אקדח.

אור דניאל פ' בהר

הרב מפונוביז' בעת שהותו בחו"ל למטרת גיוס כספים עבור ישיבת פונוביז' נקלע לפרנקפורט והתארח בביתו של רבי יעקב רוזנהיים זצ"ל. המארח שחס על כבודו של הרב מפונוביז' רצה לחסוך ממנו ביזיונות ופנה אליו ואמר לו: "רבי מהו הסכום שחשב רבנו להתרים בעירנו פרנקפורט?" הרב כהנמן חשב רגע, ונקב בסכום. שמע זאת רבי יעקב רוזנהיים ואמר: "יואיל כבוד הרב לשבת בבית ולא יטריח את עצמו ואני אדאג להפגישו עם גביר פלוני או אלמוני ובעזרת ה' נגייס את התרומות בלי שראש הישיבה יתבזה".

שמח הרב מפונוביז' על הרעיון והסכים לו, ואכן מידי פעם היה המארח רבי יעקב מדבר עם תורם זה או אחר ולאחר מכן היה לוקח את הרב מפונוביז' לאותו גביר אשר הרים תרומה נכבדה כראוי לכבודו של ראש הישיבה.

אחד הגבירים של העיר עמד לנסוע לתקופה קצרה אל מחוץ לעיר, הדבר נודע לרבי יעקב ערב הנסיעה והוא מיהר לפנות אליו.

הנדיב אשר הסכים בשמחה להיפגש עם הרב כהנמן בא במיצר מאחר ולא מצא זמן פנוי על מנת לקבלו. לאחר מחשבה קלה אמר לרבי יעקב: "בעזרת השם מחר בבוקר אני יוצא לתחנת הרכבת וכשהרכבת היוצאת בשעה שמונה תתכונן לנסיעה אשוחח עם הרב בניחותא אם הוא יאות לבוא ולשוחח עמי".

בשבע בבוקר הרב מפונוביז' פותח את אשמורות עיניו והנה הוא מגלה שקם מאוחר מהמתוכנן, מעולם לא קרה לו דבר כזה!

כשנזכר בפגישה המתוכננת נפל ליבו בקרבו, הרהור עלה בקרבו: "מה אעשה? האם אלך להתפלל בציבור ועל ידי כך לא אפגוש אותו אדם, ואפסיד את תרומתו, או שמא עדיף עניין זה של תלמוד תורה דרבים מתפילה בציבור?"

לא עברו רגעים מעטים והרב מפונוביז' גמר בלבו: "הנני הולך להתפלל שחרית בציבור במיוחד שהרי איני מטריח את אותו אדם לשווא שהלא הוא עצמו אמר שאם אבוא ישוחח עמי ואינו ממתין לי במיוחד".

פנה הרב לבית הכנסת, התפלל בניחותא ולאחר התפילה הזדרז ומיהר לתחנת הרכבת כשהוא מקווה שאולי, למרות הכל, יצליח לפוגשו.

כשהגיע לתחנה גילה שהרכבת יצאה מזה זמן, ורק מעט אנשים שהמתינו לרכבת הבאה שהו בתחנה.

ישב רבי יוסף כהנמן על ספסל כדי לפוש קמעא מהדרך המהירה שעשה, והנה לא עוברת שעה קלה ואותו גביר מגיע בריצה, וכשכולו מתנשף ניגש הוא אל הרב לחץ את ידו ופתח בסדרת התנצלויות: "ימחול לי רבנו, היה לי עיכוב בלתי צפוי, אוי ואבוי לי שראש הישיבה המתין לי זמן כה רב!" וכך הכביר במילים והתנצלויות.

מיהר רבי יוסף כהנמן להרגיעו ואמר "בסיעתא דשמיא גם אני התעכבתי באורח בלתי צפוי", אך הגביר בשלו: "מילא כבוד הרב גם אם לא היה מגיע הרי לא היה הדבר מעכבני שהרי הרב לא אמר שיבוא, ואילו אני קבעתי עם כבודו שאפגשנו בשעה פלונית".

עוד הוסיף ואמר: "הרי יש כאן עניין של כבוד התורה שהתבזה",

הוציא סכום נכבד ביותר ממקטורנו ומסרו לרב כתרומה להחזקת הישיבה. הרב מפונוביז' הוסיף ואמר על סיפור זה: הלא אם הייתי רץ בבוקר בלי להתפלל וממתין לנדיב, הרי לאחר שהייתי ממתין עד בוש הייתי מתייאש והולך בחזרה לביתי ומפסיד את התרומה, ואילו עתה, אדרבה! בזכות שהתעכבתי לצורך מצווה השגתי תרומה נכבדה לישיבת פונוביז'.

השלך על ה' יהבך [אוצה"ת בהר]

אמר הגה"צ ר' שלום שבדרון זצ"ל: סיפר לי איש נאמן על סבו שהיה רב בליטא בשנת תרצ"ה, אמרו לו שעליו להתייצב לצבא עשה הוא את כל המאמצים כדי להשיג שחרור אך ללא הועיל, לא הצליח להשיג שחרור.

הואיל וכך החליט לברוח לארץ ישראל אלא שהכסף שהיה ברשותו הספיק כדי להגיע עד מצרים, לא ידע איפה מה לעשות אבל גמר אומר בלבבו: "השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך" והחליט לצאת לדרך.

תחנתו הראשונה היתה באחת מערי גרמניה, ומשם התכונן להמשיך ברכבת ליעדו הבא אל אחד הנמלים כדי לעלות שם על אוניה.

הוא ניגש לקנות כרטיס נסיעה ברכבת נתן לקופאי שטר של עשר מארק אך הקופאי נתן בידו עודף בחושבו כי נתן מאה מארק, כשראה מה קרה והרי זה גזל עכו"ם (האם כדאי לציין כאן שלהלכה טעות הגוי מותרת?), חזר לקופאי להשיב את הכסף אך הקופאי גער בו ואמר לו לעזוב את המקום.

חשב איפוא שהפקיד לא הבינו, לכן שב והסביר שנתן שטר של עשר מארק וקיבל עודף כאילו היה זה מאה מארק, אולם הפקיד סירב לשמוע אותו וצעק כי יחדול להטרידו, ועוד ליווה אותו במטר של גידופים וקללות. סבי, מספר נכדו, לא יכל להבין למה הוא מסרב בכל התוקף לקבל כסף בחזרה, עד שמישהו במקום הסביר לו כי בגרמניה אם מישהו עושה טעות כזו מפטרים אותו מן העבודה, ואזי כדאי לאותו קופאי שיוציא כסף מכיסו ובלבד שלא להודות בטעות שעשה.

 עכשיו כבר היה לו מספיק כסף להגיע לארץ ישראל "[שאל אביך ויגדך]".

Print Friendly, PDF & Email

לחצן-הורד-למחשבך-קטגוריה

0 תגובות על “פרשת תצוה”

בעת כתיבת תגובה - נא ציין את שם הסרטון / קובץ השמע, על מנת שנבין אותך טוב יותר, תודה.

תגובות הגולשים

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות