השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for ביאור הדין בחנוכה ש"אפילו עני המתפרנס מן הצדקה שואל או מוכר כסותו בשביל להדליק". האם זהו הפשט שאפילו שעני שאין לא אלא בגד אחד לגופו צריך למוכרו בשביל נר חנוכה, ויוותר ללא בגדים?!

שלום,
למעשה התחבטתי אף אני בשאלתך, ובינותי בספרים ולא מצאתי דבר מפורש או מי שעוסק בשאלה זו [מעבר לדיוקים שהיה לי לדייק ממקורות מסויימים] ולבסוף האיר ה' עיני ומצאתי בספר נפש חיה [לנדא, מגילה פ"ד עמ' 188] שכתב שלדעתו "פשוט מסברא שגם במקום שאמרו למכור היינו מלבוש שאינו נחוץ לו, אבל לא מה שצריך ללבשו מפני הכבוד. ומה שכתב הרמב"ם בהל' שקלים 'מוכר כסותו שעל כתפו' היינו כסות יפה שיכול ללבוש פחות ממנו, או הכונה על כסות עליון שיכול לילך בין אנשים גם בלעדיו. וכמו בבעל חוב [שנוטלים ממנו אף גלימא דעל כתיפו] ומניחין לו הנחוץ".
והוא מוסיף שאפילו אם תתעקש לומר כסות של כתיפו ממש, מכל מקום בנר חנוכה וד' כוסות שהם מדרבנן פשוט שכבוד הבריות דוחה את המצוה כמו כל איסור דרבנן שנדחה משום כבוד הבריות.

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128