Answer for דבר תורה לאנשים רחוקים מתורה ומצוות

שלום
אכן כשמדברים לפני ציבור רחוק צריך מאד להזהר לקרב ולא לרחק. הדגש צריך להיות על המאחד, ולא על המפריד. נמעט בביקורת, ואם כן – רק במרומז, שלא יובן שאנו מבקרים את הציבור המקשיב לנו.
בנוגע לנושא – גם כאן צריך לבחור בקפידה –
א. לא להכנס למוקשים – לא נפתח בנושא טעון – שואה, שירות חרדים בצבא וכו'.
ב. לא נעסוק בנושא אלא אם כן אנו באמת מומחים בו. לא נדבר על דברים רק כדי להרשים, יתכן ומישהו בקהל דוקא כן מעורה בחומר והוא יכול 'להתקיל' אותך בשאלה מביכה.
ג. נשתדל לדבר על נושאים שבקונצנזוס – לא פוליטיקה, לא ימין ושמאל, לא התנחלות וזכותנו על א"י, לא שטחים תמורת שלום וכו'.
נושאים כמו – בן אדם לחבירו, אהבת הזולת, זהירות בכבוד הזולת, דרך ארץ, חסד, מוסר וערכים, שלום בית וחינוך ילדים [לציבור בוגר ונשוי], וכו'.
אלה הם נושאים שמדברים לכל אחד, וניתן לשלב בהם הרבה סיפורים המשקפים הנהגה נאותה בב"א לחבירו, זהירות בגזל, ועוד.
בהצלחה!

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב