Answer for דין ברכת שני תבשילים מעורבים

כאשר יש שני דברים הם עיקר, והם נפרדים, אנו נברך על שניהם. 
אם הם מעורבים – נברך על הרוב ונפטור המיעוט. ואם המיעוט חשוב יותר מן הרוב – נברך עליו ונפטור השאר.
אם אנו מסופקים מה העיקר – ניתן לברך על האחד ואח"כ על חבירו. כאן נברך תחילה על האורז מזונות ונכוין שלא לפטור התפו"א, ואח"כ אדמה. שאם נברך תחילה אדמה יש מקום לומר שממילא נפטר האורז, ולא נוכל שוב לברך עליו מזונות.

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב