.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for דרך ה', איוב ותנך

שלום לעידן,
א. אברהם לא טעה בהבנת הנבואה, הוא הבין כפי שהקב"ה רצה שיבין. מה שא"ל הקב"ה אמרתי לך העליהו, כעת הורידהו, זה כי אחת דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי, דבר ה' כולל בתוכו משמעויות רבות. אך פשוטם של דברים היה להקריב בנו לעולה לה', זאת הבין אברהם נכונה. והקב"ה רק הוכיח לו שלא חזר בו מדבריו, אלא דבריו סובלים גם פירוש של העלהו למזבח ואחר הורידהו.
שהרי גם אתה מבין שהקב"ה לא שלח את אברהם את כל הדרך הזו רק כדי שיקשור בנו ע"ג המזבח ואח"כ יתירנו…
ב. השאלה בנוגע לאיוב – שמחד ייעץ רע על ישראל ע"פ הזהר [פ' בא, שיעץ לשעבדם בקושי, שלא כפי המובא בשמו"ר א-ט שרק שתק], מופיעה כבר בספרים, עי' בספר זכרון מנחם – מדרש פליאה שתמה כיצד לפ"ז הקב"ה מתפאר בו "השמת לבך אל עבדי איוב כי אין כמוהו בכל הארץ"?
התשובה שהוא נותן היא שאיוב באמת צדיק גדול היה ומסר את עצמו במסי"נ בשבל כלל ישראל, שכשראה שהיו משוקעים במ"ט שערי טומאה וראה שהזמן יהיה נשלם במהרה להצילם מקליפת מצרים לכן נתן עצה לפרעה שיוסיף עליהם קושי השעבוד כדי שיושלם הזמן במהרה. ולכן אמר הקב"ה לשטן "השמת ל ב ך לעבדי איוב"? דהיינו האם הנך יודע מה בלבו היה כשיעץ אותה עצה? באמת "אין כמוהו בכל הארץ". ע"ש עוד.
ומעי"ז כתב בספר חידושי תורה [מהר"א טייטלבוים תשסז-ח] שלא נגרם שום רע על ידי איוב לישראל שקושי השעבוד השלים הזמן, וא"כ היה בזה טובה לישראל שעי"ז יצאו ממצרים בזמן.
ג. בנוגע לצבא דוד – אשמח לשמוע מהיכן שאבת את הסכום של מליון וחצי חיילים, במקראות לכאורה לא מצאנו רמז לכך. במפורש כתוב שלדוד בעת שברח משאול נאספו אליו כל איש מצוק וכל מר נפש ומנו אז 400 איש. כשנפגש דוד עם אביגיל מנה צבאו 600 איש, וכן כשהיה אצל אכיש מלך גת. לאחר מות שאול ומלוכת דוד בחברון אין תיעוד למספר חייליו, אך בפרק ו' מובא "ויאסוף עוד דוד את כל בחור בישראל שלשים אלף", שיתכן שאסיפתם היתה לצבאו [הגם שלדעת רש"י הרד"ק והמלבי"ם אסיפתם הייתה להעלאת הארון].
יוצא איפוא שמן המקראות אין לנו גילוי אלא על צבא המונה כמה עשרות אלפים, לא מאות אלפים, וודאי לא מעל מליון.

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות