.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for האם ישנה סכנה להנשא לאלמנה? צריך איזשהו תיקון?

בענין תיקון האלמנה, מפורסם המעשה שהיה עם הרש"ש זיע"א, שבעקבותיו תיקן הרב את תיקון האלמנה.
להלן המעשה כפי שמובא בספר בסוד ישרים לרבינו יוסף חיים מבגדד – הבן איש חי [ח"ב שאלה ב] עם תוספת ביאור:
"ואשר שאלת על נשואי האלמנה, כבר נשאל על זה הגאון חיד"א ז"ל בחיים שאל חלק ב סימן י"ט, והשיב כי ודאי שעל פי הדין היא מותרת ואין איסור באלמנה כי אם רק לכהן גדול, אמנם דע כי על פי זוהר הקדוש כמעט הוא סכנה לישא אלמנה כמבואר בפרשת משפטים בסבא קדישא והיה טעמו כי יתן את רוחו ורוחא דשביק בה בעלה קמא מתגרין זה בזה וזמנין דנצח קמא. [רצונו לומר שע"פ המקובלים הנושא אישה "שביק בה חד רוחא" דהיינו מניח בה כביכול חלק מרוחו, וחלק זה נאבק עם החתן ויש סכנה שיפגע בו].
ושמעתי ממקובלים דתוקף הסכנה הוא בתריסר ירחי קמאי שמת בעלה, ובעיני נראה דיש ליזהר שלא לישא אלמנה כלל, והגם שאמרו דברי חלומות לא מעלין וכו', הרי כתב הרשב"ץ בתשובה דיש לחוש מיהא.
וממשיך וכותב הרב חיד"א: "ואגיד לך מה שאירע בזה זה שלושים שנה והותר שהייתי אני הצעיר במדרש הרב החסיד המקובל המופלא מהר"ש שרעבי זלה"ה עם רב אחאי גאון הרב המופלא חסידא קדישא מהרי"ט אלגאזי נר"ו, ובא לפנינו רב אחד חסיד אשר נשא אשה זה שלש שנים והיא היתה אלמנה מרב ואחד חסיד קדוש זלל"ה, ובתחלה נשאת עם בחור אחד ושהה עמה קצת, ומת במגפה, ואחר כך נשאת לזקן אחד ומת, לאחר כמה שנים נשאה הרב חסיד קדוש הנזכר, ואחריו נשאה הרב אשר בא לפנינו.
[החתן] ההוא אמר שחלם שבאו לו שלשה בעלי אשתו, והזקן לא היה אומר כלום, והרב היה מוחל לו, אך הבחור התריס כנגדו ואמר שרוצה לדון עמו בדיני שמים, ונתפעל [החתן] מאד מחלום זה ושאול שאל מהחסיד מהר"ש שרעבי ז"ל [הרש"ש הקדוש] ומאתנו, שנחרים לבחור הנזכר שלא יתבענו לדין.
וענינו לו כי מי הוא זה אשר יחרים לשואל דין בשמים? וכמעט לא ניתן דין זה לישאל, ופייסנוהו להרב [החתן] הנזכר כי יראנו להטפל בזה. ולא היו ימים מועטים ונפטר הרב החסיד הנזכר וחל"ש [ו'חיים ל'ן ש'בק = נפטר], ובו בפרק נצטערנו מאד על ענין זה, ואמרנו כמה גדולים דברי חכמים וכו' [בזוה"ק שהזהיר לא לישא אלמנה].
"הראת לדעת דהנזהר שלא ישא אלמנה טעמו ונימוקו עמו ולא סגי כשעברו י"ב חודש [שהרי שם היה לאחר ג' שנים], ולא נאמרו כל השיעורין הללו אלא לצנועין ולא לפרסמן והנח להם לישראל ושומר פתאים ה' ורבים שתו והאריכו ימים ושנים והן מפלאות תמים דעים" עד כאן לשונו [של הרב חיד"א]:
ועיין עוד להגאון חיד"א ז"ל הנזכר בספרו יוסף אומץ סימן מ"ט שנשאל על נשואי אלמנה אחר י"ב חודש, ועוד איכא התם צירוף אחר דאיכא אומדנא שאותו הבעל שמת לא היה בן זוגה, כי ביום חתונתו היה לו קדחת ונפל למשכב ואחר ב' שבועות היתה מנוחתו, והשיב הגאון חיד"א ז"ל הלא מראש דא תהא, למיקם כי אין לפרסם דברים אלו כי כל המון ישראל אינם משגיחים על זה, ונפק חורבא לפרסם דברים אלו דשכיחי רבות בנות אלמנות בנערותן, ויש תקלה חס ושלום. ואולם לתלמיד חכם שיודע דברי זוהר הקדוש נראה דיש לחוש, ופרט דבזה הזמן אירעו מעשים דנסתכנו וחל"ש [ר' תרגומו לעיל], ומלבד ההיא עובדא דכתבתי בקונטריס חיים שאל חלק ב סימן י"ט עוד אירעו מעשים אחרים בזמנינו אין צורך לכתבם, באופן דשומר נפשו ירחק, ואת צנועים חכמה:
והא דאיכא דאמרי דהסכנה היא תוך י"ב חודש לאלמנותה, הנה מדברי מהר"ש הלוי בן אלקבץ נראה, שתדיר הוא בסכנה, אך בי"ב חודש הוא סכנה עצומה, וכן משמע מדברי הסבא קדישא, והמעשים שארעו בזמנינו היו שנשאו אחר שעברו י"ב חודש והותר רח"ל וכו'.
ובספר אמת ליעקב למהר"י ניניו ז"ל בקנטריס שפת אמת דף קי"ב הביא תיקון אחד מהרב החסיד מהר"ש שרעבי ז"ל שעשה לנושא אלמנה להצילו מסכנה וצריך שיעשה התיקון הנזכר קודם שיקדשנה, וכתב, שנראה אחר אותה מעשה שהביא הרב חיד"א ז"ל (בחיים שאל חלק ב סימן י"ט) נתפעל הרב החסיד מהרש"ש ז"ל, ויסד תיקון הנזכר, עיין שם, והנה פה עירינו בגדאד יכוננה עליון אמן יש כמה אנשים שנשאו אלמנה, ועשו התיקון הנזכר וברוך ה' לא נזוקו והולידו בנים ובנות והאריכו ימים, ולכן תשיא עיצה להשואל שיעשה תיקון שבספר אמת ליעקב הנזכר, וזכות רבינו הרש"ש שסידר תיקון הנזכר יגין בעדו שיועיל לו: עכ"ל הרב בא"ח בסוד ישרים.
אנחנו צירפנו כאן בקובץ את תיקון האלמנה, וכך גם עשינו בס"ד כשהשאנו זוג שהאשה הייתה אלמנה.
 

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות