Answer for האם לספרדים מותר לאכול ירקות שגדלו בשישית אך נקטפו בשביעית? והאם יש בהן קדושת שביעית?

בשאלה זו נחלקו פוסקי דורנו. דעת החזו"א וכך גם דעת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל [כדעת הר"ש סיריליאו] שמותר לאכול פירות אלו, אך יש לשמור בהן קדושת שביעית.
אולם דעת הרב בן ציון אבא שאול [כדעת הרמב"ם] האוסר פירות אלו באכילה, שהיות ונלקטו בשביעית שם ספיחין עליהם. וממילא לדעתו אין לאכול בננות מסיבה זו, והרב מתיר אותן רק לקטנים וזקנים וכד'.

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב