Answer for האם מותר לסחוט גזר הקדוש בקדושת שביעית?

אין לסחוט גזר הקדוש בקדושת שביעית. הדברים המותרים בסחיטה הם זיתים וענבים.
בנוגע לפירות הדר ישנה מחלוקת בפוסקים, החזו"א מתיר וכך רוב הפוסקים, אך הגרב"צ באור לציון אוסר.

ישנה אפשרות לסחוט גזר במקרה והוא כמוש וזו הדרך היחידה שניתן יהיה לנצלו, אזי מותר הוא בסחיטה.
חשוב לציין –
כל המדובר הוא בגזר הקדוש בקדושת שביעית, דבר שהוא נדיר, ויתכן בשני אופנים:
א. לאשכנזים הנוהגים כדעת החזו"א ושומרים קדושת שביעית בפירות או ירקות נוכרים שגדלו בא"י [להבדיל מהספרדים, וכן מהאשכנזים הירושלמים שנהגו כדעת הב"י ולא שומרים קדו"ש בפירות נכרים] ב. ירקות שגדלו בשישית ונקטפו בשביעית, לדעת החזו"א והגר"ע יוסף שהם קדושים בקדושת שביעית ומותרים באכילה. [למעט דעת הגרב"צ באור לציון שנוקט כדעת הרמב"ם שהם ספיחין גמורים ואסורין באכילה] גזר חו"ל או שנקטף בשישית – אין בו כלל קדושת שביעית.

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב