.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for האם מותר לקרוא תהלים בלילה? ולנשים?

בדין קריאת תהלים בלילה נשתברו קולמוסים רבים.
מקור האיסור הוא מדברי מדברי האריז"ל שכתב שאין לקרוא מקרא בלילה [שעה"מ פ' ואתחנן]. והטעם הוא מפני שהמקרא הוא דין, ולכן יש ללומדו רק ביום שהוא רחמים ואין לעורר הדין בלילה.
על הדברים הללו נאמרו הסתייגויות רבות.
א. אם קורא מקרא עם פירוש מותר [יסוה"ע] וכ"ד הגרע"י זצ"ל.
ב. יש המחלקים בין מקרא לתהלים [חיד"א בשם מקובל גדול, וכ"כ אשל אברהם בוטשאטש דאינו דרך לימוד אלא תפילה ותחנונים].
ג. יש המקילים לסמוך על זה רק לאחר חצות לילה [תהלה לדוד, הבא"ח, כה"ח פלאג'י וסופר, ואף מביאים ראיה שדהע"ה ויעקב אבינו ע"ה אמרו תהלים בלילה כמובא במדרשים וכ"פ היבי"א וכ"ש לחולה] וקודם לכן נמנעים אפילו על חולה [שו"ת חיים שאל ס"ב] ד. יש המקילים לומר בעד חולה [שו"ת באר משה ואשל אברהם הנ"ל].
ה. עם הארץ שאינו יודע ללמוד דבר אחר ויהא יושב בטל, עדיף שיקרא תהלים ואפילו בלילה. [הרב חיד"א, פלא יועץ, חמדת ימים].
ו. בליל שבת מותר [יוסף אומץ, ויש אף שהתירו בליל ר"ח וסמכו עצמם עה"פ "חודש ושבת קרוא מקרא" אך הבא"ח אומר שאין לסמוך ע"ז בנוגע לר"ח].
ז. יש המקילין אף בליל ששי [מהרח"ו בשעה"מ], ובלילי יו"ט, ובלילי חוה"מ [שו"ת בצל החכמה].
ח. יש המקילים בכותל המערבי כל היום וכל הלילה [תפלה כהלכתה בשם גדולי הוראה].
ט. היות וכל האיסור הוא מדברי המקובלים – יש המקילים בפשיטות לנשים לומר תהלים, שאינן נוהגות בענייני קבלה אלא כדרך הפשט, ועל פי הפשט אין כלל איסור בזה [שו"ת דברי בניהו].
י. לאור האמור יובן – מדוע נהגו בני אשכנז ובני תימן לומר בשופי תהלים בלילה, כיוון שלרוב לא נהגו עדות אלה כקבלה אלא כפשט [להוציא מחוזות מסוימים בתימן כשרעב וכד'] [שו"ת עולת יצחק רצאבי, שו"ת ציץ אליעזר]. 
ולכן למסקנה ניתן להקל בכל הדברים הללו, היות ומעיקרא אין הדין מן השו"ע אלא מן המקובלים, ואם גם לשיטתם יש מקום להקל – די לנו לסמוך על כך.  

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות