השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for האם ניתן לסמוך על הפרשת מעשרות של השוק?

הפרשת תרו"מ בדרך של הפרשה של יותר מאחד ממאה, ואמירה "הכל יחול כמו שכתוב בנוסח כדת" מבלי להזכיר את כל נוסח ההפרשה הכתוב בסידור, תלויה במחלוקת הפוסקים.
דעת החזו"א שאמירה כזו מועילה [ספר חזו"א דמאי סי' טו סק"ו].
לעומת זאת דעת הגרב"צ אבא שאול [אורל"צ ח"א יו"ד סי' כד] שאין זה מועיל.
והגם שהחזו"א התיר, בכל אופן אמר שראוי ל"חבר" [בן תורה, ת"ח] ללמוד את הדינים ושיהיה הנוסח המלא של ההפרשה שגור בפיו כי אי ידיעתם מורה על שכחת הורה ומיעט ההתעסקות בה.
וכן כתב בעל הקה"י [קריינא דאגרתא ח"ב קלג] שאין זה משנת חסידים להתנהג כך תמיד שזה זלזול במצוות הפרשת תרו"מ. וכן דעת הגר"נ קרליץ שליט"א שאינו לכתחילה.
דבר נוסף – אמירה זו לא מועילה אם האדם אינו מבין את הנוסח, אלא רק במבינו ואינו זוכרו. [תשובות והנהגות ח"א שלח].
הקונה ממקום שבו מפרישים תרו"מ כדת וכדין, ורק נוהג להפריש לחומרא מכל מה שאוכל, אדם זה אינו צריך לומר את כל הנוסח ורשאי לכתחילה לסמוך על הנוסח הקצר כדעת החזו"א [קהי"ע ח"א קמג-קמד].
אולם במקום שבו ההפרשה מסופקת כשווקים וכדו' נראה שאין להקל בזה אלא בשעת הדחק.

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128