Answer for האם צריך לשמור קדושת שביעית בירקות שקניתי משדה בבעלות נוכרי?

שאלה זו נתונה במחלוקת הפוסקים, ואף בין פוסקי זמננו.
דעת מרן הב"י שאין לנהוג קדושת שביעית בירקות נכרי שגידלם בארץ ישראל, ויש אומרים שיש אף חרם למי שינהג בהם קדושת שביעית. כך הוא מנהג הספרדים ההולכים אחר הוראות מרן, וכך הוא גם מנהגם של רבים מבני ירושלים. לדעת האור לציון מותר להחמיר לספרדי לנהוג קדושת שביעית בירקות אלו, אלא שיעשה זאת בצנעה שלא יוציא לעז על הקדמונים שלא נהגו חומרה זו.
דעת המבי"ט שיש לנהוג קדושת שביעית בירקות אלו, וכך פסק החזו"א להלכה וכך נוהגים רבים מן האשכנזים.

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב