השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for ועפר תאכל כל ימי חייך

שאלתך שאלה טובה, וחז"ל כבר נתנו עליה תשובות.
א. " הגמרא במסכת יומא (עה.) מביאה שתי דעות בענין, רבי אמי ורבי אסי – "אפילו אוכל כל מעדני עולם טועם בהם טעם עפר", "אפילו אוכל כל מעדני עולם אין דעתו מיושבת עליו עד שיאכל עפר".
ב. בפרקי דרבי אליעזר [פי"ד] כתב שמאכלו מתהפך במעיו לעפר.
ג. הגרש"ר הירש כתב "לא ברורה המשמעות של אכילת עפר, לאמיתו של דבר אין הנחש אוכל עפר אלא בעלי חיים לבד? נראה איפוא, שאין כאן אלא תיאור ציורי של ההליכה על גחון, כדוגמת "ואויביו עפר ילחכו" (תהלים כ"ב), או שמא ניטל חוש הטעם מן הנחש, אשר לשונו איננה יפה לטעימה. שמא אין הוא אוכל אלא כדי להשקיט רעבון, אך אין הוא נהנה מן המאכל, כבחז"ל (יומא ע"ה) אפילו אכל כל מעדני עולם טועם בהם טעם עפר".
ד. ישנו הביאור המטאפורי שהנחש כביכול מזונו בכל מקום כעפר, וממילא אינו נושא ראשו לקוב"ה וזה העונש הגדול ביותר – טול מזונך ואל תפנה אלי.

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128