השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for חגורה נושאת מפתח במקום ללא ערוב

שלום,
אני שמח שאתם מוצאים תועלת בשיעורים, תבורכו מפי עליון.
שיעורינו נמסרים על פי פסקי הגרע"י בספריו, ועל סדר הילקו"י, עם תוספות של פוסקים נוספים.
דברינו שם מקורם מילקו"י הל' שבת כרך ב' עמ' נא, ובסוף הספר בהוספות עמ' תריא.
שם מבוארת באריכות מחלוקת הפוסקים בזה, ובתמצית אומר שהראש כתב בתשובה שאם קושר מפתחו בחגורה שבמתניו ולעולם אינו זז משם, כיון שאינו צורך לבישה – לא יצא בהם בשבת, שאינו תכשיט. עכ"ל.
ובשו"ע [שא סע' ז] פסק שכל היוצא בדבר שאינו תכשיט ואינו דרך מלבוש – חייב. ועוד שם בסע' יא דבר העשוי לתכשיט ולהשתמש בו כגון מפתחות נאות של כסף כמין תכשיט – אסור. עכ"ל. ולפ"ז כ"ש שמפתח רגיל שמחובר לחגורה אף אם משמש כסוגר לחגורה, כיון שאין דרכו להשתמש בו בימות החול שייך הטעם שהרואה יאמר שמוציאו לצורך תשמיש לדעת מרן השו"ע.
ע"ש עוד בילקו"י במה שהשיב למקשים על דבריו.
בכל אופן למקילין בזה מסכם הרב שאין למחות בידם, בפרט ברחובות שאין בוקעים בהם ס' רבוא, ואינן מפולשין.

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128