Answer for חשמל בשבת

שלום
א. ענין חשמל יכול להיות נוגע לדין תורה – 1. לדעת החזון איש שכל סגירת מעגל יש בה איסור בונה.
2. כל הדלקת נורה עם חוט להט – יש בה איסור תורה.
מעבר לכך שבנוגע להשמעת כלי שיר מדובר בגזירה, וכאן הוא איסור דרבנן ולא גזירה. זאת ועוד, בגזירת 'שמא יתקן כלי שיר' – יש שהקלו מפאת שאיננו בקיאין לתקן כלי שיר בזמננו, כדעת התוס' ומנהג בני אשכנז בענין הכאה ע"ג שלחן וכו'. וחזי לאצטרופי ע"מ להקל, אך באיסור דרבנן גמור אין קולא זו.

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב