השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for כבוד הרב, שמעתי האחד מהשיעורים שלך שאם נקרא אדם בשם לקרוא בתורה הוא לא יכול לסרב רק אם או תמני

הדין הוא שאסור לאדם לסרב לקרוא בתורה, הגמ' (מסכת ברכות נה). אומרת "ואמר רב יהודה, שלשה דברים מקצרים ימיו ושנותיו של אדם: מי שנותנין לו ספר תורה לקרות ואינו קורא, כוס של ברכה לברך ואינו מברך, והמנהיג עצמו ברבנות."
מהסיבה הזו הספרדים לא קוראים בשם, אלא רומזים לאדם שיעלה לתורה, כדי לא להביאו לידי סירוב וקללה חלילה.
ה"בן איש חי" בספרו תורה לשמה (סי' צה), מצטט מדרש: "מעשה ברבי עקיבא שקראו החזן ברבים לקרוא בתורה ולא רצה לעלות. אמרו לו תלמידיו: רבינו לא כך למדתנו 'כי היא חייך ואורך ימיך' ולמה נמנעת לעלות? אמר להם – העבודה [-שבועה] לא נמנעתי מלעלות, אלא שלא סדרתי אותה שתים ושלוש פעמים. שאין אדם רשאי לומר דבר עד שיפשוט אותו שתים ושלוש פעמים בינו לבין עצמו שכן מצינו בקוב"ה כו'.." מכך מסיק הבא"ח שאם אדם מסרב לעלות לתורה מסיבה הכרחית אין בזה חשש של קיצור ימיו.
ולעניין שלנו –
אני אמרתי בשיעור שאם אדם מסרב לעלות מפני שלא סידר את הפרשה – קרי לא חזר עליה ג"פ או כפי מספר הפעמים שהוא נצרך כדי שיקרא ללא טעויות – למדנו מר"ע שאין איסור בסירובו.
אך כל זה נכון לבני תימן, שהעולה קורא בתורה בעצמו. אך לבני ספרד/אשכנז המברכים בלבד, והבעל-קורא קורא את הכל – אין הצדקה לסרב, שממילא אינו זקוק להכנת הקריאה.
כוט"ס!

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128