.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for כיצד בני יעקב קוראים לו 'ישראל' בפניו?

שלום
שאלתך מצוינת, וכבר הילכו בה נמושות. ואנו נפרט את השאלה ע"פ מקורות והתשובות שהובאו בספה"ק.
הגמ' במסכת פסחים דף נו. מספרת שבעת שיעקב נפטר מן העולם רצה לגלות את הקץ: "אמר רבי שמעון בן לקיש ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין ונסתלקה ממנו שכינה. אמר שמא חס ושלום יש במטתי פסול, כאברהם שיצא ממנו ישמעאל, ואבי יצחק שיצא ממנו עשו? אמרו לו בניו שמע ישראל! [רש"י – לאביהם היו אומרים] ה' אלהינו, ה' אחד! אמרו; כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד. באותה שעה פתח יעקב אבינו ואמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" ע"כ.
ועל זה הקשו רבים – הרי נפסק בשו"ע [יו"ד סי' רמ ס"ב] "ולא יקראנו בשמו לא בחייו ולא במותו"! וה"ה שאסור לקרוא לרבו בשמו [שם רמ"ב ס' טו], והרי יעקב היה אביהם וגם רבם, וכיצד קוראים לאביהם "ישראל"??
[אגב, ראיתי שהביאו רמז יפה להלכה זו בדברי יהונתן לשאול אביו – נשאול נשאל דוד וגו' כשנעדר מסעודת ר"ח, והקשו שראוי היה יותר לומר "שאול נשאל"? אלא שלא רצה יהונתן לנקוב שם אביו בפניו לכן שינה ואמר 'נשאול' ודפח"ח].
וכתב השל"ה [ובדרכו צעדו רבים] ליישב הדבר, שהשם העיקרי הוא יעקב, והשם 'ישראל' הוא תואר שררה ורבנות, וכשקראוהו בשם 'ישראל' כאילו קראוהו 'אדוננו'. והביאו ראיה מהטור שתמיד כותב "ואדוני אבי הרא"ש" ומבאר היש"ש שאין בזה קורא לאביו בשמו, היות ומזכירו בלשון צח במלת כבוד ושבח, והרא"ש מתשמע ראש לכל ישראל, ולכן לא כתב אבי אשר, שזה אכן שמו.
בהגהות מהרש"ם [על רש"י פסחים שם] כתב לישב שאמרו לו "ישראל אבינו", הרי שקראוהו בתואר כבוד, ולולי זה היה אסור להם להזכיר שמו, וכן מופיע בירושלמי
וב'לקט מהגיוני התורה' [צוריאל פסחים עמ' 365] כתב ליישב ע"פ הרמב"ן [ברא' כו-ה] שהאבות לא קיימו התורה בחו"ל, וכאן הרי היו במצרים. ע"כ. ודבריו לענ"ד תמוהים, שהרי כתב הגר"ח בנפה"ח שהאבות לא קיימו התורה כשראו צורך לתיקון העולם לעבור עליה, כדוגמת נישואי ב' אחיות, ועמרם דודתו וכו', וכאן – איזה צורך היה ומה היה נגרע לו היו אומרים שמע אבינו וכו'?].
[ע"ע טועמיה חיים זכו מהריל כרך א' עמ' נ', שד"ח חלק הכללים מערכת כ' כלל קיד, שירת דוד פ' ויחי עמ' קפג]

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות