השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for לכבוד הרב – שמעתי דבר שנראה לי מוזר – האם זה נכון שיש קשר בין שמשון לבין גלית הפלשתי?

מה ששמעת אכן מובא בספרים הקדושים.
החתם סופר [תורת משה עה"ת הפטרת נשא] כותב שכאשר הביאו הפלשתים את נשיהם לבית האסורים שם נאסר שמשון, על מנת שיתעברו ממנו גיבורים כמותו [וכפי שחז"ל דרשו ויהי טוחן בבית האסורים על דרך 'תטחן לאחר אשתי'] שהובאה גם ערפה, ונתעברה ממנו, וילדה את גלית.

הדברים הובאו גם בספרו של הגאון רבי חיים סופר שליט"א [הדר יעקב, ח"ה סי' טז עמ' נג], והוסיף שם ששאלו את הגאון רבינו חיים קנייבסקי שליט"א מקור לדברי החת"ס והוא השיב שראה פעם תוספתא על תרגום יונתן והעתיק אותה ושם כתוב במפורש כדברי החתם סופר הנ"ל. והוסיף שמן הסתם החת"ס לא ראה את התוספתא, אלא ראה זאת במפרשים אחרים שציטטוה ע"ש.

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128