.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for מדוע לא נאסר לקרוא בתורה בשבת שמא יעבירנו ד' אמות ברשות הרבים?

זו שאלה טובה, שכבר הלכו בה נמושות, ואף דיברנו עליה בשיעור שלנו על המשניות במסכת מגילה. אציין כאן כמה תירוצים שנאמרו בענין:
א. התוספות יו"ט עמ"ס מגילה [פ"א משנה ב] הביא את השאלה ויישב על פי הטור [א"ח סי' קלט] שכתב שהקורא בפרשה צריך לסדר אותה תחילה בינו לבין עצמו פעמיים ושלש, אם כן כל הקורין בקיאין הם שכבר חזרו על הקריאה בהכינם אותה, ואינם צריכים לילך אצל חכם שילמדם. שמעין זה כתבו התוס' שהותר למול בשבת ולא חוששין שמא יטלטל כלי המילה וילך אצל חכם כו' שאין אדם מל אלא אם כן הוא בקי.
[יש לציין שבתוס' חדשים הביא מדברי מוהרש"ח (רבינו שמשון בלוך המכונה שמשון חסיד בעל הנזירות שמשון, שחי לפני כ-300 שנה) שהקשה על זה – הרי יתכן שילך בשבת עצמה אצל חכם כדי לסדר הפרשה ולהכינה, ואם כן עדיין יש חשש שיטלטל ויעביר ד"א ברשוה"ר! ואין זה דומה למילה ששם הוא בקי עוד מלפני שבת שמי שלא מל מעולם אסור לו למול בשבת! ולכן מיישב מוהרש"ח את היישוב הבא]:
ב. קריאת התורה שונה מקריאת המגילה, שלקרוא מגילה יכול אדם גם ביחיד, אך קריאת התורה לעולם היא בציבור, ורבים מזכירים זה לזה. [יש להעיר על דבריו, שלכאורה אמנם בעת קריאת התורה יזכירו זה לזה אם יבואו לטלטלה, אך מדוע שלא נחשוש שילך בשבת בעת שמכין הקריאה, כפי שהעיר בעצמו על דברי התוי"ט!? וצ"ב].
ג. התפארת ישראל בביאורו ביכין [שם אות יג] מיישב ששונה ס"ת מקריאת המגילה, שהיות שהספר תורה מצוי כל השבוע, לא יטעה להוציאו, משא"כ מגילה שאינה מצויה, יבוא לטעות להוציאה.
 

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות