.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for מדוע מנהג הספרדים להכניס הציציות בתוך מכנסיהם?

כתב בשו"ת אורל"צ [ח"ב פ"ב ה"ב בהערה ב]:
בשו״ע בסימן ח׳ סעיף י״א כתב, עיקר מצות טלית קטן ללובשו על בגדיו, כדי שתמיד יראהו ויזכור המצוות. אולם בשער הכוונות בדרושי הציצית דרוש ו׳ מבואר שהאריז״ל היה לובשו למטה משאר מלבושיו ע״ג חלוקו [-גופיה], ושאותם המתיהרים ללובשו על כל בגדיהם, טעות גדול בידם היפך האמת, וכן הביא בברכ״י שם אות ז'. וידוע שבכגון זה אזלינן כתר הקבלה.
ואעפ״י שבמג״א שם ס״ק י״ג משמע שרצה לחלק, שכל מה שצריך להצניע הוא את הטלית, אבל את הציציות צריך להוציא מחוץ לבגדיו, מכל מקום מדברי המקובלים הספרדים משמע שגם הציציות צריכות להיות בתוך בגדיו, וכמו שמשמע בברכ״י שם אות ז׳ ע״ש.
ואף שבשער הכוונות דרוש ו׳ דציצית דף ז׳ ע״ג כתב וז״ל, ודע כי האדם צריך להסתכל בציציות בכל שעה כמו שאמר הכתוב וראיתם אותו. מ״מ אפשר לקיים דבר זה אף שציציותיו בתוך בגדיו, שכל פעם שרוצה להסתכל, יגלה את הציציות ויסתכל.
וכן דעת מורנו הגאון רבי עזרא עטייא זצ״ל, ואמר שבן ספרד שמוציא את ציציותיו יש לו לחוש משום מוציא לעז על הראשונים, ולכן אין לבני ספרד לשנות ממנהג אבותיהם, ולא יוציאו את הציציות מחוץ לבגדים.
ואף שהחידי׳א בניצוצי אורות על הזוהר בסוף פרשת מקץ כתב שהחסידים היו נוהגים שיהיו הציציות ארוכים כדי שייראו, מ״מ זה היה רק מנהג חסידים. ועוד שכיום יש חשש משום מוציא לעז על הראשונים. ואין לחוש לאסור להכניס את הציציות משום שהציציות נוגעות בבשר, כיון שאין איסור שהציציות יגעו בבשר כו' ע"ש.
בנוגע לשאלתך על פשטות לשון הפסוק "וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה'" – משמע שצריכות הציציות להיות בחוץ, כבר כתב בזה בעל העיטור בהל' ציצית שהכוונה על עת הלבישה שאז בשעה שלובשו מסתכל בציצית ובזה יוצא ידי חובת המצוה כהלכתה. וכן היה מנהגו של מהר"ם מרוטנבורג, וכן היה המנהג הקדום של בני אשכנז כפי שמעיד הגר"ש דבילצקי עד לתקופת המשנ"ב שהורה להוציא הציציות בחוץ.
לגבי הטעם ע"פ המקובלים, אין דרכנו לכתוב בעניינים אלה, תוכל לעיין בשו"ת ישכיל עבדי [ח"ח סי' ב] ובספר נגיד ומצוה [דף ו' ע"ב] שביארו ע"פ הקבלה.
עכ"ז חשוב לציין שני דברים.
א. מנהג התימנים ללבוש הציצית מעל הבגדים כפי שהעלה בספר מעשה אורג [לרבי אריה גמליאל ח"ב עמ' ל] ורבים היו לובשים טלית גדול כל היום ע"ג בגדיהם, וכן העיד הגר"ח כסאר זלה"ה הו"ד בפסקי מהרי"ץ [חיו"ד] שזהו מנהג תימן כמו שבדק וקיבל מאבותינו שהיו בעבר כולם לובשים הט"ק על הבגד ומנהג תימן להוציא הציציות בחוץ. וכן ישנן תמונות של הגר"ח כסאר שכך היה נוהג בעצמו.
ב. גם לדעת הגרע"י בעל תשובה יכול להוציא הציציות בחוץ בעת שמרגיש שמתחזק מזה לעבודתו יתברך.
ובחור ספרדי בישיבה אשכנזית – לדעת הגרב"צ אבא שאול יוציא ציציות כמנהגם, ולדעת הגרע"י ינהג כספרדים.
ג. חשוב להדגיש שאין הדבר מוסכם שעל פי המקובלים יש להכניס הציציות, שלדעת כף החיים וכן האריך להוכיח הגר"י הלל בספרו "וישב הים" [ח"א סי' ג] – ע"פ הקבלה יש להוציא הציציות לחוץ, ורק הבגד עצמו יהיה מכוסה, וכן הסכים עמו הגר"י כדורי זצ"ל, וכן דעת הגר"ש דבילצקי שליט"א שידוע כבקי בחדרי בית הזהר והקבלה [בית ברוך להגר"י זילבר ח"ג עמ' קפו].

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות