.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for מה החשיבות של עליית שביעי?

שלום
ישנם מקומות שמחשיבים לעלית שביעי. טעמים לכך כתב התוי"ט עמ"ס מגילה [פרק ד' משנה א] וזה לשונו [מתורגם]:
[הרב מתייחס שם בדבריו למה שאמרה המשנה שהמנהג הקדום היה שהעולה הראשון לתורה מברך לפניה, והאחרון מברך לאחריה] "נראה בעיני דמשום כך נהיגי עלמא למקרי אדם חשוב באחרונה [לעליית שביעי] כדי שהוא יזכה בברכה אחרונה. ואע"ג שבזמננו כל העולים מברכין – מ"מ לפי תקנה הקדומה לא בירך לאחרונה אלא החותם שהוא האחרון.
ועוד נ"ל טעם אחר לפי דברי הרמב"ם בפי"ב מהלכות תפלה שכתב וז"ל 'והאחרון שגולל ס"ת נוטל שכר כנגד הכל' לפיכך עולה ומשלים אפילו גדול שבצבור ע"כ. ואע"ג שהיום לא רגילים שהאחרון גולל. אלא קונין הגלילה בדמים יקרים, מ"מ אפשר לומר שנשתרבב המנהג מימי קדם כשנהגו עדיין שהאחרון גולל כדברי הרמב"ם":

ניתן להוסיף ולומר שבזמננו נתנו חשיבות נוספת לשביעי מפני שרבים מעוניינים לומר קדיש על קרוביהם ומשום כן משתדלים לקנות עליה זו.

עם כל זה חשוב להדגיש – שעל פי המקובלים עליית שביעי היא העליה הפחותה בחשיבותה מכל העליות, וסדר החשיבות לפי המקובלים הוא [ע"פ בא"ח פ' תולדות]:
השישי – חשוב מכולם.
השני לו במעלה – השלישי. [גם לפי הפשטנים רבים נותנים חשיבות לשלישי שהיא העליה הראשונה שיכול ישראל לעלות לאחר הקדמת הכהן והלוי].
השלישי במעלה – הכהן.
הרביעי – הלוי.
החמישי – עליית הרביעי.
השישי – עליית החמישי.
והשביעי והאחרון במעלה – עליית השביעי. [ולמקובלים היא כנגד ספירת המלכות שהקטנה שבספירות].

הוסיף עוד הרב בן איש חי – שאבל בתוך י"ב חודש על אב או אם תועיל עליית הבן למפטיר יותר מעליית המשלים, וכל שכן אם הוא מפטיר בקרבנות המוספים, וכל שכן מפטיר דזכור ופרה שי"א שהם דאורייתא.

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות