.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for מוקצה בשבת

שטרות כסף – האחרונים נחלקו בזה האם יש בהם דין מוקצה מחמת חסרון כיס או מוקצה מחמת גופו. [אין נ"מ למעשה, שלכו"ע חשיב מוקצה ולא כלי שמלאכתו לאיסור].
השמירת שבת כהלכתה ורבים אשר עמו נוקטים שיש להם דין של מוקצה מחמת חסרון כיס, שחס עליהם.
אך מאידך יש אחרונים שנוקטים שהם מוקצה מחמת גופו, והזכיר בילקו"י את הספק בזה וכתב "ולענין שטרי כסף לכאורה י״ל דהם םוקצה מחמת גופו, ולא מחמת חס״כ, שאין מקפידים עליהם לנהוג בהם בזהירות שלא יתקמטו וכדומה. ועיין בבית יוסף (סימן שח) שכתב, שמעות הם בכלל מוקגה מחמת גופו. ע״ש. ושמא שטרות כסף דינם שונה. וצ״ע".
ויתכן שיש לחלק בין שטרות קטנים לגדולים, שעל שטר של 20 ₪ בד"כ אין אדם חס להניחו במקום נקי ולהזהר בו שלא יתקמט וכד', אך בשטר של 200 ₪ לדוגמא חס יותר.
בנוגע לאוכל ובגדים – גזירת מוקצה הייתה בהתחלה גורפת מאד, ולאחמ"כ התירו וחזרו והתירו, ובתחילה גזרו על כל הכלים [חוץ משלשה כמבואר במס' שבת קכג:] כיון שיש כלים המיועדים לאיסור, אסרו הכל עד שחזרו וכו'. משא"כ בבגדים ואוכלים וספרי קודש שמעולם לא גזרו עליהם.

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות