Answer for מי הנער המדובר בפרק כ שמואל א – שנשלח להביא את החיצים שירה יהונתן בהם רמז לדוד?

שלום
בתחילה סברתי ע"פ הידוע לי מזכרוני – שלא מופיע בחז"ל או בספרות המאוחרת יותר  – מי היה אותו הנער, כמקובל שפעמים רבות התנ"ך לא מתייחס לפרטים שוליים, כדוגמת זהותו של הנער אוסף החיצים. 
אך בעקבות השאלה יצאתי לללקוט באמרים וללמוד חיפוש מחיפוש, ומצאתי בס"ד שיש מי שכתב בענין דברים מפורשים.
בספר 'אהל מועד' [ב', פרי הארץ א', ח"ב המקרא והמכתב לר' אברהם בן יעקב ביק, הו"ל שנת תרמ"ז] ע"פ דברי הרוקח שנער יהונתן הוא ציבא שהיה עבד בית שאול, והיה גם כן עבד יהונתן ע"ש הקשר הדברים.

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב