Answer for מי שעובד כשומר – עובר על 'לא תונו איש את עמיתו'?

שלום
אדם העובד כשומר וזו מלאכתו וחובתו, אינו עובר על לא תונו, ופעולותיו מתקבלות בהבנה. כל זה בעת שהן נעשות על פי הסבירות וההגיון, ותוך התנצלות ובקשת מחילה מאת האדם שאנו נאלצים לחטט בכליו. את הפעולה הזאת נעשה בצד ובצנעה ולא בפרהסיא ובבזיון, על מנת לחסוך בושה מהאדם הנבדק. אם התברר שאדם זה גנב, ואכן הוא בויש, זו חובתו ועוונו, ואין תביעה על האדם הנגנב שדרש גניבתו בחזרה וגרם לביוש לגנב… ואף על פי כן ודאי שאין היתר להגזים ולגעור בו ולגרום לבושה נוספת מעבר לעצם הענין שנתפס בגנבתו.
ואם באמת התברר שהחשד היה חשד שוא – יש להתנצל ולומר שהנך חייב למלא חובתך.

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב